Projekt ATLANTIS (version 2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt ATLANTIS (version 2)"

Transkript

1 Projekt ATLANTIS (version 2) - kompetenshöjande utvecklingsprogram med innovativ arbetsmetodik för chefer och ledare inom byggbranschen som syftar till att skapa ökad medvetenhet och fördjupad kunskap om kreativa processer och konstnärliga kvaliteter, accelerera utbytet mellan kulturliv och näringsliv, skapa samhällsbyggnation med högre kvalitet (fördel medborgaren) samt utöka arbetsmarknaden och möjligheterna för den kreativa klassen.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 SAMMANFATTNING SID 3 2 BAKGRUND & SYFTE SID 4 3 MÅLGRUPP SID 5 4 URVAL SID 5 5 PROJEKTETS FASER SID 5 6 PROJEKTETS REGIONALA ROLL SID 5 7 SAMBAND MED RELATERADE PROJEKT SID 6 8 FÖRVÄNTADE EFFEKTER SID 6 9 MÅL SID7 10 ARBETSMETODIK SID 7 11 COACHING SID 8 12 TIDSPLAN SID 8 13 GENOMFÖRANDE SID 9 14 ORGANISATION SID 9 15 EKONOMI SID 9 16 ÖVRIGT SID 9 17 BILAGOR SID10 2

3 1. SAMMANFATTNING ATLANTIS - kompetenshöjande utvecklingsprogram med innovativ arbetsmetodik för chefer och ledare inom byggbranschen som syftar till att skapa ökad medvetenhet och fördjupad kunskap om kreativa processer och konstnärliga kvaliteter, accelerera utbytet mellan kulturliv och näringsliv, skapa samhällsbyggnation med högre kvalitet (fördel medborgaren) samt utöka arbetsmarknaden och möjligheterna för den kreativa klassen. Vi vill pröva, utvärdera och sprida en arbetsmetodik som fler kan använda efter projektets avslut t.ex. regionens konstnärsdrivna organisationer som själva kan erbjuda utbildningar enl. föreslagen metodik till liknande målgrupper. Projektets målgrupp är 20 ledare inom den privata byggbranschen, t ex projektledare på Riksbyggen och liknande företag samt ledare på t ex Västfastigheter och personer från beställarorganisationer i offentlig sektor som arbetar med frågor kring och beställning av samhällsbyggnation. Projektet beräknas pågå mellan mars 08 - nov 08. Projektet leds av projektledare med mångårig erfarenhet inom konst, utbildning, programskrivning och ledarutveckling i samarbete med konsult med mångårig erfarenhet av metodikutveckling, personalutveckling, ledarcoaching, systemteori, innovation och pedagogik. Till projektet kopplas en referensgrupp av 4-6 personer med stor kunskap och spetskompetens inom kreativa processer och konstnärliga kvaliteter. Verksamhetschefen på Skådebanan, KKVs styrelse, KC m fl skall få förfrågan. Projektet har fyra faser: 1) Utforskning och definition av den kreativa processen och konstnärliga kvaliteter - projektledare och referensgrupp. 2) Design av utbildning och utvecklande av arbetsmetodik för att på bästa sätt skapa en förankrad kunskapsöverföring av resultaten - projektledare och konsult. 3) Pilotutbilda 20 ledare. 6 dagars grupputbildning + 6 individuella coachingtillfällen projektledare, konsult, ledarcoacher. 3

4 4) Sammanställa, revidera och sprida av arbetsmetodik - projektledare, konsult och referensgrupp. Grunden till projektidén kommer från identifikation av en vanligt förekommande osäkerhet hos målgruppen som kan kopplas till en avsaknad av förståelse för konstnärliga värderingskriterier och kreativa processer. Det ger en onödigt låg medborgerlig kvalitet vad gäller estetiska och etiska signaler. Byggnation påverkar via färg och form våra tankar, känslor och handlande. Idén är att skapa förutsättningar för så positiv stimulans för medborgarna som möjligt. 2. BAKGRUND & SYFTE a) Idén är sprungen ur en identifikation av en vanligt förekommande osäkerhet i hos målgruppen som kan kopplas till en avsaknad av förståelse för, kunskap om och tillit till konstnärliga värderingskriterier och kreativa processer. Nya samhälleliga byggnader och byggnadsområden skulle kunna ha bättre kvalitet och hålla högre nivå till samma pris om projektets målgrupp bättre kunde förstå och ha tillit till den kreativa processen och förmåga att se de konstnärliga kriterierna. Byggnation påverkar via färg och form våra tankar, känslor och handlande. Vi vill bidra till att skapa så positiv stimulans för medborgarna som möjligt; samhällelig skönhet genom förståelse av form, process, sammanhang, riktning, intention, påverkan och resultat. För att uppnå detta vill vi påverka samhällets beslutsfattare. b) I Sverige, och kanske i Västra Götaland i synnerhet, har det under ett par år bedrivits ett flertal projekt som syftat till att bredda arbetsmarknaden för konstnärer och korsbefrukta kulturliv och näringsliv. Man riktar sig från kulturlivet mot företag med kreativa tjänster som berör hela personalgruppen - t ex projekt AIRIS. Ledaren hamnar ofta lite utanför processen när personalgruppen står i fokus. Genom att möta denna rörelse från andra hållet med att utbilda och utveckla ledare i öppnas möjligheter att ytterligare öka frekvensen i utbytet mellan kulturliv och näringsliv. Kompetenta och trygga ledare öppnar dörrar och känner sig inte hotade. c) Programmet stödjer utveckling av deltagarnas ledarskap så att de bättre kan möta 4

5 dagens krav på delaktighet och organisk organisation. Vi skapar en win-win-situation där både näringsliv och kulturliv expanderar. 3. MÅLGRUPP Projektets primära målgrupp är ledare inom den privata byggbranschen, t ex projektledare på Riksbyggen och liknande företag eller ledare på t ex Västfastigheter samt personer från beställarorganisationer i offentlig sektor som arbetar med frågor kring samt beställning av samhällsbyggnation. 4. URVAL Vi väljer ut personer ovan målgrupp som är intresserade av att öka sin medvetenhet kring kreativa processer och konstnärliga kvaliteter och som är villiga att utmana och ompröva sitt nuvarande synsätt och beteendemönster. 5. PROJEKTETS FASER Projektet har 4 faser: 1) Projektledare, konsult och referensgrupp med spetskompetens utforskar och definierar den kreativa processen och konstnärliga kvaliteter. 2) Projektledning och konsult skriver ett kompetenshöjande utvecklingsprogram för att på bästa sätt förmedla resultaten från punkt 1. 3) Projektledare och konsult testar programmet genom att pilotutbilda 20 ledare. 4) Projektledare, konsult och referensgrupp sammanställer, reviderar, definierar och sprider resultaten. 6. PROJEKTETS REGIONALA ROLL Vi tror att projektet kan fungera som en av kulturens isbrytare i regionen. Ledare som 5

6 kommer samman på en gemensam välpreparerad spelplan med gemensamt fokus kan vara grunden för ett ledarnätverk i frågan och visa väg för andra. Vi ser också att projektet kan stötta och stärka de övriga projekt som finns i regionen. Enligt aktiva samhällsteoretiker (ex Richard Florida) att den kreativa klassen är framtidens makthavare. Den företagsledare som förstår fördelarna med den kreativa ekonomin kommer att njuta fantastiska ekonomiska framgångar. Projektets roll är också att stödja och stärka denna utveckling för en expansiv och välmående region. 7. SAMBAND MED LIKNANDE PROJEKT Vi är öppna för och söker samarbete med organisationer som bedriver liknande projekt för att skapa positiv växelverkan och s k win-win situationer för alla berörda parter. I relation till AIRIS fungerar ATLANTIS stödjande då projektet påverkar den målgrupp som är nycklar in till organisationer och företag. I relation till Sverige Bygger fungerar projektet också stödjande eftersom de projektledare som leder byggprojekt på t ex Västfastigheter, Riskbyggen stärks i sin vilja att inkludera konstnärer i processen när tryggheten och kunskapen om vad man skall bejaka är större. KKVs och KCs arbete förväntas också underlättas av projektet. 8. FÖRVÄNTADE EFFEKTER Fler arbetstillfällen för konstnärer med möjlighet att komma ut i organisationer och företag. Samhällsbyggnation av bättre kvalitet Mer positiva medborgare Bidra till blomstrande näringsliv med större omsättning. Accelererat utbyte mellan kulturliv och näringsliv Ökad medvetenhet och kunskap om den kreativa klassens påverkan på samhällets utveckling hos projektets målgrupp 6

7 9. MÅL Följande satta mål med programmet skall utvärderas och styra upplägget: Vi vill: Klargöra den kreativa processens olika faser från olika perspektiv Testa och utveckla specifika sätt att skapa kunskapsöverföring av och tillit till den kreativa processen Klargöra konstnärliga kvaliteter Testa och utveckla specifika sätt att öppna det personliga seendet och uppfattningsförmågan av de konstnärliga kvaliteterna hos målgruppen Klargöra de 5 viktigaste framgångsfaktorer för kunskapsöverföring kring kreativa processer och konstnärliga kvaliteter Testa och utveckla en metodik för att åstadkomma hållbara genombrott Att 90 % av deltagarna upplever att de fått ökad förståelse för kreativa processer och konstnärliga kvaliteter Att 90% upplever att de utvecklats som ledare med stöd av programmet. Uppnå övriga förväntade effekter. 10. ARBETSMETODIK Programmets utgångspunkt är ett utforskande, undersökande förhållningssätt där den enskilda individen står i centrum av processen. Gruppövningar blandas med enskild process och teori blandas med praktik för ett kraftfullt resultat. Våra erfarenheter visar att genom att stödja gruppens gemensamma utvecklingsprocess med enskilda samtal ger mycket gott utfall med stabil förändring. Programmets handlar i grunden om att vidga sitt seende och skifta perspektiv för att kunna ta in ny kunskap och låta sig beröras. Detta pressar oundvikligen deltagaren att gå inåt och lösa upp de inre konflikter som blockerar synen. Som stöd för detta använder vi coaching som utförs av professionella och av ICF (International Coach Federation) certifierade coacher. Som verklighetsförankrat inslag i programmet deltar tre enskilda konstnärer vid lämpligt tillfälle kopplat till aktualiserat tema. 7

8 11. COACHING Coaching grundar sig på en optimistisk människosyn som innebär en tro på att människor har möjlighet att påverka sig själva och sin omgivning. Framtiden är inte förutbestämd eller ödesbestämd utan något som vi själva utformar. Vi påverkas av faktorer och krafter omkring oss men har ändå makten att bestämma över våra egna liv. Coaching, som bygger på coachens förmåga att ställa kraftfulla och utvecklande frågor, kan anses vara ett sätt att ge människor en chans att förstå vad de faktiskt gör i förhållande till vad skulle vilja göra. Klienten kommer själv fram till vilka handlingar som krävs för att nå resultat. Det kan vara allt från mod att ta beslut till förmågan att styra sina tankar, etc. Coachen stödjer klienten att hitta sina egna svar, samt våga ta de nödvändiga stegen mot önskad förändring. En skicklig coach kan bidra med genombrott för klienten ifråga om att bryta mönster eller permanent ändra självbild - transformation. Under en individs utveckling är förmågan att kunna kommunicera inre upplevelser väldigt viktig. Genom att kunna vara sårbar och berätta vad som individen upplever samt att bli mött/speglad med en icke fördömande attityd, så befästs framsteg och nya insikter föds. Coachen utvecklar deltagarnas förmåga att vara med sina känslor i svåra situationer och kunna kommunicera dem på ett konstruktivt sätt till motparten. 12. TIDSPLAN Uppstart av projektet sker under våren 2008 med projektplanering, informationsspridning, samt urval av deltagare från målgrupperna. Genomförande av mötesprogrammet, då metodiken testas och utvecklas, sker under en period av 8 månader med start mars Efter revidering av metodiken och utvärdering av projektet sprids resultatet under perioden november december

9 13. GENOMFÖRANDE En överskådlig bild över de olika stegen i projektet finns i bilaga 1. Övergripande projektupplägg ATLANTIS - bilaga 1. Flödet för deltagarna finns beskrivna i bilaga 2 - Projektupplägg ATLANTIS utifrån deltagarnas synvinkel. 14. ORGANISATION Projektet leds av Katarina K Friberg med stöd av konsult Tobias Hammar (ledarutvecklare och systemteoretiker). Till projektet kopplas en referensgrupp med 4-6 personer med spetskompetens kring kreativa processer och konstnärliga kvaliteter och som har stark motivation i att stödja projektets syfte i att skapa en innovativ arbetsmetodik för kreativa processer och konstnärliga kvaliteter. 15. EKONOMI Total projektbudget enligt denna ansökan och programinnehåll är närmare 480 tkr exkl. moms. Se bifogad budget - bilaga 4. Vi ansöker om halva summan från VG-regionen och arbetar med att få till vidare finansiering från andra partners. Programmets deltagare betalar inget - mer än med sin egen tid. 16. ÖVRIGT Ändamålsenlig utbildningslokal och projektrum finns i centrala Göteborg. Göteborg Katarina K Friberg & Tobias Hammar 9

10 17. BILAGOR 1. Övergripande projektupplägg 2. Projektupplägg utifrån deltagarnas synvinkel 3. Organisation 4. Budget 10

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram

Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram Stärker din förmåga att axla hela chefsjobbet Bygger ny kunskap av dina erfarenheter Lär dig skapa utvecklande dialoger och få med dig dina medarbetare Höjer din

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10 Projektledning KPP 306 Produkt och processutveckling Mikael Andersson 2012-04-10 Innehåll Inledning... 3 Vad är ett projekt?... 4 Vad är projektledning?... 5 Varför projektledning?... 5 Projektledaren...

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (9) Projektnamn Att Ta Vid- Ungas väg till arbete och utbildning efter institutionsplacering Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat.

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Samverkansprojektet. AF-SOC AUC i Flens kommun. Slutrapport. Ulrika Westin Projektledare

Samverkansprojektet. AF-SOC AUC i Flens kommun. Slutrapport. Ulrika Westin Projektledare Samverkansprojektet AF-SOC AUC i Flens kommun Slutrapport Ulrika Westin Projektledare Samordningsförbundet RAR i Sörmlands uppdrag är att främja samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer