Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar"

Transkript

1 JH Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar Närvarande: Lars Björnshauge, Ulf Göranson, Jan Hagerlid (sekr), Gunnar Lager, Kjell Nilsson, Agneta Olsson, Eva Müller, Peter Nilén, Lisa Petersen, Erik Sandewall, Inge-Bert Täljedal (ordf.) Frånvarande: Håkan Billig, Göran Sandberg, Yngve Wallin 1. Mötets öppnande Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 2. Dagordning Dagordningen godkändes med tillägg av några frågor till punkten Rapporter, ställningstaganden från EU:s ministerråd samt informationskonferens. 3. Minnesanteckningar från föregående möte Minnesanteckningarna godkändes utan ändringar. 4. Rapporter om programaktiviteter sedan föregående styrgruppsmöte Jan Hagerlid föredrog olika aktiviteter sedan föregående möte. Rapport bifogas till minnesanteckningarna. Mötet med KVA:s ständige sekreterare Gunnar Öquist ledde fram till tre viktiga resultat: Öquist kommer att föreslå att KVA undertecknar Berlin-deklarationen vid ett kommande möte, KVA kommer att ge Erik Sandewall i uppdrag att arrangera ett seminarium om Open Access med hög internationell profil, en idé om ett projekt för att göra Nobelpristagares arbeten fritt tillgängliga på nätet mottogs med stort intresse och ska följas upp. Inge-Bert Täljedal tog upp det nyligen publicerade ställningstagande från EU:s ministeråd angående vetenskaplig information i den digitala eran. Han menade att man bör se det som ett viktigt steg framåt även om inte alla krav tillgodoses. Ministerrådets uppmaningar till medlemsstaterna innebär ofrånkomligen att frågor kring Open Access måste tas upp i kommande forskningsproposition Peter Nilén tog upp konferensen Bridges to the future International Conference on Science communication, som ska äga rum i juni i Malmö/Köpenhamn/Lund. Kansliet uppmanades att bevaka huruvida Open Access tas upp på den.

2 5. Utlysning av projektbidrag 2007 Ordföranden tog upp jävsfrågan. Om någon står som sökande bör man självklart utgå och inte delta i beslutet, annars krävs inte detta normalt sett. OH-påslagen (indirekta projektkostnader). Meddelades att Göran Sandberg fått i uppdrag att ta kontakt med KB för att förhandla om denna fråga. Jan Hagerlid påpekade att det i utlysningen står Indirekta projektkostnader ska preciseras, vilket ingen sökande tycks ha observerat. För närvarande är KB inte delaktigt i något avtal om indirekta projektkostnader. I beredningen har han därför utgått från ett tidigare meddelat underhandsbesked från Utbildningsdepartementet att KB kan godta ett schablonpåslag om 18 % för indirekta projektkostnader. Styrgruppen behandlade ansökningarna och tog förslag till beslut för Riksbibliotekarien enligt nedanstående: Ansökan Ann Liljeström, Högskolan i Kalmar Rätten till din forskning 2 Ansökan Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping Utvecklingsprojekt för hantering av digitala lärobjekt Ansökan Mats Brenner och Roland Norgren, Högskolan i Gävle Open Access - mediepedagogiskt nätverk Ansökan avslås i föreliggande form, men kansliet bör undersöka om man kan ansluta vissa delar till projekt 777 (BTH: Forskarmöten kring OA) inom en ram på högst kr. Ansökan Fredrik Åström, Lunds universitet, Biblioteksdirektionen Citeringsmönster i Open Access-tidskrifter Förslag till beslut: Ansökan beviljas kr Lars Björnshauge deltog ej i beslutet Ansökan Caroline Sutton, Co-Action Publishing, Stockholm Best practices Guide to Open Access Journal s Publishing Förslag till beslut: Ansökan beviljas med kr på villkor att projektet samordnas med projektet Aiding Scientific Journals Towards Open Access Publishing Ansökan

3 Wilhelm Widmark, Stockholms universitetsbibliotek Bibliotekets stöd till forskare för att öka inflödet av OpenAccessdokument i det institutionella arkivet., men kansliet bör undersöka SUB kan anslutas till projektet 778 (BTH: PAVA) med en ram på högst kr. Ansökan Peter Linde, Blekinge Tekniska Högskola Forskarmöten kring OA Förslag till beslut: Anslag beviljas med kr med tillägg att man undersöker möjligheterna att utvidga projektet med delar av projektet 773 Open Access mediepedagogiskt nätverk som avser radio/tv-produktioner och utvecklad kompetens inom webbproduktion Ansökan Peter Linde, Blekinge tekniska högskola, Biblioteket, Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar (PAVA) Förslag till beslut: Ansökan beviljas med kr. Kansliet utreder om SUB kan infogas i projektet, se ansökan 776, och i så fall tillförs Projektet bör också samordnas med projektet 785, OA-publicerade domänmodeller avseende vetenskaplig publicering och gruppstruktur. En återrapportering om detta bör ges vi nästkommande styrgruppsmöte. Ansökan Martin Borg, Bibliotek och läranderesurser vid Högskolan i Borås Modell för hantera komplexa digitala objekt i öppna arkiv med utgångspunkt i konst och design Förslag till beslut: Ansökan beviljas med kr för en pilotstudie. En avstämmning görs gentemot avdelningen för Digitala biblioteket inom KB kring formatfrågor med hänsyn till framtida digitala leveranser Ansökan Lärobjekt i öppna arkiv nya krav och spännande kopplingar Förslag till beslut: Anslag beviljas som delfinansiering med kr om resultatspridningen förstärks. Samråd bör genomföras med avdelningen för Digitala biblioteket inom KB kring formatfrågor med hänsyn till framtida digitala leveranser. Ansökan Lars Björnshauge, Lunds universitet, Biblioteksdirektionen Upphovsrätt i en ny publiceringsmiljö (stöd för år 2) Förslag till beslut: Fortsatt beredning. Utvärdering bör göras, enligt tidigare beslut, innan eventuellt beslut om förlängning tas. Beslut bör tas senast vid styrgruppens möte i början av juni

4 Ansökan Tidskriftsinformation till forskare - JournalInfo 2.0 Förslag till beslut: Ansökan beviljas med kr Ansökan Ingegerd Rabow, Lunds universitet, Biblioteksdirektionen Finansieringsmodeller för Open Access. Beräkningar och konsekvensanalys för ett svenskt universitet, men den sökande inbjuds återkomma med en mer generell ansökan kring frågan Lars Björnshauge deltog ej i beslutet Ansökan Erik Sandewall, Inst för publiceringens infrastruktur, VIL, KTH: bibliotek OA-publicerade domänmodeller avseende vetenskaplig publicering och gruppstruktur Förslag till beslut: Anslag beviljas med för delprojekt II. Halva beloppet innehålls i avvaktan på klargörande av samarbete med dataleverantör och användare. Projektet bör också samordnas med projektet 778, Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar. En återrapportering om detta bör ges vi nästkommande styrgruppsmöte. Erik Sandewall deltog ej i beslutet. Ansökan Jessica Lindholm, Malmö högskola, Bibliotek och IT OER i öppna digitala arkiv Förslag till beslut: Anslag beviljas med kr. Samråd bör genomföras med avdelningen för Digitala biblioteket inom KB kring formatfrågor med hänsyn till framtida digitala leveranser Ansökan Matthias Palmer, Mia Lindegren, Uppsala Universitets Learning Lab Tillgängliggöra OA resurser i en Studentportal via Digitala Portföljer Ansökan Eva Norling, Blekinge Tekniska Högskola Nätverket Sökguiden (FAS 2) Ansökan

5 Open Access och informationsförsörjningen i privata företag Förslag till beslut: Anslag beviljas med kr 6. Kommande möten i styrgruppen Styrgruppen beslöt att hålla ett möte den 4 juni, med 2 juni som alternativdag Styrgruppen beslöt också att tillsvidare reservera den 29 april, som mötestid. Jan ska undersöka om dessa tider passar frånvarande ledamöter. 7. Mötet avslutas Ordföranden tackade de två ledamöter som nu lämnar gruppen, Kjell Nilsson och Lisa Petersen, och avslutade mötet. Vid protokollet Jan Hagerlid Justeras Inge-Bert Täljedal Inge-Bert Täljedal

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se Sidnummer 1 Mål och prioriteringar På kort sikt: Vad ska stå på webbplatsen nu? Ta

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat

Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat Sammanfattningsvis kan man säga att av de 42 svaren är de flesta positiva till att LIBRIS samkatalog synliggörs i WorldCat. Ett mindre

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012 Datum Beteckning 2012-06-03 Birgitta Henecke 0709 71 99 29 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012 Närvarande: Tomas Johansson, Åsa Melkersson, Siv Wilborgsson

Läs mer

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDET

Läs mer

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Carin Björklund, Jörgen Eriksson, Peter Linde, Aina Svensson och Anneli Åström Projektrapport till Kungl. biblioteket, Programmet

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Alastair Creelman (Linnéuniversitet, Universitetspedagogiska enhet) i samarbete med projektgruppen

Alastair Creelman (Linnéuniversitet, Universitetspedagogiska enhet) i samarbete med projektgruppen OER en resurs för lärande Slutrapport Alastair Creelman (Linnéuniversitet, Universitetspedagogiska enhet) i samarbete med projektgruppen Maj 2011 Projektrapport till Kungliga biblioteket, Programmet för

Läs mer

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling 1 Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling Margareta Nelke, I.C. at Once 2009 12 01 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Madelene Sandström, vd Eva Högström, sekr Stefan Ostholm Anders Ahl. Olle Vogel, personalrepresentant. Eva Cederbalk Björn Sundell

Madelene Sandström, vd Eva Högström, sekr Stefan Ostholm Anders Ahl. Olle Vogel, personalrepresentant. Eva Cederbalk Björn Sundell KKstiftelsen ^ ^ Sammanträdesdatum 2014-09-11 PROTOKOLL KKS - Styrelse Plats Deltagande styrelseledamöter Närvarande från kansliet Övriga deltagare Anmält förhinder Albert Kök - Hotell & Konferens, Trollhättan

Läs mer

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 maj 1998

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 maj 1998 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 maj 1998 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Lennart Bergström Kerstin Malmqvist Berner Lindström Sigvard Nilsson Arne Sundström Staffan Sarbäck

Läs mer

Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5

Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5 Peter Linde - projektledare Blekinge Tekniska Högskolas Bibliotek 21 September 2005 Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5 Sammanfattning Under två år har ett antal aktiviteter genomförts i det nationella

Läs mer

Det finns någon slags Open Access där ute En idé- och ideologianalys av bibliotekariers förhållningssätt till Open Access vid sex forskningsinstitut

Det finns någon slags Open Access där ute En idé- och ideologianalys av bibliotekariers förhållningssätt till Open Access vid sex forskningsinstitut MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2009:24 ISSN 1654-0247 Det finns någon slags Open Access där ute En idé-

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Torsdagen den 30 Augusti 2012

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Torsdagen den 30 Augusti 2012 Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Torsdagen den 30 Augusti 2012 Tid: 9.30-13.30 Plats: Rosenlundsvägen 9, Stockholm Närvarande: Martin Forsén (MF), Svenska Värmepumpföreningen, Ordförande Eric Granryd

Läs mer

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Måndag 21 maj, 2012

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Måndag 21 maj, 2012 ANTAL SIDOR 1(12) Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Måndag 21 maj, 2012 Närvarande: ordförande: Madelein Enström Gunilla Eldebro (adjungerad) Tommy Johansson Jenny Lorentzi Eva

Läs mer

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Denna konferens arrangerades av Världsbiblioteket som ett led i dess arbete för en mer öppen och solidarisk syn på elektronisk och digital publicering. Föreläsningarna

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer