Verksamhetsberättelse för OpenAccess.se år 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för OpenAccess.se år 2012"

Transkript

1 Ulf Kronman, Aina Svensson Verksamhetsberättelse för OpenAccess.se år Version 1.1 Aktiviteterna avrapporteras i förhållande till verksamhetsplanen för 2012, som finns på adress se.pdf 1 Ny samordnare - sekretariatet Kunskapsöverföring och överlämning till ny samordnare för OpenAccess.se-programmet kommer att kräva extra arbetsinsatser i en övergångsperiod. Ansvarig: Sekretariatet. Överlämningen kommer även att påverka såväl styrgruppen som de båda arbetsgrupperna. Avklarat. Ny samordnare installerad. 2 Nationell open access-policy Utbildningsdepartementet kommer att behandla ärendet om en nationell OA-policy i samband med forskningsproppen. Vi bör bevaka frågan. Ansvarig: Sekretariatet tillsammans med styrgruppen Rapport Debattartikel om nationell OA-policy har författats under sommaren, men ej publicerats på rekommendation av handläggaren på utbildningsdepartementet. Vetenskapsrådet får i forskningspropositionen i uppdrag av regeringen "att utveckla former och nationella riktlinjer för hur forskare kan få tillgång till forskningsresultat och forskningsdata, s.k. öppen tillgång, med utgångspunkt i de rådsslutsatser som antagits på EU-nivå". Bedöms av styrgruppen som avklarat i och med VR:s regeringsuppdrag för samordning av OA mellan de svenska forskningsfinansiärerna i samarbete med KB. 3 Nationella avtal med OA-förlag och författarrättigheter i licensavtal Planera in ett gemensamt möte mellan styrgruppen för OpenAccess.se och styrgruppen för BIBSAM-konsortiet, hösten Medverkan i arbetsgruppen för nationella avtal med open acccess-förlag. Ansvarig: Sekretariatet tillsammans med styrgruppen. Rapport Ulf och Aina har haft flera möten med arbetsgruppen för nationella avtal med OAförlag och gruppen arbetar med ett förslag till ett pilotavtal. Arbetsgruppen för OA-avtal bedriver även ett projekt för att samla in information från fältet rörande modeller för hantering av OA-avgifter vid universitet. Gemensamt möte OA-styrgrupp och BIBSAM-styrgrupp genomfört Projekt inom OpenAccess.se Behandling av utlysning, projektansökningar och projektredovisningar av de projekt som finansieras inom OpenAccess.se av KB och andra deltagare i programmet. 1

2 Ansvarig: Sekretariatet tillsammans med styrgruppen och de båda arbetsgrupperna. Projekt som ska slutrapporteras under första halvåret 2012 Parallellpublicering av konferensartiklar principer, tillämpningar och tillgänglighet i svenska publiceringsdatabaser, projektledare Peter Linde, BTH. OA-publicerade domänmodeller avseende vetenskaplig publicering och gruppstruktur: delprojekt II. Domänmodellering av rättigheter och bivillkor vid parallellpublicering av vetenskapliga artiklar, projektledare Erik Sandewall, Linköpings universitet Vidareutveckling av parallellpublicering automatisk uppslagstjänst och versionshantering i öppna arkiv, projektledare Aina Svensson, Uppsala universitet. Nystartade projekt januari 2012 Towards Quality-Controlled OA Monographs in Sweden: Exploring the Possibilities for a Consortiumbased Approach, projektledare David Lawrence, Linköpings universitet Kvalitet, enhetlighet och täckning : granskning av lokala publikationsdatabaser, projektledare, David Scheutz, KTH Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser - scenarier och utvecklingsmöjligheter, projektledare, Bodil Gustavsson, Stockholms universitet Utlysning Utforma förslag till prioriterade insatser inom open access-området i KB:s utlysning för Avrapporterade projekt 3 slutrapporter har inkommit och har publicerats på webbplatsen. Parallellpublicering av konferensartiklar - principer, tillämpningar och tillgänglighet i svenska publiceringsdatabaser. OA-publicerade domänmodeller avseende vetenskaplig publicering och gruppstruktur: delprojekt II. Domänmodellering av rättigheter och bivillkor vid parallellpublicering av vetenskapliga artiklar. Vidareutveckling av parallellpublicering - automatisk uppslagstjänst och versionshantering i öppna arkiv. Mer information och slutrapporter finns på webbplatsen: 4.2 Nystartade projekt 3 nystartade projekt under året 2012: Towards Quality-Controlled OA Monographs in Sweden: Exploring the Possibilities for a Consortium-based Approach. Kvalitet, enhetlighet och täckning: granskning av lokala publikationsdatabaser. Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser - scenarier och utvecklingsmöjligheter. Mer information finns på webbplatsen: 4.3 Utlysning Öppen utlysning. Inga prioriterade insatsområden inom OpenAccess.se i KB:s utlysning för Utlysningen offentliggjordes i juni. Under hösten 2012 behandlades tre ansökningar om projektmedel inom OpenAccess.se, varav två avslogs och ett beviljades efter revidering av ansökan: OA-publicering vid svenska lärosäten en kartläggning. Av Göteborgs universitet och KTH. OpenAccess.se verksamhetsberättelse för år

3 5 Webbplats och omvärldsbevakning Allmänt se över såväl webbplatsen som OA-bloggen och utforma tydligare navigering, bättre kontaktinformation och komplettera med information som saknas. Utveckla sidor med information om hur open access-publicering utvecklas inom olika ämnesområden som stöd för forskare, forskningsfinansiärer, lärosäten och övriga intresserade. Mer samlad information om finansiering av open access-publicering. Vidareutveckla de engelska webbsidorna, fler svenska sidor bör översättas till engelska. OA-bloggen: fortsatt livlig aktivitet, uppmuntra övriga skribenter att göra inlägg. Ansvarig: Sekretariatet i samarbete med Arbetsgruppen för information och rådgivning. 5.1 Webbplats - openaccess.se Informationen om open access och sidan med länkar till lärosätenas webbplatser har uppdaterats. De engelskspråkiga sidorna har uppdaterats, speciellt med avseende på projektinformation. Information om programmets deltagande i OpenAIRE har uppdaterats och flyttats från bloggen till webbplatsen. Utredning om informationsfördelningen mellan webbplats och blogg pågår. Statistik från webbplatsen togs fram i augusti och bifogas separat. Följande planerade åtgärder har nedprioriterats på grund av att vi har bedömt dem som alltför tidskrävande, som även skulle komma att kräva löpande uppdateringar: Information om hur open access-publicering utvecklas inom olika ämnesområden som stöd för forskare, forskningsfinansiärer, lärosäten och övriga intresserade. Mer samlad information om finansiering av open access-publicering. Vidareutveckla de engelska webbsidorna, fler svenska sidor bör översättas till engelska. 5.2 Blogg - openaccess.kb.se Bloggen Open Access i Sverige har omstrukturerats och nyhetsflödet för bevakning av OA i omvärlden har fått en uppryckning via KB:s omvärldsbevakningssystem. Bloggen har fått nya områden; "Konferenser & seminarier" och "Kurser". Bloggen har använts för inflöde av frågor "från fältet" till programmets arbetsgrupper. 5.3 Twitter Aktivt Twitterflöde, dock inte direkt i OpenAccess.se:s namn utan via Ulfs konto. 5.4 Omvärldsbevakning Aktiv omvärldsbevakning via e-postlistor, Twitter och KB:s omvärldsbevakningssystem. 6 Medverkan i utveckling av KB-tjänster Fungera som rådgivande i samband med förvaltning av KB:s tjänster som berör de öppna arkiven, samt initiera idéer för vidareutveckling: SwePub - samlad ingång för svenska forskningspublikationer, där data hämtas från de öppna arkiven. KB:s uppslagstjänst URN:NBN för att garantera stabila länkar från publikationer i de öppna arkiven. Leveransplikt för elektroniskt material från öppna arkiv till KB. Ansvarig: Sekretariatet i samarbete med Arbetsgruppen för infrastruktur och användartjänster 6.1 SwePub OpenAccess.se verksamhetsberättelse för år

4 Medverkan i workshop i juni kring Vetenskapsrådets arbete att vidareutveckla och förvalta forskningsinformationssystemet Sweden Science Net. SwePub kan komma att bli en viktig komponent i systemet för att tillföra information om svenska vetenskapliga publikationer. Utveckling och rättning av mindre fel i samband med dataimporter i SwePub har regelbundet diskuterats vid möten i arbetsgruppen för infrastruktur och användartjänster. 6.2 KB:s uppslagstjänst URN:NBN Avrapportering av status för uppslagstjänsten av Stina Degerstedt och Bengt Neiss från KB:s biblioteksavdelnings enhet för digital insamling har gjorts i samband med möten i arbetsgruppen för infrastruktur och användartjänster. Tjänsten har vidareutvecklats i samverkan med det tyska nationalbiblioteket och nu finns en stabil infrastruktur med redundans om enskilda system fallerar. 6.3 Leveransplikt för elektroniskt material från öppna arkiv till KB Boel Larsson och Stina Degerstedt från KB:s biblioteksavdelnings enhet för digital insamling närvarade på ett möte i arbetsgruppen för infrastruktur och användartjänster och berättad om KB:s arbete med e-plikten. KB kommer att skapa ett datalagringsystem med namnet Mimer. Det publikationer som produceras i lärosätets namn, t.ex. rapporter och doktorsavhandlingar, kommer att omfattas av leveransplikten. Utredning pågår huruvida publikationer i vetenskapliga tidskrifter också ska omfattas av leveransplikt. 7 OpenAIRE och OpenAIRE plus Delta i gemensamma möten och aktiviteter som anordnas för samtliga OpenAIRE-medlemmar. Delta i regelbundna skypemöten med de nordiska medlemmarna. Stödja de ansvariga vid svenska öppna arkiv för att öka innehållet av fritt tillgängliga publikationer i OpenAIRE-portalen. Kontakta och informera projektkoordinatorer inom berörda EU-finansierade projekt. Lyfta frågor om koppling mellan publikationer och forskningsdata i Sverige Projektrapportering för båda projekten Ansvarig: Sekretariatet i samarbete med de båda arbetsgrupperna och styrgruppen. 7.1 Möten Regelbundna Skype-möten i OpenAIRE Region North. Möte i OpenAIRE Region North i Köpenhamn Avslutningskonferens för OpenAIRE-projektet i Göttingen Information och stöd till svenska projektledare och arkivansvariga Tre svenska lärosäten har under året börjat med att mer systematiskt registrera publikationer för OpenAIRE: Karolinska Institutet Göteborgs universitet KTH Sekretariatet för OpenAccess.se har under året varit i kontakt med bibliotekspersonal vid de aktuella lärosätena för att besvara tekniska frågor och samordna arbetet. 7.3 Lyfta frågor om koppling mellan publikationer och forskningsdata Jan deltog i workshop om forskningsdata i Luleå i april. OpenAccess.se verksamhetsberättelse för år

5 Mycket fokus på forskningsdata på OpenAIREplus-mötet i Köpenhamn i juni. 7.4 Information och administration Svensk information på OpenAIREs webbplats uppdaterad Översättning av menyer och information på OpenAIREs webbplats 8 COAR - Confederation of Open Access Repositories Medlemskap och medverkan i arbetsgrupper inom COAR. Ansvarig: Sekretariatet i samarbete med de båda arbetsgrupperna och styrgruppen. Uppsala universitetsbibliotek och KB var värdar för third annual meeting of COAR Confederation of Open Access Repositories i Uppsala maj och Aina och Ulf deltog och höll varsitt föredrag om DiVA respektive OpenAccess.se. 9 Konferenser/workshops OpenAccess.se arrangerar Mötesplats Open Access Norrköping, mars Ansvariga är KB tillsammans med Linköpings universitet. Annual meeting of COAR Confederation of Open Access Repositories, Uppsala maj Ansvarig är KB tillsammans med Uppsala universitet. Workshop angående arbetsprocesser för parallellpublicering, hösten 2012 Ansvarig är Arbetsgruppen för infrastruktur och användartjänster. Workshop för utgivare/redaktörer av svenska OA-tidskrifter, hösten 2012 Ansvarig är Arbetsgruppen för information och rådgivning. Open Access Week, oktober Samarbetar och deltar i olika arrangemang Planera för nästa Mötesplats Open Access, våren 2013 i Göteborg Medverkar i Workshop om hantering av forskningsdata, Luleå, 2-3 april i Luleå Biblioteksdagarna, Norrköping, 7-8 maj Planerar att delta i Structural frameworks for open, digital research - Strategy, policy & infrastructure, Copenhagen June ELPUB 2012: Social Shaping of Digital Publishing: Exploring the interplay between Culture and Technology, Guimarães, Portugal. June, Open Repositories 2012, Edinburgh, 9-13 juli LIBER: Mobilising the knowledge economy for Europe, Tartu, Estonia, juni. 9.1 Nationella offentliga möten Mötesplats Open Access 2012 Programmets stora konferens, Mötesplats Open Access, mars 2012 på Arbetets museum i Norrköping, i samarbete med Linköpings universitetsbibliotek. 112 deltagare. 55 svarade på utvärderingen. 85 % av de svarande tyckte att helhetsintrycket av dagarna var mycket bra. Den mest intressanta programpunkten tyckte deltagarna var "Nya utmaningar" (71 % tyckte det var "mycket intressant och relevant"). De flesta uppskattade den nya satsningen med mingel och "Open Space" med diskussion kring presentationer och nystartade projekt och föreslog en utökning av denna aktivitet. På frågan om vad som var bäst med MOA 2012 svarar de flesta deltagarna "träffa kollegor", "Open Space" och de korta presentationerna av OA.se-projekten. OpenAccess.se verksamhetsberättelse för år

6 9.1.2 Workshop om hantering av forskningsdata i Umeå Jan Hagerlid och Sofia Arvidsson deltog. Rapport finns här: 9.2 Internationella möten Third Annual Meeting of COAR - Confederation of open access repositories - i Uppsala Ulf presenterade OpenAccess.se och Aina presenterade DiVA. Structural frameworks for open, digital research. NordBib slutkonferens i Köpenhamn Aina och Ulf deltog. Möte om nordisk samverkan kring OA efter NordBib. Köpenhamn Aina och Ulf deltog. COASP 2012, i Budapest. Aina deltog. SCOAP3 Launch Meeting på CERN Ulf deltog Workshops, seminarier och kurser Workshop angående arbetsprocesser för parallellpublicering Workshop för utgivare/redaktörer av svenska OA-tidskrifter Introduktionskurs/seminarium om OA för bibliotekspersonal Föredrag Föredrag om OA i Sverige vid möte med danska forskningsfinansiärer i Köpenhamn Föredrag om OA på Nationalmuseum Föredrag om OA.se för OA-nätverk för forskningsfinansiärer Föredrag om OA på biblioteksdagarna i Norrköping Föredrag om OA och bibliometri på högskolan i Gävle KB-interna föredrag om OA för forskningsavdelningen och enheten för bevarande Föredrag om OpenAccess.se för studiebesök från kinesiska forskningsbibliotek Inledningsanförande på Stockholms universitets OA-dag Föredrag om open access på SFIS höstkonferens i Borås Möten i styrgrupp och arbetsgrupper Minnesanteckningar finns på webbplatsen: Styrgrupp Fyra möten: , , och Arbetsgruppen för information och rådgivning Fyra möten: , , och Arbetsgruppen för infrastruktur och användartjänster Fyra möten: , , och OpenAccess.se verksamhetsberättelse för år

7 9.5.4 Mötesplats Open Access 2013 Arbetet med planering av MOA2013 är inlett. Datum och plats är beslutade: april, Göteborgs Universitet, Handelshögskolan. Primary keynote klar. Cameron Neylon, UK Science and Technology Facilities Council. "Theme keynote" för tema OA/Licenser bokad: Ralf Schimmer, Max Planck Digital Library. 10 Publikationer "Fri publicering allt vanligare". Artikel om OA och intervju med Jan H i Vetenskapsrådets nya nättidning Curie "Managing Your Assets in the Publication Economy" av Ulf Kronman. Accepterat manuskript (publicering 2013) för den nystartade tidskriften Confero vid Linköpings universitet: OpenAccess.se verksamhetsberättelse för år

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se Sidnummer 1 Mål och prioriteringar På kort sikt: Vad ska stå på webbplatsen nu? Ta

Läs mer

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Carin Björklund, Jörgen Eriksson, Peter Linde, Aina Svensson och Anneli Åström Projektrapport till Kungl. biblioteket, Programmet

Läs mer

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDET

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet Infrastruktur och söktjänster Om svensk forskningsinformation på internet Slutrapport från IS-projektet 1 januari 2008 30 juni 2010 1 2 Innehållsförteckning Förord... 4 Bakgrund till IS-projektet... 5

Läs mer

Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013

Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013 Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013 Under sommaren 2012 implementerade biblioteket ett så kallat Discoverysystem, ett system som upphandlades med förhoppning om att en samlad

Läs mer

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar 2007-11-28 JH Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar Närvarande: Lars Björnshauge, Ulf Göranson, Jan Hagerlid (sekr), Gunnar Lager, Kjell Nilsson, Agneta Olsson,

Läs mer

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11 Årsberättelse 2009 Version 2 2010 02 11 2 1. Inledning... 5 2. Finansiering och styrning av UB... 7 2.1. Finansiering... 7 2.2. Styrning... 7 2.3. Nytt verksamhetsuppdrag... 7 3. Organisationsförändringar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant

Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek www.sub.su.se 01 02 03 04 05 06 07 08 Organisationsskiss s. 3 Ny mediepolicy s. 4 och publiceringsstöd under

Läs mer

Mötesplats Open Access 2015 abstracts

Mötesplats Open Access 2015 abstracts Mötesplats Open Access 2015 abstracts Keynotes Open All the Things! Open Data and the Scholarly Literature Sarah Callaghan, British Atmospheric Data Centre, STFC Rutherford Appleton Laboratory, UK, Research

Läs mer

Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5

Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5 Peter Linde - projektledare Blekinge Tekniska Högskolas Bibliotek 21 September 2005 Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5 Sammanfattning Under två år har ett antal aktiviteter genomförts i det nationella

Läs mer

Årsredovisning 2013 Universitets- och högskolerådet

Årsredovisning 2013 Universitets- och högskolerådet ÅRSREDOVISNING Diarienummer 1.2.1-04495-2013 Datum 2014-02-18 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Årsredovisning

Läs mer

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Bakgrund Gruppen är tillsatt av styrgruppen för Libris nationella infrastruktur med representanter från specialbibliotek, SKL, SUHF. Charlotte

Läs mer

Alastair Creelman (Linnéuniversitet, Universitetspedagogiska enhet) i samarbete med projektgruppen

Alastair Creelman (Linnéuniversitet, Universitetspedagogiska enhet) i samarbete med projektgruppen OER en resurs för lärande Slutrapport Alastair Creelman (Linnéuniversitet, Universitetspedagogiska enhet) i samarbete med projektgruppen Maj 2011 Projektrapport till Kungliga biblioteket, Programmet för

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Sammanställning från konferens inom projektet OER i öppna digitala arkiv:

Sammanställning från konferens inom projektet OER i öppna digitala arkiv: KTH 8 9 februari 2010 Sammanställning från konferens inom projektet OER i öppna digitala arkiv: Lena Olsson, Stockholms universitet Erik Axdorph, Stockholms universitet Institutionen för didaktik och pedagogiskt

Läs mer

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Denna konferens arrangerades av Världsbiblioteket som ett led i dess arbete för en mer öppen och solidarisk syn på elektronisk och digital publicering. Föreläsningarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK

Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK Innehållsförteckning Universitetsbibliotekarien har ordet... 3 1. Inledning... 4 2012 - ett övergångsår för LUB... 4 Strategisk plan 2009-2012...

Läs mer

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 214 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 214 Produktion Universitetsbiblioteket Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman Henrik Evertsson,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 HÖGSKOLAN I BORÅS Inst biblioteks- och informationsvetenskap/ 2011-03-18 Dnr 901-09-21 Bibliotekshögskolan VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 En betydelsefull händelse under året var att Högskolan i Borås beviljades

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll 1. Inledning... 3 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik... 6 3. Övriga insatser... 20 4. Forskning... 23

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Digitala tjänster kultur, information & kommunikation

Digitala tjänster kultur, information & kommunikation Digitala tjänster kultur, information & kommunikation Helena Francke Helena Francke är universitetsadjunkt i biblioteksoch informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och disputerade våren 2008 på avhandlingen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET

KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET 2012-09-24 KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET Beställare: SUNET, gm. Hans Wallberg/Börje Josefsson Kommunikatör: Maria Vårenius Mottagare: SUNET:s styrelse Version nr: Prel. 4.0 Revisionshistorik Datum Version nr

Läs mer

Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt

Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt delredovisning av regeringsuppdraget Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt Diarienummer 31-971/2014 december 2014 SGU-rapport 2014:41 Omslagsbild: Lars Perssson. Illustration:

Läs mer

Årsberättelse 2012 Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2012 Universitetsbiblioteket Årsberättelse 2012 Universitetsbiblioteket Inledning I din hand håller du nu universitetsbibliotekets årsberättelse för 2012. Syftet med att göra en årsberättelse är framförallt att vi ger oss själva möjlighet

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 2012 Kursen Naturvägledning för yrkesverksamma i Uppsala ht 2012. Inledning Centrum för naturvägledning (CNV) har under 2012 bedrivit sin verksamhet inom

Läs mer