Alands Natur och Milj6 r.f. Osterleden LOO Mariehamn ARSREDOVISN ING. Uppgjort Bokfcirare: Carola Sjoblom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alands Natur och Milj6 r.f. Osterleden 110. 22LOO Mariehamn ARSREDOVISN ING. Uppgjort 5.22015. Bokfcirare: Carola Sjoblom"

Transkript

1 1 Alands Natur och Milj6 r.f. Osterleden LOO Mariehamn o ARSREDOVISN ING Uppgjort Bokfcirare: Carola Sjoblom

2 Alands Natur och Miljii r.f. INNEHALLSFORTECKNING Balansrapport samtliga enheter sid 3 Resultatrapport samtliga enheter sid 4-5 Balansrapport resultatenhet t AtrtoVt sid 5 Resultatrapport resultatenhet t ANol sid 7-8 Balansrapport resultatenhet 2 A21. sid 9 Resultatrapport resultatenhet 2 A2L sid 10 BokslutspSteckning sid 11 Bilaga: Arsredovisning for Agenda 2l/Prisfonden (Aven denna 6rsredovisning godkdnns hdrmed av styrelsen)

3 Prelimindr ingaende balans Rapporten utskriven i EUR lfigaen r4'{x{,1 'l ' ,12" Fodringar 1450 Fodringar,A2l Owga Fodfingat ERIN R0rueA t ' reservkonto Anom 1920 AA Miljofonden Ean ntgfi tot , ,99 969,95 70zffi, , ,05 146, , , , , ,84 sa oon b 6t(iillgbd6h. bt. RORLIAA tagt stva 702m.,72 702ffi,72 7A336, , ,gg -7 ' S, ,84.62,64 2O8O BAI=ANSER. VINST FR. TIDIGARE 2081 Feriodens dver/underskott Itetfr, [d, rakehak,af , , ,93 I 254,86 g 2s4, fl - ' , , , g I2g4,8tt, 4A 4A7,A Leverant6rsskulder tevetant6ruskutdet gwiga lder 281 O SKATTEINNEH.SKULD 28?O SOC.AVG.SKULD 16ft UldCr , , , ,'15 827,34 927,M QE AE ,A ,33-6, ,47-346,04,2, ,ArPt=SKULD tu 2850 ARB./OLYOKSF.GRUPPTIVSFORS. SK Aibei l,lqi gruaiiliv bkul 2860 SEMESTERLONESKULD CIwtga rkuidcr Js , ,93-1, 0, ,89 = , ,44, 191,44 18,63 18' , , $ , ,59 = 1 S9E,5g - 92,30-92, ,04 '9 '04, 1278s,44-19, , g6i7t. 1 4g4,gB 7 759,86 ' ,77 ' 0J s76,04 tsergknet recuttat Senaste verifikationsnummer: A1 36

4 Rapporten utskriven i EUR EGENTIIGVERK HET 3200 Fdrsdlningsintdkter 3600 FOrseljningsintakter 3700 Kalenderinb,ANoM 16eeljn*rg totait 2602, , r ,4 2' , ,00 3ga7,7A z, l 0,4 2,6 vcikaeifthete tnatler 4000 E-venemang 4100 Information 4'120 Nyhgtsbrevet 4200 Seminarier o kurser 4700 Mdteskostnader 4800 Bibtiotek 4900 Ovriga verksamhetskostn. KoBtiiedcr 5000 l=6ner 5001 l6n d ,ArPt.avgifter Arb.tag.andel av ArpL ie Km-ersdttning 5301 Dagtraktamente 5310 ArbetshdlsovArd Fcisohai tsader iaralt - / vuo,oo - 124, ,39-57,15-874,93 -,153, , , , , , , ,39-21e, ,16 432,50-953,32-273,01-153, ,56-6,3-0,8-0,7 " -1, ,7-1,8-1t q 3,8-1,5. -,, E ne -0,8 -v,z -86, ,66 _6,3-124,95 _ ,39-0,8-57,15-474,93-0,7-153, ,31-1,9 ' ,87 " ,97-68, ,10-1, ,68-15, ,57 3, ,39-1,5-219, ,16-1,5 432,50 0,3-953,32-0,6-273, , os 21-6,.56 -S6,1 K63tfl aater fttr lokaliierer 5600 Hyrafdreningslokal 5610 El, 3 375,00-173, {19,06-2,7.0,4 4' ,7-173,79-0, _0, ,05.9, Telefon 5930 Bankkostnader 5935 Kontorsmaterial 5945 ADB kostnader 5970 Eokfdring o. revision ovi 6iele eder 0ver3t(6tuuhdengxstt - 660,47-124,75-489, ,57-992, ' ,81 -u,c -0,4.0,8-8'1 444,8-660,47-0,5-124,75-489,25 _0, ,57 _6,3-992,00-0,8 " ,04,1.13't 667,61-104,s iiiekter 6000 lntekter fr6n medlemsavgifter 6200 Medlemsavgiftcr f6retag 6300 Medelmsavgifter NOM - rhtakeibtalt 0versrtotiflJngarexotr 2126, , , ,7 0,7 2,5 2,8 2126, , ,&0 1,7 0,7 z,o 3 100,80 2,0 Pla6,ihtak r tot lt ALLMANNAB{E al 8215 cr 8220 aiio ciorag Mariehamns stad 8240 Bidrag dvriga kommuner 61,16 61,'lB 61,J , s I 763, r.0 7,6 76,8 1,4 9,0 61,16 61,16 61,16 7 I F.1 nn I , ,8 1,4 9,0

5 FERISSENE RE U ultat Btgfft tttotrler " I2g+,Ag 9 254,86 g2m,# l'4 7,4 7'4 '0 354,96 I 254,86 0 2s4,96 "1 A 7,4 7,4 0 26/1,86 7'4 g 254,96 7,4 o'oo Senaste verlfikationsnummer: Al 36

6 Prelimindr ingdende balans Rapporten utskriven i EUR Balansrapport f6r Alands Natur o Mi[6 r.f. 44* Fodringar Rtt{ = 5o'oo ' 5 5 = 5 lgssa banklillgodoh. Ban nton 1911 reservkontoanom 1920 AAB Miljdfonden Ban nton tot. Kassa ocfr banktillgodoh. tot. RORLIGAAI$IVA T ,02 969,9s ,97 27, E7, ,'ts I076,49 146, , , , , , , ,63 30, ,63 VA , g0 707,09 SIVA 2O8O BAI.ANSER. VINST FR. TIDIGARE 2081 Periodensover/underskott EGET , , , , ,59 I,59 1, , ,58.=?3 6P1,98 _-?g 621, Leverantcirsskulder Leverantlt lder , , ,61 =1, ,28 = 1970,?8 281 O SKATTEINNEH.SKULD 2820 SOC.AVG.SKULD Ldneskulder 2840 ArPL-SKULD APL Id 2850 ARB./OLYCKSF.GRUPPLIVSFORS. SK - 84,42-22, ,76-88,19 - ES,1g - 556,76-76,36-693,12-338, ,51 = 94,5{ - 641,18-98,70 ' '99-426,47 =,47-34, '5tr 2860 SEMESTERLONESKULD $emes ld s - 518, ,79-7,13,73-2,40 "2, gg7,g7-1792,73,1,79 =2.64 ' 4 539,25 = 4 63e.26,2, ,51 = 2911,51. E 512,97 = 6 965,65 = 6 8ts5, ,69 Be at resultat Senaste verifikationsnummer: A1 36

7 Rapporten utskriven i EUR c/c Snilu 3000 lntdkt 3200 FdrsAlningsintdkter 3600 FOrsaljningsintdkter 3700 Kalenderinb ANoM Fdrsegning totalt 1 538, ,00 495, ,20 4,2 1,3 5' , ,00 495, ,2 1,3 5, Evenemang 4100 Information 4120 Nyhetsbrevet 4700 Mdteskostnader 4800 Bibliotek 4900 Ovriga verksamhetskostn ,10-89, ,39-874,93-128, , ,60-9,6 - -2,8-2,4-0,4-4,3 49, ,10-89, ,39-874,93-128, ,86 =7 '60-9,6 - -2,8-2,4-0,4-4,3 '19' Ldner 5001 l6n ArPL-avgifter Arb.tag.andel av ArPL 5200 Socialskyddsavgift Olycksfallsforsekringspremie 5220 Arbetsltishetsfdrsdkringspremie 5221 Atb.tag andel av arb.ldsh.f0rs 5300 Km-ersdttning 5301 Dagtraktamente 5310 ArbetshdlsovArd , , , ,39-467,80-38,38-479, ,08-54,05-39,30.2+,07-56,3-3,1-8,1 a1-1,3-1,3 0,3 - -s7, , , , ,39-467,80-38,38-479, ,08-54,05-39,30 "24,M -56,3-3,1-8,1 e'l -1,3-1,3 0, , Hyraf0reningslokal 5610 El 5630 Ovr kostn. stddning o dylikt f 5920 Telefon 5930 Bankkostnader 5935 Kontorsmaterial 5945 ADB kostnader 5970 Bokfdring o. revision r - 547,50-86,89-230j2 -- '51-269,84-51,14-141, ,12-99,00 '= 5,36 = ,54-1,5 - -0, ,7-0,4-14,2 =15,7 9,1-547,50-86, =,51-269,84-51,14-141, ,12-99,00 "5,36 '96,54-1,5 - -u,o 4,4-0,7-0,4-14,2.15,7-9,{ ln 6000 Intdkter fran medlemsavgifter 6200 Medlemsavgifter fdretag 6300 MedelmsavgifterNOM ltt 2126, , ,80 5,8 2, , , ,8 2,5 6, E5 3 t06. o 9, Intdkter Fhc.i lt 61,16 61, , g,:z 61,16 61,16 0'2 I{ABI 8200 Sponsorering 8210 Fondinbetalningar 8215 Landskapsbidrag 8220 Bidrag PAF 8230 Bidrag Mariehamns stad U totalt 7 151, , ,99 0,4 25,9 54,4 4,8 65' ,00 I , ,99 0,4 25,9 54,4 4,8 95,7

8 I r{st REsu '1,59 rsposttro{er Itat 8999 Rdkenskapsperiodens resultat Itat 1 769,59 1,59 1,59 4,8 4'6 4'8 4,8 4,9 4,9 0.0 Senaste verifikationsnummer: 41 36

9 Preliminer ingdende balans Rapporten utskriven i EUR Balansrapportf6rAlandg Natur o ill 6 r,f, tva 14'l l/l l+42,94 I,l+12,94 RIN 1450 FodringarA2l ,, o,oo = GA Ban nton 1911 reservkontoanom 1920 AAB Ban nton tot. lgssa banklil[odoh.!ot. GA ,78 v /o/,jv 18782,17 19, ,17 19, , AA , ,04 12 ' , , ,?1 91,24 04,Ztr IVA 2O8O BALANSER. VINST FR. TIDIGARE 2081 Periodens dver/underskott , ,48 = , ,11, 7 359,tr , ,37 -- trg 205, , ,''1 '= 19 ' Leverantdrsskulder Lsvera , ,39-883,66 =, ,05 - g 919,05 a 2810 SKATTEINNEH.SKULD 2820 SOC.AVG.SKULD lder 2840 ArPL-SKULD APL Id 2850 ARB./OLYCKSF.GRUPPLIVSFORS. SK - 930,66-156,39 = 1 097,05-617,35 = 617,35-110,93-1,'0,93-128,63-90,95 ' 21C.6-354,77 " 954,77 53,1 4 53, ,29-247,34 -- I 90.0,69-972,12 = 972,12-57, , SEMESTERLONESKULD Serneste uld a ,47 " 3 631,47 "5,E ,06 = = ,53.= 6 994,59,9274, , M,gg " , ,19.= 4 707,98 = 1?,,'t? SIVA - 19,17 ='12,04 = 31,21 al resultat Senaste verifikationsnummer: A1 36

10 Rapporten utskriven i EUR EGENruGVE HET ning 3000 Intdkt 3200 Fdrsdlningsintekter 3600 Fdrsdljningsintakter 1 064,50 s 3s,00 't f49,50 1,2 t.3 '1 064,50 CU,UU 35,00 t 149/50 1,2 1, Evenemang 4100 Information 4200 Seminarier o kurser 4800 Bibliotek 4900 Ovriga verksamhetskostn ,33-35,16-57,15-12,37-510, ,40-3,8-0,6 =4' ,33-35,16-57,15-12,37-510, ,40-3,8 -u,o =4' Lc)ner 500'l lttn ArPL-avgifter Arb.tag.andel av ArPL 5200 Socialskyddsavgift OlycksfallsfOrsdkringspremie 5220 Arbetslcishetsfdrsdkringspremie 5221 Arb.tag andel av arb.ldsh.fdrs 5300 Km-ersdttning 5301 Dagtraktamente 5310 Arbetshdlsov6rd to&att , , , , ,05-247,40-877,94 258,55-889,24-218,96-71, ,2-1,3-17,0 3,3-1,4-1,0 0,3-1,0 --60, , , , , ,05-247,40-877,94 258,55-889,24-218,96-71,85 = 70,29-62,2 - I'J -17,0 ee -1,4-1,0 0,3-1,0 --80, Hyrafdreningslokal 5610 El 5630 Ovr kostn. stadning o dylikt ,00-86, S2,M -1, ,00-86, =1 '04 r 5920 Telefon 5930 Bankkostnader 5935 Kontorsmaterial 5945 ADB kostnader 5970 Bokforing o. revision a(hr - 322,76-58,57-253, ,60-446, ,66-7E,83-0,4-0,'l -2,6-0,5.3, ,76-58,57-253, ,60-446,50 '3,66 =78,69 NABI 8220 Bidrag PAF 8240 Bidrag civriga kommuner utt 74128, g6 429,94 85,6 13,'l gb, , E5,94 NS RESU 7,'l.1 6' ,11 llat 8999 Rdkenskapsperiodens resultat ,11 " 7 359, ,11-8,5 --6,5 =8' , ,11 =7,11-8,5 0'00 Senaste verifikationsnummer: A1 36

11 BILAGA 1-4 s1 Agenda 2L / Prisfonden Norragatan L Mariehamn AnsnroovrsNrNG o L.o L.20 L4-3 t. L2.20 L4 UPPGJORT 28.0L,20t5 Bokf<irare Carola Sjciblom

12 28.0r.2015 AG EN DA/PRISFON DEN balansrdkning 2014-L L AKTIVA. kassa/bank Al.bank Fr bankkonton totalt 6L2,22 6L2, , ,55 rorliga aktiva sammanlagt 612, ,55 AKTIVA SAMMANLAGT PASSIVA eget kapital bruksfond/prisfond res. tidigare period per. under/overskott 47092, ,O9 1888, , , eg.kapital sammanlagt 6!2, ,55 Passiva sammanlagt 612, ,55

13 -i_ ', 28.0L'.207s AG EN DA/PRTSFON DEN s3 RESULTATRATTIrue 20L4 ot.ol-31.t2 20L3 ot.ol.-31.l2. egentlig verksamhet r<irliga kostnader bidrag -1888, KOSTNADER SAMMANLAGT -1888, finansiella kost/intdkter intdkter RAKENSKAPSPER. RESULTAT -1888,

14 $ 2 CtJ Do Ir) (}.- vl '' fr'1 (\/ fl^i \+,xf * ^{,h \A l\ 4.!r IN rl V\ Ef\ \.\' t.,a)f "*l \J.\J s d" e\, M ff1*,$ S t)'..\ :-\,i. c\,.\ i.hl $.$ )"\ \f\ r) i i!..1 n \0 ({,\t".$ -v,1,.{l r\f a.i J\ -S h.r\ \\ \) FL.l." ;k *l -s t\ala $,g+ as ls, ln..i1 r$ N 'l i,1 fl.a. i1\ \.:f "l' N\ 5 \n. l{1, R/ r.rlrlt lj crl J <) t\\) ".i\ sn',-i',$ t,t \ r,\ Ln fv1,.} ( r. ^_g *l { ):v,{) \r \ -s t$.' \.il '{l r \t \9 \\ Xcd ($ \P '\+q\ ^-J q-i,,\\i. c+!t \li :;'i.\. \sr rr) \ 5 *F- +. i' :\ 1\'5.- sj ';+ \5 d$iis:rj,\l $ 5;\ x ')Y rr\.5- r'j ( b fj '\\J='\r\ '{.)\ -j '(.,-," ) rr (,r i) rqr\ \7 ^ i! '.:l f.\ S '') :+ '{' {' tj \P;A n'\ D'J t2 ca r.n N^ \i e1ft '-$

.. '* *.* Foreningens tredje verksamhetsar

.. '* *.* Foreningens tredje verksamhetsar vaxllust..*"'**.. '*.... *.* ORVAL ING RATT~LSE 0 LA For ning n Leader Vaxtl t Varmland 20 J0 Inledning BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 2010 Foreningens tredje verksamhetsar Forening n Lead r Vaxtlu t Vannland

Läs mer

KARL-JOHAN byggde gård i ÄKERLUND. Den var belägen vid NILS NILSSONs loge, den flyttades senare till Långsele och blev nuv SIMON LINDFORS gård.

KARL-JOHAN byggde gård i ÄKERLUND. Den var belägen vid NILS NILSSONs loge, den flyttades senare till Långsele och blev nuv SIMON LINDFORS gård. GÅRDARNA I ÄKERLUND KARL-JOHAN byggde gård i ÄKERLUND. Den var belägen vid NILS NILSSONs loge, den flyttades senare till Långsele och blev nuv SIMON LINDFORS gård. Han byggde också en gård där ANDREAS

Läs mer

f6r Gyller6ds SammfHlllghetsfdrenlng

f6r Gyller6ds SammfHlllghetsfdrenlng Protokoll fdrt vld fdreningsetltmma f6r Gyller6ds SammfHlllghetsfdrenlng vld Brunnbyg&rden i itlyharnnsliige den J mars 1976 1, Narnnuppgifter ps de niirvarande samlades och flnns speclfiserade i Bilaga

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Bilaga5. WindPRO version 2.7.487 mar 2011 UtskriftlSlda 2011-06-1514:06/1

Bilaga5. WindPRO version 2.7.487 mar 2011 UtskriftlSlda 2011-06-1514:06/1 Ijekl: _Åmål_Fröskog Bilaga5 WindPRO version 27487 mar 2011 UtskriftlSlda 2011061514:06/1 Anvåndarilcens: SE100 26 Stockholm Per Edström / peredstrom@swecose Berlknal: SHADOW Huvudresultat eräknin : 2MW

Läs mer

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov.

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. This microfiche was produced from documents received for inclusion in the NCJRS data base. Since NCJRS cannot exercise control

Läs mer

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1981-10. Projektuppföljning. -erfarenheter franbyggande och brukande

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1981-10. Projektuppföljning. -erfarenheter franbyggande och brukande Byggnadsstyrelsen Tekniskabyråns information 33 1981-10 Projektuppföljning -erfarenheter franbyggande och brukande v BYGGNADSSTYRELSEN Tekniska byråns information. Pro ektu fölning Denna information innehåller

Läs mer

+OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER

+OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER +OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER $S & RORD 5NDER DE SENASTE DECENNIERNA HAR ANSVARET F R M NGA VIKTIGA

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Superdrive. Drivpaket 2013 / 2014. chain kit ADDEMOTO

Superdrive. Drivpaket 2013 / 2014. chain kit ADDEMOTO 2013 Drivpaket 2013 / 2014 Superdrive chain kit Saknas någon modell i listan, kontakta oss för vidare besked. Kan ofta finnas på lager ändå! Med prestanda i toppklass, konkurrenskraftiga priser och ett

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

ASPECT. ,..r".1.".., l1

ASPECT. ,..r.1..., l1 ASPECT,..r".1.".., l1 Sa var vi dntligen ddr! Efter rnanga er av d skuss oner och p anering har vi nu ratt fram t I metet en ny gemensarn ldre n ng-aspect.lag hoppasatt n ser fram ernot denna handelse

Läs mer

Arsredovisning. fiir. Brf Arsta Park. 769606_308s. Riikenskapsiret

Arsredovisning. fiir. Brf Arsta Park. 769606_308s. Riikenskapsiret I Arsredovisning fiir Brf Arsta Park 76966_38s Riikenskapsiret 213 Org.nr 76966-385 (r2) Arsredovisning Styrelsen ftir Brf Arsta Park ffir hiirmed avge irsredovisning ftir rdkenskaps6ret 213. Fti rvaltnin

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb ft Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb S1. Val av ordf6rande och sekreterare fdr m6tet samt m6tets oppnande. M6tet valde Peder Liinasaari till motesordf6rande tillika motessekreterare. Motet oppnades

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

TRAVKOMPANIET STALL ROD AB

TRAVKOMPANIET STALL ROD AB TRAVKOMPANIET STALL ROD AB (pubi) Organisationsnummer 556606-9349 Arsredovisning 2005-O1-O1--2005-12-31 iii / FORVALTNINGSBERATTELSE Travkompaniet Stall ROd AB bedriver taviingsverksamhet med travhästar.

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

UNDH"GENSKA.S"MUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~.

UNDHGENSKA.SMUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. UNDH"GENSKA.S"MUNGEN ENLIGT HR LINDHAGEN OCH KVINNOR b(>f -.-, ARBET TIET ~on KVIN ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. CK PRIS 10 ÖRE - Ur hr Lindhagens motion till 1906 o ars riksdag. Han begär:

Läs mer