Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014"

Transkript

1 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del 1, Utveckling av samverkan för om totalt 57 Mkr 12 ansökningar beviljades för del 2, Utveckling av verifiering för om totalt 30 Mkr Flera projekt koordineras från lärosätenas innovationskontor Flera ansökningar behandlade: att skapa positioner som samverkanskoordinatorer på institutioner att ta fram strategier för samverkan på lärosätesnivå att kartlägga pågående samverkansaktiviteter att ta fram nyckeltal och modeller för impact

2 2 (16) Strategisk utveckling av samverkan och verifiering på Karolinska Institutet Karolinska Institutet Projektförslagets övergripande mål är ett vidareutvecklat innovationssystem på Karolinska Institutet (KI). Ambitionen är att främja innovationstriangeln genom att föra samman forskning, utbildning och marknad med entreprenören i centrum. Syftet är att åstadkomma en innovationsdriven kultur med stark integration i kärnverksamheterna. Projektet kommer att rapportera till KIs nytillsatte vicerektor för innovation och samverkan med näringslivet. Ansökan föreslår ett antal aktiviteter för att implementera den nya innovationsstrategin på KI samt för att knyta samman och dra lärdom av flera pågående eller nyligen avslutade samverkansprojekt. Projektet består av tre delar: 1. Implementering av KIs innovationsstrategi. Fokuserar på förbättring och effektivisering av innovationssystemet och dess processer. 2. Ta fram verktyg för att fortbilda forskare och studenter i innovation, entreprenörskap och samverkan. 3. Förbättrad strategi samt metoder för samarbete med små och medelstora företag.

3 3 (16) Utveckling av samverkan Samverkanskoordinatorer Linköpings Universitet Föreliggande projekt knyter tydligt an det strategiska samverkansarbete som bedrivs vid Linköpings universitet, i den samverkanspolicy som universitetsstyrelsen nyligen antagit, samt i beslutet att utse och finansiera samverkans-koordinatorer vid samtliga institutioner och fakulteter. Koordinatorerna, totalt 18 stycken, blir en del av LiUs gemensamma samverkansorganisation och utgör en viktig resurs för såväl universitetets som enheternas strategiska samverkansutveckling. Projektet innehåller en plan för stöd till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte, framställning av ett ramverk för dokumentation och utvärdering samt stöd för en vidareutvecklad och stärkt samverkansagenda via verksamhetsnära verifieringsmedel ämnade att stödja och utvärdera nya samverkansinitiativ.

4 4 (16) Mobilitet och nytta för tillväxt Linnéuniversitetet Inom Innovationskontoret Fyrklövern (Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet) finns en tradition av att samverka i många frågor vilket även inkluderar samarbete inom ramen för denna Vinnovautlysning. Det betyder att denna ansökan bygger på gemensamma utvecklingsområden som till stor del är identifierade inom det av Vinnova tidigare beviljade projektet Samverkan för utveckling och tillväxt genom studenters entreprenörskap och involvering i innovationsprocesser (även benämnt som K3 ) samt genom en dialog med respektive universitets ledning. De olika delprojekten har aktivitetsplaner klara och personella resurser är identifierade för att med kraft kunna sätta igång arbetet. A) Alumn - Arbetslivsanknytning Detta delprojekt syftar till att utveckla alumn till ett strategiskt samverkansverktyg som stärker arbetslivsanknytningen av utbildning och utvecklingen av samverkansforskning. B) Studenter som resurs i innovationsarbetet I det befintliga K3-projektet finns det en uttalad önskan att kunna utveckla metoder för att systematiskt involvera studenter som utvecklingsresurser i innovationsprocesser sprungna ur forskningsmiljöer och omgivande samhälle. Detta vill vi nu testa i olika koncept. C) Kompetensförmedling och mobilitet Ofta kan korta och begränsade uppdrag vara det första steget till utbildnings- och forskningssamverkan. Genom att arbeta fram policys, strategier, arbetssätt som främjar kunskapsöverföring och mobilitet mellan akademi och omgivande samhälle kan vi öka denna rörlighet och därmed nyttan i samhället.

5 5 (16) Increasing Collaborative Capacities (ICECAP) Högskolan i Jönköping ICECAP fokuserar på utveckling av strategiska samverkansaspekter på kärnprocesserna för forskning och utbildning. Det behandlar tre huvudteman; utveckling av samverkansaspekter på strategier för forskning och utbildning, generering av kunskap om bästa praxis för användning av samverkansarenor som verktyg för samverkan inom utbildning, samt faktisk etablering av samverkansarenor med fokus på utbildning. ICECAP bygger på och utvidgar det arbete om arenor för samverkan och samproduktion med fokus på forskning, som genomförs inom två tidigare VINNOVA-finansierade projekt om strategiska samarbeten. Effektmålen för projektet är att utveckla de deltagande universitetens samarbetsförmåga och förmåga att bilda långsiktiga relationer med sina strategiska samarbetspartners, att naturligt integrera samhälleliga och externa partners perspektiv i utbildning och forskning, att göra samarbete till ett mera använt verktyg för utveckling, på alla nivåer inom de deltagande lärosätena, och att möjliggöra utvärdering av framgången av samarbeten med avseende på de strategier och mål som fastställts för de enskilda lärosätena.

6 6 (16) Samverkan för forskning och innovation Högskolan i Kristianstad I det föreslagna projektet vill Högskolan Kristianstad arbeta med sina svagheter och styrkor för att förstärka samverkan med det omgivande samhället. Till att börja med svagheterna, vill Högskolan Kristianstad bli bättre på att attrahera externa medel för att möjliggöra mer forskning i samarbete med partner utanför akademin. Samarbete och mer externa medel skulle stärka forskningskvalitén. Högskolan Kristianstad behöver en strategi för att uppmuntra och belöna forskare som samarbetar med externa parter, samt en strategi för hur universitetet kan hjälpa forskare att initiera och ingå i externfinansierade projekt. Projektet kommer bland annat titta på hur Lunds universitet kan stödja Högskolan Kristianstad och hur en modell av immateriella tillgångar från Chalmers kan bidra till samarbete med externa partners. Högskolan Kristianstad har också som mål att upprätta ett resursfördelningssystem för att belöna forskare med externa partner. Beträffande styrkor; Högskolan Kristianstad har en strategi för öppen innovation. Implementeringen av strategin har redan visat att öppen innovation stärker både forskning och utbildning. I det föreslagna projektet vill vi förbättra implementeringen ytterligare och i större grad förankra strategin bland forskare. I projektet ska även TOY-studio konceptet som är en del av den öppna innovationsstrategin utvecklas genom att möjliggöra fler praktikplatser för studenter inom öppen innovation. Detta kommer i slutändan att stödja Kristianstad universitets policy, att ha Sveriges mest anställningsbara studenter. Slutligen ska projektet även paketera sin kunskap och erfarenhet om öppen innovation och arrangera kurser för affärsutvecklare.

7 7 (16) Impact 3C Kungliga Tekniska Högskolan Impact 2.0 fokuserade på att skapa en övergripande strategi och mål för samhällspåverkan vid KTH. I Impact 3C, implementeras strategin genom att nödvändiga färdigheter och yrkesmässig kapacitet byggs upp. Impact 3C fortsätter att arbeta direkt med universitetets ledare för att förstärka och sprida visionen kring samhällspåverkan. Projektet kommer att ge fakultet, studenter och administration de färdigheter, resurser och miljöer som är kritiska för att kunna skapa samhällspåverkan på en internationellt konkurrenskraftig nivå. Projektet behåller sin distinkta profil att ta ett helhets- och samskapande förhållningssätt i relation till samhällspåverkan genom fokus på samverkan inom utbildning, forskning och innovation. Det använder sig direkt av det internationella nätverk som etablerades under projektets första del och projektet kommer även fortsättningsvis att ta en ledande roll inom området. Som ett resultat kommer strategi, färdigheter och åtgärder för att möjliggöra samhällspåverkan att förankras i kritiska strukturer vid KTH och lärandet från processen kommer att spridas nationellt och internationellt.

8 8 (16) Strategisk samverkan vid Uppsala universitet Uppsala Universitet Projektet innehåller följande delar från VINNOVAs modellprojekt: Samverkansstrategi En övergripande samverkansstrategi, integrerad i forskning och utveckling, kommer att tas fram. Långsiktigheten säkras med det breda (flera discipliner och flera organisatoriska nivåer) projektdeltagandet. Samverkansaktiviteter Modeller och verktyg för att initiera, underlätta och stimulera samverkan kommer att anpassas och utvecklas. Under 2-årsperioden blir det i vissa fall i pilotform för att sedan kunna bli dagliga operativa verktyg. Implementering De ovan angivna samverkansaktiviteterna kommer att användas för implementering, initiering och kommunikation, av den strategiska delen av samverkan. En extern konsultbyrå kommer att anlitas för en omfattande kartläggning och beskrivning av UUs samverkan, som bas för strategiarbetet. En internationell referensgrupp kommer att bjudas in och samarbete med andra svenska lärosäten (Lund och Göteborg) kommer att etableras.

9 9 (16) Innovative Collaborations for sustainable growth, ICSG Lunds Universitet ICSG är Lunds universitet, LU s, fokuserade och mest prioriterade aktiviteter för samarbete med externa partners från näringsliv och offentliga organisationer som tar upp teman: Samverkans-strategier, samverkansresultat. Med tanke på storleken och bredden av aktiviteter för samarbete och kontroll vid Lunds universitet och även återkoppling externt såväl som internt på det pågående projektet IICUREG inklusive undersökningsresultat rörande nationella projekt (Kloss och KPI) kommer vi att strukturera denna ansökan i tre teman. Varje tema kommer att delas upp i arbetspaket, WP, samt anpassas till pågående projekt för att främja logik och genomförbarhet. De tre teman i ansökan är: Förbättrad intern och extern samordning, förankring och lärande Förbättrad samverkan pull perspektiv dvs. efterfrågedriven innovation Förbättrade värdeskapande strukturer på fakultetsnivå push perspektiv Vi kommer att arbeta med sex arbetspaket som kompletterar och stärker strukturer för utförande och som tar utgångspunkt i målen för denna ansökan: 1) Fokus på utifrån och in perspektiv (pull) 2) Konsolidera, involvera och förankra inom fakulteterna och centrala styrstrukturer för hållbar kulturell påverkan 3) Konsolidera och utveckla innovation student och entreprenöriella aktiviteter 4) Arbeta för hävstångseffekt på excellenta resultat och fokusera på genomförande, snarare än kartläggning och analys, som inte utgår från fakulteterna

10 10 (16) Samverkan och verifiering vid LTU Luleå Tekniska Universitet Luleå tekniska universitet arbetar kontinuerligt med att stimulera och utveckla samverkan och nyttiggörande, bl.a. genom våra välrenommerade centrumbildningar. De senaste åren har även en rad utvecklingsprojekt initierats inom detta område. Exempelvis har LTU under 2 års tid utvecklat en mötesplats för samverkan, kallad CSI - collaboration scenes for innovation. Detta projekt är nu i slutfasen och en fysisk mötesplats förväntas vara på plats under Parallellt med detta pågår andra projekt som syftar till att successivt fylla mötesplatsen med innehåll. Som en del av slutfasen i projektet CSI har en SWOT tagits fram. Syftet med denna var att se över hur vi på LTU samverkar samt få fram information om förbättringar kan göras och vad som krävs för att mötesplatsen ska kunna bli en integrerad del i vår verksamhet. Här framkom att LTU är fortsatt starka på företagssamverkan inom forskning, särskilt med stora företag, men att det inom LTUs forskning och utbildning fortfarande finns goda förutsättningar för en vidareutvecklad samverkan. LTU har en engagerad ledning och engagerade medarbetare samt vilja att förändra. SWOT:en visade också att LTU är duktig på att hantera samverkansaktiviteter, ett av de samverkansperspektiv som framhålls av Vinnova, men kanske sämre på att samordna och strategiska styra dessa aktiviteter. I detta projekt fortsätter därför utvecklingen av den strategiska samverkan med att lägga större fokus på att ta fram en samverkanstrategi och på att utveckla processer för samverkan, att integrera samverkan i verksamheten och att skapa en förståelse om vad samverkan är. Projektet hanterar också försök att mäta och följa upp samverkansresultat.

11 11 (16) Forskning & Samverkan - En strategi för ett starkare lärosäte Malmö Högskola Samverkan mellan lärosäten och företag, offentlig verksamhet samt ideella organisationer, är avgörande för universitets och högskolors effekter på det omgivande samhället. Likaså är samverkan av största vikt för att uppnå hög kvalitet och relevans i lärosätenas kärnverksamhet, forskning och utbildning. Detta stämmer väl överens med Malmö högskolas strategiska plattform: Strategi 2020, där samverkan uttrycks med tydlighet. Malmö högskola driver idag, tillsammans med Umeå universitet och Linköpings universitet, ett projekt som syftar till ökad kvalitet i utbildning, och där man kopplar det till kvalitetssäkring av samverkan inom utbildningsprogram. För att stärka det totala erbjudandet inom såväl forskning som utbildning, har vi nu för avsikt att komplettera vårt strategiska utvecklingsarbete inom samverkansfrågor med detta projekt, vars syfte är att utveckla en modell för att bättre understödja, följa upp och utveckla forskningssamverkan. Projektet tar sin utgångspunkt i en analys av tre befintliga forskningsmiljöer/inriktningar. Målet är att utveckla och implementera en modell, som med utgångspunkt i Strategi 2020, kontinuerligt understödjer, och bidrar till utveckling och uppföljning av samverkansaktiviteter inom forskningen. Resultatet är relevant för VINNOVAs utveckling av en modell för värdering av samverkan, i synnerhet då de tre miljöerna/inriktningarna möter olika utmaningar m.a.p. ämnesområden och typer av externa aktörer.

12 12 (16) Partnerskap för företag och internationella studenter Blekinge Tekniska Högskola Utgångspunkten och fokus för det här föreslagna projektet tas i det akuta behovet av att minska hindren för internationella studenter att anknyta till den lokala industrins krav på utbildad arbetskraft. Baserat på erfarenheter och vittnesmål från lokala företag tycks internationella studenter ha svårare än svenska att leva upp till de förväntningar som förknippas med en specifik utbildningsbakgrund. Dessa observationer återspeglas också i undersökningen Högt kvalificerade utrikes födda (2009) från SCB som visar att utrikesfödda personer med en högre utbildning svårare har att hitta en relevant anställning än svenska studenter med en med liknande utbildning. Projektets ambition är att skapa en validerad modell för integration av internationella talanger i den regionala arbetsmarknaden och att överbrygga klyftan mellan den praktiska kunskapen hos internationella studenter och förväntningarna bland företagen i regionen vilket planeras ske genom att erbjuda praktisk träning inom IKT, svenska språkkunskaper samt ifråga om sociala och kulturella färdigheter. Detta fokus bygger på premissen att gruppen av internationella studenter är en outnyttjad resurs och att företag och andra organisationer i regionen har mycket att vinna på att arbeta med denna grupp.

13 13 (16) Modell för uppföljning och utveckling av samverkan vid Chalmers Chalmers Tekniska Högskola Chalmers har lång tradition och stor erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället. Samverkan sker på många olika sätt via flera olika vägar, från studentprojekt och industridoktorander till strategiska och långsiktiga avtal med väsentliga näringslivs- och samhällsaktörer. För att ytterligare stärka Chalmers samverkan ser vi ett behov av att såväl internt som externt följa upp och redovisa samverkansresultat i kvalitativa termer och med utvecklande syfte. Effekter vi vill uppnå med detta projekt är att skapa underlag för styrning och utveckling av samverkan på lärosätesnivå, uppföljning av samverkansstrategier samt öka Chalmers förmåga att identifiera behov av, och utveckla nya samverkansformer. Vi vill också öka och bredda Chalmers samverkan, t ex inom utbildning med hjälp av studenter samt tydliggöra hållbarhet som en central drivkraft för samverkan. Projektet löper under två år och drivs av Innovationskontor Väst, Chalmers innovationskontor. Projektet är förankrat i Chalmers huvudprocess för nyttiggörande och projektdeltagare skall vara förankrade i institutioner, styrkeområden och utbildningsområden. Ett grundkrav på den modell för uppföljning och utveckling av samverkan som tas fram är att denna upplevs som värdeskapande internt. Förankringsarbetet är därför av stor vikt. Till projektet är därför kopplat en referensgrupp, tillika processteamet inom nyttiggörandeprocessen, samt en styrgrupp med vicerektorerna för nyttiggörande, utbildning, forskning och styrkeområden. Vidare vill vi öppna upp för externa idéer och inspel i utvecklingen och planerar att genomföra två seminarier under projekttiden där vi bjuder in andra lärosäten och externa aktörer med syfte att åstadkomma en peer-review av modellen.

14 14 (16) Samverkan mellan forskning och rådgivning för effektivare kunskapsutveckling i den gröna sektorn Sveriges Lantbruksuniversitet Projektet förstärker samverkan och förbättrar förutsättningarna för en effektiv och vetenskapsbaserad kunskapsutveckling i den gröna sektorn. I en biobaserad samhällsekonomi har landsbygdens företag och inte minst lantbruket en central roll. Dagens stora globala utmaningar, klimatförändringar såväl som livsmedelsförsörjning, finns högt på agendan och är områden där SLU:s kunskapsutveckling kan göra skillnad. Den forskning som bedrivs till nytta för den gröna sektorn sprids via flera kanaler men lantbruksrådgivarna och deras organisationer har en särställning i den gröna sektorn. Senare års analyser visar dock att det finns glapp i kunskapskedjan mellan forskning och rådgivning och mellan rådgivning och praktiskt lantbruk. Allt talar för att dagens rådgivning behöver moderniseras och effektiviseras. I framtidens kunskaps- och innovationssystem är samverkan och samproduktion avgörande för framgång. Denna ansökan bygger på samverkan mellan ny forskning och ett nyligen startat kompetenscentrum där rådgivare/rådgivningsorganisationer och akademi tillsammans kan utveckla landsbygden och dess företag. Syftet är att med ny forskning stödja ett nationellt kompetenscentrum för rådgivning (KCR) som samverkansarena för nya initiativ och för att bättre matcha kunskapsbehov. För att arbeta framgångsrikt krävs att samverkan bygger på en vetenskaplig grund, i detta fall med koppling till forskning om specifikt rådgivning. Projektet syftar därför till att knyta ett forskningsprojekt vid SLU i Uppsala till uppbyggnaden av KCR i Skara. Projektet bidrar till att knyta samman den regionala noden till en nationell helhet. Projektet är nydanande och erfarenheterna kommer att kunna spridas till andra lärosäten.

15 15 (16) Achieving Collaborative Excellence (ACE) Göteborgs Universitet Göteborgs universitet har antagit en långsiktig strategi för utbildning, forskning och samverkan/nyttiggörande, kallad Vision2020. Ett viktigt fokus för universitetet, som en del i denna strategi, är att stärka utbildning och forskning genom bredare och effektivare former för samverkan med samhället, och stärka nyttiggörande av forskningsresultat för att skapa samhällsnytta. Kärnan i Vision2020 är en strävan efter att bygga kompletta akademiska miljöer som kan integrera utbildning, forskning och samverkan/nyttiggörande för att åstadkomma detta. Utifrån denna strategi, har GU arbetat aktivt för att stärka sin organisation för att mer effektivt samverka med samhället, och för att förbättra sin förmåga att skapa och leverera värdefull kunskap. Den samlade effekten av delarna i GU:s ansökan är en positiv inverkan på universitetets kapacitet att samverka genom att: förädla och paketera forskning med kommersiell potential för externa aktörer (Del II: Verifiering för samverkan); paketera forskning för användning genom samverkan med viktiga aktörer inom den offentliga sektorn (Work Package 1); hantera värdefull kunskap och utrustning som en samverkansplattform, vilken kan attrahera och involvera externa intressenter i forskningsmiljöerna (Work Package 2); föra samman akademi och offentlig sektor i varaktiga partnerskap för långsiktigt samarbete (Work Package 3); och att åstadkomma ett nära utbyte mellan den akademiska världen och det omgivande samhället genom att underlätta och skapa incitament för forskares och annan personals rörlighet mellan universitetet och andra organisationer (AkUt)

16 16 (16) Strategisk utveckling av samverkan och verifiering vid Stockholms universitet Stockholms Universitet Projektet avser att förstärka samverkan vid Stockholms universitet, utöka den befintliga centrala samverkansfunktionen med lokala samverkansansvariga vid institutionerna. Stockholms universitet har en tydligt decentraliserad organisation, där mycket av planering och utveckling av verksamheten sker på lokal nivå, direkt mellan enskilda forskare/institutioner och extern part. Med en tydlig koppling mellan de olika samverkansfunktionerna kan nya strukturer, processer och strategier förankras och genomföras effektivt. Inom två år har Stockholms universitet byggt upp en effektiv samverkansorganisation som täcker alla nivåer vilket leder till ökad kvalitet i forskning och utbildning samt att synen på samverkan förändras positivt. Externt betyder satsning att Stockholms universitet förstärker sin roll som en viktig kunskapsaktör i Stockholmsregionen.

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Den innovationsstödjande verksamheten vid universitet och högskolor fungerar överraskande väl Bristerna i innovationsstödsystemet är omfattande men

Den innovationsstödjande verksamheten vid universitet och högskolor fungerar överraskande väl Bristerna i innovationsstödsystemet är omfattande men Direktiven: Analys skapa en samlad nationell bild av hur innovationsstödjande åtgärder ser ut vid universitet och högskolor Analys under vilka förutsättningar förvaltar, bevakar och utbyter lärosätena

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE » Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE Upplägg: första halvan Utbildningssamverkan för jobb, innovation och

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-18 Dnr 1702797 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden KrinovaMAT Ordförandens

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet M som i MOPS En processutvärdering av MOPS 2011 en del i Samhällskontraktet Karin Axelsson, doktorand och vicerektor samverkan Anna Kremel, doktorand vid akademin för innovation, design och teknik Erik

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

Avtal om Samhällskontraktet

Avtal om Samhällskontraktet 1 (5) Avtal om Samhällskontraktet 1 Parter 1. Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås ( MDH ) 2. Västerås kommun, genom dess kommunstyrelse, org.nr. 218000-2180 ( Västerås ) 3. Eskilstuna kommun

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2 1 (19) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2 Utlysningen fick in 19 ansökningar på totalt 147,5 Mkr 18 ansökningar involverandes 28 lärosäten

Läs mer

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 1 Övergripande värdering Allmänt rykte Anseende 2 3 Personligt intryck Lita på Känslomässig samhörighet Anseendeindex 90 86 90 78 70 50 30 4 5 Kvalitet

Läs mer

Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor

Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Inledning Universitets- och högskolerådets grupp av sakkunniga har bestått

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

STATION 2: LOGIKER FÖR SAMVERKAN OCH NYTTIGGÖRANDE I

STATION 2: LOGIKER FÖR SAMVERKAN OCH NYTTIGGÖRANDE I STATION 2: LOGIKER FÖR SAMVERKAN OCH NYTTIGGÖRANDE I Statlig AKADEMISKA MILJÖER Analys av statens styrning för att tydliggöra universitetets förutsättningar, skyldigheter och möjligheter att bedriva samverkan

Läs mer

STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN. Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet

STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN. Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet Innovationskontoret Fyrklövern Resonerande seminarium Utvecklingsområde i Vinnovas samverkansstrategiprojekt

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Rapport. - Uppdrag att utreda enheten för externa relationer

Rapport. - Uppdrag att utreda enheten för externa relationer Rapport - Uppdrag att utreda enheten för externa relationer Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 REKTORS UTREDNINGSDIREKTIV... 3 1.2 REFERENSGRUPPER... 3 1.3 SAMMANFATTNING AV FÖRSLAGET TILL ORGANISATORISKA

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap 1 partnerskap Samverkan är viktigt för Malmö högskola. Vi samverkar aktivt med såväl näringsliv,

Läs mer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-12-06 KS 2016/1203 Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Nyckelaktörsprogrammet

Nyckelaktörsprogrammet Nyckelaktörsprogrammet Nr 1, Sept 2008 VINNOVA lanserade Nyckelaktörsprogrammet 2006. Programmet syftar till att stärka högskolans roll som motor för förnyelse och utveckling av näringsliv och samhälle

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

KLOSS Kunskapsutbyte och Lärande om Strategisk Samverkan. 2015-05-29 Johan Blaus

KLOSS Kunskapsutbyte och Lärande om Strategisk Samverkan. 2015-05-29 Johan Blaus KLOSS Kunskapsutbyte och Lärande om Strategisk Samverkan 2015-05-29 Johan Blaus Varför initierade KTH ett projekt om samverkan? Svenska lärosäten kan förstärka sin förmåga att arbeta strategiskt med samverkan

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Rapport 2013:1 ISSN 1402-876X Omslagsbild: CKS. Linköpings

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Carolines presentation vi konferensen Entreprenöriellt lärande 21-22 oktober 2015 Eskilstuna

Carolines presentation vi konferensen Entreprenöriellt lärande 21-22 oktober 2015 Eskilstuna Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Carolines presentation vi konferensen Entreprenöriellt lärande 21-22 oktober 2015 Eskilstuna Vi valde att göra en visuell

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Gräv där du står! Vision 2016: Örebro universitet är ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Vårt

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2012-08-30 Dnr 1201588

YTTRANDE. Datum 2012-08-30 Dnr 1201588 Regionstyrelsen Björn Lagnevik Näringslivsutvecklare 040-675 34 13 Bjorn.Lagnevik@skane.se YTTRANDE Datum 2012-08-30 Dnr 1201588 1 (7 ) Remiss. Slutbetänkande av innovationsstödsutredningen - Innovationsstödjande

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Bakgrund och inledning Högskolan Dalarnas styrelse fastställde i december 2014 en vision för Högskolan. Visionen är inte tidsatt

Läs mer