Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2"

Transkript

1 1 (19) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2 Utlysningen fick in 19 ansökningar på totalt 147,5 Mkr 18 ansökningar involverandes 28 lärosäten beviljades medel om totalt 82,5 Mkr 8 av 18 involverade 2 eller flera lärosäten och några hade internationella referenssammarbeten Flera koordineras från lärosätenas innovationskontor Flera ansökningar behandlade: att involvera studenterna som en resurs för samverkan att definiera olika typer av samverkansmodeller genom att jämföra pågående initiativ, även internationella jämförelser presenterades att skala upp befintliga aktiviteter med målet att utveckla bättre samverkanverktyg att genomföra kartläggningar och analyser med syftet att karaktärisera lärosätets olika typer av samverkan VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS POST: VINNOVA, SE Stockholm BESÖK/OFFICE: Mäster Samuelsgatan 56 FAKTUROR/INVOICES: VINNOVA, FE 34, SE Strömsund LEVERANSER/DELIVERIES: Klara Norra Kyrkogata 14, SE Stockholm TEL: +46 (0) FAX: +46 (0) VINNOVA.SE ORG/VAT: /SE

2 2 (19) Strategisk utveckling av samverkan genom partnerskap Uppsala universitet "För att integrera samverkan och kunskapsutbyte i kärnverkasamheten, och för att få största möjliga effekt, är UUs strategi att höja sin ambition och förmåga att interagera med det omgivande samhället. Strategin består huvudsakligen av två block: 1. I fokus under det här 2-årsprojektet: Att utveckla nya processer för att skapa innehållsrika samarbeten genom att sammanföra UUs vetenskapsområden och externa partners i skräddarsydda partnerskap på lika villkor, baserat på respektive parts behov. 2. Drivet av universitetets ledning parallellt med detta projekt utanför ansökan: Att etablera en organisatorisk struktur som inkluderar alla funktioner vid UU och som har den nödvändiga genomslagskraften. Kärnan i samverkan är att initiera, upprätthålla och utveckla relationer. För att upprätthålla och utveckla relationer ska UU introducera några nya processer som konkretiserar, fördjupar och breddar relationer. Dessa nya processer kommer att vara Verifiering av Samverkan (att jämföra med VINNOVAs Verifiering för Tillväxt ), Collaboration-X och Strategiska allianser. Tre andra universitet, Lunds universitet, Karolinska Institutet och Linköpings universitet kommer att vara våra projektpartners, speciellt för Verifiering för Samverkan. För att koordinera och leda partnerskapsportföljen kommer vi att införa en ny profession, Partnership Managers. De kommer att ha huvudsakligen tre roller: Initiera möte, koordinera och leda Verifiering för Samverkan och Collaboration-X och agera Key Partner Managers i startegiska allianser."

3 3 (19) Samverkanslektor - karriärväg och innovationsinstrument för samverkan med de gröna sektorerna och samhället i stort Sveriges lantbruksuniversitet SLU har ett nationellt ansvar som kunskapsgenerator för de areella näringarna och en innovativ och hållbar bioekonomi. Universitetet bidrar med forskning och fortlöpande miljöanalys och yrkesutbildningar (agronom, jägmästare, landskapsarkitekt, veterinär, m fl.) och mer allmänna utbildningsprogram (naturresurs, landsbygdsutveckling). Samverkanslektorerna är en unik akademisk anställning som kombinerar 50 % egeninitierad forskning med 50 % universitetsfinansierad samverkansaktivitet. SLU har anställt 18 samverkanslektorer som en långsiktig strategisk satsning och planerar nu för att ytterligare öka antalet sådana anställningar. Genom SLUs närvaro på ett stort antal platser i landet har vi unika möjligheter att samverka med omgivande samhälle i hela Sverige. Vi utvecklar nu SLU Partnerskap, en samverkansplattform med nodbaserad ingång till SLUs samlade kompetens, där Samverkanslektorerna får en nyckelroll. Följande aktiviteter planeras under Samverkansprojektet: Samarbete mellan landets Naturbruksgymnasier och samverkanslektorerna för den gröna sektorns utbildningsvägar Vidareutveckling av konceptet student desktop researchers för samverkanslektorernas projekt med näring, organisationer och myndigheter Dialog med yngre forskare om universitetssamverkans betydelse för hållbar utveckling, nya forskningsfrågor och betydelse för universitets-karriären Utveckling av samverkanslektorernas verksamhet inom den nya plattformen SLU Partnerskap. Studier av samverkansarbete vid Cornell University (Cooperative extension), University of British Colombia (Community engagement) och Wageningen University (Valorisation of knowledge) Erfarenhetsutbyte med andra svenska lärosäten.

4 4 (19) CSI- Center för samverkan och innovation utveckla en starkare samverkanskultur Luleå tekniska universitet CSI syftar till att vidareutveckla samverkanskulturen på Luleå tekniska universitet (LTU) för att ytterligare stödja innovativitet och förstärka strategiska samarbeten. Att bygga en stark samverkanskultur utgör en grund för kunskapsöverföring och ingår i LTUs innovationsstrategi för att uppnå LTUs vision Samverkan är en social aktivitet, vilket innebär att den kultur som vi interagerar i är avgörande då den i hög grad sätter ramarna för vårt samarbete. Projektet består av tre byggstenar. Den första byggstenen, CSI Campus, syftar till att skapa en konkret plats/miljö belägen vid LTU i Luleå. Den andra byggstenen, CSI Anywhere, skapar och testar en delvis virtuell miljö, där geografin är oviktig Den tredje byggstenen, CSI Weeks, syftar till att knyta ihop CSI Campus och CSI Anywhere genom lärandeseminarier och workshops som kommer att hållas regelbundet.

5 5 (19) Excellenta och attraktiva miljöer som attraherar Umeå universitet Marlene Johansson Föreliggande ansökan syftar till att öka kunskapen om hur vi bygger och utformar dynamiska och interaktiva miljöer där kunskap utbyts, kompetenser möts och där nya idéer tillkommer och utvecklas. Målet är att miljöerna ska attraherar studenter, forskare från olika discipliner, näringsliv och offentlig sektor. Projektet baseras på visionen av kreativa miljöer; visuella, interaktiva och gränsöverskridande innovationsarenor inbjuder till samverkan och idéutveckling och därigenom stärker förmågan att hantera framtidens utmaningar. Det övergripande syftet med projektet är att erhålla en djupare förståelse för hur dynamiska och interaktiva miljöer kan utformas och vidareutvecklas för att stärka samverkan och innovationsförmågan. Centrala frågeställningar är hur vi skapar miljöer som: Är brett inkluderande och samverkansorienterade Ökar förståelsen för olika parters utmaningar och behov Skapar insikter och gemensamma målbilder Stödjer kreativ idéutveckling Utvecklar idéer till verklighet Projektet avser att utforska hur dynamiska och interaktiva miljöer kan stärka samverkan mellan forskare/lärare, studenter, näringsliv och samhälle. Vidare avses projektet att identifiera och utveckla aktiviteter, processer, och skapa insikt i hur fysisk och teknisk infrastruktur möjliggör nya möten och förstärker vår förmåga att översätta och utbyta kunskaper och färdigheter till innovation. Vi vill utveckla excellenta miljöer som attraherar människor, kunskap och idéer där idéer blir till verklighet.

6 6 (19) Inkubation för offentlig innovation HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD Offentlig innovation är en betydelsefull framgångsfaktor för hållbar, smart och inkluderande tillväxt och ett utvecklande samhälle. Ett strategiskt behov av projektet är de ökande krav på universitet och högskolor med låg forskningsnivå (80 % utbildning/20 % forskning) att utveckla god kunskap och processer för att systematiskt och framgångsrikt samarbeta i kunskapstriangeln genom att nyttiggöra ny kunskap i innovationsprojekt. Eftersom de samarbetande högskolorna i det här projektet har en stor del av sin forskning och utbildning mot offentlig sektor, och en viktig källa till framtida innovationsprojekt är samhällsutmaningar, ingår det också i det strategiska behovet att utveckla nya färdigheter och processer för att framgångsrikt initiera och stödja offentliga innovationsprojekt. Det här vill vi lösa genom att utveckla och bygga en ny inkubatorkomponent. Ett annat strategiskt behov för de samverkande högskolorna är att engagera studenter, också inom professionsutbildningarna, till att delta i innovationsprocesser. Den nya modulen VFU innovation (VerksamhetsFörlagdUtbildning) adresserar detta behov och hjälper oss att finna lösningar. Högskolan i Kristianstad samarbetar med Krinova Inkubator & Science Park, Kristianstad kommun, Malmö Högskola och Copenhagen Business School. Externa samarbetspartners är Blekinge Tekniska Högskola och Vårdförbundet. Högskolan i Kristianstad samarbetar i projektet med Krinova Inkubator & Science Park, Kristianstad kommun, Malmö Högskola och Copenhagen Business School. Externa samarbetspartners är Blekinge Tekniska Högskola och Vårdförbundet.

7 7 (19) SAMVERKAN FÖR UTVECKLING OCH TILLVÄXT GENOM STUDENTERS ENTREPRENÖRSKAP OCH INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSER Linnéuniversitetet Innovationskontoret Fyrklövern, det vill säga Linnéuniversitetet, Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Örebro universitet, är parter i denna ansökan. Konstellationen har samlats kring två prioriterade gemensamma utvecklingsområden. I)Samverkan för utveckling och tillväxt Utveckling av en modell som skapar en robust sammanhållen och genomgripande inriktning och plan för samverkan för utbildnings- och forskningsverksamheten vid de fyra lärosätena, i syfte att i hög grad bidra till samhällets utveckling och tillväxt. II)Studenters entreprenörskap och involvering i innovationsprocesser Utveckling av en plan och metoder för att göra lärosätena bättre på att systematiskt ge studenterna de entreprenöriella verktyg och det innovativa synsätt de behöver för att utvecklas till förändringsagenter som bygger ett framtida samhälle. Delprojekt 1 utvecklar en stabil grund för hela samverkansuppgiften. Delprojektets unicitet består främst av helhetsperspektivet på kunskapstriangeln samt de fyra lärosätenas gemensamma ansats som skapar en hållbar, systematisk lösning med applicerbarhet på andra lärosäten. De fyra universiteten har en stor betydelse för regionernas utveckling. Projektets möjlighet att öka lärosätenas påverkan på tillväxten och utveckla det regionala ledarskapet vad gäller innovationsfrågor ses som unikt goda. Delprojekt 2 ses som särskilt angelägen ur ett nationellt tillväxtperspektiv och är en unik satsning på studententreprenörskap i bred mening. Här tas ett samlat grepp om frågan som innehåller många aspekter.

8 8 (19) Strategisk utveckling av lärosätets samhällsutmaningsdrivna samverkansarbete Göteborgs Universitet Göteborgs, Linköpings och Umeå universitet arbetar med att utveckla sitt samverkansarbete och sitt samhällsansvar som en viktig del i akademiska forsknings- och utbildningsmiljöer. De tre universiteten arbetar alla i olika former med sina lärosätens utveckling av idé- och kunskapsdriven samverkan, men förståelsen och kunskapen om samhällsutmaningsdriven samverkan är betydligt lägre. Genom kartläggning, djupanalyser och utvecklingsarbete kommer en plattform för strategisk utveckling av lärosätets samhällsutmaningsdrivna samverkan tas fram. Plattformen kommer att inkluderas i en modell för hur bredduniversitet kan/ska hantera såväl idé- och kunskapsdriven som samhällsutmaningsdriven samverkan i relation till universitets utvecklingsarbete med styrning och ledning, stödstrukturer och utbildning. Arbetet kommer att bidra till ökat nyttiggörande och att forskning och utbildning stärks.

9 9 (19) Katalyserande möten - att använda samarbeten för att utveckla samverkan Stockholms universitet Huvudsyftet med projektet är att skapa verktyg för att utveckla Stockholms universitets samverkans- och innovationsstrategi. En strategi är enbart funktionell om den är till fullo förstådd och om den ger användbara verktyg och riktlinjer. Därför använder detta projekt själva arbetsprocessen för att engagera och involvera de framtida användarna. Detta innovativa angreppssätt skapar inte bara engagemang och ger bättre resultat. Det underlättar också implementeringen av resultatet och ökar medvetenheten om den betydelse samverkan med det omgivande samhället har för universitetet. Projektet resulterar i: 1. Samverkansmodeller som kan användas av hela universitetet och i förlängningen övriga lärosäten i Sverige; 2. Digitala verktyg som underlättar implementering, användning, dokumentation och utvärdering av samverkansaktiviteter; 3. Processer som stöder utveckling och tillämpning av samverkansmodellerna. Utvecklingen av dessa samverkansmodeller och digitala verktyg kommer dels att genomföras i två delprojekt vid Stockholms universitet kallade ColLab (Collaboration Laboratory = samverkanslaboratoriet) och CMS (Collaboration Management System = samverkansadministrativt system). Dels genom deltagande i ett pågående projekt som administreras av Stockholms universitet, Humsamverkan. Genom att arbeta med dessa tre delprojekt parallellt skapar vi synergier och utnyttjar processer och externa parter från respektive projekt till fullo.

10 10 (19) Samverkan forskning-praktik för innovation och kunskapsimplementering inom vård och omsorg Högskolan Dalarna Några av de största utmaningarna inom vård och omsorg, idag och i framtiden, är att tillgodose behoven hos den ökande äldre befolkningen och att använda tillgänglig kunskap för att ge en säker och högkvalitativ vård och omsorg som ger mesta möjliga nytta för avsatta resurser. Målet med projektet är att stödja forskning och utveckling avseende kunskapsimplementering och innovation inom vård och omsorg samt forskning med särskild inriktning mot vård och omsorg av äldre. Detta kommer att ske genom stärkt samverkan mellan forskare vid Högskolan Dalarna och verksamma inom Landstinget Dalarna, Region Dalarna, Dalarnas kommuner, privata aktörer inom vård och omsorg och andra akademiska kunskapscentra för att gemensamt öka nyttiggörandet forskningsbaserad kunskap och stödja en evidensbaserad praktik. Med inrättande av två forskningscentra som grund avser vi att utveckla mötesplatser och plattformar för samverkan i syfte att stärka partnerskap mellan akademi och vård och omsorg. Förväntade resultat är att forskningsresultat i högre grad ska nyttiggöras inom vård och omsorg samt att forskningen ska få ökad relevans genom dialog mellan akademi och berörda verksamheter. Projektet förväntas även generera kriterier för att kunna mäta universitet och högskolors samverkan mellan utbildning, forskning och det omgivande samhället.

11 11 (19) Utvecklingsmodell för entreprenörskap, utbildnings-, innovations-, och forskningssynergier inom idrott & hälsa Gymnastik- och idrottshögskolan Målsättningen är att genomföra tre delprojekt vilka samtliga syftar till att i samverkan mellan lärosäten, företag och andra organisationer skapa nya förutsättningar och möjligheter för studenters och elitidrottares kompetensutveckling avseende innovation och entreprenörskap inom fysisk aktivitet och hälsa samt tävlingsidrott i ett brett och uthålligt helhetsperspektiv. Samtidigt ska projekten ge företag och andra organisationer tillgång till kunskaper och metoder som befrämjar kompetensutveckling och innovationsarbete i den egna organisationen. I delprojekt ett kommer studenterna erbjudas nya möjligheter till deltagande i fristående kurser i innovations- och entreprenörskap. I ett andra delprojekt avser vi att utveckla en nationell och internationell samverkansmiljö där samverkansaktörerna kan mötas under strukturerade förhållanden och där studenter och lärare kan pröva och utveckla sina idéer i realistiska miljöer internt och i samarbete med externa aktörer med fokus på reducering av tiden mellan idé och kommersialisering. I det tredje delprojektet utvecklas en modell för hur elitidrottare som ett led i karriärväxling kan integreras i innovation och entreprenörskap under och efter genomförd elitidrottskarriär. Projekten förväntas ge effekt på antalet studenter med idrottsvetenskaplig utbildning och elitidrottare som via utbildning, nätverksbyggande och träning i s.k. skarpa lägen blir betydligt mer kompetenta att verka inom fältet innovation och entreprenörskap jämfört med konventionell utbildning. Samverkansmiljön kommer att bidra till idéutveckling, innovation, kompetensutveckling och generera innovationer och många nya samarbeten vilka är mätbara.

12 12 (19) Att skapa akademisk excellens och samhällsnytta genom extern samverkan Vision för KTH Kungliga tekniska högskolan Syftet med projektet är att vidareutveckla en uppsättning systematiska processer och verifierade verktyg för förverkligandet av samverkanseffekter inom ramen för kunskapstriangeln. Utgångspunkterna är KTHs RAE2012 och uppbyggnaden av strategiska allianser. RAE2012 är en viktig källa till kunskap genom fallbeskrivningar, kvantitativa data, strategier och SWOT-analyser kring samverkanseffekter. Strategiska allianser omfattar instrument som personrörlighet, rekrytering, forskningssamarbete och finansiering. De strategiska allianserna är knutna till KTHs utvecklingsplan med såväl kvantitativa som kvalitativa mål under Projektet sammanlänkar den fortsatta utvecklingen av de allianser och utnyttjande av erfarenheter av RAE2012 till en långsiktig strategi för samverkan. Projektet har tre perspektiv och faser. 1) Dokumentation, genomgång och analys av vad som har gjorts och planeras avseende KTH instrument/verktyg för samverkan och impact i enlighet med RAE2012 och strategiska allianser. Arbetet kommer att avslutas med ett endagsseminarium i början av juni ) Internationellt kunskapsutbyte med basen i resultaten från första fasen kommer att ske under andra halvåret Sex resor till internationella universitet kommer att genomföras. 3) Sista fasen summerar roller, ansvar, ekonomiska incitament och direktiv hur KTH skall arbeta i framtiden för att effektivt realisera samverkanseffekter. Nexus kommer att vara på triangulering på de tre hörnen i kunskapstriangeln.

13 13 (19) Collaboration around societal challenges knowledge triangles within Chalmers Areas of Advance CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG I diskussionen om de samhälleliga utmaningar vårt samhälle står inför, är en del hur att få till stånd och organisera den samverkan som behövs för att nå transformativa lösningar. Universiteten har med sina tre uppdrag en möjlighet och funktion här i att leda den utveckling av samverkansarenor som behövs. Samverkan inom kunskapstriangeln är dock i sig en utmaning, då universitetens tre uppdrag än idag ofta är separerade inom lärosätena. Genom Challenge Lab vill Chalmers utveckla en mekanism för samverkan inom kunskapstriangeln, men då inte endast på egen mark, utan i gemensamma miljöer, i samverkan med regionala kunskapskluster. Challenge Lab kommer att vara ett Lab där samverkande partners, studenter och fakultet möts i arbetet kring komplexa frågor om hållbar utveckling, som var aktör för sig inte är förmögen att lösa. Challenge Lab utmanar också Chalmers att ta samverkan internt till en ny nivå, genom att man ser på sina egna processer i utbildning, forskning och styrkeområden kopplat till kunskapstriangeln med ett utifrån perspektiv och skapa förbättrade former för samverkan samt om hur att sprida dessa. Samtidigt som fundament och byggstenar för stark samverkan redan finns, saknas idag det smörjmedel, kitt som binder samman olika delar och som utvecklar samverkan till djupare sådan och till och med ger ett sam-skapande. Med denna ansökan vill Chalmers skapa ett Challenge Lab; i miljön på våra Science Parks, stärka utbildningsdelen i befintliga samverkansformer, samt få fram djupare samverkan som mer kan ses som samskapande. Denna djupare samverkan utvecklas och skapas genom studentinvolvering, tillsammans med partners och aktörer i regionalt kluster, där vi samlas kring våra samhälleliga utmaningars komplexa frågor

14 14 (19) PHASE II IICUREG - INCREASED INNOVATION CAPACITY and UTILIZATION of RESEARCH and EDUCATION FOR GROWTH Lunds universitet Det är en stark ambition från Lunds universitet att möta samhällets ökande behov av påverkan av forskningsresultat och visa bidraget från excellent forskning till samhället och den övergripande ekonomin. Detta exemplifieras genom nya produkter och tjänster baserade på akademisk kunskap, i samverkan med existerande industri och organisationer eller genom nya initiativ. Aktuell ansökan adresserar detta ämne utifrån tre perspektiv: 1. Inifrån Ut perspektiv påverkan baserat på områden av forskning där Lunds universitet har stark närvaro, t ex i Strategiska Forsknings Områden 2. Utifrån In perspektiv påverkan baserat på behov och utmaningar för specifika företag och/eller offentliga organisationer 3. Studentperspektiv förbättra verkningsgraden av studenters entreprenöriella förmåga Inom våra arbetspaket (WP) kommer vi att samarbeta med olika universitet i Sverige, för att stärka strukturer och dela metodik och kunskap. Mer specifikt: -WP 1- Uppsala universitet om dedikerade affärsutvecklingsresurser i en specifik forskningsmiljö -WP 2 - Chalmers och KTH beträffande partnerskapsstrukturer/samverkansformer med industri och organisationer -WP 3 - Studentinriktning tillsammans med BTH, HKR, MAH och SLU Alnarp För att säkra stöd och för att skapa synergier mellan universitetets fakulteter, kommer de att representeras på dekan eller vice dekan nivå i en referensgupp inom projektet, samt genom att rektor för Lunds universitet är beställare av projektet. Utbyte och lärande mellan våra tre WPs och externa aktörer kommer att faciliteras genom en serie av workshops där vi adresserar relevanta områden. Internationell återkoppling söker vi genom universitet länkade till LERU, där Lunds universitet är en aktiv medlem.

15 15 (19) Collaboration Arenas - CARENA Stiftelsen Högskolan i Jönköping Svenska högskolor har gradvis ökat sina samarbetsinsatser med såväl offentliga som privata organisationer. Samverkansinsatser initieras ofta på en operativ nivå på projektbasis, snarare än på en strategisk högskoleövergripande nivå eller inom en ämnesinriktad mötesplats. För att ta nästa steg och ytterligare utveckla samverkan för att öka antalet innovationer, möta samhälleliga utmaningar och skapa profilerade utbildningar, behövs nya samverkansformer. I framtiden måste lärosäten arbeta strategiskt och strukturerat med sin samverkan med andra aktörer för att stimulera innovationer, attrahera forskningsmedel, skapa värde, möta samhällets behov och för att profilera sig. Detta projekt har som målsättning att möta framtidens behov och utmaningar genom att utveckla en modell för strategisk ledning av samverkan, på olika organisatoriska nivåer.

16 16 (19) Resurs- och komptensnätverk inom läkemedelsutveckling Karolinska institutet Vi beskriver ett projekt som består av tre moduler som tillsammans fyller behoven av näringslivsanpassad utbildning inom läkemedelsutveckling samt verktyg för samverkan på KI och andra svenska universitet. En modul utgörs av en ny nationell forskarskola inom läkemedelsutveckling (Drug Discovery & Development, DDD). Den kommer att koordineras från KI och Uppsala universitet med bidrag från andra svenska universitet, strategiska satsningar och organisationer inom DDD. En annan modul kommer att utvärdera och etablera webportaler för DDD. Portalerna kan användas som verktyg för att paketera och erbjuda ingångar till resurser, satsningar, utbildningsaktiviteter samt för att underlätta kontakter och nätverkande mellan akademi och industri. Forskarskolan och webportalerna kommer att kompletteras av den tredje modulen, en internationell inventering och analys av upprättade DDD-avtal mellan akademin och industrin. Analysen kommer att ge stöd och underlag till att utveckla universitetens övergripande strategier men även till strategiska initiativ som möjliggör framtida samarbeten med de stora läkemedelsbolagen, bioteknikföretag och andra möjliga partners. Aktiviteterna i denna ansökan passar väl in i universitetens arbete med kunskapstriangeln, t.ex. vad det avser: utveckling av samverkan och nyttiggörande i forskning och utbildning, mötesplastser och plattformar för samverkan samt modeller för samverkan. En viktig målsättning med projektet är att behålla och utveckla viktig kompetens inom läkemedelsutveckling i Sverige. Lärdomar, modeller och verktyg från projektet kan även tillämpas inom andra life science-områden, t ex medicinsk teknologi, sjukvård och andra relevanta områden inom industri och akademi.

17 17 (19) Samverkanssäkrade utbildningsprogram Malmö högskola Kunskapsutbyte och samverkan med samhället identifieras ofta som ett strategiskt viktigt steg i utvecklingen av ett internationellt starkt lärosäte. Men att förverkliga idén om det samverkande universitetet är inte en trivial uppgift, även om ansträngningar på området nog får betraktas som oräkneliga. I denna projektansökan, står utbildningsprogram vid tre svenska lärosäten i fokus. Ambitionen är att utforma en komplett strategi för hur kunskapsutväxlings- och samverkansaktiviteter kan integreras i utbildningsprogram på ett systematiskt och hållbart vis. Utifrån detta har projektet potential att utgöra en betydande påverkanskraft på ett universitets förmåga att samverka, utbyta kunskap med omvärlden, samt att integrera detta som en viktig faktor för kvalitetsutveckling i utbildningen. Målet är att ta fram riktlinjer för en systematisk utveckling av samverkansinslag i utbildningsprogram för att stärka kvalitet och relevans.

18 18 (19) VINNSAM - en ny samverkansorganisation baserad på kunskapstriangeln och innovationssystem Högskolan i Gävle Projektet syftar till att utveckla en ny organisation som inkluderar samverkansstrukturer och processer och medel för externa engagemang vid Högskolan i Gävle (HiG). Fokus är att integrera Innovationssystem i befintliga forsknings- och utbildningsstrukturer och -processer. En modell som utgår från Kunskapstriangeln och forskning om Innovationssystem (IS) har utvecklats under förstudien och denna modell ska användas med en intern modell för marknadsorienterad organisationsutveckling för att vägleda arbetet. Projektet ska: A) Utveckla en samverkansstrategi som är kopplad till HiGs vision och forsknings- och utbildningsstrategier. Samverkansstrategin ska vägleda samverkansaktiviteterna vid HiG och projektet ska betona implementering av innovationselement i strategin. B) Utveckla åtgärder och arbetssätt som stödjer samverkansstrategin. Detta inkluderar utveckling av effektivt koordinerad samverkan som består av aktiviteter knutna till utbildning, forskning och innovation vid HiG. C) Utveckla en ny samverkansorganisation. En utredning ska besvara hur de strategiskt baserade samverkansaktiviteterna kan och bör organiseras. Utvecklingen av den nya organisationen innefattar omprövning av samtliga nuvarande samverkansfunktioner. Organisatoriska strukturer och processer ska utvecklas. Långsiktiga effekter av projektet förväntas bli tydligare och mer hållbara strukturer och processer som underlättar samverkansaktiviteter vid HiG. Dessutom förväntas den IS-baserade modellen attrahera intresse bland andra lärosäten och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom samverkansområdet inom högre utbildning och forskning och utveckling för framtiden.

19 19 (19) Integrerad samverkan in real life Blekinge Tekniska Högskola Projektet fokuserar på studenterna som resurser för problemlösning och utveckling i regionens MM-företag. Denna inriktning bygger på antagandet att studenterna utgör högskolans främsta tillgång och att en viktig anledning för företag att samarbeta med lärosätena är att hitta duktiga studenter. Projektets ambition är att undersöka, utveckla och testa en rad nya former av utbildningsmoduler där studenterna, som en del av sin utbildning, arbetar med problem och utmaningar som formulerats av företag och andra organisationer. Vi vill med andra ord skapa ett differentierat innovations- och utvecklingsorienterat erbjudande som på olika sätt mobiliserar studenter (och, indirekt och i en förlängning även lärare och forskare) som utvecklingsresurser för regionens MM-företag. Projektet kommer att öka relevansen till högskolans utbildningsprogram samt länka studenter till den regionala ekonomin. Den typ av projekt som studenterna kommer att arbeta med ger dessutom träning i entreprenöriellt inriktat utvecklingsarbete, vilket bidrar till deras intresse för att i framtiden starta egna verksamheter. Vidare avser projektet att undersöka på vilket sätt studenter kan användas som resurser för att föra forskningsbaserade idéer till kommersiell användning, samt om, och på vilket sätt, akademisk personal kan kopplas till problemlösningsinsatser av den typ studenterna kommer att arbeta med. Vi vill med andra ord använda det student-baserade samarbetet som utgångspunkt, och hävstång för större och mer avancerade samarbeten mellan akademisk personal och regionens MM-företag. Inom projektet kommer slutligen utvecklas ett strategiskt ramverk för samverkan genom vilket dagens fragmenterade initiativ och projekt kan föras samman och integreras.

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Överenskommelse STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET

Överenskommelse STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 1 (4) Överenskommelse mellan Verket för innovationssystem (VINNOVA) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

PRESENTATIONER av Vinnovaprojekt

PRESENTATIONER av Vinnovaprojekt PRESENTATIONER av Vinnovaprojekt Fram0dens ingenjörer och utbildningssamverkan Susanne Nilsson, KTH KTHs Impact work - Framåtsyftande - Påverkan genom samverkan - Forskning och utbildning Framtidens ingenjörer

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

KLOSS Kunskapsutbyte och Lärande om Strategisk Samverkan. 2015-05-29 Johan Blaus

KLOSS Kunskapsutbyte och Lärande om Strategisk Samverkan. 2015-05-29 Johan Blaus KLOSS Kunskapsutbyte och Lärande om Strategisk Samverkan 2015-05-29 Johan Blaus Varför initierade KTH ett projekt om samverkan? Svenska lärosäten kan förstärka sin förmåga att arbeta strategiskt med samverkan

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-12-06 KS 2016/1203 Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2

VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 Dnr Sida 1 (6) 2015-08-30 Handläggare Anna-Karin Stoltz Ehn 08-508 265 68 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 Förslag till beslut

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Örebro en av de snabbast växande kommunerna 142 000 invånare 2014 Vi växer ca 2 000 invånare

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

4. Samhällsutmaningar måste mötas med entreprenörskap och innovation

4. Samhällsutmaningar måste mötas med entreprenörskap och innovation Remissvar från Örebro universitet Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, SOU 2016:72 ORU 1.6-04722/2016 4. Samhällsutmaningar måste mötas med entreprenörskap och innovation 4. 2 Samhällsutmaning

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Carolines presentation vi konferensen Entreprenöriellt lärande 21-22 oktober 2015 Eskilstuna

Carolines presentation vi konferensen Entreprenöriellt lärande 21-22 oktober 2015 Eskilstuna Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Carolines presentation vi konferensen Entreprenöriellt lärande 21-22 oktober 2015 Eskilstuna Vi valde att göra en visuell

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2012-08-30 Dnr 1201588

YTTRANDE. Datum 2012-08-30 Dnr 1201588 Regionstyrelsen Björn Lagnevik Näringslivsutvecklare 040-675 34 13 Bjorn.Lagnevik@skane.se YTTRANDE Datum 2012-08-30 Dnr 1201588 1 (7 ) Remiss. Slutbetänkande av innovationsstödsutredningen - Innovationsstödjande

Läs mer

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2016-10-14 2016-04157 Reviderad Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion Vinnovas satsning, Innovate Passion 1, är ett nytt koncept för att utveckla

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Den innovationsstödjande verksamheten vid universitet och högskolor fungerar överraskande väl Bristerna i innovationsstödsystemet är omfattande men

Den innovationsstödjande verksamheten vid universitet och högskolor fungerar överraskande väl Bristerna i innovationsstödsystemet är omfattande men Direktiven: Analys skapa en samlad nationell bild av hur innovationsstödjande åtgärder ser ut vid universitet och högskolor Analys under vilka förutsättningar förvaltar, bevakar och utbyter lärosätena

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Fyrklöververktyget Rapport

Fyrklöververktyget Rapport Fyrklöververktyget Rapport Innovationskontoret Fyrklövern K3: Delprojekt 2 Fyrklöververktyget 2015 Författare: David Calås 2 Inledning Fyrklöververktyget är ett verktyg som utvecklats för att skatta ett

Läs mer

Avans 16 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 16 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 16 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Avtal om Samhällskontraktet

Avtal om Samhällskontraktet 1 (5) Avtal om Samhällskontraktet 1 Parter 1. Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås ( MDH ) 2. Västerås kommun, genom dess kommunstyrelse, org.nr. 218000-2180 ( Västerås ) 3. Eskilstuna kommun

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Datum VINNOVA översänder remissvar avseende "FBA rapport - Statligt finansierad företagsrådgivning"

Datum VINNOVA översänder remissvar avseende FBA rapport - Statligt finansierad företagsrådgivning 2009-03-17 2009-00336 Ert diarienr Kl) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm FBA rapport - Statligt finansierad företagsrådgivning VINNOVA översänder remissvar avseende "FBA rapport - Statligt finansierad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE » Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE Upplägg: första halvan Utbildningssamverkan för jobb, innovation och

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2016 SUHF-statistiken 2016/Ann-Kristin Mattsson/2016-12-09 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

VFU konferens Workshop 2 Onsdag den 26 oktober 2016 kl

VFU konferens Workshop 2 Onsdag den 26 oktober 2016 kl VFU konferens Workshop 2 Onsdag den 26 oktober 2016 kl 9.00-12.00 Anna Ehrenberg Anne-Marie Boström Margareta Levin Att diskutera: Nyttan med förenade läraranställningar för vårdverksamhet och högskola/universitet

Läs mer

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod:

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod: VÄLKOMMEN! Soundingboard 2.0 17 nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Incheckningsfråga under lunchen Vad ser du framemot idag? Logga in på www.menti.com Kod: 570 22 PROGRAM

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet

LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet 2014-2016 Bakgrund och allmänna förutsättningar Mellan Norrköpings kommun (Kommunen) och Linköpings universitet (LiU) finns

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Katarina Duca. Hej, Insänder härmed VINNOVAs redovisning av uppdrag angående dnr N2011/3000/FIN. Pappersoriginal insändes med post.

Katarina Duca. Hej, Insänder härmed VINNOVAs redovisning av uppdrag angående dnr N2011/3000/FIN. Pappersoriginal insändes med post. Katarina Duca Från: VINNOVA Skickat: den 27 juni 2014 09:35 Till: 'n.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: N2011/3000/FIN, Slutrapport av regeringsuppdrag att genomföra en satsning med syfte att utveckla

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

STATION 2: LOGIKER FÖR SAMVERKAN OCH NYTTIGGÖRANDE I

STATION 2: LOGIKER FÖR SAMVERKAN OCH NYTTIGGÖRANDE I STATION 2: LOGIKER FÖR SAMVERKAN OCH NYTTIGGÖRANDE I Statlig AKADEMISKA MILJÖER Analys av statens styrning för att tydliggöra universitetets förutsättningar, skyldigheter och möjligheter att bedriva samverkan

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2012-12-17 1 (5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2013-2016 2(5) Samverkan för utveckling Direktionen för Norrlandstingens regionförbund har

Läs mer

Nyckelaktörsprogrammet

Nyckelaktörsprogrammet Nyckelaktörsprogrammet Nr 1, Sept 2008 VINNOVA lanserade Nyckelaktörsprogrammet 2006. Programmet syftar till att stärka högskolans roll som motor för förnyelse och utveckling av näringsliv och samhälle

Läs mer

Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle

Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle 1 (13) Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Slutrapport - uppdrag till Vinnova, i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för

Läs mer