Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt kronor under ett år. Har du flera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera"

Transkript

1 Sida 1 av 11 Alla fakta om dina försäkringar Vad har du för skydd vid sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet? Och vilka pensionsregler är det som gäller just för dig? Svar på dessa frågor och mycket mer kan du läsa nedan där vi sammanfattar alla försäkringar som gäller LO-medlemmar. FAKTA: Sjukdom Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla bosatta i Sverige. Den första sjukdagen, karensdagen, får du ingen ersättning. För sjukdagarna 2 14 betalar arbetsgivaren sjuklön som motsvarar 80 procent av lönen. Från den 15:e sjukdagen betalar försäkringskassan sjukpenning som motsvarar 80 procent av lönen upp till ett tak på 10 basbelopp vilket motsvarar en årslön på kronor. Tidigare låg detta tak på 7,5 basbelopp. Den nuvarande borgerliga regeringen sänker från den 1 januari 2007 åter taket i sjukförsäkringen till 7,5 basbelopp vilket motsvarar kronor. När sjukpenningen bestäms räknas inte traktamenten, fri bil och andra förmåner in i den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Från den 1 januari 2007 sänker regeringen beräkningsgrunden SGI med 1,1 procent. Därmed sänks också sjukpenningen. Från någon gång senare under 2007 ska i stället SGI beräknas på den inkomst man haft under de senaste 12 månaderna i stället för den inkomst man har när man blir sjuk, vilket även det betyder en sänkning av både SGI och sjukpenning jämfört med i dag. Du kan få en fjärdedels, halv, tre fjärdedelars eller hel sjukpenning. Det är försäkringskassan som bedömer din arbetsförmåga och den kan alltså bedöma att du helt eller delvis kan jobba trots din sjukdom. Om du skadar dig i en trafikolycka ska regeringen under 2007 komma med ett förslag där hela sjukkostnaden i stället täcks av trafikförsäkringen. Sveriges bilägare får då en extra avgift på försäkringspremien som går till att betala vård och sjukpenning för dem som skadar sig i trafiken. Rehabilitering Om du är sjukskriven mer än fyra veckor är arbetsgivaren skyldig att skicka in en rehabiliteringsutredning till försäkringskassan senast åtta veckor efter att du har blivit sjuk. Försäkringskassan måste därefter inom två veckor göra en rehabiliteringsplan eller kalla den sjuke till ett avstämningsmöte, om det inte är uppenbart att det inte behövs för rehabiliteringen. Sjukvård Varje landsting beslutar själv om patientavgift och variationerna kan vara stora. Besök hos distriktsläkare kostar mellan 100 och 150 kronor. För hembesök varierar priserna betydligt mer, från 120 kronor i Blekinge till 300 kronor i Västerbotten. Även priserna för specialistvård varierar, från 120 till 300 kronor medan sjukvårdande behandling kan kosta från 0 till 150 kronor. Dalarna är det enda landsting med speciell reduktion för äldre från 65 år. Dessa betalar 50 kronor för besök hos husläkare, 100 kronor för specialistläkarbesök och 100 kronor för hembesök. Högkostnadsskydd finns i alla landsting och innebär att man behöver betala högst 900 kronor per 12-månadersperiod. Flera landsting har börjat rucka på principen att barn och ungdomar upp till 20 år ska få gratis vård. De största förändringarna har skett i Stockholm, Kalmar, Gotland, Värmland och Norrbotten där barn upp till 20 år kan få betala delar av eller hela vårdavgiften. Tandvård För barn och ungdomar är all tandvård gratis till och med det år de fyller 18 år. Därefter finns olika regler för olika åtgärder. För tandundersökningar gäller: Från det år du fyller 20 till och med det år du fyller 29 år och från och med det år du fyller 65 år får du en viss ersättning för tandundersökningar. Från det år du fyller 30 får du betala hela tandundersökningen själv. För övrig bastandvård gäller: Försäkringskassan subventionerar en del av kostnaden. Hur mycket du själv får betala beror på hur mycket just din tandläkare lägger på därutöver. Prissättningen är helt fri. Bastandvård är vanliga lagningar, rotfyllningar, förebyggande tandvård och akut tandvård. Från 65 år höjs subventionen något och slutpriset för bastandvården blir något lägre för patienten. För övrig tandvård (som inlägg, kronor, broar, implantat) gäller: Försäkringskassan kan ersätta en viss del, men huvuddelen av kostnaden, som kan bli mycket hög, betalar du oftast själv. För lösa tandproteser höjs den del som försäkringskassan ersätter med kronor. Personer över 65 år betalar högst kronor för fasta och lösa tandproteser. Till det kommer dock materialkostnader, röntgen med mera, så kostnaden kan ändå bli betydligt högre än kronor. Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt kronor under ett år. Har du flera

2 Sida 2 av 11 barn under 18 år räknas kostnaderna för deras läkemedel samman till maximalt kronor. Handikappersättning Du kan få ersättning enligt lag om du blir invalidiserad. Handikappersättningens storlek beror på hur stor invaliditeten bedöms vara. Som högst är handikappersättningen 69 procent av ett basbelopp per år ( kronor). Förtidspension och sjukbidrag År 2003 försvann begreppen förtidspension och sjukbidrag och ersattes med tre nya begrepp, nämligen aktivitetsersättning, sjukersättning och tidsbegränsad sjukersättning. Aktivitetsersättning ges till den som av medicinska skäl inte kan arbeta fullt och som är mellan 19 och 29 år. Ersättningen är begränsad till maximalt tre år och ska därefter alltid omprövas. Vid aktivitetsersättning har försäkringskassan skyldighet att fastställa en aktivitetsplan för den som får ersättning. Sjukersättning och tidsbegränsad sjukersättning ges till dem som av medicinska skäl inte kan arbeta fullt och som är mellan 30 och 65 år. Tidsbegränsad sjukersättning motsvarar det gamla sjukbidraget och måste alltid tidsbegränsas. I det nya systemet ska försäkringskassan också alltid göra en omprövning av sjukersättning minst vart tredje år. Sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning och aktivitetsersättning betalas ut med en fjärdedels, ett halvt, tre fjärdedelars eller helt belopp beroende på hur mycket man kan arbeta. Hel sjukersättning eller aktivitetsersättning ska motsvara 64 procent av den årsinkomst den sjuka haft tidigare. I beräkningen utgår man från genomsnittsinkomsten av de tre bäst betalda av de senaste årens inkomster. För dem som ännu inte börjat jobba finns en garantiersättning. Garantiersättningen för hel sjukersättning är 2,4 basbelopp ( kronor) per år. Garantiersättningen för hel aktivitetsersättning varierar med åldern mellan 2,1 och 2,35 basbelopp ( kronor) per år. Under 2007 sänker regeringen pensionsunderlaget för dem med sjuk- och aktivitetsersättning från 93 till 80 procent, vilket gör att de får lägre pension än i dag när de blir äldre. FAKTA: Arbetsskada Arbetsgivaren är skyldig att omedelbart anmäla en arbetsskada till försäkringskassan, men för att du ska kunna få ersättning måste du också själv anmäla arbetsskadan. Arbetsskada ersätts i första hand med sjukpenning som för vilken sjukdom eller skada som helst. Speciell ersättning kan ges när det gäller tandskador, ersättning för särskilda hjälpmedel eller om skadan har uppkommit utomlands. Om den skadade får bestående inkomstbortfall kan också lagen om arbetsskadeförsäkring ge ersättning i form av livränta. Numer räcker det med att nedsättningen kan förmodas bestå under minst ett år för att livränta ska utgå under denna tid. Livräntan är skillnaden mellan den inkomst som den skadade skulle ha haft om han eller hon inte blivit skadad och den inkomst han eller hon beräknas kunna få trots skadan. Inkomstminskningen per år måste vara minst en femtondel av den tidigare inkomsten och måste vara minst 0,25 basbelopp (i år kronor). Livräntan täcker inkomster upp till 7,5 basbelopp ( kronor). Normalt kan man bara få livränta till 65-årsdagen. Livräntan skrivs varje år upp med en summa som ska spegla hälften av den genomsnittliga inkomstförändringen i Sverige. Karensdagen kompenseras med motsvarande 80 procent av två dagars livränta. Denna ersättning kan i vissa fall omfatta fler än två dagar. Om arbetsskadan leder till dödsfall kan de efterlevande få 30 procent av ett basbelopp i begravningsersättning ( kronor). Efterlevande kan också få ersättning i form av barnlivränta till dess barnen fyller 18 år. Efterlevande make har rätt till omställningslivränta i 12 månader. Om det finns barn under 18 år i hemmet har maken rätt till omställningslivränta i ytterligare 12 månader eller längre, beroende på barnets ålder. Barnlivräntans storlek beror på antal barn och är som minst 40 och som mest 100 procent av livränteunderlaget. Underlaget är normalt lika med den avlidnes lön. Omställningslivräntan är på 20 procent av livräntan om det finns efterlevande barn som får barnlivränta. I annat fall är den på 45 procent av livräntan. FAKTA: Arbetslöshet Arbetslöshetsersättningen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. Grundförsäkring Grundförsäkringens storlek är 320 kronor per dag. Den som är minst 20 år och som inte är med i en a- kassa eller som är med i a-kassa men som inte har uppfyllt villkoren för att få inkomstbaserad ersättning får grundersättningen. Du måste dessutom normalt ha jobbat minst 70 timmar per månad i sex månader under en tolvmånadersperiod innan du blev arbetslös, eller ha utfört motsvarande arbete. Villkoret skärps 2007 till 80 timmar i månaden.

3 Sida 3 av 11 Du kan också få grundbeloppet om du i stället har studerat och därefter arbetat eller varit arbetslös i minst 90 dagar under tio månader efter studierna. Under 2007 kommer dock möjligheten att få a-kassa efter studier att tas bort. Inkomstbortfallsersättning Under 2006 motsvarar ersättningen 80 procent av den lön som faller bort, dock högst 730 kronor per dag under de första hundra dagarnas arbetslöshet. Därefter är maxbeloppet 680 kronor per dag. Den nya regeringen sänker från 2007 ersättningen från 80 till 70 procent efter 200 dagars arbetslöshet. Maxbeloppet ska också sänkas till 680 kronor även under de första 100 dagarna. För att få en inkomstbaserad a-kasseersättning måste du ha varit medlem i a-kassa i minst 12 månader. Du måste dessutom ha jobbat minst 70 timmar per månad i sex månader under en 12-månadersperiod innan du blev arbetslös, eller ha utfört motsvarande arbete. Villkoret skärps 2007 till 80 timmar i månaden. Om du blir sjuk under arbetslösheten så kan du aldrig få högre ersättning än din arbetslöshetsersättning. Ersättningsperioden är 300 dagar, en period som därefter kan förlängas (2006). Den nya regeringen tar 2007 bort möjligheten till förlängning. Enligt de nya reglerna blir ersättningstiden maximalt 300 dagar (450 dagar om du har försörjningsansvar för barn). Därefter ska du i stället beredas plats i en jobb- och utvecklingsgaranti där ersättningen är 65 procent av tidigare lön. Får du ingen plats i jobbgarantin får du fortsätta som arbetslös med a-kassa på 65 procent. Från 2007 ska a-kassan också baseras på de senaste 12 månadernas lön och inte den lön som utgår just före arbetslösheten. Denna förändring leder i de flesta fall till en sänkning av a-kassan jämfört med i dag. Hur exakt jobbgarantin ska se ut ska utredas vintern 2006/2007. Ersättningen betalas ut via arbetslöshetskassorna. För att bli medlem i en a-kassa måste du under en sammanhängande period av fem veckor under minst fyra veckor ha förvärvsarbetat i genomsnitt minst 17 timmar per vecka och fortfarande arbeta i minst denna omfattning. A-kassorna är knutna till fackförbunden och företagarorganisationer och förvaltas av dem. En kompletterande a-kassa finns för en del egenföretagare och för övriga som står utanför andra a-kassor. Omställningspension Om din make, maka eller sambo dör kan du enligt lag få omställningspension under 12 månader. Om du har barn under 18 år får du därefter förlängd omställningspension i ytterligare 12 månader. Om du har barn under 12 år får du denna förlängda omställningspension till dess det yngsta barnet fyller 12 år. Storleken baseras på den avlidnes rätt till pension. Barnpension Efterlevande barn kan få barnpension fram till sin 18-årsdag och i vissa fall upp till 20-årsdagen. Beloppet beror på antalet syskon och den avlidnes rätt till pension. Ett efterlevande barn har dock alltid rätt till minst 40 procent av ett basbelopp per år (i år kronor). Om båda föräldrarna dör är minimibeloppet det dubbla. Änkepension De kvarvarande bestämmelserna om änkepension samordnas nu med lagen om efterlevandepension. Ett grundkrav är att kvinnan måste ha varit gift med den avlidne före Som grund för änkepension räknas dels mannens pensionspoäng till och med år 1989, dels hur många år med pensionspoäng mannen hade och dels hur gammal änkan är. Särskild efterlevandepension Avskaffades den 1 januari 2003 men finns kvar för tidigare fall med vissa omställningsregler. FAKTA: Pension Sedan 1999 har stegvis ett nytt system för ålderspension införts i Sverige. Du som är född 1937 eller tidigare får din pension i form av tilläggspension och garantipension. Du som är född får en del av din pension som tilläggspension som är baserad på det gamla systemet och en del enligt det nya systemet med inkomstpension, premiepension och garantipension. Du som är född 1954 eller senare får bara enligt det nya systemet. Tillsammans med resterna av det gamla pensionssystemet består dagens pension av fyra delar: Tilläggspension Utgår endast för den tid där det gamla systemet gäller och består av en omräkning av de gamla begreppen folkpension och ATP. Denna del blir aldrig mindre än den skulle ha blivit enligt det gamla systemet med ATP och folkpension. Garantipension Garantipension är ett grundskydd för dem som har haft låga inkomster. Den bekostas av skattemedel och betalas ut från det att man fyller 65 år. Garantipensionen räknas av mot inkomstpensionen och upphör helt

4 Sida 4 av 11 om inkomstpensionen kommer över en viss nivå. Inkomstpension Bekostas av en pensionsavgift som tas ut på alla inkomster. Pensionsavgiften är 16 procent av inkomsterna och tas ut som arbetsgivaravgift och egenavgift. Dessa 16 procent går till inkomstpensionen för dem som nu är pensionärer. Vad du själv får i inkomstpension den dagen du går i pension beror dels på hur mycket du betalat in till pensionssystemet under den tid du arbetat, dels på hur det går för Sveriges ekonomi och hur mycket de som då arbetar kan jobba ihop. Premiepension Baseras på 2,5 procent av inkomsten. Denna del kan du sätta in på en fond hos någon svensk eller utländsk kapitalförvaltare eller hos statliga Sjunde AP-fonden. Storleken på din premiepension beror på hur de fonder som du har valt har utvecklas. Den som inte väljer någon förvaltare får sin premiepension förvaltad av Sjunde AP-fonden. Den som vill kan ta ut pension från 61 år (gäller dock ej garantipension). Pensionen per månad blir då lägre. Den som skjuter upp pensionsåldern får i stället en högre pension per månad. PRIVAT ANSTÄLLDA Följande gäller inom avtalsområdet LO-Svenskt Näringsliv: FAKTA: Sjukdom AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring, ger följande skydd vid sjukdom: Du får en extra ersättning på 12,5 procent av sjukpenningen under den tid du får sjukpenning. Det motsvarar 10 procent av lönen. Sjukpenning plus AGS-ersättning ger alltså 90 procent av lönen upp till sjukförsäkringstaket efter den 14:e sjukdagen. Att regeringen sänker taket från 10 till 7,5 basbelopp per år ( kronor) påverkar alltså också avtalsförsäkringarna. AGS-dagsersättning ges som längst till och med den 360:e sjukdagen. Under tid då du får sjukersättning eller aktivitetsersättning, alltså det som tidigare hette sjukbidrag och förtidspension, ger AGS varje månad en extra ersättning. Full månadsersättning motsvarar oftast mellan 14 och 16 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) (vilket normalt motsvarar din lön) upp till en SGI på kronor. Villkor för AGS Du måste ha varit anställd under minst 90 dagar för att omfattas av AGS. Du är försäkrad genom AGS även i 720 dagar efter att du slutat din anställning. En förutsättning är att du har en fastställd sjukpenninggrundande inkomst. Blir du sjuk under denna efterskyddstid förlängs efterskyddet med lika många dagar som du har varit sjuk. Efterskyddet upphör om du inte står till arbetsmarknadens förfogande eller tar ett jobb längre än 180 dagar hos en arbetsgivare som inte har något avtal om AGS. FAKTA: Arbetslöshet Vid arbetslöshet består avtalsförsäkringen av två delar, ett omställningsstöd och en försäkring om avgångsbidrag (AGB). Försäkringarna gäller enbart efter uppsägning på grund av arbetsbrist. Omställningsstöd Innebär att du som blir uppsagd har möjlighet att få individuellt anpassat stöd för att söka nytt jobb eller omskola dig, starta eget eller liknande. Ersättningen är maximalt kronor per anställd. Vanligtvis är det arbetsgivaren och det lokala facket som ansöker om omställningsstöd. För att få omställningsstöd måste du ha arbetat minst 16 timmar i veckan under minst ett år. AGB, Försäkring om avgångsbidrag AGB är en extra engångsersättning som kan ges när någon sägs upp på grund av arbetsbrist. Den ska inte blandas ihop med a-kassa och annan ersättning som utgår för att klara livsuppehället efter att man har förlorat jobbet. De viktigaste bitarna i den AGB-försäkring som gäller från den 1 april 2005 är följande: Försäkringen gäller endast om du är fast anställd och blir uppsagd på grund av arbetsbrist. För att få AGB-ersättning måste du vara minst 40 år och ha arbetat i minst 50 månader under en sammanhängande femårsperiod hos AGB-anslutna arbetsgivare. Den anställde får lägga ihop anställningstider hos flera AGB-anslutna arbetsgivare för att komma upp i dessa 50 månader under fem år. Helt AGB är ett engångsbelopp som varierar mellan kronor och kronor. Hur mycket du får beror på din ålder. För dig som är deltidsanställd blir beloppet lägre. Du har i princip inte rätt till AGB om du får nytt jobb inom samma koncern inom tre månader, om du avgår med pensionsersättning från företaget, om du erbjuds följa med till nya ägare av företaget eller om du får sjukersättning från försäkringskassan när anställningen upphör. Den partssammansatta AGB-nämnden kan dock göra en annan bedömning om när det ändå är rimligt att ge AGB-ersättning. FAKTA: Arbetsskada

5 Sida 5 av 11 TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, ger följande skydd vid arbetsskada: Olycksfall i arbetet TFA ger ersättning om olyckan gjort att du inte kunnat arbeta på minst 15 dagar eller om olyckan orsakat bestående invaliditet. Men även vid kortare sjukskrivning kan du få ersättning för utlägg för sjukvård och glasögon. Skadan måste då ha gjort att du tvingats uppsöka läkare. Självrisken uppgår till 500 kronor och belopp under 100 kronor betalas inte ut, vilket i praktiken betyder att kostnader under 600 kronor inte ersätts. För olycksfall som ger längre sjukskrivning än 14 dagar får du också full TFA-ersättning för karensdagen. För årsinkomster under 7,5 basbelopp ( kronor) får du ersättning med 20 procent som tillägg till de 80 procent du får från Försäkringskassan. Det innebär att du ersätts med 100 procent av lönen under denna tid. För inkomster över 7,5 basbelopp får du 100 procent från TFA. Blir du borta i minst 31 dagar kan du dessutom få ersättning för sveda och värk, alltså extra ersättning för det lidande och det obehag som olyckan förde med sig under den akuta sjuktiden. Ersättningen betalas ut som en klumpsumma i efterskott. Olycksfall under tjänsteresa räknas som olycksfall i arbetet. Färdolycksfall För färdolycksfall till och från arbetet kan man bara få ersättning för de sjukvårdskostnader man haft och för sveda och värk. TFA ger alltså ingen ersättning för inkomstförlust vid färdolycksfall. Om du har skadat dig i en trafikolycka till eller från arbetet där ett trafikförsäkrat fordon varit inblandat (alltså inte om två cyklar har krockat) gäller dock inte TFA utan trafikskadelagen. Den som orsakat olyckan får ersätta dig genom sitt försäkringsbolag. Arbetssjukdom För att en arbetssjukdom ska ge ersättning från TFA måste den finnas kvar under minst 180 dagar efter det att man först upptäckte den. Den måste också ha bedömts som en arbetssjukdom av försäkringskassan. Afa Försäkring, det partssammansatta bolag som administ-rerar avtalsförsäkringar, bedömer dock själv vissa hörselskador, vibrationsskador, kemikalieskador, sjukdomar i andningsorganen och andra sjukdomar som finns upptagna på en lista från FN:s arbetslivsorgan ILO. Om du beviljas ersättning kan du efter 180 dagar få ersättning för de utlägg du haft för läkarbesök, sjukvård, hemhjälp med mera. Efter en vållandeprövning av en arbetssjukdom kan du också få ersättning för förlorad arbetsförtjänst, sveda och värk och även slippa självrisken på 500 kronor och lägsta beloppsgräns på 100 kronor. En vållandeprövning innebär att en särskild nämnd slår fast att det är arbetsgivaren som av oaktsamhet har vållat arbetssjukdomen. För sveda och värk kan du då få ersättning från första sjukskrivningsdagen. Vållandeprövningen finns numer bara kvar för arbetssjukdomar. Men arbetsolycksfall som inträffade före den 1 maj 2001 kan även de vållandeprövas. Rehabilitering vid arbetsskada Om arbetsskadan leder till rehabilitering kan du få viss ersättning för rehabilitering, till exempel för kurslitteratur vid omskolning. Invaliditet vid arbetsskada Om arbetsskadan leder till invaliditet kan du i vissa inkomstlägen få ersättning för inkomstförlust som inte regleras av lagstadgad livränta. Som ett engångsbelopp kan du få ersättning för lyte och men och liknande. Som ersättning för framtida kostnader kan du också få antingen livränta eller ett engångsbelopp. Dödsfall vid arbetsskada Om arbetsskadan leder till dödsfall kan efterlevande via TFA få ersättning i form av skadestånd som ska täcka kostnader för begravning och ersättning för förlust av underhåll. Ersättning betalas dock bara ut i den mån det inte täcks av lagstadgad ersättning eller av Tjän stegrupplivförsäkringen TGL. Närstående kan också få skadestånd för psykiskt lidande. Villkor för TFA TFA gäller från första arbetsdagen och så länge du är anställd. För sjukdomar som visar sig först efter att du har avslutat din anställning finns ett efterskydd. Normalt sträcker det sig till dess du fyllt 65 år, men i vissa fall av cancer är gränsen 70 år. FAKTA: Dödsfall TGL, Tjänstegrupplivförsäkringen, ger skydd vid dödsfall. Ersättningen betalas i form av grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp. Grundbelopp Kan variera mellan kronor och kronor beroende på den avlidnes ålder, arbetstid per vecka och vilka som är efterlevande. Förmånstagare till grundbelopp är make/maka eller sambo och/eller barn. Det högsta beloppet, kronor, betalas ut om den avlidne var under 55 år och arbetade minst 16 timmar per vecka eller var under 65 år, arbetade minst 16 timmar per vecka och efterlämnar barn under

6 Sida 6 av år. I övrigt minskar beloppet för varje levnadsår från 55 år. Det lägsta beloppet, kronor, utgår om den avlidne var över 64 år, arbetade 8-16 timmar per vecka, om det samtidigt saknas barn under 17 år. Barnbelopp Är på mellan och kronor och beror på barnets ålder och den försäkrades arbetstid per vecka. Barn och i vissa fall den avlidnes egna syskon upp till och med 20 år kan få ersättning. Begravningshjälp Är 0,5 basbelopp ( kronor). Om du har en TGL-försäkring, och om din make/maka eller sambo dör, kan du få ut begravningshjälp och ett barnbelopp på kronor för varje barn under 17 år på din TGLförsäkring, även om din maka/make eller sambo inte hade någon egen TGL-försäkring. Ersättningarna ges i form av ett engångsbelopp. Villkor för TGL Du måste jobba minst 16 timmar i veckan för att dina efterlevande ska få helt grundbelopp och helt barnbelopp. Om din anställning omfattar 8-16 timmar per vecka halveras ersättningen för grundbelopp och barnbelopp. Om du endast efterlämnar barn över 20 år ges bara hälften av grundbeloppet, dock lägst kronor. Om din anställning omfattar mindre än åtta timmar per vecka gäller försäkringen bara för begravningshjälp, och bara om dödsfallet inträffar under dag då du arbetar. Försäkringen gäller från den dag du börjar jobba och i 180 dagar efter att du slutat din anställning under villkor att du jobbat i minst sex månader (180 dagar). För kortare anställningar gäller efterskyddet lika länge som anställningen. Om du blir arbetslös eller är föräldraledig gäller efterskyddet i maximalt två år. En del LO-förbund har en kompletterande TGL-försäkring inbakad bland medlemsförsäkringarna. Denna kompletterande försäkring utökar efterskyddet till dess man fyllt 65 år. Dessa förbund är Byggnads, Elektrikerna, Grafiska, IF Metall, Livs, Målarna, Pappers, Seko och Skogs- och träfacket. Om du är medlem i något annat förbund kan du själv förlänga efterskyddet med en extra försäkring som kostar 308 kronor per år. Efterskyddet kan förlängas fram till 65 års ålder. Det finns två avtalsförsäkringar för ålderspension, det gamla STP-systemet och det nya Avtalspension SAF- LO. Hur din pension påverkas beror på när du är född. Födda 1931 eller tidigare följer STP-systemet. Födda 1968 eller senare följer Avtalspension SAF-LO. Födda följer både det gamla och det nya systemet enligt särskilda övergångsregler. STP-systemet Var förmånsbestämt och ger vid full STP cirka 10 procent av den bruttolön du hade de sista åren före pension. Avtalspension SAF-LO Är ett avgiftsbestämt pensionssystem. Det betyder att avgiften, premien, i stället för förmånen är avtalad och bestämd på förhand. Hur stor pensionen i slutänden blir beror på premiens storlek, hur många år den betalats in och hur pengarna har förvaltats. Du får själv välja förvaltare, det vill säga vilken bank eller annan finansiell institution som ska ta hand om dina pengar tills du går i pension. Du får också välja vilket slags fond du vill att pengarna ska placeras i. Den enda begränsningen är att du måste välja förvaltare från den lista som parterna har kommit överens om. Den som inte gör något val får sina pensionspengar förvaltade av AMF Pension. Om du ångrar ditt val är det numera möjligt att flytta dina pensionspengar till en ny förvaltare. Det kostar dock en mindre avgift att få sina pengar flyttade, och i många fall kräver förvaltarna att du fyller i en hälsodeklaration. Arbetsgivaren börjar betala in din pensionspremie från den månad du fyller 21 år. Premien är på 3,5 procent av din pensionsgrundande lön. Under vintern 2006/2007 kommer Avtalspension SAF-LO att förhandlas om. Utgångsläget för LO är att förhandlingarna ska göra Avtalspension SAF-LO mer likt tjänstemännens nya avtalspension som heter ITP-avtalet. Enligt ITP-avtalet ska arbetsgivaren efter en övergångsperiod betala in en premie på 4,5 procent av lönen. Avtalspension SAF-LO betalas normalt ut från 65 års ålder men du kan välja att ta ut den tidigare, dock tidigast från 55 års ålder. Tar du ut pensionen tidigare blir summan du får ut varje månad lägre och om du tar ut pensionen senare blir månadssumman högre. Pensionen är livsvarig men du kan också välja att ta ut hela summan under en kortare tid. Tilläggsval Avtalspension SAF-LO

7 Sida 7 av 11 Du kan göra följande tillval: Återbetalningsskydd vid dödsfall. Det innebär att pensionen betalas ut till dina efterlevande om du skulle dö innan du går i pension. Hela den intjänade pensionen betalas då normalt ut under fem års tid, men har du redan börjat ta ut din pension tillfaller pensionen i stället dina efterlevande under maximalt 20 år. Det här ger en extra trygghet för anhöriga, men minskar din egen pension, alltså bör du inte ha återbetalningsskydd om du är ensamstående utan familj. Familjeskydd. Kostar 494 eller 988 kronor om året. För den lägre summan får du en tilläggsförsäkring som ger ett förhöjt basbelopp ( kronor) per år i fem år om den försäkrade dör före 65 års ålder. För den högre summan ger försäkringen två förhöjda basbelopp ( kronor) per år under fem års tid vid dödsfall före 65 års ålder. Eftersom avgiften varje år dras från den pensionspremie som betalas in så gör även familjeskyddet att den pension du slutligen får blir lägre än utan familjeskydd. Premiebefrielseförsäkring Om du blir sjuk längre än 14 dagar innan du går i pension och alltså varken har lön eller sjuklön som pensionspremien kan grundas på så betalas premien i stället genom en premiebefrielseförsäkring. Denna försäkring gäller också under maximalt elva månader om du tar ut föräldraledighet. Kom ihåg att du själv måste ansöka hos Afa Försäkring för att få ersättning från premiebefrielseförsäkringen. Försäkringen träder också in för den som har livränta för arbetsskada. Det finns också ett efterskydd för sjukdom som innebär att premien fortsätter att betalas om du blir sjuk inom tre månader efter att du har slutat på ett jobb och alltså inte hunnit få en ny inkomst som premien kan grundas på. Avtalen om sjukförsäkring (AGS) och arbetsskada (TFA) är desamma som för privatanställda. KOOPERATIVT ANSTÄLLDA De flesta inom Konsum och annan kooperation omfattas av avtalen med KFO, Kooperationens förhandlingsorganisation. FAKTA: Sjukdom FAKTA: Arbetsskada Avtalen om sjukförsäkring (AGS) och arbetsskada (TFA) är desamma som för privatanställda. FAKTA: Arbetslöshet Kooperativt anställda har från 2005 ett nytt avtal om avgångsbidrag (AGB). Reglerna är desamma som för privat anställda. Ett nytt omställningsavtal, kallat omställningsstöd, finns dock bara för vissa mindre grupper utanför KFO- Handels avtalsområde. Det kan ge individuellt stöd för att hitta nya jobb, starta eget eller liknande. De allra flesta inom kooperationen följer i stället det tidigare KFO-Handels trygghetsavtal med liknande utformning. FAKTA: Dödsfall De kooperativt anställda har samma skydd som de privatanställdas grupplivförsäkring TGL (även om den kallas AGL inom kooperationen). Som kooperativt anställd har du dessutom ett extra efterlevandeskydd kallat KAP-familjeskydd för dödsfall före 65 år. (Se nedan). FAKTA: Pension Avtalspensionen, KAP, är snarlik den privata sidans Avtalspension SAF-LO. Numer väljer även de kooperativt anställda förvaltare för de 3,5 procent av lönesumman som avsätts till avtalspensionen. Om du inte väljer någon fond placeras pengarna i en försäkring hos KP Pension & Försäkring. Och på samma sätt som för de privatanställda finns också för kooperationen ett äldre pensionssystem (STPK-systemet) som håller på att avvecklas. Helt avvecklat är det först när de som är födda 1968 går i pension. KAP-familjeskydd I avtalspensionen KAP ingår också KAP-familjeskydd. Det är på två förhöjda basbelopp ( kronor) per år och betalas ut till efterlevande månadsvis i högst fem år om den försäkrade jobbar minst 16 timmar i veckan och dör före 65 års ålder. För ett liknande skydd får privat anställda betala extra. Premiebefrielseförsäkring Om du är barnledig eller sjuk längre tid än 14 dagar kan du få din pensionspremie till KAP betalad enligt samma regler som privat anställda. För kooperativt anställda gäller dock att även anställda som sägs upp på grund av arbetsbrist kan få sin premie betalad för en viss tid genom en engångssumma. En särskild nämnd, KFF-nämnden med representanter från LO och KFO, bestämmer varje år hur många månader som engångssumman ska täcka. För 2006 gäller 12 månaders pensionspremie.

8 Sida 8 av 11 Villkoret är att du före uppsägningen har jobbat minst 36 månader under de senaste fem åren i företag där du tjänat in rätt till KAP. De kooperativt anställda är den enda avtalsgrupp där arbetsgivaren förbinder sig att betala premier till avtalspension även efter att man blivit uppsagd. ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER OCH LANDSTING FAKTA: Sjukdom Anställda inom kommuner, kommunala bolag, landsting och kyrka får ofta sjuklön från arbetsgivaren i 90 dagar. Sjuklönen ger 10 procent av lönen utöver sjukpenningen. Först när sjuklönen upphör träder Avtalsgruppsjukförsäkringen för kommun och landstingsanställda (AGS- KL) in och ger 10 procent av lönen fram till och med 360:e dagen i sjukperioden. Många av de privat anställda kommunalarna följer avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) vid sjukdom, till exempel på före detta Lantarbetareförbundets områden, sotarna och mindre trafikbolag. Ersättningen betalas ut från dag 15 till dag 360 i sjukperioden och motsvarar 10 procent av lönen. Andra i denna grupp, till exempel anställda inom privatvården, följer i stället tjänstemännens ITP-avtal där det inte ingår någon AGS-försäkring. FAKTA: Arbetsskada Arbetsskadeförsäkringen TFA-KL fungerar som för privatanställda LO-medlemmar. Ett undantag är att du kan få extra ersättning vid sjukfrånvaro i minst åtta dagar om den orsakats av hot eller våld på jobbet. Även brandmän som skadar sig under utryckning kan få extra ersättning. FAKTA: Dödsfall Tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL följer nästan helt den försäkring, TGL, som gäller för privat anställda. TGL-KL gäller dock till 67 år (65 år för privat anställda). Arbetslöshetsförsäkringen AGF-KL motsvarar de privatanställdas AGB och ger ersättning om verksamheten minskar eller läggs ned. Ersättning kan ges som engångsbelopp som motsvarar en tredjedel av din månadslön omedelbart innan du blev arbetslös för varje år du varit anställd. Maxgränsen är dock sex sådana tredjedels månadslöner. Ersättning kan också ges som periodisk ersättning som fyller på a-kasseersättningen upp till ett belopp som motsvarar din ålderspension minus 10 procent. Dessa 10 procent dras dock inte om det var mindre än fem år kvar till pension när du sades upp och du då hade jobbat i minst 20 år hos arbetsgivaren. För att få periodisk ersättning måste du ha fyllt 45 år. Du måste också ha varit anställd en viss tid. Denna tid minskar med stigande ålder. Om du är 45 år måste du ha varit anställd i 17,5 år. Om du är 60 år måste du ha varit anställd i 10 år. För kyrkligt anställda finns i stället för AGF-KL en avgångsersättning som tillsammans med a-kasseersättningen motsvarar 80 procent av den tidigare lönen i högst tre eller i vissa fall fem år. Omställningsförsäkring Omställningsförsäkringen för privat anställda gäller också för en del av Kommunals medlemmar. Den gäller de medlemmar som också omfattas av Avtalspension SAF-LO. För kyrkligt anställda gäller ett nytt omställningsavtal från den 1 januari Som för övriga omställningsavtal innebär det ingen ersättning i pengar utan ges i form av stödåtgärder för att så snabbt som möjligt komma tillbaka i arbete. Villkoret är att du sägs upp på grund av arbetsbrist. FAKTA: Pension Det finns flera avtal för Kommunals medlemmar, be-roende på var man arbetar. Anställda inom kommun och landsting Här finns de flesta av Kommunals medlemmar. Ett nytt pensionsavtal, KAP-KL, trädde i kraft den 1 januari 2006 och ska ersätta flera av de tidigare pensionsavtalen. För varje anställd över 21 år betalar arbetsgivaren en pensionspremie som successivt ska höjas för att år 2010 vara uppe i 4,5 procent av lönen för alla som är födda 1947 och senare. För anställda födda 1946 och tidigare gäller dock de procentsatser som fanns i de ursprungliga pensionsavtalen. Den anställde får själv välja förvaltare av pensionspremien. I KAP-KL ingår en efterlevandepension som för efterlevande vuxen normalt räknas på 15 procent av pensionsunderlaget och för efterlevande barn på 10 procent av pensionsunderlaget. För efterlevande vuxen betalas pensionen ut i fem år och för barnen normalt till dess de fyller 18 år. Pensionen betalas normalt ut från 65 års ålder men med arbetsgivarens godkännande går det att ta ut deltidspension tidigare. Sjukdom, olycksfall eller arbetsskada ska inte påverka pensionen. Inte heller ledighet för vård av barn eller facklig ledighet. Kyrkligt anställda Dessa följer Kyrkans PFA Skillnaden mot de övriga är att premien placeras av Svenska kyrkans

9 Sida 9 av 11 pensionskassa. Den anställde får alltså inte själv bestämma var premieavgiften ska placeras. Kyrkans PFA 2001 omförhandlas under hösten 2006 och intentionen är att mer anpassa den till bestämmelserna i KAP- KL. Privat anställda Dessa följer i de flesta fall Avtalspension SAF-LO (se ovan, avtalsförsäkringar för privat anställda). Övriga privatanställda följer främst tjänstemännens tilläggspension ITP, som i dag finns i en gammal och en ny variant, beroende på om man är född före eller efter Se vidare Statligt anställda, Pensioner, Grupp 3. Anställda i kommunala bolag De flesta av dessa följer pensionsavtalet PA-KFS, vilket är ett förmånsbestämt system, snarlikt tjänstemännens gamla ITP-avtal. Även här ger avtalet 10 procent av tidigare lön. Därutöver avsätts från 28 års ålder 1,5 procent av den enskildes lön i kompletterande pension. Varje försäkrad får själv välja förvaltare för denna del. Även detta avtal kommer att förhandlas om under vintern för att mer likna det nya ITP-avtalet och därmed bli helt avgifts- och inte förmånsfinansierat. STATLIGT ANSTÄLLDA OCH ÖVRIGA SEKO-ANSLUTNA Stora delar av statens verksamhet har privatiserats eller bolagiserats. Det avspeglas också i de många olika avtalsförsäkringar som gäller. I dag organiserar Seko både statligt anställda, anställda i verksamheter som tidigare varit statliga och anställda inom till exempel kommunala elbolag, tunnelbanan, annan spårbunden kollektivtrafik samt sjöfartstrafiken. Avtalsmässigt finns fyra huvudgrupper för avtalsförsäkringarna: Grupp 1: Har samma avtalsförsäkringar som privat anställda. Grupp 2: Har statliga avtalsförsäkringar. Grupp 3: Har en kombination av statliga försäkringar och försäkringar för privatanställda tjänstemän. Grupp 4: Är kommunalt anställda. FAKTA: Sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet och dödsfall Grupp 1 Följer helt avtalsvillkoren för privat anställda i denna bilaga. Även den nya omställningsförsäkringen gäller för denna grupp. Här finns till exempel anställda inom Karlskronavarvet, sjöfartsbranschen, städentreprenörsbranschen, bemanningsföretag och privatanställda vägarbetare. Grupp 2 Har avtal som liknar den privata sidans avtal även om det finns vissa skillnader. Ersättningarna är som helhet något mer förmånliga. Sjuklöneavtalet ger dock bara ersättning till den 90:e dagen mot den 360:e dagen för de privat anställda. Ersättningen är 10 procent av lönen som betalas ut som komplement till den lagstadgade sjukpenningen. I övrigt är ersättningarna snarlika den privata sidans. Vid arbetsskada gäller Personskadeavtalet, vid arbetslöshet gäller ett trygghetsavtal och vid dödsfall kan ersättning utgå från försäkringen TGL-S. Vid sjukersättning eller aktivitetsersättning kan pensionsavtalet ge sjukpension (se nedan). I grupp 2 finns bland annat anställda på statliga myndigheter, Banverket, Vägverket, Försvarsmakten, Luftfartsverket och inom kriminalvården. Grupp 3 Den mest svåröverskådliga gruppen med många olika försäkringslösningar, ofta till följd av att statliga arbetstillfällen har privatiserats. Denna grupp har också sjuklöneavtal med ersättning till och med den 90:e dagen och sjukpension från pensionsavtalet vid aktivitetsersättning/sjukersättning. Vid arbetsskada, arbetslöshet och dödsfall gäller i huvudsak samma försäkringar som för privatanställda tjänstemän. Här finns anställda inom Posten, Telebranschen, SJ AB, Green Cargo, Trafficare med flera. Grupp 4 Har trygghets- och omställningsförsäkringar som oftast är bättre än för de privatanställda och snarlika dem för Kommunals medlemmar. Här finns anställda inom kommunala elbolag samt SL Infrateknik. FAKTA: Pension Grupp 1 Följer Avtalspension SAF-LO för de privat anställda. Grupp 2 Liksom i det allmänna pensionssystemet har pensionen ändrats för statligt anställda från förmånsbestämt till avgiftsbestämt. Det har givit två olika pensionssystem som kommer att gälla sida vid sida i ytterligare några år.

10 Sida 10 av 11 Födda 1942 eller tidigare följer det gamla avtalet PA-91. Födda 1943 eller senare följer det nya pensionsavtalet PA 03. Pensionsavtal PA-91: Detta avtal ger dels ett förmånsbestämt belopp på 10 procent av pensionsgrundande lön (genomsnittslönen de sista fem åren före pension), dels en kompletterande avgiftsbaserad del, kallad Kåpan, på 1,7 procent av den enskildes lön. Om den förmånsbestämda pensionen tas ut tidigare eller senare än vid 65 års ålder minskar respektive ökar summan du får ut varje månad. I PA-91 ingår också sjukpension på 21 procent av den pensionsgrundande lönen om du får aktivitetsersättning eller sjukersättning. Sjukpensionen utbetalas med samma omfattning som aktivitetsoch sjukersättning. Sjukpensionen minskas om du får livränta från försäkringskassan. Avtalet innehåller också ett efterlevandeskydd. Pensionsavtal PA 03: Detta avtal grundas på en avgiftsbaserad premie upp till 30 basbelopp. Under en övergångsperiod kompletteras premien med en förmånsbestämd del som successivt sjunker för att vara helt borttagen när de som är födda 1973 eller senare går i pension. Individuell ålderspension tjänar du enligt PA 03 in från 23 års ålder. Den motsvarar 2,3 procent i premieavgift, pengar som du själv får bestämma förvaltare för. I de fall du inte väljer förvaltas pengarna av Kåpan Pensioner Försäkringsförening. Kompletterande ålderspension: Inom PA 03 tjänar du också in en kompletterande ålderspension, Kåpan, från 28 år som från 2004 motsvarar 2,0 procent av lönen. Även denna pensionsförmån är avgiftsbestämd och den slutliga pensionen bestäms alltså av hur mycket som har betalats in och hur väl pengarna har förräntat sig. För Kåpan får du dock inte själv bestämma hur pengarna ska placeras utan de förvaltas av Kåpan Pensioner Försäkringsförening. Premien till individuell ålderspension och Kåpan betalas in även vid sjukdom, delpension och vid föräldraledighet upp till 18 månader. Avtalet innehåller också motsvarande sjukpensionsförmåner som PA- 91 inklusive ett efterlevandeskydd. För statligt anställda finns även ett delpensionsavtal som ger möjlighet att minska sin arbetstid efter det att man fyllt 61 år. Arbetstiden kan minskas med upp till hälften av en heltid och ersättningen motsvarar 60 procent av inkomstbortfallet. Grupp 3 Här finns flera olika varianter av pensionsavtal där många är snarlika tjänstemännens avtalspension ITP. Dessa pensionsavtal ger dels ett förmånsbaserat belopp på tio procent av pensionsgrundande lön (65 procent för årslön över 7,5 basbelopp ( kr per månad)), dels en avgiftsbaserad kompletterande premiedel baserad på 2,0 procent av lönen. I pensionsavtalen ingår också en sjukpension på 15 procent av den pensionsgrundande lönen för den som får sjukersättning eller aktivitetsersättning. Sjukpensionen betalas ut i samma omfattning som den aktivitets- eller sjukersättningen man får, alltså till 75 eller 50 eller 25 procent av hel ersättning. Nya regler gäller från den 1 juli 2007: Anställda födda 1978 eller tidigare fortsätter då att följa den gamla ITP-planen fullt ut. För övriga gäller den nya ITP-planen som är helt avgiftsfinansierad. Avgiften är 4,5 procent av lönesumman (30 procent på belopp över 7,56 basbelopp). Arbetsgivaren betalar in avgiften från det år man fyller 25 år. Den anställde väljer själv förvaltare av den intjänade pensionen. Ett efterlevandeskydd ingår också i de olika avtalen. Grupp 4 För många i denna grupp gäller pensionsavtalet för kommunala bolag (PA-KFS), vilket är snarlikt tjänstemännens avtalspension. Läs mer under Anställda inom kommuner och landsting. Under den rubriken kan du också läsa mer om det nya pensionsavtalet KAP-KL som trädde i kraft den 1 januari 2006 och som även omfattar Sekomedlemmar som arbetar inom kommun och landsting. Fram till dess följs olika varianter av PFA-avtalen. PFA-avtalen inom Sekos område är anpassade till respektive företag vilket innebär att villkoren skiljer sig något från övriga PFA-avtal. Du kan läsa mer även om PFA-avtalen under Anställda inom kommuner och landsting. Medlemsförsäkringar för arbetsplatser där fackförbund, avdelningar eller klubbar har slutit egna försäkringsavtal Dessa försäkringar gäller alla arbetsplatser där fackförbund, avdelningar eller klubbar har slutit egna försäkringsavtal för sina medlemmar. Det är dock inte alla fackförbund som låter dessa försäkringar ingå i det fackliga medlemskapet. Du kan själv oftast teckna dessa medlemsförsäkringar för din egen del genom facket. Här är några av de vanligaste medlemsförsäkringarna: FAKTA: Sjukdom En vanlig medlemsförsäkring heter Trygghetsförsäkring fritidsskador, TFF. Den kan ge ersättning för

11 Sida 11 av 11 skador under fritiden och ger som mest 25 basbelopp ( kronor) vid total invaliditet. De flesta LOförbund låter någon form av TFF-försäkring ingå i medlemskapet men omfattningen varierar kraftigt. Maxbelopp för invaliditet kan till exempel vara 3,5 eller 6 eller 20 basbelopp i stället för 25. Ofta kan du då bättra på skyddet genom att teckna en egen TFF-försäkring genom ditt fack. För rehabilitering efter sjukdom eller skador kan TFF vidare ersätta en del av frikortskostnaden (794 av 900 kronor). En vanlig medlemsförsäkring är också Grupplivförsäkring. Grupplivförsäkringen kan ge engångsersättningar för långa sjukperioder på minst 1,5 år. Ersättningen blir större om du har barn under 20 år. Ersättningen trappas ned om du är över 40 år. Men även Grupplivförsäkringen kan se olika ut i olika förbund, och även här kan du ofta bättra på skyddet genom att teckna en egen grupplivförsäkring genom ditt förbund. FAKTA: Barn En barnförsäkring ingår i medlemskapet i en del förbund och kan tecknas som extra försäkring i andra. Den ger ersättning för skador och sjukdomar som LO-medlemmarnas barn kan råka ut för. FAKTA: Hemförsäkring I många förbund ingår en hemförsäkring i medlemskapet. I andra förbund kan du teckna hemförsäkring själv genom facket. FAKTA: Dödsfall Både TFF-försäkringen, grupplivförsäkringen och fackens hemförsäkring kan ge ersättning vid dödsfall. FAKTA: Pension Alla LO-medlemmar har möjlighet att teckna en kompletterande pensionsförsäkring genom sitt fackförbund. Den heter Medlemspension och har 300 kronor i månaden som lägsta sparbelopp. Du kan börja ta ut pension från försäkringen från det år du fyller 55 år. Kolla med ditt fackförbund! Martin Klepke

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige 7 BILAGA TILL LO-TIDNINGEN NR 30 26 SEPTBEMBER 2008 Sjuk, skadad eller uppsagd? Här följer ersättningsreglerna för dig som är LO-medlem. Sammanställningen börjar med lagstadgade socialförsäkringar och

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag.

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag. Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Augusti 2010 Försäkringsbeskedet innehåller en kortfattad beskrivning av försäkringsskyddet.

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked FÖRSÄKRING För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk 1 2009-04 Extra pengar om du blir sjuk fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: är under 65 år; har varit anställd i 90 dagar. Du kan räkna in tidigare anställningar hos privat eller

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Ersättningar vid sjukdom enligt kollektivavtal

Ersättningar vid sjukdom enligt kollektivavtal 48 SJUKDOM Enligt tidigare regler kunde man få två tredjedels förtidspension. Om du har sjukersättning som bygger på ett beslut enligt dessa regler, behåller du den nivån på sjukersättningen till dess

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION.

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION. K A P-KL D IT T NYA PE N SI O N SAVTA L VI KTI G I N F O R M ATI O N F Ö R D I G SO M Ä R A N STÄ L L D I KO M MUN, L A N D STI N G E L L E R R E G I O N. Din framtida pension Anställda i kommun, landsting

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Det handlar om din pension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Det handlar om din pension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Det handlar om din pension pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Fjällräven Fjällräven förekommer i Skandinavien, Sibirien, Kanada, Alaska och på Grönland. I Sverige finns

Läs mer

Bilaga till pensionspolicy

Bilaga till pensionspolicy Bilaga till pensionspolicy 2007 Eksjö kommun I samarbete med Innehållsförteckning BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 ALLMÄN PENSION... 3 TJÄNSTEPENSION... 3 PRIVAT PENSIONSSPARANDE... 3 BESKRIVNING

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande

Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande Monica Zettervall, pensionsexpert, Pensionsmyndigheten Michel Normark, chef Partsrelationer och försäkringsvillkor, AFA Försäkring Annika Thid, försäkringsspecialist,

Läs mer

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Om du skadar dig För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Utgiven i juli 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar.

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Som privatanställd arbetare har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Det betyder att din arbetsgivare varje år betalar in

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Till din tjänstepension

Till din tjänstepension Till din tjänstepension För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i mars 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i juni 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du avlider För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk Extra pengar om du blir sjuk 2013 fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare. har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. är arbetsför

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-xx-xx Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT...3 BESLUTSORDNING...3 FÖRTROENDEVALDA PÅ HEL- OCH DELTID...3 ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA...3

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen.

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Ditt nya pensionsavtal Viktig information för dig som är statligt anställd

Ditt nya pensionsavtal Viktig information för dig som är statligt anställd Ditt nya pensionsavtal Viktig information för dig som är statligt anställd Din framtida pension Statligt anställda har fått ett nytt pensionsavtal! Den 1 februari 2002 blev ett nytt pensionsavtal för statligt

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Sidan Välkommen till KPA Pension... 3 Tjänstepension och allmän pension...

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Välfärdstendens 216 Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Inledning Folksam har sedan år 27 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

Bilaga till pensionspolicy

Bilaga till pensionspolicy Bilaga till pensionspolicy 2012 Innehållsförteckning 1 BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 1.2 ALLMÄN PENSION... 3 1.3 TJÄNSTEPENSION... 3 1.4 PRIVAT PENSIONSSPARANDE... 3 2 BESKRIVNING AV

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2016 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. afaforsakring.se

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR. För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR. För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2007 AVTALET FÖRSÄKRAR Den här skriften ger en översikt över de kollektivavtalade försäkringar som gäller för dig som är anställd

Läs mer

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Rättvist Äntligen har LO-förbunden ett avtal som gör att arbetare i privat sektor får

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Anställningsförhållanden

Anställningsförhållanden 28 ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN Anställningsförhållanden Det här avsnittet handlar om hur det kollektivavtalade försäkringsskyddet påverkas vid olika anställningsförhållanden. Främst påverkas ITP- och TGL-försäkringarna

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Kommunal avtalspension KAP-KL

Kommunal avtalspension KAP-KL Kommunal avtalspension KAP-KL tjänstepensionen för dig som arbetar i kommun, landsting, region, kommunalt företag eller inom svenska kyrkan i samarbete med I den här broschyren kan du läsa om din tjänstepension.

Läs mer

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

Tele 2 Sverige AB. Pensionsplan

Tele 2 Sverige AB. Pensionsplan Tele 2 Sverige AB Pensionsplan giltighetstid 1 maj 2012 30 april 2013 Pensionsförsäkringsplan för Tele2 Sverige, nedan kallat Tele2 Tele2s pensionsförsäkringsplan För att tillförsäkra sina anställda förbättrad

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

Försäkringsinformation

Försäkringsinformation www.finfa.se/introduktionsfilm 1 2013-07 Försäkringsinformation Attraktiva arbetsgivare försäkrar sig om sina medarbetares trygghet 2 2013-07 Försäkringsinformation Var finns vi? Umeå Sundsvall Falun Örebro

Läs mer