Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt kronor under ett år. Har du flera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera"

Transkript

1 Sida 1 av 11 Alla fakta om dina försäkringar Vad har du för skydd vid sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet? Och vilka pensionsregler är det som gäller just för dig? Svar på dessa frågor och mycket mer kan du läsa nedan där vi sammanfattar alla försäkringar som gäller LO-medlemmar. FAKTA: Sjukdom Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla bosatta i Sverige. Den första sjukdagen, karensdagen, får du ingen ersättning. För sjukdagarna 2 14 betalar arbetsgivaren sjuklön som motsvarar 80 procent av lönen. Från den 15:e sjukdagen betalar försäkringskassan sjukpenning som motsvarar 80 procent av lönen upp till ett tak på 10 basbelopp vilket motsvarar en årslön på kronor. Tidigare låg detta tak på 7,5 basbelopp. Den nuvarande borgerliga regeringen sänker från den 1 januari 2007 åter taket i sjukförsäkringen till 7,5 basbelopp vilket motsvarar kronor. När sjukpenningen bestäms räknas inte traktamenten, fri bil och andra förmåner in i den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Från den 1 januari 2007 sänker regeringen beräkningsgrunden SGI med 1,1 procent. Därmed sänks också sjukpenningen. Från någon gång senare under 2007 ska i stället SGI beräknas på den inkomst man haft under de senaste 12 månaderna i stället för den inkomst man har när man blir sjuk, vilket även det betyder en sänkning av både SGI och sjukpenning jämfört med i dag. Du kan få en fjärdedels, halv, tre fjärdedelars eller hel sjukpenning. Det är försäkringskassan som bedömer din arbetsförmåga och den kan alltså bedöma att du helt eller delvis kan jobba trots din sjukdom. Om du skadar dig i en trafikolycka ska regeringen under 2007 komma med ett förslag där hela sjukkostnaden i stället täcks av trafikförsäkringen. Sveriges bilägare får då en extra avgift på försäkringspremien som går till att betala vård och sjukpenning för dem som skadar sig i trafiken. Rehabilitering Om du är sjukskriven mer än fyra veckor är arbetsgivaren skyldig att skicka in en rehabiliteringsutredning till försäkringskassan senast åtta veckor efter att du har blivit sjuk. Försäkringskassan måste därefter inom två veckor göra en rehabiliteringsplan eller kalla den sjuke till ett avstämningsmöte, om det inte är uppenbart att det inte behövs för rehabiliteringen. Sjukvård Varje landsting beslutar själv om patientavgift och variationerna kan vara stora. Besök hos distriktsläkare kostar mellan 100 och 150 kronor. För hembesök varierar priserna betydligt mer, från 120 kronor i Blekinge till 300 kronor i Västerbotten. Även priserna för specialistvård varierar, från 120 till 300 kronor medan sjukvårdande behandling kan kosta från 0 till 150 kronor. Dalarna är det enda landsting med speciell reduktion för äldre från 65 år. Dessa betalar 50 kronor för besök hos husläkare, 100 kronor för specialistläkarbesök och 100 kronor för hembesök. Högkostnadsskydd finns i alla landsting och innebär att man behöver betala högst 900 kronor per 12-månadersperiod. Flera landsting har börjat rucka på principen att barn och ungdomar upp till 20 år ska få gratis vård. De största förändringarna har skett i Stockholm, Kalmar, Gotland, Värmland och Norrbotten där barn upp till 20 år kan få betala delar av eller hela vårdavgiften. Tandvård För barn och ungdomar är all tandvård gratis till och med det år de fyller 18 år. Därefter finns olika regler för olika åtgärder. För tandundersökningar gäller: Från det år du fyller 20 till och med det år du fyller 29 år och från och med det år du fyller 65 år får du en viss ersättning för tandundersökningar. Från det år du fyller 30 får du betala hela tandundersökningen själv. För övrig bastandvård gäller: Försäkringskassan subventionerar en del av kostnaden. Hur mycket du själv får betala beror på hur mycket just din tandläkare lägger på därutöver. Prissättningen är helt fri. Bastandvård är vanliga lagningar, rotfyllningar, förebyggande tandvård och akut tandvård. Från 65 år höjs subventionen något och slutpriset för bastandvården blir något lägre för patienten. För övrig tandvård (som inlägg, kronor, broar, implantat) gäller: Försäkringskassan kan ersätta en viss del, men huvuddelen av kostnaden, som kan bli mycket hög, betalar du oftast själv. För lösa tandproteser höjs den del som försäkringskassan ersätter med kronor. Personer över 65 år betalar högst kronor för fasta och lösa tandproteser. Till det kommer dock materialkostnader, röntgen med mera, så kostnaden kan ändå bli betydligt högre än kronor. Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt kronor under ett år. Har du flera

2 Sida 2 av 11 barn under 18 år räknas kostnaderna för deras läkemedel samman till maximalt kronor. Handikappersättning Du kan få ersättning enligt lag om du blir invalidiserad. Handikappersättningens storlek beror på hur stor invaliditeten bedöms vara. Som högst är handikappersättningen 69 procent av ett basbelopp per år ( kronor). Förtidspension och sjukbidrag År 2003 försvann begreppen förtidspension och sjukbidrag och ersattes med tre nya begrepp, nämligen aktivitetsersättning, sjukersättning och tidsbegränsad sjukersättning. Aktivitetsersättning ges till den som av medicinska skäl inte kan arbeta fullt och som är mellan 19 och 29 år. Ersättningen är begränsad till maximalt tre år och ska därefter alltid omprövas. Vid aktivitetsersättning har försäkringskassan skyldighet att fastställa en aktivitetsplan för den som får ersättning. Sjukersättning och tidsbegränsad sjukersättning ges till dem som av medicinska skäl inte kan arbeta fullt och som är mellan 30 och 65 år. Tidsbegränsad sjukersättning motsvarar det gamla sjukbidraget och måste alltid tidsbegränsas. I det nya systemet ska försäkringskassan också alltid göra en omprövning av sjukersättning minst vart tredje år. Sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning och aktivitetsersättning betalas ut med en fjärdedels, ett halvt, tre fjärdedelars eller helt belopp beroende på hur mycket man kan arbeta. Hel sjukersättning eller aktivitetsersättning ska motsvara 64 procent av den årsinkomst den sjuka haft tidigare. I beräkningen utgår man från genomsnittsinkomsten av de tre bäst betalda av de senaste årens inkomster. För dem som ännu inte börjat jobba finns en garantiersättning. Garantiersättningen för hel sjukersättning är 2,4 basbelopp ( kronor) per år. Garantiersättningen för hel aktivitetsersättning varierar med åldern mellan 2,1 och 2,35 basbelopp ( kronor) per år. Under 2007 sänker regeringen pensionsunderlaget för dem med sjuk- och aktivitetsersättning från 93 till 80 procent, vilket gör att de får lägre pension än i dag när de blir äldre. FAKTA: Arbetsskada Arbetsgivaren är skyldig att omedelbart anmäla en arbetsskada till försäkringskassan, men för att du ska kunna få ersättning måste du också själv anmäla arbetsskadan. Arbetsskada ersätts i första hand med sjukpenning som för vilken sjukdom eller skada som helst. Speciell ersättning kan ges när det gäller tandskador, ersättning för särskilda hjälpmedel eller om skadan har uppkommit utomlands. Om den skadade får bestående inkomstbortfall kan också lagen om arbetsskadeförsäkring ge ersättning i form av livränta. Numer räcker det med att nedsättningen kan förmodas bestå under minst ett år för att livränta ska utgå under denna tid. Livräntan är skillnaden mellan den inkomst som den skadade skulle ha haft om han eller hon inte blivit skadad och den inkomst han eller hon beräknas kunna få trots skadan. Inkomstminskningen per år måste vara minst en femtondel av den tidigare inkomsten och måste vara minst 0,25 basbelopp (i år kronor). Livräntan täcker inkomster upp till 7,5 basbelopp ( kronor). Normalt kan man bara få livränta till 65-årsdagen. Livräntan skrivs varje år upp med en summa som ska spegla hälften av den genomsnittliga inkomstförändringen i Sverige. Karensdagen kompenseras med motsvarande 80 procent av två dagars livränta. Denna ersättning kan i vissa fall omfatta fler än två dagar. Om arbetsskadan leder till dödsfall kan de efterlevande få 30 procent av ett basbelopp i begravningsersättning ( kronor). Efterlevande kan också få ersättning i form av barnlivränta till dess barnen fyller 18 år. Efterlevande make har rätt till omställningslivränta i 12 månader. Om det finns barn under 18 år i hemmet har maken rätt till omställningslivränta i ytterligare 12 månader eller längre, beroende på barnets ålder. Barnlivräntans storlek beror på antal barn och är som minst 40 och som mest 100 procent av livränteunderlaget. Underlaget är normalt lika med den avlidnes lön. Omställningslivräntan är på 20 procent av livräntan om det finns efterlevande barn som får barnlivränta. I annat fall är den på 45 procent av livräntan. FAKTA: Arbetslöshet Arbetslöshetsersättningen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. Grundförsäkring Grundförsäkringens storlek är 320 kronor per dag. Den som är minst 20 år och som inte är med i en a- kassa eller som är med i a-kassa men som inte har uppfyllt villkoren för att få inkomstbaserad ersättning får grundersättningen. Du måste dessutom normalt ha jobbat minst 70 timmar per månad i sex månader under en tolvmånadersperiod innan du blev arbetslös, eller ha utfört motsvarande arbete. Villkoret skärps 2007 till 80 timmar i månaden.

3 Sida 3 av 11 Du kan också få grundbeloppet om du i stället har studerat och därefter arbetat eller varit arbetslös i minst 90 dagar under tio månader efter studierna. Under 2007 kommer dock möjligheten att få a-kassa efter studier att tas bort. Inkomstbortfallsersättning Under 2006 motsvarar ersättningen 80 procent av den lön som faller bort, dock högst 730 kronor per dag under de första hundra dagarnas arbetslöshet. Därefter är maxbeloppet 680 kronor per dag. Den nya regeringen sänker från 2007 ersättningen från 80 till 70 procent efter 200 dagars arbetslöshet. Maxbeloppet ska också sänkas till 680 kronor även under de första 100 dagarna. För att få en inkomstbaserad a-kasseersättning måste du ha varit medlem i a-kassa i minst 12 månader. Du måste dessutom ha jobbat minst 70 timmar per månad i sex månader under en 12-månadersperiod innan du blev arbetslös, eller ha utfört motsvarande arbete. Villkoret skärps 2007 till 80 timmar i månaden. Om du blir sjuk under arbetslösheten så kan du aldrig få högre ersättning än din arbetslöshetsersättning. Ersättningsperioden är 300 dagar, en period som därefter kan förlängas (2006). Den nya regeringen tar 2007 bort möjligheten till förlängning. Enligt de nya reglerna blir ersättningstiden maximalt 300 dagar (450 dagar om du har försörjningsansvar för barn). Därefter ska du i stället beredas plats i en jobb- och utvecklingsgaranti där ersättningen är 65 procent av tidigare lön. Får du ingen plats i jobbgarantin får du fortsätta som arbetslös med a-kassa på 65 procent. Från 2007 ska a-kassan också baseras på de senaste 12 månadernas lön och inte den lön som utgår just före arbetslösheten. Denna förändring leder i de flesta fall till en sänkning av a-kassan jämfört med i dag. Hur exakt jobbgarantin ska se ut ska utredas vintern 2006/2007. Ersättningen betalas ut via arbetslöshetskassorna. För att bli medlem i en a-kassa måste du under en sammanhängande period av fem veckor under minst fyra veckor ha förvärvsarbetat i genomsnitt minst 17 timmar per vecka och fortfarande arbeta i minst denna omfattning. A-kassorna är knutna till fackförbunden och företagarorganisationer och förvaltas av dem. En kompletterande a-kassa finns för en del egenföretagare och för övriga som står utanför andra a-kassor. Omställningspension Om din make, maka eller sambo dör kan du enligt lag få omställningspension under 12 månader. Om du har barn under 18 år får du därefter förlängd omställningspension i ytterligare 12 månader. Om du har barn under 12 år får du denna förlängda omställningspension till dess det yngsta barnet fyller 12 år. Storleken baseras på den avlidnes rätt till pension. Barnpension Efterlevande barn kan få barnpension fram till sin 18-årsdag och i vissa fall upp till 20-årsdagen. Beloppet beror på antalet syskon och den avlidnes rätt till pension. Ett efterlevande barn har dock alltid rätt till minst 40 procent av ett basbelopp per år (i år kronor). Om båda föräldrarna dör är minimibeloppet det dubbla. Änkepension De kvarvarande bestämmelserna om änkepension samordnas nu med lagen om efterlevandepension. Ett grundkrav är att kvinnan måste ha varit gift med den avlidne före Som grund för änkepension räknas dels mannens pensionspoäng till och med år 1989, dels hur många år med pensionspoäng mannen hade och dels hur gammal änkan är. Särskild efterlevandepension Avskaffades den 1 januari 2003 men finns kvar för tidigare fall med vissa omställningsregler. FAKTA: Pension Sedan 1999 har stegvis ett nytt system för ålderspension införts i Sverige. Du som är född 1937 eller tidigare får din pension i form av tilläggspension och garantipension. Du som är född får en del av din pension som tilläggspension som är baserad på det gamla systemet och en del enligt det nya systemet med inkomstpension, premiepension och garantipension. Du som är född 1954 eller senare får bara enligt det nya systemet. Tillsammans med resterna av det gamla pensionssystemet består dagens pension av fyra delar: Tilläggspension Utgår endast för den tid där det gamla systemet gäller och består av en omräkning av de gamla begreppen folkpension och ATP. Denna del blir aldrig mindre än den skulle ha blivit enligt det gamla systemet med ATP och folkpension. Garantipension Garantipension är ett grundskydd för dem som har haft låga inkomster. Den bekostas av skattemedel och betalas ut från det att man fyller 65 år. Garantipensionen räknas av mot inkomstpensionen och upphör helt

4 Sida 4 av 11 om inkomstpensionen kommer över en viss nivå. Inkomstpension Bekostas av en pensionsavgift som tas ut på alla inkomster. Pensionsavgiften är 16 procent av inkomsterna och tas ut som arbetsgivaravgift och egenavgift. Dessa 16 procent går till inkomstpensionen för dem som nu är pensionärer. Vad du själv får i inkomstpension den dagen du går i pension beror dels på hur mycket du betalat in till pensionssystemet under den tid du arbetat, dels på hur det går för Sveriges ekonomi och hur mycket de som då arbetar kan jobba ihop. Premiepension Baseras på 2,5 procent av inkomsten. Denna del kan du sätta in på en fond hos någon svensk eller utländsk kapitalförvaltare eller hos statliga Sjunde AP-fonden. Storleken på din premiepension beror på hur de fonder som du har valt har utvecklas. Den som inte väljer någon förvaltare får sin premiepension förvaltad av Sjunde AP-fonden. Den som vill kan ta ut pension från 61 år (gäller dock ej garantipension). Pensionen per månad blir då lägre. Den som skjuter upp pensionsåldern får i stället en högre pension per månad. PRIVAT ANSTÄLLDA Följande gäller inom avtalsområdet LO-Svenskt Näringsliv: FAKTA: Sjukdom AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring, ger följande skydd vid sjukdom: Du får en extra ersättning på 12,5 procent av sjukpenningen under den tid du får sjukpenning. Det motsvarar 10 procent av lönen. Sjukpenning plus AGS-ersättning ger alltså 90 procent av lönen upp till sjukförsäkringstaket efter den 14:e sjukdagen. Att regeringen sänker taket från 10 till 7,5 basbelopp per år ( kronor) påverkar alltså också avtalsförsäkringarna. AGS-dagsersättning ges som längst till och med den 360:e sjukdagen. Under tid då du får sjukersättning eller aktivitetsersättning, alltså det som tidigare hette sjukbidrag och förtidspension, ger AGS varje månad en extra ersättning. Full månadsersättning motsvarar oftast mellan 14 och 16 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) (vilket normalt motsvarar din lön) upp till en SGI på kronor. Villkor för AGS Du måste ha varit anställd under minst 90 dagar för att omfattas av AGS. Du är försäkrad genom AGS även i 720 dagar efter att du slutat din anställning. En förutsättning är att du har en fastställd sjukpenninggrundande inkomst. Blir du sjuk under denna efterskyddstid förlängs efterskyddet med lika många dagar som du har varit sjuk. Efterskyddet upphör om du inte står till arbetsmarknadens förfogande eller tar ett jobb längre än 180 dagar hos en arbetsgivare som inte har något avtal om AGS. FAKTA: Arbetslöshet Vid arbetslöshet består avtalsförsäkringen av två delar, ett omställningsstöd och en försäkring om avgångsbidrag (AGB). Försäkringarna gäller enbart efter uppsägning på grund av arbetsbrist. Omställningsstöd Innebär att du som blir uppsagd har möjlighet att få individuellt anpassat stöd för att söka nytt jobb eller omskola dig, starta eget eller liknande. Ersättningen är maximalt kronor per anställd. Vanligtvis är det arbetsgivaren och det lokala facket som ansöker om omställningsstöd. För att få omställningsstöd måste du ha arbetat minst 16 timmar i veckan under minst ett år. AGB, Försäkring om avgångsbidrag AGB är en extra engångsersättning som kan ges när någon sägs upp på grund av arbetsbrist. Den ska inte blandas ihop med a-kassa och annan ersättning som utgår för att klara livsuppehället efter att man har förlorat jobbet. De viktigaste bitarna i den AGB-försäkring som gäller från den 1 april 2005 är följande: Försäkringen gäller endast om du är fast anställd och blir uppsagd på grund av arbetsbrist. För att få AGB-ersättning måste du vara minst 40 år och ha arbetat i minst 50 månader under en sammanhängande femårsperiod hos AGB-anslutna arbetsgivare. Den anställde får lägga ihop anställningstider hos flera AGB-anslutna arbetsgivare för att komma upp i dessa 50 månader under fem år. Helt AGB är ett engångsbelopp som varierar mellan kronor och kronor. Hur mycket du får beror på din ålder. För dig som är deltidsanställd blir beloppet lägre. Du har i princip inte rätt till AGB om du får nytt jobb inom samma koncern inom tre månader, om du avgår med pensionsersättning från företaget, om du erbjuds följa med till nya ägare av företaget eller om du får sjukersättning från försäkringskassan när anställningen upphör. Den partssammansatta AGB-nämnden kan dock göra en annan bedömning om när det ändå är rimligt att ge AGB-ersättning. FAKTA: Arbetsskada

5 Sida 5 av 11 TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, ger följande skydd vid arbetsskada: Olycksfall i arbetet TFA ger ersättning om olyckan gjort att du inte kunnat arbeta på minst 15 dagar eller om olyckan orsakat bestående invaliditet. Men även vid kortare sjukskrivning kan du få ersättning för utlägg för sjukvård och glasögon. Skadan måste då ha gjort att du tvingats uppsöka läkare. Självrisken uppgår till 500 kronor och belopp under 100 kronor betalas inte ut, vilket i praktiken betyder att kostnader under 600 kronor inte ersätts. För olycksfall som ger längre sjukskrivning än 14 dagar får du också full TFA-ersättning för karensdagen. För årsinkomster under 7,5 basbelopp ( kronor) får du ersättning med 20 procent som tillägg till de 80 procent du får från Försäkringskassan. Det innebär att du ersätts med 100 procent av lönen under denna tid. För inkomster över 7,5 basbelopp får du 100 procent från TFA. Blir du borta i minst 31 dagar kan du dessutom få ersättning för sveda och värk, alltså extra ersättning för det lidande och det obehag som olyckan förde med sig under den akuta sjuktiden. Ersättningen betalas ut som en klumpsumma i efterskott. Olycksfall under tjänsteresa räknas som olycksfall i arbetet. Färdolycksfall För färdolycksfall till och från arbetet kan man bara få ersättning för de sjukvårdskostnader man haft och för sveda och värk. TFA ger alltså ingen ersättning för inkomstförlust vid färdolycksfall. Om du har skadat dig i en trafikolycka till eller från arbetet där ett trafikförsäkrat fordon varit inblandat (alltså inte om två cyklar har krockat) gäller dock inte TFA utan trafikskadelagen. Den som orsakat olyckan får ersätta dig genom sitt försäkringsbolag. Arbetssjukdom För att en arbetssjukdom ska ge ersättning från TFA måste den finnas kvar under minst 180 dagar efter det att man först upptäckte den. Den måste också ha bedömts som en arbetssjukdom av försäkringskassan. Afa Försäkring, det partssammansatta bolag som administ-rerar avtalsförsäkringar, bedömer dock själv vissa hörselskador, vibrationsskador, kemikalieskador, sjukdomar i andningsorganen och andra sjukdomar som finns upptagna på en lista från FN:s arbetslivsorgan ILO. Om du beviljas ersättning kan du efter 180 dagar få ersättning för de utlägg du haft för läkarbesök, sjukvård, hemhjälp med mera. Efter en vållandeprövning av en arbetssjukdom kan du också få ersättning för förlorad arbetsförtjänst, sveda och värk och även slippa självrisken på 500 kronor och lägsta beloppsgräns på 100 kronor. En vållandeprövning innebär att en särskild nämnd slår fast att det är arbetsgivaren som av oaktsamhet har vållat arbetssjukdomen. För sveda och värk kan du då få ersättning från första sjukskrivningsdagen. Vållandeprövningen finns numer bara kvar för arbetssjukdomar. Men arbetsolycksfall som inträffade före den 1 maj 2001 kan även de vållandeprövas. Rehabilitering vid arbetsskada Om arbetsskadan leder till rehabilitering kan du få viss ersättning för rehabilitering, till exempel för kurslitteratur vid omskolning. Invaliditet vid arbetsskada Om arbetsskadan leder till invaliditet kan du i vissa inkomstlägen få ersättning för inkomstförlust som inte regleras av lagstadgad livränta. Som ett engångsbelopp kan du få ersättning för lyte och men och liknande. Som ersättning för framtida kostnader kan du också få antingen livränta eller ett engångsbelopp. Dödsfall vid arbetsskada Om arbetsskadan leder till dödsfall kan efterlevande via TFA få ersättning i form av skadestånd som ska täcka kostnader för begravning och ersättning för förlust av underhåll. Ersättning betalas dock bara ut i den mån det inte täcks av lagstadgad ersättning eller av Tjän stegrupplivförsäkringen TGL. Närstående kan också få skadestånd för psykiskt lidande. Villkor för TFA TFA gäller från första arbetsdagen och så länge du är anställd. För sjukdomar som visar sig först efter att du har avslutat din anställning finns ett efterskydd. Normalt sträcker det sig till dess du fyllt 65 år, men i vissa fall av cancer är gränsen 70 år. FAKTA: Dödsfall TGL, Tjänstegrupplivförsäkringen, ger skydd vid dödsfall. Ersättningen betalas i form av grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp. Grundbelopp Kan variera mellan kronor och kronor beroende på den avlidnes ålder, arbetstid per vecka och vilka som är efterlevande. Förmånstagare till grundbelopp är make/maka eller sambo och/eller barn. Det högsta beloppet, kronor, betalas ut om den avlidne var under 55 år och arbetade minst 16 timmar per vecka eller var under 65 år, arbetade minst 16 timmar per vecka och efterlämnar barn under

6 Sida 6 av år. I övrigt minskar beloppet för varje levnadsår från 55 år. Det lägsta beloppet, kronor, utgår om den avlidne var över 64 år, arbetade 8-16 timmar per vecka, om det samtidigt saknas barn under 17 år. Barnbelopp Är på mellan och kronor och beror på barnets ålder och den försäkrades arbetstid per vecka. Barn och i vissa fall den avlidnes egna syskon upp till och med 20 år kan få ersättning. Begravningshjälp Är 0,5 basbelopp ( kronor). Om du har en TGL-försäkring, och om din make/maka eller sambo dör, kan du få ut begravningshjälp och ett barnbelopp på kronor för varje barn under 17 år på din TGLförsäkring, även om din maka/make eller sambo inte hade någon egen TGL-försäkring. Ersättningarna ges i form av ett engångsbelopp. Villkor för TGL Du måste jobba minst 16 timmar i veckan för att dina efterlevande ska få helt grundbelopp och helt barnbelopp. Om din anställning omfattar 8-16 timmar per vecka halveras ersättningen för grundbelopp och barnbelopp. Om du endast efterlämnar barn över 20 år ges bara hälften av grundbeloppet, dock lägst kronor. Om din anställning omfattar mindre än åtta timmar per vecka gäller försäkringen bara för begravningshjälp, och bara om dödsfallet inträffar under dag då du arbetar. Försäkringen gäller från den dag du börjar jobba och i 180 dagar efter att du slutat din anställning under villkor att du jobbat i minst sex månader (180 dagar). För kortare anställningar gäller efterskyddet lika länge som anställningen. Om du blir arbetslös eller är föräldraledig gäller efterskyddet i maximalt två år. En del LO-förbund har en kompletterande TGL-försäkring inbakad bland medlemsförsäkringarna. Denna kompletterande försäkring utökar efterskyddet till dess man fyllt 65 år. Dessa förbund är Byggnads, Elektrikerna, Grafiska, IF Metall, Livs, Målarna, Pappers, Seko och Skogs- och träfacket. Om du är medlem i något annat förbund kan du själv förlänga efterskyddet med en extra försäkring som kostar 308 kronor per år. Efterskyddet kan förlängas fram till 65 års ålder. Det finns två avtalsförsäkringar för ålderspension, det gamla STP-systemet och det nya Avtalspension SAF- LO. Hur din pension påverkas beror på när du är född. Födda 1931 eller tidigare följer STP-systemet. Födda 1968 eller senare följer Avtalspension SAF-LO. Födda följer både det gamla och det nya systemet enligt särskilda övergångsregler. STP-systemet Var förmånsbestämt och ger vid full STP cirka 10 procent av den bruttolön du hade de sista åren före pension. Avtalspension SAF-LO Är ett avgiftsbestämt pensionssystem. Det betyder att avgiften, premien, i stället för förmånen är avtalad och bestämd på förhand. Hur stor pensionen i slutänden blir beror på premiens storlek, hur många år den betalats in och hur pengarna har förvaltats. Du får själv välja förvaltare, det vill säga vilken bank eller annan finansiell institution som ska ta hand om dina pengar tills du går i pension. Du får också välja vilket slags fond du vill att pengarna ska placeras i. Den enda begränsningen är att du måste välja förvaltare från den lista som parterna har kommit överens om. Den som inte gör något val får sina pensionspengar förvaltade av AMF Pension. Om du ångrar ditt val är det numera möjligt att flytta dina pensionspengar till en ny förvaltare. Det kostar dock en mindre avgift att få sina pengar flyttade, och i många fall kräver förvaltarna att du fyller i en hälsodeklaration. Arbetsgivaren börjar betala in din pensionspremie från den månad du fyller 21 år. Premien är på 3,5 procent av din pensionsgrundande lön. Under vintern 2006/2007 kommer Avtalspension SAF-LO att förhandlas om. Utgångsläget för LO är att förhandlingarna ska göra Avtalspension SAF-LO mer likt tjänstemännens nya avtalspension som heter ITP-avtalet. Enligt ITP-avtalet ska arbetsgivaren efter en övergångsperiod betala in en premie på 4,5 procent av lönen. Avtalspension SAF-LO betalas normalt ut från 65 års ålder men du kan välja att ta ut den tidigare, dock tidigast från 55 års ålder. Tar du ut pensionen tidigare blir summan du får ut varje månad lägre och om du tar ut pensionen senare blir månadssumman högre. Pensionen är livsvarig men du kan också välja att ta ut hela summan under en kortare tid. Tilläggsval Avtalspension SAF-LO

7 Sida 7 av 11 Du kan göra följande tillval: Återbetalningsskydd vid dödsfall. Det innebär att pensionen betalas ut till dina efterlevande om du skulle dö innan du går i pension. Hela den intjänade pensionen betalas då normalt ut under fem års tid, men har du redan börjat ta ut din pension tillfaller pensionen i stället dina efterlevande under maximalt 20 år. Det här ger en extra trygghet för anhöriga, men minskar din egen pension, alltså bör du inte ha återbetalningsskydd om du är ensamstående utan familj. Familjeskydd. Kostar 494 eller 988 kronor om året. För den lägre summan får du en tilläggsförsäkring som ger ett förhöjt basbelopp ( kronor) per år i fem år om den försäkrade dör före 65 års ålder. För den högre summan ger försäkringen två förhöjda basbelopp ( kronor) per år under fem års tid vid dödsfall före 65 års ålder. Eftersom avgiften varje år dras från den pensionspremie som betalas in så gör även familjeskyddet att den pension du slutligen får blir lägre än utan familjeskydd. Premiebefrielseförsäkring Om du blir sjuk längre än 14 dagar innan du går i pension och alltså varken har lön eller sjuklön som pensionspremien kan grundas på så betalas premien i stället genom en premiebefrielseförsäkring. Denna försäkring gäller också under maximalt elva månader om du tar ut föräldraledighet. Kom ihåg att du själv måste ansöka hos Afa Försäkring för att få ersättning från premiebefrielseförsäkringen. Försäkringen träder också in för den som har livränta för arbetsskada. Det finns också ett efterskydd för sjukdom som innebär att premien fortsätter att betalas om du blir sjuk inom tre månader efter att du har slutat på ett jobb och alltså inte hunnit få en ny inkomst som premien kan grundas på. Avtalen om sjukförsäkring (AGS) och arbetsskada (TFA) är desamma som för privatanställda. KOOPERATIVT ANSTÄLLDA De flesta inom Konsum och annan kooperation omfattas av avtalen med KFO, Kooperationens förhandlingsorganisation. FAKTA: Sjukdom FAKTA: Arbetsskada Avtalen om sjukförsäkring (AGS) och arbetsskada (TFA) är desamma som för privatanställda. FAKTA: Arbetslöshet Kooperativt anställda har från 2005 ett nytt avtal om avgångsbidrag (AGB). Reglerna är desamma som för privat anställda. Ett nytt omställningsavtal, kallat omställningsstöd, finns dock bara för vissa mindre grupper utanför KFO- Handels avtalsområde. Det kan ge individuellt stöd för att hitta nya jobb, starta eget eller liknande. De allra flesta inom kooperationen följer i stället det tidigare KFO-Handels trygghetsavtal med liknande utformning. FAKTA: Dödsfall De kooperativt anställda har samma skydd som de privatanställdas grupplivförsäkring TGL (även om den kallas AGL inom kooperationen). Som kooperativt anställd har du dessutom ett extra efterlevandeskydd kallat KAP-familjeskydd för dödsfall före 65 år. (Se nedan). FAKTA: Pension Avtalspensionen, KAP, är snarlik den privata sidans Avtalspension SAF-LO. Numer väljer även de kooperativt anställda förvaltare för de 3,5 procent av lönesumman som avsätts till avtalspensionen. Om du inte väljer någon fond placeras pengarna i en försäkring hos KP Pension & Försäkring. Och på samma sätt som för de privatanställda finns också för kooperationen ett äldre pensionssystem (STPK-systemet) som håller på att avvecklas. Helt avvecklat är det först när de som är födda 1968 går i pension. KAP-familjeskydd I avtalspensionen KAP ingår också KAP-familjeskydd. Det är på två förhöjda basbelopp ( kronor) per år och betalas ut till efterlevande månadsvis i högst fem år om den försäkrade jobbar minst 16 timmar i veckan och dör före 65 års ålder. För ett liknande skydd får privat anställda betala extra. Premiebefrielseförsäkring Om du är barnledig eller sjuk längre tid än 14 dagar kan du få din pensionspremie till KAP betalad enligt samma regler som privat anställda. För kooperativt anställda gäller dock att även anställda som sägs upp på grund av arbetsbrist kan få sin premie betalad för en viss tid genom en engångssumma. En särskild nämnd, KFF-nämnden med representanter från LO och KFO, bestämmer varje år hur många månader som engångssumman ska täcka. För 2006 gäller 12 månaders pensionspremie.

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige 7 BILAGA TILL LO-TIDNINGEN NR 30 26 SEPTBEMBER 2008 Sjuk, skadad eller uppsagd? Här följer ersättningsreglerna för dig som är LO-medlem. Sammanställningen börjar med lagstadgade socialförsäkringar och

Läs mer

Hon fick stålar för sina skador

Hon fick stålar för sina skador Forsakringar 08-796 Bilaga till LO-Tidningen Nummer 30 2009 Årgång 88 2500 Tandvårdsklubbar biter i det sura äpplet trots vårdreform Pappers medlemmar i Obbola har en facklig tandvårdsförsäkring. Det bästa

Läs mer

Dina försäkringar Bilaga i LO-tidningen nr 34 22 oktober 2010

Dina försäkringar Bilaga i LO-tidningen nr 34 22 oktober 2010 medlems försäkringar avtalsförsäkringar socialförsäkringar Man tror att allt det där sköter sig automatiskt Det är inte meningen att vi ska kunna allt Dina försäkringar Bilaga i LO-tidningen nr 34 22 oktober

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare 2013 Dina avtalsförsäkringar -kooperativt anställda arbetare Innehåll FÖRSÄKRINGSINFORMATION en del av kollektivavtalet... 2 FÖRSÄKRINGSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet... 3 AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING,

Läs mer

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen nr 31 30 september 2011

Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen nr 31 30 september 2011 medlemsförsäkringar avtalsförsäkringar socialförsäkringar De brinner faktiskt för försäkringar Han har Sveriges farligaste jobb Starta eget? Tänk på detta Sid 4 Sid 6 Sid 8 Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Välfärdstendens 2009

Välfärdstendens 2009 Välfärdstendens 2009 Innehåll Inledning 3 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 4 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 12 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet 17 Familjelivet och tryggheten

Läs mer

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Kollektivavtalet arbetsmarknadens ryggrad De flesta vet att kollektivavtalet är själva ryggraden på den svenska arbetsmarknaden. En garanti för att löner och

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

Välfärdsbarometer 2008

Välfärdsbarometer 2008 Välfärdsbarometer 2008 Innehåll Inledning 2 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 4 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 9 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet 13 Familjelivet och tryggheten

Läs mer

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen.

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Handbok om försäkringar 2014. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2014. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2014 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Innehåll FÖRORD 3 ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGSSKYDDET 5 Så växte vårt försäkringsskydd fram 6 9 Lagar

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2013 Handbok om försäkringar 2013 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Registrera dig på www.ptk.se Du kan beställa material, boka kurs

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked FÖRSÄKRING För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET. Så förändras din ekonomi

SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET. Så förändras din ekonomi SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET Så förändras din ekonomi 1 Rapport Skyddsnätet inte lika för alla vid arbetslöshet. Så förändras din ekonomi Denna rapport belyser hur skyddsnätet ser ut

Läs mer