Följande har lämnat synpunkter på planförslaget:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-10-29. Följande har lämnat synpunkter på planförslaget:"

Transkript

1 1 (16) Dnr Kst 2010/330 Detaljplan för bostäder och handel i VIKSJÖ CENTRUM, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m.fl., Järfälla kommun (Detaljplanen upprättad enligt PBL 2010:900) GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Viksjö centrum har varit utställd för granskning under tiden 22 maj 19 juni Planförslaget har under granskningstiden funnits tillgängligt i kommunalhusets entré och hos kommunens kundtjänst i Jakobsberg, på biblioteken i Viksjö och Jakobsberg samt på kommunens webbplats. Granskningsutställningen har annonserats i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt i lokaltidningen Mitt i Järfälla. Följande har lämnat synpunkter på planförslaget: 1. Tekniska nämnden 2. Miljö- och bygglovsnämnden 3. Länsstyrelsen 4. Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting 5. Brandkåren Attunda 6. Eon Elnät Stockholm AB 7. Svenska kyrkan 8. Handelskammaren Järfälla-Upplands Bro 9. Svensk Handel 10. Hyresgästföreningen Järfälla 11. PRO Viksjö 12. SPF Kvarnen Järfälla 13. Viksjö socialdemokratiska förening 14. Miljöpartiet de gröna Enskilda 15. Lars och Margaretha Konradsson, Tegvägen Micael Larsson, Tegvägen 74, och Barbro Larsson, Axvägen Eva Börjesson, Tegvägen Anne-Li Berenskiöld, Tegvägen Bo och Loine Sundén, Såningsvägen Arne Ogne, Såningsvägen 67 Kommunstyrelseförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 11 Plan- och exploateringsavdelningen Postadress: JÄRFÄLLA Barbro Malmlöf, planarkitekt Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 2 (16) 21. Tahere Jalali och Daryoush Daryamadj, Andebodavägen Andeboda första, andra, tredje, fjärde och femte samfällighetsförening 23. Tage Bengtar, Andebodavägen Pia Gidén, Axvägen 25. Ann och Kenneth Röjding, Harpungränd Nina Hjerpe, Sturevägen 5 Nedan följer en sammanfattning av framförda synpunkter samt kommunstyrelseförvaltningens kommentarer. Inkomna skrivelser i sin helhet finns tillgängliga hos kommunstyrelseförvaltningen. 1. Tekniska nämndens arbetsutskott Arbetsutskottet anser att det i planbeskrivningen bör stå korttidsparkering i stället för 3-timmarsparkering Det viktiga är att det framgår att det är en parkering för kortare tid. Vidare bör det av planhandlingarna tydligt framgå att centrumparkeringarna tillhör Järfälla kommun och inte är privatägda. Det vore önskvärt att inom användningen Natur utöver gångvägar och gångstig även tillåta cykel. Området för gångvägen mellan Traktorvägen och Tegvägen verkar vara för smalt, det ser ut som 3 meter. Med en gångvägsbredd på minst 2,5 m finns inget utrymme för snövallar och det finns ingen möjlighet att transportera bort snön efter varje snöfall. Planbeskrivningen ändras så att det i stället för exakta tider skrivs om korttidsparkering och parkering för längre tid. Planbeskrivningen kompletteras med att centrumparkeringarna är i kommunens ägo. Planbestämmelsen Natur ändras så att det framgår att även cykelvägar får finnas. Förbindelsen mellan Traktorvägen och Tegvägen är tänkt som en enklare gångväg/gångstig/cykelförbindelse som eventuellt kan belysas och snöröjas. Området är 3,5 meter brett vilket innebär att det går att få plats med mindre snövallar. Vid större mängder finns det utrymme att lägga snön i naturområdet. 2. Miljö- och bygglovsnämnden, delegeringsbeslut Industribuller Det är positivt att ett lamellhus vid lastkaj A har tagits bort och att krav ställs på ljudklass B i lamellhusvid lastkaj B. Nämnden vill dock påpeka att Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller i praktiken innebär att ingen verksamhet kan ske nattetid fram till kl Det kan också vara problematiskt att få chaufförerna att stänga av kylaggregaten. Trafikbuller Nämnden framhåller att avstegsfall A enligt stockholmsmodellen innebär att den tysta sidan ska vara väsentligt lägre än 55 dba. I bullerutredning och planbeskrivningen redovisas att ljudnivån på den tysta sidan blir 55 dba vid ett antal av bostä-

3 3 (16) derna vid Tegvägen. Nämnden anser att särskilda krav ska ställas på ljudmiljön för det planerade äldreboendet eftersom äldre är särskilt känsliga. Nämndens ståndpunkt att det är bättre att bygga lamellhus vid Tegvägen kvarstår. Vid kvarteret närmast Viksjöleden krävs att öppningen mellan husen sluts, t.ex. genom att husen byggs ihop. Detta bör tydligt framgå i detaljplanen. Planbestämmelser Nämnden uppfattar bestämmelsen n 3, området får ej uppmuntra till stadigvarande vistelse, på naturmarken vid Viksjöleden som otydlig, men eftersom kommunen är markägare kan kommunen styra över hur marken används och se till att bestämmelsen efterlevs. Nämnden anser att avrinningsflöden för dagvatten inte bör specificeras i planbestämmelserna. Om möjligt bör det föras in i avtalen med va-avdelningen eller enbart stå i planbeskrivningen. Med de bullerbegränsande åtgärder som ska utföras på centrumbyggnaden (inbyggnad av lastkajer, sopcontainer, fläktar etc.) klarar man enligt beräkningar Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller med marginal. De tre punkthusen vid Tegvägen klarar avstegsfall B, det vill säga högst 55 dba ekvivalent ljudnivå på bullerdämpad sida. Detta framgår av granskningshandlingens planbeskrivning. Vid projekteringen av äldreboendet ska kraven i detaljplanen uppfyllas. Utöver detta bedöms inga särskilda krav behöva ställas för att äldreboendet ska få en god ljudmiljö. För att klara bullerkraven i detaljplanen är det nödvändigt att de illustrerade vinkelställda byggnaderna vid Viksjöleden byggs ihop med en bullerskärm samt att en lokal skärm uppförs vid huset som har gavel mot Traktorvägen. Detta framgår av text och bild i planbeskrivningen. Beskrivningen förtydligas dock med att skärmarna behöver ha en höjd motsvarande översta våningsplanet. Illustrationskartan kompletteras med att bullerskärmar behövs. Planområdet avvattnas mot Bällstaån, som är en ekologiskt känslig recipient. Ån är också av Vattenmyndigheten fastställd som vattenförekomst för vilken det finns miljökvalitetsnormer som ska vara uppnådda senast Det bedöms därför vara motiverat att i en planbestämmelse reglera utflödet av dagvatten från kvartersmark så att det genom infiltration eller fördröjning sker en viss rening innan det kopplas på kommunens nät. Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp varför inga särskilda avtal skrivs med fastighetsägarna. 3. Länsstyrelsen Länsstyrelsen avstår från att lämna ett formellt yttrande då tidigare framförda synpunkter i allt väsentligt har uppfyllts.

4 4 (16) 4. Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen har deltagit i planarbetet och har i detta skede inga fler synpunkter på planförslaget. 5. Brandkåren Attunda Sedan Brandkårens senaste yttrande har den upprättade riskanalysen för planområdet reviderats. Brandkåren Attundas bedömning är att revideringarna i huvudsak har utförts i enlighet med länsstyrelsens synpunkter i tidigare remissrunda och har inga synpunkter avseende detta. Brandkåren har granskat det upprättade riskutlåtandet avseende äldreboendets placering i förhållande till Viksjöleden och har inget att erinra. Brandkåren hänvisar även till yttranden under programsamråd och plansamråd enligt nedan. Planområdet ligger inom 10 minuters insatstid från brandstationen i Järfälla. Framkomlighet för räddningstjänstens fordon ska säkerställas och avstånd från uppställningsplats till punkt för räddningsinsats ska vara högst 50 m. I enlighet med tidigare yttrande godtas det att en av utrymningsvägarna från flerfamiljshus utgörs av utrymning från fönster/balkong med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning, förutsatt att dessa är tillgängliga för räddningstjänsten. Upp till 11 meter, normalt 4 våningar, kan räddningstjänstens bärbara stegar nyttjas. För utrymning från högre höjder (dock högst 8 våningar) erfordras maskinstege (stegbil) och således uppställningsplats för räddningstjänstens stegbilar. Konventionellt system för brandvatten enligt Svenskt Vattens rekommendationer förutsätts ordnas. Stegutrymning med hjälp av bärbara stegar är inte att rekommendera för seniorbostäderna. Detta med anledning av att äldre personer kan ha mycket svårt att utrymma via dessa. Detta bör beaktas i planprocessen. Vägar och bebyggelse ska utformas så att räddningstjänstens krav uppfylls. För seniorbostäderna är den alternativa utrymningsvägen tänkt att ske med hjälp av räddningstjänstens maskinstegsutrustning. Separat uppställningsplats avses ordnas väster om 8-våningshuset. Detaljplanens illustrationskarta kompletteras med uppgift om var uppställningsplatsen är tänkt att finnas. Öster om huset fungerar körbanan/vändplanen som uppställningsplats. 6. Eon Elnät AB Eon accepterar den i granskningshandlingen redovisade placeringen av en elnätstation i parken söder om centrum samt att befintlig station väster om centrumanläggningen tas bort. Den nya stationen dimensioneras för att klara både befintlig och tillkommande bebyggelse varför inget ytterligare E-område erfordras. Eon önskar att det förs in i exploateringsavtalet att kostnader knutna till stationsflytten bekostas av exploatören. Frågorna som rör den nya elnätstationen regleras i kommande exploateringsavtal.

5 5 (16) 7. Svenska kyrkan Vi noterar med tillfredsställelse att busshållplatsen har fått ett nytt läge vid det östvästliga stråket väster om centrum. Vi ser även mycket positivt på förslaget gällande torg och stadspark. I övrigt har vi inga synpunkter. 8. Handelskammaren Järfälla-Upplands Bro Järfälla kommun befinner sig i en region i stark utveckling och det är väsentligt att kommunen kan svara upp mot den efterfrågan på boende och service som följer. Planförslaget innebär en välkommen förstärkning av handel och boende i området. Handelskammaren ser i allt väsentligt förslaget väl anpassat till läget och plan- och utvecklingsförutsättningarna för området. Handelskammaren tillstyrker planförslaget. 9. Svensk Handel Svensk Handel har inte för avsikt att avge något yttrande. 10. Hyresgästföreningen Järfälla Vi är medvetna om att upplåtelseformer i ny bebyggelse ofta har bestämts innan Hyresgästföreningen kommer in i bilden. Detta är otillfredsställande. Hyresgästföreningen yrkar på att kommunen förändrar processen så att föreningen kommer in mycket tidigare i processen, t.ex. vid marköverlåtelser. Kommunens strävan är att ha en balanserad befolkningssammansättning och kunna erbjuda en variation i bostadsutbudet med olika hustyper, upplåtelseformer, storlekar och kostnadsnivåer. Bostädernas upplåtelseform kan dock inte regleras i en detaljplan. 11. PRO Viksjö PRO undrar om berörda politiker får samtliga samrådsredogörelser i sin helhet? Varför läggs inte alla samrådsredogörelser ut på nätet? Det är viktigt att vi enkelt kan ta del av dem. I våra tidigare yttranden under planprocessen har vi pekat på att ett attraktivt, tillgängligt och tryggt centrum inte skapas bara genom att bygga bostäder och butiker. Ett antal förbättringar har gjorts sedan tidigare förslag men de är inte tillräckliga. I kommunens kommentar till vår skrivelse stod bl.a. Synpunkterna om att medborgarnas delaktighet i planeringen bör utvecklas noteras. Vad avses med det svaret? När det gäller lokaler så hänvisar kommunen till pågående utredningar m.m. Under många år har vi påtalat bristerna med lokaler men kommunen verkar inte ens kunna prestera en noggrann kartläggning. Det blir allt fler äldre invånare i Viksjö och PRO arbetar för ökad social samvaro. Det är positivt att antalet medlemmar ökar men negativt att det inte finns någon lämplig möteslokal. Medlemmarna behöver en större samlingslokal i sitt närområde. PRO anser att skola, bibliotek, Träffen och sporthallen skulle kunna integreras på ett bättre sätt i den nya centrumbildningen.

6 6 (16) Redan idag är det problem med parkeringsplatser. Tegvägen är t.ex. alltid fullparkerad nattetid. Parkering för äldreboendet och seniorboendet behöver också en bättre lösning eftersom garaget under seniorboendet har utgått. I programmet till detaljplan fanns en fråga ställd om det finns behov av lokaler för t.ex. kommunala, kulturella eller föreningsverksamheter i centrumområdet. PRO svarade då att föreningen såg fram emot en sådan diskussion, men vad vi vet har någon sådan ännu inte kommit till stånd. PRO bifogar också en tidigare skrivelse, daterad , då inskickad till Kommunstyrelsen samt till samtliga ledamöter i Kommunstyrelsen. I skrivelsen framförs en önskan att kommunstyrelsen skulle ge förvaltningen ett vidgat uppdrag att göra en bredare analys av de behov som finns för att utveckla Viksjö centrum så att det blir attraktivt och tillgängligt för kommuninvånarna i livets alla skeden. Samrådsredogörelser läggs alltid ut på kommunens hemsida. Förvaltningen förmodar dock att PRO med samrådsredogörelse avser samrådsyttranden. Politikerna får inte yttrandena i sin helhet om de inte särskilt efterfrågar det. För att underlätta för beslutsfattare och andra intresserade att ta del av alla synpunkter som kommer in under planprocessens olika skeden gör kommunens tjänstemän ett sammandrag. Skrivelserna är dock offentliga handlingar och finns tillgängliga i sin helhet hos kommunstyrelseförvaltningen. Att lägga ut alla samråds- och granskningsyttranden på webbplatsen skulle kräva en granskning och prövning enligt personuppgiftslagen (PUL). Ett genomförande av det nya planförslaget kommer att ge Viksjöborna ett attraktivare och bättre centrum med en upprustad centrumanläggning och nya butiker. Den föreslagna bebyggelsen bedöms innebära positiva förändringar för stadsrummet som helhet och tillskottet av bostäder innebär att fler människor rör sig i området, vilket ökar tryggheten. Kulturen finns närvarande i form av teatern och biblioteket och i området finns också Viksjö kyrka samt fritidsgården Träffen med sina respektive verksamheter. Sporthall och idrottsanläggningar i närområdet kompletterar. Förvaltningen bedömer att Viksjö centrum med den föreslagna utvecklingen får mycket goda förutsättningar att vara både attraktivt, tillgängligt och tryggt. Synpunkter från PRO inkomna under programsamråd och plansamråd finns sammanfattade och kommenterade av kommunstyrelseförvaltningen i Redogörelse för programsamråd daterad respektive Samrådsredogörelse, daterad Med förvaltningens kommentar i samrådsredogörelsen om medborgarnas delaktighet i planeringen så noterades bara att PRO har önskemål om en annan process än den som regleras i plan- och bygglagen. Kommunstyrelseförvaltningens mening är dock att plan- och bygglagen ger berörda stora möjligheter till delaktighet och inflytande under planprocessen. Vid en räkning av bilarna på Tegvägen en vardagsnatt (ej kopplad till någon helg) i maj för ett år sedan stod det endast 12 bilar parkerade där. Det före-

7 7 (16) kommer säkert nätter med både fler och färre bilar men bedömningen är att det finns kapacitet för fler att parkera utmed vägen. Parkeringsmöjligheterna för både seniorboendet och äldreboendet är beaktade i planförslaget. Parkeringsbehovet för seniorbostäderna tillgodoses inom planerad markparkering söder om centrum och till viss del som kantstensparkering inom kvartersmark. Eftersom behovet av parkeringsplatser avtar efter ett antal år för seniorboenden får detta kvarter även tillgodoräkna sig åtta parkeringsplatser på den allmänna stora parkeringen väster om centrum. Äldreboendet får parkering på kvartersmark varav en del platser är tänkta som kantstensparkering längs Tegvägen. Lokaler Det pågår inom kommunen ett arbete för att förbättra tillgången till lokaler för föreningslivet. Tekniska nämnden har inventerat tillgången till uthyrningsbara kommunala lokaler och uppskattat kostnader för mindre anpassningar som möjliggör uthyrning. Enhetliga taxor har också tagits fram. Under 2013 har kommunen anpassat två lokaler i Jakobsberg, Birgittasalen i kommunalhuset och Kvarnen konferens i Kvarnkontoret. Dessa är tillgängliga för uthyrning till föreningar och andra från och med den 1 oktober i år. Anpassning av ytterligare två lokaler är på gång, men tekniken för att klara uthyrningen är ännu inte klar. Det gäller Barkarbyskolans respektive Aspnässkolans matsal. Arbetet med att hitta bra möteslokaler i övriga kommundelar fortsätter. Redan idag finns tillgång till kommunens +65-boenden, äldreboenden och bibliotek som är öppna för allmänheten vissa tider. Det finns också ett antal fritidsgårdar som kan upplåtas, t.ex. Viksjöträffen, Fjällenskolans fritidsgård och Tallbohovs fritidsgård. Kommunens bibliotek i Jakobsberg, Barkarby och Viksjö finns också att tillgå när dessa är öppna. 12. SPF Kvarnen Järfälla Föreningen tycker att det är positivt att man inte bygger bostäder vid lastkaj A samt att man planerar att bygga in lastkaj B. I fråga om äldreboendet undrar vi om inte det planerade 5-våningshuset hindrar ljuset från att tränga in hos de äldre. På bygatorna bör det vara tillåtet med högst 30 och inte 50 km/tim. Den föreslagna bebyggelsen väster om äldreboendet kommer att ge en viss skuggpåverkan under sen eftermiddag/kväll, men äldreboendet kommer att få bra ljusförhållanden. Kommunen har nyligen sett över hastighetsgränserna i vägnätet med syfte att skapa en mjukare trafikrytm och även minska koldioxidutsläppen. En strävan har också varit att få en bättre överensstämmelse mellan skyltad hastighet och gatornas utformning. I och intill det nu aktuella planområdet gäller 30 km/tim generellt inom bostadsområdena samt vid Traktor förskola, på Plogvägen och på Andebodavägen. På Traktorvägen mellan Viksjöleden och Traktor förskola har man bedömt att lämplig skyltad hastighet är 50 km/tim och på Viksjöleden 60 km/tim.

8 8 (16) 13. Viksjö socialdemokratiska förening (genom Helena Lindgren) I stort är vi positiva till nybyggande och förtätning i Viksjö centrum. Vi vill dock lämna följande synpunkter. Av 225 nya lägenheter är 100 specifikt ämnade för äldre och alla tillkommande lägenheter är tänkta att bli bostadsrätter. Vi tycker det finns anledning att anta att även övriga lägenheter kommer att locka något äldre medborgare, vilket leder till hög genomsnittsålder och skapar en homogen grupp. En blandning av människor i olika livsfaser samt blandade upplåtelseform är mer fördelaktigt vid skapandet av en stadsdel. Var ska människor träffas över generationsgränserna? Planen innehåller inga förutsättningar till det, inte i bostadshusen och inte heller i planering av gemensamhetslokaler. Trafiken kommer att öka i en stadsdel som växer. Antalet parkeringsplatser upplevs som underdimensionerad för både bostäder och handel. Kommunens strävan är att ha en balanserad befolkningssammansättning och kunna erbjuda en variation i bostadsutbudet med olika hustyper, upplåtelseformer, storlekar och kostnadsnivåer. Bostädernas upplåtelseform kan dock inte regleras i en detaljplan. Beträffande gemensamhetslokaler se kommentar till punkt 11. En ökande befolkning innebär också en ökning av trafiken, men att som i Viksjö bygga bostäder nära kollektivtrafik och service ger förutsättningar för ett lägre bilanvändande. Ett bättre resandeunderlag kan eventuellt även leda till förbättrad kollektivtrafik. Bilplatsbehovet för både handel och bostäder är beaktat i planförslaget. 14. Miljöpartiet de gröna Det är bra att det blir en varsam förtätning vid Viksjö centrum med nya bostäder i form av lägenheter. Bygg gärna fler billiga bostäder för unga och studenter och även fler äldreboenden. Fler miljövänliga cykelvägar, bättre gångbanor och bredare trottoarer behövs kring centrala Viksjö, t.ex. längs Andebodavägen. En tvärspårväg skulle kunna förbinda Kista, Akalla, Barkarbystaden, Jakobsberg och Viksjö. Viksjö är idag en av kommunens mest bilberoende kommundelar, främst för att det saknas spårbunden kollektivtrafik. Vi vill att mark ska reserveras för framtida spårbunden kollektivtrafik i Viksjö centrum. Den föreslagna nya trottoaren utmed Traktorvägens västra sida samt gångbanan utmed gatan bakom centrum innebär att gångsystemet invid centrum knyts ihop och att det blir enklare och säkrare att röra sig som gående. Andebodavägen ingår inte i planområdet. Ett ökat befolkningsunderlag samt fler arbetsplatser och handelsytor kan ge förutsättningar för en bättre kollektivtrafik. Idag finns dock inga planer på spårburen trafik till Viksjö.

9 9 (16) Yttranden från enskilda 15. Lars och Margareta Konradsson, Tegvägen 52 Utbyggnadsplanerna för Viksjö centrum har bantats, dock kvarstår en del innan planen ger en god livsmiljö för alla. Viksjö behöver inte stadsmässiga drag som det står i gestaltningsprogrammet. I kommunens kommentar till yttrande 35 i samrådsredogörelsen skrivs bl.a. att bebyggelsen inte torde komma att uppfattas som påfallande hög. De flesta i brf Granen håller antagligen inte alls med om detta. Byggnadshöjden resulterar i en bak- och framsida av centrum där bl.a. brf Granens mest närliggande hus (ca 19 m) tillsammans med biblioteket blir baksidan. Det föreslagna lamellhuset i fyra våningar som ligger närmast brf Granen ligger på tok för nära och är på tok för högt. Förtätning ja, men orimligheter, nej! Hälften så långt och hälften så högt ger rimligt livsutrymme för både befintliga och nya boende. Att vi befinner oss i en storstadsregion betyder inte att vi ska agera huvudlöst. I övrigt hänvisas till våra synpunkter från samrådet. Synpunkter från samrådet Tegvägen blir inte körbar om det blir kantstensparkering på båda sidor Tegvägen. Fler parkeringsplatser behövs. Vi föreslår att ett parkeringsdäck byggs på den del av parkeringen som ligger närmast Jetmacken. Traktorvägen skulle då inte behöva tas i anspråk för angöring till garaget under 8-våningshuset. Viksjö är en idyll nära storstaden med goda bussförbindelser och anslutning till pendeltåg. Krympande grönytor förändrar Viksjös karaktär. Nordväst om centrum planeras en huslänga i 4 våningar samt ett 8-våningshus. Bostäderna intill har balkonger mot de nya husen och vi befarar störande insyn. Den lilla parken som föreslås bebyggas används av äldreboendet Safiren för utevistelse. Ett nytt 4-våninghus föreslås som närmast 20 meter från de befintliga 3-våningshusen i brf Granen. Idag skuggas framför allt balkongerna längst ner och en trappa upp av centrumhuset. Under vintermånaderna kommer det nya 4-våningshuset att göra dessa månader ännu mörkare. Behåll Viksjös gröna karaktär och slopa planerna på ett 4-våningshus mellan brf Granen och centrumhuset. Kommentaren till yttrande 35 avsåg den föreslagna bebyggelsen i området mellan Tegvägen och Traktorvägen. Där är avståndet mellan föreslagen och befintlig bebyggelse i brf Granen mer än 50 meter Lamellhuset på 4 våningar väster om centrum innebär naturligtvis en förändring för intillboende vid Tegvägen. Men ett avstånd på nästan 20 meter mellan husen bedöms inte vara orimligt i ett så centralt läge i Viksjö och i en region med stark efterfrågan på bostäder. Tegvägens planerade körbanebredd möjliggör möte mellan personbil och t.ex. en sopbil. Utöver körbanan skapas utrymme för parkerade bilar på ömse sidor.

10 10 (16) Parkeringsbehovet för tillkommande bebyggelse är beaktat i planförslaget och framgår av planhandlingarna. Ett parkeringsdäck på den stora parkeringen behövs inte. Grönytan väster om centrum tas i anspråk för bebyggelse men söder om centrum kommer parken att uppgraderas och få en mer attraktiv och användbar utformning. 16. Micael Larsson, Tegvägen 74, och Barbro Larsson, Axvägen 89 Vi fortsätter att protestera mot ett åttavåningshus väster om centrum. Hur det än utformas kommer det att förfula hela centrum. Husen mellan Traktorvägen och Tegvägen bör stanna vid fyra våningar. Viksjö är ingen stad utan en småskalig förort och bebyggelsen bör förbli max fyra våningar. Vad hände med bebyggelsen söder om centrum mittemot lastkajerna? Det var här det fanns bäst utrymme för bebyggelse men av oförklarliga skäl är ett hus borttaget. Det känns ologiskt att klämma in två hus på den lilla ytan väster om centrum när det finns plats här. Att kalla området mellan Viksjöskolan och kyrkan för park är väldigt snällt. Mer grönska här vore önskvärt då mycket annat kommer att försvinna. Åttavåningshuset är en markör av centrum och bedöms bidra till en välgörande variation av den i övrigt låga flerbostadshusbebyggelsen i Viksjö centrum. Femvåningshusen på området mellan Tegvägen och Traktorvägen bedöms passa bra in i områdets skala. I en växande region är det angeläget att hushålla med mark i bra lägen så att den tas tillvara så effektivt som möjligt. Anledningen till att ett av lamellhusen bakom centrum har tagits bort är att det var svårt att klara kraven beträffande industribuller, i detta fall från hanteringen av varor vid inlastningen till centrum. Detta framgår av Samrådsredogörelsen, daterad Torg- och parkytor i centrum är tänkta att göras trivsammare med mer vegetation och trevliga sittplatser. Parkområdet söder om centrum utvecklas också. 17. Eva Börjesson, Tegvägen Många av oss som bor på Tegvägen är arga och oroliga över det framtagna planförslaget. Två av våra gröna lungor försvinner, den lilla parken väster om centrum och grönområdet mellan Tegvägen och Traktorvägen. Skogsremsan mellan Tegvägen och Traktorvägen är av oerhört stor betydelse. Vår och sommar är där fågelliv och på våren är marken täckt av vitsippor och blåsippor. De vackra tallarna är värdefulla året om. Byggplanerna bör ändras och 8-våningshuset krympas till fyra våningar som övriga planerade hus runt centrumhuset. Allra helst vill vi att det blir tre våningar. Femvåningshusen vid Tegvägen vill vi inte heller ha högre än tre våningar. Fem våningar skulle upplevas som mycket högre på grund av markens lutning. När området är färdigbyggt kommer Traktorvägen att ha ca 400 fler fordon per dygn än idag, avgashalter och bullerstörningar kommer att öka oacceptabelt.

11 11 (16) Behövs alla nya kommersiella lokaler? Det finns gott om butiker i Jakobsberg, Vällingby och Kista och Stockholm finns inom 20 minuters resväg. De enda icke kommersiella ställena som finns i centrum är kyrkan och biblioteket och med planerade affärslokaler blir biblioteket mer undanskymt än idag. Antalet parkeringsplatser kommer inte att räcka till. Tegvägen är redan idag alldeles för smal att kunna mötas på om bilar står parkerade utmed ena sidan. På vintern behöver snöplogen ta sig fram liksom sophämtningsfordon och räddningstjänstens bilar. I augusti 2012 fick jag totalt 63 namnunderskrifter från boende på Tegvägen och Såningsvägen när jag knackade dörr. Lyssna på oss innan alla träd är borta. Naturmarken mellan Traktorvägen och Tegvägen har ett bra läge nära service, kommunikationer och annan infrastruktur. Det är angeläget, speciellt i en växande storstadsregion, att sådan mark används på ett så effektivt och bra sätt som möjligt för att främja en god hushållning med marken. Åttavåningshuset för seniorboende markerar centrum och bidrar till en variation av den i övrigt låga flerbostadshusbebyggelsen i Viksjö centrum. Femvåningshusen mellan Tegvägen och Traktorvägen bedöms ha en skala som passar bra in på platsen. Den ligger på stort avstånd, över 50 meter, från befintliga hus vid Tegvägen. Grönytan väster om centrum tas i anspråk för bebyggelse men parkytorna söder om centrum kommer att utvecklas och få en mer attraktiv och användbar utformning för både barn och vuxna. Med fler bostäder och fler boende är det inte möjligt att undvika en ökning av trafiken, men att som i Viksjö centrum bygga bostäder nära kollektivtrafik och service ger förutsättningar för ett lägre bilanvändande. Det är ingen risk att gränsvärdena för partiklar överskrids. Centrumägaren Aberdeen anser att Viksjö centrum idag har ett mycket starkt grundutbud, men bolaget är övertygat om att här också finns en outnyttjad potential och att de föreslagna kompletteringarna kommer att göra centrum ännu bättre och attraktivare. Ett större kundunderlag förbättrar möjligheterna för dem som driver verksamheterna i centrum. Parkeringsbehovet för tillkommande bebyggelse är beaktat i planförslaget och framgår av planhandlingarna. Tegvägens planerade körbanebredd på 5,5 meter möjliggör möte mellan personbil och t.ex. en sopbil. Utöver körbanan skapas utrymme för parkerade bilar på ömse sidor. 18. Anne-Li Berenskiöld, Tegvägen 22 Anledningen till att jag för två år sedan flyttade till Tegvägen var skogsremsan mellan Tegvägen och Traktorvägen. Föga anade jag att det fanns planer på att sabotera den. Förstår inte hur man kommit fram till att smälla upp femvåningshus här då den intilliggande bebyggelsen är tre våningar. De befintliga husen på Tegvägen ligger också lägre än den föreslagna bebyggelsen vilket förstärker skillnaden.

12 12 (16) Det är mycket trafik på Viksjöleden redan idag och med fler hus och butiker lär buller, utsläpp och partiklar öka avsevärt samtidigt som inga träd längre skyddar. Vad ska vi med fler butiker till? Hade hellre sett ett levande torg och torghandlare och att parken utanför apoteket ställdes iordning till en trivsam plats. Istället planeras ett hiskeligt åttavåningshus som kommer skymma bakomliggande trevåningshus. Jakobsbergs centrum kämpar för sin överlevnad. Hur skulle Viksjö centrum kunna klara sig bättre? Det blir inte tillräckligt kundunderlag även om det blir fler hushåll. Torget mellan kyrkan och centrum kommer att göras trivsammare med mer grönska och platser att sitta på. Markområdet bakom centrum kommer att utvecklas till en park med lekmöjligheter, bänkar, gräsytor, träd och annan vegetation. I övrigt, se kommentar ovan. 19. Bo och Loine Sundén, Såningsvägen 37 Vi anser att handelsbyggnaden gränsande mot biblioteket bara ska få uppföras i en våning och att bebyggelsen vid Tegvägen-Traktorvägen ska få vara högst fyra våningar. Med den tänkta utbyggnaden i centrum kommer trafiken på Traktorvägen att öka betydligt, i synnerhet den tunga transporten. Ett säkrare övergångsställe Traktorvägen-Såningsvägen borde ordnas eftersom trafiken kommer med alldeles för hög fart in från Viksjöleden. Det som centrumägaren planerar är att uppföra en handelsbyggnad i en våning. Att i planen medge två våningar ger dock en flexibilitet om behoven skulle se annorlunda ut i framtiden. Angående bebyggelsen vid Tegvägen-Traktorvägen se kommentar till punkt 17. Trafiken på Traktorvägen intill Såningsvägen bedöms öka med ca 20 %, varav den övervägande delen är personbilar. Leveranser till de nya handelsytorna på torget är tänkt att ske från Plogvägen via gång- och torgytor, på samma sätt som för de mindre butiker som finns i centrum idag. Övergångsstället vid Traktorvägen-Såningsvägen har en mittrefug, vilket ger en säkrare gångpassage och medför att hastigheten minskar vid övergångsstället, även för trafiken från cirkulationsplatsen. Det bedöms inte finnas skäl att förändra utformningen. 20. Arne Ogne, Såningsvägen 67 Vi som har våra radhus mot Traktorvägen känner oro för att trafiken kommer att öka ännu mer. Sedan den senaste utbyggnaden vid Viksjö centrum är det svårt att föra samtal med någon om man sitter ute mot Traktorvägen. Idag går det inte att ha ett fönster öppet på natten eftersom man vaknar till varje gång en buss eller bil kör förbi. Hur tänker man minimera bullret för de 14 fastigheter med adress Såningsvägen som ligger mot Traktorvägen? Kan det tänkas att kommunen sätter upp bullerplank för fastigheterna? Bullret lär ju knappast minska.

13 13 (16) Trafiken på Traktorvägen intill Såningsvägen bedöms öka med ca 20 %, varav den övervägande delen är personbilar. Ljudnivån på grund av den föreslagna bebyggelsen bedöms inte öka med mer än 1 dba, vilket knappast kan uppfattas av örat, (man brukar säga att 3 dba är en knappt hörbar förändring). Idag har bostäderna vid Såningsvägen dba ekvivalent ljudnivå ut mot Traktorvägen. Vid ljudnivåer över 65 dba kan kommunala bullerskyddsåtgärder eventuellt komma ifråga. 21. Tahere-Jalali och Daryoush-Daryamadj, Andebodavägen 2 Vi vill framföra vårt klagomål över byggnadsplanerna när det gäller huset mellan ICA-butiken och Andebodavägen 2. Det kommer att bli väldigt trångt och mindre utrymme. Hoppas att ni bryr er om individer som bor här och tar hänsyn till våra synpunkter. Avståndet mellan den nya handelsbyggnaden och befintligt bostadshus är drygt 20 meter, vilket inte bedöms bli trångt. Handelsbyggnaden får enligt detaljplanen uppföras i två våningar men är tänkt att uppföras i bara en våning. 22. Andeboda första, andra, tredje, fjärde och femte samfällighetsförening De nya bostäderna innebär en kraftigt ökad trafik i området. Planen bör utformas så att denna trafik leds ut på närmaste genomfartsväg. Trafiken från de planerade bostäderna vid Tegvägen bör dirigeras direkt till Viksjöleden, alternativt utfart på Traktorvägen mellan de planerade husen. Bostäderna precis intill Viksjö centrum bör dirigeras mot Plogvägen för utfart mot Viksjöleden. Traktorvägen och Andebodavägen har redan idag allt för stor genomfartstrafik och ska centrum byggas ut så bör det beaktas. Det går inte att med skyltar och gupp styra detta i efterhand. Man skulle kunna stänga av Traktorvägen för genomfart till/från Andebodavägen och bara släppa igenom bussar, t.ex. med spårhinder eller bommar (som alternativ till ovan angivna punkter). Vi hoppas att ni hörsammar våra synpunkter och skapar uttänkta och moderna trafiklösningar i Viksjö. Tillkommande bebyggelse bedöms ha marginell påverkan på trafiken på Andebodavägen. Merparten av trafiken kommer att köra ut till huvudnätet (Viksjöleden) via Traktorvägen som är den snabbaste vägen till E 18 och arbetsplatser i och utanför kommunen. Kommunen eftersträvar generellt en öppen trafikstruktur. En avstängning enligt yttrandet medför längre körvägar och sämre tillgänglighet till bl.a. Viksjö centrum. 23. Tage Bengtar, Andebodavägen 185 I planbeskrivningen står det att de planerade bostäderna trafikförsörjs via Traktorvägen. Jag yrkar på att det ska framgå hur detta ska säkerställas så att inte Andebodavägen används som utfart österut. Beakta att det behövs utrymme för vändplaner om det t.ex. blir tal om spårviddshinder och att dessa bör finnas med i detaljplanen. Är andra lösningar tänkta bör det tydligt framgå av planen och ingå i uppdraget för genomförandet.

14 14 (16) Se kommentar ovan. 24. Pia Gidén, Axvägen Jag protesterar mot byggandet av bostadshus mellan Tegvägen och centrumhuset och byggandet av affärslokaler mellan centrumhuset och biblioteket/skolan. Ytorna är för trånga, det blir för nära grannar och vid biblioteket bildas en trång passage. Bygg i stället ihop ett nytt hus för handel med det befintliga utefter tegelväggen utanför djuraffären och viss del av glasväggen som Ica har. Att kalla området mellan kyrkan och Viksjöskolan för en park är ett skämt. Att mena att den ska ersätta det gröna som försvinner när det byggs ett åttavånings- och ett fyravåningshus mellan Tegvägen och centrum är sorgligt. Det är det enda stället i centrum där det finns träd. När de tas ner försvinner också småfåglarna. Plantera något på det stenbelagda/grusbelagda torget eller sätt dit någon konst. Flytta kyrkan till Larshålet och bygg i stället ett 14-våningshus där kyrkan står idag. Då får man ett riktmärke för Viksjö centrum. Ett 8-våningshus kommer inte att sticka ut då det inte blir nämnvärt högre än det befintliga centrumhuset. Med planerna på bostadshus även på området mellan Tegvägen och Traktorvägen så försvinner den sista grönskan i närheten av centrumområdet. Lämna Viksjö centrum i fred, men gör grönområdet mellan centrum och Tegvägen mer parklikt! Plantera blommor, återställ lekplatsen, anlägg en damm med en fontän. Fixa grusplanen till en gräsmatta och sätt ut rikligt med bänkar. Ta bort elhuset som står i vägen vid parken och ta bort den fula gigantiska Ica-Viksjö-skylten! Området väster om centrum har ett mycket centralt läge i Viksjö och även naturmarken mellan Traktorvägen och Tegvägen ligger bra till. Med hänsyn till det stora behovet av bostäder i stockholmsregionen är det viktigt att mark nära kollektivtrafik, service och annan infrastruktur tas tillvara effektivt. För Viksjö centrum är ett utökat kundunderlag också angeläget för att en god service ska kunna erbjudas invånarna även på sikt. Den befintliga centrumanläggningen kan inte byggas till mot Viksjöskolan eftersom Norrvatten har ett stort ledningsstråk utmed byggnaden. Med den bearbetning som gjordes efter samrådet - en uppdelning av den stora handelsvolymen i två mindre volymer - uppnår man en öppnare och tryggare känsla. Vegetationen på grönytan där åttavåningshuset planeras kommer att behöva tas bort, men ny grönska kommer också att tillföras området. Bl.a. kommer parkområdet söder om/bakom centrum att rustas upp till en mer attraktiv och användbar park med träd och buskar, gräsytor, lekmöjligheter och sköna sittplatser. Torgytan mellan kyrkan och centrum kommer också att få en trivsammare gestaltning med mer vegetation. Den nuvarande centrumanläggningen avses få en yttre upprustning för att skapa en attraktivare miljö. Skylten på centrumanläggningen avses tas bort.

15 15 (16) 25. Ann och Kenneth Röjding, Harpungränd 31 Vi har bosatt oss här i Viksjö för att vi vill bo nära naturen. Viksjö behöver inte byggas om till storstadsmiljö. Eventuell nybebyggelse får inte överstiga tre våningar. Femvåningshus vore helt fel att bygga vid Tegvägen-Traktorvägen då området är för litet och stör närliggande bebyggelse. Det kan ju heller inte vara så roligt att bo på femte våningen med utsikt över Viksjöleden. Vi som bor i villaområdena på andra sidan Viksjöleden får femvåningshus intill oss och blir betittade ovanifrån. Det förstör både välmående, trivsel och värdet på våra fastigheter. Det är just den här typen av gröna lungor som behövs inte höghus! Naturmarken mellan Traktorvägen och Tegvägen har ett bra läge nära service, kommunikationer och annan infrastruktur. Det är angeläget, speciellt i en växande storstadsregion, att sådan mark används på ett så effektivt och bra sätt som möjligt för att främja en god hushållning med marken. Femvåningshusen mellan Tegvägen och Traktorvägen bedöms ha en skala som passar bra in på platsen. Bebyggelsen ligger på stort avstånd, minst ca 50 meter, från befintliga hus vid Tegvägen. Avståndet till de närmaste tomterna vid Harpungränd är mycket långt, det överstiger 150 meter. 26. Nina Hjerpe, Sturevägen 5 Det är väldigt viktigt för oss att man ska bevara alla träd och övrig vegetation i området. Vi behöver ha kvar det gröna och vackra som betyder så mycket för vår livsglädje och trivsel och för syrets skull, vilket påverkar alla människor och djur. Träd och annan vegetation kommer att behöva tas bort för att man ska kunna bygga de föreslagna bostäderna. Men ny grönska med träd och buskar kommer också att tillföras området t.ex. i parken bakom centrum, på torgytorna och inom bostadskvarteren. SAMMANFATTNING Granskningen av detaljplanen har lett till mindre justeringar och förtydliganden av planhandlingarna enligt vad som redovisats ovan. Därutöver har beteckningen kryssprickad mark för parkeringslösningen i den västligaste delen av området Tegvägen- Traktorvägen tagits bort från plankartan och ersatts av beteckningen n 17 i analogi med hur övriga parkeringslösningar har redovisats. Vidare har de södra egenskapsgränserna för 8-våningsbyggnaden justerats något söderut (70 respektive 50 cm), för att i den delen överensstämma med den byggnad som nu projekteras. Dessutom har planbeskrivningen utvecklats vad gäller dagvatten och några av planbestämmelserna har förtydligats. Föreslagna kompletteringar/justeringar föranleder inte behov av någon ny granskning av detaljplanen. Sakägare med kvarstående synpunkter från granskning, plansamråd eller programsamråd Granskning Lars och Margaretha Konradsson, Tegvägen 52 Micael Larsson, Tegvägen 74

16 16 (16) Anne-Li Berenskiöld, Tegvägen 22 Eva Börjesson, Tegvägen 10 Tahere Jalali och Daryoush Daryamadj, Andebodavägen 2 Plansamråd Ingrid Larsen, Tegv. 12 Gunnel Thorsell, Tegv. 80 Eva Börjesson lista med 63 namn Högst 3 våningar Vill inte ha mer bebyggelse Högst 3 våningar Programsamråd I. Pihl, boende i brf Granen Högst 3-4 våningar Brf Granen (Tegvägen) Vill att planen delas upp i två Övriga med kvarstående synpunkter från granskning, plansamråd eller programsamråd Granskning Miljö- och bygglovsnämnden Hyresgästföreningen PRO Viksjö Viksjö socialdemokratiska förening Miljöpartiet de gröna Barbro Larsson, Axvägen 89 Bo och Loine Sundén, Såningsvägen 37 Arne Ogne, Såningsvägen. 67 Andebodas första femte samfällighetsförening Tage Bengtar, Andebodavägen. 185 Pia Gidén, Axvägen Ann och Kenneth Röjding, Harpungränd 31 Nina Hjerpe, Sturevägen. 5 Plansamråd Kultur- och fritidsförvaltningen Järfälla hembygdsförening Föreningen Viksjöbibliotekets Vänner Birgitta Wanhainen, Tröskv. 17 Monika Ekenstedt och Mariann Wikfelt Helena Lindgren Katarina Tengelin Gunilla Jonsson Programsamråd PRO:s samorganisation Järfälla Svante Zackrisson, Axv. 79 Sören Heurlin, Agrarv. 10 Kerstin Lundberg Handel högst i en vån. Möteslokal för föreningslivet Bibl. ska vara en del av centrum. Vill ha ny entré Vill ha mötesplatser Bygg två skyskrapor Vill ha gemensamhetslokal Vill ha hyresrätter Vill ha hyresrätter Fler mötesplatser i Viksjö Högst 5-6 våningar Högst 7 våningar Bygg inget på östra parkeringen Christina Johansson Plan- och exploateringschef Barbro Malmöf Planarkitekt

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Vårdboendet kastanjen del av fastigheten Jakobsberg 17:1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under

Läs mer

NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun

NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun 2013-05-24 1 (6) Kst 2012/290 Detaljplan för NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 13 mars 10 april 2013.

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs,

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs, Utställningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-22 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:487 anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214 Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola) I Köpingebro Ystads kommun, Skåne län GRANSKNINGEN (UTSTÄLLNINGEN) Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola), upprättad 2012-12-07,

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Under samrådstiden har sju remissinstanser och fem berörda fastighetsägare framfört synpunkter/erinringar.

Under samrådstiden har sju remissinstanser och fem berörda fastighetsägare framfört synpunkter/erinringar. 1(9) Diarienr: 2013-000320 Miljöreda: 12/1139c Upprättad: 2014-09-17 Samrådsredogörelse Detaljplan för Del av Klockarebolet m.fl. Vårgårda tätort, Västra Götaland Handläggning Handläggning av planen sker

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd, Bollmora i Tyresö kommun

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd, Bollmora i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret maj 2009 Annika Almqvist, planarkitekt UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd, Bollmora i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret upprättade i mars

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-09-16 Handläggare: Per Anders Olsson Tfn 08-508 27 293 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Annika Colbengtson 2013-11-18 1 (5) DNR SMN-0273/2013 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Dnr Ten 2009/276 Dnr Kst 2009/117 Detaljplan för Mälarbanan, Barkarby Kallhäll, fastigheterna Barkarby 2:3 m. fl., Järfälla kommun - yttrande

Dnr Ten 2009/276 Dnr Kst 2009/117 Detaljplan för Mälarbanan, Barkarby Kallhäll, fastigheterna Barkarby 2:3 m. fl., Järfälla kommun - yttrande TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-10 Tekniska nämnden Dnr Ten 2009/276 Dnr Kst 2009/117 Detaljplan för Mälarbanan, Barkarby Kallhäll, fastigheterna Barkarby 2:3 m. fl., Järfälla kommun - yttrande Förslag

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

2012-10-18 Dp 4951. UTLÅTANDE tillhörande förslag till detaljplan för område kring STRANDGÅRDSVÄGEN i Bunkeflostrand i Malmö.

2012-10-18 Dp 4951. UTLÅTANDE tillhörande förslag till detaljplan för område kring STRANDGÅRDSVÄGEN i Bunkeflostrand i Malmö. 2012-10-18 Dp 4951 UTLÅTANDE tillhörande förslag till detaljplan för område kring STRANDGÅRDSVÄGEN i Bunkeflostrand i Malmö Ärendet har bedömts vara av den karaktären att det enligt plan- och bygglagen

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: MK BN 2015/00004 Detaljplan för del av fastigheten Utmeland 557:1 m.fl samt ersättning av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län UTLÅTANDE

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-03-01 SBN2011/0113 Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Detaljplanen är upprättad i januari 2012 och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Trafikbuller i planering och bygglov

Trafikbuller i planering och bygglov Trafikbuller i planering och bygglov ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB Leif Åkerlöf 070 301 93 19 leif.akerlof@ahakustik.se Innehåll Nya riktvärden för trafikbuller Innehåll Nya riktvärden för trafikbuller

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING

Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING STADSBYGGNADSKONTORET Jan Kristoferson 031-315 14 21 2012-05-14 Sida 1 (6) Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad, Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE TIDIGARE

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12014 RAPPORT B 1 (8) Kund Ebab Johan Brodin Box 7031 121 07 Stockholm-Globen Datum Uppdragsnummer 12014 2012-10-15 Rapport B Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01-B04 Rapport

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer