Följande har lämnat synpunkter på planförslaget:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-10-29. Följande har lämnat synpunkter på planförslaget:"

Transkript

1 1 (16) Dnr Kst 2010/330 Detaljplan för bostäder och handel i VIKSJÖ CENTRUM, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m.fl., Järfälla kommun (Detaljplanen upprättad enligt PBL 2010:900) GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Viksjö centrum har varit utställd för granskning under tiden 22 maj 19 juni Planförslaget har under granskningstiden funnits tillgängligt i kommunalhusets entré och hos kommunens kundtjänst i Jakobsberg, på biblioteken i Viksjö och Jakobsberg samt på kommunens webbplats. Granskningsutställningen har annonserats i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt i lokaltidningen Mitt i Järfälla. Följande har lämnat synpunkter på planförslaget: 1. Tekniska nämnden 2. Miljö- och bygglovsnämnden 3. Länsstyrelsen 4. Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting 5. Brandkåren Attunda 6. Eon Elnät Stockholm AB 7. Svenska kyrkan 8. Handelskammaren Järfälla-Upplands Bro 9. Svensk Handel 10. Hyresgästföreningen Järfälla 11. PRO Viksjö 12. SPF Kvarnen Järfälla 13. Viksjö socialdemokratiska förening 14. Miljöpartiet de gröna Enskilda 15. Lars och Margaretha Konradsson, Tegvägen Micael Larsson, Tegvägen 74, och Barbro Larsson, Axvägen Eva Börjesson, Tegvägen Anne-Li Berenskiöld, Tegvägen Bo och Loine Sundén, Såningsvägen Arne Ogne, Såningsvägen 67 Kommunstyrelseförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 11 Plan- och exploateringsavdelningen Postadress: JÄRFÄLLA Barbro Malmlöf, planarkitekt Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 2 (16) 21. Tahere Jalali och Daryoush Daryamadj, Andebodavägen Andeboda första, andra, tredje, fjärde och femte samfällighetsförening 23. Tage Bengtar, Andebodavägen Pia Gidén, Axvägen 25. Ann och Kenneth Röjding, Harpungränd Nina Hjerpe, Sturevägen 5 Nedan följer en sammanfattning av framförda synpunkter samt kommunstyrelseförvaltningens kommentarer. Inkomna skrivelser i sin helhet finns tillgängliga hos kommunstyrelseförvaltningen. 1. Tekniska nämndens arbetsutskott Arbetsutskottet anser att det i planbeskrivningen bör stå korttidsparkering i stället för 3-timmarsparkering Det viktiga är att det framgår att det är en parkering för kortare tid. Vidare bör det av planhandlingarna tydligt framgå att centrumparkeringarna tillhör Järfälla kommun och inte är privatägda. Det vore önskvärt att inom användningen Natur utöver gångvägar och gångstig även tillåta cykel. Området för gångvägen mellan Traktorvägen och Tegvägen verkar vara för smalt, det ser ut som 3 meter. Med en gångvägsbredd på minst 2,5 m finns inget utrymme för snövallar och det finns ingen möjlighet att transportera bort snön efter varje snöfall. Planbeskrivningen ändras så att det i stället för exakta tider skrivs om korttidsparkering och parkering för längre tid. Planbeskrivningen kompletteras med att centrumparkeringarna är i kommunens ägo. Planbestämmelsen Natur ändras så att det framgår att även cykelvägar får finnas. Förbindelsen mellan Traktorvägen och Tegvägen är tänkt som en enklare gångväg/gångstig/cykelförbindelse som eventuellt kan belysas och snöröjas. Området är 3,5 meter brett vilket innebär att det går att få plats med mindre snövallar. Vid större mängder finns det utrymme att lägga snön i naturområdet. 2. Miljö- och bygglovsnämnden, delegeringsbeslut Industribuller Det är positivt att ett lamellhus vid lastkaj A har tagits bort och att krav ställs på ljudklass B i lamellhusvid lastkaj B. Nämnden vill dock påpeka att Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller i praktiken innebär att ingen verksamhet kan ske nattetid fram till kl Det kan också vara problematiskt att få chaufförerna att stänga av kylaggregaten. Trafikbuller Nämnden framhåller att avstegsfall A enligt stockholmsmodellen innebär att den tysta sidan ska vara väsentligt lägre än 55 dba. I bullerutredning och planbeskrivningen redovisas att ljudnivån på den tysta sidan blir 55 dba vid ett antal av bostä-

3 3 (16) derna vid Tegvägen. Nämnden anser att särskilda krav ska ställas på ljudmiljön för det planerade äldreboendet eftersom äldre är särskilt känsliga. Nämndens ståndpunkt att det är bättre att bygga lamellhus vid Tegvägen kvarstår. Vid kvarteret närmast Viksjöleden krävs att öppningen mellan husen sluts, t.ex. genom att husen byggs ihop. Detta bör tydligt framgå i detaljplanen. Planbestämmelser Nämnden uppfattar bestämmelsen n 3, området får ej uppmuntra till stadigvarande vistelse, på naturmarken vid Viksjöleden som otydlig, men eftersom kommunen är markägare kan kommunen styra över hur marken används och se till att bestämmelsen efterlevs. Nämnden anser att avrinningsflöden för dagvatten inte bör specificeras i planbestämmelserna. Om möjligt bör det föras in i avtalen med va-avdelningen eller enbart stå i planbeskrivningen. Med de bullerbegränsande åtgärder som ska utföras på centrumbyggnaden (inbyggnad av lastkajer, sopcontainer, fläktar etc.) klarar man enligt beräkningar Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller med marginal. De tre punkthusen vid Tegvägen klarar avstegsfall B, det vill säga högst 55 dba ekvivalent ljudnivå på bullerdämpad sida. Detta framgår av granskningshandlingens planbeskrivning. Vid projekteringen av äldreboendet ska kraven i detaljplanen uppfyllas. Utöver detta bedöms inga särskilda krav behöva ställas för att äldreboendet ska få en god ljudmiljö. För att klara bullerkraven i detaljplanen är det nödvändigt att de illustrerade vinkelställda byggnaderna vid Viksjöleden byggs ihop med en bullerskärm samt att en lokal skärm uppförs vid huset som har gavel mot Traktorvägen. Detta framgår av text och bild i planbeskrivningen. Beskrivningen förtydligas dock med att skärmarna behöver ha en höjd motsvarande översta våningsplanet. Illustrationskartan kompletteras med att bullerskärmar behövs. Planområdet avvattnas mot Bällstaån, som är en ekologiskt känslig recipient. Ån är också av Vattenmyndigheten fastställd som vattenförekomst för vilken det finns miljökvalitetsnormer som ska vara uppnådda senast Det bedöms därför vara motiverat att i en planbestämmelse reglera utflödet av dagvatten från kvartersmark så att det genom infiltration eller fördröjning sker en viss rening innan det kopplas på kommunens nät. Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp varför inga särskilda avtal skrivs med fastighetsägarna. 3. Länsstyrelsen Länsstyrelsen avstår från att lämna ett formellt yttrande då tidigare framförda synpunkter i allt väsentligt har uppfyllts.

4 4 (16) 4. Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen har deltagit i planarbetet och har i detta skede inga fler synpunkter på planförslaget. 5. Brandkåren Attunda Sedan Brandkårens senaste yttrande har den upprättade riskanalysen för planområdet reviderats. Brandkåren Attundas bedömning är att revideringarna i huvudsak har utförts i enlighet med länsstyrelsens synpunkter i tidigare remissrunda och har inga synpunkter avseende detta. Brandkåren har granskat det upprättade riskutlåtandet avseende äldreboendets placering i förhållande till Viksjöleden och har inget att erinra. Brandkåren hänvisar även till yttranden under programsamråd och plansamråd enligt nedan. Planområdet ligger inom 10 minuters insatstid från brandstationen i Järfälla. Framkomlighet för räddningstjänstens fordon ska säkerställas och avstånd från uppställningsplats till punkt för räddningsinsats ska vara högst 50 m. I enlighet med tidigare yttrande godtas det att en av utrymningsvägarna från flerfamiljshus utgörs av utrymning från fönster/balkong med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning, förutsatt att dessa är tillgängliga för räddningstjänsten. Upp till 11 meter, normalt 4 våningar, kan räddningstjänstens bärbara stegar nyttjas. För utrymning från högre höjder (dock högst 8 våningar) erfordras maskinstege (stegbil) och således uppställningsplats för räddningstjänstens stegbilar. Konventionellt system för brandvatten enligt Svenskt Vattens rekommendationer förutsätts ordnas. Stegutrymning med hjälp av bärbara stegar är inte att rekommendera för seniorbostäderna. Detta med anledning av att äldre personer kan ha mycket svårt att utrymma via dessa. Detta bör beaktas i planprocessen. Vägar och bebyggelse ska utformas så att räddningstjänstens krav uppfylls. För seniorbostäderna är den alternativa utrymningsvägen tänkt att ske med hjälp av räddningstjänstens maskinstegsutrustning. Separat uppställningsplats avses ordnas väster om 8-våningshuset. Detaljplanens illustrationskarta kompletteras med uppgift om var uppställningsplatsen är tänkt att finnas. Öster om huset fungerar körbanan/vändplanen som uppställningsplats. 6. Eon Elnät AB Eon accepterar den i granskningshandlingen redovisade placeringen av en elnätstation i parken söder om centrum samt att befintlig station väster om centrumanläggningen tas bort. Den nya stationen dimensioneras för att klara både befintlig och tillkommande bebyggelse varför inget ytterligare E-område erfordras. Eon önskar att det förs in i exploateringsavtalet att kostnader knutna till stationsflytten bekostas av exploatören. Frågorna som rör den nya elnätstationen regleras i kommande exploateringsavtal.

5 5 (16) 7. Svenska kyrkan Vi noterar med tillfredsställelse att busshållplatsen har fått ett nytt läge vid det östvästliga stråket väster om centrum. Vi ser även mycket positivt på förslaget gällande torg och stadspark. I övrigt har vi inga synpunkter. 8. Handelskammaren Järfälla-Upplands Bro Järfälla kommun befinner sig i en region i stark utveckling och det är väsentligt att kommunen kan svara upp mot den efterfrågan på boende och service som följer. Planförslaget innebär en välkommen förstärkning av handel och boende i området. Handelskammaren ser i allt väsentligt förslaget väl anpassat till läget och plan- och utvecklingsförutsättningarna för området. Handelskammaren tillstyrker planförslaget. 9. Svensk Handel Svensk Handel har inte för avsikt att avge något yttrande. 10. Hyresgästföreningen Järfälla Vi är medvetna om att upplåtelseformer i ny bebyggelse ofta har bestämts innan Hyresgästföreningen kommer in i bilden. Detta är otillfredsställande. Hyresgästföreningen yrkar på att kommunen förändrar processen så att föreningen kommer in mycket tidigare i processen, t.ex. vid marköverlåtelser. Kommunens strävan är att ha en balanserad befolkningssammansättning och kunna erbjuda en variation i bostadsutbudet med olika hustyper, upplåtelseformer, storlekar och kostnadsnivåer. Bostädernas upplåtelseform kan dock inte regleras i en detaljplan. 11. PRO Viksjö PRO undrar om berörda politiker får samtliga samrådsredogörelser i sin helhet? Varför läggs inte alla samrådsredogörelser ut på nätet? Det är viktigt att vi enkelt kan ta del av dem. I våra tidigare yttranden under planprocessen har vi pekat på att ett attraktivt, tillgängligt och tryggt centrum inte skapas bara genom att bygga bostäder och butiker. Ett antal förbättringar har gjorts sedan tidigare förslag men de är inte tillräckliga. I kommunens kommentar till vår skrivelse stod bl.a. Synpunkterna om att medborgarnas delaktighet i planeringen bör utvecklas noteras. Vad avses med det svaret? När det gäller lokaler så hänvisar kommunen till pågående utredningar m.m. Under många år har vi påtalat bristerna med lokaler men kommunen verkar inte ens kunna prestera en noggrann kartläggning. Det blir allt fler äldre invånare i Viksjö och PRO arbetar för ökad social samvaro. Det är positivt att antalet medlemmar ökar men negativt att det inte finns någon lämplig möteslokal. Medlemmarna behöver en större samlingslokal i sitt närområde. PRO anser att skola, bibliotek, Träffen och sporthallen skulle kunna integreras på ett bättre sätt i den nya centrumbildningen.

6 6 (16) Redan idag är det problem med parkeringsplatser. Tegvägen är t.ex. alltid fullparkerad nattetid. Parkering för äldreboendet och seniorboendet behöver också en bättre lösning eftersom garaget under seniorboendet har utgått. I programmet till detaljplan fanns en fråga ställd om det finns behov av lokaler för t.ex. kommunala, kulturella eller föreningsverksamheter i centrumområdet. PRO svarade då att föreningen såg fram emot en sådan diskussion, men vad vi vet har någon sådan ännu inte kommit till stånd. PRO bifogar också en tidigare skrivelse, daterad , då inskickad till Kommunstyrelsen samt till samtliga ledamöter i Kommunstyrelsen. I skrivelsen framförs en önskan att kommunstyrelsen skulle ge förvaltningen ett vidgat uppdrag att göra en bredare analys av de behov som finns för att utveckla Viksjö centrum så att det blir attraktivt och tillgängligt för kommuninvånarna i livets alla skeden. Samrådsredogörelser läggs alltid ut på kommunens hemsida. Förvaltningen förmodar dock att PRO med samrådsredogörelse avser samrådsyttranden. Politikerna får inte yttrandena i sin helhet om de inte särskilt efterfrågar det. För att underlätta för beslutsfattare och andra intresserade att ta del av alla synpunkter som kommer in under planprocessens olika skeden gör kommunens tjänstemän ett sammandrag. Skrivelserna är dock offentliga handlingar och finns tillgängliga i sin helhet hos kommunstyrelseförvaltningen. Att lägga ut alla samråds- och granskningsyttranden på webbplatsen skulle kräva en granskning och prövning enligt personuppgiftslagen (PUL). Ett genomförande av det nya planförslaget kommer att ge Viksjöborna ett attraktivare och bättre centrum med en upprustad centrumanläggning och nya butiker. Den föreslagna bebyggelsen bedöms innebära positiva förändringar för stadsrummet som helhet och tillskottet av bostäder innebär att fler människor rör sig i området, vilket ökar tryggheten. Kulturen finns närvarande i form av teatern och biblioteket och i området finns också Viksjö kyrka samt fritidsgården Träffen med sina respektive verksamheter. Sporthall och idrottsanläggningar i närområdet kompletterar. Förvaltningen bedömer att Viksjö centrum med den föreslagna utvecklingen får mycket goda förutsättningar att vara både attraktivt, tillgängligt och tryggt. Synpunkter från PRO inkomna under programsamråd och plansamråd finns sammanfattade och kommenterade av kommunstyrelseförvaltningen i Redogörelse för programsamråd daterad respektive Samrådsredogörelse, daterad Med förvaltningens kommentar i samrådsredogörelsen om medborgarnas delaktighet i planeringen så noterades bara att PRO har önskemål om en annan process än den som regleras i plan- och bygglagen. Kommunstyrelseförvaltningens mening är dock att plan- och bygglagen ger berörda stora möjligheter till delaktighet och inflytande under planprocessen. Vid en räkning av bilarna på Tegvägen en vardagsnatt (ej kopplad till någon helg) i maj för ett år sedan stod det endast 12 bilar parkerade där. Det före-

7 7 (16) kommer säkert nätter med både fler och färre bilar men bedömningen är att det finns kapacitet för fler att parkera utmed vägen. Parkeringsmöjligheterna för både seniorboendet och äldreboendet är beaktade i planförslaget. Parkeringsbehovet för seniorbostäderna tillgodoses inom planerad markparkering söder om centrum och till viss del som kantstensparkering inom kvartersmark. Eftersom behovet av parkeringsplatser avtar efter ett antal år för seniorboenden får detta kvarter även tillgodoräkna sig åtta parkeringsplatser på den allmänna stora parkeringen väster om centrum. Äldreboendet får parkering på kvartersmark varav en del platser är tänkta som kantstensparkering längs Tegvägen. Lokaler Det pågår inom kommunen ett arbete för att förbättra tillgången till lokaler för föreningslivet. Tekniska nämnden har inventerat tillgången till uthyrningsbara kommunala lokaler och uppskattat kostnader för mindre anpassningar som möjliggör uthyrning. Enhetliga taxor har också tagits fram. Under 2013 har kommunen anpassat två lokaler i Jakobsberg, Birgittasalen i kommunalhuset och Kvarnen konferens i Kvarnkontoret. Dessa är tillgängliga för uthyrning till föreningar och andra från och med den 1 oktober i år. Anpassning av ytterligare två lokaler är på gång, men tekniken för att klara uthyrningen är ännu inte klar. Det gäller Barkarbyskolans respektive Aspnässkolans matsal. Arbetet med att hitta bra möteslokaler i övriga kommundelar fortsätter. Redan idag finns tillgång till kommunens +65-boenden, äldreboenden och bibliotek som är öppna för allmänheten vissa tider. Det finns också ett antal fritidsgårdar som kan upplåtas, t.ex. Viksjöträffen, Fjällenskolans fritidsgård och Tallbohovs fritidsgård. Kommunens bibliotek i Jakobsberg, Barkarby och Viksjö finns också att tillgå när dessa är öppna. 12. SPF Kvarnen Järfälla Föreningen tycker att det är positivt att man inte bygger bostäder vid lastkaj A samt att man planerar att bygga in lastkaj B. I fråga om äldreboendet undrar vi om inte det planerade 5-våningshuset hindrar ljuset från att tränga in hos de äldre. På bygatorna bör det vara tillåtet med högst 30 och inte 50 km/tim. Den föreslagna bebyggelsen väster om äldreboendet kommer att ge en viss skuggpåverkan under sen eftermiddag/kväll, men äldreboendet kommer att få bra ljusförhållanden. Kommunen har nyligen sett över hastighetsgränserna i vägnätet med syfte att skapa en mjukare trafikrytm och även minska koldioxidutsläppen. En strävan har också varit att få en bättre överensstämmelse mellan skyltad hastighet och gatornas utformning. I och intill det nu aktuella planområdet gäller 30 km/tim generellt inom bostadsområdena samt vid Traktor förskola, på Plogvägen och på Andebodavägen. På Traktorvägen mellan Viksjöleden och Traktor förskola har man bedömt att lämplig skyltad hastighet är 50 km/tim och på Viksjöleden 60 km/tim.

8 8 (16) 13. Viksjö socialdemokratiska förening (genom Helena Lindgren) I stort är vi positiva till nybyggande och förtätning i Viksjö centrum. Vi vill dock lämna följande synpunkter. Av 225 nya lägenheter är 100 specifikt ämnade för äldre och alla tillkommande lägenheter är tänkta att bli bostadsrätter. Vi tycker det finns anledning att anta att även övriga lägenheter kommer att locka något äldre medborgare, vilket leder till hög genomsnittsålder och skapar en homogen grupp. En blandning av människor i olika livsfaser samt blandade upplåtelseform är mer fördelaktigt vid skapandet av en stadsdel. Var ska människor träffas över generationsgränserna? Planen innehåller inga förutsättningar till det, inte i bostadshusen och inte heller i planering av gemensamhetslokaler. Trafiken kommer att öka i en stadsdel som växer. Antalet parkeringsplatser upplevs som underdimensionerad för både bostäder och handel. Kommunens strävan är att ha en balanserad befolkningssammansättning och kunna erbjuda en variation i bostadsutbudet med olika hustyper, upplåtelseformer, storlekar och kostnadsnivåer. Bostädernas upplåtelseform kan dock inte regleras i en detaljplan. Beträffande gemensamhetslokaler se kommentar till punkt 11. En ökande befolkning innebär också en ökning av trafiken, men att som i Viksjö bygga bostäder nära kollektivtrafik och service ger förutsättningar för ett lägre bilanvändande. Ett bättre resandeunderlag kan eventuellt även leda till förbättrad kollektivtrafik. Bilplatsbehovet för både handel och bostäder är beaktat i planförslaget. 14. Miljöpartiet de gröna Det är bra att det blir en varsam förtätning vid Viksjö centrum med nya bostäder i form av lägenheter. Bygg gärna fler billiga bostäder för unga och studenter och även fler äldreboenden. Fler miljövänliga cykelvägar, bättre gångbanor och bredare trottoarer behövs kring centrala Viksjö, t.ex. längs Andebodavägen. En tvärspårväg skulle kunna förbinda Kista, Akalla, Barkarbystaden, Jakobsberg och Viksjö. Viksjö är idag en av kommunens mest bilberoende kommundelar, främst för att det saknas spårbunden kollektivtrafik. Vi vill att mark ska reserveras för framtida spårbunden kollektivtrafik i Viksjö centrum. Den föreslagna nya trottoaren utmed Traktorvägens västra sida samt gångbanan utmed gatan bakom centrum innebär att gångsystemet invid centrum knyts ihop och att det blir enklare och säkrare att röra sig som gående. Andebodavägen ingår inte i planområdet. Ett ökat befolkningsunderlag samt fler arbetsplatser och handelsytor kan ge förutsättningar för en bättre kollektivtrafik. Idag finns dock inga planer på spårburen trafik till Viksjö.

9 9 (16) Yttranden från enskilda 15. Lars och Margareta Konradsson, Tegvägen 52 Utbyggnadsplanerna för Viksjö centrum har bantats, dock kvarstår en del innan planen ger en god livsmiljö för alla. Viksjö behöver inte stadsmässiga drag som det står i gestaltningsprogrammet. I kommunens kommentar till yttrande 35 i samrådsredogörelsen skrivs bl.a. att bebyggelsen inte torde komma att uppfattas som påfallande hög. De flesta i brf Granen håller antagligen inte alls med om detta. Byggnadshöjden resulterar i en bak- och framsida av centrum där bl.a. brf Granens mest närliggande hus (ca 19 m) tillsammans med biblioteket blir baksidan. Det föreslagna lamellhuset i fyra våningar som ligger närmast brf Granen ligger på tok för nära och är på tok för högt. Förtätning ja, men orimligheter, nej! Hälften så långt och hälften så högt ger rimligt livsutrymme för både befintliga och nya boende. Att vi befinner oss i en storstadsregion betyder inte att vi ska agera huvudlöst. I övrigt hänvisas till våra synpunkter från samrådet. Synpunkter från samrådet Tegvägen blir inte körbar om det blir kantstensparkering på båda sidor Tegvägen. Fler parkeringsplatser behövs. Vi föreslår att ett parkeringsdäck byggs på den del av parkeringen som ligger närmast Jetmacken. Traktorvägen skulle då inte behöva tas i anspråk för angöring till garaget under 8-våningshuset. Viksjö är en idyll nära storstaden med goda bussförbindelser och anslutning till pendeltåg. Krympande grönytor förändrar Viksjös karaktär. Nordväst om centrum planeras en huslänga i 4 våningar samt ett 8-våningshus. Bostäderna intill har balkonger mot de nya husen och vi befarar störande insyn. Den lilla parken som föreslås bebyggas används av äldreboendet Safiren för utevistelse. Ett nytt 4-våninghus föreslås som närmast 20 meter från de befintliga 3-våningshusen i brf Granen. Idag skuggas framför allt balkongerna längst ner och en trappa upp av centrumhuset. Under vintermånaderna kommer det nya 4-våningshuset att göra dessa månader ännu mörkare. Behåll Viksjös gröna karaktär och slopa planerna på ett 4-våningshus mellan brf Granen och centrumhuset. Kommentaren till yttrande 35 avsåg den föreslagna bebyggelsen i området mellan Tegvägen och Traktorvägen. Där är avståndet mellan föreslagen och befintlig bebyggelse i brf Granen mer än 50 meter Lamellhuset på 4 våningar väster om centrum innebär naturligtvis en förändring för intillboende vid Tegvägen. Men ett avstånd på nästan 20 meter mellan husen bedöms inte vara orimligt i ett så centralt läge i Viksjö och i en region med stark efterfrågan på bostäder. Tegvägens planerade körbanebredd möjliggör möte mellan personbil och t.ex. en sopbil. Utöver körbanan skapas utrymme för parkerade bilar på ömse sidor.

10 10 (16) Parkeringsbehovet för tillkommande bebyggelse är beaktat i planförslaget och framgår av planhandlingarna. Ett parkeringsdäck på den stora parkeringen behövs inte. Grönytan väster om centrum tas i anspråk för bebyggelse men söder om centrum kommer parken att uppgraderas och få en mer attraktiv och användbar utformning. 16. Micael Larsson, Tegvägen 74, och Barbro Larsson, Axvägen 89 Vi fortsätter att protestera mot ett åttavåningshus väster om centrum. Hur det än utformas kommer det att förfula hela centrum. Husen mellan Traktorvägen och Tegvägen bör stanna vid fyra våningar. Viksjö är ingen stad utan en småskalig förort och bebyggelsen bör förbli max fyra våningar. Vad hände med bebyggelsen söder om centrum mittemot lastkajerna? Det var här det fanns bäst utrymme för bebyggelse men av oförklarliga skäl är ett hus borttaget. Det känns ologiskt att klämma in två hus på den lilla ytan väster om centrum när det finns plats här. Att kalla området mellan Viksjöskolan och kyrkan för park är väldigt snällt. Mer grönska här vore önskvärt då mycket annat kommer att försvinna. Åttavåningshuset är en markör av centrum och bedöms bidra till en välgörande variation av den i övrigt låga flerbostadshusbebyggelsen i Viksjö centrum. Femvåningshusen på området mellan Tegvägen och Traktorvägen bedöms passa bra in i områdets skala. I en växande region är det angeläget att hushålla med mark i bra lägen så att den tas tillvara så effektivt som möjligt. Anledningen till att ett av lamellhusen bakom centrum har tagits bort är att det var svårt att klara kraven beträffande industribuller, i detta fall från hanteringen av varor vid inlastningen till centrum. Detta framgår av Samrådsredogörelsen, daterad Torg- och parkytor i centrum är tänkta att göras trivsammare med mer vegetation och trevliga sittplatser. Parkområdet söder om centrum utvecklas också. 17. Eva Börjesson, Tegvägen Många av oss som bor på Tegvägen är arga och oroliga över det framtagna planförslaget. Två av våra gröna lungor försvinner, den lilla parken väster om centrum och grönområdet mellan Tegvägen och Traktorvägen. Skogsremsan mellan Tegvägen och Traktorvägen är av oerhört stor betydelse. Vår och sommar är där fågelliv och på våren är marken täckt av vitsippor och blåsippor. De vackra tallarna är värdefulla året om. Byggplanerna bör ändras och 8-våningshuset krympas till fyra våningar som övriga planerade hus runt centrumhuset. Allra helst vill vi att det blir tre våningar. Femvåningshusen vid Tegvägen vill vi inte heller ha högre än tre våningar. Fem våningar skulle upplevas som mycket högre på grund av markens lutning. När området är färdigbyggt kommer Traktorvägen att ha ca 400 fler fordon per dygn än idag, avgashalter och bullerstörningar kommer att öka oacceptabelt.

11 11 (16) Behövs alla nya kommersiella lokaler? Det finns gott om butiker i Jakobsberg, Vällingby och Kista och Stockholm finns inom 20 minuters resväg. De enda icke kommersiella ställena som finns i centrum är kyrkan och biblioteket och med planerade affärslokaler blir biblioteket mer undanskymt än idag. Antalet parkeringsplatser kommer inte att räcka till. Tegvägen är redan idag alldeles för smal att kunna mötas på om bilar står parkerade utmed ena sidan. På vintern behöver snöplogen ta sig fram liksom sophämtningsfordon och räddningstjänstens bilar. I augusti 2012 fick jag totalt 63 namnunderskrifter från boende på Tegvägen och Såningsvägen när jag knackade dörr. Lyssna på oss innan alla träd är borta. Naturmarken mellan Traktorvägen och Tegvägen har ett bra läge nära service, kommunikationer och annan infrastruktur. Det är angeläget, speciellt i en växande storstadsregion, att sådan mark används på ett så effektivt och bra sätt som möjligt för att främja en god hushållning med marken. Åttavåningshuset för seniorboende markerar centrum och bidrar till en variation av den i övrigt låga flerbostadshusbebyggelsen i Viksjö centrum. Femvåningshusen mellan Tegvägen och Traktorvägen bedöms ha en skala som passar bra in på platsen. Den ligger på stort avstånd, över 50 meter, från befintliga hus vid Tegvägen. Grönytan väster om centrum tas i anspråk för bebyggelse men parkytorna söder om centrum kommer att utvecklas och få en mer attraktiv och användbar utformning för både barn och vuxna. Med fler bostäder och fler boende är det inte möjligt att undvika en ökning av trafiken, men att som i Viksjö centrum bygga bostäder nära kollektivtrafik och service ger förutsättningar för ett lägre bilanvändande. Det är ingen risk att gränsvärdena för partiklar överskrids. Centrumägaren Aberdeen anser att Viksjö centrum idag har ett mycket starkt grundutbud, men bolaget är övertygat om att här också finns en outnyttjad potential och att de föreslagna kompletteringarna kommer att göra centrum ännu bättre och attraktivare. Ett större kundunderlag förbättrar möjligheterna för dem som driver verksamheterna i centrum. Parkeringsbehovet för tillkommande bebyggelse är beaktat i planförslaget och framgår av planhandlingarna. Tegvägens planerade körbanebredd på 5,5 meter möjliggör möte mellan personbil och t.ex. en sopbil. Utöver körbanan skapas utrymme för parkerade bilar på ömse sidor. 18. Anne-Li Berenskiöld, Tegvägen 22 Anledningen till att jag för två år sedan flyttade till Tegvägen var skogsremsan mellan Tegvägen och Traktorvägen. Föga anade jag att det fanns planer på att sabotera den. Förstår inte hur man kommit fram till att smälla upp femvåningshus här då den intilliggande bebyggelsen är tre våningar. De befintliga husen på Tegvägen ligger också lägre än den föreslagna bebyggelsen vilket förstärker skillnaden.

12 12 (16) Det är mycket trafik på Viksjöleden redan idag och med fler hus och butiker lär buller, utsläpp och partiklar öka avsevärt samtidigt som inga träd längre skyddar. Vad ska vi med fler butiker till? Hade hellre sett ett levande torg och torghandlare och att parken utanför apoteket ställdes iordning till en trivsam plats. Istället planeras ett hiskeligt åttavåningshus som kommer skymma bakomliggande trevåningshus. Jakobsbergs centrum kämpar för sin överlevnad. Hur skulle Viksjö centrum kunna klara sig bättre? Det blir inte tillräckligt kundunderlag även om det blir fler hushåll. Torget mellan kyrkan och centrum kommer att göras trivsammare med mer grönska och platser att sitta på. Markområdet bakom centrum kommer att utvecklas till en park med lekmöjligheter, bänkar, gräsytor, träd och annan vegetation. I övrigt, se kommentar ovan. 19. Bo och Loine Sundén, Såningsvägen 37 Vi anser att handelsbyggnaden gränsande mot biblioteket bara ska få uppföras i en våning och att bebyggelsen vid Tegvägen-Traktorvägen ska få vara högst fyra våningar. Med den tänkta utbyggnaden i centrum kommer trafiken på Traktorvägen att öka betydligt, i synnerhet den tunga transporten. Ett säkrare övergångsställe Traktorvägen-Såningsvägen borde ordnas eftersom trafiken kommer med alldeles för hög fart in från Viksjöleden. Det som centrumägaren planerar är att uppföra en handelsbyggnad i en våning. Att i planen medge två våningar ger dock en flexibilitet om behoven skulle se annorlunda ut i framtiden. Angående bebyggelsen vid Tegvägen-Traktorvägen se kommentar till punkt 17. Trafiken på Traktorvägen intill Såningsvägen bedöms öka med ca 20 %, varav den övervägande delen är personbilar. Leveranser till de nya handelsytorna på torget är tänkt att ske från Plogvägen via gång- och torgytor, på samma sätt som för de mindre butiker som finns i centrum idag. Övergångsstället vid Traktorvägen-Såningsvägen har en mittrefug, vilket ger en säkrare gångpassage och medför att hastigheten minskar vid övergångsstället, även för trafiken från cirkulationsplatsen. Det bedöms inte finnas skäl att förändra utformningen. 20. Arne Ogne, Såningsvägen 67 Vi som har våra radhus mot Traktorvägen känner oro för att trafiken kommer att öka ännu mer. Sedan den senaste utbyggnaden vid Viksjö centrum är det svårt att föra samtal med någon om man sitter ute mot Traktorvägen. Idag går det inte att ha ett fönster öppet på natten eftersom man vaknar till varje gång en buss eller bil kör förbi. Hur tänker man minimera bullret för de 14 fastigheter med adress Såningsvägen som ligger mot Traktorvägen? Kan det tänkas att kommunen sätter upp bullerplank för fastigheterna? Bullret lär ju knappast minska.

13 13 (16) Trafiken på Traktorvägen intill Såningsvägen bedöms öka med ca 20 %, varav den övervägande delen är personbilar. Ljudnivån på grund av den föreslagna bebyggelsen bedöms inte öka med mer än 1 dba, vilket knappast kan uppfattas av örat, (man brukar säga att 3 dba är en knappt hörbar förändring). Idag har bostäderna vid Såningsvägen dba ekvivalent ljudnivå ut mot Traktorvägen. Vid ljudnivåer över 65 dba kan kommunala bullerskyddsåtgärder eventuellt komma ifråga. 21. Tahere-Jalali och Daryoush-Daryamadj, Andebodavägen 2 Vi vill framföra vårt klagomål över byggnadsplanerna när det gäller huset mellan ICA-butiken och Andebodavägen 2. Det kommer att bli väldigt trångt och mindre utrymme. Hoppas att ni bryr er om individer som bor här och tar hänsyn till våra synpunkter. Avståndet mellan den nya handelsbyggnaden och befintligt bostadshus är drygt 20 meter, vilket inte bedöms bli trångt. Handelsbyggnaden får enligt detaljplanen uppföras i två våningar men är tänkt att uppföras i bara en våning. 22. Andeboda första, andra, tredje, fjärde och femte samfällighetsförening De nya bostäderna innebär en kraftigt ökad trafik i området. Planen bör utformas så att denna trafik leds ut på närmaste genomfartsväg. Trafiken från de planerade bostäderna vid Tegvägen bör dirigeras direkt till Viksjöleden, alternativt utfart på Traktorvägen mellan de planerade husen. Bostäderna precis intill Viksjö centrum bör dirigeras mot Plogvägen för utfart mot Viksjöleden. Traktorvägen och Andebodavägen har redan idag allt för stor genomfartstrafik och ska centrum byggas ut så bör det beaktas. Det går inte att med skyltar och gupp styra detta i efterhand. Man skulle kunna stänga av Traktorvägen för genomfart till/från Andebodavägen och bara släppa igenom bussar, t.ex. med spårhinder eller bommar (som alternativ till ovan angivna punkter). Vi hoppas att ni hörsammar våra synpunkter och skapar uttänkta och moderna trafiklösningar i Viksjö. Tillkommande bebyggelse bedöms ha marginell påverkan på trafiken på Andebodavägen. Merparten av trafiken kommer att köra ut till huvudnätet (Viksjöleden) via Traktorvägen som är den snabbaste vägen till E 18 och arbetsplatser i och utanför kommunen. Kommunen eftersträvar generellt en öppen trafikstruktur. En avstängning enligt yttrandet medför längre körvägar och sämre tillgänglighet till bl.a. Viksjö centrum. 23. Tage Bengtar, Andebodavägen 185 I planbeskrivningen står det att de planerade bostäderna trafikförsörjs via Traktorvägen. Jag yrkar på att det ska framgå hur detta ska säkerställas så att inte Andebodavägen används som utfart österut. Beakta att det behövs utrymme för vändplaner om det t.ex. blir tal om spårviddshinder och att dessa bör finnas med i detaljplanen. Är andra lösningar tänkta bör det tydligt framgå av planen och ingå i uppdraget för genomförandet.

14 14 (16) Se kommentar ovan. 24. Pia Gidén, Axvägen Jag protesterar mot byggandet av bostadshus mellan Tegvägen och centrumhuset och byggandet av affärslokaler mellan centrumhuset och biblioteket/skolan. Ytorna är för trånga, det blir för nära grannar och vid biblioteket bildas en trång passage. Bygg i stället ihop ett nytt hus för handel med det befintliga utefter tegelväggen utanför djuraffären och viss del av glasväggen som Ica har. Att kalla området mellan kyrkan och Viksjöskolan för en park är ett skämt. Att mena att den ska ersätta det gröna som försvinner när det byggs ett åttavånings- och ett fyravåningshus mellan Tegvägen och centrum är sorgligt. Det är det enda stället i centrum där det finns träd. När de tas ner försvinner också småfåglarna. Plantera något på det stenbelagda/grusbelagda torget eller sätt dit någon konst. Flytta kyrkan till Larshålet och bygg i stället ett 14-våningshus där kyrkan står idag. Då får man ett riktmärke för Viksjö centrum. Ett 8-våningshus kommer inte att sticka ut då det inte blir nämnvärt högre än det befintliga centrumhuset. Med planerna på bostadshus även på området mellan Tegvägen och Traktorvägen så försvinner den sista grönskan i närheten av centrumområdet. Lämna Viksjö centrum i fred, men gör grönområdet mellan centrum och Tegvägen mer parklikt! Plantera blommor, återställ lekplatsen, anlägg en damm med en fontän. Fixa grusplanen till en gräsmatta och sätt ut rikligt med bänkar. Ta bort elhuset som står i vägen vid parken och ta bort den fula gigantiska Ica-Viksjö-skylten! Området väster om centrum har ett mycket centralt läge i Viksjö och även naturmarken mellan Traktorvägen och Tegvägen ligger bra till. Med hänsyn till det stora behovet av bostäder i stockholmsregionen är det viktigt att mark nära kollektivtrafik, service och annan infrastruktur tas tillvara effektivt. För Viksjö centrum är ett utökat kundunderlag också angeläget för att en god service ska kunna erbjudas invånarna även på sikt. Den befintliga centrumanläggningen kan inte byggas till mot Viksjöskolan eftersom Norrvatten har ett stort ledningsstråk utmed byggnaden. Med den bearbetning som gjordes efter samrådet - en uppdelning av den stora handelsvolymen i två mindre volymer - uppnår man en öppnare och tryggare känsla. Vegetationen på grönytan där åttavåningshuset planeras kommer att behöva tas bort, men ny grönska kommer också att tillföras området. Bl.a. kommer parkområdet söder om/bakom centrum att rustas upp till en mer attraktiv och användbar park med träd och buskar, gräsytor, lekmöjligheter och sköna sittplatser. Torgytan mellan kyrkan och centrum kommer också att få en trivsammare gestaltning med mer vegetation. Den nuvarande centrumanläggningen avses få en yttre upprustning för att skapa en attraktivare miljö. Skylten på centrumanläggningen avses tas bort.

15 15 (16) 25. Ann och Kenneth Röjding, Harpungränd 31 Vi har bosatt oss här i Viksjö för att vi vill bo nära naturen. Viksjö behöver inte byggas om till storstadsmiljö. Eventuell nybebyggelse får inte överstiga tre våningar. Femvåningshus vore helt fel att bygga vid Tegvägen-Traktorvägen då området är för litet och stör närliggande bebyggelse. Det kan ju heller inte vara så roligt att bo på femte våningen med utsikt över Viksjöleden. Vi som bor i villaområdena på andra sidan Viksjöleden får femvåningshus intill oss och blir betittade ovanifrån. Det förstör både välmående, trivsel och värdet på våra fastigheter. Det är just den här typen av gröna lungor som behövs inte höghus! Naturmarken mellan Traktorvägen och Tegvägen har ett bra läge nära service, kommunikationer och annan infrastruktur. Det är angeläget, speciellt i en växande storstadsregion, att sådan mark används på ett så effektivt och bra sätt som möjligt för att främja en god hushållning med marken. Femvåningshusen mellan Tegvägen och Traktorvägen bedöms ha en skala som passar bra in på platsen. Bebyggelsen ligger på stort avstånd, minst ca 50 meter, från befintliga hus vid Tegvägen. Avståndet till de närmaste tomterna vid Harpungränd är mycket långt, det överstiger 150 meter. 26. Nina Hjerpe, Sturevägen 5 Det är väldigt viktigt för oss att man ska bevara alla träd och övrig vegetation i området. Vi behöver ha kvar det gröna och vackra som betyder så mycket för vår livsglädje och trivsel och för syrets skull, vilket påverkar alla människor och djur. Träd och annan vegetation kommer att behöva tas bort för att man ska kunna bygga de föreslagna bostäderna. Men ny grönska med träd och buskar kommer också att tillföras området t.ex. i parken bakom centrum, på torgytorna och inom bostadskvarteren. SAMMANFATTNING Granskningen av detaljplanen har lett till mindre justeringar och förtydliganden av planhandlingarna enligt vad som redovisats ovan. Därutöver har beteckningen kryssprickad mark för parkeringslösningen i den västligaste delen av området Tegvägen- Traktorvägen tagits bort från plankartan och ersatts av beteckningen n 17 i analogi med hur övriga parkeringslösningar har redovisats. Vidare har de södra egenskapsgränserna för 8-våningsbyggnaden justerats något söderut (70 respektive 50 cm), för att i den delen överensstämma med den byggnad som nu projekteras. Dessutom har planbeskrivningen utvecklats vad gäller dagvatten och några av planbestämmelserna har förtydligats. Föreslagna kompletteringar/justeringar föranleder inte behov av någon ny granskning av detaljplanen. Sakägare med kvarstående synpunkter från granskning, plansamråd eller programsamråd Granskning Lars och Margaretha Konradsson, Tegvägen 52 Micael Larsson, Tegvägen 74

16 16 (16) Anne-Li Berenskiöld, Tegvägen 22 Eva Börjesson, Tegvägen 10 Tahere Jalali och Daryoush Daryamadj, Andebodavägen 2 Plansamråd Ingrid Larsen, Tegv. 12 Gunnel Thorsell, Tegv. 80 Eva Börjesson lista med 63 namn Högst 3 våningar Vill inte ha mer bebyggelse Högst 3 våningar Programsamråd I. Pihl, boende i brf Granen Högst 3-4 våningar Brf Granen (Tegvägen) Vill att planen delas upp i två Övriga med kvarstående synpunkter från granskning, plansamråd eller programsamråd Granskning Miljö- och bygglovsnämnden Hyresgästföreningen PRO Viksjö Viksjö socialdemokratiska förening Miljöpartiet de gröna Barbro Larsson, Axvägen 89 Bo och Loine Sundén, Såningsvägen 37 Arne Ogne, Såningsvägen. 67 Andebodas första femte samfällighetsförening Tage Bengtar, Andebodavägen. 185 Pia Gidén, Axvägen Ann och Kenneth Röjding, Harpungränd 31 Nina Hjerpe, Sturevägen. 5 Plansamråd Kultur- och fritidsförvaltningen Järfälla hembygdsförening Föreningen Viksjöbibliotekets Vänner Birgitta Wanhainen, Tröskv. 17 Monika Ekenstedt och Mariann Wikfelt Helena Lindgren Katarina Tengelin Gunilla Jonsson Programsamråd PRO:s samorganisation Järfälla Svante Zackrisson, Axv. 79 Sören Heurlin, Agrarv. 10 Kerstin Lundberg Handel högst i en vån. Möteslokal för föreningslivet Bibl. ska vara en del av centrum. Vill ha ny entré Vill ha mötesplatser Bygg två skyskrapor Vill ha gemensamhetslokal Vill ha hyresrätter Vill ha hyresrätter Fler mötesplatser i Viksjö Högst 5-6 våningar Högst 7 våningar Bygg inget på östra parkeringen Christina Johansson Plan- och exploateringschef Barbro Malmöf Planarkitekt

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Vårdboendet kastanjen del av fastigheten Jakobsberg 17:1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Diktsamlingen 1 i stadsdelen Abrahamsberg (ca 25 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Diktsamlingen 1 i stadsdelen Abrahamsberg (ca 25 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-11-21 Handläggare: Niklas Zetterberg Tfn 08-508 273 38 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för område vid

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2011/416 PLAN NR S158 2014-04-29 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Del av Kv. Svärdet Tomelilla kommun, Skåne län GRANSKNING Detaljplanen har varit utställd för granskning

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län Samhällsbyggnadsförvaltningen September 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0287 GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 &

Läs mer

Förslag till detaljplan för Tingstorget, Alby Botkyrka kommun

Förslag till detaljplan för Tingstorget, Alby Botkyrka kommun 1 [8] Planenheten 2016-05-17 2014:555 Referens Christoffer Jusélius Granskningsutlåtande Förslag till detaljplan för Tingstorget, Alby Botkyrka kommun Beskrivning av granskningsförfarandet Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp,

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp, STADSBYGGNADSKONTORET GRANSKNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Martin Larsheim SID 1 (5) Tfn 08-508 27 284 2013-11-05 Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun

NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun 2013-05-24 1 (6) Kst 2012/290 Detaljplan för NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 13 mars 10 april 2013.

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerad

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg

Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg Kommunledningskontoret Plan- och exploateringsenheten Sida 1 av 10 Dnr 2007/731 KS 203 Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg REMISSINSTANSER Externa remissinstanser Interna remissinstanser

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5

PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5 2011-03-21 1 (10) Dnr Kst 2010/325 PROGRAMSAMRÅD PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5 Planområdets läge Kommunledningskontoret

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder i kv Porträttet, Tyresö strand i Tyresö kommun

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder i kv Porträttet, Tyresö strand i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret September 2009 Karin Norlander, planarkitekt UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder i kv Porträttet, Tyresö strand i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning 2013-06-06 1/12 JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för nybyggnad av bostäder inom kvarteret Uttern i Norrtälje kommun. Förslaget

Läs mer

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län Granskningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2016-01-22 Fredrik Drotte 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2015:386 fredrik.drotte@upplandsvasby.se Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för kv Duvan 13 Samrådsredogörelse 1

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för kv Duvan 13 Samrådsredogörelse 1 Detaljplan för kv Duvan 13 Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för kv Duvan 13 upprättas med standardförfarande, vilket innebär att samrådet kommer att följas av ett granskningsförfarande

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-11-17 Dnr KS 2005/27 Kommunstyrelsens Strategiutskott Hallsbergs kommun Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun Samråd, om ett förslag

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

GRANSNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 mfl. Robertsfors kommun Västerbottens län

GRANSNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 mfl. Robertsfors kommun Västerbottens län GRANSNINGSHANDLING 2016-10-10 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 mfl Robertsfors kommun Västerbottens län HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Rubricerad detaljplan med tillhörande

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat GRANSKNINGSUTLÅTANDE STANDARDFÖRFARANDE Planförslag upprättat/påbörjat 2016-03-11 SBN 2016.0044 Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat 2016-10-03 BAKGRUND OCH SYFTE

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Björkskatan1:764 och del av 1:3

Björkskatan1:764 och del av 1:3 Dnr: SBF 2015/125 Stadsbyggnadsförvaltningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Björkskatan, Björkskatan1:764 och del av 1:3 Luleå kommun Norrbottens län Bakgrund Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-29

Läs mer

KÄRNMAKARGRÄND fastigheten Kallhäll 7:8, Järfälla kommun

KÄRNMAKARGRÄND fastigheten Kallhäll 7:8, Järfälla kommun 2011-09-02 1 (2) Dnr Kst 2010/518 Detaljplan för KÄRNMAKARGRÄND fastigheten Kallhäll 7:8, Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden den 3 maj 2011 den 31 maj

Läs mer

Granskningsutlåtande. Gruvstugan 1:9 ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Granskningsutlåtande. Gruvstugan 1:9 ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Granskningsutlåtande 1(8) 214 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 med närområde inom Kolmården i Norrköpings kommun den 18 november 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

Detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:239 och del av Porsön 1:3

Detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:239 och del av Porsön 1:3 Dnr: SBF 2015/9 Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:239 och del av Porsön 1:3 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade

Läs mer

Granskningsutlåtande

Granskningsutlåtande 2017-06-05 2017-09-20 Rev. kommentar sid. 5 Dnr SBN 2013/0510 Detaljplan för Härebacka 7:4, Askeslätt etapp 2 Lidköpings kommun Granskningsutlåtande Hur granskningen bedrivits Granskning av planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län

Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län 1 (6) Datum Beteckning 2011-03-23 2010.0181.214 Utlåtande tillhörande Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län Finspångs kommun Samhällsplaneringsenheten

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 7:2 M.FL. (HILLERSTORPS HAMN) I GNOSJÖ KOMMUN

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 7:2 M.FL. (HILLERSTORPS HAMN) I GNOSJÖ KOMMUN 2014-08-04 DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 7:2 M.FL. (HILLERSTORPS HAMN) I GNOSJÖ KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE ÄRENDEHANTERING Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-08 226 att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan för Björnen 7 Utökad byggrätt för flerbostadshus Östersunds kommun

Detaljplan för Björnen 7 Utökad byggrätt för flerbostadshus Östersunds kommun Detaljplan för Björnen 7 Utökad byggrätt för flerbostadshus Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1437/2016 Dnr ByggR: P 2016-45 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Plansamråd Detaljplanen har varit utsänd för samråd under tiden

Läs mer

KÄLLTORPSVÄGEN/ULVSÄTTRAVÄGEN Fastigheten Kallhäll 6:3 m.fl., Järfälla kommun

KÄLLTORPSVÄGEN/ULVSÄTTRAVÄGEN Fastigheten Kallhäll 6:3 m.fl., Järfälla kommun 2014-10-10 1 (6) Dnr Kst 2009/96 Detaljplan för KÄLLTORPSVÄGEN/ULVSÄTTRAVÄGEN Fastigheten Kallhäll 6:3 m.fl., Järfälla kommun UTLÅTANDE Detaljplan för Källtorpsvägen/Ulvsättravägen, fastigheten Kallhäll

Läs mer

Viksjö C, Järfälla kommun Trafikbullerutredning R01 Handläggare Kvalitetsgranskning

Viksjö C, Järfälla kommun Trafikbullerutredning R01 Handläggare Kvalitetsgranskning 1(7) 2012-04-05 Viksjö C, Järfälla kommun Trafikbullerutredning R01 rev02: 2013-03-19 Uppdragsnummer: 241866 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt 010-452 25 50

Läs mer

Höjden 32. Samrådsredogörelse. Innehåll. 1. Bakgrund. 2. Hur samrådet har gått till Dnr MSN/2015:162. Detaljplan.

Höjden 32. Samrådsredogörelse. Innehåll. 1. Bakgrund. 2. Hur samrådet har gått till Dnr MSN/2015:162. Detaljplan. 2016-11-28 Dnr MSN/2015:162 Detaljplan Höjden 32 stadsdelen Hersby Samrådsredogörelse Innehåll 1. Bakgrund s. 1 2. Hur samrådet har gått till s. 1 3. Sammanfattning av inkomna synpunkter s. 3 5. Sammanfattande

Läs mer

Detaljplan för nytt flerbostadshus vid Ektorpsrondellen på Sicklaön, Nacka kommun

Detaljplan för nytt flerbostadshus vid Ektorpsrondellen på Sicklaön, Nacka kommun 2014-10-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: KFKS 2012/491-214 Projekt 9221 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för nytt flerbostadshus vid Ektorpsrondellen på Sicklaön, Nacka kommun Förslag till beslut

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Hässelby Villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby Villastad (9 radhus)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Hässelby Villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby Villastad (9 radhus) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN -54 SID 1 (6) 2013-03-21 Handläggare: Helena Persson Tfn 08-508 27 237 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Hässelby

Läs mer

Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda

Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda Utlåtande Stadsbyggnadskontoret 2012-03-26 Mats Jakobsson 08 590 970 96 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2011:23 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda Uppdrag Miljö- och planutskottet

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV GÄLLIVARE 76:1 - Borgargatan. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV GÄLLIVARE 76:1 - Borgargatan. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län ANTAGANDEHANDLING GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV GÄLLIVARE 76:1 - Borgargatan Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0519 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser

Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se 2013-05-02 Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser Bakgrund Kommunstyrelsen har

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL.

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. KOMPLETTERANDE PM TILL TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. RAPPORT 2014-03-20 Uppdrag: 244238, Detaljplan för handelsplats Brunna i Upplands-Bro kommun Titel på rapport: Kompletterande

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden Dnr KS/2015:180 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2016-06-17 2016-07-15. Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter under plansamrådet med s kommentarer. Inför granskningsskedet

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 UTSTÄLLNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 Östanvik sett från Säfsbyn Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr: SBN-2015-02847 Detaljplan för Hyvlaren 14 inom Östertälje i Södertälje Upprättad 2016-11-21 Tidigare Beslut i ärendet Nämnd Beslut Beslutsdatum Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Detaljplan för kv. Nifelhem 7, Köpings tätort, Köpings kommun

Detaljplan för kv. Nifelhem 7, Köpings tätort, Köpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (5) Stadsarkitektkontoret Victor Zakrisson, Planarkitekt 0221-252 92 victor.zakrisson@koping.se Detaljplan för kv. Nifelhem 7, Köpings tätort, Köpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län. Granskningshandling. Kvarstående synpunkter och ställningstagande

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län. Granskningshandling. Kvarstående synpunkter och ställningstagande Granskningshandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-05-05 till 2015-05-27.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för Björnhovda 3:15

Detaljplan för Björnhovda 3:15 Samrådsredogörelse 1(5) Emelie Bertholdson, 0485-478 46 emelie.bertholdson@morbylanga.se Detaljplan för Björnhovda 3:15 Utlåtande över inkomna skrivelser efter samråd Rubricerade detaljplan handläggs enligt

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan 1(5) PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2009-02-16 Reviderad 2009-05-25 Planens syfte och

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr 2011.0028.214 Samrådsredogörelse 2011-05-18 1 (5) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Hårstorp 1:1 m.fl Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

Läs mer

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun SAMRÅDSHANDLING 2015-10-09 Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Samrådshandling Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för kvarteret Staren 1 med flera Nya Marnässkolan i Ludvika Redogörelsen upprättad i november 2015

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för kvarteret Staren 1 med flera Nya Marnässkolan i Ludvika Redogörelsen upprättad i november 2015 GRANSKNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för kvarteret Staren 1 med flera Nya Marnässkolan i Ludvika Redogörelsen upprättad i november 2015 Bild: Sweco Architects AB Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Detaljplan för Knislinge Resecenter del av Knislinge 43:1, Östra Göinge kommun, Skåne län

Detaljplan för Knislinge Resecenter del av Knislinge 43:1, Östra Göinge kommun, Skåne län Detaljplan för Knislinge Resecenter del av Knislinge 43:1, Östra Göinge kommun, Skåne län Datum: 2/7-2014 Dnr.: KS 2011/447.343 Planförslaget har varit på samråd under tiden 17 april 8 maj 2014 enligt

Läs mer

Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län 1(7) Datum Diarienr: 2011-000299 Miljöreda: 11/0556d Sabina Talavanic, arkitekt Upprättad: 2013-02-13 Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HANDLÄGGNING Planförslaget,

Läs mer

Ändring av detaljplan, dp 526, för del av Tollare 1:16 m.fl., Tollare trappa och del av Tollare strand inom delplan 2 i Boo, Nacka kommun

Ändring av detaljplan, dp 526, för del av Tollare 1:16 m.fl., Tollare trappa och del av Tollare strand inom delplan 2 i Boo, Nacka kommun 1 (8) ANTAGANDEHANDLING Dnr MSN 2016/4-214 Förenklat standardförfarande PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan, dp 526, för del av Tollare 1:16 m.fl., Tollare trappa och del av Tollare strand inom delplan

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Kungbäck 1:144 m fl., Strömstads kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Kungbäck 1:144 m fl., Strömstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Kungbäck 1:144 m fl., Strömstads kommun HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2005-10-20 161 att genomföra ett samråd utifrån handlingar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för Inre Sållaren upprättas med enkelt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att

Läs mer

Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad, Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.0534 1/6 2007-11-22 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad, Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.0534 1/6 2007-11-22 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1/6 Dnr 2006.0534 2007-11-22 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad, Ulricehamns kommun Västra Götalands län ULRICEHAMNS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande Utställningsutlåtande Detaljplan för Hemmeslöv 8:2 m.fl. i Båstad, Båstads kommun Detta detaljplaneförslag har varit utställt under tiden 2011-10-25 till 2011-11-28 för att ge sakägare, boende, myndigheter

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandling Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. DETALJPLAN Upprättat av Britta Lundgren den 2012-02-20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Björkskatan1:764 och del av 1:3

Björkskatan1:764 och del av 1:3 Dnr: SBF 2015/125 Stadsbyggnadsförvaltningen GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Björkskatan, Björkskatan1:764 och del av 1:3 Luleå kommun Norrbottens län Bakgrund Stadsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås DP 1781 Detaljplan för: Del av Västerås 4:86 Vallby, Västerås GRANSKNINGSTID: 3 oktober 25 oktober 2013 Granskningshandling, 2013-09-26, dnr: 2011/104-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN

Läs mer

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus.

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus. 709578 RAPPORT A 1 (8) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-02 Skanska Stefan Canderyd Vår referens

Läs mer

Strömstad ny sporthall, Buller PM

Strömstad ny sporthall, Buller PM PM 04:0 Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler. Strömstad Dokumentinformation Titel: Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler, Strömstad Datum: 04-0-06 Uppdragsansvarig: Handläggare:

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi 14 UPPDRAG Mörviken Åre Krook & Tjäder UPPDRAGSNUMMER 7002481 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Joakim Bengtsson Sabina Rubbi DATUM 2017-02-10 REVIDERING 2017-04-21 Kommentarer I revideringen

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

Detaljplan för DISAVÄGEN, del av Odenslunda s:1 i Upplands Väsby kommun

Detaljplan för DISAVÄGEN, del av Odenslunda s:1 i Upplands Väsby kommun Granskningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2016-01-22 Fredrik Drotte 08-590 970 00 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2015:385 fredrik.drotte@upplandsvasby.se Detaljplan för DISAVÄGEN, del av Odenslunda s:1

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer