Minnesanteckningar från Boverkets samrådsmöte med funktionshinderförbunden den 24 september 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Boverkets samrådsmöte med funktionshinderförbunden den 24 september 2014"

Transkript

1 Minnesanteckningar för Boverkets samråd med funktionshinderförbunden 1(10) Minnesanteckningar från Boverkets samrådsmöte med funktionshinderförbunden den 24 september 2014 Plats Vattenborgen/Castello, Stortorget, Karlskrona. Närvarande HSO: Ingrid Dalén (FUB), Gert Månsson (RTP) HRF: Mattias Lundgren SRF: Jimmy Pettersson DHR: Lars-Göran Wadén SKL: Emilie Gullberg Länsstyrelsen: Maria Heymowska Boverket: Roland Thörnquist, Ewa Krynicka Storskog, Cathrine Engström, Per Stenholm, Anette Johansson, Lars Estlander, samordnare/sekreterare Andreas Johansen samt ordförande Maria Petersson. Inbjuden gäst: Henrik Johansson, Växjö kommun Inledning och presentation Ordförande Maria Petersson välkomnar alla och inleder samrådsmötet med dagens program och en presentationsrunda. Maria Petersson är genom sitt ordförandeskap en representant i samrådet för Boverkets ledning. Detta samrådsmöte var det första för Maria Heymowska som representerar länsstyrelserna. Hon är arkitekt och har en lång erfarenhet av funktionshinderfrågor, idag är hon samhällsbyggnadschef på länsstyrelsen i Stockholm och arbetar med översiktsplanering och andra samhällsplaneringsfrågor av mer regional karaktär. Samrådsmötet var även det sista för Ingrid Dalén som avtackades för sitt varma engagemang under åren som gått. Ingrid har en mycket lång erfarenhet av funktionshinderfrågor och har arbetat med bostadspolitik, huvudsakligen de ekonomiska aspekterna, i regeringskansliet och i statliga kommittéer. Hon har också länge varit aktiv i funktionshinderrörelsen. Ingrid deltog även i arbetet med bostadsanpassningsbidragen (BAB) under 1980-talet. Roland Thörnquist berättar om möteslokalen i Vattenborgen som har en intressant historia kopplad till världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. År 1863 uppfördes byggnadens fasad runt en vattencistern som fylldes med vatten från Lyckebyån som pumpats dit med ångkraft.

2 Minnesanteckningar för Boverkets samråd med funktionshinderförbunden 2(10) Färskvattnet var i första hand till för marinen och örlogsvarvet, och sändes i andra hand till pumpar som civilbefolkningen använde. Efter det har Vattenborgens funktion diskuterats och förslag har funnits på att det skulle bli en tunnelbanestation, men idag är det restaurangen Castello som även har byggt ett konstmuseum i den gamla cisternen under den nuvarande byggnaden. Regeringsuppdrag: Utreda undantag för tillgänglighet för studentbostäder med tidsbegränsat bygglov Ewa Krynicka Storskog, arkitekt, och Cathrine Engström, jurist, berättade om ett kort regeringsuppdrag om studentbostäder (Bilaga 1: Ppt-presentation av uppdraget). Boverkets arbete hade ännu inte satt igång till samrådsmötet, men uppdraget ska redovisas till regeringen redan den 1 december Remiss på förslaget kommer därefter troligen att sändas ut från regeringen. Samrådet fick ett material tilldelat (Bilaga 2: BBR avsnitt 3:1 och 3:2 Utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav) där texten är färgmarkerad så man lätt ser skillnad på vad som är utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav eller både ock i BBR. Det tidsbegränsade bygglovet omfattar redan utformningskraven, varför uppdraget handlar om att föreslå en ny formulering till de tekniska egenskapskraven. Skillnaden mellan dessa olika typer av krav är att utformningskraven gäller de stora dragen som man kan se på planritningen, medan detaljerna omfattas av de tekniska egenskapskraven. En annan avgränsning är att uppdraget endast hanterar tidsbegränsade bygglov för uppförande av studentbostäder. Boverket ska vid behov föreslå en ny formulering av författningen, men även göra en konsekvensanalys av förändringen. HSO ställer fråga om vad det egentligen är för behov som ska utredas? HSO ser för sin del inga behov av författningsförändringar för ett generellt undantag från kraven på tillgänglighet och användbarhet, vilket direktiven från regeringen utgår från. HSO pekar på de resultat som Boverket har redovisat, nämligen att det går att bygga med överlappande funktioner så att det i slutändan bara handlar om ytterligare en halv kvadratmeter som tillkommer med gällande tillgänglighetskrav, en försumbar byggkostnad i förhållande till den boendes behov. Man ställer även frågan om vägledning till byggnadsnämnderna i detta och då även till funktionshinderförbunden, och påpekar att det är viktigt att veta vad som styr lämplighetsprövningen av det tillfälliga bygglovet. Vems behov av vad är det som ska mötas? Det kan ju tolkas mycket olika från kommun till kommun beroende på förkunskap. Boverket förtydligar att det inte är en vägledning som ska åstadkommas i det här uppdraget, utan det handlar om en konsekvensanalys av den förändring som ska tas fram.

3 Minnesanteckningar för Boverkets samråd med funktionshinderförbunden 3(10) HSO påminner även om att Sverige fått kritik från FNs granskningskommitté för de avsteg som görs från bygglagens tillgänglighetskrav vid nybyggnad. Kritiken har framförts vid uppföljningen av FN-konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. DHR sätter uppdraget i ett större sammanhang och framhåller Norge som exempel. Där nallas det redan på tillgänglighetskraven och just studentbostäder är ett sådant exempel. Om 15 år kommer vi behöva äldreboenden så då kommer det vara oerhört enkelt att plötsligt vilja göra äldrebostäder av dem och permanenta bygglovet som har dessa frånsteg i tillgänglighetskraven. Snart kommer 40-talisterna med sin armé av rullatorer, och om tio år kommer vi diskutera hur vi ska åstadkomma bostäder för den samhällsgruppen. En annan fråga är huruvida detta avsteg från tillgängligheten verkligen kommer leda till att fler studentbostäder byggs? SRF ställer frågan om hur det fungerar när uppdragen anländer Boverket. Myndigheten borde kunna ställa frågor om det övergripande syftet med ett inkommande uppdrag, eftersom ministerstyre är förbjudet. Boverket svarar att vår uppgift är att bistå med tydliga underlag till besluten, och att vi ska väga in konsekvenserna för människor i kontrast till kortsiktiga ekonomiska hänsyn. Länsstyrelsen refererar till läget i samhällsdebatten och påpekar att Boverket har stora möjligheter att diskutera hur vi kan göra bostäder användbara. Ska vi uppnå långsiktig hållbarhet är användbarhet en nödvändig dimension. Samrådet uppmanas att fortsätta lämna synpunkter på uppdraget som stöd i Boverkets arbete. Kommittédirektiv 2014:69 för ny arkitekturpolitik Andreas Johansen, samordnare för funktionshinderpolitik på Boverket, följer upp punkten från föregående samrådsmöte om utredningsdirektivet (Bilaga 3) om en ny politik för arkitektur, form och design. I direktivet saknas de nationella målen för funktionshinderpolitiken och de transportpolitiska målen för tillgänglighet. Det hävdas ofta att fysisk tillgänglighet är så självklart att det inte behöver nämnas, och därför sorteras funktionshinderfrågor istället in under paraply-begreppet social hållbarhet. Men det är djupt mänskligt att det som nämns också är det som anses viktigt, eller omvänt; Det som aldrig omtalas finns heller inte. Därför är det intressant att göra en klassisk ordräkning i kommittédirektivet. Ordet miljö nämns 56 gånger, och då 10 gånger i meningen miljöfrågor. Ordet design nämns 53 gånger, dock aldrig i meningen Universal Design/konceptet Design för alla, utan istället som sammansättning av typen designpolitik eller designperspektiv. Ordet funktion nämns 2 gånger (sida 2 och 5) och då i ett vidare sammanhang istället för att lyftas fram särskilt. Här används

4 Minnesanteckningar för Boverkets samråd med funktionshinderförbunden 4(10) förvisso ordet brukbarhet en gång men det är heller inget ord som generellt används när funktionshinder eller fysisk tillgänglighet diskuteras, där används istället ordet användbarhet. Men begreppen funktionshinder, fysisk tillgänglighet eller användbarhet förekommer aldrig i kommittédirektivet. Det som nämns i direktivet är grunden för det arbete som den särskilda utredaren Christer Larsson har uppdragits. Enligt Boverkets sektorsansvar för fysisk tillgänglighet och position som strategisk myndighet, är det Boverkets ambition att verka för att funktionshinderfrågorna är aktuella i den här typen av samhällsförändrande uppdrag. Den 20 november får Boverket besök av MFD, Myndigheten för delaktighet, för att diskutera arbetet inom Strategin för funktionshinderpolitiken På det mötet kommer även kommittédirektivet att diskuteras eftersom det är båda myndigheternas uppgift att värna funktionshinderfrågorna i samhället. Det är lätt att man glömmer användbarheten mitt i all design. Förslag lyfts om att bjuda in utredaren Christer Larsson till nästa samrådsmöte som hålls den 5 mars Samordnare Andreas Johansen undersöker möjligheten. DHR berättar att de haft kontakt med Christer Larsson och ambitionen är att mötas för en diskussion kring utredningen. De har även reagerat starkt över en formulering på kommittédirektivets sista sida där både äldre- och funktionshinderperspektivet helt utelämnas; Konsekvensbeskrivningen ska även göras utifrån ett mångfalds-, jämställdhets- och barnoch ungdomsperspektiv. Former för samråd En kort bakgrund gavs där Boverket berättade att man i revideringen anpassat samrådets sammansättning till hur funktionshinderförbunden valt att samarbeta sinsemellan men även i förhållande till Boverket. När DHR lämnade HSO utökades samrådet med ytterligare en plats så att HSO fick behålla sina tre platser. Under våren 2014 överlåter Lika Unika sitt deltagande i samrådet till sittande representanter från SRF och HRF. Boverket värnar en bredd i användarperspektiven och nämner då särskilt syn, hörsel, rörelseförmåga och kognitiv och psykisk funktionsnedsättning. Under året har HSO ställt en förfrågan till Boverket om ett möte där formerna för samråd kan diskuteras. HSO åberopar dels regeringens strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken , där samråd både med regeringen och med myndigheterna betonas, dels överenskommelsen mellan Handisam och funktionshindersrörelsen om funktionshindersråd. I den senare anges rådens syfte och formerna för samverkan. Några i samrådet har ställt sig tveksamma till förslaget, varför slutligt ställningstagande i fråga inte tagits. HSO understryker vikten av att HSOs framställan besvaras.

5 Minnesanteckningar för Boverkets samråd med funktionshinderförbunden 5(10) DHR tycker att Boverkets reviderade dokument som beskriver samrådets form och syfte är bra. DHR ställer sig däremot mycket kritiska till HSOs brev med förslag på att samrådets sex representanter från funktionshinderorganisationerna endast ska utses av HSO och Lika Unika. Med anledning av HSOs brev kommer DHR ta kontakt med HSOs ordförande Ingrid Burman för en dialog. Frågor som lyftes var om tidsperioden för representanterna är 3 år eller som mandatperioden 4 år och när nya representanter ska utses, att det bör definieras i dokumentet vilken FNkonvention som avses, samt att utformningen av dagordningen bör anpassas ytterligare till förbundens representanter. Boverket uppmanar att komma in med förslag till dagordningen som är av intresse för samrådet. SKL bidrar med att bevaka dagordningen utifrån kommunernas roll. HSO undrar om man kan adjungera ett annat förbund tillfälligt, eftersom det på sidan 2 i det beskrivande dokumentet står att vi kan tillfälligt bjuda in andra förbund. Svaret blev ja. Boverket bör också ändra formuleringen i den del som kan tolkas som att samrådet exkluderar andra rörelseförbund än DHR. HSO har flera medlemsförbund vars medlemmar har nedsatt rörelseförmåga. UD2014 Insikter och information från den internationella universal design-konferensen i Lund den juni Ewa Krynicka Storskog, arkitekt på Boverket, berättade bland annat om Boverkets workshop på konferensen How to get there an accessible housing and living environment (Bilaga 4). Där använde Boverket olika exempel som grund för workshopens diskussion, som kontrastmarkering på glasytor, i trappor och teleslinga i en receptionsdisk. Man såg även exempel på tillgänglighetsanpassningar utomhus som ramper, stenläggning och dörrautomatik men även en bild från Neptunhallen i Marinmuseum och hur ubåten gjorts tillgänglig för rullstolsburna. Ett tema på konferensen var tillgänglighet i fyra årstider och hur en åtgärd kan tappa sin funktion beroende på årstid. Utomhus-ramper kan ibland behöva tak för att slippa snö och vindförhållanden, vilket en nu pågående studie i Råneå visade som tidigt resultat. Studien ämnar landa i konkreta råd för hur man kan bygga och men även förvalta. Konferensen visade hur olika länder valt olika fokus. I Japan arbetar man med ekonomiska incitament i tillgänglighetskraven dock ej retroaktivt och man gör satsningar på forskning. I Egypten byggde man en hel stad som skulle vara fullständigt tillgänglighetsanpassad, men det blev ändå ett fiasko på grund av att adressen upplevdes som stigmatiserande, så ingen ville bo där i slutändan. I Belgien utförde man en fullskaleforskning på ett hus; vad skulle hända om man tillgänglighetsanpassade ett helt, befintligt, hus? Vilka problem skulle man stöta på? Vi såg även en video på hur en ramp helt integrerats med fasaden i en kulturminnesmärkt byggnad.

6 Minnesanteckningar för Boverkets samråd med funktionshinderförbunden 6(10) HSO reagerar på videon och att man gömt undan hissen och undrar om det är fult med tillgänglighet, och menar att det numera borde vara självklart att vi har olika förmågor men även att alla ska kunna använda samma entré. Har man exempelvis en särskild ingång runt hörnet med ramp så är den fortfarande exkluderande utformad, för alla förtjänar ändå att anlända genom huvudentrén. Boverket tar Fredrikskyrkan på Stortorget som exempel, där en stor ramp satts på sidan av kyrkan i stället för vid huvudentrén. På så vis har byggnaden gjorts viktigare än människan, trots att det ju en gång var människan som skapade byggnaden för att fylla ett mänskligt behov. En slutsats från UD2014 som konferens var styrkan i genomslagskraft som färdiga exempel bär på. Det är viktigt att visa hur vi kan göra det möjligt att leva självständigt i sitt hem. En annan erfarenhet är att begreppet Accessibility (tillgänglighet) verkar vara på väg att bli utdaterat, eftersom man istället talar om det vi arbetar för att uppnå i slutändan social inkludering. Därmed talar man i termer av universell utformning, inkluderande utformning vilket även stärker konceptet Design for all. Ewa beskrev det som Calzone-effekten, att allt ska vara inbakat där tillgängligheten är en av flera självklara aspekter. HSO påminde om hur begreppet tillgänglighet kan betyda lite vad som helst i Sverige, som närhet till kommunikationer och service eller cykelbanor. Länsstyrelsen lyfter bristen av funktionshinderperspektiv i arkitekt-utbildningen fram till idag, men framhåller att viljan ändå finns hos arkitekter och byggherrar bara man förklarar vad tillgänglighet är bra för, att det handlar om användbarhet. Där kan det även vara en attityd-fråga i hur man diskuterar utformningen, det vill säga att man diskuterar centimeter hit och dit istället för rummets funktion för den som ska bo där och att den ska fungera i vardagen. HRF framhåller att man heller inte ska låta de goda generella lösningarna tränga undan nödvändiga särlösningar. Ibland kan det behövas något litet extra för att det ska fungera för en per person med olika funktionsnedsättningar. Generella lösningar bär även med sig diskussionen om minimi-nivåer, men en viss nivå kanske ändå inte passar alla, så det är viktigt att lyfta med det i begreppsdiskussionen. Boverket lyfter vikten av att tänket går rakt igenom de två processer vi har i Sverige, plan och bygg, så att dessa hör ihop. Det ges även exempel på hur nyttan av tillgänglighet kan bli påtaglig för näringsidkare, där man i Göteborg innerstad varje år kollar tillgängligheten i lokaler och håller det får man ett bilprovningsmärke att sätta i fönstret, ett slags diplom på att man arbetar för att ha en inkluderande verksamhet. DHR undrar om det någonsin påtalas att tillgänglighet faktiskt lönar sig. Halva befolkningen gynnas ju av rampen och ändå kräver folk bevis på detta.

7 Minnesanteckningar för Boverkets samråd med funktionshinderförbunden 7(10) Certec vid Lunds universitet arrangerade konferensen som samlade deltagare från 34 olika länder. Ewa bloggade även om konferensen, se referenslistan för länk. Länsstyrelsens arbete med funktionshinderfrågor Länsstyrelsens nya representant Maria Heymowska, samhällsbyggnadschef vid Stockholms länsstyrelse. Hon berättade att hon började arbeta för länsstyrelsen i ett skede då staten fortfarande gav omfattande subventioner till bostadsbyggandet genom räntebidragen och särskilda investeringsbidrag. Länsstyrelserna hanterade stöden och kunde därigenom direkt påverka bland annat tillgänglighetsfrågorna i bostadsbyggandet. Det arbetet fick mycket respekt från både byggsektorn och kommuner. Idag fortsätter det arbetet när det gäller stödet till äldre- och trygghetsbostäder och därmed i begränsad omfattning. Nu arbetar hon med funktionshinderfrågorna på den regionala planeringsnivån. Länsstyrelsens uppgift i förhållande till kommunernas byggnadsnämnder är att ge det som kallas tillsynsvägledning. Det är inriktat på hur kommunerna själva jobbar med exempelvis tillgänglighetsfrågorna. Kommunen hanterar de enskilda ärendena och länsstyrelsens roll är att ha uppsikt och att ge vägledning. Som exempel i naturvårdsarbete och förvaltning av naturreservaten nämns handboken Tillgänglighet i natur- och kulturområden (Bilaga 5). Handboken visar hur man åstadkommer tillgänglighet så folk kan ta sig fram i områdena, få information om platsen osv. Länsstyrelsen arbetar med tillgänglighet på flera olika sätt. Man deltar i ett projekt för nyanlända, där uppgiften är att tidigt fånga in personer med funktionsnedsättningar så de får det stöd de behöver redan från början. Man jobbar med Carpe som är ett kompetensförsörjningsarbete där man arbetar med att det ska finnas en tillräcklig kompetensbas med personer som ska arbeta med funktionshindrade. En intern uppgift är det arbete de gör för att göra den egna informationen tillgänglig. Den information som läggs ut ska ha bra läsbarhet och det ska till exempel finnas möjlighet att höra nyheter. Informationsavdelningen jobbar på för att förmå medarbetarna att leverera beslut och annat i rätt format, så det kan förstås av mottagaren. Växjö kommun Tillgänglighet i planeringen Som ett led i att ett av årets tema handlat om planeringsfrågor så bjöds Växjö kommun in till samrådet för att berätta om hur deras översiktsplan (ÖP) för Växjö stad (Bilaga 6) kopplar Vision till Genomförande. Henrik Johansson, planeringsarkitekt som arbetar på Planeringskontoret, gav en historisk bakgrund om kommunen och hur Växjö stad är planerad med gröna och blå kilar och stråk. Den byggda miljön är även grönområden och målet är att

8 Minnesanteckningar för Boverkets samråd med funktionshinderförbunden 8(10) varje Växjöbo ska ha tillgång till 1 ha grönområden inom 300 m eller 5 min från bostad, vilket är ett intressant sätt att se på grönområden i stan som mängd i minuter. Staden är i princip fylld så man arbetar istället med utvecklingsprincipen Gröna och blå kilar och stråk, för att länka samman staden. På senare tid ökade byggtakten i staden och därför togs en ny ÖP 2012 fram specifik för tätorten. Henrik beskriver ÖP är grunden för en genomförandekatalog, det vill säga över Vem som gör Vad. Ambitioner når aldrig långt om ingen vet vem som ska genomföra vad och ta ansvar för att det genomförs. Sammanhållen stad är en av tre ledstjärnor för Växjö där konsekvenser av politiska beslut ska tas hänsyn till i exempelvis skolval, vårdval och externa handelsområden. Man vill se hela kedjan i ÖP och tillgängligt för alla ska vara ledande för kommunens detaljplanering, bygglov och anmälan, trafikplanering, enkelt avhjälpta hinder, kvarboende, ny teknik, lokalisering samt delaktighet/mjuka värden. Växjö samarbetar numera med det kommunala handikapprådet (KHR) genom sina nämnder, vilket innebär att varje nämnd har en samrådsgrupp med löpande möten. Anledningen till förändringen från KHR till nämndspecifika grupper var att man ville integrera KHR på ett påtagligt sätt i kommunen. På så sätt kan funktionshinderfrågorna konkretiseras från en Vision till en strategisk operativ nivå i kommunen, det vill säga genom budget och målstyrning. Henrik gör bland annat målområdesuppföljningar för att säkerställa att utvecklingsprinciperna tas till vara i arbetet och alla förvaltningar redovisar hur de arbetat med frågorna. Växjö kartlägger och inventerar flera olika områden. Idag gör man exempelvis en kartläggning av bostadsnära spontanytor, där tillgänglighet ofta tolkas som närhet till men även kan handla om skicket på en fotbollsplan, där man ser på kombinationen gräs och grus. Man kartlägger även lekplatser efter tillgänglighet och användbarhet, för att en tillräcklig mängd platser är har bord i rätt höjd och så vidare. Det som sedan styr arbetet är prioriteringar utifrån tanken att detta är till för alla. Det innebär att man även tänker på att privatbostäder kan vara för små för barnfamiljer och då vistas man ju också mycket utomhus, då blir lekplatsen extra viktig. Kommunen har även påbörjat inventering av tillgängligheten i flerbostadshus för att se hur man kan använda befintliga bostäder som ett kompletterande alternativ till att bygga nytt för äldre. Framöver kan ett alternativ vara att bygga om befintliga byggnader som visats sig ha god potential till hög tillgänglighet. HSO kopplar planeringen till bestämmelsen i socialtjänstlagen om att en av socialnämndens uppgifter är att medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. HSO undrar hur den bestämmelsen följs idag. Henrik Johansson menar att trångboddheten/lite plats för nybyggnation gör det svårt, då är det hellre fråga om hu kommunen arbetar med bostadsanpassningar och kanske även möjligheten att ha T-märkning i sökprofilen för privatbostäder. När de undersöker tillgängligheten görs det i flera steg, med om man kan

9 Minnesanteckningar för Boverkets samråd med funktionshinderförbunden 9(10) komma fram till huset, finns det hiss, och nästa steg är att se om lägenheterna har god användbarhet idag eller går att bygga om. Det handlar om att passa på och att prioritera det som går att påverka närmast i tid när det ska byggas om i den fysiska miljön. Man prioriterar de stråk där det händer mer och bor mer människor. Boverket påtalar behovet av vägledning till kommunerna och om vägledningen även borde rikta sig till KHR och användas inom medborgardialogen. Mötesformen och vad mötet ska handla om är inte alltid tydlig för mötesdeltagarna, vilket kan leda till frustration. DHR framhåller att även förbunden behöver bättre kunskap för att kunna genomföra samråd med bra kvalité. Henrik menar att det ofta fastnar på ett konkret problem som exempelvis en kantsten på en trottoar och att man gör ett referat, men det kopplas sällan till ÖP som är vägvisaren i det större sammanhanget. ÖP behöver användas till mer än att citera ur om att tillgänglighet är bra, ÖP bör även användas för att visa hur det ska gå till. SKL lyfter fram prioriteringen som ett sätt att göra ÖP genomförande-inriktad. Det är alltid avvägningar som görs och som man får leva med, men det är nödvändigt. Samrådsmöten under Torsdagen 5 mars (v.10) - Tisdagen den 26 maj (v.22) - Onsdagen den 21 oktober (v.43)

10 Minnesanteckningar för Boverkets samråd med funktionshinderförbunden 10(10) Bilagor Bildpresentationerna bifogas utskicket till samrådets representanter. Bilaga 1: Presentation av regeringsuppdraget Utreda undantag för tillgänglighet för studentbostäder med tidsbegränsat bygglov (ppt) Bifogas utskicket. Ladda ner uppdragsbeskrivningen här: Bilaga 2: BBR avsnitt 3:1 och 3:2 Utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav (pdf) Laddas ner här: bostadsutformning/tillganglighet-i-byggd-miljo/ Bilaga 3: Dir. 2014:69 om ny politik för arkitektur, form och design. Laddas ner här: Bilaga 4: Workshop; How to get there an accessible housing and living environment, på konferensen UD2014. Laddas ner här: Bilaga 5: Bildpresentation; UD2014 insikter och information (ppt) Bifogas utskicket. Se även Boverksbloggen om UD2014: Bilaga 6: Handboken Tillgänglighet i natur- och kulturområden, Rapport 6562, april 2013, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Handisam. Laddas ner här: Bilaga 7: Växjö kommun Tillgänglighet i planeringen (ppt). Bifogas utskicket. Bilaga 8: Översiktsplan för Växjö stad, avsnitt 3.2 Social hållbarhet. Laddas ner här, obs att den öppnas som PDF: 6P/%C3%96P%20Kommunen/3.2%20Social%20h%C3%A5llbarhet.pdf

Minnesanteckningar från Boverkets Samrådsmöte med funktionshindersrörelsen den 12 februari 2014

Minnesanteckningar från Boverkets Samrådsmöte med funktionshindersrörelsen den 12 februari 2014 Minnesanteckningar 1(11) Datum 2014-03-06 Diarienummer 2191-701/2014 Minnesanteckningar från Boverkets Samrådsmöte med funktionshindersrörelsen den 12 februari 2014 Plats Lokalen Hasslö på Scandic Hotell,

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Sundbyberg 2013-09-10. Er referens: S2012/8156/PBB s.registrator@regeringskansliet.se s. p b b@regeringskansliet.

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Sundbyberg 2013-09-10. Er referens: S2012/8156/PBB s.registrator@regeringskansliet.se s. p b b@regeringskansliet. HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2013-09-10 Er referens: S2012/8156/PBB s.registrator@regeringskansliet.se s. p b b@regeringskansliet.se Handikappförbundens yttrande om Boverket5 rapport med förslag på regeländringar

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Sida Kommunala Handikapprådet (KHR) 091028 1 (7) Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21

KRISTINEHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Sida Kommunala Handikapprådet (KHR) 091028 1 (7) Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21 Kommunala Handikapprådet (KHR) 091028 1 (7) Tid: 15.00 16.10 Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21 Närv: Bosse Pettersson ordförande Juno Lindberg Handikappsamv Ingegerd Karlsson Socialnämnden Inga-Lill

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer

Angående utvärderingen av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter

Angående utvärderingen av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter Vårt diarienr: Sundbyberg 2010-05-25 10-018 Till: Hans Ytterberg Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Angående utvärderingen av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter

Läs mer

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag Statens folkhälsoinstitut, Östersund isbn: 978-91-7257-473-1 omslagsillustration: AB Typoform/Ann Sjögren grafisk form: AB Typoform foto: sid 5 Peter de

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU)

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU) Kommunala handikapprådet 2007-02-07 1 Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 18.00-19.45 Beslutande Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Stockholm en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Beslut i kommunfullmäktige den 13 juni 2011 Förord Stockholms stad har en vision om ett Stockholm i världsklass

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid Gripens sammanträdesrum, Stationsallén 5 A, Gislaved Bengt Petersson Lis Melin Kjell Thelin Majken Larsson Rigo Fredriksson Siv Sandahl Uno Ekberg Egon Johansson Rolf Handberg Ordförande

Läs mer

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun God tillgänglighet God tillgänglighet handlar om många olika aspekter i vår miljö. Att det inte finns några fysiska hinder som gör det svårt för personer

Läs mer

en kort sammanställning av protokoll från Kommunala handikapprådet 2010 och arbetsgruppernas träffar.

en kort sammanställning av protokoll från Kommunala handikapprådet 2010 och arbetsgruppernas träffar. ÅRET SOM GÅTT - 2010 en kort sammanställning av protokoll från Kommunala handikapprådet 2010 och arbetsgruppernas träffar. FRÅGOR SOM HAR BEHANDLATS Teleslingor i kommunens lokaler Handikapprådet skrev

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Mona Holmström Rita Poromaa, nämndsekreterare. Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 6 maj 2015, kl.

Mona Holmström Rita Poromaa, nämndsekreterare. Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 6 maj 2015, kl. orsammanträdesprotokoll1 Sid 1 (9) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 28 april 2015, KL 13:00 16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bernt Nordgren, ordförande

Läs mer

Minnesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor Kommunstyrelsen Datum 1 (9) Kommunledningskontoret Rådet för funktionshinderfrågor Anna-Maarit Tirkkonen Tfn. 016-710 24 28 Mobil: 073-950 65 89 Minnesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Kommunala handikapprådet Verksamhetsberättelse 2010 Kommunala handikapprådet Antagen av Kommunala handikapprådet 2010-11-22 Författad av samordnare Elin Jonsson, december 2009 Kommunala handikapprådets

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet Protokoll Tid torsdagen den 6 november 2008, kl. 13.30-16.00 Plats Rådhuset, sammanträdesrum Kupolen Närvarande Jonas Eriksson ordförande (MP) Veronika Plamén-Lemke (M) Ingeborg

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 1 Protokoll Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga ledamöter Sandvikens Stadshus, Varkaussalen, tisdagen den 30 november 2010 kl 09.00-14.00 Marie Frestadius HO ordf. Lars-Göran Wadén

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet 18 september 2012

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet 18 september 2012 Handikapprådet. 18 september 2012 Plats och tid Guldsmeden plan 4, A-salen, tisdag den 18 september, kl: 13.15 16:30 Kerstin Tillemar vice ordf. HLS Karin Eriksson FUB Ulf Nilsson SRF Åsa Nordkvist AAF

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling Stefan Attefall bostadsminister Bostadsforum 2012 Bostadsbyggandet i Sverige Påbörjade bostäder 2004-2011 Bostadsbyggandet i Norden Antal påbörjade lägenheter/1000 invånare Källa:

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Beslut: Frågan skickas till alla föreningar som är med i rådet. Frågan tas upp på nästa råd, 12 juni. Eskilstuna kommun 2014-03-06 2 (6)

Beslut: Frågan skickas till alla föreningar som är med i rådet. Frågan tas upp på nästa råd, 12 juni. Eskilstuna kommun 2014-03-06 2 (6) Kommunstyrelsen 2014-05-08 1 (6) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Anna-Maarit Tirkkonen, 2428 Närvarande: Mikael Englund (S), ordförande Benny Broberg, Hörselskadegruppen Helena Brobäck, Rörelsehindergruppen

Läs mer

Uppdaterat december 2011

Uppdaterat december 2011 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Uppdaterat december 2011 Svar på frågor som kom under webbseminarium 14 nov 2011-11-17 Lovprocessen-Tillgänglighet Se speciellt svar under rubriken

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Minnesanteckningar för rådet för funktionshinderfrågor 2014-11-12 Lokal: Samlingssalen Strigeln. Sekreterare: Sara Molander

Minnesanteckningar för rådet för funktionshinderfrågor 2014-11-12 Lokal: Samlingssalen Strigeln. Sekreterare: Sara Molander xxxx-xx-xx 1 (5) Minnesanteckningar för rådet för funktionshinderfrågor 2014-11-12 Lokal: Samlingssalen Strigeln Närvarande: Mikael Edlund, Lena Ilhag, Richard Karlsson (FP ersättare för Erika Rydja Sanvik)

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö EN STAD FÖR ALLA 2010 Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö December 2008 EN STAD FÖR ALLA... 2 MÅL... 2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 2 NATIONELL PLAN FÖR HANDIKAPPOLITIKEN...

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare Boverket informerar Mottagare Kommuner, länsstyrelser, bransch- och intresseorganisationer, certifieringsorgan, universitet och högskolor Utgivningsdag 2011-04-29 Mer upplysningar På Boverkets webbplats

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10) 2008-05-29 1 (10) Plats och tid Silviaskolan Hässleholm. Kl 13.30 16.15 ande Anna Gustavsson, ordf, ON Arne Johansson, v ordf SRF Ingvar Malmström, HLR Gun Arhag, Reumatikerför Yvonne Gustavsson, HRF Helen

Läs mer

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Från projektledarens horisont Det har varit en tid med många olika aktiviteter, redovisning av projektår tre och planering av projektår fyra. Den

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Kansliavdelningen, Annika Lundgren 2005-06-14 FU 5/05 Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 14 juni kl. 9.00-15.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Ledningsenheten,

Läs mer

Boverkets byggregler, BBR. Caroline Bernelius Cronsioe

Boverkets byggregler, BBR. Caroline Bernelius Cronsioe Boverkets byggregler, BBR Caroline Bernelius Cronsioe VILKEN VERKSAMHET RÖR DET SIG OM ENLIGT BYGGREGLERNA? Hem för ensamkommande flyktingbarn Anläggningsboende Uppförande av nya byggnader Ändring av en

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2010-03-17 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-03-17 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Thomas Ahlberg Locum (Ordf.) Jaan Kaur DHR Björne Karlsson SRF Göran

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm Politisk målsättning Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad Alla problem för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Restaurangskolans grupprum, 13.00-14.15 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Kommunstyelsen, ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Trineholme, Kristinehamns Konferens Center, 13.15-14.50 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.30-12.30 Bo Johansson (s) Tommy Andersson (s) 1-11 Miriam Mattsson (SRF) Bengt Wihlstrand (DHR) Leif Olsson (FUB) Bertil Henningsson (HLS) Maj-Britt

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige tillgängligare

Tillsammans gör vi Sverige tillgängligare Inbjudan Varför? För vem? Lösningar Program Föreläsare Anmälan FOTOGRAF: KLAS ERIKSSON Tillsammans gör vi Sverige tillgängligare En konferens för dig som vill hålla dig uppdaterad och lära dig mer om fysisk

Läs mer

Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef

Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef Olika sorters bindande regler Lag Riksdagen (bindande) t ex Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken Förordning Regeringen (bindande)

Läs mer

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna Kommunala KHR Handikapprådet Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna KHR: Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Sundbyberg 2014-11-24. Mottagare: susanne.bergman@regeringskansliet.se

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Sundbyberg 2014-11-24. Mottagare: susanne.bergman@regeringskansliet.se HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2014-11-24 Mottagare: susanne.bergman@regeringskansliet.se Synpunkter till Digitaliseringskommissionen på utkast till kapitel om digital kompetens Handikappförbunden är en

Läs mer

HSO Göteborg Handikappföreningarnas Samarbetsorgan

HSO Göteborg Handikappföreningarnas Samarbetsorgan Protokoll fört vid Ordförandekommitténs möte Datum: 2011-04-19 Plats: Dalheimers Hus, lokal Karl Johan Närvarande: Se bifogad lista (bilaga 1) 1 Mötets öppnande Kerstin Sjöås hälsade alla välkomna och

Läs mer

Maria Mendoza (S), tj er. Ewa Hollén, Iréne Cederborg, Ahmad Azizi

Maria Mendoza (S), tj er. Ewa Hollén, Iréne Cederborg, Ahmad Azizi SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[13] Plats och tid Xenter Tumba, konferensrummet, kl 17:00-19:20 ande Pelle Kölhed (DHR), ordförande Urban Eriksson (SRF) Adnan Issa (S) Eva-Britt Olsson (Astma och Allergi) Maria

Läs mer

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Känd och erkänd Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Uppdraget Handikappförbunden gav Peter Brusén, AnnCharlotte Carlberg och Thomas Hammarberg i uppdrag att belysa den betydelse funktionshindersrörelsen

Läs mer

Stig Åkerman och Yvonne Svensson

Stig Åkerman och Yvonne Svensson Stig Åkerman och Yvonne Svensson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle Boverket informerar Certifierade sakkunniga Kontrollansvariga Energideklarationer BBR 2013, EKS CPR 1 juli 2013

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet i

Tillgänglighet och delaktighet i Socialdemokraterna i Värmdö Värmdö 2010 Tillgänglighet och delaktighet i Värmdö Socialdemokraternas program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Värmdö 2010-2014 2

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

Marianne Cordes. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-118 Kenneth Henningsson

Marianne Cordes. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-118 Kenneth Henningsson Kommunala Handikapprådet (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tidg Älgen i Uroxen kl. 13.00-15.00 ande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Louise Hamilton, Socialnämnden Marianne Cordes, Kulturnämnden

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kommunala Handikapprådet Mötesprotokoll 2009-11-24

Kommunala Handikapprådet Mötesprotokoll 2009-11-24 1 Tid och plats: den 24 november 2009 kl.17.30-20.00 i rum 386 Närvarande Ledamöter och ersättare: Gunnar Pihl (FP), ordf. Veronika Cornils Berg (C) Roger Axelsson (S) Anne Lindberg (MP) Anitha Lindwall,

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB Fastighetsavdelningen MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2008-02-07 Locum AB Tid & plats: 2008-02-07 kl 09.30-11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Björn Ekström Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.)

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP) Kommunala handikapprådet 2013-05-16 Plats och tid: Kungsgatan 12, socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-19:30 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson

Läs mer

Anhörigstöd 2015 och framåt!

Anhörigstöd 2015 och framåt! Hur behöver stödet och de olika verksamheterna se ut för att anhöriga och närstående ska kunna känna att de har kontroll över sina egna liv? Anhörigstöd och framåt! Utveckling av anhörigstödet för personer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Handikappråd 2013-09-03 15 (24) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 03 september 2013, klockan 17.00-19.30 Beslutande Anneli Bengtsson, socialnämnden, ordf Bo Sävhammar, socialnämnden Marie-Louise

Läs mer

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd önskar Filippa Myrbäck, SKL, Helene Bogren, Boverket, Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten och Eva Renhammar, Malmö stad Hållpunkter för 09.50-11:00 09.50

Läs mer