Minnesanteckningar från Boverkets samrådsmöte med funktionshinderförbunden den 24 september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Boverkets samrådsmöte med funktionshinderförbunden den 24 september 2014"

Transkript

1 Minnesanteckningar för Boverkets samråd med funktionshinderförbunden 1(10) Minnesanteckningar från Boverkets samrådsmöte med funktionshinderförbunden den 24 september 2014 Plats Vattenborgen/Castello, Stortorget, Karlskrona. Närvarande HSO: Ingrid Dalén (FUB), Gert Månsson (RTP) HRF: Mattias Lundgren SRF: Jimmy Pettersson DHR: Lars-Göran Wadén SKL: Emilie Gullberg Länsstyrelsen: Maria Heymowska Boverket: Roland Thörnquist, Ewa Krynicka Storskog, Cathrine Engström, Per Stenholm, Anette Johansson, Lars Estlander, samordnare/sekreterare Andreas Johansen samt ordförande Maria Petersson. Inbjuden gäst: Henrik Johansson, Växjö kommun Inledning och presentation Ordförande Maria Petersson välkomnar alla och inleder samrådsmötet med dagens program och en presentationsrunda. Maria Petersson är genom sitt ordförandeskap en representant i samrådet för Boverkets ledning. Detta samrådsmöte var det första för Maria Heymowska som representerar länsstyrelserna. Hon är arkitekt och har en lång erfarenhet av funktionshinderfrågor, idag är hon samhällsbyggnadschef på länsstyrelsen i Stockholm och arbetar med översiktsplanering och andra samhällsplaneringsfrågor av mer regional karaktär. Samrådsmötet var även det sista för Ingrid Dalén som avtackades för sitt varma engagemang under åren som gått. Ingrid har en mycket lång erfarenhet av funktionshinderfrågor och har arbetat med bostadspolitik, huvudsakligen de ekonomiska aspekterna, i regeringskansliet och i statliga kommittéer. Hon har också länge varit aktiv i funktionshinderrörelsen. Ingrid deltog även i arbetet med bostadsanpassningsbidragen (BAB) under 1980-talet. Roland Thörnquist berättar om möteslokalen i Vattenborgen som har en intressant historia kopplad till världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. År 1863 uppfördes byggnadens fasad runt en vattencistern som fylldes med vatten från Lyckebyån som pumpats dit med ångkraft.

2 Minnesanteckningar för Boverkets samråd med funktionshinderförbunden 2(10) Färskvattnet var i första hand till för marinen och örlogsvarvet, och sändes i andra hand till pumpar som civilbefolkningen använde. Efter det har Vattenborgens funktion diskuterats och förslag har funnits på att det skulle bli en tunnelbanestation, men idag är det restaurangen Castello som även har byggt ett konstmuseum i den gamla cisternen under den nuvarande byggnaden. Regeringsuppdrag: Utreda undantag för tillgänglighet för studentbostäder med tidsbegränsat bygglov Ewa Krynicka Storskog, arkitekt, och Cathrine Engström, jurist, berättade om ett kort regeringsuppdrag om studentbostäder (Bilaga 1: Ppt-presentation av uppdraget). Boverkets arbete hade ännu inte satt igång till samrådsmötet, men uppdraget ska redovisas till regeringen redan den 1 december Remiss på förslaget kommer därefter troligen att sändas ut från regeringen. Samrådet fick ett material tilldelat (Bilaga 2: BBR avsnitt 3:1 och 3:2 Utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav) där texten är färgmarkerad så man lätt ser skillnad på vad som är utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav eller både ock i BBR. Det tidsbegränsade bygglovet omfattar redan utformningskraven, varför uppdraget handlar om att föreslå en ny formulering till de tekniska egenskapskraven. Skillnaden mellan dessa olika typer av krav är att utformningskraven gäller de stora dragen som man kan se på planritningen, medan detaljerna omfattas av de tekniska egenskapskraven. En annan avgränsning är att uppdraget endast hanterar tidsbegränsade bygglov för uppförande av studentbostäder. Boverket ska vid behov föreslå en ny formulering av författningen, men även göra en konsekvensanalys av förändringen. HSO ställer fråga om vad det egentligen är för behov som ska utredas? HSO ser för sin del inga behov av författningsförändringar för ett generellt undantag från kraven på tillgänglighet och användbarhet, vilket direktiven från regeringen utgår från. HSO pekar på de resultat som Boverket har redovisat, nämligen att det går att bygga med överlappande funktioner så att det i slutändan bara handlar om ytterligare en halv kvadratmeter som tillkommer med gällande tillgänglighetskrav, en försumbar byggkostnad i förhållande till den boendes behov. Man ställer även frågan om vägledning till byggnadsnämnderna i detta och då även till funktionshinderförbunden, och påpekar att det är viktigt att veta vad som styr lämplighetsprövningen av det tillfälliga bygglovet. Vems behov av vad är det som ska mötas? Det kan ju tolkas mycket olika från kommun till kommun beroende på förkunskap. Boverket förtydligar att det inte är en vägledning som ska åstadkommas i det här uppdraget, utan det handlar om en konsekvensanalys av den förändring som ska tas fram.

3 Minnesanteckningar för Boverkets samråd med funktionshinderförbunden 3(10) HSO påminner även om att Sverige fått kritik från FNs granskningskommitté för de avsteg som görs från bygglagens tillgänglighetskrav vid nybyggnad. Kritiken har framförts vid uppföljningen av FN-konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. DHR sätter uppdraget i ett större sammanhang och framhåller Norge som exempel. Där nallas det redan på tillgänglighetskraven och just studentbostäder är ett sådant exempel. Om 15 år kommer vi behöva äldreboenden så då kommer det vara oerhört enkelt att plötsligt vilja göra äldrebostäder av dem och permanenta bygglovet som har dessa frånsteg i tillgänglighetskraven. Snart kommer 40-talisterna med sin armé av rullatorer, och om tio år kommer vi diskutera hur vi ska åstadkomma bostäder för den samhällsgruppen. En annan fråga är huruvida detta avsteg från tillgängligheten verkligen kommer leda till att fler studentbostäder byggs? SRF ställer frågan om hur det fungerar när uppdragen anländer Boverket. Myndigheten borde kunna ställa frågor om det övergripande syftet med ett inkommande uppdrag, eftersom ministerstyre är förbjudet. Boverket svarar att vår uppgift är att bistå med tydliga underlag till besluten, och att vi ska väga in konsekvenserna för människor i kontrast till kortsiktiga ekonomiska hänsyn. Länsstyrelsen refererar till läget i samhällsdebatten och påpekar att Boverket har stora möjligheter att diskutera hur vi kan göra bostäder användbara. Ska vi uppnå långsiktig hållbarhet är användbarhet en nödvändig dimension. Samrådet uppmanas att fortsätta lämna synpunkter på uppdraget som stöd i Boverkets arbete. Kommittédirektiv 2014:69 för ny arkitekturpolitik Andreas Johansen, samordnare för funktionshinderpolitik på Boverket, följer upp punkten från föregående samrådsmöte om utredningsdirektivet (Bilaga 3) om en ny politik för arkitektur, form och design. I direktivet saknas de nationella målen för funktionshinderpolitiken och de transportpolitiska målen för tillgänglighet. Det hävdas ofta att fysisk tillgänglighet är så självklart att det inte behöver nämnas, och därför sorteras funktionshinderfrågor istället in under paraply-begreppet social hållbarhet. Men det är djupt mänskligt att det som nämns också är det som anses viktigt, eller omvänt; Det som aldrig omtalas finns heller inte. Därför är det intressant att göra en klassisk ordräkning i kommittédirektivet. Ordet miljö nämns 56 gånger, och då 10 gånger i meningen miljöfrågor. Ordet design nämns 53 gånger, dock aldrig i meningen Universal Design/konceptet Design för alla, utan istället som sammansättning av typen designpolitik eller designperspektiv. Ordet funktion nämns 2 gånger (sida 2 och 5) och då i ett vidare sammanhang istället för att lyftas fram särskilt. Här används

4 Minnesanteckningar för Boverkets samråd med funktionshinderförbunden 4(10) förvisso ordet brukbarhet en gång men det är heller inget ord som generellt används när funktionshinder eller fysisk tillgänglighet diskuteras, där används istället ordet användbarhet. Men begreppen funktionshinder, fysisk tillgänglighet eller användbarhet förekommer aldrig i kommittédirektivet. Det som nämns i direktivet är grunden för det arbete som den särskilda utredaren Christer Larsson har uppdragits. Enligt Boverkets sektorsansvar för fysisk tillgänglighet och position som strategisk myndighet, är det Boverkets ambition att verka för att funktionshinderfrågorna är aktuella i den här typen av samhällsförändrande uppdrag. Den 20 november får Boverket besök av MFD, Myndigheten för delaktighet, för att diskutera arbetet inom Strategin för funktionshinderpolitiken På det mötet kommer även kommittédirektivet att diskuteras eftersom det är båda myndigheternas uppgift att värna funktionshinderfrågorna i samhället. Det är lätt att man glömmer användbarheten mitt i all design. Förslag lyfts om att bjuda in utredaren Christer Larsson till nästa samrådsmöte som hålls den 5 mars Samordnare Andreas Johansen undersöker möjligheten. DHR berättar att de haft kontakt med Christer Larsson och ambitionen är att mötas för en diskussion kring utredningen. De har även reagerat starkt över en formulering på kommittédirektivets sista sida där både äldre- och funktionshinderperspektivet helt utelämnas; Konsekvensbeskrivningen ska även göras utifrån ett mångfalds-, jämställdhets- och barnoch ungdomsperspektiv. Former för samråd En kort bakgrund gavs där Boverket berättade att man i revideringen anpassat samrådets sammansättning till hur funktionshinderförbunden valt att samarbeta sinsemellan men även i förhållande till Boverket. När DHR lämnade HSO utökades samrådet med ytterligare en plats så att HSO fick behålla sina tre platser. Under våren 2014 överlåter Lika Unika sitt deltagande i samrådet till sittande representanter från SRF och HRF. Boverket värnar en bredd i användarperspektiven och nämner då särskilt syn, hörsel, rörelseförmåga och kognitiv och psykisk funktionsnedsättning. Under året har HSO ställt en förfrågan till Boverket om ett möte där formerna för samråd kan diskuteras. HSO åberopar dels regeringens strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken , där samråd både med regeringen och med myndigheterna betonas, dels överenskommelsen mellan Handisam och funktionshindersrörelsen om funktionshindersråd. I den senare anges rådens syfte och formerna för samverkan. Några i samrådet har ställt sig tveksamma till förslaget, varför slutligt ställningstagande i fråga inte tagits. HSO understryker vikten av att HSOs framställan besvaras.

5 Minnesanteckningar för Boverkets samråd med funktionshinderförbunden 5(10) DHR tycker att Boverkets reviderade dokument som beskriver samrådets form och syfte är bra. DHR ställer sig däremot mycket kritiska till HSOs brev med förslag på att samrådets sex representanter från funktionshinderorganisationerna endast ska utses av HSO och Lika Unika. Med anledning av HSOs brev kommer DHR ta kontakt med HSOs ordförande Ingrid Burman för en dialog. Frågor som lyftes var om tidsperioden för representanterna är 3 år eller som mandatperioden 4 år och när nya representanter ska utses, att det bör definieras i dokumentet vilken FNkonvention som avses, samt att utformningen av dagordningen bör anpassas ytterligare till förbundens representanter. Boverket uppmanar att komma in med förslag till dagordningen som är av intresse för samrådet. SKL bidrar med att bevaka dagordningen utifrån kommunernas roll. HSO undrar om man kan adjungera ett annat förbund tillfälligt, eftersom det på sidan 2 i det beskrivande dokumentet står att vi kan tillfälligt bjuda in andra förbund. Svaret blev ja. Boverket bör också ändra formuleringen i den del som kan tolkas som att samrådet exkluderar andra rörelseförbund än DHR. HSO har flera medlemsförbund vars medlemmar har nedsatt rörelseförmåga. UD2014 Insikter och information från den internationella universal design-konferensen i Lund den juni Ewa Krynicka Storskog, arkitekt på Boverket, berättade bland annat om Boverkets workshop på konferensen How to get there an accessible housing and living environment (Bilaga 4). Där använde Boverket olika exempel som grund för workshopens diskussion, som kontrastmarkering på glasytor, i trappor och teleslinga i en receptionsdisk. Man såg även exempel på tillgänglighetsanpassningar utomhus som ramper, stenläggning och dörrautomatik men även en bild från Neptunhallen i Marinmuseum och hur ubåten gjorts tillgänglig för rullstolsburna. Ett tema på konferensen var tillgänglighet i fyra årstider och hur en åtgärd kan tappa sin funktion beroende på årstid. Utomhus-ramper kan ibland behöva tak för att slippa snö och vindförhållanden, vilket en nu pågående studie i Råneå visade som tidigt resultat. Studien ämnar landa i konkreta råd för hur man kan bygga och men även förvalta. Konferensen visade hur olika länder valt olika fokus. I Japan arbetar man med ekonomiska incitament i tillgänglighetskraven dock ej retroaktivt och man gör satsningar på forskning. I Egypten byggde man en hel stad som skulle vara fullständigt tillgänglighetsanpassad, men det blev ändå ett fiasko på grund av att adressen upplevdes som stigmatiserande, så ingen ville bo där i slutändan. I Belgien utförde man en fullskaleforskning på ett hus; vad skulle hända om man tillgänglighetsanpassade ett helt, befintligt, hus? Vilka problem skulle man stöta på? Vi såg även en video på hur en ramp helt integrerats med fasaden i en kulturminnesmärkt byggnad.

6 Minnesanteckningar för Boverkets samråd med funktionshinderförbunden 6(10) HSO reagerar på videon och att man gömt undan hissen och undrar om det är fult med tillgänglighet, och menar att det numera borde vara självklart att vi har olika förmågor men även att alla ska kunna använda samma entré. Har man exempelvis en särskild ingång runt hörnet med ramp så är den fortfarande exkluderande utformad, för alla förtjänar ändå att anlända genom huvudentrén. Boverket tar Fredrikskyrkan på Stortorget som exempel, där en stor ramp satts på sidan av kyrkan i stället för vid huvudentrén. På så vis har byggnaden gjorts viktigare än människan, trots att det ju en gång var människan som skapade byggnaden för att fylla ett mänskligt behov. En slutsats från UD2014 som konferens var styrkan i genomslagskraft som färdiga exempel bär på. Det är viktigt att visa hur vi kan göra det möjligt att leva självständigt i sitt hem. En annan erfarenhet är att begreppet Accessibility (tillgänglighet) verkar vara på väg att bli utdaterat, eftersom man istället talar om det vi arbetar för att uppnå i slutändan social inkludering. Därmed talar man i termer av universell utformning, inkluderande utformning vilket även stärker konceptet Design for all. Ewa beskrev det som Calzone-effekten, att allt ska vara inbakat där tillgängligheten är en av flera självklara aspekter. HSO påminde om hur begreppet tillgänglighet kan betyda lite vad som helst i Sverige, som närhet till kommunikationer och service eller cykelbanor. Länsstyrelsen lyfter bristen av funktionshinderperspektiv i arkitekt-utbildningen fram till idag, men framhåller att viljan ändå finns hos arkitekter och byggherrar bara man förklarar vad tillgänglighet är bra för, att det handlar om användbarhet. Där kan det även vara en attityd-fråga i hur man diskuterar utformningen, det vill säga att man diskuterar centimeter hit och dit istället för rummets funktion för den som ska bo där och att den ska fungera i vardagen. HRF framhåller att man heller inte ska låta de goda generella lösningarna tränga undan nödvändiga särlösningar. Ibland kan det behövas något litet extra för att det ska fungera för en per person med olika funktionsnedsättningar. Generella lösningar bär även med sig diskussionen om minimi-nivåer, men en viss nivå kanske ändå inte passar alla, så det är viktigt att lyfta med det i begreppsdiskussionen. Boverket lyfter vikten av att tänket går rakt igenom de två processer vi har i Sverige, plan och bygg, så att dessa hör ihop. Det ges även exempel på hur nyttan av tillgänglighet kan bli påtaglig för näringsidkare, där man i Göteborg innerstad varje år kollar tillgängligheten i lokaler och håller det får man ett bilprovningsmärke att sätta i fönstret, ett slags diplom på att man arbetar för att ha en inkluderande verksamhet. DHR undrar om det någonsin påtalas att tillgänglighet faktiskt lönar sig. Halva befolkningen gynnas ju av rampen och ändå kräver folk bevis på detta.

7 Minnesanteckningar för Boverkets samråd med funktionshinderförbunden 7(10) Certec vid Lunds universitet arrangerade konferensen som samlade deltagare från 34 olika länder. Ewa bloggade även om konferensen, se referenslistan för länk. Länsstyrelsens arbete med funktionshinderfrågor Länsstyrelsens nya representant Maria Heymowska, samhällsbyggnadschef vid Stockholms länsstyrelse. Hon berättade att hon började arbeta för länsstyrelsen i ett skede då staten fortfarande gav omfattande subventioner till bostadsbyggandet genom räntebidragen och särskilda investeringsbidrag. Länsstyrelserna hanterade stöden och kunde därigenom direkt påverka bland annat tillgänglighetsfrågorna i bostadsbyggandet. Det arbetet fick mycket respekt från både byggsektorn och kommuner. Idag fortsätter det arbetet när det gäller stödet till äldre- och trygghetsbostäder och därmed i begränsad omfattning. Nu arbetar hon med funktionshinderfrågorna på den regionala planeringsnivån. Länsstyrelsens uppgift i förhållande till kommunernas byggnadsnämnder är att ge det som kallas tillsynsvägledning. Det är inriktat på hur kommunerna själva jobbar med exempelvis tillgänglighetsfrågorna. Kommunen hanterar de enskilda ärendena och länsstyrelsens roll är att ha uppsikt och att ge vägledning. Som exempel i naturvårdsarbete och förvaltning av naturreservaten nämns handboken Tillgänglighet i natur- och kulturområden (Bilaga 5). Handboken visar hur man åstadkommer tillgänglighet så folk kan ta sig fram i områdena, få information om platsen osv. Länsstyrelsen arbetar med tillgänglighet på flera olika sätt. Man deltar i ett projekt för nyanlända, där uppgiften är att tidigt fånga in personer med funktionsnedsättningar så de får det stöd de behöver redan från början. Man jobbar med Carpe som är ett kompetensförsörjningsarbete där man arbetar med att det ska finnas en tillräcklig kompetensbas med personer som ska arbeta med funktionshindrade. En intern uppgift är det arbete de gör för att göra den egna informationen tillgänglig. Den information som läggs ut ska ha bra läsbarhet och det ska till exempel finnas möjlighet att höra nyheter. Informationsavdelningen jobbar på för att förmå medarbetarna att leverera beslut och annat i rätt format, så det kan förstås av mottagaren. Växjö kommun Tillgänglighet i planeringen Som ett led i att ett av årets tema handlat om planeringsfrågor så bjöds Växjö kommun in till samrådet för att berätta om hur deras översiktsplan (ÖP) för Växjö stad (Bilaga 6) kopplar Vision till Genomförande. Henrik Johansson, planeringsarkitekt som arbetar på Planeringskontoret, gav en historisk bakgrund om kommunen och hur Växjö stad är planerad med gröna och blå kilar och stråk. Den byggda miljön är även grönområden och målet är att

8 Minnesanteckningar för Boverkets samråd med funktionshinderförbunden 8(10) varje Växjöbo ska ha tillgång till 1 ha grönområden inom 300 m eller 5 min från bostad, vilket är ett intressant sätt att se på grönområden i stan som mängd i minuter. Staden är i princip fylld så man arbetar istället med utvecklingsprincipen Gröna och blå kilar och stråk, för att länka samman staden. På senare tid ökade byggtakten i staden och därför togs en ny ÖP 2012 fram specifik för tätorten. Henrik beskriver ÖP är grunden för en genomförandekatalog, det vill säga över Vem som gör Vad. Ambitioner når aldrig långt om ingen vet vem som ska genomföra vad och ta ansvar för att det genomförs. Sammanhållen stad är en av tre ledstjärnor för Växjö där konsekvenser av politiska beslut ska tas hänsyn till i exempelvis skolval, vårdval och externa handelsområden. Man vill se hela kedjan i ÖP och tillgängligt för alla ska vara ledande för kommunens detaljplanering, bygglov och anmälan, trafikplanering, enkelt avhjälpta hinder, kvarboende, ny teknik, lokalisering samt delaktighet/mjuka värden. Växjö samarbetar numera med det kommunala handikapprådet (KHR) genom sina nämnder, vilket innebär att varje nämnd har en samrådsgrupp med löpande möten. Anledningen till förändringen från KHR till nämndspecifika grupper var att man ville integrera KHR på ett påtagligt sätt i kommunen. På så sätt kan funktionshinderfrågorna konkretiseras från en Vision till en strategisk operativ nivå i kommunen, det vill säga genom budget och målstyrning. Henrik gör bland annat målområdesuppföljningar för att säkerställa att utvecklingsprinciperna tas till vara i arbetet och alla förvaltningar redovisar hur de arbetat med frågorna. Växjö kartlägger och inventerar flera olika områden. Idag gör man exempelvis en kartläggning av bostadsnära spontanytor, där tillgänglighet ofta tolkas som närhet till men även kan handla om skicket på en fotbollsplan, där man ser på kombinationen gräs och grus. Man kartlägger även lekplatser efter tillgänglighet och användbarhet, för att en tillräcklig mängd platser är har bord i rätt höjd och så vidare. Det som sedan styr arbetet är prioriteringar utifrån tanken att detta är till för alla. Det innebär att man även tänker på att privatbostäder kan vara för små för barnfamiljer och då vistas man ju också mycket utomhus, då blir lekplatsen extra viktig. Kommunen har även påbörjat inventering av tillgängligheten i flerbostadshus för att se hur man kan använda befintliga bostäder som ett kompletterande alternativ till att bygga nytt för äldre. Framöver kan ett alternativ vara att bygga om befintliga byggnader som visats sig ha god potential till hög tillgänglighet. HSO kopplar planeringen till bestämmelsen i socialtjänstlagen om att en av socialnämndens uppgifter är att medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. HSO undrar hur den bestämmelsen följs idag. Henrik Johansson menar att trångboddheten/lite plats för nybyggnation gör det svårt, då är det hellre fråga om hu kommunen arbetar med bostadsanpassningar och kanske även möjligheten att ha T-märkning i sökprofilen för privatbostäder. När de undersöker tillgängligheten görs det i flera steg, med om man kan

9 Minnesanteckningar för Boverkets samråd med funktionshinderförbunden 9(10) komma fram till huset, finns det hiss, och nästa steg är att se om lägenheterna har god användbarhet idag eller går att bygga om. Det handlar om att passa på och att prioritera det som går att påverka närmast i tid när det ska byggas om i den fysiska miljön. Man prioriterar de stråk där det händer mer och bor mer människor. Boverket påtalar behovet av vägledning till kommunerna och om vägledningen även borde rikta sig till KHR och användas inom medborgardialogen. Mötesformen och vad mötet ska handla om är inte alltid tydlig för mötesdeltagarna, vilket kan leda till frustration. DHR framhåller att även förbunden behöver bättre kunskap för att kunna genomföra samråd med bra kvalité. Henrik menar att det ofta fastnar på ett konkret problem som exempelvis en kantsten på en trottoar och att man gör ett referat, men det kopplas sällan till ÖP som är vägvisaren i det större sammanhanget. ÖP behöver användas till mer än att citera ur om att tillgänglighet är bra, ÖP bör även användas för att visa hur det ska gå till. SKL lyfter fram prioriteringen som ett sätt att göra ÖP genomförande-inriktad. Det är alltid avvägningar som görs och som man får leva med, men det är nödvändigt. Samrådsmöten under Torsdagen 5 mars (v.10) - Tisdagen den 26 maj (v.22) - Onsdagen den 21 oktober (v.43)

10 Minnesanteckningar för Boverkets samråd med funktionshinderförbunden 10(10) Bilagor Bildpresentationerna bifogas utskicket till samrådets representanter. Bilaga 1: Presentation av regeringsuppdraget Utreda undantag för tillgänglighet för studentbostäder med tidsbegränsat bygglov (ppt) Bifogas utskicket. Ladda ner uppdragsbeskrivningen här: Bilaga 2: BBR avsnitt 3:1 och 3:2 Utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav (pdf) Laddas ner här: bostadsutformning/tillganglighet-i-byggd-miljo/ Bilaga 3: Dir. 2014:69 om ny politik för arkitektur, form och design. Laddas ner här: Bilaga 4: Workshop; How to get there an accessible housing and living environment, på konferensen UD2014. Laddas ner här: Bilaga 5: Bildpresentation; UD2014 insikter och information (ppt) Bifogas utskicket. Se även Boverksbloggen om UD2014: Bilaga 6: Handboken Tillgänglighet i natur- och kulturområden, Rapport 6562, april 2013, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Handisam. Laddas ner här: Bilaga 7: Växjö kommun Tillgänglighet i planeringen (ppt). Bifogas utskicket. Bilaga 8: Översiktsplan för Växjö stad, avsnitt 3.2 Social hållbarhet. Laddas ner här, obs att den öppnas som PDF: 6P/%C3%96P%20Kommunen/3.2%20Social%20h%C3%A5llbarhet.pdf

Minnesanteckningar från Boverkets samrådsmöte torsdagen den 5 mars 2015. 09.30 15.00 Karlskrona Varmbadhus Norra Kungsgatan 32, 371 33 Karlskrona

Minnesanteckningar från Boverkets samrådsmöte torsdagen den 5 mars 2015. 09.30 15.00 Karlskrona Varmbadhus Norra Kungsgatan 32, 371 33 Karlskrona Diarienummer: 2191-701/2014 Version: 1 Sida 1 av 6 Minnesanteckningar Datum: 2015-03-05 Process: Delprocess: Handläggare: JennyLilja och Roland Thörnquist Beslutad av: Minnesanteckningar från Boverkets

Läs mer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Ewa Krynicka Storskog 22 oktober, Lund Funktionsnedsättning och funktionshinder = två olika saker Funktionsvariation? 2016-02-29 Sida 2 2016-02-29 Sida 3 Bindande

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Minnesanteckningar från Boverkets Samrådsmöte med funktionshindersrörelsen den 12 februari 2014

Minnesanteckningar från Boverkets Samrådsmöte med funktionshindersrörelsen den 12 februari 2014 Minnesanteckningar 1(11) Datum 2014-03-06 Diarienummer 2191-701/2014 Minnesanteckningar från Boverkets Samrådsmöte med funktionshindersrörelsen den 12 februari 2014 Plats Lokalen Hasslö på Scandic Hotell,

Läs mer

Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se. Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB

Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se. Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB Vår referens: Stockholm Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se Näringsdepartementet 100 33 Stockholm Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB

Läs mer

Värdet av tillgänglighet

Värdet av tillgänglighet Värdet av tillgänglighet Fil dr., leg. psykolog Lisbeth Lindahl Folkets hus, Göteborg 2013-12-05 Bakgrund Johannes Grén, Formverkstan Gbg Framtida utmaning hur ska välfärden klaras? Andelen äldre ökar

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset

Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR VID STADSBYGGNADSNÄMNDEN OCH EXPLOATERINGSNÄMNDEN PROTOKOLL 9/2012 Tid Tisdagen den 9 oktober 2012 kl 13.30 16.00 Plats Justerat Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset Ingrid

Läs mer

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in!

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in! Beroende på om det är fysiska hinder som trappor eller dylikt kan det vara omöjligt att komma in och jag är tvungen att välja ett annat ställe eller avstå. Kvinna 53 år Tydligare skyltning över var pälsdjur

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Boverkets Samrådsorgan med funktionshindersförbunden den 24 oktober 2013

Minnesanteckningar från möte med Boverkets Samrådsorgan med funktionshindersförbunden den 24 oktober 2013 Minnesanteckningar Datum 2013-10-24 Minnesanteckningar från möte med Boverkets Samrådsorgan med funktionshindersförbunden den 24 oktober 2013 Plats Lokalen Trossö på Scandic Hotell, Karlskrona. Närvarande

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 1(5) Antagen Kommunfullmäktige 2014-10-27, 138 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 2 Inledning Det är en gemensam angelägenhet att

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Standarder för universellt utformade bostäder bör utvecklas utifrån kunskap om mindre behov av anpassningar.

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Standarder för universellt utformade bostäder bör utvecklas utifrån kunskap om mindre behov av anpassningar. HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-09-30 Dnr.nr: S2009/1816/FST Vår referens: Mia Ahlgren Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Remissvar: Översyn av lagen

Läs mer

Minnesanteckningar från Boverkets samrådsmöte tisdagen den 26 maj 2015

Minnesanteckningar från Boverkets samrådsmöte tisdagen den 26 maj 2015 Diarienummer: 2191-701/2014 Version: 1 Sida 1 av 8 Minnesanteckningar Datum: 2015-05-26 Process: Delprocess: Handläggare: Johan Kihlberg Beslutad av: Minnesanteckningar från Boverkets samrådsmöte tisdagen

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler

Enkelt avhjälpt i lokaler Enkelt avhjälpt i lokaler 2 Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas Du får här kortfattad information om vad som gäller enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Magistern, f.d. Handelsskolan, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Ersättare Linnea Kroon DHR

Magistern, f.d. Handelsskolan, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Ersättare Linnea Kroon DHR KALMAR KOMMUN Handikapprådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-12-09 Tid Kl 18.00 20.00 Plats Magistern, f.d. Handelsskolan, Kalmar Omfattning 35-50 ande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Steve

Läs mer

Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011 2016

Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011 2016 RAPPORT 2016:8 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Slutredovisning Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Slutredovisning Titel:

Läs mer

HANDIKAPP. jön-bu;den. ?ff? Remissvar Bostäder att bo kvar i. SOU 2015:85

HANDIKAPP. jön-bu;den. ?ff? Remissvar Bostäder att bo kvar i. SOU 2015:85 HANDIKAPP jön-bu;den?ff? Sundbyberg 2016-02-15 Vår referens: Mia Ahlgren Remissvar Bostäder att bo kvar i. SOU 2015:85 Handikappförbunden Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 39 funktionshinderförbund

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB 1 (5) Handläggare Datum Jonas Hagetoft 2016-02-25 Remissvar Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

MARIA - GAMLA STANS HANDIKAPPRÅD

MARIA - GAMLA STANS HANDIKAPPRÅD M ARIA-GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING PROTOKOLL 3/2006 2006-03-20 MARIA - GAMLA STANS HANDIKAPPRÅD Justeras 22 /3 2006 Tomas Wahlström Erika Beliaev Datum 20 mars 2006 Klockan 15.30 17.30 Plats Maria

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Nordiskt perspektiv på främjandet av minoriteters rättigheter. juni2014

Nordiskt perspektiv på främjandet av minoriteters rättigheter. juni2014 Nordiskt perspektiv på främjandet av minoriteters rättigheter juni2014 Ingrid Burman, presentation Ordförande Handikappförbunden 37 förbund Ca 400 000 individer Olika funktionsnedsättningar Intressepolitisk

Läs mer

Från pappersprodukt till verkstad erfarenheter av sociala konsekvensanalyser

Från pappersprodukt till verkstad erfarenheter av sociala konsekvensanalyser Från pappersprodukt till verkstad erfarenheter av sociala konsekvensanalyser Lagstöd i PBL för sociala konsekvensanalyser Maria Rundqvist Plan- och bygglagen 1 kap 1 I denna lag finns bestämmelser om planläggning

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(12) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 17 00 19 20, ajournering kl 18 10 18 20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande

Läs mer

Samrådsmöte mellan Boverket, funktionshindersrörelsen, länsstyrelserna och SKL i Länsstyrelsens i Stockholm lokaler

Samrådsmöte mellan Boverket, funktionshindersrörelsen, länsstyrelserna och SKL i Länsstyrelsens i Stockholm lokaler Minnesanteckningar Datum 2016-10-27 Samrådsmöte mellan Boverket, funktionshindersrörelsen, länsstyrelserna och SKL i Länsstyrelsens i Stockholm lokaler Närvarande: Samrådets representanter DHR, Delaktighet

Läs mer

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder Regeringsbeslut IV:3 2012-11-22 S2012/8156/PBB (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Handikapprådet 2012-02-06. Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:30

PROTOKOLL. Datum Handikapprådet 2012-02-06. Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:30 Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:30 Beslutande Markus Evensson Ordförande Marie-Louise Hellström Ersättare för Ingalill Fahlström Inga-Lisa Sundqvist DHR Jörgen Brink FUB Tommy Olsson PSO Annelie

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Synpunkter på förslag i del Handläggare: Marie-Louise Luther. Socialdepartementet Stockholm. Kopia till Handikappförbunden

Synpunkter på förslag i del Handläggare: Marie-Louise Luther. Socialdepartementet Stockholm. Kopia till Handikappförbunden 161219 Handläggare: Marie-Louise Luther Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Handikappförbunden Remiss; En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle - Myndigheten för delaktighets

Läs mer

Gunnil Korswing SÄF, Göran Strömberg BUF, Alexandra Mattsson MSB, Fikri Hawsho MSB och Zara Kvist Lindgren SÄF.

Gunnil Korswing SÄF, Göran Strömberg BUF, Alexandra Mattsson MSB, Fikri Hawsho MSB och Zara Kvist Lindgren SÄF. KS-2013/299 1 (10) Nämnd Huddinges råd för funktionshinderfrågor Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 15 maj 2013 Tid och plats Klockan 18:00, Rådsalen Beslutande Ledamöter Christian Ottosson (C)

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor

Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor Dag och tid Fredag 6 december 2013 kl. 10.00 12.00 Plats Närvarande Prosten, Västerviks Bostads AB, Bryggaren, Västervik Christin Rampeltin

Läs mer

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132)

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132) Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledningen BUN/2016:299 Thomas Åkerblom Telefon 016-710 22 96 1 (2) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över remissförslag

Läs mer

Beslutande Laila Furskog, ordförande AnnaMaja Larsson

Beslutande Laila Furskog, ordförande AnnaMaja Larsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (10) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 23 september, kl. 13:00-16:30 Beslutande Laila Furskog, ordförande AnnaMaja Larsson Margareta Pohjanen

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) 2011-08-30. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 30 augusti 2011, kl 10,00-12,00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) 2011-08-30. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 30 augusti 2011, kl 10,00-12,00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 30 augusti 2011, kl 10,00-12,00 Beslutande Övriga deltagande Kerstin Pettersson, ordförande Mayvor Larsson

Läs mer

Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen

Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen HSO Göteborgs nyhetsbrev, nr 6 2017. Läs nyhetsbrevet i din webbläsare. Sprid gärna nyhetsbrevet till andra intresserade Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen För att uppmärksamma

Läs mer

P R O T O K O L L F Ö R T V I D S A M M A N T R Ä D E

P R O T O K O L L F Ö R T V I D S A M M A N T R Ä D E NORRMALMS STADSDELSNÄMND H A N D I K A P P R Å D E T 2009-10-07 SID 1 (5) P R O T O K O L L F Ö R T V I D S A M M A N T R Ä D E M E D N O R R M A L M S H A N D I K A P P R Å D Tid: onsdagen den 7 oktober

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-05-21 Kommunala handikapprådet Plats och tid ande Gunilla Åström Stig Stefansson Torvald Stefansson Ola Burström Åke Lindkvist Camilla Stenmark Britt-Inger Lundstedt Eva Gustavsson

Läs mer

Kommittédirektiv. Bostadsbyggande på statens fastigheter. Dir. 2017:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017

Kommittédirektiv. Bostadsbyggande på statens fastigheter. Dir. 2017:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017 Kommittédirektiv Bostadsbyggande på statens fastigheter Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017 Dir. 2017:7 Sammanfattning En särskild utredare en samordnare som ska fungera som en förhandlingsperson,

Läs mer

Regeringens bostadspolitik

Regeringens bostadspolitik Regeringens bostadspolitik Samhällsplaneringsdagarna i Västerbotten 19 oktober 2017 Statssekreterare Alf Karlsson Näringsdepartementet 1 Lågt byggande under lång tid Färdigställda bostäder och befolkningsökning

Läs mer

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Bilaga En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle MFD:s förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Myndigheten för delaktighet Myndigheten

Läs mer

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 163 2013-10-01 2012/573 POLITISKT PROGRAM FÖR ARBETE MED FRÅGOR KRING FUNKTIONSHINDER Politiskt

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar

Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar Det är ledningens ansvar att dra upp övergripande

Läs mer

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor Eskilstuna kommun Minnesanteckningar Rådet för funktionshinder frågor 2013-01-16 Anna-Maarit Tirkkonen Tfn 016-710 24 28, 073-950 65 89 e-post: anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna.se Närvarande Joel Hamberg

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning Marie Sand 2017-05-02 Målet för bostadspolitiken Målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan

Läs mer

1 Mötets öppnande, upprop Ordförande hälsade välkommen förklarade mötet öppnat och ett upprop gjordes.

1 Mötets öppnande, upprop Ordförande hälsade välkommen förklarade mötet öppnat och ett upprop gjordes. PROTOKOLL ORGAN: Kommunala funktionshinderrådet, KFR TID: Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 13.30 16.30 PLATS: Svansjörummet, Kommunhuset Kinna Närvarande: Karin Jageby ordförande Eva-Karin Torhem-A vice

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor

Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor Dag och tid fredag 25 september 2015 kl. 10.00 11:45 Plats Västerviks Församlingshem, Båtsmansgatan, Västervik Närvarande Ewa Ståhl (S),

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

HSO:s delaktighetsprogram

HSO:s delaktighetsprogram HSO:s delaktighetsprogram 2011-2015 Innehållsförteckning Förord... 3 Interna dokument... 5 Samverkansråden... 6 Regionala riktlinjer och program... 15 Nationella riktlinjer... 17 Internationella riktlinjer...

Läs mer

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 PM 2016:213 RII (Dnr 110-1697/2016) Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Kommunala Tillgänglighetsrådet 1 Uppdrag För att bereda personer med funktionsnedsättning medinflytande och insyn i handläggning av frågor av allmän karaktär skall finnas ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Kommunala handikapprådet Verksamhetsberättelse 2010 Kommunala handikapprådet Antagen av Kommunala handikapprådet 2010-11-22 Författad av samordnare Elin Jonsson, december 2009 Kommunala handikapprådets

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Sundbyberg 2013-09-10. Er referens: S2012/8156/PBB s.registrator@regeringskansliet.se s. p b b@regeringskansliet.

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Sundbyberg 2013-09-10. Er referens: S2012/8156/PBB s.registrator@regeringskansliet.se s. p b b@regeringskansliet. HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2013-09-10 Er referens: S2012/8156/PBB s.registrator@regeringskansliet.se s. p b b@regeringskansliet.se Handikappförbundens yttrande om Boverket5 rapport med förslag på regeländringar

Läs mer

Närvarande Enligt närvarolista, sid 2. Christer Johnsson

Närvarande Enligt närvarolista, sid 2. Christer Johnsson 2014-06-03 1 (7) Plats Rum 225, kommunhuset, Vänersborg Tid Tisdag 3 juni 2014, kl. 13.30 16.30 Närvarande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3 Utsedd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) 2011-08-16. Plats och tid Kommunhuset tjänsterum, Tisdagen den 16 augusti 2011 kl 10.00-12-00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) 2011-08-16. Plats och tid Kommunhuset tjänsterum, Tisdagen den 16 augusti 2011 kl 10.00-12-00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) r arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset tjänsterum, Tisdagen den 16 augusti 2011 kl 10.00-12-00 Beslutande Övriga deltagande Tomas Nilsson (s) ordförande Laila Furskog

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Möte med Rådet för funktionshinderfrågor

Möte med Rådet för funktionshinderfrågor Eskilstuna kommun Minnesanteckningar Rådet för funktionshinder frågor 120227 Anna-Maarit Tirkkonen Tfn 016-710 24 28 Mobil: 073-950 65 89 Möte med Rådet för funktionshinderfrågor Datum: Tisdag den 14 februari

Läs mer

HANDIKAPP. Sundbyberg 26 maj 2015

HANDIKAPP. Sundbyberg 26 maj 2015 HANDIKAPP Sundbyberg 26 maj 2015 Vår referens: Mia Ahlgren Referens: Fi2015/781 Mottagare: fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande Krav på privata aktörer i välfärden SOU 2015:7 Handikappförbunden

Läs mer

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014. Regeringsbeslut I:3 2014-01-23 M2014/210/Mm Miljödepartementet Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Uppdrag att ta fram förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Regeringens beslut

Läs mer

Minnesanteckningar från Handikapprådet 10 maj 2012

Minnesanteckningar från Handikapprådet 10 maj 2012 1 (5) Minnesanteckningar från Handikapprådet 10 maj 2012 Plats: Handikappens Hus, Linnégården, Hantverkaregatan 24 Tid: 17.30 19.30 Närvarande: Frånvarande: Gunilla Magnusson (S), ordförande tillgänglighetsutskottet

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (6) 2016-12-14 1850/16 En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle - Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(8)

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(8) LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Tid: Klockan 18.00 21.00 Plats: HSO: s lokaler, Annegården, Lund Omfattning: 1-11 Närvarande: Ann-Christin Fast SRF Lundabygden Baharan Raoufi Barn- och skolnämnd Lunds stad

Läs mer

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-10-06 S2016/04598/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Myndigheten för delaktighets

Läs mer

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag Statens folkhälsoinstitut, Östersund isbn: 978-91-7257-473-1 omslagsillustration: AB Typoform/Ann Sjögren grafisk form: AB Typoform foto: sid 5 Peter de

Läs mer

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Kommittédirektiv Kommunal planering för bostäder Dir. 2017:12 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder. Broschyr för fastighetsägare

Enkelt avhjälpta hinder. Broschyr för fastighetsägare Enkelt avhjälpta hinder Broschyr för fastighetsägare Denna broschyr vänder sig i första hand till dig som äger en lokal dit allmänheten har tillträde eller äger allmän platsmark och vill veta vad de nya

Läs mer

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift Ersätter reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 2014-10-01 KS2014/1492 Diarienummer: KS2015/1444-1 Dokumentansvarig: Sekreterare i rådet

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet Protokoll Tid torsdagen den 6 november 2008, kl. 13.30-16.00 Plats Rådhuset, sammanträdesrum Kupolen Närvarande Jonas Eriksson ordförande (MP) Veronika Plamén-Lemke (M) Ingeborg

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Hans Moberg (KD) tjänstgörande ersättare

Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Hans Moberg (KD) tjänstgörande ersättare Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk, kl. 16.00-17.30 Beslutande Politiker Åke Morin (C) ordförande Bo-Gunnar Åkesson (M) Lennart Ohlsson (C) Dorothea

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda!

Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda! Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda! 2 Hinder ska åtgärdas Hinder, som exempelvis höga trösklar, tunga dörrar eller dålig belysning, finns både i byggnader och utemiljö. Du som äger en lokal dit

Läs mer

Minnesanteckningar för demokratiberedningen

Minnesanteckningar för demokratiberedningen Minnesanteckningar 1 (5) Datum: 2015-10-26 Grupp: Tid och plats: Deltagare: Frånvarande: Demokratiberedningen Sammanträdesrum Skiren kommunhuset, kl. 13.00-14.45 Ordförande: Berit Martinsson Ledamöter:

Läs mer

Kommande regeländringar. Yvonne Svensson Rättschef

Kommande regeländringar. Yvonne Svensson Rättschef Kommande regeländringar Yvonne Svensson Rättschef Fem aktuella lagändringar och lagförslag Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd Fler bostäder åt unga

Läs mer

Minnesanteckningar från Handikapprådet 13 september 2012

Minnesanteckningar från Handikapprådet 13 september 2012 1 (5) Minnesanteckningar från Handikapprådet 13 september 2012 Plats: Handikappens Hus, Linnégården, Hantverkaregatan 24 Tid: 17.30 20.00 Närvarande: Frånvarande: Karin Frisk (S), ordförande tillgänglighetsutskottet

Läs mer

Handikapprådet PROTOKOLL

Handikapprådet PROTOKOLL Handikapprådet PROTOKOLL 2011-09-23 Sid 14 Inledning... 1 15 Val av justeringsledamot... 1 16 Godkännande av dagordningen... 1 17 Minnesanteckningar... 1 18 Reflektioner kring seminariet den 9 sept FN:s

Läs mer

Remissvar betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88), Ku2015/02481/KL

Remissvar betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88), Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet Stockholm 10 mars 2016 103 33 Stockholm Ert dnr Ku2015/02481/KL Vårt dnr 1-110/15 Remissvar betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88),

Läs mer

Tid kl Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Omfattning Närvarande Steve Sjögren (s) Ordförande

Tid kl Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Omfattning Närvarande Steve Sjögren (s) Ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL LSS-rådet 2007-05-29 Tid kl 18.30 20.15 Plats Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar Omfattning 15-26 Närvarande Steve Sjögren (s) Ordförande Cecilia Strömberg (s) Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

och Boverkets byggregler, BBR

och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler om byggande och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler Läsanvisningar om byggande till regler och om BBR byggande Regelsamlingen ger en helhetssyn För att tillämpa

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Hur bedriver DHR arbetet med funktionshinderfrågorna på nationell nivå. NHF seminarium 23 april 2013 Hotel Nordic Sea

Hur bedriver DHR arbetet med funktionshinderfrågorna på nationell nivå. NHF seminarium 23 april 2013 Hotel Nordic Sea Hur bedriver DHR arbetet med funktionshinderfrågorna på nationell nivå NHF seminarium 23 april 2013 Hotel Nordic Sea Funktionshinderpolitiken Socialdepartementet samordnar Ansvarigt statsråd Barn- och

Läs mer

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Ett Skellefteå för alla Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Inledning Den här broschyren handlar om mänskliga rättigheter. Om rätten att delta i samhällslivet och om rätten att

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer