RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016"

Transkript

1 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken Redovisning 2014

2

3 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken Redovisning 2014 Boverket mars 2015

4 Titel: Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken Redovisning 2014 Rapport: 2015:12 Utgivare: Boverket mars 2015 Upplaga: 1 Antal ex: 50 Tryck: Boverket internt ISBN tryck: ISBN pdf: Sökord: funktionshinderpolitiken, delmål, nulägesbeskrivning, uppföljning, indikatorer, tillsynsvägledning, kommuner, tillsyn, tillämpning, bestämmelser, rättssäkerhet, enkelt avhjälpta hinder, flerbostadshus, inventering, tillgänglighet, fysisk planering, funktionshinder, funktionsnedsättning, bostadsanpassningsbidrag. Dnr: 761/2015 Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: eller Fax: E-post: Webbplats: Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Boverket 2015

5 Förord Regeringen har gett Boverket i uppdrag att årligen redovisa genomförda insatser, dess resultat och effekter som Boverket gör inom ramen för strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken. Detta är den fjärde rapporten. Boverket ska senast den 15 mars 2016 lämna en slutrapport till regeringen. Arbetet är ordnat i fem delmål med stöd i ett permanent samråd med funktionshinderrörelsen. De fem kapitlen om delmålen har tagits fram av den enhet som ansvarar för respektive delmål. Karlskrona mars 2015 Janna Valik generaldirektör

6

7 Innehåll Sammanfattning... 7 Uppdraget... 9 Delmålens effektmätning...9 Samrådet Delmål En bättre kommunal tillsyn över hur bestämmelserna om tillgängligheten och enkelt avhjälpta hinder följs Vad handlar delmålet om? Utgångsläge Insatser Insatser Insatser Insatser Vad händer 2015? Kortfattad analys Delmål En förbättrad tillämpning av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder Vad handlar delmålet om? Utgångsläge Insatser Insatser Insatser Uppföljning Delmål Fler kommuner ska ha inventerat sitt flerbostadsbestånd ur tillgänglighetssynpunkt Vad handlar delmålet om? Insatser 2011 och Insatser Insatser Uppföljning och effekter av insatser Kortfattad analys Vad händer 2015? Delmål Funktionshinderperspektivet ska tydligt avspegla sig i den fysiska planeringen vid utgången av Vad handlar delmålet om? Utgångsläge Insatser Insatser Insatser Uppföljning och effekter av insatser Vad händer 2015? Delmål

8 Senast 2016 ska landets kommuner utöva en väl fungerande hantering av bostadsanpassningsbidraget med en hög grad av rättssäkerhet Vad handlar delmålet om? Utgångsläge Insatser Uppföljning och indikatorer Kortfattad analys... 42

9 7 Sammanfattning Årsrapporten följer upp Boverkets arbete med de fem delmålen inom ramen för genomförandet av funktionshinderpolitiken och samråden med funktionshindersrörelsen, där även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och länsstyrelserna är representerade. Boverket arbetar inom ett brett område med frågor om planering, byggande och boende en bredd som också återspeglas i de fem delmålen. Delmål 1 handlar om att Boverket tillsammans med länsstyrelserna ska ge tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna genom råd och stöd i deras tillsynsarbete. Boverket har under 2014 genomfört ett regeringsuppdrag om tillsynvägledning till byggnadsnämnderna. Resultatet har blivit vägledande texter som publicerats på Boverkets webbplats. I april 2014 lämnade Boverket sin årliga tillsynsrapport till regeringen. Där framgår bland annat att kommunerna lägger fler arbetstimmar på tillsyn jämfört med föregående år. Delmål 2 handlar om en förbättrad tillämpning av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder. Boverket har inom ramen för delmålet uppdaterat sin webbplats med nya vägledande texter om enkelt avhjälpta hinder och tagit fram en ny broschyr om enkelt avhjälpta hinder i lokaler. Boverket har även inlett ett samarbete med bland en rad andra myndigheter för att under nästa år genomföra tillgänglighetsutbildningar riktade bland annat till kommuner och länsstyrelser. Materialet kan också komma att kunna användas i Boverkets PBL-utbildning för kommunerna. Delmål 3 handlar om att fler kommuner ska ha inventerat sitt flerbostadshusbestånd ur tillgänglighetssynpunkt. Inom ramen för delmålet publicerade Boverket Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok. Baserat på handboken publicerades även broschyren Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus! liksom en webbversion av handboken samt en nedladdningsbar bildpresentation om inventeringens möjligheter och det ekonomiska stöd som kommuner kunnat söka för att genomföra en inventering. I samband med vårens lansering av det framtagna materialet, och som en del av informationsinsatsen kring det ekonomiska stödet, genomförde Boverket informationsträffar i Hässleholm, Nässjö, Östersund och Västerås. Information om det ekonomiska stödet togs även fram som broschyr och vykort. Delmål 4 handlar om att funktionshinderperspektivet ska tydligt avspeglas i den fysiska miljön. Under året har Boverket genomfört ett regeringsuppdrag om Boendeinflytande och medborgardialog, där funktionshinderfrågor fanns med som en aspekt. Ett andra regeringsuppdrag påbörjades under året och handlar om att ta fram en vägledning för planoch bygglagens hållbarhetsbestämmelser. En första delrapport blev klar i november Del två av uppdraget ska vara färdigt till slutet av juni 2015 och innebär att ta fram en vägledning inom samma område. Delmål 5 handlar om att landets kommuner ska utöva en väl fungerande hantering av bostadsanpassningsbidraget med en hög grad av rättssäkerhet. Boverket har under året gjort en översyn av lagen om bostadsanpassning som redovisades till Socialdepartementet i december Boverket har även granskat informationen kring bostadsanpassnings-

10 8 bidraget på samtliga kommuners webbplatser, uppdaterat och utvecklat handboken kring bidraget samt tagit fram teckentolkade och syntolkade versioner av de båda informationsfilmer kring bostadsanpassningsbidraget som Boverket tog fram 2013.

11 9 Uppdraget Boverket är en av 22 strategiska myndigheter som har ett särskilt ansvar att genomföra regeringens funktionshinderpolitik inom sitt verksamhetsområde. För Boverket innebär detta att den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras, bland annat genom att identifiera framgångsfaktorer och att enkelt avhjälpta hinder undanröjs. Boverkets instruktion 7 visar att Boverket har ett sektorsansvar för fysisk tillgänglighet inom sitt verksamhetsområde. Det innebär att Boverket ska vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter i arbetet med fysisk tillgänglighet. Arbetet med funktionshinderfrågor spänner över hela myndigheten och syns särskilt i Boverkets arbete med lagar och regler samt de områden som ingår i regeringsuppdraget Strategin för funktionshinderpolitiken Uppdraget innebär att Boverkets arbete fokuseras inom fem delmål. Insatserna inom delmålen ska bidra till att samhället utvecklas så att personer med funktionsnedsättning i ökad utsträckning ges förutsättningar att leva självständigt och göra egna val. I den första årsrapporten, som lämnades i mars 2012, redovisades nollvärden, det vill säga hur situationen var när arbetet började under I efterföljande årsrapporter redovisas genomförda insatser, valda metoder för uppföljning av målen, uppmätta resultat samt hur Boverkets samråd med funktionshinderförbunden bedrivits. Rapporten är sammanställd av Andreas Johansen och Johan Kihlberg på Enheten för boende och stadsutveckling. De fem kapitlen om delmålen har tagits fram av den enhet på Boverket som ansvarar för respektive delmål. Delmålens effektmätning Boverket har ett brett verksamhetsområde med frågor om planering, byggande och boende, vilket innebär att Boverkets arbete med funktionshinderfrågor är lika brett. Det arbete som utförs inom ramen för de fem delmålen är därför utformade i insatser på både kort och lång sikt. Uppföljningen och effektmätningen beror helt på den sakfråga som respektive delmål fokuserar på. Några delmål är formulerade så att en effekt av

12 10 arbetet är möjlig att utvärdera först i slutet av de fem år som strategiperioden omfattar medan andra kan utvärderas från år till år. Effekterna av samhällets arbete med funktionshinderfrågor mäts bäst i hur medborgaren upplever sin vardag. Boverkets arbete som kunskapsmyndighet går främst ut på att klargöra förutsättningarna för arbetet med funktionshinderfrågor för andra aktörer, till exempel kommunerna. Det gör att det kan vara svårt att koppla Boverkets arbete till förbättringar i den enskilde medborgarens vardag. Boverkets effektmätning sker därför främst kring långsiktiga insatser. Ska arbetet utvärderas och effektmätningen vara ändamålsenlig bör effektmätningen vara utformad på sådant sätt att det går att påvisa en kvantitativ och/eller kvalitativ förändring men också att resultatet av utvärderingen stärker arbetets prioriteringar eller ger en god grund för nya. Samrådet Sedan 2005 har Boverket ett permanent samråd med funktionshinderrörelsen. I samrådet ingår även representanter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och länsstyrelserna. Boverket har även en intern nätverksgrupp kring funktionshinderfrågor. Ambitionen är att myndighetens samtliga enheter ska vara representerade i nätverksgruppen, utöver kontaktpersonerna för respektive delmål. Den interna nätverksgruppens aktiva deltagande i samrådet har lett till en bred och direkt återkoppling till de sakfrågor myndigheten arbetar med. Genom samarbetet med funktionshinderrörelsen kan vi gemensamt arbeta för en god tillgänglighet och en bra livssituation för alla. Ett långsiktigt och stabilt arbete är nödvändigt. Den dialog som samrådsmötena innebär motsvarar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som stadgar att organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar har rätt att vara aktivt involverade i beslutsprocesser och genomförande av frågor som de berörs av. Dialogen i samrådet rör bland annat relevanta regeringsuppdrag, där Boverkets medarbetare bjuds in att presentera pågående uppdrag för samrådet. Samrådet möts under en heldag vid tre tillfällen varje år. Vid flera möten har det förts fram önskemål om att samrådet ska få en mer aktiv roll i verkliga projekt. Från Boverkets sida har ambitionen varit att så tidigt som möjligt låta samrådet ta del av projekt och uppdrag när behovet av idéer och möjligheten att påverka är som störst. Samråd under 2011 Återkommande frågor i samrådet var arbetet med myndighetens delmål för strategin och utformandet och införandet av den nya plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Projektledare Anna Dahlberg från Myndigheten för delaktighet (då Handisam) bjöds in för att närmare redogöra för regeringens ambition och mål för strategins genomförande. Samrådet fick även information om den nya plan- och bygglagen i samband med att den trädde i kraft den 2 maj Boverkets webbhandbok PBL kunskapsbanken visades och funktionshinderrörelsen gavs möjlighet att lämna synpunkter. Boverket lyfte särskilt fram och diskuterade de ändringar i lagen som berör tillgänglighet och användbarhet.

13 11 Samråd under 2012 Arbetet med delmålen fortsatte liksom diskussionen om översynen av kraven på tillgänglighet i PBL, i plan- och byggförordningen (PBF) och i Boverkets föreskrifter och allmänna råd. Samrådet gjorde även två studiebesök och fick en demonstration av CAD-verktyg som kan användas som stöd vid utformning av tillgänglighet i byggnader. Den dåvarande instruktionen för samrådet (dnr /2005) innebar att Boverket bestämde antalet representanter medan funktionshinderrörelsen utsåg representanter. Samrådets sammansättning bestod då av fem representanter med ersättare från Handikappförbundens samarbetsorganisation (HSO). Sammansättningen förändrades under 2012 när HSO föreslog att Lika unika skulle få två av de fem platserna i samrådet. Ytterligare en förändring kom vid årets sista samrådsmöte, då det beslutades att också DHR skulle få en egen plats. Boverkets interna organisationsförändring medförde även den ett byte av personer i samrådet. Samråd under 2013 Återkommande frågor under året var studentbostäder, samrådets sammansättning och uppgift. Ett annat återkommande tema var Boverkets delmål och hur arbetet utvecklades där. I den mån nyinkomna regeringsuppdrag berörde funktionshinderområdet har samrådet informerats om dessa. Bland regeringsuppdragen syns Arbetsförmedlingens praktikprogram, nyheter kring brandskydd och frångänglighet samt regeringsuppdraget om medborgardialog och boendeinflytande. Samrådet informerades även om Nätverket för tillgänglighetsfrågor där SKL och Myndigheten för delaktighet samlar kommuner, myndigheter och organisationer för att samverka kring tillgänglighetsfrågor, träffar Boverket har som ambition att delta i. Syftet och målet med nätverket är bland annat att sammanföra tjänstemän och politiker i kommuner, landsting och myndigheter så att de genom diskussioner och utbyten kan stärka sina roller. Samrådet diskuterade även slutsatserna i Myndigheten för delaktighets rapport Hur är läget 2013?, översynen av bostadsanpassningslagen, den nya instruktionsskrivelsen till samrådet, arbetet med HIN 3 (tredje revideringen av Boverkets föreskrift BFS 2013:9 om enkelt avhjälpta hinder) samt regeringsuppdraget om medborgardialog och boendeinflytande. Sammansättningen i samrådet förändrades under 2013 med nya representanter. Ingen förändring skedde vad gäller de deltagande organisationerna i samrådet, de var som tidigare HSO, Lika unika och DHR från funktionshinderrörelsen samt SKL och länsstyrelsen. Samråd under 2014 Samrådets sammansättning förändrades under 2014 i och med att Gert Månsson kom in som representant för HSO, Lars-Göran Wadén för DHR och Maria Heymowska för länsstyrelsen. Under årets första två möten ersattes Mattias Lundgren av Jan-Olof Bergold för HRF. Deltagande organisationer har också ändrats. Under våren meddelade federationen Lika unika att de avsade sin medverkan till förmån för sina redan del-

14 12 tagande medlemsförbund. Det innebär att samrådet även i fortsättningen har Mattias Lundgren, HRF och Jimmy Pettersson, SRF, som ordinarie representanter. I övrigt har inga förändringar skett. Årets första samrådsmöte hölls den 12 februari på Scandic hotell i Karlskrona. Förmiddagen ägnades åt funktionshinderförbundens representanter som informerade Boverket om förbundens prioriteringar inför Ambitionen var att bära med sig omvärldsanalysen till dagordningarna för årets kommande två möten. Det andra samrådsmötet hölls den 28 maj på Marinmuseum i Karlskrona. Samrådet bjöds in till ett studiebesök i den världsunika och nybyggda Ubåtshallen som invigdes veckan därpå. Under förmiddagen guidades samrådet av Richard Bauer, chef för Marinmuseum. Syftet var att ta del av det tillgänglighetsarbete som skett och att se hur väl man lyckats. Eftermiddagen ägnades åt Boverkets arbete med tillsynsvägledning och översiktsplaneringens betydelse för tillgänglighet. Samrådet informerades även om den kommande revideringen av instruktionen och den pågående översynen av bostadsanpassningslagen samt den internationella konferensen UD2014 om universell design, där Boverket deltog med ett seminarium. Årets tredje samrådsmöte hölls den 24 september i restaurang Castello (Vattenborgen) vid Stortorget i Karlskrona. Under mötet behandlades det korta regeringsuppdraget om att utreda undantag för tillgänglighet för studentbostäder med tidsbegränsat bygglov. Boverket följde upp diskussionen om kommittédirektivet (2014:69) för en ny politik för arkitektur, form och design. Länsstyrelsens representant informerade om hur länsstyrelserna arbetar med funktionshinderfrågor. Växjö kommun bjöds in som gäst till samrådsmötet för att informera om och diskutera hur kommunen lyft tillgänglighet och funktionshinderfrågor i planeringen, med exempel i översiktsplanen för Växjö stad. Boverket informerade om deltagandet i konferensen UD2014 och de insikter och erfarenheter vi bar med oss från det tillfället. Boverket presenterade även den nu reviderade instruktionen, ett dokument som inte längre är en instruktion utan i stället ett dokument som beskriver det befintliga samrådets sammansättning. I samband med det togs formerna för samråd och förändringarna bland samrådets representanter upp till diskussion. Samrådets mötesdatum för år 2015 beslutades till den 5 mars, 26 maj och den 21 oktober.

15 13 Delmål 1 En bättre kommunal tillsyn över hur bestämmelserna om tillgängligheten och enkelt avhjälpta hinder följs Vad handlar delmålet om? Delmålet handlar om att Boverket tillsammans med länsstyrelserna ska ge tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna genom råd och stöd i deras tillsynsarbete (8 kap 13 och 15 plan- och byggförordningen 2011:338). Tillsynsvägledningen till byggnadsnämnderna avser hur de ska agera när avsteg görs från bindande regler eller beslut med stöd av sådana regler. Tillsynsvägledningen till byggnadsnämnderna innehåller även en vägledning om hur tillsynen över utformningsreglerna och de tekniska egenskapskraven i plan- och bygglagstiftningen, inklusive bestämmelserna och besluten om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder, bör gå till. Boverkets tillsynsvägledning ska på så sätt bidra till en bättre kommunal tillsyn av att reglerna om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder följs. Utgångsläge 2011 Kraven på tillgänglighet i befintliga miljöer infördes 2001 i PBL. Kraven innebär att enkelt avhjälpta hinder måste undanröjas i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser trädde i kraft under 2003 (BFS 2003:19, HIN 1). Dessa har ersatts av BFS 2011:13, HIN 2. Boverket hade under en längre tid sett att reglerna om enkelt avhjälpta hinder inte hade fått det genomslag som lagstiftningen förutsätter. Trots den relativt låga nivå som finns i kraven och trots den långa tid som har förflutit sedan kraven skärptes återstod ännu mycket att göra. Det fanns även stora variationer mellan kommunerna.

16 14 Krav på tillgänglighet finns i både PBL och PBF och dessa preciseras i Boverkets byggregler, BBR. Dessa krav gäller vid uppförande av ny byggnad och vid ändring. Enligt plan- och bygglagen ska en byggnads tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i huvudsak prövas redan i bygglovet. Det ökar sannolikheten för att eventuella felaktigheter observeras i ett tidigt skede och därmed lättare kan åtgärdas. Insatser 2011 Aktiviteter Den nuvarande plan- och bygglagen trädde i kraft den 2 maj Boverket tog under hösten 2011 kontakt med länsstyrelserna för att samordna och samverka kring det nya tillsynsvägledningsansvaret. Boverket konstaterade tidigt att kommunerna för sitt tillsynsarbete skulle vara mest hjälpta av en konkret vägledning om hur tillsynen över bestämmelserna och besluten om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder borde gå till, på när ingripande borde ske och hur förelägganden kan utformas med mera. Insatser 2012 Aktiviteter Under 2012 koncentrerade Boverket sig på att bygga upp en intern organisation för tillsynsvägledningsarbetet och att skapa samverkansformer med länsstyrelser och kommuner. Samverkan skedde framförallt via löpande videomöten med länsstyrelsernas Forum för hållbart samhällsbyggande och dess undergrupp Tillsynsvägledning bygg. Boverket medverkade även i Forums arbete med att ta fram en enkät där kommunernas behov av tillsynsvägledning och önskvärda former för denna efterfrågades. Kommunernas svar och andra tillsynsvägledningsfrågor diskuterades vid ett seminarium mellan Boverket och länsstyrelserna i november Erfarenheterna från seminariet låg till grund för de planerade aktiviteterna kopplade till tillsynsvägledningen under Under senare delen av året beslutade Boverket och flera länsstyrelser om sina första treåriga tillsynsvägledningsplaner. Boverket kommenterade tillsynsfrågorna i tillsynsrapporten 2012 som redovisades till regeringen i slutet av mars samma år. I rapporten konstaterade Boverket att övergången till en ny plan- och bygglag hade tagit mycket resurser i anspråk och begränsat möjligheterna för kommunerna att arbeta med egeninitierad tillsyn. Kommunernas tillsyn styrdes fortfarande i hög grad av anmälningar utifrån och var alltför sällan egeninitierad. På kort sikt såg Boverket en risk för att den ökade arbetsbelastningen i kommunerna med anledning av nya plan- och bygglagen och svårigheten att rekrytera personal kunde leda till fortsatt begränsad kommunal tillsyn. Samtidigt verkade kommunernas tillsyn ha hämmats av problemen med oklara sanktionsbestämmelser. Boverket ansåg dock att det var positivt att flera kommuner hade börjat arbeta mer metodiskt med tillsyn genom att exempelvis börja ta fram planer för sin tillsyn.

17 15 Insatser 2013 Aktiviteter Under 2013 koncentrerades arbetet på att tillsammans med representanter för länsstyrelser och kommuner planera och genomföra ett webbseminarium om kommunal tillsyn enligt PBL, som hölls den 16 maj. Under webbseminariet behandlades bland annat tillsynsansvaret, varför tillsyn är viktigt, tillsynsverktygen och olika exempel på hur tillsynsbeslut bör utformas, med mera. I övrigt medverkade Boverket i länsstyrelsernas arbete med att ta fram en broschyr om kommunernas tillsynsansvar och Boverkets och länsstyrelsernas tillsynsvägledningsansvar enligt plan- och bygglagen. Broschyren riktar sig i första hand till politiker i landets byggnadsnämnder. Boverket har också deltagit vid två tillsynsvägledningsmöten mellan Boverket och länsstyrelsernas kontaktpersoner för tillsynsvägledning. Där diskuterades bland annat hur tillsyn kan bedrivas när det gäller enkelt avhjälpta hinder. Boverket har även tagit upp tillsynen över enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet vid två kommunkonferenser i Västerbottens län respektive Jönköpings län. Vid planeringen av webbseminariet konstaterade Boverket att kommunernas bristande tillsyn och deras behov av tillsynsvägledning inte är unikt för de delar som gäller bestämmelserna om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder. Boverkets och länsstyrelsernas tillsynsvägledning inriktades därför på att stödja en generellt sett effektivare tillsyn och säkrare och mer kompetent tillämpning av ingripande- och sanktionsbestämmelserna i plan- och bygglagstiftningen. Boverket kommenterade tillsynsfrågorna i den årliga tillsynsrapport som Boverkets enligt 8 kap 17 plan- och byggförordningen (2011:338) och regleringsbrev ska redovisa till regeringen. Rapporten grundade sig i huvudsak på de enkätsvar som länsstyrelserna och kommunerna lämnat inom ramen för Boverkets plan- och byggenkät. Boverket kunde bland annat konstatera att byggnadsnämndernas tillsynsarbete fortfarande var otillräckligt och att det främst berodde på svårigheter att rekrytera kompetent personal och en väntan på de ändrade regler om byggsanktionsavgift som regeringen utlovat. Under våren utarbetade länsstyrelserna tillsammans med Boverket en kommunenkät om byggnadsnämndernas tillsynsarbete som besvarades under tidig höst. Länsstyrelserna skickade under december ut ytterligare en enkät till kommunerna med mer statistiska frågor avseende hela Arbetet bedrevs i enlighet med uppdrag 40 i länsstyrelsernas regleringsbrev för En ny plan- och byggenkät för 2013 med bland annat frågor om tillsyn och tillsynsvägledning skickades ut till länsstyrelserna under hösten. Svaren kommer att ligga till grund för Boverkets tillsynsrapport i april 2014.

18 16 Insatser 2014 Aktiviteter Boverket har under 2014 genomfört ett regeringsuppdrag om tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna om den kommunala tillsynen på byggområdet. Vägledningen omfattar allt från hur tillsynsbeslut utformas, metoder och rutiner vid tillsynsarbete och ingripande, byggsanktionsavgifter samt hantering av viten och handräckningsärenden. Resultatet har blivit vägledande texter som har publicerats på Boverkets webbbaserade handbok om plan- och bygglagen, PBL kunskapsbanken. Ett huvudsyfte med att bedriva tillsyn är att vår bebyggda miljö ska vara säker, hälsosam och tillgänglig. Ett separat avsnitt hanterar enkelt avhjälpta hinder där bland annat frågor om byggnadsnämndernas problem med att avgöra om ett identifierat hinder är enkelt avhjälpt eller inte behandlas utifrån en kostnadsaspekt. Ett rättsfall från mark- och miljödomstolen som kan vara till stöd för byggnadsnämndernas bedömning är fallet med en fastighet där det fanns en livsmedelsbutik och en restaurang som fått ett föreläggande om att bland annat höja marknivån och montera dörrautomatik vid entréer. Länsstyrelsen ansåg att föreläggandet hade stöd i lag och i HIN och var rimlig i förhållande till nyttan för de besökande. Detta motiverades särskilt av de aktuella butikernas centrala läge. Fastighetsägaren hade hävdat att det var tillräckligt att installera ringklockor istället för dörröppnare vid byggnadens entréer. Länsstyrelsen ansåg dock att detta inte uppfyllde lagens krav på tillgänglighet. Mark- och miljödomstolen fastställde länsstyrelsens beslut. Domen har vunnit laga kraft. (MMD , Mål nr P ). Arbetet med tillsynsvägledningen har skett i samverkan med länsstyrelsen, SKL och referensgrupper innehållande kommunala handläggare. En referensgrupp fick under ett möte hos SKL i augusti i uppgift att läsa utkast till nya texter och komma med synpunkter på innehållet och förslag till ändringar. Referensgruppen, som SKL hjälpte till att ta fram, bestod av sex kommunala handläggare från sex olika kommuner, med stor geografisk spridning från Umeå i norr till Hässleholm i söder. Referensgruppen representerade även både stora och små kommuner. Liksom tidigare år redovisade Boverket sin årliga tillsynsrapport till regeringen i april Där framgår bland annat att kommunerna själva upplever att de lägger fler arbetstimmar på tillsyn jämfört med föregående år, vilket är en positiv utveckling. Många kommuner anger att mer tid läggs på tillsyn, bland annat genom arbetsplatsbesök som i sin tur och i vissa fall lett till tillsynsingripanden samt genom ökade resurser i form av nyanställningar. Det framgår också att egeninitierad tillsyn förekommer men att de anmälningar som inkommer till byggnadsnämnderna står för merparten av de tillsynsärenden som handläggs. Boverket har i sin uppföljning infört frågor som handlar om resurser och årsarbetstid för att kunna se om tillsynsarbetet ökar. De nämnder som har gemensam miljöoch byggnämnd är vana med att arbeta med egeninitierad tillsyn utifrån miljöbalken och verkar ha lättare för att göra detsamma utifrån plan- och bygglagen.

19 17 Vad händer 2015? 2014 års återrapportering av tillsynsvägledningen ska levereras till departementet senast april I återrapporteringen kommer Boverket redogöra och analysera resultatet av kommunernas tillsyn av bestämmelserna om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder som länsstyrelsen ställer samman och levererar till Boverket i enlighet med uppdrag 43 och 44 i länsstyrelsens regleringsbrev Exempel på frågor som ställts till kommunerna är: Hur säkerställer ni att byggnadsnämnden har kompetens för att bedöma frågor om enkelt avhjälpta hinder? Har byggnadsnämnden sedan reglerna trädde i kraft den 1 juli 2001 gjort en inventering av tillgänglighet till och i lokaler dit allmänheten har tillträde? Hur ser det ut med resurser hos byggnadsnämnden, för att kunna arbeta med enkelt avhjälpta hinder? Hur kan allmänheten anmäla bristande tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder till byggnadsnämnden? Vidare kommer Boverket under året att delta i ett antal nätverksträffar med kommuner och länsstyrelser där det gemensamma ansvaret om det fortsatta tillsynsvägledningsarbetet till kommunerna kommer att lyftas. Boverket planerar att komplettera den redan framtagna vägledningen om enkelt avhjälpta hinder med till exempel en film, guide eller liknande som beskriver hur handläggaren kan handlägga ett eventuellt tillsynsärende, ur ett arbetsmetodiskt perspektiv. Kortfattad analys Byggnadsnämndernas tillsyn över bestämmelserna om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder är en del av deras tillsynsansvar över plan- och bygglagstiftningen. Boverkets och länsstyrelsernas uppföljning av byggnadsnämndernas tillsynsarbete visar att tillsynen är otillräcklig och att den behöver förbättras. Dock sker det en positiv utveckling i landet då 2014 års sammanställning visar att kommunerna lägger fler arbetstimmar på tillsyn jämfört med föregående år. Likaså hoppas Boverket på att den vägledning som nu finns tillgänglig på Boverkets webbaserade handbok för PBL, PBL kunskapsbanken, ska bidra till att det sker en förbättring av i kommunernas tillsynarbete. Resultatet av 2015 års uppföljning, om hur kommunernas arbete med tillsyn över enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet bedrivits under 2014, ger en allt bättre bild av vilka problem som finns och vilka kommande tillsynsvägledningsinsatser som behövs. Detta eftersom länsstyrelserna numera har ett tydligt uppföljningsuppdrag i frågan och Boverket har förstärkt sitt arbete med att följa upp resultaten. Kontaktperson Stefan Hallin, Enheten för plan och bygg

20 18

21 19 Delmål 2 En förbättrad tillämpning av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder Vad handlar delmålet om? Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 2 punkt 3 ska enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet avhjälpas i publika lokaler och på allmänna platser. Boverket har föreskrifter och allmänna råd till lagen, nuvarande författning, BFS 2013:9 HIN 3. Enligt föreskrifterna ska enkelt avhjälpta hinder åtgärdas så snart som möjligt, om det inte är orimligt med hänsyn till praktiska och ekonomiska förutsättningar. Boverket har gjort uppföljningar av föreskrifterna åren 2005, 2007 och Uppföljningarnas syfte har varit att bedöma om riksdagens och regeringens ambition uppnåtts, att alla enkelt avhjälpta hinder ska ha undanröjts senast år Uppföljningarna har därför redovisat både kännedom och kunskaper om föreskrifterna samt omfattningen av genomförda åtgärder för olika grupper av fastighetsägare. Under hade Boverket dessutom i uppdrag att genomföra uppsökande informationsverksamhet om enkelt avhjälpta hinder tillsammans med SKL, länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet. Utgångsläge 2011 Enligt Boverkets uppföljning 2010, som finns redovisad i rapporten "Uppsökande informationsverksamhet om enkelt avhjälpta hinder", är det framför allt små fastighetsägare med som mest tio fastigheter, som fortfarande i hög grad angav att de inte hade fått någon information om reglerna eller som inte alls kände till dem. I första hand var det kommunernas information som brustit. För större fastighetsägare, som i regel är bättre informerade, kan det istället behövas en aktivare kommunal tillsyn. Enligt Boverkets uppföljning 2010 kände tre av tio fastighetsägare till det mesta om föreskrifterna. En fjärdedel kände inte till dem alls och tre

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011 2016

Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011 2016 RAPPORT 2016:8 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Slutredovisning Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Slutredovisning Titel:

Läs mer

Rapport 2013:12 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag om delmål, uppföljning. ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken

Rapport 2013:12 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag om delmål, uppföljning. ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken Rapport 2013:12 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011 2016 redovisning 2012 Uppdrag om delmål,

Läs mer

Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken

Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken Rapport 2012:5 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning

Läs mer

Minnesanteckningar från Boverkets samrådsmöte torsdagen den 5 mars 2015. 09.30 15.00 Karlskrona Varmbadhus Norra Kungsgatan 32, 371 33 Karlskrona

Minnesanteckningar från Boverkets samrådsmöte torsdagen den 5 mars 2015. 09.30 15.00 Karlskrona Varmbadhus Norra Kungsgatan 32, 371 33 Karlskrona Diarienummer: 2191-701/2014 Version: 1 Sida 1 av 6 Minnesanteckningar Datum: 2015-03-05 Process: Delprocess: Handläggare: JennyLilja och Roland Thörnquist Beslutad av: Minnesanteckningar från Boverkets

Läs mer

Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus!

Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus! Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus! Det som är nödvändigt för några, underlättar för många och är bra för alla Ett tillgängligt samhälle är en förutsättning för att alla ska kunna delta

Läs mer

RAPPORT 2016:23. Delårsrapport 2016

RAPPORT 2016:23. Delårsrapport 2016 RAPPORT 2016:23 Delårsrapport 2016 Delårsrapport 2016 Titel: Delårsrapport 2016 Rapportnummer: 2016:23 Utgivare:, augusti 2016 Upplaga: 1 Tryck: ISBN tryck: 978-91-7563-400-5 ISBN pdf: 978-91-7563-401-2

Läs mer

PBL kunskapsbanken. PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10

PBL kunskapsbanken. PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10 PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10 Uppföljning tillsyn - Boverket 1 av 1 2014-04-08 16:47 Boverket har i uppgift att årligen samla in och sammanställa

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler

Enkelt avhjälpt i lokaler Enkelt avhjälpt i lokaler 2 Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas Du får här kortfattad information om vad som gäller enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

och Boverkets byggregler, BBR

och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler om byggande och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler Läsanvisningar om byggande till regler och om BBR byggande Regelsamlingen ger en helhetssyn För att tillämpa

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare Boverket informerar Mottagare Kommuner, länsstyrelser, bransch- och intresseorganisationer, certifieringsorgan, universitet och högskolor Utgivningsdag 2011-04-29 Mer upplysningar På Boverkets webbplats

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder. Broschyr för fastighetsägare

Enkelt avhjälpta hinder. Broschyr för fastighetsägare Enkelt avhjälpta hinder Broschyr för fastighetsägare Denna broschyr vänder sig i första hand till dig som äger en lokal dit allmänheten har tillträde eller äger allmän platsmark och vill veta vad de nya

Läs mer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Ewa Krynicka Storskog 22 oktober, Lund Funktionsnedsättning och funktionshinder = två olika saker Funktionsvariation? 2016-02-29 Sida 2 2016-02-29 Sida 3 Bindande

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Byggnadsnämndens tillsyn 4 Vad är tillsyn? 5 Intervju med Margareta Yngvesson 6 Vad är syftet med tillsynen? 7 Vad har vi för nytta av tillsyn? 8 När

Läs mer

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in!

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in! Beroende på om det är fysiska hinder som trappor eller dylikt kan det vara omöjligt att komma in och jag är tvungen att välja ett annat ställe eller avstå. Kvinna 53 år Tydligare skyltning över var pälsdjur

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda!

Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda! Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda! 2 Hinder ska åtgärdas Hinder, som exempelvis höga trösklar, tunga dörrar eller dålig belysning, finns både i byggnader och utemiljö. Du som äger en lokal dit

Läs mer

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Kommittédirektiv Kommunal planering för bostäder Dir. 2017:12 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Litteraturförteckning Sakkunnig av tillgänglighet TIL 2

Litteraturförteckning Sakkunnig av tillgänglighet TIL 2 1(5) Litteraturförteckning Sakkunnig av tillgänglighet TIL 2 1) Litteratur / kursmaterial som delas ut på kursen och ingår i kursavgiften PBL - Plan- och bygglagen (2010:900) PBF Plan- och byggförordningen

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 116 Synskadeanpassning av byggnader (KS 2011.109) Beslut

VALLENTUNA KOMMUN. 116 Synskadeanpassning av byggnader (KS 2011.109) Beslut Sammanträdesprotokoll 19 (37) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-10-18 116 Synskadeanpassning av byggnader (KS 2011.109) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss

Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss Lennart Klaesson Trafikplanering 08-508 260 12 lennart.klaesson@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2010-02-08 Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen.

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun God tillgänglighet God tillgänglighet handlar om många olika aspekter i vår miljö. Att det inte finns några fysiska hinder som gör det svårt för personer

Läs mer

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder Regeringsbeslut IV:3 2012-11-22 S2012/8156/PBB (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Läs mer

Ett Skåne utan hinder En rapport om kommunernas tillgänglighetsarbete. HSO Skåne rapport 2008:1

Ett Skåne utan hinder En rapport om kommunernas tillgänglighetsarbete. HSO Skåne rapport 2008:1 Ett Skåne utan hinder En rapport om kommunernas tillgänglighetsarbete HSO Skåne rapport 2008:1 Ett Skåne utan hinder HSO Skåne rapport 2008:1 Detta är en rapport över hur kommunerna kommit igång med tillgänglighetsarbetet,

Läs mer

Planeringsförenklande åtgärder II

Planeringsförenklande åtgärder II Rapport 2013:26 REGERINGSUPPDRAG Planeringsförenklande åtgärder II slutrapportering av regeringsuppdrag, redovisning av kunskapsspridning Planeringsförenklande åtgärder II slutrapportering av regeringsuppdrag,

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen

Tillsynsvägledningsplan Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen Tillsynsvägledningsplan 2013-2015 Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen Förord Den 2 maj 2011 infördes en ny plan- och bygglag (PBL) med tillhörande

Läs mer

Minnesanteckningar från Boverkets Samrådsmöte med funktionshindersrörelsen den 12 februari 2014

Minnesanteckningar från Boverkets Samrådsmöte med funktionshindersrörelsen den 12 februari 2014 Minnesanteckningar 1(11) Datum 2014-03-06 Diarienummer 2191-701/2014 Minnesanteckningar från Boverkets Samrådsmöte med funktionshindersrörelsen den 12 februari 2014 Plats Lokalen Hasslö på Scandic Hotell,

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) iiregeringen Regeringsbeslut 1114 2016-12-14 N2016/07801/PBB Näringsdepartemen~t Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Regeringens

Läs mer

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Bakgrund Prop.2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Ändringar i Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2014:224) Beslutades i riksdagen

Läs mer

Redovisning av arbetet med delmål för funktionshinderpolitiken

Redovisning av arbetet med delmål för funktionshinderpolitiken Konsument verket KO Aterrapportering 1 (5) Datum D nr 2012/1019 Justitiedepartementet Redovisning av arbetet med delmål för funktionshinderpolitiken Konsumentverket lämnade den 14 mars 2012 in förslag

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Boverkets Samrådsorgan med funktionshindersförbunden den 24 oktober 2013

Minnesanteckningar från möte med Boverkets Samrådsorgan med funktionshindersförbunden den 24 oktober 2013 Minnesanteckningar Datum 2013-10-24 Minnesanteckningar från möte med Boverkets Samrådsorgan med funktionshindersförbunden den 24 oktober 2013 Plats Lokalen Trossö på Scandic Hotell, Karlskrona. Närvarande

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Från kostnad till potential

Från kostnad till potential RAPPORT 2016:21 Från kostnad till potential Slutrapport för stödet att tillgänglighetsinventera flerbostadshus Från kostnad till potential Slutrapport för stödet att tillgänglighetsinventera flerbostadshus

Läs mer

Plan för Boverkets tillsynsvägledning

Plan för Boverkets tillsynsvägledning Plan för s tillsynsvägledning 2015-2017 2 Plan för s tillsynsvägledning Titel: Plan för s tillsynsvägledning Rapportnummer: - Utgivare:, 2015-04 Rapporten kan beställas från. Webbplats: www.boverket.sejpublikationer

Läs mer

2011-06-16. Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01

2011-06-16. Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 2011-06-16 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter hösten 2011 Detta är en samlad beskrivning av utbildningsaktiviteterna

Läs mer

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde.

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverket har i november 2003 meddelat föreskrifter och allmänna råd (BFS 2003:19)

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900)

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter om stöd till

Läs mer

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef

Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef Olika sorters bindande regler Lag Riksdagen (bindande) t ex Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken Förordning Regeringen (bindande)

Läs mer

Välkomna. - Hur ska ett föreläggande utformas, praxis - Diskussion, frågor

Välkomna. - Hur ska ett föreläggande utformas, praxis - Diskussion, frågor Välkomna Dagens program - Info från FSB - Vad är tillsyn, varför är det viktigt och vad är på gång i vårt län? - Inomhusluft kopplat till OVK - FIKA - Från tillsynsobjekt till aktiv tillsyn exempel från

Läs mer

Myndighetens stöd till utbildningsanordnare avseende tillträdesprocessen för sökande till yrkeshögskoleutbildningar. Återrapportering 2015

Myndighetens stöd till utbildningsanordnare avseende tillträdesprocessen för sökande till yrkeshögskoleutbildningar. Återrapportering 2015 Myndighetens stöd till utbildningsanordnare avseende tillträdesprocessen för sökande till yrkeshögskoleutbildningar Återrapportering 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/145 ISBN-nr:

Läs mer

Byggnadsnämndernas tillsyn

Byggnadsnämndernas tillsyn Byggnadsnämndernas tillsyn Varför ska byggnadsnämnden bedriva tillsyn? Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Vi bor i hus och rör oss på gator och torg för att kunna ta oss mellan hemmet och arbetet,

Läs mer

Sektorsansvaret på webben

Sektorsansvaret på webben Datum 2008-11-05 Diarienummer 2008/0190 Sektorsansvaret på webben Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2008 Titel: Sektorsansvaret på webben Handisam Serie B 2008:1 (diarienummer 2008/0190)

Läs mer

Verksamhetsplan för tillgänglighetsgruppen i Hudiksvalls kommun

Verksamhetsplan för tillgänglighetsgruppen i Hudiksvalls kommun Verksamhetsplan 1 (5) 2011-10-18 Verksamhetsplan för tillgänglighetsgruppen i Hudiksvalls kommun 2012-2013 Bakgrund Den 17 december 2007 tog kommunfullmäktige beslut om att anta förslaget till handikappolitiskt

Läs mer

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-10-06 S2016/04598/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Myndigheten för delaktighets

Läs mer

Plan för Länsstyrelsens tillsynsvägledning enligt 8 kap 16 plan- och byggförordningen (2011:338)

Plan för Länsstyrelsens tillsynsvägledning enligt 8 kap 16 plan- och byggförordningen (2011:338) 1 / 15 Samhällsenheten Tillsynsvägledningsplan Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 2013-06-27 404-4505-13 Plan för Länsstyrelsens tillsynsvägledning 2013 2015 enligt 8 kap 16 plan- och byggförordningen

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2018 och uppföljning av 2017 års plan för tillsynsvägledning Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Promemoria. Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden Promemorians huvudsakliga innehåll Det krävs åtgärder för att snabbt kunna ordna boende för det stora antal asylsökande som har kommit till

Läs mer

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 PM 2016:213 RII (Dnr 110-1697/2016) Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild Information om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden Bild I denna broschyr hittar ni översiktlig information om vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigade och hur stöd

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Lagförändringar januari 2015 Prop. 2013/14:126 Förenklingar i detaljplaneprocessen underlättar byggandet 1/1-2015 Plan- och bygglagen görs tydligare för bättre tillämpning

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

Synpunkter på förslag i del Handläggare: Marie-Louise Luther. Socialdepartementet Stockholm. Kopia till Handikappförbunden

Synpunkter på förslag i del Handläggare: Marie-Louise Luther. Socialdepartementet Stockholm. Kopia till Handikappförbunden 161219 Handläggare: Marie-Louise Luther Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Handikappförbunden Remiss; En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle - Myndigheten för delaktighets

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Standarder för universellt utformade bostäder bör utvecklas utifrån kunskap om mindre behov av anpassningar.

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Standarder för universellt utformade bostäder bör utvecklas utifrån kunskap om mindre behov av anpassningar. HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-09-30 Dnr.nr: S2009/1816/FST Vår referens: Mia Ahlgren Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Remissvar: Översyn av lagen

Läs mer

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Tillsynsvägledning av OVK- regelverk Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Vägledning till Boverkets nya webb och kunskapsbanken Den nya webben från 30 september:

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Byggnadsnämndens tillsyn

Byggnadsnämndens tillsyn Byggnadsnämndens tillsyn Varför ska byggnadsnämnden bedriva tillsyn? Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Vi bor i hus och rör oss på gator och torg för att kunna ta oss mellan hemmet och arbetet,

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan 2013-2015. från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan 2013-2015. från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2013-2015 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2013-2015 Utgiven av: Författare: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Beställning: Länsstyrelsen

Läs mer

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Bilaga En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle MFD:s förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Myndigheten för delaktighet Myndigheten

Läs mer

Föreläggande om åtgärd, Näckrosen 7

Föreläggande om åtgärd, Näckrosen 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår beteckning BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2017-10-19 TILLS.2017.30 Vår handläggare Anna Eriksson Bygglovshandläggare Bygg- och miljönämnden Katrineholms kommun Föreläggande om åtgärd,

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Boverket december 2013 Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Processtöd Tillgänglighet Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Hur kan vi i vårt projekt få hjälp av utvärderaren att uppmärksamma, belysa, analysera och reflektera kring

Läs mer

Beräkningsguide för byggsanktionsavgifter

Beräkningsguide för byggsanktionsavgifter Lina Magnusson Beräkningsguide för byggsanktionsavgifter Beräkningsguide för byggsanktionsavgifter Krångliga formler Tidstjyv Felaktiga uträkningar beslut upphävs i högre instans. http://www.boverket.se/secure/cms/#context=epi.cms.contentdata:///15793

Läs mer

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild Information om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden Bild I denna broschyr hittar ni översiktlig information om vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigade och hur stöd

Läs mer

Staden tillgänglig för alla

Staden tillgänglig för alla Staden tillgänglig för alla En uppdragsbeskrivning Uppdrag om inventering och uppföljning av tillgängligheten i staden Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Bakgrund... 3 1.1. Uppdragets vision

Läs mer

Minnesanteckningar från Boverkets samrådsmöte med funktionshinderförbunden den 24 september 2014

Minnesanteckningar från Boverkets samrådsmöte med funktionshinderförbunden den 24 september 2014 Minnesanteckningar för Boverkets samråd med funktionshinderförbunden 1(10) Minnesanteckningar från Boverkets samrådsmöte med funktionshinderförbunden den 24 september 2014 Plats Vattenborgen/Castello,

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden Kommittédirektiv Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer Dir. 2006:63 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild delegation tillkallas

Läs mer

Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar

Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar Det är ledningens ansvar att dra upp övergripande

Läs mer

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 2015 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 Knivsta Kommun 2015-03-12 Handläggare: Christofer Mattsson BMN 2015/19 Bygg- och miljönämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för 2015 Tillsyn

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer

Tillsynsstrategi för myndigheten för yrkeshögskolan

Tillsynsstrategi för myndigheten för yrkeshögskolan YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (5) Diarienr: YH 2012/1691 Tillsynsstrategi Tillsynsstrategi för myndigheten för yrkeshögskolan Gällande regelverk Myndighetens för yrkeshögskolans tillsynsstrategi tar sin utgångspunkt

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDERNA I KRONOBERGS LÄNS ARBETE MED TILLSYN UNDER LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN , Meddelande 2015:01

BYGGNADSNÄMNDERNA I KRONOBERGS LÄNS ARBETE MED TILLSYN UNDER LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN , Meddelande 2015:01 BYGGNADSNÄMNDERNA I KRONOBERGS LÄNS ARBETE MED TILLSYN UNDER 2013 LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN 1103-8209, Meddelande 2015:01 Sida 2 av 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Uppdraget 4 Fakta

Läs mer

Aktuella kommunomfattande översiktsplaner LÄGET I LANDET MARS 2014

Aktuella kommunomfattande översiktsplaner LÄGET I LANDET MARS 2014 Aktuella kommunomfattande översiktsplaner LÄGET I LANDET MARS 2014 1 2 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har undersökt hur aktuella de kommunomfattande översiktsplanerna är i Sverige, mars 2014. Läget

Läs mer

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Från projektledarens horisont Det har varit en tid med många olika aktiviteter, redovisning av projektår tre och planering av projektår fyra. Den

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Cirkulärnr: 16:27 Diarienr: 16/02706 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2016-04-29 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Samtliga Sveriges kommuner

Läs mer

Projekteringsanvisning Tillgänglighet Inom- och utomhus FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 12 6 DECEMBER SIDOR

Projekteringsanvisning Tillgänglighet Inom- och utomhus FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 12 6 DECEMBER SIDOR Projekteringsanvisning Tillgänglighet Inom- och utomhus FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 12 6 DECEMBER 2016 6 SIDOR Läs detta först viktig information För att skapa bestående värden i SISAB:s fastigheter

Läs mer

Plan för Länsstyrelsens tillsynsvägledning inom byggområdet enligt plan- och byggförordningen (2011:338), PBF 8 kap. 16.

Plan för Länsstyrelsens tillsynsvägledning inom byggområdet enligt plan- och byggförordningen (2011:338), PBF 8 kap. 16. TILLSYNSVÄGLEDNINGSPLAN Dnr. 404-6818-2012 1 (16) Samhällsbyggnadsenheten Plan för Länsstyrelsens tillsynsvägledning inom byggområdet enligt plan- och byggförordningen (2011:338), PBF 8 kap. 16. Åren 2012

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

Nu är det dags att söka stöd för att bygga och renovera!

Nu är det dags att söka stöd för att bygga och renovera! Nu är det dags att söka stöd för att bygga och renovera! Läs mer om de statliga stöd som finns för att bygga hyresrätter eller studentbostäder, bygga bostäder för äldre, renovera och energieffektivisera.

Läs mer