ViS - Vård i samverkan kommun - landsting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ViS - Vård i samverkan kommun - landsting"

Transkript

1 ViS - Vård i samverkan kommun - landsting : Kommun(er): Uppsala Landstingsförvaltning(ar): Primärvården Samarbete mellan läkare och sjuksköterskor för vårdtagare i ordinärt boende inskrivna i hemvårdsenheten (HVE) Dokumenttyp Riktlinjer Fastställt av: Närvårdssamverkan Uppsala Fastställt den: Ansvarig handläggare: verksamhetschef Hemvårdsenheten, kommunal samordningssjuksköterska, MAS i Uppsala kommun Gäller t.o.m: Dokument namngivna med fet kursiverad text är relaterade dokument som finns under samma rubrik i Kvalitetshandboken. Mål för verksamheten Att ge läkarvård i hemmet till multisjuka äldre i ordinärt boende. Målgrupp Läkare i HVE och sjuksköterskor i kommunen som ansvarar för vårdtagare inskrivna i HVE. Följande kriterier skall vara uppfyllda för att en person ska kunna skrivas in i HVE : Behov av läkarvård i hemmet Tillhör målgruppen mest sjuka äldre dvs. personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom Svårt att ta sig till vårdcentral Vårdtagare under 65 år med ovanstående vårdbehov kan bli inskrivna efter särskild prövning. Följande kan remittera Landstingets husläkare (remiss via Cosmic) Privata husläkare (konsultremiss) Sjuksköterska i den kommunala hemsjukvården ( Hemvårdsenheten, remiss kommunal distriktssköterska ) Vårdplaneringsteamet ( Hemvårdsenheten, remiss Vårdplaneringsteamet ) Palliativa rådgivningsteamet (remiss via Cosmic) Läkaransvaret kvarstår hos ordinarie husläkare tills läkare på HVE har bekräftat inskrivning i enheten, vilket görs efter ett hembesök. Läkarsekreterare på HVE skickar bevakning i Cosmic o/e remissvar. Inför remittering Samråd med vårdtagare och eventuella närstående före remiss Dela ut informationsbroschyr om hemvårdsenheten (beställs från HVE) Vårdtagare/närstående måste godkänna remiss och byte av husläkare Vårdtagarens samtycke om journalinformationsbyte ska inhämtas När remiss skickas till HVE ska PHASE 20 (symtomskattningsskala) och Senior alert (riskbedömning samt planerade och pågående förebyggande åtgärder) alltid bifogas. Detta för att teamet på HVE (apotekare, dietist och logoped) ska kunna göra en bedömning av eventuellt behov av insatser. Om hembesök brådskar ska detta anges på remissen. Samarbete mellan läkare och sjuksköterskor för vårdtagare i ordinärt Sidan 1 av 8

2 Informera vårdtagaren om att återlistning hos tidigare husläkare är möjlig om man så önskar eller om patientens behov av HVE:s insatser upphör. Läkaransvaret innebär att tillgodose läkarinsatser på primärvårdsnivå, det vill säga basal hemsjukvård (utreda, behandla och rehabilitera personer) där slutenvårdens resurser inte krävs samordna vårdtagarens medicinska insatser utgöra ett stöd för kommunens hälso- och sjukvårdspersonal, rehabiliteringspersonal och omvårdnadspersonal Läkaransvaret kan i vissa fall vara delat med slutenvården, där slutenvårdens läkare har ansvar för en specifik sjukdom/behandling t.ex. njursjukdom/dialysbehandling. Ansvarsfördelningen framgår och dokumenteras i Rutin för samverkan mellan slutenvården, primärvården och länets kommuner i komplicerade patientfall där läkare från flera kliniker delar ansvaret för vården (se kommunens hemsida). Samordnad individuell plan kan vara aktuellt för personer där det finns behov av att lösa en komplex situation för den enskilde och där landstinget och kommunen är involverade inom ramen för hälso- och sjukvård och socialtjänst. En samordnad individuell plan ersätter inte delat medicinskt ansvar och medicinska vårdplaneringar. Den ersätter heller inte den samordnade utskrivningsplaneringen som gäller för de patienter som är utskrivningsklara från slutenvården. Läs mer i riktlinjer och rutiner för samordnad individuell plan (TKL maj 2011). Kommunens sjukvårdsansvar innebär hälso- och sjukvårdsansvaret upp till och med sjuksköterskenivå (basal hemsjukvård) ansvar för allmän rehabilitering Sjuksköterskans insatser avser basal hemsjukvård såvida inte annat överenskommits vid särskild vårdplanering. Vilka medicinska arbetsuppgifter som ingår i den basala hemsjukvården framgår av dokumentet Medicinska arbetsuppgifter i basal och avancerad hemsjukvård, riktlinjer (se kommunens hemsida). En omvårdnadsansvarig sjuksköterska ska finnas med uppgift att samordna vårdresurserna för varje enskild patient utifrån en individuell planering Kommunens vårdgivare ska säkra att det finns tillräcklig sjuksköterskebemanning för att kunna ta ansvar för att överblicka vårdtagarens hälsotillstånd och kunna göra de bedömningar som vårdtagarens tillstånd fordrar kunna upptäcka nytillkomna hälsoproblem eller förändringar i hälsotillståndet som kräver läkarbedömning kontakt med läkare tas när vårdtagarens tillstånd fordrar det kunna ansvara för uppföljning av insatta åtgärder och behandlingar hemvårdens organisation ska kunna ge förutsättningar för individuella trygghetslösningar som behövs om en vårdtagare vill vårdas hemma till livets slut Vårdgivaren ska också ansvara för att det finns rutiner för informationsöverföring över hela dygnet. introduktion av nyanställda sjuksköterskor avseende samarbetet med HVE:s läkare. Samarbete mellan läkare och sjuksköterskor för vårdtagare i ordinärt Sidan 2 av 8

3 För att möjliggöra läkartillgång jourtid genom primärvårdens beredskapsjour måste Trygghetsjouren ha information om vilka vårdtagare som är inskrivna i HVE. Därför ska sjuksköterskan i kommunen ta över hemsjukvårdsansvaret för samtliga vårdtagare inskrivna i HVE, dvs. även när primärvården enligt Ädelöverenskommelsen har sjukvårdsansvaret. Kommunen kan debitera primärvården för dessa insatser ( Hälsooch sjukvårdsinsatser gentemot primärvården, rutiner för ) och enligt ( Hälsooch sjukvårdsinsatser gentemot primärvården, fakturaunderlag ). Arbetssätt Hemvårdsenheten ger läkarvård i hemmet till de mest sjuka äldre. Hemvårdsenhetens team består förutom läkare av: Primärvårdens apotekare, telefon eller via HVE:s läkarsekreterare. Läkemedelsgenomgångar görs för nyinskrivna vårdtagare och vid behov av andra frågeställningar. Dietist, telefon , rådgivning, hembesök för nutritionsbedömningar. Logoped, kontaktas via HVE:s läkaresekreterare eller Kommunal samordningssjuksköterska, telefon , samarbetsfrågor kommun/hve. Inskrivning Remisser bedöms varje vecka av teamet på HVE Hembesök med läkare inbokas för inskrivningsbedömning. Hembesökstid (förslag) faxas till patientansvarig sjuksköterska för bekräftelse. Tid kan även överenskommas vid gemensam träff eller via telefonkontakt läkare sjuksköterska Läkarsekreterare på HVE meddelar hembesökstiden per brev till vårdtagaren. Sjuksköterskan bör förvissa sig om att patienten och eventuella närstående har uppfattat besökstiden. Det är särskilt viktigt vid prioriterade besök som görs med kort varsel. Vid hembesöket ska patientansvarig sjuksköterska delta oavsett om vårdtagaren är känd för hemsjukvården eller inte. När vårdansvaret tas över ska behandlingsansvarig läkare och behandlande enhet ändras i Pascal. Läkarsekreterare på HVE ansvar för att vårdtagaren omlistas till läkare på HVE. Utskrivning Om vårdtagaren vill återgå till tidigare husläkare informerar sjuksköterskan läkaren på hemvårdsenheten detta. Återlistning sker till tidigare husläkare/vårdcentral. Det måste framgå av vårdtagarens omvårdnadsjournal att vårdtagaren övergått till vårdcentralens husläkare. Information ges till joursjukvården. HVE informerar trygghetsjouren. Om vårdtagaren flyttar till ett särskilt boende informerar patientansvarig sjuksköterska HVE och skickar papperskopia av läkarjournalen till det särskilda boendet. Anteckning om detta görs i omvårdnadsjournalen. Om vårdtagaren avlider ska patientansvarig sjuksköterskan meddela HVE:s läkare att detta skett, första vardagen efter dödsfallet. Papperskopia av läkarjournalen makuleras (original är sparat i Cosmic). Joursjukvården och trygghetsjouren ska informeras av ansvarig kommunal sjuksköterska. Kontaktvägar HVE kan kontaktas via telefon eller fax Faxnummer , frågor som inte är akuta t.ex. önskemål om receptförnyelse eller ordination ( Kommunal hemsjukvård, faxmeddelande). Faxen bevakas under hela dagen och faxmeddelandet ges direkt till ansvarig läkare. Telefonnummer till läkarsekreterare eller Samarbete mellan läkare och sjuksköterskor för vårdtagare i ordinärt Sidan 3 av 8

4 HVE:s läkare kan kontaktas per telefon, (frågor som behöver åtgärdas här och nu) telefonnummer skickas ut årligen eller vid förändringar Akuta frågor vardagar 8-17 kontakt med jourläkare , Akuta frågor jourtid (kvällar, nätter och helger) Primärvårdens beredskapsjour via sjukvårdsrådgivningen telefon , eller via Trygghetsjouren, I de fall då vårdtagare eller närstående önskar telefonkontakt med läkare kontaktas HVE s sekreterare för information till läkaren och bokning av telefontid. Vårdtagaren blir uppringd inom två dagar. Samarbete läkare sjuksköterska Planerad verksamhet Planerade träffar ( ronder ) Läkaren träffar regelbundet sjuksköterskorna på sina hemsjukvårdsområden för uppföljning av de ärenden som man har ett gemensamt ansvar för. Träffen är ett tillfälle för rapport om vårdtagarnas hälsoläge, uppföljning av genomförda läkemedelsordinationer, utvärdering av behandling, aktualisering av nya ärenden, inbokning av hembesök mm. Vid träffarna ska kommunens rehabiliteringspersonal kunna delta och måste därför i förväg informeras av patientansvarig sjuksköterska om vilka vårdtagare som ska avhandlas på träffen. Lista med frågeställningar rondlista faxas till HVE senast dagen innan ( Patientärenden inför läkarbesök ). Medicinsk vårdplanering Medicinsk vårdplanering med läkare skall göras: alltid vid inskrivning i HVE vid årlig förnyelse av recept/doskort eller i samband med läkemedelsgenomgång vid bestående försämrat hälsotillstånd alltid vid vård i livets slutskede Som stöd för medicinsk vårdplanering finns ( Medicinsk vårdplanering, rutin ) med särskild checklista inför vård i livets slutskede ( Vård i livets slutskede, checklista ). Medicinsk vårdplanering dokumenteras i läkar- respektive omvårdnadsjournal, samt i förekommande fall i arbetsterapeutens och sjukgymnastens journal. Vårdplaneringen ska finnas tillgänglig för den legitimerade personalen vid alla tider på dygnet. En enkel sammanfattning av vårdplaneringen (ej journalhandling) förvaras i vårdtagarens bostad ( Medicinsk vårdplanering, patientens information ). I Cosmic ska viktig information från vårdplaneringen införas under Observandum, t.ex. Inga återupplivningsåtgärder ska vidtagas. Vill vårdas i hemmet till livets slut I kommentarfältet hänvisas till den journalanteckning (datum) där beslutet motiveras. Trygghetsplats på Omtanken Beslut tas av sjuksköterska på Omtanken i samråd med hemvårdens sjuksköterska. Inför detta beslut ska läkare ha beslutat om vård i livets slutskede och en medicinsk vårdplanering ska ha gjorts. Läkarens journalanteckning som styrker detta skickas till Omtanken av hemvårdens sjuksköterska tillsammans med hälso- och sjukvårdsbeslutet. Ansvarsfördelningen framgår i dokumentet Riktlinjer för omvårdnadsplats i livets slutskede- Omtanken med bilaga Hälso- och sjukvårdsbeslut (se kommunens hemsida). Årskontroller, läkemedelsgenomgångar Samarbete mellan läkare och sjuksköterskor för vårdtagare i ordinärt Sidan 4 av 8

5 Läkarundersökning och genomgång av den enskildes läkemedelsordinationer ska göras årligen, lämpligen i samband med förnyelse av doskortet och den medicinska vårdplaneringen. Inför läkemedelsgenomgång ska PHASE 20 symtomskattningsskala för möjliga läkemedelsrelaterade symtom användas. Blanketten finns på landstingets hemsida ( Läkemedelsordinationer Alla läkemedelsordinationer skall vara skriftliga. Telefonordinationer gjorda jourtid av jourhavande läkare skickas till HVE:s läkare för kännedom via fax, för signering i efterhand. Alternativt så noterar tjänstgörande sjuksköterska ordinationen och ordinerande läkares namn i omvårdnadsjournalen för signering i efterhand av HVE:s läkare. Läkemedel tillgängliga i kommunens hemsjukvård (ordinärt och särskilt boende) Akutask (lista 1) ska finnas tillgänglig vid injektioner. Läkemedel för initial behandling efter läkarordination (lista 2). Dessa läkemedel kan användas när det lokala apoteket inte är tillgängligt. Läkemedel som tillfälligt får ges av sjuksköterska efter bedömning, enligt generella direktiv (lista 3). Läkare ska kontaktas efter 3 doseringar för övervägande av individuell ordination. Ovanstående listor hittas på läkemedelskommitténs hemsida, under fliken kommun. Information om var dessa läkemedel förvaras ska finnas i respektive lokal läkemedels- instruktion samt placeras på väl synlig plats i anslutning till läkemedelsförrådet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har skyldighet att tillse att läkemedel för akut bruk finns tillgängliga och innehåller det av läkemedelskommittén fastställda sortimentet. Tillgång måste säkras för alla sjuksköterskor i hemvården. Alla nya sjuksköterskor behöver informeras om detta. Akut verksamhet Den medicinska vårdplanen ska ligga till grund för vilka åtgärder som ska vidtas och vilka eventuella kontakter som ska tas i samband med ett försämrat hälsotillstånd. Mobila hembesöksteamet Mobilt hembesöksteam, en försöksverksamhet under Mobila doktorn har i projektform utvidgats till ett mobilt hembesöksteam med läkare och sjuksköterska som dagtid kan göra hembesök i ordinärt boende hos sjuka äldre med kommunala insatser. Distriktssköterska/sjuksköterska kan efter bedömning vid akut behov tillkalla hembesöksteamet. Även sjuksköterska i ambulansverksamhet och från sjukvårdsrådgivningen kan kontakta mobila hembesöksteamet vid behov. Före telefonkontakt med läkare se Sjuksköterskans ansvar inför läkarkontakt. Hembesöken ska alltid samordnas med sjuksköterska. Akut kontakt jourtid (kvällar nätter och helger) Kontakt tas då med beredskapsjouren, för kontaktuppgifter se sidan fyra. Akutbesök på sjukhus Inför eventuellt akut sjukhusbesök ska alltid kommunens akutremiss skickas av tjänstgörande sjuksköterska till akutmottagningen. Av remissen ska framgå att Samarbete mellan läkare och sjuksköterskor för vårdtagare i ordinärt Sidan 5 av 8

6 medicinsk vårdplanering är gjord. Läkaren på HVE skickar remiss eller aktuell daganteckning i Cosmic. Vid livshotande tillstånd får sjuksköterska eller annan vårdpersonal skicka patienten till akutmottagning utan föregående kontakt. Aktuell medicinsk vårdplanering ska alltid tas i beaktande före akut åtgärd. Tjänstgörande sjuksköterska i kommunen meddelar HVE:s läkare i efterhand. Akutkontakt med kommunala hemsjukvården Omvårdnadsansvarig sjuksköterska i kommunen nås på angivna nummer dagtid, övriga tider kontaktas sjuksköterska i joursjukvården enligt rutin. Listor över telefonnummer och faxnummer till landstingets respektive kommunens vårdgivare ska kontinuerligt hållas uppdaterade. Vid eventuella förändringar ska den kommunala samordningssjuksköterskan på HVE informeras. Säkra rutiner för faxkommunikation måste finnas på samtliga enheter. Samarbetspartner HVE samarbetar med: Primärvårdens kuratorer eller psykolog remiss från HVE:s läkare Geriatriska och äldrepsykiatriska klinikerna remiss eller direktkontakt via HVE:s läkare Direktinläggning på geriatriska kliniken ( Direktintag av patienter inskrivna i hemvårdsenheten på geriatrisk vårdavdelning ) Palliativa rådgivningsteamet (PRT) tel.nr eller , rådgivning och stöd. Sjukvårdsteamet - remiss från kommunens sjuksköterska eller HVE:s läkare Övriga specialistkliniker konsulteras vid behov. Övrig information Patientavgifter Läkarbesök i hemmet: 150 kronor + hembesöksavgift 100 kronor (patienten faktureras utan faktureringsavgift). Avgift för läkarbesök ingår i högkostnadsskyddet men inte hembesöksavgiften. Frikort erhålls när vårdtagaren betalat 1100 kronor inom en 12- månadersperiod. Om frikort finns ska detta uppvisas vid hembesöket. PK-provtagning faktureras med 100 kronor och ingår också i högkostnadsskyddet. Vid dödsfall Kommunens utförare ansvarar för att det finns en dokumenterad rutin för åtgärder i samband med dödsfall, samt att den är känd av all personal. Vid väntat dödsfall kan läkaren på särskild blankett ( Dödsfall, meddelande till sjuksköterska vid ) uppdra åt sjuksköterska att genomföra den kliniska undersökningen. Anteckningen skall vara daterad och underskriven med läkarens namn. Läkaren bifogar även transportintyg, med tillämpliga delar ifyllda. När sjuksköterska genomfört den kliniska kontrollen skall läkaren meddelas senast dagen efter dödsfallet inträffat genom att blanketten faxas till HVE. Originalet sparas i sjuksköterskans journal. Journaldokumentation och informationsöverföring Nödvändig journalinformation, information om hemsjukvårdsinsatser inhämtas inför inskrivning. Journalanteckningar som görs av HVE:s läkare i Cosmic faxas vid behov för kännedom till patientansvarig sjuksköterska i kommunen. Beredskapsjourens anteckningar faxas till HVE för inskanning i Kovis. En kopia skickas därefter enligt rutin till sjuksköterskan. Journalkopiorna från HVE förvaras av sjuksköterskan i en mapp, märkt läkarjournal för vårdtagaren. Journalkopior ska finnas tillgänglig för joursjukvården och beredskapsjouren. Samarbete mellan läkare och sjuksköterskor för vårdtagare i ordinärt Sidan 6 av 8

7 Vid tillfällig vistelse på växelvårdsplats ska sjuksköterskan i hemvården ansvara för att aktuella journalkopior från HVE:s läkare överförs Förvaring och märkning av journal och journalskåp ( Informationsöverföring och journalhantering för vårdtagare inskriven i Hemvårdsenheten, rutiner för ) I omvårdnadsjournalen ska det alltid finnas: Uppgifter om diagnoser Känd överkänslighet och smitta Samlat ordinationsunderlag Aktuell medicinsk vårdplanering Provsvar Remissvar Epikriser Provtagning Om prov inte kan tas enligt ordination så måste ansvarig läkare på HVE kontaktas. Provtagningsmaterial hämtas på närbelägen vårdcentral. Planerad provtagning RoS etiketter från Cosmic lämnas/skickas till sjuksköterskan i förväg. Provtagning behöver inte ske innan etiketter kommit till sjuksköterskan. Om inte provtagningsdatum stämmer med Ros-etiketterna så måste det ändras manuellt av sjuksköterskan. Akut provtagning Provtagningsunderlag från Cosmic faxas till sjuksköterskan som tar provet enligt ordination och märker med egna handskrivna etiketter. Provtagningsunderlag tas med till vårdcentralen som märker om provet med RoS-etikett. Om inte provtagningsdatum stämmer med provtagningsunderlag så måste det ändras manuellt. I undantagsfall kan pappersremisser märkta med HVE:s specifika koder användas. (Klinisk kemi, immunologi och farmakologi: Mikrobiologi: C8269). Dessa koder får endast användas för HVE:s läkares patientprover. PK-provtagning Undvik om möjligt planerade PK-prov på fredag och dag före helgdag Om vårdtagaren vistas på växelvårdsplats så ansvarar sjuksköterskan i hemvården för att informera eventuell ordinationsförändring vidare dit. Jourläkare på HVE bevakar inkommande svar via Auricula enligt skriftlig rutin. Ordinationen faxas till kommunens sjuksköterska Vid planerade kontroller så gäller den tidigare ordinationen till nästkommande dag. Vid förändrad ordination som måste vidtas samma dag kontaktar HVE sjuksköterskan om svaret inkommit senast klockan Därefter kontaktas joursjukvården Kompetensutveckling, utbildning Utbildningsinsatser arrangeras gemensamt för läkare och kommunens sjuksköterskor årligen. Kommunala hemsjukvården utser kontaktombud i varje hemsjukvårdsområde. Kontaktombuden ansvarar för att informera nyanställda sjuksköterskor om HVE i sitt hemvårdsområde samt aktivt delta vid kontaktombudsträffar och föra information vidare därifrån. Samarbete mellan läkare och sjuksköterskor för vårdtagare i ordinärt Sidan 7 av 8

8 Avvikelserapportering Uppstår problem i vården som innebär risk för skada hos patienten, eller uppstår en skada ska avvikelserapport skrivas av den som uppdagat problemet/avvikelsen. Rapporten skickas till anmälningsansvarig hos respektive huvudman (chefläkare i primärvården alternativt medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen). Avser avvikelsen brister i samarbetet med HVE skickar MAS kopia av rapporten till HVE. Uppföljning, utvärdering Uppdraget utvärderas varje år gemensamt av verksamhetschefen på HVE och den kommunala samordningssjuksköterskan. Relaterade dokument Datum Direktintag geriatrisk vårdavdelning Dödsfall, meddelande till sjuksköterska Dödsfall, transportintyg Kommunal hemsjukvård, faxmeddelande Hemvårdsenheten, remiss kommunal distriktssköterska Hemvårdsenheten, remiss vårdplaneringsteamet Hälso- och sjukvårdsinsatser gentemot primärvården, rutiner för (Reviderad ) Hälso- och sjukvårdsinsatser gentemot primärvård, fakturaunderlag Informationsöverföring och journalhantering för vårdtagare inskriven i hemvårdsenheten, rutiner för Medicinsk vårdplanering, patientens information (Reviderad ) Medicinsk vårdplanering, rutin Patientärenden inför läkarbesök Sjuksköterskans ansvar inför läkarkontakt (Reviderad ) Vård i livets slutskede, checklista Samarbete mellan läkare och sjuksköterskor för vårdtagare i ordinärt Sidan 8 av 8

Vård i samverkan kommunerna - primärvården

Vård i samverkan kommunerna - primärvården 1 Hemvårdsenheten Reviderad 2009-04-29 Birgitta Mogård Verksamhetschef Vård i samverkan kommunerna - primärvården Riktlinjer för samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor vid särskilda boenden i Uppsala

Läs mer

Vård i samverkan Uppsala kommun - primärvården

Vård i samverkan Uppsala kommun - primärvården 1 1 2008-08-18 Hemvårdsenheten Reviderad: 2010-03-08 Birgitta Mogård verksamhetschef Stina Seger kommunal samordningssjuksköterska Vård i samverkan Uppsala kommun - primärvården Riktlinjer för samarbete

Läs mer

Vård i samverkan kommunerna - primärvården

Vård i samverkan kommunerna - primärvården 1 Birgitta Mogård verksamhetschef - hemvårdsenheten Stina Seger samordningssjuksköterska hemvårdsenheten Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Uppsala län Reviderad 2010-11-17 Vård i samverkan kommunerna

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län Revidering och komplettering 2010-11-10 och 2011-02-16 Beslut TKL 2011-03-11 Utvärderas senast 2012-12-01 Riktlinjer för samverkan avseende medicinska

Läs mer

SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt

SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt FÖRSTÄRKT MOTTAGANDE Arbetssätt för att säkerställa adekvat informationsöverföring och uppföljning i primärvården efter ett slutenvårdstillfälle SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt www.vardgivarguiden.se/sammanhallenvard

Läs mer

Hemvårdsenheten och Mobila Hembesöksteamet

Hemvårdsenheten och Mobila Hembesöksteamet Hemvårdsenheten och Mobila Hembesöksteamet Ett gemensamt arbete mellan landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun Christina Mörk Hemvårdsenheten Läkarvård i hemmet till äldre multisjuka patienter Svårt

Läs mer

kartläggning av hemsjukvården i Sverige Indikatorer vården och omsorgen om äldre personer Marianne Lidbrink, Äldreenheten, Socialstyrelsen

kartläggning av hemsjukvården i Sverige Indikatorer vården och omsorgen om äldre personer Marianne Lidbrink, Äldreenheten, Socialstyrelsen Hemsjukvård i förändringf kartläggning av hemsjukvården i Sverige Indikatorer vården och omsorgen om äldre personer Marianne Lidbrink, Äldreenheten, Socialstyrelsen Hemsjukvård i förändringf Uppdraget:

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Riktlinjer vid remisshantering inom Primärvård ÖLL

Riktlinjer vid remisshantering inom Primärvård ÖLL Version nr Diarie nr År/löp nr 2 09OLL3397 Sidan 1 av 11 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Riktlinjer vid remisshantering Primärvård 091201 Upprättad av (befattning,

Läs mer

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling INSTRUKTION 1 (11) DEFINITIONER AV LÄKARBESÖK OCH ÖVRIGA ÅTGÄRDER FÖR LÄKARE EXKLUSIVE GULA TAXAN Läkarbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök Läkarbesök Öppenvårdsbesök på mottagning som innebär ett personligt

Läs mer

Kontakt med läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal

Kontakt med läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal Sida 1 (6) 2015-06-08 Kontakt med läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal vid förändring av patients hälsotillstånd samt överföring till annan vårdinrättning MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen,

Läs mer

5.1 Regelbok Hälso- och Sjukvård År 2016

5.1 Regelbok Hälso- och Sjukvård År 2016 1 (9) 5.1 Regelbok Hälso- och Sjukvård År 2016 2 (9) 5.1 Uppdragsbeskrivning hälso-och sjukvård 5.1.1 Övergripande uppdrag Primärvården svarar för öppen sjukvård inom det allmänmedicinska kompetensområdet.

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1(6) Gråmarkerat justeras i varje uppdragsbeskrivning, enl proj Avtalsstruktur. UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1 Mål och inriktning Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv skall genomsyra

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering

Rutin för samordnad vårdplanering 1(12) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-12-19 Gäller från och med: 20150301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Instruktion gällande sjuksköterskans dokumentation i patientjournal

Instruktion gällande sjuksköterskans dokumentation i patientjournal Sid 1(8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontor, Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-15 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Instruktion gällande sjuksköterskans dokumentation i patientjournal Språket

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

Rutin för beställning av delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats samt information mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal.

Rutin för beställning av delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats samt information mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal. 12-03-27 1(5) Rutin för beställning av delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats samt information mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal. Kommunens övertagande av hälso- och sjukvårdsansvar

Läs mer

4. Ordination av läkemedel.

4. Ordination av läkemedel. 4. Ordination av läkemedel. 4:1 Syfte 4:2 Ansvar 4:3 Definitioner 4:4 Allmänt 4:5 Ordinationssätt 4:5:1 Muntlig ordination 4:5:2 Telefonordination 4:6 Generell behandlingslista 4:7 Dosexpedierade läkemedel

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinje för läkemedelshantering Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160);

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

Lokal rutin. för samverkan vid in- och utskrivningsklar. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Stockholms läns landsting

Lokal rutin. för samverkan vid in- och utskrivningsklar. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Stockholms läns landsting Lokal rutin för samverkan vid in- och utskrivningsklar mellan Upplands Väsby kommun och Stockholms läns landsting Upplaga 1 Datum: 2014-12-11 Reviderad: 1 Innehållsförteckning 1. Säker vårdkedja i Upplands

Läs mer

Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2011

Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2011 Närvård i Sörmland Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2011 Rapporten har sammanställts på uppdrag av länsstyrgruppen för närvård i Sörmland. Rapporten avser att beskriva hur hemsjukvården

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus Gäller fr o m: 2006-12-01 Ersätter: 2005-09-01 Blanketterna reviderade juni 2007

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

Riktlinje för åtgärder vid dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för åtgärder vid dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje för åtgärder vid dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård Antagen i socialnämnden 2009-05-05 69 Denna riktlinje är framtagen tillsammans med flertalet av medicinskt ansvariga sjuksköterskor

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Dödsbevis och dödsorsaksintyg

Dödsbevis och dödsorsaksintyg 2015-07-08 14266 1 (5) Sammanfattning Riktlinjen utgår från gällande regelverk och beskriver ansvar och handläggning av dödbevis och dödsorsaksintyg på SÄS. Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Förutsättningar...

Läs mer

Överenskommelser om vård och omsorg för äldre, KSLrekommendation

Överenskommelser om vård och omsorg för äldre, KSLrekommendation SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-12-14 AN-2015/369.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämden Överenskommelser om vård

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn

Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn De flesta människor i Sverige dör den långsamma döden där döendet är ett utdraget förlopp till följd av sjukdom eller ålder. Under

Läs mer

LOKAL ANVISNING till Vårdhandboken Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Identifikation 3 Vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m.

LOKAL ANVISNING till Vårdhandboken Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Identifikation 3 Vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Identifikation 3 Vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Identifiering, gömda flyktingar, 2016-03-01 papperslösa, ID-band Utfärdande

Läs mer

Handlingsplan för. Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina

Handlingsplan för. Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina Handlingsplan för Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina Bild: Ulla-Britt Granberg 2010 Vilhelmina kommun Vilhelmina sjukstuga Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Bakgrund 3. Syfte med handlingsplanen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010.

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010. För Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson Äldre Multisjuka - riktlinjer och omhändertagande Slutrapport 19/5 2010 LANDSTINGET KRONOBERG 2010-05-19 2 (5) Äldre multisjuka

Läs mer

Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting

Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Maria Strömbäck Hans Rinander Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare MURTEGLETS VÅRDBOENDE Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150112 Maj Millborg Mallen är anpassad av Vardaga utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-06 Agneta Nilsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten 2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten Solna den 28 januari 2015 Olga Jacobsen Gruppchef HSL samt Lea Ekholm Vice Regionchef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

COSMIC Messenger Lathund för kommun och landsting i Kalmar län

COSMIC Messenger Lathund för kommun och landsting i Kalmar län Utformad av arbetsgruppen för hemsjukvård Godkänd av Informationsöverföringsgruppen 2015-11-30 Revideras årligen eller vid behov Upplaga 1 COSMIC Messenger Lathund för kommun och landsting i Kalmar län

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Slutrapport Datum: 2003-12-08 1(10) Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Rätt förmån Rätt ersättning 2003-12-08 Projektledare: Kristina Hylén Bengtsson och

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Till hjälp vid läkemedelsavstämning finns leg. Apotekare på Apoteket Farmaci

Till hjälp vid läkemedelsavstämning finns leg. Apotekare på Apoteket Farmaci Socialtjänsten HSL Läkemedelsavstämning D.nr: 2013/71/738 Upprättad: 2013-0109 Reviderad: 2014-11-18 Riktlinje för läkemedelsavstämning I samverkan med Närhälsan, Tibro vårdcentral. Mål: en säker och ändamålsenlig

Läs mer

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films.

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films. Socialnämnden HÄBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum KOMMUN 2012-09-04 SN 86 SN 2012/44 Handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Uppsala läns landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun 1(10) Irene Elofsson, MAS Antagen av MAS 09 06 30 Reviderad 10 09 14 11 07 04 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun Instruktionen har utarbetats av medicinskt

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter RIKTLINJE Gäller från Utfärdat av Godkänt 2015-09-25 Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Anna Gröneberg, Utvecklingsledare HSL Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Riktlinje för delegering av medicinska

Läs mer

Riktlinje för vård i livets slutskede. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS

Riktlinje för vård i livets slutskede. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för vård i livets slutskede Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Godkänd av Monica Holmgren chef Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan

Gemensamma riktlinjer för samverkan Gemensamma riktlinjer för samverkan Samordnad individuell plan 2 Dokumentinformation Huvudmän: Landstinget och kommunerna i Norrbottens län Upprättat av: Länsgemensam samverkansgrupp Reviderad maj 2013

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för patienter i hemsjukvård mellan Ljusdals primärvård och äldreomsorgen, Ljusdals kommun.

Överenskommelse om samverkan för patienter i hemsjukvård mellan Ljusdals primärvård och äldreomsorgen, Ljusdals kommun. Division Primärvård/ vo Ljusdal Omsorgs- och socialförvaltningen Område: Hemsjukvårdspatienten där samverkan krävs Målgrupp: Vårdpersonal inom Landsting och Kommun verksamma inom Ljusdals kommun Ämne:

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Landstinget Blekinge och Karlskrona kommun

Landstinget Blekinge och Karlskrona kommun Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2015 Landstinget Blekinge och Karlskrona kommun Granskning av hemsjukvården Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Geriatriskt forum 141010. Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg. Hur började det?

Geriatriskt forum 141010. Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg. Hur började det? Geriatriskt forum 141010 Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg Hur började det? Organisation Närvård västra Skaraborg Närsjukvårdsteamet 2008 Nätverk Politisk

Läs mer

Äldrevågen en rutin med flyt. Rutin för inläggning direkt på akutgeriatrisk vårdplats.

Äldrevågen en rutin med flyt. Rutin för inläggning direkt på akutgeriatrisk vårdplats. 2014-12-02 4 1(7) Äldrevågen en rutin med flyt. Rutin för inläggning direkt på akutgeriatrisk vårdplats. Definition direktinläggning Inläggning på akutgeriatrisk vårdplats av multisjuk äldre patient i

Läs mer

Sekretess Journal och dokumenterade personuppgifter skall hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.

Sekretess Journal och dokumenterade personuppgifter skall hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Antaget i socialnämnden 2009-04-07 Sn 46 Charlotte Carlsson leg. sjuksköterska med särskilt medcinskt ansvar Riktlinje för dokumentation inom Socialförvaltningens hälso- och sjukvård i Klippans kommun.

Läs mer

Riktlinjer Egenvård i Halland

Riktlinjer Egenvård i Halland När? Hur? Egenvård Var? Varför? Riktlinjer Egenvård i Halland Gäller f.o.m 2011-03-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Definition av egenvård... 4 Bedömning... 4 Riskanalys... 4 Läkemedel... 4 Dokumentation...

Läs mer

2 Målgrupper. 3 Vårdtjänster

2 Målgrupper. 3 Vårdtjänster ADA 6686 Sid 1 (10) UPPDRAG SPECIALISERAD ÄTSTÖRNINGSVÅRD 1 Uppdraget Syftet med specialiserad ätstörningsvård är att uppnå förbättrad psykisk hälsa och social funktionsförmåga, samt minska dödligheten

Läs mer

Rapport från projekt Multisjuka äldre TryggVE-modellen November 2010

Rapport från projekt Multisjuka äldre TryggVE-modellen November 2010 Rapport från projekt Multisjuka äldre TryggVE-modellen November 2010 Ingela Thorell, Primärvården, projektledare Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Metod... 4 Arbetsformer...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Trollängen Förenade Care AB 2016-03-01 Kaija Partanen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tyresö kommun / 2016-03-01 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetsgranskning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (20) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 1(10) Omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Datum och ansvariga för innehållet 2016-03-11 rev. ON 2016-03-31 Maja Sandström-Olsson MAS, Anneli Flink MAR Verksamhetschefer Hälso- och sjukvård

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53

TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53 PaN 2011-12-09 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53 Återföring Bristande samverkan Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2013-04-30 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: shantering Sida 2 (9) Innehåll REGEL FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1 Patientsäkerhetsberättelse 2016 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2015 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras i vår interna web baserade verksamhetsuppföljning

Läs mer

Reviderad 140324 Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Vård och omsorg 140311

Reviderad 140324 Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Vård och omsorg 140311 Rutin Reviderad 140324 Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 140311 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av MAS MAR Fastställd av Fastställd datum

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentnamn: Upprättad: 2015-02-03 Övergripande läkemedelshantering Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kristina Nyckelgård Förankrad i: Ledningsgrupper VoÄ och AoS

Läs mer

Förvaltning av 48-72

Förvaltning av 48-72 2016-04-25 Förvaltning av 48-72 Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningsgrupp personer med sammansatt behov av vård och omsorg Ssk på avdelningar Kontaktperson 48-72 Bashandledare Vårdplaneringsenheten Omsorgskoordinatorer

Läs mer

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Vad är WebCare WebCare är ett IT-stöd för informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan slutenvård, kommun och primärvård inom Stockholms län.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2012 Enskede 2013-03-01 Ansvarig för innehållet: Gunnel Köhler Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Övergripande mål och strategier 2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2015. S:t Annas Demens och äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse 2015. S:t Annas Demens och äldreboende Patientsäkerhetsberättelse 2015 S:t Annas Demens och äldreboende Sjuksköterska Flora: Malin Björkman Sjuksköterska Freja: Maria Svalberg Verksamhetschef: Helén Gjödestöl Patientsäkerhetsberättelse 16 02

Läs mer

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Följande rutiner har tagits fram utifrån de Skriftliga direktiv för att säkerställa kvalitén inom läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård som

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbetsrutiner mellan våra äldreboenden och Team Äldredoktorn, SLSO, Stockholms läns landsting

Lokal överenskommelse om samarbetsrutiner mellan våra äldreboenden och Team Äldredoktorn, SLSO, Stockholms läns landsting 1 Lokal överenskommelse om samarbetsrutiner mellan våra äldreboenden och Team Äldredoktorn, SLSO, Stockholms läns landsting Målsättning Arbetet ska utvecklas så att patienten får vård och behandling utifrån

Läs mer

Datum 2014-05-20. Äldrenämnden

Datum 2014-05-20. Äldrenämnden 6.0 KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Lena Sjöberg Datum 2014-05-20 Diarienummer ALN-2014-0243.37 Äldrenämnden Riktlinje för läkemedelshantering Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats Elice Ökvist, verksamhetschef, Marianne Rova-Eriksson, MLA 2016-03-01 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del är en kvalitativt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Annika Fjällström MAS Vindelns kommun Antagen av Socialnämnden 2016 03 23 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2011-03-10 1 (16) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 13.15-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid?

Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid? Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid? Med egenvård menas medicinering eller annan medicinsk åtgärd som utförs av icke medicinskt utbildad

Läs mer