Protokoll SFB 26/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll SFB 26/2013"

Transkript

1 Närvarande Se röstllingd, bilaga 1 Plats Scandic Hasselbacken, Dj urgirden, Stockholm Datum 26 september 2013, kl Svenska FlygBranschen årsmöte Protokoll SFB 26/ (5) Kallelse har utsänts den 2 september 2013 varvid föredragningslista Peter Jeppsson, Elisabeth Holming-Schiller och Jan-Olov Bergling gangna verksamhetsäret samt fram till dagens datum. redogjorde för viktiga händelser i föreningens verksamhet det berättelse 5 Styrelsens årsredovisning irmefattande förvaltnings medlemssida och skickades ut mcd e-post den 6 september bifogats (bilaga 2). Publicerades den 5 september 2013 pt SFBs Konstaterades att mötet blivit behörigen kallat. 3 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera 4 Fråga om mötet blivit behörigen kallat jämte ordföranden j ustera protokollet. att uppdra ät Gustaf Thureborn och Tezz Tordsdotter Ohlsson att protokollet votering. att fastställande och justering av röstlängden görs vid eventuell att till ordförande vid mötet vlilja Henriette Fenger Ellekrog. 1 Val av ordförande vid mötet 2 Justering av röstlängd nlirvarande välkomna. SFBs ordcörande, Henriette Fenger Ellekrog, öppnade mötet och hälsade de Mötets öppnande

2 2 (5) N lötet ls1öt tt in te iiikalla uppliisni ng av!iiva1 1ningshei iittelsen saint att la iirxrcdovisni ngen med godklinnande till barn_il ingarna (billiga 3). 6 Revsorernas berättelse key isorernas heriiltelsc (iver verkstiii Id uranxkni ne av fl)renngens riikenskaper 2( ) 1 2 loredrogs kort hittat av ( in] hwande. (Sist 1 bil aga 3). 7 Fastställande av resultat- och balansräknng Mdtet heslot att htststiilla den i arsrednvisninen intagna resultat och balans niikni nen l r verksamhetsiiret 21) Fråga om ansvarsfrihet för M5(et hesrt att hevilja sl elen och vcrkstiillande direklren ansvarsiricf. f(w verksamhctsaret 201 2, 9 Ärende som av eller Svenskt Näringsliv underställts mötet Inget slaiant Lirende hade inkommit. 10 Ärende som kräver behandling vid årsmötet och som av enskild medlem anmälts minst fyrtio dagar före årsmötet InieL siidani lirende hade inkommit. 11 Fastställande av årsavgifter för år 2014 MOtet bcsl(n i cniihel med s f0rsla att aisa\ iften iii 2014 skall ana ofohirdrad, d v s 1irsavg il tcn till Svenska Fiygi3ranschen ar 2014 skall vara O.05 a\ lonesumman samt att avgiften till Svenska Ily branschuns Service AB ska utgli enligt en avciltstrappa som grundar sig ph lönesumman i [ (iretagen. Medlemmar mccl en Rinesumma som undersliger 1.3 mdjoner kr clebiteras en minimiavgift. om kr. < kr tkr 0,41 k > tkr 0,263,4

3 3 (5) 12 Fastställande av antalet ledamöter 1 LJ1 1) cniis rcdourde llr \ alhcrcdnjnc11s iisal. \ 1Y hcs1t j coli het mcd \ il rcdilincns lbrsi a (hiica 4) ott st i 1cn skor 13est[ OH sjutton (1 7) Iedami ter (inkl och v ksliande direkiolen). dflrunden 13 Val av ordförande 1 V1)teL beslut i enlihei med va1beredninens isiiw LtL all orfir0!]ue i 1ja 1 lenrielte Lener iiiiekr.. SAS. 14 Val av övriga ledamöter i Miiwt hes!ut i en! ichet med valberednin ns lrsla au till ledamhler i stvrc1en 1 irutom ordröranclen och crktiiiliodc direkturen. SOl] cnlit s1auwiul hr sjiilvslcn\ (Ii ledamot i, oniviiij ii Kri 1cr Aarn LII Axe!.sun Jifll!iOc Berccivist Ander bred Alexander 1-luher \ idlou 1 1 lans OIloncn Jon Palmdr Linda Sdhcr Knm \ SoinerL PaLJ Syn noj (.!salt muren-!] or elian Air Shultic S eden All 5 nai and Airp )rt AT3 l3maihen s Rec on al j\ 3 a Airlines AB TL1I1y Norclic AB AB 5j s ;\;o1a 1?j g 1slare!]s leluptriiv J\T3 v1d1nld j \viatio.n A13 i\od)c \ero A LS j1l S\\euJi :\3 samt att Liii fl\ a ledanidier vhilja Oj f 13 Jve PJr Gulie illi el ro \V oh 1 Jahn 131 Scandinavhm Avahon Aeadcm AB TJhy Air \Ttumemmce i\j3 ACR Avi ation Capaci ty Resourcn \ Val av revisorer jämte suppleanter för dem lvljtel hesldt i enhighel med valberedn ingens fdrslag all till revisorei vhlja aukt revisorn Lars Olov Siden (omval) med Svante >y1dn (omval) som suppleant. bltcla frun 1 irnst & Young A13, samt viii ja Lars Jordahn (omval). Amapola Oyg AB med LII. Cronsell. l3raathens Technical AB (nyval). soni suppleant.

4 heshy. i enliahel mcd va1neredninens flwslag k.r \arn o \orv ce an \ir Shu[1c S cdcn \l 1 Axelsson 5 n ikind Aiipor A13 1 1eiireite ener 1 1 ili() S,\S 16 Val av ombud vid Svenskt Näringslivs stämma tl1 ()lflhud \ id S\(1iskL s1li1iia \ ii1a 19 Övrigt Anders Kilsni (or ar Cairclo [If DLr:nits \IiLl C bcs:me ser dir crs ai inom TransporL(irupnca lian]pls swin simanadcsar\ode :r:ed 50() kr. id resa mccl egen bil ersiitlning mcd 1 S.50 kr/ni ii, erslilinina [ir resa och logi med fakliska koslnader. fhr icdamaer a svm)sc och vinlimnd ul:ir \ 1 ti brs1d i enhhct med svresen. irsiw. förhandlingsdelegater verkställande direktören samt till valriämnd. revisorer och Anders 1 red Nova Airiines A fl 4 (5) lvi agnus Ivarsson Nex[ict Al 1 lans Ol1onrcn SAS.hui Palnu..ir /\napola hlvg AJ3 1s.nui j\ Sol t)jil VJiifl( liii( )fl i\13 Ihiul Synnou Nordic Aero AB ChisLal Thurebori \VesL Air Swedcn Al) 17 Fastställande av ersättning till s ledamöter utom all Ii ev ihand in dceaar skall ekliande msc- och iraimlienis all orrdndradc crshhnhigar uadlr till re isea r. 18 Val av valberedning au fil edamfier i vnihcradnhller viiia

5 5 0 c..j (0) tu

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Tid och plats: den 18juni 2014, kl. 19.00, i f.d. Jordbromalmsskolans aula.

Tid och plats: den 18juni 2014, kl. 19.00, i f.d. Jordbromalmsskolans aula. Protokoll från extra stämma för Samfälligheten Tallkobben Tid och plats: den 18juni 214, kl. 19., i f.d. Jordbromalmsskolans aula. Närvarande: 6$ medlemmar varav 19 representerades genom fullmakt 1. Mötet

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Datum: 26 april 2008 Tid: Kl 19.00 Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1.

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. Sidan 1 av 5 Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. 1 Ordförande Anders Fredriksson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade 2005 års bolagsstämma

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 Årsmötesprotokoll 2014-04-09 Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 1. Mötets öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer