VÄLKOMMEN TILLBAKA FRÅN LUNCHEN WEBBTJÄNSTER I HR-SYSTEM I SEMINARIER & UTBILDNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILLBAKA FRÅN LUNCHEN WEBBTJÄNSTER I HR-SYSTEM I SEMINARIER & UTBILDNINGAR"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILLBAKA FRÅN LUNCHEN WEBBTJÄNSTER I HR-SYSTEM I SEMINARIER & UTBILDNINGAR

2 LÖN SOM MOTIVATION ANDERS KINDLUND MANAGEMENT SUPPORT PARTNERS

3 Anders Kindlund

4 Lönen skall vara individuell och differentierad.

5 LÖNEAVTALEN grundläggande principer för lönesättningen (HÖK 1) Arbetsgivarna har enligt detta avtal fortsatt stort ansvar för lönebildningen Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet Lönen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat Förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkor

6 LÖNEAVTALEN forts.. Arbetstagarens resultat och löneutveckling ska knytas samman Det är av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön Särskilt viktigt att lönen för chefer på alla nivåer tydligt avspeglar måluppfyllelse och resultat

7 Då År i yrket, ålder Direkt Lika-lönesystem Garanterade löneökningar Individ och försörjningsperspektiv Nu Kundens förväntningar/mål Indirekt Olika-lönesystem Ingen garanti Fokus verksamheten

8 Ägarens mål Organisationsmål Enhetsmål Individuella mål och kriterier Privata mål

9 Krav, förväntningar och mål inom: Yrket Verksamhetens Utveckling Relationer

10 Vad tycker medarbetarna? 1. Tydliga mål 2. Bedöma prestation inte person 3. Tydlighet: Kring processen I samtalet Löpande feedback Prestation och belöning 0

11 Vad är lön? Individuell lön Marknad Befattningslön 1

12 ARBETSRÄTT OCH LÖN PATRIK FALLBERG

13 Edge HR AB Lönefokus 10 oktober 2014 Advokat Patrik Fallberg

14 Översikt 1. Löneskydd under pågående anställning 2. Lön vid anställningens upphörande

15 Fordran på lön, ansökning om betalningsföreläggande, - bestridande överlämnande till tingsrätt exigibel titel - verkställighet 1. Löneskydd under pågående anställning 1.1 Arbetstagarens påtryckningsmedel - Rätt att lägga ned arbetet Arbetstagaren får lön i efterskott kreditgivare Rätt till arbetsnedläggelse om lön inte utbetalas Dröjsmålsränta för arbetstagaren Tolkningsföreträde om kollektivavtal gäller: -rättstvist om lön eller annan ersättning -arbetsgivare skyldig att omedelbart (så fort han fått klart för sig) påkalla förhandling -kan tvisten inte lösas genom förhandling, skall arbetsgivaren väcka talan -försittes fristerna, skyldighet att betala i enlighet med organisationens krav Ej tillåtet för arbetstagare att med bindande verkan överlåta, pantförskriva eller annars förfoga över lön som ännu inte förfallit till betalning

16 1. Löneskydd under pågående anställning 1.2 Arbetsgivarens påtryckningsmedel - Arbetsgivarens kvittningsrätt mm Rätt för arbetsgivare att innehålla lön vid olovlig frånvaro Civilrättslig kvittning: - fordran av samma slag - motfordran skall gälla mot huvudborgenären - motfordran skall vara förfallen till betalning Kvittning enligt lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt Frivillig - arbetstagaren genom överlåtelse förfoga över lön som förfallit till betalning - bunden av medgivande vid tidpunkten när lönen förfaller till betalning - ej bunden av kvittningsutfästelse som lämnats innan och återkallas innan förfallodagen

17 1. Löneskydd under pågående anställning 1.2 Arbetsgivarens påtryckningsmedel - Arbetsgivarens kvittningsrätt mm Förfarandet vid frivillig kvittning Fråga arbetstagaren om villig återbetala kontant, avdrag på framtida lön Om kvittning medges kan det ske vid flera tillfällen Bör ske skriftligen Medgivandet kan återkallas

18 1. Löneskydd under pågående anställning Arbetsgivarens kvittningsrätt Tvungen Genom avtal - fordringen är klar (domsfäst eller medgiven av arbetstagaren) och förfallen - uppkommen i samband med anställningen (under anställningstiden) - fordringen skall grundas på avtal enligt vilket fodringen får kvittas mot lönefordran, - arbetsgivaren måste förbehålla sig kvittning när krediten lämnas Uppsåtligt vållad skada - fordringen är klar och förfallen - fordran avser skada som vållats i tjänsten - skadan vållats uppsåtligen Medgivande enligt kollektivavtal - ej krav på klar och samband med anställningen - t ex brott mot arbetstagarens uppsägningstid - schablonregler för skadeståndets beräkning

19 1. Löneskydd under pågående anställning Arbetsgivarens kvittningsrätt Kostnadsersättningar är skyddade mot kvittning Om förskottslön, är avdrag inte kvittning, ej heller betalningar under löpande avlöningsperiod som regleras vid närmast infallande avlöningstillfälle Vid arbetsgivarens överträdelse, utge lönebeloppet samt allmänt skadestånd Förfarande vid tvungen kvittning Inhämta besked från Kronofogdemyndigheten Kronofogdemyndigheten bestämmer hur stor del av lönen som är skyddad från kvittning

20 1. Löneskydd under pågående anställning 1.3 Återkrav av utbetald lön Utbetalning felaktigt av för hög lön, eller underlåter att göra sjukavdrag eller liknande Huvudregel: Rätt för arbetsgivaren att återkräva Undantag: Om arbetstagaren mottagit beloppet i god tro och förbrukat beloppet condictio indebiti Arbetsgivaren har rätt att kvitta tvångsvis med återkrav på felaktigt betald lön om arbetstagare tagit emot felaktig betalning med full insikt om att misstag skett kvalificerad ond tro Förskott får dras av vid nästa löneutbetalning utan begränsningar enligt kvittningslagen Avdrag för vad som betalats får ske genom korrigering av preliminär lön Preliminär lön enligt kollektivavtal

21 1. Löneskydd under pågående anställning 1.4 Ändring av lön under pågående anställning Anställningsskyddslagen (LAS) tillämplig på förhållanden som rör att anställningen upphör Lagen gäller inte sådan uppsägning som avser omreglering av anställningsvillkoren Ej möjligt att ensidigt ändra ett ingånget avtal, ändring genom ny överenskommelse Om överenskommelse inte kan träffas, uppsägning med iakttagande av saklig grund Undantag: om kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal tillåter ensidig ändring Praktiskt råd: 1. Kan ömsesidig överenskommelse om ändring träffas? 2. Om ja, bekräftelse genom ändring av anställningsavtal, tillägg till anställningsavtal el dyl 3. Om nej, tekniskt sett uppsägning saklig grund dock ej ytterst uppsägning, utan omplacering på nya villkor

22 2. Lön vid anställningens upphörande 2.1 Lön vid uppsägning från arbetsgivaren Arbets- och närvaroplikt för arbetstagaren, 12 anställningsskyddslagen Skyldighet för arbetsgivaren att utge lön och övriga förmåner Vid arbetsbefrielse skyldighet utge lön men rätt till avräkning, 12 LAS 2.2 Preskription 10 års preskription för lönekrav Kortare preskription för andra förmåner, t ex två års preskription för semesterlön

23 2. Lön vid anställningens upphörande 2.2 Preskription Anspråk p g a kollektivavtal eller medbestämmandelagen Organisation med förhandlingsrätt skall påkalla förhandling 4 månader efter kännedom och senast 2 år efter att omständigheten inträffat 2.3 Lön vid avslutsavtal Slutavräkning per visst datum och slutreglering Avräkningsbarhet eller avräkningsfrihet Skall förmåner grunda rätt till semester och/eller pension och/eller bonus?

24 2. Lön vid anställningens upphörande 2.3 Lön vid avslutsavtal Precisera i avslutsavtal vad som utgör lön respektive semestersättning Om avgångsvederlag utbetalas, precisera om och i sådana fall vad som utgör semestersättning Rapporteringsskyldighet vid avräkningsbarhet Slutlig reglering av samtliga mellanhavanden tvingande kontra dispositiv lag

25 Tack för att ni lyssnade! Advokat Patrik Fallberg Advokatfirman Fallberg AB Barnhusgatan 4, 3 tr Stockholm Mobil E-post Blogg:

26 FRAMTIDSDISKUSSION ZENNIE SJÖLUND SRF LÖN, BARBARA LIDHOLT WISE PROFESSIONALS, LENA RYDELL, SYSTEMBOLAGET OCH HANS TYNELIUS STATENS SERVICECENTER

27 KOMMUNICERA SÅ ATT ANDRA LYSSNAR LENA LID FALKMAN

28 KOMMUNICERA SÅ ATT ANDRA LYSSNAR Ekon Dr Lena Lid Falkman

29

30 VAD ÄR DET VI GÖR I ORGANISATIONER? Kommunicerar! Möten 31 tim/månad = 4 heldagar 91% dagdrömmer, 73% tar med annat jobb till möten, 39% har somnat. A network MCI Conferencing White Paper. Meetings in America: A study of trends, costs, and attitudes Greenwich CT: INFOCOMM,

31 VAD GÖR CHEFER? Nature of managerial work Kommunicerar och interagerar! Face to face interaktion 57-89% av tiden. Chefers vardag: Hektisk Varierad Fragmenterad (Carlson 1951; Tengblad 2002; Mintzberg 1973; Tyrstrup 2002)

32 ALLTSÅ VI KOMMUNICERAR HUR GÖR MAN? - Vad är kommunikation? - Kontext nationell och organisatorisk - Arbetsverktyg från klassisk retorik att förbereda sig och att framföra något så att det blir intressant - När vi inte möts att förstå den andres utgångspunkt - 7 insikter att skicka med er idag

33 Communicatio (lat) ömsesidigt utbyte Communio (lat) göra gemensamt

34 INSIKT 1 KOMMUNIKATION ÄR DET SOM DELAS, DET SOM NÅR FRAM. INTE DET DU TÄNKT.

35 KULTUR ett mönster av delade grundläggande grundantaganden som en grupp har lärt sig när den löst problem ett mönster som fungerat tillräckligt bra för att betraktas som giltigt och därmed värt att lära ut till nya medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, tänka och känna inför dessa problem. Edgar Schein 2004:17

36 KULTURNIVÅER 1. Artefakter 2. Normer 3. Antaganden (Schein 2004) Går kultur att styra/ Bestämma över?

37 SVENSKA FÖRESTÄLLNINGAR OM ORGANISATIONER Extremt kollektivistiska Extremt individualistiska GLOBE 2004 Ledare ska leda men inte sticka ut, vara en i gänget, jämställd, inte driven av egen vinning etc. GLOBE; Holmberg och Åkerblom 2007

38

39

40 VILKA FÄRDIGHETER BEHÖVER MAN DÅ? I USA är "speech" en naturlig del i studenternas utbildning. Vi svenskar fostras inte i att tala och framföra. Ska Sverige klara sig i konkurrensen behöver vi bli bättre på retorik. Christian W Jansson, VD och koncernchef, Kappahl

41 Har du fått träna din kommunikationsförmåga?

42 INSIKT 2 Om man är bra på att presentera bra på kommunikation - har med kultur och vana att göra. Därför kan man öva upp sin kommunikationsförmåga!

43 KOMMUNIKATION I PRAKTIKEN Hur? När? Varför? Vilken kommunikation i vilken kanal? Vilken form av möten med vilket syfte? Death by information

44 INSIKT 3 Kommunicera om kommunikationen!

45 VAD ÄR RETORIK? Vanligast: Aristoteles: retorik som konsten att övertyga Let rhetoric be <defined as> an ability, in each <particular> case, to see the available means of persuasion. This is the function of no other art; for each of the others is instructive and persuasive about its own subject... (Aristoteles, övers1991, s 36-37) Vältalighetens konst (romarna). Identifikation (Kenneth Burke).

46 RETORIKENS VERKTYGSLÅDA Inventera Disponera Formulera Memorera Agera 46

47 INSIKT 3 Det finns teorier, modeller och erfarenheter som man kan ha nytta av. ALL kommunikation blir bättre förberedd och därefter anpassas.

48 INVENTERA Vad är mitt mål? Syfte? Hur lyder min huvudtanke/tes? Vem är jag? Vilken är min troll? Vilka är dom/den? Hur kan jag anpassa mig till gruppen/personen? Situationen? Finns några hinder? Förväntningar? Vilken information/argument är det som behöver förmedlas? 48

49 TRE GRUNDLÄGGANDE MEDEL OCH MÅL I KOMMUNIKATION Medel (grek) Mål (lat) Logos, logik Docere, undervisa Pathos, känslor Movere, röra till handling Ethos, karaktär Delectare, trovärdighet 49

50 ETHOS KARAKTÄR - TROVÄRDIGHET ethos is not something behind the force of an argument; character, in many instances, is the force of an argument. Marshall W Alcorn Jr 1994:3

51 INSIKT 4 Lön är inte bara logos!

52 ENKEL DISPOSITION Inledning Huvuddel Avslutning 52

53 KLASSISK DISPOSITION inledning bakgrund tes uppdelning huvuddel avslutning sätt ton, presentera dig själv, väck intresse kort saklig klar och tydlig presentera upplägg argument/information slutkläm med sammanfattning och slutsats 53

54 ORDNA MATERIALET tematisk- den vidaste, de andra kan ses som former av denna. emfatisk fallande eller stigande tematisk efter betydelse orsak/verkan resonemang på orsakssammanhang tidsdisposition, kronologisk tids/händelseordning lånad genre - saga, brev, samtal, fabel mm 54

55 INSIKT 5 Ha en tydlig disposition när du framför något och var tydligare när du pratar än när du skriver då hjälper du din partner att hänga med!

56 FORMULERA 1. KORREKT, puritas, rätt ord för rätt sak. 2. LÄMPLIGT: decorum lämpligt språkbruk, fackuttryck, nivå mm. 3. TROVÄRDIGT: evidentia konkret, påtagligt, göra verkligt, t ex med exempel, egen anknytning mm. 4. VARIERAT: varietas intresse, uppmärksamhet och variation, t ex med språkfigurer Stilnivåer: hög, mellan, låg. Beror på situation och person 56

57 NYCKLAR TILL ETT LEVANDE SPRÅK - TROPER Humor Ironi Citat eller Ordspråk Framtiden är inte vad den har varit, lär någon ha sagt. Men vi kan påverka vår framtid om vi har insikt och vilja. Jens Spendrup, Anförande vid Svenskt Näringslivs framtidsmöte 23/ Retorisk fråga: ställ fråga och besvara själv So when I think about the corporate perspective, I believe the fundamental role of a company is to create value for shareholders by delivering what society needs and we must carry out our work in a responsible way worldwide. How do we do that? First we make some judgements about the future of energy and then we choose where and how to participate, all the time assessing and managing the risks. Carl-Henrik Svanberg, BP, 2011 Antites: motsats, hot vs hopp

58 UPPREPNINGAR Av ljud alliteration Rödgrön röra Upprepning i början av fras anafor Vi ska ha en stark balansräkning och tillräckliga likviditetsreserver för att kunna finnas där som finansiell partner för våra kunder oavsett väderlek. Vi ska ha flexibilitet att växa tillsammans med våra kunder. Annika Falkengren, årsstämma SEB 2013 Upprepning i slutet av fras epifor 58

59 BILDSPRÅK På ett väldigt tydligt sätt kan vi visa att vi finns där för våra kunder och tar vårt uppdrag som blodomloppet i samhällsekonomin på största allvar. Annika Falkengren, mars 2013, SEB

60 OLIKA BASER FÖR BILDSPRÅK Sport vi måste spela ihop som ett lag Krig det är dags att tänka på reträtten Motor du måste lägga i en högre växel! Hemma vi ska tvätta byken offentligt Natur/trädgård en ros bland tulpanerna Data jag loggar av, dags att gå hem Historia Guernica, Treblinka... Mat ju fler kockar desto sämre soppa Musik någon måste dirigera den här orkestern Mgm/ekonomi ska vi ingå fusion 60

61 Jag får för lite betalt! Tack för bidraget! Min aktie är undervärderad. Kanske dags att byta marknad! 61

62 LÄRDOMAR FRÅN RETORIK Om man vill åstadkomma förändring, movere, måste pathos, känsloargument tas med. Människor bedömer budskap efter genre, vilket ger problem när genrer blandas. Information är aldrig bara information. Det finns alltid ett övertygande inslag. Om inte annat om att innehållet stämmer. Avsändaren är viktigare för trovärdigheten än innehållet i budskapet.

63 FRAMFÖRANDE kinesics kroppen, rörelser och avstånd vocalics röst (nivå, volym, paus, frasering mm) Håll hälsosam skepticism, gester bildar ord som ord bildar meningar... 63

64 64

65 65

66 66

67 INSIKT 6 Det går att få andra att lyssna bättre, genom hur man disponerar och formulerar sig! Framförallt går det att få andra att lyssna bättre, genom hur man framför detta!

68 LENAS KNEP OCH KNÅP I KOMMUNIKATIONSSITUATIONER Sätt ord på det uppenbara! Spräckta brallans teknik låtsas som det regnar, eller ta upp det som inträffat. Men be inte om ursäkt, och undvik meta-kommentarer. Visa vem du är! Hitta ditt sätt! Om gräset är grönare på andra sidan, börja vattna på din egen. Vi vet mycket om vad som är säljande och bra. Vilken föreläsare gillar du? Imitatio! Tiden, håll den. När man sagt avslutningsvis, så ska det vara slut! Det mest övertygande att upplevas som genuin!

69 DEN OFÖRUTSÄGBARA KOMMUNIKATIONEN

70

71 FÖRSTÅ ANDRA BURKES PENTADISKA MODELL 1. Scen Var? Kontext, miljö, kultur och rekvisita 2. Handling Vad? 3. Agent? Vem gör? 4. Redskap Med vad görs detta? 5. Syfte Varför görs detta?

72 SAM-TAL - MÖTAS Två öron - en mun Förstå perspektiv - vad som händer Mötas identifikation o Medvetet o Omedvetet o Personligt o Yttre o Intre

73 INSIKT 7 Kommunikationen blir bättre om ni verkligen kan mötas därför behöver man förstå varandra och arbeta på identifikationen, för att kunna kommunicera så andra lyssnar.

74 KOMMUNICERA SÅ ATT ANDRA LYSSNAR Ekon Dr Lena Lid Falkman

75 TACK! WEBBTJÄNSTER I HR-SYSTEM I SEMINARIER & UTBILDNINGAR

UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON. Lena Lid Andersson Page 1

UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON. Lena Lid Andersson Page 1 UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON Lena Lid Andersson Page 1 VAD ÄR DET VI GÖR I FÖRETAG OCH ORGANISATIONER? Kommunicerar! Möten 31

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev, september 2012 Rättsområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus arbetsrättsgrupp Datum: September, 2012 Nu förefaller det vara full rulle i verksamheterna igen på

Läs mer

Tema. Löneavdrag. Cirkulär 2005:1 2005-03-01

Tema. Löneavdrag. Cirkulär 2005:1 2005-03-01 Tema Löneavdrag Cirkulär 2005:1 2005-03-01 Löneavdrag Innehåll 1 Innehåll Förkortningar 3 Förord 5 1 Allmänt om kvittningslagen 7 2 Avdrag som kan hänföras till lönens beräkning, 9 disciplinpåföljd eller

Läs mer

Arbetsgivarna har enligt detta avtal fortsatt stort ansvar för lönebildningen.

Arbetsgivarna har enligt detta avtal fortsatt stort ansvar för lönebildningen. Bilaga 1 till HÖK 01 Löneavtal 01 1 Grundläggande principer för lönesättningen Arbetsgivarna har enligt detta avtal fortsatt stort ansvar för lönebildningen. Lönebildning och lönesättning ska bidra till

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

VIRTUELLA MÖTEN. tomas@falkman.org lena.lid.falkman@hhs.se. @lenalidfalkman 070 668 31 61. http://lenalidfalkman.se www.möten.info

VIRTUELLA MÖTEN. tomas@falkman.org lena.lid.falkman@hhs.se. @lenalidfalkman 070 668 31 61. http://lenalidfalkman.se www.möten.info VIRTUELLA MÖTEN Ekon Dr Lena Lid Falkman (Andersson) IT-säkerhetsexpert/projektledare Tomas Falkman tomas@falkman.org lena.lid.falkman@hhs.se @lenalidfalkman 070 668 31 61 http://lenalidfalkman.se www.möten.info

Läs mer

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman förord Arbetsdomstolen har en central roll när det gäller anställningsskyddet och har i sin praxis utvecklat flera viktiga principer. Domstolens domar innehåller ofta pedagogiska sammanfattningar av vad

Läs mer

Kommunikation för dataloger (DA3013)

Kommunikation för dataloger (DA3013) Kommunikation för dataloger (DA3013) - Muntligt moment 1,5hp Stockholms universitet Hösten 2016 Linda Söderlindh, KTH, ECE/Språk Universitetsadjunkt Teknikvetenskaplig kommunikation Momentets upplägg Föreläsning

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Löneavtal 00. Svenska Kommunförbundet Arbetsgivarförbundet KFF Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Löneavtal 00. Svenska Kommunförbundet Arbetsgivarförbundet KFF Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Löneavtal 00 Svenska Kommunförbundet Arbetsgivarförbundet KFF Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Löneavtal 00 1 Grundläggande principer för lönesättningen...3

Läs mer

DD1393 Mjukvarukonstruktion. Presentationsteknik. Linda Söderlindh, ECE/Språk Universitetsadjunkt i Retorik & teknikvetenskaplig kommunikation

DD1393 Mjukvarukonstruktion. Presentationsteknik. Linda Söderlindh, ECE/Språk Universitetsadjunkt i Retorik & teknikvetenskaplig kommunikation DD1393 Mjukvarukonstruktion Presentationsteknik Linda Söderlindh, ECE/Språk Universitetsadjunkt i Retorik & teknikvetenskaplig kommunikation Kommunikation på DD1393 1,5hp Föreläsning 1 Presentationsteknik

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

PARTES-MODELLEN - EN RETORISK VERKTYGSLÅDA. Tomas Rosengren, Strömbäcks folkhögskola, Umeå

PARTES-MODELLEN - EN RETORISK VERKTYGSLÅDA. Tomas Rosengren, Strömbäcks folkhögskola, Umeå PARTES-MODELLEN - EN RETORISK VERKTYGSLÅDA Tomas Rosengren, Strömbäcks folkhögskola, Umeå www.lektion.se RETORIK EN PROCESS I SEX STEG Intellectio - har med förståelse att göra Inventio - har med innehåll

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist

Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist Konsten att övertyga - etos, patos och logos Retorik är konsten att tala väl. Det är konsten att övertyga. Retorik är konsten att skapa funktionella

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 9 Löneavtal 2012 Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 10 Verksamhetsutvecklin g Avstämning Medarbetarsamtal skäl. Överläggning Individuella lönesättande samtal Förhandling 2012-04-23

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Lönepolicy med riktlinjer DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 2015-09-28 109 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 4.00 DOKUMENTANSVARIG Personal-och

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Löneavtal HÖK 11 Bilaga 1 till HÖK 11 1 Grundläggande principer för lönesättningen

Läs mer

Hur parera mediestormen

Hur parera mediestormen Hur parera mediestormen Kommunmarkaden 15.9.2011 Mona Forsskåhl Professor i nordiska språk, Tammerfors universitet Talarens tre vägar att övertyga Etos Logos Patos Retorices partes enligt Aristoteles:

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

Anställningskontrakt

Anställningskontrakt Anställningskontrakt för anställda säljare Tillträdesdag, distrikt och produkt 1 Distrikt Produkt/sortiment S:s förpliktelser 2 F:s förpliktelser 3 Ömsesidiga förpliktelser 4 Fast lön 5 Provision 6 Förskott

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens

Läs mer

Muntlig presentationsteknik. Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216

Muntlig presentationsteknik. Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216 Muntlig presentationsteknik Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216 Ibland får man se att en idé, som känns idéaktig inne i hjärnan, är helt annorlunda

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 15:9 Diarienr: 15/0937 P-cirknr: 15-2:4 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, ekonomiskt skadestånd, förbehåll om skadeståndskrav, preskription, LAS Arbetsrättssektionen

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Inledning Den 4 juni 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport)

Läs mer

Löneavtal Löneprinciper. Bilaga 1 ( B1Lön)

Löneavtal Löneprinciper. Bilaga 1 ( B1Lön) Bilaga 1 (31-2004-7-B1Lön) Löneavtal 2004-2007 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning, avtalsområde Folkhögskola och SFHL, Lärarnas Samverkansråd, SKTF

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-47011 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok POLICY Beslutande Kommunledningsutskottet 2016-06-15, 45 Giltighetstid 2016-2019 1(6) Dnr 2016/000600-003 Beteckning Aktualitetsprövning/revidering

Läs mer

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1 Löneavtal 2013 Version 2013-06-19 TEO 2 Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling kräver en aktiv medverkan från arbetsgivaren, arbetstagarna och de

Läs mer

Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Chefen & Arbetsgivarens konkurs Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga

Läs mer

Förbundet WS Företagen Avtaisrörelsen 2013 Kylavtalet AVTALSFÖRSLAG TILL SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET

Förbundet WS Företagen Avtaisrörelsen 2013 Kylavtalet AVTALSFÖRSLAG TILL SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET Förbundet WS Företagen Avtaisrörelsen 2013 Kylavtalet AVTALSFÖRSLAG TILL SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET Allmänna förutsättningar VVS Företagens yrkanden Avtall 3 Den rådande europeiska skuldkrisen och

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

Avtal om lönebildning

Avtal om lönebildning Avtal om lönebildning för fristående skolor och förskolor samt uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen och Lärarförbundet & Lärarnas Riksförbund, 1 maj 2007 31 dec 2009 SKTF, 1 maj 2007 31 dec

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016 Löneavtal 2013-2016 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. 1. Utgångspunkter

Läs mer

Kommunikativa färdigheter för arbetslivet

Kommunikativa färdigheter för arbetslivet Vie-98.1400 Kommunikativa färdigheter för arbetslivet 15 januari 2013 Sofia Sevón Idén Foto: Ulf Lundin/imagebank.sweden.se Du sätter dig in i olika talsituationer individuella och i grupp Du tränar på

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor Individuella och differentierade löner Arbetsgivare och medarbetare på varje arbetsplats har i avtalet stor

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Nr 12 Juni 2012. Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten

Arbetsgivarfrågor. Nr 12 Juni 2012. Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2012 Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar, i kraft. Lagen reglerar frågor om anställning

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården

Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården Bilaga 4 Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården Uppdrag Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

Av löneavtalen framgår att arbetsgivaren har fortsatt stort ansvar för lönebildningen.

Av löneavtalen framgår att arbetsgivaren har fortsatt stort ansvar för lönebildningen. JIElfl SALA Bilaga ~KOMMUN KS 2015/121/1 1(5) 2015 05--08 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Lars-Göran Carlsson SALA KOMMUN Kommunstyrelsen lnk. 2015-05- 1 2 Dlatlenr?i!'Jf~J ~.ff

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING OCH ARBETSUPPGIFTER... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 ARBETSPLATS... 1 4 ARBETSTID...

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund Förhandlingsprotokoll Ärende: Överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner för perioden 2012-09-01 2014-08-31 för cirkelledare m.fl.ledare/lärare. Tid: 2013-01-09 Plats Parter Justeras av

Läs mer

HJOLA-NORDEN. γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton Känn dig själv. Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden

HJOLA-NORDEN. γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton Känn dig själv. Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden P HJOLA-NORDEN Ledarskap och kommunikation i Norden 6. 10. 2010 kl. 9 17.30 Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden verktyg för möten och konferenser praktiska övningar Mona Forsskåhl Pohjola-Norden

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Inledning Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK 12 med Kommunal inklusive samtliga protokollsanteckningar

Läs mer

Lönekriterier för Vård- och omsorgsförvaltningen. Biståndsenheten

Lönekriterier för Vård- och omsorgsförvaltningen. Biståndsenheten 2008-02-05 Vård och omsorgsförvaltningen Lönekriterier för Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndsenheten Generella utgångspunkter Lönebildningen och lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når

Läs mer

3. Parterna enas om att prolongera avtalet om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän.

3. Parterna enas om att prolongera avtalet om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän. ÖVERENSKOMMELSE mellan Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF) och Sveriges Ingenjörer 1. Parterna enas om att för tiden från den 1 maj 2010 till och med den 29 februari 2012 prolongera senast gällande

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg

Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg Sid 1 (5) Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg mot ledig tid Vad är syftet? Svar: Gävle kommun vill ge sina medarbetare ytterligare ett sätt att få sitt livspussel att gå ihop. Tid är

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

BRA LÖNEBILDNING. Lönepolicy

BRA LÖNEBILDNING. Lönepolicy BRA LÖNEBILDNING Lönepolicy EN LÖNEPOLICYS HUVUDPUNKTER Affärsidé Övergripande mål Grundläggande värderingar Framgångsfaktorer och strategier Vad ska lönen stimulera? Principer för lönesättning Löneprocessen

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning Lönekriterier för sjukgymnaster och arbetsterapeuter ÖSTERSUND VÅRD- OCH OMSORGS- FÖRVALTNINGEN Generella utgångspunkter för lönebildning Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) VT 2013

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) VT 2013 Presentationsteknik, 4 hp (738G28) VT 2013 Avsikten med kursen är att öka deltagarnas insikter om de krav som olika kommunikationssituationer ställer samt öka deras muntliga språkfärdighet. Målet är att

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-17 1 (7) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Renhållning Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1,

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Avtal med Ledarna klart Livsmedelsföretagen har nu tecknat avtal med Ledarna. De allmänna villkoren får samma innehåll som för övriga tjänstemän och gäller för samma period,

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

PM nr 2 inför löneöversyn 2016

PM nr 2 inför löneöversyn 2016 PM nr 2 inför löneöversyn 2016 Detta PM är avsett att vara ett stöd för organisationen och lönesättande chefer inför och under löneöversyn 2016. Varje förvaltningschef och HR konsult ansvarar för att lönesättande

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen. Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter. Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Välkommen. Presenta/onsteknik. Konsten a2 övertyga. Henrik Mannerstråle. Powersales Communica0on. onsdag 13 november 13

Välkommen. Presenta/onsteknik. Konsten a2 övertyga. Henrik Mannerstråle. Powersales Communica0on. onsdag 13 november 13 Välkommen Presenta/onsteknik Konsten a2 övertyga Henrik Mannerstråle Presenta/onsteknik Kom ihåg a6 det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta0on det är vad åhörarna tror a6 du säger som

Läs mer

LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna

LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna 1 Gemensamma utgångspunkter Avtalets inriktning är att uppnå en lönebildning som både arbetsgivaren och den enskilde tjänstemannen kan förstå och acceptera. Lönebildningen

Läs mer

Almega Heldagskurser. Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017

Almega Heldagskurser. Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017 Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017 Allmänt om förhandlingar Ha rätt attityd Respektera motparten, dess företrädare och de intressen de företräder Uppträd korrekt och proffsigt Håll dig till

Läs mer

Presentationsteknik. Daniel Nordström

Presentationsteknik. Daniel Nordström Presentationsteknik Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Retoriken Klassisk retorik De röda tråden Bygga upp en presentation Förberedelser Klassiskt upplägg Att tänka på Manus Visuella hjälpmedel

Läs mer

Lönebildningsavtal. 1 juni 2017 tillsvidare. Säkerhetsföretagen Ledarna

Lönebildningsavtal. 1 juni 2017 tillsvidare. Säkerhetsföretagen Ledarna Lönebildningsavtal 1 juni 2017 tillsvidare Säkerhetsföretagen Ledarna Avtal om lönebildning i företagen Bilaga 1 Säkerhetsföretagen och Ledarna är ense om följande avtal om lönebildning för samtliga Säkerhetsföretagens

Läs mer

Samverkansavtal om PA-tjänster

Samverkansavtal om PA-tjänster Samverkansavtal om PA-tjänster MELLAN NN kommun, org nr xxxxxx-xxxx, (nedan NN ), med adress NN kommun, xxx xx NN OCH Helsingborgs stad genom Stadsledningsförvaltningen, org nr 212000-1157, (nedan Helsingborg

Läs mer

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Bakgrund Parterna tillsatte denna arbetsgrupp i samband med avtalsförhandlingarna 2013 för att ta fram ett underlag förhandlingar med anledning av krav från Almega om övergång

Läs mer

Uppgiftsinstruktion delprov B Från lertavlor till läsplattor

Uppgiftsinstruktion delprov B Från lertavlor till läsplattor kopieringsunderlag delprov b Kursprov i, ht 2012 Uppgiftsinstruktion delprov B Från lertavlor till läsplattor En skribent som vill bli läst måste finna ett sätt att distribuera sin text. Genom tiderna

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

4. Förhandlingsordning

4. Förhandlingsordning 1 Ledaravtalet Avtal om lönebildning Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, VVS Företagen, och Ledarna är

Läs mer