VÄLKOMMEN TILLBAKA FRÅN LUNCHEN WEBBTJÄNSTER I HR-SYSTEM I SEMINARIER & UTBILDNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILLBAKA FRÅN LUNCHEN WEBBTJÄNSTER I HR-SYSTEM I SEMINARIER & UTBILDNINGAR"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILLBAKA FRÅN LUNCHEN WEBBTJÄNSTER I HR-SYSTEM I SEMINARIER & UTBILDNINGAR

2 LÖN SOM MOTIVATION ANDERS KINDLUND MANAGEMENT SUPPORT PARTNERS

3 Anders Kindlund

4 Lönen skall vara individuell och differentierad.

5 LÖNEAVTALEN grundläggande principer för lönesättningen (HÖK 1) Arbetsgivarna har enligt detta avtal fortsatt stort ansvar för lönebildningen Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet Lönen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat Förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkor

6 LÖNEAVTALEN forts.. Arbetstagarens resultat och löneutveckling ska knytas samman Det är av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön Särskilt viktigt att lönen för chefer på alla nivåer tydligt avspeglar måluppfyllelse och resultat

7 Då År i yrket, ålder Direkt Lika-lönesystem Garanterade löneökningar Individ och försörjningsperspektiv Nu Kundens förväntningar/mål Indirekt Olika-lönesystem Ingen garanti Fokus verksamheten

8 Ägarens mål Organisationsmål Enhetsmål Individuella mål och kriterier Privata mål

9 Krav, förväntningar och mål inom: Yrket Verksamhetens Utveckling Relationer

10 Vad tycker medarbetarna? 1. Tydliga mål 2. Bedöma prestation inte person 3. Tydlighet: Kring processen I samtalet Löpande feedback Prestation och belöning 0

11 Vad är lön? Individuell lön Marknad Befattningslön 1

12 ARBETSRÄTT OCH LÖN PATRIK FALLBERG

13 Edge HR AB Lönefokus 10 oktober 2014 Advokat Patrik Fallberg

14 Översikt 1. Löneskydd under pågående anställning 2. Lön vid anställningens upphörande

15 Fordran på lön, ansökning om betalningsföreläggande, - bestridande överlämnande till tingsrätt exigibel titel - verkställighet 1. Löneskydd under pågående anställning 1.1 Arbetstagarens påtryckningsmedel - Rätt att lägga ned arbetet Arbetstagaren får lön i efterskott kreditgivare Rätt till arbetsnedläggelse om lön inte utbetalas Dröjsmålsränta för arbetstagaren Tolkningsföreträde om kollektivavtal gäller: -rättstvist om lön eller annan ersättning -arbetsgivare skyldig att omedelbart (så fort han fått klart för sig) påkalla förhandling -kan tvisten inte lösas genom förhandling, skall arbetsgivaren väcka talan -försittes fristerna, skyldighet att betala i enlighet med organisationens krav Ej tillåtet för arbetstagare att med bindande verkan överlåta, pantförskriva eller annars förfoga över lön som ännu inte förfallit till betalning

16 1. Löneskydd under pågående anställning 1.2 Arbetsgivarens påtryckningsmedel - Arbetsgivarens kvittningsrätt mm Rätt för arbetsgivare att innehålla lön vid olovlig frånvaro Civilrättslig kvittning: - fordran av samma slag - motfordran skall gälla mot huvudborgenären - motfordran skall vara förfallen till betalning Kvittning enligt lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt Frivillig - arbetstagaren genom överlåtelse förfoga över lön som förfallit till betalning - bunden av medgivande vid tidpunkten när lönen förfaller till betalning - ej bunden av kvittningsutfästelse som lämnats innan och återkallas innan förfallodagen

17 1. Löneskydd under pågående anställning 1.2 Arbetsgivarens påtryckningsmedel - Arbetsgivarens kvittningsrätt mm Förfarandet vid frivillig kvittning Fråga arbetstagaren om villig återbetala kontant, avdrag på framtida lön Om kvittning medges kan det ske vid flera tillfällen Bör ske skriftligen Medgivandet kan återkallas

18 1. Löneskydd under pågående anställning Arbetsgivarens kvittningsrätt Tvungen Genom avtal - fordringen är klar (domsfäst eller medgiven av arbetstagaren) och förfallen - uppkommen i samband med anställningen (under anställningstiden) - fordringen skall grundas på avtal enligt vilket fodringen får kvittas mot lönefordran, - arbetsgivaren måste förbehålla sig kvittning när krediten lämnas Uppsåtligt vållad skada - fordringen är klar och förfallen - fordran avser skada som vållats i tjänsten - skadan vållats uppsåtligen Medgivande enligt kollektivavtal - ej krav på klar och samband med anställningen - t ex brott mot arbetstagarens uppsägningstid - schablonregler för skadeståndets beräkning

19 1. Löneskydd under pågående anställning Arbetsgivarens kvittningsrätt Kostnadsersättningar är skyddade mot kvittning Om förskottslön, är avdrag inte kvittning, ej heller betalningar under löpande avlöningsperiod som regleras vid närmast infallande avlöningstillfälle Vid arbetsgivarens överträdelse, utge lönebeloppet samt allmänt skadestånd Förfarande vid tvungen kvittning Inhämta besked från Kronofogdemyndigheten Kronofogdemyndigheten bestämmer hur stor del av lönen som är skyddad från kvittning

20 1. Löneskydd under pågående anställning 1.3 Återkrav av utbetald lön Utbetalning felaktigt av för hög lön, eller underlåter att göra sjukavdrag eller liknande Huvudregel: Rätt för arbetsgivaren att återkräva Undantag: Om arbetstagaren mottagit beloppet i god tro och förbrukat beloppet condictio indebiti Arbetsgivaren har rätt att kvitta tvångsvis med återkrav på felaktigt betald lön om arbetstagare tagit emot felaktig betalning med full insikt om att misstag skett kvalificerad ond tro Förskott får dras av vid nästa löneutbetalning utan begränsningar enligt kvittningslagen Avdrag för vad som betalats får ske genom korrigering av preliminär lön Preliminär lön enligt kollektivavtal

21 1. Löneskydd under pågående anställning 1.4 Ändring av lön under pågående anställning Anställningsskyddslagen (LAS) tillämplig på förhållanden som rör att anställningen upphör Lagen gäller inte sådan uppsägning som avser omreglering av anställningsvillkoren Ej möjligt att ensidigt ändra ett ingånget avtal, ändring genom ny överenskommelse Om överenskommelse inte kan träffas, uppsägning med iakttagande av saklig grund Undantag: om kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal tillåter ensidig ändring Praktiskt råd: 1. Kan ömsesidig överenskommelse om ändring träffas? 2. Om ja, bekräftelse genom ändring av anställningsavtal, tillägg till anställningsavtal el dyl 3. Om nej, tekniskt sett uppsägning saklig grund dock ej ytterst uppsägning, utan omplacering på nya villkor

22 2. Lön vid anställningens upphörande 2.1 Lön vid uppsägning från arbetsgivaren Arbets- och närvaroplikt för arbetstagaren, 12 anställningsskyddslagen Skyldighet för arbetsgivaren att utge lön och övriga förmåner Vid arbetsbefrielse skyldighet utge lön men rätt till avräkning, 12 LAS 2.2 Preskription 10 års preskription för lönekrav Kortare preskription för andra förmåner, t ex två års preskription för semesterlön

23 2. Lön vid anställningens upphörande 2.2 Preskription Anspråk p g a kollektivavtal eller medbestämmandelagen Organisation med förhandlingsrätt skall påkalla förhandling 4 månader efter kännedom och senast 2 år efter att omständigheten inträffat 2.3 Lön vid avslutsavtal Slutavräkning per visst datum och slutreglering Avräkningsbarhet eller avräkningsfrihet Skall förmåner grunda rätt till semester och/eller pension och/eller bonus?

24 2. Lön vid anställningens upphörande 2.3 Lön vid avslutsavtal Precisera i avslutsavtal vad som utgör lön respektive semestersättning Om avgångsvederlag utbetalas, precisera om och i sådana fall vad som utgör semestersättning Rapporteringsskyldighet vid avräkningsbarhet Slutlig reglering av samtliga mellanhavanden tvingande kontra dispositiv lag

25 Tack för att ni lyssnade! Advokat Patrik Fallberg Advokatfirman Fallberg AB Barnhusgatan 4, 3 tr Stockholm Mobil E-post Blogg:

26 FRAMTIDSDISKUSSION ZENNIE SJÖLUND SRF LÖN, BARBARA LIDHOLT WISE PROFESSIONALS, LENA RYDELL, SYSTEMBOLAGET OCH HANS TYNELIUS STATENS SERVICECENTER

27 KOMMUNICERA SÅ ATT ANDRA LYSSNAR LENA LID FALKMAN

28 KOMMUNICERA SÅ ATT ANDRA LYSSNAR Ekon Dr Lena Lid Falkman

29

30 VAD ÄR DET VI GÖR I ORGANISATIONER? Kommunicerar! Möten 31 tim/månad = 4 heldagar 91% dagdrömmer, 73% tar med annat jobb till möten, 39% har somnat. A network MCI Conferencing White Paper. Meetings in America: A study of trends, costs, and attitudes Greenwich CT: INFOCOMM,

31 VAD GÖR CHEFER? Nature of managerial work Kommunicerar och interagerar! Face to face interaktion 57-89% av tiden. Chefers vardag: Hektisk Varierad Fragmenterad (Carlson 1951; Tengblad 2002; Mintzberg 1973; Tyrstrup 2002)

32 ALLTSÅ VI KOMMUNICERAR HUR GÖR MAN? - Vad är kommunikation? - Kontext nationell och organisatorisk - Arbetsverktyg från klassisk retorik att förbereda sig och att framföra något så att det blir intressant - När vi inte möts att förstå den andres utgångspunkt - 7 insikter att skicka med er idag

33 Communicatio (lat) ömsesidigt utbyte Communio (lat) göra gemensamt

34 INSIKT 1 KOMMUNIKATION ÄR DET SOM DELAS, DET SOM NÅR FRAM. INTE DET DU TÄNKT.

35 KULTUR ett mönster av delade grundläggande grundantaganden som en grupp har lärt sig när den löst problem ett mönster som fungerat tillräckligt bra för att betraktas som giltigt och därmed värt att lära ut till nya medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, tänka och känna inför dessa problem. Edgar Schein 2004:17

36 KULTURNIVÅER 1. Artefakter 2. Normer 3. Antaganden (Schein 2004) Går kultur att styra/ Bestämma över?

37 SVENSKA FÖRESTÄLLNINGAR OM ORGANISATIONER Extremt kollektivistiska Extremt individualistiska GLOBE 2004 Ledare ska leda men inte sticka ut, vara en i gänget, jämställd, inte driven av egen vinning etc. GLOBE; Holmberg och Åkerblom 2007

38

39

40 VILKA FÄRDIGHETER BEHÖVER MAN DÅ? I USA är "speech" en naturlig del i studenternas utbildning. Vi svenskar fostras inte i att tala och framföra. Ska Sverige klara sig i konkurrensen behöver vi bli bättre på retorik. Christian W Jansson, VD och koncernchef, Kappahl

41 Har du fått träna din kommunikationsförmåga?

42 INSIKT 2 Om man är bra på att presentera bra på kommunikation - har med kultur och vana att göra. Därför kan man öva upp sin kommunikationsförmåga!

43 KOMMUNIKATION I PRAKTIKEN Hur? När? Varför? Vilken kommunikation i vilken kanal? Vilken form av möten med vilket syfte? Death by information

44 INSIKT 3 Kommunicera om kommunikationen!

45 VAD ÄR RETORIK? Vanligast: Aristoteles: retorik som konsten att övertyga Let rhetoric be <defined as> an ability, in each <particular> case, to see the available means of persuasion. This is the function of no other art; for each of the others is instructive and persuasive about its own subject... (Aristoteles, övers1991, s 36-37) Vältalighetens konst (romarna). Identifikation (Kenneth Burke).

46 RETORIKENS VERKTYGSLÅDA Inventera Disponera Formulera Memorera Agera 46

47 INSIKT 3 Det finns teorier, modeller och erfarenheter som man kan ha nytta av. ALL kommunikation blir bättre förberedd och därefter anpassas.

48 INVENTERA Vad är mitt mål? Syfte? Hur lyder min huvudtanke/tes? Vem är jag? Vilken är min troll? Vilka är dom/den? Hur kan jag anpassa mig till gruppen/personen? Situationen? Finns några hinder? Förväntningar? Vilken information/argument är det som behöver förmedlas? 48

49 TRE GRUNDLÄGGANDE MEDEL OCH MÅL I KOMMUNIKATION Medel (grek) Mål (lat) Logos, logik Docere, undervisa Pathos, känslor Movere, röra till handling Ethos, karaktär Delectare, trovärdighet 49

50 ETHOS KARAKTÄR - TROVÄRDIGHET ethos is not something behind the force of an argument; character, in many instances, is the force of an argument. Marshall W Alcorn Jr 1994:3

51 INSIKT 4 Lön är inte bara logos!

52 ENKEL DISPOSITION Inledning Huvuddel Avslutning 52

53 KLASSISK DISPOSITION inledning bakgrund tes uppdelning huvuddel avslutning sätt ton, presentera dig själv, väck intresse kort saklig klar och tydlig presentera upplägg argument/information slutkläm med sammanfattning och slutsats 53

54 ORDNA MATERIALET tematisk- den vidaste, de andra kan ses som former av denna. emfatisk fallande eller stigande tematisk efter betydelse orsak/verkan resonemang på orsakssammanhang tidsdisposition, kronologisk tids/händelseordning lånad genre - saga, brev, samtal, fabel mm 54

55 INSIKT 5 Ha en tydlig disposition när du framför något och var tydligare när du pratar än när du skriver då hjälper du din partner att hänga med!

56 FORMULERA 1. KORREKT, puritas, rätt ord för rätt sak. 2. LÄMPLIGT: decorum lämpligt språkbruk, fackuttryck, nivå mm. 3. TROVÄRDIGT: evidentia konkret, påtagligt, göra verkligt, t ex med exempel, egen anknytning mm. 4. VARIERAT: varietas intresse, uppmärksamhet och variation, t ex med språkfigurer Stilnivåer: hög, mellan, låg. Beror på situation och person 56

57 NYCKLAR TILL ETT LEVANDE SPRÅK - TROPER Humor Ironi Citat eller Ordspråk Framtiden är inte vad den har varit, lär någon ha sagt. Men vi kan påverka vår framtid om vi har insikt och vilja. Jens Spendrup, Anförande vid Svenskt Näringslivs framtidsmöte 23/ Retorisk fråga: ställ fråga och besvara själv So when I think about the corporate perspective, I believe the fundamental role of a company is to create value for shareholders by delivering what society needs and we must carry out our work in a responsible way worldwide. How do we do that? First we make some judgements about the future of energy and then we choose where and how to participate, all the time assessing and managing the risks. Carl-Henrik Svanberg, BP, 2011 Antites: motsats, hot vs hopp

58 UPPREPNINGAR Av ljud alliteration Rödgrön röra Upprepning i början av fras anafor Vi ska ha en stark balansräkning och tillräckliga likviditetsreserver för att kunna finnas där som finansiell partner för våra kunder oavsett väderlek. Vi ska ha flexibilitet att växa tillsammans med våra kunder. Annika Falkengren, årsstämma SEB 2013 Upprepning i slutet av fras epifor 58

59 BILDSPRÅK På ett väldigt tydligt sätt kan vi visa att vi finns där för våra kunder och tar vårt uppdrag som blodomloppet i samhällsekonomin på största allvar. Annika Falkengren, mars 2013, SEB

60 OLIKA BASER FÖR BILDSPRÅK Sport vi måste spela ihop som ett lag Krig det är dags att tänka på reträtten Motor du måste lägga i en högre växel! Hemma vi ska tvätta byken offentligt Natur/trädgård en ros bland tulpanerna Data jag loggar av, dags att gå hem Historia Guernica, Treblinka... Mat ju fler kockar desto sämre soppa Musik någon måste dirigera den här orkestern Mgm/ekonomi ska vi ingå fusion 60

61 Jag får för lite betalt! Tack för bidraget! Min aktie är undervärderad. Kanske dags att byta marknad! 61

62 LÄRDOMAR FRÅN RETORIK Om man vill åstadkomma förändring, movere, måste pathos, känsloargument tas med. Människor bedömer budskap efter genre, vilket ger problem när genrer blandas. Information är aldrig bara information. Det finns alltid ett övertygande inslag. Om inte annat om att innehållet stämmer. Avsändaren är viktigare för trovärdigheten än innehållet i budskapet.

63 FRAMFÖRANDE kinesics kroppen, rörelser och avstånd vocalics röst (nivå, volym, paus, frasering mm) Håll hälsosam skepticism, gester bildar ord som ord bildar meningar... 63

64 64

65 65

66 66

67 INSIKT 6 Det går att få andra att lyssna bättre, genom hur man disponerar och formulerar sig! Framförallt går det att få andra att lyssna bättre, genom hur man framför detta!

68 LENAS KNEP OCH KNÅP I KOMMUNIKATIONSSITUATIONER Sätt ord på det uppenbara! Spräckta brallans teknik låtsas som det regnar, eller ta upp det som inträffat. Men be inte om ursäkt, och undvik meta-kommentarer. Visa vem du är! Hitta ditt sätt! Om gräset är grönare på andra sidan, börja vattna på din egen. Vi vet mycket om vad som är säljande och bra. Vilken föreläsare gillar du? Imitatio! Tiden, håll den. När man sagt avslutningsvis, så ska det vara slut! Det mest övertygande att upplevas som genuin!

69 DEN OFÖRUTSÄGBARA KOMMUNIKATIONEN

70

71 FÖRSTÅ ANDRA BURKES PENTADISKA MODELL 1. Scen Var? Kontext, miljö, kultur och rekvisita 2. Handling Vad? 3. Agent? Vem gör? 4. Redskap Med vad görs detta? 5. Syfte Varför görs detta?

72 SAM-TAL - MÖTAS Två öron - en mun Förstå perspektiv - vad som händer Mötas identifikation o Medvetet o Omedvetet o Personligt o Yttre o Intre

73 INSIKT 7 Kommunikationen blir bättre om ni verkligen kan mötas därför behöver man förstå varandra och arbeta på identifikationen, för att kunna kommunicera så andra lyssnar.

74 KOMMUNICERA SÅ ATT ANDRA LYSSNAR Ekon Dr Lena Lid Falkman

75 TACK! WEBBTJÄNSTER I HR-SYSTEM I SEMINARIER & UTBILDNINGAR

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Anställa & säga upp. Pocket. Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker. det rätt i pränt. Skriva avtal. Så blir. anställningsformer.

Anställa & säga upp. Pocket. Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker. det rätt i pränt. Skriva avtal. Så blir. anställningsformer. En guide från Tidningen Chef Pocket Skriva avtal. Så blir det rätt i pränt. Nya regler. Alla anställningsformer. Anställa & säga upp ANSTÄLLA AVVECKLA UTVECKLA Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker

Läs mer

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 1 2010 Att ge & TA KRITIK Hur sätter du gränser? TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA TEMA NR 1/10 CHEF & KYRKOHERDE I KYRKA En trygg och kompetent chef

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA

LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA 1 3...Varför retorik? 3...En ret-o-rik skola 3...Retorikens historia i ett nötskal 4... Alltings början 4... Aristoteles

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

Effektiv intern kommunikation En studie av kommunikation mellan värdar och värdledare i en idrottsförening

Effektiv intern kommunikation En studie av kommunikation mellan värdar och värdledare i en idrottsförening Uppsala universitet Institutionen för informationsvetenskap Enheten för medier och kommunikation C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Framlagd HT 2005 Effektiv intern kommunikation En studie

Läs mer

skyddet för anställningsvillkoren hos kommuner och landsting några typfall av tor nitzelius. ofrs rapportserie offentlig sektor i fokus 1/2005

skyddet för anställningsvillkoren hos kommuner och landsting några typfall av tor nitzelius. ofrs rapportserie offentlig sektor i fokus 1/2005 skyddet för anställningsvillkoren hos kommuner och landsting några typfall av tor nitzelius. ofrs rapportserie offentlig sektor i fokus 1/2005 DETTA MATERIAL FÅR FRITT DISPONERAS AV OFR-FÖRBUNDEN. SKYDDET

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Chefen & Chefens lön

Chefen & Chefens lön Chefen & Chefens lön INNEHÅLL Lönesättningsprocessen 4 Ditt underlag 5 Dina förutsättningar 6 Lönens olika delar 8 Kompetens vad är det? 12 Förmåner och rörliga lönedelar 13 Lönesamtalet 15 Nytt jobb 21

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

pocket tydlig som chef Så blir du Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor

pocket tydlig som chef Så blir du Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor En guide från tidningen Chef pocket Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor Så blir du tydlig som chef Allt om tydlig kommunikation och medarbetarnas reaktioner. Chef ger dig verktygen!

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

Ledarrollen vid uppsägningar

Ledarrollen vid uppsägningar Anders Kinding och Eva Gotthardson Ledarrollen vid uppsägningar En handbok för chefer Konsultförlaget Uppsala Publishing House Provläsning ledarrollen vid uppsägningar 1 Ledarrollen vid uppsägningar En

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Carola Ann Mari Rosenback Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Enheten för företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ABSTRAKT

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning

sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning Kan du få ut mer av lönesättningen i ditt företag? Är det möjligt att använda lönen för att motivera dina medarbetare, förbättra resultaten

Läs mer