RADIATION PROTECTION 81

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RADIATION PROTECTION 81"

Transkript

1 RADIATION PROTECTION 81 Strålskydd och kvalitetssäkring inom dental radiologi Säker användning av röntgenbilder i tandvården EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för miljö, kärnsäkerhet och civilskydd

2

3 Strålskydd och kvalitetssäkring inom dental radiologi Säker användning av röntgenbilder i tandvården

4 En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern ( Kataloguppgifter finns I slutet av publikationen. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 1998 ISBN Europeiska gemenskaperna, 1998 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Italy

5 Förord 5 1 Varför röntgenbilder inom odontologi? 7 Röntgenbilder behövs, men... Berättigande Nyttan för patienten Exempel på god och dålig tillämpning 2 Vad är risken med röntgenstrålar? 8 Primär- och sekundärstrålning Attenuering (försvagning) av strålning Strålningseffekter Kumulativa effekter av strålning 3 Hur skyddas patienten? 9 God praktik Metoder att minska dosen Röntgenbilder och graviditet Röntgenstrålning och barn 4 Hur skyddas personalen? 10 Principer för strålskydd Strålningskontroll av personal Strälskärmande vägg 5 Hur väljer man sin utrustning? 12 Röntgenutrustning Filmframkallning Skyddsutrustning Tilläggsutrustning 6 Hur åstadkommer man bra röntgenbilder? 13 Parallellteknik och inställningshjälpmedel Exponeringstabell Standardiserad framkallningsprocess 7 Hur upprätthålls ett gott arbete? 14 Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll Standardisering av tekniska parametrar och åtgärder 8 Vilket ansvar har tandläkaren? 15 Gentemot patienten Gentemot personalen

6 9 Vilka är de vanligaste problemen? 16 Felaktig kontrast och/eller svärtning Överlappning Distorsion Exponering av film Slöja 10 Varför lägga tonvikt på strålskydd inom odontologin? 18 Teknisk utveckling Patientinformation Ny vetenskaplig information Några få definitioner 19 Litteratur 21

7 Forord De strålskyddsaktiviteter som bedrivs av den Europeiska unionens kommision inom den medicinska området baseras på två rådsdirektiv: - Direktiv 80/836/Euratom av den 15 juli 1980 om fastställande av de grundläggande normerna för befolkningens och arbetstagarnas hälsoskydd farorna med joniserande strålning; och - Direktiv 84/466/Euratom av den 3 september 1984 om grundläggande åtgärder för de personerns strålskydd som undergår medicinsk undersökning eller behandling. Fastän de doser man utsätts för vid dentala undersökningar i allmänhet är låga svarar dental radiologi för nästan 25% av det totala antalet radiologiska undersökningar nom den Europeiska unionen varför den förtjänar säskild uppmärksamhet ur strålskyddssynpunkt. Artikel 2 i "Patients Directive" stipulerar att tandläkare skall ha förvärvat kompetens nom strålskydd och skall ha erhållit utbildning lämpad för de tekniker som används nom dental radiologi. För att förenkla tillämpningen av denna artikel i medlemsstaterna beslöt kommisionen att utarbeta denna brochyr som är utformad för att ge klar och omfattande information om ändamålsenlig användning av radiologisk utrustning och om filmframkallningstekniker liksom om strålskydd inom dental radiologi för både patient och personal. Den tar hänsyn till relevant kunskap och teknologi som för närvarande är tillgänglig. Det är vår förhoppning att denna brochyr kan vara till hjälp för den yrkesutövande kåren tandläkare och deras assistenter och kommer att bidra till att optimera användningen av joniserande strålning nom odontologin. Dr. H. E riskatt Avdelningschef Strålskydd

8

9 1 Varför röntgenbilder inom odontologi? Röntgenbilder behövs, men... Röntgenbilder är väsentliga i dagens odontologiska diagnostik. Många dentala anomalier kan inte diagnosticeras utan hjälp av röntgenbilder. Röntgenundersökning medger korrekt utvädering av en lesions progress och av behandlingsresultat. På grund av de potentiella strålningsriskerna är det nödvändigt att vidta försiktighetsåtgärder. Användningen av joniserande strålning inom radiologisk diagnostik kan endast anses vara säker för patienten liksom för tandläkaren då dessa åtgärder vidtas. Berättigande Röntgenbilder bör tas endast när de är motiverade. Det bör I varje enskilt fall finnas en giltig klinisk indikation för alla exponeringar. Detta betyder att - inga andra tester finns tillgängliga som kan erbjuda samma information; och - den information som skall erhållas med hjälp av röntgenbilder är väsentlig för diagnosen eller behandlingen av patienten. Nyttan för patienten Nyttan för patienten är det huvudsakliga kriteriet på en röntgenbilds berättigande. Patienten bör ha en direkt fördel av röntgenbilden. Röntgenbilder för utomståendes räkning eller för rättsliga syften saknar medicinska skäl och är därför omotiverade.. Exempel på god och dålig tillämpning God: bitewingundersökning för att kartlägga förekomsten av karies hos en patient baserad på individuell bedömning av karies progression; Dålig: rutinmässig bitewingundersökning varje år (eller vart tredje år eller annat fixerat tidsintervall). God: röntgenundersökning för att söka efter sekundärkarries intill fyllningar; Dålig: röntgenundersökning för att kontrollera en kronas anslutning. God: utvärdering av kroniska periapikala lesioner; Dålig: utvärdering av akut periapikal lesion. God: helstatusundersökning på en patient med omfattande restaurationer och marginal benförlust såsom ett hjälpmedel vid terapiplanering; Dålig: rutinmässig helstatusundersökning av ny patient.

10 2 Vad är risken med röntgenstrålar? Primär- och sekundärstrålning Den strålning som kommer från anoden inuti röntgenröret kallas primärstrålning. Alla objekt (t.ex. patient, behandlingsstol, väggar och andra objekt) vilka träffas av strålning kommer att sända ut en del av strålningen; denna kallas sekundär eller spridd strålning. Ur strålskyddssynpunkt bör man inte bara ta hänsyn till effekterna av det direkta röntgenstrålsfältet utan också effekterna av sekundärstrålning i området runt patienten. Attenuering (försvagning) av strålning Attenueringen av röntgenstrålning är inte linjär utan exponentiell. Detta betyder att den totala attenueringen i en 20 cm tjock strålskärmande vägg är mindre än två gånger attenueringen i en 10 cm tjock vägg av samma material. En strålskärmande väggs tjocklek bör vara tillräcklig för att minska stråldosen till en nivå som understiger gränsvärdet för tillåten dos. Det är inte kostnadseffektivt att öka väggtjockleken mer än vad som behövs för att nå en säker dosnivå. 100% Strålningseffekter Strålning kan orsaka deterministiska (icke slumpmässiga) och slumpmässiga effekter. De deterministiska effekterna hänsyftar på celldöd; dessa effekter uppträder vid doser över en viss nivå (tröskel) och deras allvarlighet ökar med dosen. De slumpmässiga effekterna gäller förändring av cellerna. Först efter en latensperiod blir maligna tillstånd (cancer) manifesta. Slumpmässiga effekter karakräriseras det faktum att deras allvarlighet inte är relaterad till dosen; sannolikheten för uppträdandet av effekten ökar emellertid vid högre dos. Förändring av gene-

11 tisk information (genetiska effekter) är en speciell typ av slumpmässig effekt; dessa effekter ger sig inte tillkänna i den bestrålade generationen man kan uppträda i kommande generationer. Kumulativa effekter av strålning Biologisk vävnad kan ha en viss förmåga att reparera cellmaterial som skadats av strålning. Det är emellertid oklart i vilken utsträckning omfattande reparation är möjlig. Det kan därför antas att strålningseffekter ackumuleras när dosen ackumuleras i biologiskt material. Detta betyder att också små doser bidrar till den effektiva dosen för en viss person och skall undvikas när detta är möjligt. 3 Hur skyddas patienten? God praktik Röngenbilder bör endast tas av kvalificerade personer och i enlighet med de principer som beskrivs i följande kapitel. Alla radiografiska procedurer skall vara så korrekta som möjligt för att undvika omtagningar. Varje röntgenbild som måste tas om på grund av misstag eller fel dubblerar patientens dos utan att öka den erhållna diagnostiska informationen. Därutöver bidrar en konstant och tillförlitlig filmframkallningsprocess effektivt till att minska onödig bestrålning av patienten. Det är kännt att nästan 50% av all omtagningar är resultatet av felaktig filmhantering och -framkallning. Metoder att minska dosen Den mest effektiva metoden att minska patientens dos är att hålla strålfältet så litet som möjligt. Fältets storlek bestäms av bländarens dimension. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera bländarens position och storlek. När en ny projektionsteknik används bör bländarens storlek anpassas därefter. Det är lätt att beräkna korrekt storlek på bländaren när avstånden mellan fokus, bländare och film är kända. Rektangulära riktmedel i stället för cirkulära minskar strålfältet med nästan 50%. Andra åtgärder för dosminskning är: - användning av filmer med känslighetsklass E - användning av öppna avbländande riktmedel - användning av parallellteknik i kombination med inställningshjälpmedel. Dosen till gonaderna är i allmänhet redan mycket låg nom dental radiologi. Blyförkläde är därför inte nödvändigt. En sköldkörtelkrage eller en blyskärm är mer effektiva och därför användbara för att ytterligare minska dosen till kroppen till följd av sekundärstrålning.

12 Röntgenbilder och graviditet Dosen till buken och de nedre delarna av kroppen är mycket låg inom dental radiologi förutsatt att strålskyddsåtgärder vidtas såsom beskrivits i början av detta avsnitt ("Metoder att minska dosen"). Restriktioner mot röntgenbilder under graviditet är därför i allmänhet inte nödvändiga. Det är god praktik att förse en patient som är, eller kan vara, gravid med ett blyförkläde och att ägna särskild uppmärksamhet åt att endast ta de röntgenilder som är motiverade eller att under denna period avstå från röntgenbilder som lätt kan tas vid ett senare tillfälle. Röntgenstrålning och barn Röntgenundersökning av barn behövs ofta. Avslöjandet av tillväxtstörningar är ibland till väsentlig del grundat på radiografisk teknik. De snabbt växande vävnaderna hos barn och det faktum att känsliga organ är närmare den del av kroppen som röntgenundersöks betyder att barn behöver ett ännu bättre och mer effektivt strålskydd än vuxna. Blyförkläden är användbara för detta syfte. Därutöver kan blykragar användas för att skydda sköldkörteln, som är ett av de mest strålkänsliga organen hos barn och nära området för tänder och käkar. 4 Hur skyddas personalen? Principer för strålskydd Tandläkaren och hans eller hennes personal bör skydda sig själva mot onödig exponering för strålning, d.v.s. primärstrålning och den sekundära och spridda strålning som är resultatet av primärstrålningens interaktion, med patienten och andra objekt i behandlingsrummet. De måste under alla omständigheter stå utanför primärstrålfältet. De bör aldrig hålla filmen i patientens mun under exponering. Om patienten inte är i stånd att hålla film eller filmhållare i rätt position kan någon annan person, som inte är yrkesmässigt engagerad i arbete med strålning ombedjas att göra detta. Den bästa strålskyddsåtgärden för tandläkare och personal är att stå utanför behandlingsrummet under filmexponering. Längden på sladden till exponeringsutläsaren får inte förhindra detta. Det bästa är att placera exponeringsutlösaren utanför behandlingsrummet för att tvinga tandläkaren att uppehålla sig på en säker plats under exponeringen. Ett blyglasfönster eller en spegel gör det möjligt för tandläkaren att observera patienten under exponering, som utlöses utanför behandlingsrummet. Åtgärder måste vidtas för att hindra obehörig användning av exponeringsutlösaren, när denna är placerad utanför behandlingsrummet. Om det emellertid inte är möjligt att stå utanför behandlingsrummet 10

13 bör tandläkaren beakta att avstånd ger ett effektivt strålskydd. Eftersom sekundärstrålning sänds ut från de områden på patienten som träffas av primärstrålningen bör tandläkaren stå så långt från patienten som möjligt.strålningsintensiteten avtar enligt den omvända kvadraten på avståndet till strålkällan (om dosen är χ vid avståndet d så är dosen x/4 vid 2d och x/9 vid 3d, etc). Tandläkaren bör stå på ett avstånd av minst 2 meter. Den tandläkare som måste uppehålla sig i behandlingsrummet under exponering bör stå i 90 läget relativt strålfältets riktning och bakom patienten därför att sekundärstrålningen inte är jämnt fördelad runt patienten. Alla andra medlemmar i tandläkarteamet skall stå utanför behandlingsrummet under exponering. Strålningskontroll av personal För att detektera dosbelastning som erhållits av primär eller sekundärstrålning bör tandläkaren och hans eller hennes personal bära personliga dosimetrar. När dosbelastning avslöjas av dosimetern bör åtgärder vidtas för att förbättra strålskyddsrutinerna. Strålskärmande vägg Tjockleken på en strålskärmande vägg skall vara tillräcklig för att minska stråldosen till under erforderlig nivå (se tabell). Det är inte praktiskt och heller inte nödvändigt att göra väggen så tjock som möjligt på grund av att tilläggsmaterial blir mindre och mindre effektivt allteftersom tjockleken på väggen ökar. Normala tegelstenar eller ordinär betong av vanlig tjocklek erbjuder tillräckligt skydd. Vid planering av ett behandlingsrum bör man hålla i minnet att rummet har sex väggar (inkluderande golvet och taket) vilka alla har funktion som strålskydd för personer som arbetar och bor i angränsande lokaler. Olika byggnadsmaterial och den relativa tjocklek som krävs för strålskyddssyften (detaljerad information kan erhållas i NCRP rapport 34). materiale erforderlig tjocklek (relativt bly) Bly 1 Stål 6 Blyglas Glas 72 Kalksten 76 Betong 80 Tegelsten Puts

14 5 Hur väljer Du Din utrustning? Röntgenutrustning Intraoral röntgenbilder är de röntgenbilder som tas oftast nom odontologin. Utrustningen skall återspegla de speciella behoven för denna typ av röntgenbilder. Följande krav anses vara väsentliga: - Röntgenapparaten bör arbeta på 65 kv eller högre. - Det måste vara enkelt att vrida och förflytta rörkåpan för att ställa in strålfältets riktning i enligthet med filmens och patientens placering. - Avståndet mellan fokus och film måste vara minst 25 centimeter för att skapa ett praktiskt taget parallellt strålfält för förbättrad bildgeometri; detta avstånd kan upprätthållas av ett öppet riktmedel av lämplig längd vilket är fäst på röntgenapparatens rörkåpa. - Bländaren måste garantera ändamålsenlig fältstorlek, d.v.s. ett cirkulärt fält med 6 cm diameter. En ytterligare minskad fältstorlek kan åstadkommas med ett rektangulärt riktmedel (ungefär 3x4 cm). Fältstorleken blir då något större än filmens dimension. - Det finns inget behov av att ha justerbara inställningar av kv och ma. Tiduret måste emellertid vara tillförlitligt. Elektroniska tidur är att föredra framför mekaniska. Filmframkallning Filmframkallningen måste vara standardiserad och användas enligt tillverkarens anvisningar. Utrustning som behövs för att upprätthålla hög bildkvalitet har följande karakteristika: - temperaturkontroll av framkallningslösning och korrekt framkallningstid; - konstant hastighet hos filmtransportmeknismen vid autmatisk framkallning; - hela tiden förnyat sköljvatten för att undvika kemisk missfärgning; - adekvat mörkrumsbelysning; färg och intensitet hos mörkrumsbelysningen och dagsljusfilter måste vara sådana att ingen slöja uppträder på röntgenbilderna. Skyddsutrustning Ytterligare minskad dos kan åstadkommas genom användning av någon av följande skärmande utrustningar: - blysköld eller blykrage. Dessa hjälpmedel skyddar patienten mot sekundärstrålning. Blysköld och blykrage är de mest effektiva medlen för att minska sköldkörteldosen.' - blyförkläde (minst 0,25 mm blyekvivalent tjocklek). Blyförklädet är till för att skydda bålen och gonaderna; den dos som ges till patientens gonader är emellertid tämligen låg vid en ordinär dental röntgenundersökning när alla andra dosminskande åtgärden vidtagits. Det kan användas för barn'i kombination med blyskärm och för kvinnor som är eller kan vara gravida. 12

15 Kom emellertid håg att korrekt avbländning och inställning av strålfältet är betydligt viktigare och mer effektiva för dosminskning än användning av blyförkläde eller kragar. Tilläggsutrustning Andra hjälpmedel kan bidra till att höja radiologiska åtgärders kvalitet och säkerhet, sådana som: - filmhållare och inställningshjälpmedel. Dessa verktyg garanterar att strålfältets riktning är vinkelrät mot den huvudsakliga orinteringen av tänder och film; - tillsatsbländare av bly. När röntgenapparaten är försedd med ett cirkulärt rikmedel kan en rektangulär blybländare sättas fast på riktmedlet. Denna kommer att korrigera strålfältets storlek till filmens (rektangulära) format. 6 Hur åstadkommer man bra röntgenbilder? Parallellteknik och inställningshjälpmedel Ett parallellt strålfält ger den bästa bildgeometrin. Detta kan åstadkommas genom användning av ett långt öppet riktmedel. Riktmedlets längd skall ge ett avstånd mellan fokus riktmedlets ände på minst 20 centimeter. Bildgeometrin förbättras ytterligare om strålfältet är vinkelrätt mot objektet och filmen. Inställningshjälpmedel kan säkerställa att strålfältet har korrekt orientering i förhållande till objektet och filmen. Mer avancerade inställningshjälpmedel är utrustade med en tillsatbländare som garanterar minsta fältstorlek och ändå bibehåller korrekt orientering av fältet i förhållande till filmen. 13

16 Exponeringstabell Patienter kan vara små eller stora; röntgenbilder tas i molarregionen med dess täta benstruktur eller i incisivregionen där de anatomiska dimensionerna är små. Dessa skillnader bör återspeglas i exponeringstiden. På grund av att de olika regionerna hos skilda patienter följer samma mönster kan erforderliga exponeringstider ges i en så kalld exponeringstabell. Användningen av en exponeringstabell kommer att ge standardiserat och förutsägbart resultat och således bidra till att omtagningar undviks på grund av över- eller underexponering. Standardiserad framkallningsprocess Framkallning av filmen är ett väsentligt steg mot det slutliga resultatet. Femtio procent av alla omtagningar beror på felaktig framkallning. Standardiserad framkallning är beroende av: - framkallningslösningarnas temperatur (handframkallning: 20 C; automatisk framkallning enligt tillverkarens anvisningar); - korrekt framkallningstid (handframkallning: 4,5 minuter; automatisk framkallning enligt tillverkarens anvisningar); - framkallningslösningarnas koncentration (följ noga tillverkarens anvisningar); - användning och förnyelse avframkallningslösningarna (framkallare behöver bytas efter ungefär tre veckor även om inga filmer har framkallats); - ändamålsenlig mörkrumsutrustning (rena arbetsytor, inget ljusläckage i dörr eller filter över dagsljusframkallningsmaskin, korrekt typ av mörkrumsbelysning och inga repori belysningens färgfilter, maximalt 15 W lampa i mörkrumsbelysningen). 7 Hur upprätthålls ett gott arbete? Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll Det är tandläkarens och andra medlemmars i tandläkarteamet ansvar att erbjuda patienten optimal vård. Med hänsyn till dental radiologi betyder detta att röntgenbilder skall tas med den lägsta dos som rimligen kan åstadkommas och att all information som bilden innehåller används för att förbättra eller upprätthålla patientens hälsa. Tandläkaren måste regelbundet kontrollera att utrustningen fungerar korrekt och ge sin personal adekvata instruktioner. Det är klokt att notera alla misstag och att utvärdera anteckningarna då och då. Detta kommer att göra det lättare att identifiera anledningen till åtgärdsfel eller systematiska fel. 14

17 Standardisering av tekniska parametrar och åtgärder Röntgenbilders kvalitet kan bibehållas på en hög nivå genom följande standardiseringsåtgärder. Det är lättare att tolka röntgenbilder med avseende på specifika dentala problem när bildernas projektionsgeometri är konstant. Genom att tillförsäkra detta kan man i allmänhet vara säker på att skillnader mellan röntgenbilder beror på patologi i stället för oförutsebara variationer i det sätt på vilket anatomiska strukturer avbiladas. Standardisering hänför sig till flera steg i det röntgendiagnostiska arbetet: - indikation för röntgenundersökning; klassifikationslistor kan vara till hjälp och stöd vid beslutsfattande beträffande indikation för röntgenundersökning; - strålfältets riktning och filmplacering: användning av inställningshjälpmedel och filmhållare enligt parallellteknik gör radiografiska diagnoser mer jämförbara mellan patienter och övertid; - framkallning av film: kontrollera regelbundet temperatur och kemikalier och säkerställ att utrustningen fungerar korrekt för att åstadkomma konstant kontrast över tid; - tolkning: utvärdera röntgenbilden systematiskt för alla tänkbara anomalier, inte bara de som antyds av patientens symptom. 8 Vilket ansvar har tandläkaren? Med hänsyn till patienten Tandläkaren bör arkivera röntgenbilder på ett organiserat sätt. Att exponera röntgenbilder därför att tidigare bilder förlorats innebär onödig användning av strålning. Röntgenbilder behövs inte endast vid det tillfälle då de exponeras utan kan visa sig vara betydelsefulla också i framtiden. Tolkningen av röntgenbilder kan också förbättras genom att de jämförs med äldre bilder. Det är bland enklare att bekräfta existensen av en lesion genom att jämföra röntgenbilderna med tidigare undersökningar. Av tandläkarna fordras att de sänder röntgenbilder till kolleger, när de blir ombedda om detta (till exempel när patienten har flyttat och kommer att behandlas av en annan tandläkare). Det ligger i tandläkarens ansvar att såsom expert besluta om röntgenunderundersökning kommer att blir tull nytta för patienten eller inte. Han måste känna till hur dosen hålls så låg som är rimligt under givna förutsättningar. 15

18 Med hänsyn till personalen Alla medlemmar i tandläkarteamet skall ha adekvata instruktion och utbildning med hänsyn till bidrag till röntgenundersökningar, inkluderande filmframkallning. Fel vid filmframkallning är ett vanligt skäl för omtagningar, och ökar således dosen till patienten och tandläkaren utan att framställa någon ytterligare information än den som erhålles genam en korrekt exponering. Adekvat utbildning kan minska antalet omtagningar. Tandläkaren är skyldig att förnya sin kunskap och färdighet beträffande användning av joniserande strålning i odontologisk diagnostik, och han bör säkerställa att hans personal också gör så. 9 Vilka är de vanligaste problemen? Felaktig kontrast och/eller svärtning orsak: filmframklalningstiden för kort; lösningarna inte beredda enligt fabrikantens anvisningar; temperaturen för låg. effekt: små detaljer icke iakttabara. Överlappning orsak: inkorrekt horisontell vinkelinstälning. effekt: detektion av karies på approximala ytor nästan omöjlig. 16

19 Distorsion orsak: felaktig vertikal och/eller horisontal vinkelinställning. effekt: detaljers dimensioner och relativa position i röntgenbilden kan inte bestämmas korrekt. Exponering av film orsak: överexponering och underexponering. effekt: röntgenbilden är för mörk eller för ljus; kontrast ej optimal. Slöja orsak: effekt: sekundärstrålning har nått filmen under lagring eller under exponering av andra röntgenbilder; filmen använd efter utgångsdatum; för hög framkallningstemperatur; framkallningen förorenad med fixering; inadekvat mörkrumsbelysning, låg kontrast; små detaljer svåra att se. 17

20 10 Varför särskilt framhålla strålskydd inom odontologi? Teknisk utvekling Röntgenutrustning förbättras kontinuerligt. Detsamma gäller beträffande radiografiska filmer, förstärkningsskärmar och filmframkallningsmaterial. Tandläkaren bör vara medveten om den senaste utveklingen och angelägen att introducera ny teknik i sin praktik för att öka kvaliteten på sina radiografiska åtgärder. På grund av denna tekniska utveckling anpassas också kraven enligt lag och föreskrifter. Det är emellertid primärt av etiska skäl som tandläkaren skall sträva efter att optimera sina radiografiska åtgärder så mycket som möjligt. Patientinformation Patienten av idag vill veta vad tandläkaren gör i hans mun. Han vill ha information för att bedöma det arbete tandläkaren utför. Tandläkaren bör kunna ge patienten information om de ojämförliga fördelarna med röntgenbilder för diagnostik av många orala sjukdomar och ge honom eller henne en korrekt bedömning av de risker som är involverade vid en röntgenundersökning med hänsyn tagen till att det också kan innebära en hälsorisk för patienten att en röntgenbild ej tas. Ny vetenskaplig information Tandläkaren kan själv informera sig om ny utveckling genom att läsa den professionella och vetenskapliga dentala litteraturen. Fortbildningskurser är en annan metod att förnya sin kunskap och sina färdigheter. Filmkänslighet, högupplösande förstärkningsskärmar, digital radiografi och datorstödd tolkning av röntgenbilder är några av de områden inom dental radiografi där snabba förändringar sker. 18

21 Några definitioner absorberad dos: den mängd energi som strålning tillför bestrålade material. Enheten för absorberad dos är Gray eller Gy (Joule/kg) (rad är den gamla enheten för absorberad dos; 1 Gy = 100 rad). bissektristeknik: teknik som används för att bestämma strålfältets riktning vid exponering av intraorala filmer. Strålfältets centralstråle skall riktas vinkelrätt mot bissektrisen till den vinkel som bildas av tandens längsaxel och filmen. Vid korrekt utförande har den resulterande bilden ingen förstoring i riktningen för tandens längsaxel. bländare: öppen cylinder av metall använd för att begränsa strålfältets storlek enligt filmformatet (se också riktmedel). dosekvivalent produkten av absorberad dos och en viktningsfaktor Q som tar i beaktande den relativa biologiska effekten av strålningen. Enheten för dosekvivalent är Sievert eller Sv (den gamla eneheten är rem; 1 Sv = 100 rem). 1 Sv = Q χ Gy. För fotoner gäller att Q = 1 och att absorbtionen av 1 Gy således ger en dos av 1 Sv. dosgränser: när den erhållna dosen som en viss person erhåller ligger under den dosgräns som gäller för den personen är risken för negativa effekter acceptabel och jämförbar med andra acceptabla risker (risker förenade med yrkesutövning, trafikrisker etc; personer i radiografiskt arbete har högre dosgräns än befolkningen i övrigt). exponering: filmhållare mängden strålning mätt i en liten mängd luft vid normalt tryck och temperatur. Exponeringen definieras som antalet jonisationer som produceras av strålningen. Enheten för exponering är Coulomb (C) per kg luft. Den ursprungliga enheten för exponering är Röntgen eller R: 1 R = 2,58x 10" 4 C/kg. anordning konstruerad för att placera filmen i munnen på patienten och för att underlätta korrekt inställning av strålfältet för att således tillförsäkra standardiserad projektionsgeometri. filmkänslighet filmens känslighet för strålning. Filmer indelas i känslighetsklasser; känsligheten i varje klass är två gånger den i föregående klass. Idag är känslighetsklass E den mest känsliga och därför den som rekommenderas. fokus filmavstånd avståndet mellan fokus och film. På grund av att den genomsnittliga mängd strålning som når filmen måste hållas konstant måste exponeringstiden ökas när fokus filmavståndet är längre. 19

22 foton ett kvantum elektromagnetisk energi. Denna energi uttrycks i elektronvolt (ev) eller som den energi som upptas av en elektron som passerar en potentialskillnad på 1 volt. kilovolt eller kv potentialskillnaden mellan katod och anod i ett röntgenrör. Kilovolttalet bestämmer strålfältets energidistribution. kontrast skillnad i svärtning i en röntgenbild. milliampere eller ma antalet elektroner (strömstyrkan) som passerar från katod till anod i röntgenröret. Milliamperetalet bestämmer mängden strålning som bildas per tidsenhet vid ett givet kilovolttal. parallellteknik teknik som används för att bestämma strålfältets riktning vid exponering av ntraorala filmer. Strålfältets centralstråle skall riktas vinkelrätt mot tandens längsaxel och mot filmen. Denna teknik resulterar i idealfallet i en bild utan distorsion. primärbländare en metallskiva, ofta av bly, med en central öppning för att begränsa strålfältets diameter enligt filmens storlek. Strålfältets diameter måste vara lika med eller aningen större än filmenformatet. En rektangulär öppning kan användas för att ytterligare minska den mängd strålning som inte bidrar till bildens uppbyggnad. primärstrålning all strålning som kommer direkt från ett röntgenrörs fokus. riktmedel öppen cylinder på en dental röntgenapparat vilken tjänar som indikator på strålfältets inställning. Äldre röntgenapparater har koner; användningen av dessa utrustningar måste emellertid avrådas därför att patienten erhåller onödig sekundärstrålning bildad när strålfältet passerar en sluten kons material. risk den statistiska sannolikkheten att en effekt (i detta sammanhang som ett resultat av betrålning) inträffar. Risken är ett relativt begrepp och får inte förväxlas med den egentliga negativa effekten. sekundärstrålning spridd strålning som resultat av primärstrålningens interaktion med materia. spridd strålning se 'sekundärstrålning' 20

23 Litteratur - Goaz PW, White SC; Oral Radiology Principles and Interpretation: 2nd edn. Saint Louis: C.V.Mosby, Mackinney WEJ; Radiographic Processing and Quality Control; Philadelphia: J.B.Lippincott Company, Pasler FA; Color Atlas of Dental medicine: Radiology; eds. KH Rateitschak and HF Wolf; Stuttgart, New York: Georg Thieme Verlag, Whaites E; Essentials of Dental Radiography and Radiology; Edinburgh; Churchill Livingstone,

24 Författare Paul F. van der Stelt, Amsterdam (NL) Julien-L. Garsou, Liège (B) Översätttning Ulf Weiander, Stockholm (S) Tandläkarförbund Sverige Sveriges Tandläkarförbund Nybrogatan 53, 2 tr Box Stockholm Tel Fax Finland: Finska Tandläkarförbund Bulevardi 30 B FIN Helsingfors Tel Fax Europeiska Kommissionen Representation i Sverige: Nybrogatan 11, Box 7323 S Stockholm Tel Fax Representation i Finland: Norra Esplanaden 31 PB 234 FIN Helsingfors Tel Fax

25 Europeiska kommissionen Strålskydd och kvalitetssäkring inom dental radiologi Säker användning av röntgenbilder i tandvården Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer s. 17,6 χ 25,0 cm ISBN Pris (exkl. moms) i Luxemburg: 7 ecu

26

27 Venta Salg Verkauf Πωλήσεις * Sales Vente Vendita Verkoop Venda Myynti Försäljning BELGIQUE/BELGIË NEDERLAND CYPRUS INDIA Moniteur beige/belgisch Staatsblad Rue de Louvain 40-42/Leuvenseweg B-1000 Bruxelles/Brussel Tél. (32-2) Fax (32-2) Jean De Lan noy Avenue du Roi 202/Koningslaan 202 B-1060 Bruxelles/Brussel Tél. {32-2) Fax (32-2) URL: Librairie européenne/europese Boekhandel Rue de la Loi 244/Wetstraat 244 B-10Ί0 Bruxelles/Brussel Tél. (32 2) Fax (32 2) DANMARK J. H. Schultz Information A/S Herstedvang DK 2620 Albertslund Tit. (45) Fax (45) E mail: URL: httpv/ DEUTSCHLAND Bundesanzeiger Verlag Breite Straße Postfach D Köln Tel. (49 221) Fax (49 221) E mail: URL: h ttp:/avww. bundesanzeiger.de ΕΛΛΑΔΑ/GREECE G.C. Eleftheroudakis SA International Bookstore Panepistimiou 17 GR 10564Athina Tel. (30 1) /1/2/3 Fax (30 1) E mail: ESPAÑA Mundi Prensa Libres, SA Castello, 37 E Madrid Tel. (34-1) Fax (34 1) E mail: URL: Boletín Oficial del Estado Trafalgar, 27 E Madrid Tel. (34 1) (Libros)/ (Suscripciones) Fax (34 1) (Libros)/ (Suscripciones) E mail: webmaster boe.es URL: hltp^/ FRANCE Journal officiel Service des publications des CE 26, rue Desaix F Paris Cedex 15 Tél. (33) /31 Fax (33) IRELAND Government Supplies Agency Publications Section 4 5 Harcourt Road Dublin 2 Tel. (353 1) Fax (353 1) ITALIA Licosa SpA Via Duca di Calabria. 1/1 Casella postale Firenze Tel. (39 55) Fax (39 55) E mail: URL: LUXEMBOURG Messageries du livre SARL 5, rue Raiffeisen L 2411 Luxembourg Tél. (352) Fax (352) E mail: Abonnements: Messageries Paul Kraus 11, rue Christophe Plantin L 2339 Luxembourg Tél. (352) Fax (352) E mail: URL: SDU Servicecentrum Uitgevers Exteme Fondsen Postbus EA Den Haag Tel. (31 70) Fax (31 70) E mail: URL: OSTERREICH Manz'sche Verlags und Universitätsbuchhandlung GmbH Siebenbrunnengasse 21 Postfach 1 A 1050 Wien Tel. (43 1) /40 Fax (43 1) E mail: URL: PORTUGAL Imprensa Nacional Casa da Moeda, EP Rua Marques de Sä da Bandeira, 16 A P 1050 Lisboa Codex Tel. (351 1) Fax (351 1) , Distribuidora de Livros Bertrand Ld.' Rua das Terras dos Vales, 4/A Apartado P 2701 Amadora Codex Tel. (351 1) , Fax 351 1) SUOMI/FINLAND Akateeminen Kirjakauppa/Akademi ska Bokhandeln Pohjoisesplanadi 39/ Norra esplanaden 39 PL/PB 128 FIN Helsinki/Helsingfors P./tfn (358 9) F./fax (358 9) E mail: URL: SVERIGE BTJ AB Traktorvägen 11 S Lund Tin (46 46) Fax (46 46) E post: btjeu URL: UNITED KINGDOM The Stationery Office Ltd International Sales Agency 51 Nine Elms Lane London SW8 5DR Tel. (44 171) Fax (44 171) E mail: URL: stationery office.co.uk ISLAND Bokabud Larusar Blonda) Skólavörduslig, 2 IS 101 Reykjavik Tel. (354) Fax (354) NORGE NIC Info A/S Ostenjoveien 18 Boks 6512 Etterstad N 0606Oslo Tel. (47-22) Fax (47 22) SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA OSEC Stampfenbachstrafie 85 CH 8035 Zurich Tel. (41 1) Fax (41 1) E mail: URL: BÃLGARIJA Europress Euromedia Ltd 59, Bid Vitosha BG 1000 Sofia Tel. (359 2) Fax (359 2) CESKÁ REPUBLIKA NIS CR prodejna Konviktská 5 CZ Praha 1 Tel. (420-2) , Fax (420 2) E mail: URL; Cyprus Chamber of Commerce & Industry Griva Digeni 38 & Deligiorgi 3 Mail orders: PO Box 1455 CY 1509 Nicosia Tel. (357 2) , Fax (357 2) E mail; cy1691_eic MAGYARORSZÄG Euro Info Service Europa Haz Margitsziget PO Box 475 H 1396 Budapest 62 Tel. (36 1) , Fax (36 1) E mail: URL: MALTA Miller Distributors Ltd Malta International Airport PO Box 25 LOA 05 Malta Tel. (356) Fax (356) POLSKA Ars Polona Krakowskie Przedmiescie 7 Skr. poeztowa 1001 PL Warszawa Tel. (48 22) Fax (48 22) , E mail: ROMANIA Euromedia Str. G ral Berthelot Nr 41 RO Bucuresti Tél. (40-1 ) , Fax (40-1 ) , SLOVAKIA Slovak Centre of Scientific and Technical Information Nàmestìe slobody 19 SK Bratislaval Tel. (421 7) Fax (421 7) E mail: SLOVENIA Gospodarski Vestnik Zalozniska skupina d.d. Dunajska cesta 5 SLO 1000 Ljubljana Tel. (386) Fax (386) E mail: URL: TURKIYE Dünya Infotel AS Istiklål Cad. No: 469 TR Tiinel lstanbul Tel. (90 212) Fax (90 212) AUSTRALIA Hunter Publications PO Box Abbotsford, Victoria Tel. (61 3) Fax (61 3) CANADA Subscriptions only/uniquement abonnements: Renouf Publishing Co. Ltd 5369 Chemin Canotek Road Unit 1 KU 9J3 Ottawa, Ontario Tel. (1-613) Fax (1 613) E mail: URL: EGYPT The Middle East Observer 41. Sherif Street Cairo Tel. (20 2) Fax (20 2) HRVATSKA Medlatrade Ltd Pavia Hatza 1 HR Zagreb Tel. (385 1) Fax (385 1) EBIC India 3rd Floor, Y. B. Chavan Centre Gen. J. Bhosale Marg Mumbai Tel. (91 22) Fax (91 22) E mail: ISRAEL ROY International 17, Shimon Hatarssi Street PO Box Tel Aviv Tel. (972 3) Fax (972 3) E mail: Sub agent lor the Palestinian Authority: Index Information Services PO Box Jerusalem Tel. (972-2) Fax (972 2) JAPAN PSI Japan Asahi Sanbancho Plaza # Sanbancho, Chiyoda ku Tokyo 102 Tel. (81 3) Fax (81 3) E mail: URL: japan.com MALAYSIA EBIC Malaysia Level 7, Wisma Hong Leong 18 Jalan Perak Kuala Lumpur Tel. (60 3) Fax (60 3) E mail: ebtc PHILIPPINES EBIC Philippines 19th Floor, PS Bank Tower Sen. Gil J. Puyat Ave. cor.tindalo St. Makati City Metro Manilla Tel. (63 2) Fax (63 2) E mail: RUSSIA CCEC 60 letiya Oktyabrya Av Moscow Tel. (70 95) Fax (70 95) SOUTH AFRICA Satto 5th Floor Export House. CNR Maude & West Streets PO Box Sandton Tel. (27 11) Fax (27 11) SOUTH KOREA Kyowa Book Company 1 Fl. PhyungHwa Bldg Hap Jeong Dong, Mapo Ku Seoul Tel. (82 2) /1 Fax (82 2) E mail; THAILANDE EBIC Thailand Vanissa Building 8th Floor 29 Soi Chidlom Ploenchit Bangkok Tel. (66-2) Fax (66 2) E mail: UNITED STATES OF AMERICA Beman Associates 4611 F Assembly Drive MD20706 Lanham Tel. (800) (toll free téléphona) Fax (800) (toll free lax) E mail: URL: ANDERE LANDER/OTHER COUNTRIES/ AUTRES PAYS Bitte wenden Sie sich an ein Büro Ihrer Wahl / Please contact the sales office of your choice / Vou i liez vous adresser au bureau de vente de votre choix NB. Country order: EU, EFTA, EU applicarli countries, others.

28 o 9 co CD ι CD en ι CD ο Pris (exkl. moms) i Luxemburg: 7 ecu BYRÅN FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA PUBLIKATIONER * * L 2985 Luxembourg ISBN T5 aa7 i4s3b n " >

BILAGA II INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET ANSVARIG FÖR IMPORT OCH FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS OCH VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE

BILAGA II INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET ANSVARIG FÖR IMPORT OCH FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS OCH VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE BILAGA II INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET ANSVARIG FÖR IMPORT OCH FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS OCH VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE FÖRORDNANDE OCH ANVÄNDNING 4 A. INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET

Läs mer

SAMMANFAnNING. MILJÖAVGIFTER Genomförande och miljöeffektivitet

SAMMANFAnNING. MILJÖAVGIFTER Genomförande och miljöeffektivitet SAMMANFAnNING MILJÖAVGIFTER Genomförande och miljöeffektivitet Europeiska miljöbyrån SKRIFTSERIEN 'MIUÖFRÅGOR' NR 1 r^ 7^ /?, JA ; ^ Jf-r-s : Λ MILJÖAVGIFTER Genomförande och miljöeffektivitet Omslag

Läs mer

Ren luft i EU. Europeiska kommissionen

Ren luft i EU. Europeiska kommissionen Ren luft i EU Europeiska kommissionen Ren luft i EU Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för miljö En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servem

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan Du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information. Du kan behöva

Läs mer

Sysselsättning & Europeiska socialfonden. Nya sätt att motverka diskriminering och ojämlikhet på arbetsmarknaden. Europeiska kommissionen

Sysselsättning & Europeiska socialfonden. Nya sätt att motverka diskriminering och ojämlikhet på arbetsmarknaden. Europeiska kommissionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Nya sätt att motverka diskriminering och ojämlikhet på arbetsmarknaden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen En stor mängd övrig information om Europeiska

Läs mer

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter RAPPORT Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter Förslag från arbetsgrupp: Olle Lindvall, Kungl. Vetenskapsakademien Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer

BILAGA BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 1 B. BIPACKSEDEL 2 LÄKEMEDLETS NAMN OLANSEK 2.5 mg TABLETTER (OLANZAPIN) ALLMÄNNA RÅD Läs denna användarinformation noggrant innan du använder medicinen. Den

Läs mer

Säkerheten vid mikrovågstorkning

Säkerheten vid mikrovågstorkning Säkerheten vid mikrovågstorkning Mikrovågstorkaggregat har blivit allt vanligare vid reparation av fukt- och vattenskador i byggnaderna. Torkaggregatets funktion bygger på mikrovågsstrålning. Om torkaggregatet

Läs mer

2 Ve r k s a m h e t s u t öva r e n s k a fö r s ä k r a s i g o m p e r s o n a l e n s. den ansvariga föreståndaren 8

2 Ve r k s a m h e t s u t öva r e n s k a fö r s ä k r a s i g o m p e r s o n a l e n s. den ansvariga föreståndaren 8 Behörighet och strålskyddsutbildning för personer inom en användarorganisation 1 Allmänt 3 2 Ve r k s a m h e t s u t öva r e n s k a fö r s ä k r a s i g o m p e r s o n a l e n s behörighet och strålskyddsutbildning

Läs mer

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Nyhet! Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Rent, säkert och effektivt Avgaser, slipdamm, oljespill, löst liggande kablar och slangar är bara några av alla säkerhetsrisker som

Läs mer

CBCT - lagar, förordningar och författningar

CBCT - lagar, förordningar och författningar CBCT - lagar, förordningar och författningar Bakgrund Vid Svensk Förening för Odontologisk Radiologis årsmöte 2008 diskuterades föreningens policy när det gäller det snabba utvecklingen inom Cone Beam

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter Aliskiren

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter Aliskiren BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter Aliskiren Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

SSI FS 2000:4. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om medicinsk strålbehandling; beslutade den 28 april 2000.

SSI FS 2000:4. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om medicinsk strålbehandling; beslutade den 28 april 2000. SSI FS 2000:4 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om medicinsk strålbehandling; beslutade den 28 april 2000. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 strålskyddsförordningen (1988:293)

Läs mer

Kommentarerna kan ses som ett komplement till de allmänna råden och lämnar i fylligare text bl.a. bakgrund till dessa.

Kommentarerna kan ses som ett komplement till de allmänna råden och lämnar i fylligare text bl.a. bakgrund till dessa. Kommentarer till Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd (SSI FS 2002:2) om diagnostiska standarddoser och referensnivåer inom röntgendiagnostiken Kommentarerna kan ses som ett komplement

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Desloratadine Actavis 5 mg filmdragerade tabletter desloratadin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Desloratadine Actavis 5 mg filmdragerade tabletter desloratadin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Desloratadine Actavis 5 mg filmdragerade tabletter desloratadin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel,

Läs mer

Vägledning för läsaren

Vägledning för läsaren OECD Regions at a Glance Summary in Swedish OECD:s regionsöversikt Sammanfattning på svenska Varför regionsöversikt? Vägledning för läsaren På senare år har regionala utvecklingsfrågor återvänt till många

Läs mer

Affinity 4 förlossningssäng

Affinity 4 förlossningssäng Affinity 4 förlossningssäng Den lättanvända och säkra förlossningssängen. Produkter Den enda förlossningssängen ni behöver : Affinity 4 Förlossningssängen Affinity 4 ger en inbjudande och kliniskt effektiv

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts författningssamling

Statens strålskyddsinstituts författningssamling Statens strålskyddsinstituts författningssamling ISSN 0347-5468 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd om strålskärmning av lokaler för diagnostik eller terapi med joniserande strålning;

Läs mer

Smartline Stressfri tillverkning av degband

Smartline Stressfri tillverkning av degband Smartline Stressfri tillverkning av degband Smaken är avgörande Deg är ett levande material. Därför är deghantering ett jobb som kräver intuitiv förmåga. Smaken och därigenom framgången för dina bakprodukter

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Region Gotland 621 81 Visby Beslut Vårt datum: 2013-11-04 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-2306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

SONATAX sc, Armatur med knä LZX414.00.71000 och LZX414.00.72000

SONATAX sc, Armatur med knä LZX414.00.71000 och LZX414.00.72000 DOC273.59.00144.Jul07 SONATAX sc, Armatur med knä LZX414.00.71000 och LZX414.00.72000 Monteringsanvisningar Upplaga 1, 07/2007, wc/kt HACH LANGE GmbH, 2007. Med ensamrätt. Tryckt i Tyskland. Monteringsanvisningar

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Bring Frigoscandia Food Logistic Centers

Bring Frigoscandia Food Logistic Centers Food Logistic Centers AS Customer Service Tel: +47 04051 Fax: +47 815 00 381 kundesenter@bringfrigoscandia.com RUD /Head office Olav Ingstadsvei 12 NO-1309 Rud Contact name: Johnny Eidet Postboks 125 NO-1309

Läs mer

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand 1 Utvecklingen i några viktiga regioner - Ändring i BNP, % per år - 14 12 - - 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 OECD, Nov -12

Läs mer

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS))

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS)) P5_TA(2003)0502 Cancerscreening * Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS)) (Samrådsförfarandet)

Läs mer

När godkända läkemedel saknas licensförskrivning, extempore och andra alternativ

När godkända läkemedel saknas licensförskrivning, extempore och andra alternativ 1408 När godkända läkemedel saknas licensförskrivning, extempore och andra alternativ Ann Marie Janson Lang, Uppsala Inledning Det finns möjlighet att behandla patienter i Sverige med läkemedel även om

Läs mer

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Tillägg till programmeringsguide 0123 Inledning 3 Inledning

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om dosgränser vid verksamhet med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om dosgränser vid verksamhet med joniserande strålning; SSI FS 1998:4 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om dosgränser vid verksamhet med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7, 9 2

Läs mer

Skyddsnätsystem. en flexibel kantskyddslösning vid takbygge

Skyddsnätsystem. en flexibel kantskyddslösning vid takbygge Skyddsnätsystem en flexibel kantskyddslösning vid takbygge Föreskrifter och standarder Skyddsnätsystemet har genomgått grundliga tester med avseende på prestanda, användningsområden och förenlighet med

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Aranesp 25 mikrogram injektionsvätska, lösning i injektionsflaska Aranesp 40 mikrogram injektionsvätska, lösning i injektionsflaska Aranesp 60 mikrogram injektionsvätska,

Läs mer

SomnoDent Sömnapnéskena. Användnings- och skötselanvisning. SomnoDent Flex. SomnoDent Edent

SomnoDent Sömnapnéskena. Användnings- och skötselanvisning. SomnoDent Flex. SomnoDent Edent SomnoDent Sömnapnéskena Användnings- och skötselanvisning SomnoDent Flex SomnoDent Classic SomnoDent Edent TM 10907 SE Användnings- och skötselanvisning.indd 1 07.01.15 17:36 Innehåll Behandlingen med

Läs mer

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet En ny generation med utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Nederman introducerar en ny generation med utsugsarmar för

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns L 203/53 RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

2006-06-09. Dagordningspunkt: 9. Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av slaktkyckling - riktlinjedebatt

2006-06-09. Dagordningspunkt: 9. Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av slaktkyckling - riktlinjedebatt Bilaga 2. slutlig Rådspromemoria 2006-06-09 Jordbruksdepartementet Livsmedels- och djurenheten Rådets möte den 19 juni 2006 Dagordningspunkt: 9 Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning;

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 15 maj 2000 Nr 422 423 INNEHÅLL Nr Sidan 422 423 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förpackning och märkning av biocidpreparat

Läs mer

Vad bör Du veta om INFANRIX HepB, ett kombinerat difteri-, stelkramp-, acellulärt kikhoste- och hepatit B-vaccin?

Vad bör Du veta om INFANRIX HepB, ett kombinerat difteri-, stelkramp-, acellulärt kikhoste- och hepatit B-vaccin? B. BIPACKSEDEL 4 Vad bör Du veta om INFANRIX HepB, ett kombinerat difteri-, stelkramp-, acellulärt kikhoste- och hepatit B-vaccin? Var vänlig läs denna text noggrant innan Ditt barn vaccineras. Behåll

Läs mer

Att lära av Pisa-undersökningen

Att lära av Pisa-undersökningen Att lära av Pisa-undersökningen (Lars Brandell 2008-08-02) I början av december 2007 presenterade OECD resultaten av PISA 2006, d.v.s. den internationella undersökningen av kunskapsnivån hos 15-åringar

Läs mer

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG Nya regler för europeiska företagsråd En inblick i direktiv 2009/38/EG Vad gör de europeiska företagsråden? Europeiska företagsråd är organ som företräder företagens europeiska arbetstagare. Genom företagsråden

Läs mer

3 mg/3 ml Injektionsvätska, lösning. Kytril 2 mg - Filmtabletten 2 mg. 1 mg Injektionsvätska, lösning. 3 mg Injektionsvätska, lösning

3 mg/3 ml Injektionsvätska, lösning. Kytril 2 mg - Filmtabletten 2 mg. 1 mg Injektionsvätska, lösning. 3 mg Injektionsvätska, lösning BILAGA I FÖRTECKNING ÖVER LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORMER, STYRKOR, ADMINISTRERINGSSÄTT AV LÄKEMEDLEN, INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING I MEDLEMSSTATERNA 1 Österrike Österrike Belgien Belgien

Läs mer

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet Dnr 3-2831/2014 Utbildningsplan för tandläkarprogrammet 2TL13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-09-22

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

PRISLISTA 2011/2012. 031-742 11 80 www.dawadack.se

PRISLISTA 2011/2012. 031-742 11 80 www.dawadack.se PRISLISTA 2011/2012 031-742 11 80 www.dawadack.se 1 Du som jobbat med oss på Dawadäck ett tag vet att vår däckfilosofi står för ett brett sortiment med hög kvalitet. Sedan 1998 har vi levererat Kumhos

Läs mer

L2616 Rev. B 08/06 Table 1, QRC : Quick Reference Chart (Snabbreferensdiagram) Steg Kontakt Textvisning Förväntad avläsning / symbol / status Enheter Kommentarer I M t s digitalt teckenfönster 1

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ;

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ; Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ; beslutade den xxxx. LVFS 2012:XX Utkom från trycket den Läkemedelsverket föreskriver

Läs mer

Certifikat. Härmed intygas att ledningssystemet hos: Envac AB

Certifikat. Härmed intygas att ledningssystemet hos: Envac AB Certifikat Härmed intygas att ledningssystemet hos: Envac AB Fleminggatan 7, 3tr 112 26 Stockholm Sverige har utvärderats och godkänts av LRQA i enlighet med följande David Derrick Utfärdat av: LRQA Sverige

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Coxevac injektionsvätska, suspension för nötkreatur och get 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller Aktiv substans:

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Lägesrapport 2015 En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Maj 2015 Förord Politiker och allmänhet är överens om att Sverige ska vara ett kunskapsland och att forskning

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering efter inspektion. strålning inom Landstinget Sörmland

Samlad strålsäkerhetsvärdering efter inspektion. strålning inom Landstinget Sörmland RAPPORT 2015-03-05 Dokumentnummer: SSM2014-3072-3 Arbetsgrupp: Claes Metelius, Hanne Grinaker, Lena Thorsson, Mauricio Alvarez, Stefan Thunberg, Sven Richter och Carl Bladh-Johansson (inspektionsansvarig)

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

MHS 2500 MANUAL - SVENSKA

MHS 2500 MANUAL - SVENSKA MHS 2500 MANUAL - SVENSKA ! VARNING TIPPVINKEL ÖVER 3 ORSAKAR FEL I MÄTNINGEN. Begränsad 3 vinkel 3 Infästningarna är fabriksmonterade med belastningscellen. De ska inte under några omständigheter vridas.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER Inledning Här följer en översikt över slutsatser och rekommendationer av den analys om tidiga insatser för barn i behov av stöd

Läs mer

+1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0 +3.5 +4.0

+1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0 +3.5 +4.0 2014 LÄSGLASÖGON 2 Ketonic 2013 Läsglasögon i plast. Sorterat 4 grå, 4 blå och 4 svart. RG05 1/12 st/förpackning N13K29 Läsglasögon i metall. Sorterat 4 svart, 4 blå och 4 guncolour. 6723S 1/12 st/förpackning

Läs mer

STRÅLSKYDDSUTBILDNING INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

STRÅLSKYDDSUTBILDNING INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN DIREKTIV ST 1.7 / 10.12.2012 STRÅLSKYDDSUTBILDNING INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1 Allmänt 3 2 Strålskyddsutbildning ges inom grund- och vidareutbildningen samt i form av fortbildning 3 2.1 Strålskydd inom

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

TILLÄMPNING AV MAXIMIVÄRDENA FÖR STRÅLNINGSEXPONERING OCH BERÄKNINGSGRUNDER FÖR STRÅLDOSEN

TILLÄMPNING AV MAXIMIVÄRDENA FÖR STRÅLNINGSEXPONERING OCH BERÄKNINGSGRUNDER FÖR STRÅLDOSEN DIREKTIV ST 7.2 / 8.8.2014 TILLÄMPNING AV MAXIMIVÄRDENA FÖR STRÅLNINGSEXPONERING OCH BERÄKNINGSGRUNDER FÖR STRÅLDOSEN 1 Allmänt 3 2 Dosgränserna stadgas skilt för arbetstagare och befolkning 3 2.1 Allmänt

Läs mer

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort 26.8.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 223/31 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort EUROPEISKA

Läs mer

Omsorgsminister Osmo Soininvaara

Omsorgsminister Osmo Soininvaara Statsrådets skrivelse till Riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Dörrstängare TS73V DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper

Dörrstängare TS73V DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper Dörrstängare DORMA TS73V x ideala dimensioner x optimerade egenskaper DORMA TS 73 V Dörrstängare Lättmonterad, ekonomisk och med steglöst inställbar stängningskraft. Fördelarna punkt för punkt...... för

Läs mer

1 BESLUT 1 (6) REFERENSNIVÅER FÖR PATIENTENS STRÅLNINGSEXPONERING VID RÖNTGENUNDERSÖKNING AV BARN

1 BESLUT 1 (6) REFERENSNIVÅER FÖR PATIENTENS STRÅLNINGSEXPONERING VID RÖNTGENUNDERSÖKNING AV BARN 1 BESLUT 1 (6) 28.12.25 26/31/5 REFERENSNIVÅER FÖR PATIENTENS STRÅLNINGSEXPONERING VID RÖNTGENUNDERSÖKNING AV BARN I Social- och hälsovårdsministeriets förordning om medicinsk användning av strålning (423/2;

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Altech Full Flow rengöring

SÄKERHETSDATABLAD Altech Full Flow rengöring Altech Full Flow rengöring Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Altech Full Flow rengöring SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Rekommendation TILLÄMPNING AV RELEVANTA DIREKTIV PÅ LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Rekommendation TILLÄMPNING AV RELEVANTA DIREKTIV PÅ LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT December 1996 Rekommendation avseende TILLÄMPNING AV RELEVANTA DIREKTIV PÅ LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT 1. Avsikten med denna Rekommendation är att den skall användas som riktlinje för tillverkare av luftbehandlingsaggregat.

Läs mer

Manuell spänning och förslutning Pneumatisk spänning och förslutning

Manuell spänning och förslutning Pneumatisk spänning och förslutning Handverktyg för stålband Manuell spänning och förslutning Pneumatisk spänning och förslutning Fördelen med Strapex Handverktyg, band och service i ett paket Det rätta verktyget Det fi nns många olika varianter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Foto och Bild - Lab B

Foto och Bild - Lab B Biomedicinsk fysik & röntgenfysik Kjell Carlsson Foto och Bild - Lab B Svartvitt kopieringsarbete, tonreproduktion Kurs: 2D1574, Medieteknik grundkurs, moment: Foto och bild Kjell Carlsson & Hans Järling

Läs mer

Svenska Naturskyddsföreningens yttrande över Läkemedelsverkets rapport Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter

Svenska Naturskyddsföreningens yttrande över Läkemedelsverkets rapport Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter Svenska Naturskyddsföreningen Swedish Society for Nature Conservation Box 4625, SE-116 91 Stockholm, Sweden Telefon:+46-8-702 65 00 Telefax: +46-8-702 08 55 Hemsida: www.snf.se E-mail: info@snf.se 2005-03-22

Läs mer

Särläkemedel. Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar

Särläkemedel. Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar Särläkemedel Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar 1 Förord LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF har drygt 75 medlemsföretag vilka står som tillverkare

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de uso com indicações para montagem

Läs mer

DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ HELSINGFORS-VANDA FLYGPLATS

DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ HELSINGFORS-VANDA FLYGPLATS BESLUT Päiväys/ Datum 21.10.2015 Finavia Abp PB 50 01531 VANDA Dnro/Dnr TRAFI/8440/05.00.11.01/2012 Viite/ Referens Finavia Abp:s ansökan 9.5.2010, Dnr 10/080/2010 DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2006

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2006 tullvärdet år 2006 december 2006 november 2006, ändring fr.o.m. 22.11.2006 oktober 2006, ändring fr.o.m. 11.10.2006, ändring fr.o.m. 25.10.2006 september 2006 augusti 2006, ändring fr.o.m. 16.8.2006 juli

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 12.5.2016 L 122/19 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/704 av den 11 maj 2016 om återtagande av godtagandet av två exporterande tillverkares åtagande och ändring av genomförandebeslut (EU) 2015/87

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Hunter pur

SÄKERHETSDATABLAD Hunter pur Hunter pur Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Hunter pur SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Komfortdörrstängare TS83 DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper

Komfortdörrstängare TS83 DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper Komfortdörrstängare DORMA TS83 x ideala dimensioner x optimerade egenskaper DORMA TS 83 Komfortdörrstängare Komfortdörrstängare med tänkande öppningsbroms snabbt montage och enklare justering. En dörrstängare

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD I-VAX oparfymerad

SÄKERHETSDATABLAD I-VAX oparfymerad I-VAX oparfymerad Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD I-VAX oparfymerad SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

Internationell referensprissättning, IRP

Internationell referensprissättning, IRP 1 Internationell referensprissättning, IRP Persson U and Jönsson B. The End of the International Reference Pricing System? Applied Health Economics and Health Policy. Published online: 26 June 2015 Ulf

Läs mer

SÄKERHETSDATABLADenligt Förordning (EG) nr 1907/2006 SILPRUF - BROWN-45

SÄKERHETSDATABLADenligt Förordning (EG) nr 1907/2006 SILPRUF - BROWN-45 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn : Användning : Silikonelastomer Företag : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE - 51368 Leverkusen Telefonnummer

Läs mer

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 2000L0069 SV 11.06.2008 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/69/EG av den

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 maj 2015 687/2015 Statsrådets förordning om varselmärkning och signaler på arbetsplatser samt om minimikraven på dem Ienlighetmedstatsrådetsbeslutföreskrivsmedstödav14

Läs mer