Ren luft i EU. Europeiska kommissionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ren luft i EU. Europeiska kommissionen"

Transkript

1 Ren luft i EU Europeiska kommissionen

2

3 Ren luft i EU Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för miljö

4 En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servem ( Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 2000 ISBN Europeiska gemenskaperna, 2000 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Germany

5 Förord Europeiska unionens miljöskydds och naturvårdspolitik har sedan 1980 talet fått allt större betydelse. Skälet till detta är att de hot som miljöförstöring och alltmer uttömda naturresurser utgör fortfarande är långt ifrån avvärjda. Lyckligtvis har många människor blivit mer medvetna om de faror som lurar och har börjat kräva kraftfullare insatser på nationell och framför allt europeisk nivå för att skydda miljön. Till följd av detta har vi nu en större arsenal av miljöpolitiska åtgärder till vårt förfogande allt ifrån lagstiftning till finansiella instrument, och i och med Amsterdamfördraget har principen om en hållbar utveckling och ett starkt miljöskydd fått högsta prioritet (artikel 2). Vår politik har också blivit mer övergripande och diversifierad. Den spänner i dag över alla samhällsområden och omfattar flera olika instrument. Vissa miljöfrågor är särskilt viktiga för många européer. Luftkvaliteten är en av dessa. Det är också ett av de områden där EU har varit mest aktivt under de senaste åren. Europeiska kommissionen har haft som målsättning att utarbeta en övergripande strategi. Medlemsstaterna är skyldiga att införliva och genomföra nya direktiv om luftkvalitet i vilka långsiktiga kvalitetsmål fastställs. Men vi har också själva ett direkt ansvar för att komma till rätta med detta problem genom att ändra våra dagliga rutiner. Låt oss lämna bilen hemma för att i stället gå, cykla eller utnyttja kollektivtrafiken då det är möjligt! Det är först då som livsmiljön i våra städer kan förbättras. Liksom tillgången på kapital, arbetskraft eller transportinfrastruktur kommer luftkvaliteten troligtvis att bli en avgörande faktor för investeringar och följaktligen för den

6 ekonomiska tillväxten i en region. Hur städer, och även företag, organiserar sina transportsystem kommer utan tvekan att bli en av de viktigaste frågorna de kommande åren. Hur sprider man information om luftkvalitet till medborgarna? Eli-lagstiftningen uppställer konkreta förpliktelser att upplysa allmänheten vid allvarliga miljöfaror, som till exempel i samband med alltför höga ozonvärden, vilket förekommit de senaste åren. Var och en av oss har rätt att kräva att nationella och lokala myndigheter vidtar åtgärder för att förbättra luftkvaliteten. I den här broschyren beskrivs EU:s strategi på miljöområdet. Broschyren riktar sig till lokala och regionala aktörer, eke-statliga organisationer, beslutsfattare på alla nivåer, arbetsmarknadens parter samt konsumenter och medborgare i allmänhet. Vi hoppas också att informationen kan ge er idéer om hur ni själva kan bidra till att lösa miljöproblemen.

7 Luften i Europa de stora frågorna God luftkvalitet är en förutsättning för vår egen hälsa och för den omgivande miljön. De senaste åren har dock många av oss läst tidningsrubriker där det talas om de skadliga effekterna av luftföroreningar som förorsakas av mänsklig aktivitet, t.ex.: "Allt fler barn lider av astma" "Hålet i ozonskiktet blir större" "Skogar dör på grund av surt regn" "Fler stormar och perioder av torka i framtiden" De konkreta åtgärder som redan har vidtagits på olika nivåer internationell, europeisk, nationell och lokal - har hjälpt, men de är inte tillräckliga. Klimatförändringar Naturliga variationer i jordens klimat har alltid förekommit. Men på senare tid har det skett förändringar som, enligt den allmänna uppfattningen, är resultatet av mänsklig aktivitet. Denna "globala uppvärmning" orsakas av ökade utsläpp av så kallade växthusgaser som påverkar absorptionen och genomsläppligheten av solstrålningen i jordens atmosfär. Främsta orsaker: Koldioxid (C0 2 ) från energianvändning, transporter, industriprocesser, skogsavverkning. Metan (CH^) från energiproduktion och -användning, vissa former av jordbruk, avfallsdeponering. Kvävedioxid (N 2 0) från gödningsmedel, eldning av biomassa, förbränning av fossila bränslen. Freoner (CFC) från industrin, kylanläggningar, aerosoler.

8 Främsta effekter: Höjda vattennivåer i haven. Extrema väderförhållanden, t.ex. fler översvämningar, stormar och perioder av torka. Uttunning av ozonskiktet Ozonskiktet, som skyddar jorden från skadlig ultraviolett strålning, har blivit allt tunnare de senaste 25 åren. Över Antarktis är ozonskiktet så illa skadat att det har bildats ett hål som gradvis blir större. Främsta orsaker: Freoner (CFC), och i mindre utsträckning halogenerade kolväten (HCFC) från kylanläggningar, cellplast, aerosoler och lösningsmedel. Metylbromid från jorddesinfektion inom jordbruket och eldning av biomassa. Främsta effekter: Hudcancer hos människor. Skador på marina ekosystem. Försurning Nedfall av försurande ämnen i jord och vatten kan få allvarliga konsekvenser för vissa växt- och djurarter. Många av dessa ämnen härrör från industriaktiviter och förs med vinden flera tusen kilometer från källan innan de avsätts. Avsättningen av surt nedfall ligger för närvarande en bra bit över toleransnivån i många ekosystem; till exempel är

9 uppskattningsvis 20 % av skogarna och sjöarna i Skandinavien döda och ytterligare 30 % har tagit allvarlig skada, främst på grund av föroreningar från andra länder. Främsta orsaker: Svaveldioxid (S0 2 ) och kväveoxider (N0 X ) från förbränning av fossila bränslen. Ammoniak (NH 3 ) från jordbruket. Främsta effekter: Växter och fisk dör därför att de inte kan överleva i surare miljöer. Byggnadsmaterial tar skada. Förorenande ämnen som tungmetaller och nitrater avges lättare till grundvattnet. Luftkvaliteten i städerna Problem som global uppvärmning, uttunning av ozonskiktet och försurning är naturligtvis mycket oroande, men de kan förefalla avlägsna i vårt dagliga liv. Ett mera direkt bekymmer för hälsoexperter, beslutsfattare och medborgare är kopplingen mellan dålig luftkvalitet och hälsa. Luftföroreningar är ett problem, särskilt i våra städer. Merparten av vår industri och trafik är koncentrerad till stadsområdena, och här bor också nästan 80 % av EU:s befolkning. De åtgärder som har vidtagits under de senaste trettio åren för att komma till rätta med de värsta luftföroreningarna från industrin i Europas städer har

10 förbättrat situationen avsevärt. Emellertid har biltrafiken ökat enormt under samma period och därför är dålig luftkvalitet, förorsakad av avgasutsläpp från bilar, fortfarande ett allvarligt hot mot människors hälsa. Tabell ι Luftföroreningar och hälsa Förorenande ämne Främsta källa Främsta hälsoeffekter Bensen Tungmetaller (t.ex. arsenik,kadmium, bly, kvicksilver och nickel) Kravedioxid Ozon Partiklar Svaveldioxid Motorfordon Kemikalieindustrin Industriprocesser Energiproduktion Motorfordon Motorfordon Andra förbränningsprocesser Omvandling av kväveoxider och flyktiga organiska föreningar från trafiken i närvaro av solljus Förbränning av bränslen 1, ex. diesel och ved Industrin lodbruk t. ex. plöjning, svedning av mark Sekundära kemiska reaktioner Förbränning av bränslen Källa: Europeiska kommissionen, Ren luft i Europas städer, Orsakar cancer Påverkar centrala nervsystemet Orsakar cancer Ger matsmältningsproblem Skadar nervsystemet Orsakar sjukdomar i luftvägarna Skadar lungvävnad Ger andningsproblem Försämrar lungornas funktion Förvärrar astma Irriterar ögon och näsa Försämrar motståndskraften mot infektioner Orsakar cancer Ger hjärtproblem Orsakar sjukdomar i luftvägarna Ökar risken för barnadödlighet Ger andningsproblem Transporter och luftföroreningar Vi reser allt oftare och längre och med alla typer av transportmedel, men framför allt med egen bil. Bilen används för nästan åtta av tio tillryggalagda kilometer i Europeiska unionen. Hälften av alla bilresor är kortare än sex kilometer.

11 Diagram ι Persontransporter (miljarder passagerat kilometer) och fördelning mellan olika transportsätt ( % av antal tillryggalagda kilometer), EU Det finns en rad orsaker till den ökade biltrafiken. Den fysiska planeringen den fysiska uppdelningen av bostäder, arbetsplatser, köpcentrum och fritidsanläggningar tvingar oss att använda bilen därför att det inte finns några andra transportalternativ eller därför att dessa är opraktiska. Större städer till följd av denna planering har städerna vuxit till ytan. Många av oss bor i förorter. Avstånden har ökat. Att tillhandahålla bra kollektivtrafik till dessa områden är förenat med stora kostnader. Investeringarna i vägar, både i och utanför städerna, har vida överstigit investeringarna i kollektivtrafiken FÖRKLARING = bil I = buss Hl = % Källa: Europeiska kommissionen: Eurostat. Den faktiska kostnaden för bilresor i förhållande till de allmänna levnadskostnaderna har sjunkit och fortsätter att sjunka, vilket innebär att vi kan resa oftare och längre. Eftersom vi överlag är rikare än vi var för 25 år sedan har många av oss råd att köpa både en andra och en tredje bil. Bilkulturen även om vi reser mer med alla typer av transportmedel är det en viss status i att äga och använda en bil. Med en sådan enorm ökning av biltrafiken är det inte förvånande att våra städer plågas av trafikstockningar och föroreningar. Människor förflyttade sig snabbare i våra städer på den tiden då man använde häst och vagn än de gör i dag i rusningstrafik inte precis den rörelsefrihet vi eftersträvar! Och även om bilmotorn i sig själv är renare nu än förr har den miljövinst som minskade utsläpp från varje bil innebär gått förlorad genom att vi använder fler bilar för att förflytta oss fler kilometer.

12 Vad gör EU? Luftföroreningar är ett problem som berör oss alla, och vi kan alla bidra till att hitta lösningar. EU:s insatser sker på många olika nivåer. På internationell nivå Luftföroreningar tar ingen hänsyn till nationsgränser och kan i vissa fall bekämpas bäst på internationell nivå. EU:s insatser omfattar följande: Klimatförändringar Vid miljötoppmötet i Kyoto i december 1997 beslutades att industriländerna skulle minska sina utsläpp av växthusgaser med 5,2 %. EU åtog sig att minska sina utsläpp med 8 %. Uttunning av ozonskiktet EU:s mål för 1996 beträffande utfasningen av freoner (CFC) är uppnått. Arbetet med att minska HCFC-nivån med 35 % fram till 2004 och att helt förbjuda dessa kolväten före 2030 löper enligt planerna. Försurning EU har som helhet uppfyllt kraven i internationella protokoll om försurande ämnen inom ramen för Förenta nationernas fördrag om långväga, gränsöverskridande luftföroreningar. På europeisk nivå På internationell nivå kan EU endast övertala och uppmuntra andra länder att agera. Inom Europa har Europeiska kommissionen möjlighet att föreslå ny lagstiftning som måste införlivas med medlemsstaternas lagar. Lagstiftning har varit

13 ett mycket framgångsrikt sätt att bekämpa föroreningar som svaveldioxid, bly och freoner. Kommissionen inser dock att enbart lagstiftning inte är tillräckligt och den försöker genom flera andra verktyg hjälpa medlemsstaterna att förbättra luftkvaliteten genom att ingå avtal med industrin, stödja vetenskaplig forskning och teknisk utveckling, bistå vid sektoriell och fysisk planering, förbättra kvaliteten på och öka mängden av miljödata, undersöka alternativa skattemässiga åtgärder för att främja en hållbar utveckling, stödja informations- och upplysningskampanjer riktade till allmänheten, främja yrkesutbildning, ge ekonomiskt stöd. På stadsnivå Det nya ramdirektivet om luftkvalitetsstyrning i städerna är en av de viktigaste komponenterna i EC-strategin för en bättre luftkvalitet. Genom direktivet påläggs städerna stränga krav på övervakning av en rad förorenande ämnen samt en skyldighet att utarbeta handlingsplaner för att komma till rätta med dålig luftkvalitet på kort och lång sikt. En viktig punkt i ramdirektivet är rätten för myndigheterna att avbryta verksamheter i staden, däribland biltrafik, när det finns risk för att gränsvärdena överskrids. Ett annat viktigt inslag i

14 direktivet är informationskravet: om luftkvalitetsnormerna överskrids måste de berörda städerna offentliggöra sina planer för att förbättra situationen. Ruta I: Ett urval av pågående EU-åtgärder för att förbättra luftkvaliteten Införande av ett direktiv om miljökonsekvensanalyser för fysisk planering. Antagande av ett nytt ramdirektiv om luftkvalitet och planer för så kallade särdirektiv. ' Strängare lagstiftning i fråga om utsläpp från fordon, olika bränslesammansättningar och bullerkontroll. Avtal med olje- och bilindustrin om fordons- och oljeprogrammet för att minska mängden skadliga utsläpp. Främjande av bra metoder för hållbara transporter. Europeiska kommissionen stöder till exempel nätverket för bilfria städer som för närvarande har 60 medlemmar bland andra Amsterdam, Barcelona, Köpenhamn och Palermo och den har arbetsgrupper för frågor om nyttotrafik, kollektivtrafik, samåkning, vägavgifter, pendling, mindre förorenande stadsfordon och cyklister och fotgängare. EG stöder också ELTIS den europeiska informationstjänsten för lokala transporter en onlinedatabas för bra metoder. Utvärdering och utveckling av ny teknik, t.ex. vägavgifter och färdvägledning inom hela EU. Främjande av cykeln som transportsätt, till exempel genom programmet Eurovélo som innehåller planer för ett transeuropeiskt nät av cykelvägar. Tidigare framgångar ger hopp för framtiden Även om luftkvaliteten fortfarande ger anledning till oro, särskilt i städerna på grund av den ökade biltrafiken, är situationen inte alldeles hopplös. Det går att hitta lyckade exempel, och antalet växer hela tiden. Som en del i de internationella ansträngningarna för att minska utsläppen av växthusgaser antog EU 1996 en strategi för att minska koldioxidutsläppen från nya bilar. Inom ramen

15 i för denna strategi har kommissionen ingått en frivillig överenskommelse med de europeiska biltillverkarna varigenom bilindustrin har åtagit sig att minska de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar med 25 % under den kommande tioårsperioden; ytterligare överenskommelser skall nu träffas med importörerna. För att komplettera dessa överenskommelser med biltillverkarna har EG föreslagit ett system för information om bränsleekonomi genom vilket konsumenterna får objektiv information om personbilarnas bränsleförbrukning. Den årliga produktionen av ämnen som bryter ned ozonskiktet har reducerats med mellan 80 och 90 % i förhållande till maximivärdena. Utsläppen av svaveldioxid i Europa minskade med 50 % mellan 1980 och Nya kollektivtrafiksystem som tagits i drift i flera städer runt om i Europa har lockat till sig en ökad andel passagerare tack vare bra service och hög kvalitet i kombination med åtgärder för att minska bilanvändandet. Många städer har infört bilfria stadskärnor, och de har därmed har blivit säkrare, renare och mer behagliga platser där människor kan bo, arbeta, handla och koppla av. Medan stadsplanerare och politiker ofta fortsätter att koncentrera sig på bilisternas behov börjar fler och fler människor inse att cykeln faktiskt är ett alternativ som transportmedel i städerna. Exempel på nya cykelvägsnät kan man hitta på många ställen, från Volos i Grekland till Dublin i Irland.

16 Vad lian Var OCh en Några av lösningarna på våra luftkvalitetsproblem står att finna i ny teknik. Men tekniken i sig räcker inte; var och en av av OSS gorai oss måste också fundera över hur vi kan förändra situationen genom att välja andra sätt att planera, resa och leva. Vi kan alla bidra till en förändring! Som medborgare i. Tänk efter noga innan du tar bilen för att resa någonstans. Fundera över vilka fördelar det finns med andra transportsätt, till exempel ökad säkerhet, mindre trafikstockning, bättre hälsa, mindre tidsspill, sparade pengar. 2. Om du ändå bestämmer dig för att använda bilen, varför inte dela den med andra? Många arbetsgivare har infört bilpooler och samåkningssystem. Se till att din bil är i gott skick - om motor, däck och filter är i god kondition minskar utsläppen och du sparar pengar! 3. Köp miljövänligt: till exempel genom att nästa gång du byter bil utnyttja EU:s märkningssystem för "koldioxid och bilar" (som väntas träda i kraft år 2001) för att köpa en mindre förorenande bil. 4. Låt din kommun veta att du stöder åtgärder för att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken, cyklister och fotgängare. Uppmärksamma kommunen på vad som har gjorts på andra platser som du har besökt.

17 I Som arbetsgivare Trafikstockningar är inte bra för affärerna; kostnaden är beräknad till 120 miljarder euro (eller 2 % av EU:s BNP) varje år. Det är uppenbart att ditt företag inte tjänar på den omfattande trafiken på våra vägar. Som arbetsgivare finns det en rad åtgärder du kan vidta. 1. Se om det finns en möjlighet att samordna transporterna av råvaror och slutprodukter med andra företag i området. Detta minskar både kostnaderna och miljöbelastningen. 2. Upprätta en "pendlingsplan" tillsammans med den lokala myndigheten eller med andra företag för att få din personal att använda andra transportmedel än bilen för att ta sig till arbetet. Uppmuntra till exempel din personal att åka till arbetet tillsammans (samåkning eller bilpooler), erbjud dina.medarbetare buss- eller tågkort, starta en (mini)busservice med vissa uppsamlingsplatser, förbättra förhållandena för cyklister på ditt företag. 3. Se över företagets tjänstebilspolitik är det nödvändigt att så många anställda har tjänstebil? Som lokal myndighet Det utvecklingsmönster koncentration av bostäder, industrier och trafik - som bidrar till den dåliga luftkvaliteten i våra städer erbjuder också en möjlighet att komma till rätta med dessa problem på ett integrerat och kostnadseffektivt sätt. Mot bakgrund av den ökande globaliseringen är en tillgänglig stad med en behaglig och sund miljö dessutom attraktiv för såväl investerare utifrån som stadens egna invånare. Det finns en del saker man bör tänka på:

18 ι. Planera staden så att människor inte behöver åka så långt eller så ofta. Koncentrera ny utveckling till själva staden, och inte dess utkanter, och i närheten av knutpunkter för kollektivtrafiken järnvägsstationer och tunnelbane, spårvagns och busshållplatser. Blanda de olika funktionerna: boende, arbete, inköp och fritid. 2. Begränsa biltrafiken och parkeringsmöjligheterna till vissa områden. 3. Starta samarbete med lokala företag för att hjälpa dem att upprätta pendlingsplaner och att hitta alternativa sätt att transportera varor. 4. Investera i kollektivtrafiken för att se till att den håller hög kvalitet, att den går ofta, att den är pålitlig, punktlig, säker och ren men inte dyr. Se till att det finns knutpunkter där passagerarna lätt kan byta mellan olika transportsätt (t.ex. bil/spårvagn, spårvagn/buss). Underlätta för kollektivtrafiken genom särskilda bussfiler, företräde vid trafikljus och tillträde till områden där biltrafiken är begränsad. 5. Se till att fotgängare och cyklister kan förflytta sig säkert i staden. Tillhandahåll bilfria områden, säkra övergångar och korsningar, cykelvägar och möjligheter till cykelparkering. 6. Genomför informationskampanjer för att få invånarna och företagen att minska sitt bilanvändande. 7. Utbyt information med andra städer i Europa många är eller har varit i samma situation. Det är kanske inte nödvändigt att uppfinna hjulet på nytt.

19 Ytterligare information och beställningsblankett Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö ansvarar för miljö, civilskydd och kärnsäkerhet. De frågor som behandlas i denna broschyr faller i huvudsak under följande enheter: Enhet D.3 Luftkvalitet, stadsmiljö, buller och transporter Enhet A.2 Klimatförändringen GD Miljö framställer regelbundna rapporter och andra publikationer om samtliga miljöfrågor. Ytterligare information om Europeiska unionens insatser för att förbättra luftkvaliteten kan du få genom att fylla i den bifogade blanketten och skicka eller faxa den till följande adress: Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för miljö Enhet ENV.5 Information och kommunikation Rue de la Loi/Wetstraat 200 B 1049 Bryssel Fax (32 2) Ε post: envinfoõ)cec.eu.int Miljöinformation om Europa finns också på Internet: Andra användbara informationskällor: Europeiska miljöbyrån Eurostat Datashop Kongens Nytorv 6 13 Chaussée d'etterbeek DK 1050 Köpenhamn Κ Β ιο^9 Bryssel Fax (45) Fax (32 2) E post: eeaseea.eu.int E post: datashop.brusselsô) Internet: eurostat.cec.be Internet:

20 Good practice in Urban Management and Sustainability Internet: int/comm/urban ELTIS European Local Transport Information System POLIS c/o Eurocities Square de Meeûs, i8 B 1050 Bryssel Tfn (32 2) Fax (32 2) E post: eltisspophost.eunet.be Internet: EPOMM European Platform on Mobility Management Kontaktperson vid GD Transport: Marcel Rommerts Tfn (32 2) Car Free Cities Square de Meeûs 18 B 1050 Bryssel Fax (32 2) E post: cfcõ>eurocities.be Internet: The European Sustainable Cities ε Towns Campaign Rue de Trèves/Trierstraat Β 1040 Bryssel Tfn (32 2) Fax (32 2) E post: campaign.officesskynet.be Energie Cités 2, chemin de Palente F Besançon Tfn (33) Fax (33) E post: *õ>energie cites.org Internet: cites.org UITP International Association of Public Transport Av. Herman Debroux 17 B 1160 Bryssel Tfn (32 2) Fax (32 2) E post: administrationõmitp.com Transport ε Environment Bd. de Waterloo, 34 Β ιοοο Bryssel Tfn (32 2) Fax (32 2) European Cyclists' Federation Av. Broqueville 158 (b3) B 1200 Bryssel Fax (32 2) European Car Sharing Manteuffelstr. 40 D Berlin Tfn (49 30) Fax (49 30)

21 Europeiska kommissionen Ren luft i EU Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer s. 21 χ 21 cm ISBN k. Beställningsblankett Skicka mig den senaste EU dokumentationen om Γ\ Luftkvalitet Q Vatten Avfall } Gröna jobb Var vänlig ange vilka två språk du föredrar. Vi skickar informationen på dessa språk i den mån den finns att tillgå. ES DA DE EL EN FR IT NL. PT Fl SV Namn: Företag/Organisation: Adress: Ort: Skicka eller faxa till Europeiska kommissionen Environment DC Information Centre TRMF 0/50 Rue de la Loi 200 B 1049 Bryssel Fax (32 2) Ε post: envinfoscec.eu.int Postnummer: Land:

22

23 Venta Salg Verkauf Πωλήσεις Sales Vente Vendita Verkoop Venda Myynti Försäljning BELGlQUE/BELGIÉ Jean De Lan noy Avenue du Rol 202/Koningslaan 202 B 1190 Bruxeltes/Bnissel Tei. (32 2) Fax (32 2) E m ail: j ean. de. lannoy O inf oboard be URL hnp^/ de lannoy.be La librairie européenne De Europea«Boekhandel Rue de la Loi 244/Wetstraal 244 B 1040 Bruxehes/Brassd Tél. (32 2) Fax (32 2) E mail: mauoiibeurop.be URL: httpi/nvww Hbourop.be Moniteur beige/bel g lach Staatsblad Rue de Louvain 40 42/Leuvenseweg Bruxelles/Brussd Tél. (32 2) Fax (32 2) DANMARK J. H. Schultz Information A/S Hersledvang DK 2620 Albertslund Til. (45) Fax (45) E mail: schultzoschullz.dk URL: httpj/ DEUTSCHLAND Bundeaanzalger Verlag GmbH Vcrtnebsableilung Amsterdamer Strafai 192 D Köln Tel. (49 221) Fax (49 221) vertrieb θ bunde sa nie ige r de URL: http J/www. bund esanzeiger.de ΕΛΛΑΔ A/GREECE G. C. Eleflhoroudakla SA international Bookslore Paneptslimiou 17 GR Athina Tel (30 1) /1/2/3/4/5 Fax (30 1) E mail: elebooksonetor.gr ESPANA Bolelin Oficiai.M Ealado Trafalgar. 27 E 2B071 Madnd Tel. (34) (übros), (Suscnp.) Fax (34) (Libros) (Suscnp.) E mail: dientesoconi.boe.es URL: hrlp^/ Mundi Prensa Libro«. SA Castello 37 E Madnd Tel. (34) Fax (34) E mail: libreria O mundrprensa es URL: FRANCE ^ Journal official Service des pubticalions des CE 26. rue Desaix F Paris Cedex 15 Tet. (33) Fax (33) URL: hnp^/ orficiel.gpuv.fr IRELAND Government Supplies Agency Publications Section 4 5 Harcourt Road Dublin 2 Tel. (353 1) Fax (353 1) ITALIA Licosa SpA Via Duca di Calabria. 1/1 Casella poslale Firenze Tel (39) B3 1 Fax (39) E mail: licosaof1bcc.it URL: hftpy/ LUXEMBOURG Messagehes du livre SARL 5. rue RaiHdsen L 2411 Luxembourg Tél. (352) Fax (352) E mail: mailomdl.lu URL: NEDERLAND SDU Servicecentrum Uitgevers Crmsiotlel Pianii nslraai 2 Poslbus EA Den Haag Tot. (31 70) Fax (31 70) sduosdu.nl URL: Manische Verlags und Unlversltatabuchhandlung GmbH Kohlmarkt 16 A 1014 Wien Tel. (43 1) Fax (43 1) E Mail: bestellon O manz co at URL: impi/ PORTUGAL DI slrlbuldora de Livroe Bertrand Ld.' Grupo Bertrand, SA Rua das Terras dos Vales, 4 A Apartado P 2700 Amadora Tel. (351 1) Fax 351 1) imprensa Nacional Case da Moeda, EP Rua Marquês Sá da Bandeira. 16 A P 1050 Lisboa Codex Tel. (351 1) Fax (351 1) del.incmomail.telepac.pt URL: httpj/wvnv.incm.pt SUOM l/finland Akademiska Bokhandel Keskuskatu 1/Co n traiga tan 1 PL/PB 128 FIN OOIOI Helsinki/Helsingfors P ffln (358 9) IB F./fax (358 9) Sähköposti : aka I il aus O aka I camine n. com URL: SVERIGE BTJAB Traktorvägen 11 S Lund TIn (46^46) Fax (46 46) E post: bljeu pubobtj.se URLihrtpJ/ UNIIED KINGDOM The Stationär/ Office Ltd International Sales Agency 51 Nine Elms Lane London SW8 5DR Td. (44 171) Fax (44 171) E mail: lpa.enquirfesolheso.co.uk URL: stalionory olftce co.uk ISLAND Bokabud Lamaer Blonde) Skólavördustig. 2 IS 101 Reykjavik Td. (354) Fax (354) NORGE. Sweta Norge AS Ostcnjoveien 18 Boks 6512 Etterslad N 0606 Oslo Td. (47 22) Fax (47 22, SCHWËIZ/S UI SSE/SVIZZE RA Euro Info Center Schweiz tíoosec Slamplenbachstraße 85 PF 492 CH B035 Zürich Td. (41 1) Fax 41 1) E mail: eicsoo&ec.ch URL: htlp:// BALGARIJA Européen Euromedia Ltd 59. blvd Vitosha BG 1000 Sofia Td. (359 2) Fax 359 2) MilenaOmbox.ctt.bg CESKA REPUBLIKA USI5 NIS prodejna Havelkova 22 CZ Praha3 Td. (420 2) Fax 420 2) E mail: nkpospodoc.nls.cz URL: http7/usiscr.cz CYPRUS Cyprus Chamber of Commerce and Industry PO Box 1455 CY 1509 Nicosia Td. (357 2) Fax 357 2) E mail: demotrap 0 ceci.org.cy EESTI Eesti Kaubandus Töoatuskoda (Estonian Chamber of Commerce end Industry) Toom Kooli 17 EE 0001 Tallinn Td. (372) Fax (372) HRVATSKA Mediatrade Lid Pavia Hatza t HR Zagreb TeL (385 1) Fax 385 l) MAGYARORSZAG Euro Info Service Europa Haz Margilszkjet PO Box 475 H 1396 Budapest 62 Td. (36 1) Fax (36 1) E mail: BuroirvoOmaJLrna1av.hu URL romlo.hu/index.htm MALTA Miller Distributori Ltd Malta International Airpor! PO Box 25 Luqa LQA 05 Td. (356) Fax (356) E mail: gwirthousa.nel POLSKA Ara Polona Krakowslõe Przodmloscio 7 Skr. poczlowa 10ui PL Warszawa Td. (48 22) Fax 48 22) E mail: ara_polobevy.hsn.com pi ROMANIA Euromedia Sir. G ral Berthekjt Nr 41 RO Bucuresti Td. (40 1) Fax (40 1) ROSSIYA CCEC fio liïtrya Okfyobrya Av Moscow Td. (7 095) Fax 7 095) SLOVAKIA Centrum VTI SR E mail: europotbbl.sltlcstubask URL SLOVENUA GoapodaraU Vesin I k Dunajska cesta 5 SLO 1000 Ljubljana Td. (386) Fax 386) E mail: europogvestnik.sl URL http^/ TÙRKIYE DOnya Infoiti AS 100. Yil Mahallossl TR Bagcilar Istanbul Td. (90 212) Fax ) E mail: inlotelodunya oazcte.com.tr AUSTRALIA Hunter l'ubi I cations PO Box Abbotsford. Victoria Td. (61 3) Fax (61 3) E mail: jpdaviesooz .com.au CANADA Lea éditions La uberte Inc chemin Salnle Foy G1X 3V Sainte Foy. Quebec Td. (1 418) Fax (1 800( E mail: liberteomediom.qc.ca Rano υ f Publishing Co. Ltd 5369 Chemin Canolek Road Unit 1 KU 9J3 Ottawa, Ontario Td. (1 613) Fax 1 613) E mail: order.deplorenoufbooki.com URL htlp y/www. renoufbooks.com EGYPT The Middle Eaat Observer 41 Sherif Street Cairo Td. (20 2) Fax 20 2) E mail: mafoudaomeobsorver.com.eg URL INDIA EBIC India 3rd Floor. Y. B. Chavan Centre Gen. J. Bhosale Marg Mumbai Td. (91 22) Fax 91 22) 2B E mail: ebtcogiasbmol.vsnt.nel.ki URL: httpi// com ROY Inteln«tlon«J 41. Mishmar Hayarden Street PO Box Tal Avtv Tet. (972 3) 649 M 69 Fax 972 3) E ma«: royi O netvision net il URL: hnp J/ co il Sub agent lor the Palestinian Authority: Index Information Service PO Box Jerusalem Tut. (972 2) FaxÍ972 2) JAPAN PStJapan AsahJ Sanbancho Plaza « Sanbancho. Chryoda ku Tokyo 102 Tel. (81 3) Fox 81 3) URL httpj/ iapan.com MALAYSIA EBIC Malaysia Levd 7. Wisma Hong Leong 18 Jalan Perak Kuala Lumpur Td. (60 3) Fax 60 3) E mail: ebic k10mot.net my Mundi Prenaa Mexico. SA de CV Rio Panuco No 141 Colonia Cuauhtemoc M Χ Mexico. DF Td. (52 5) Fax 52 5) E mail: Ocompusorve com EBIC Philippines 19th Floor. PS Bank Tower Sen. GU J. Puya! Ave. cor. Tindalo S Makati City Metro Manilla Td. (63 2) Fax 63 2) E mail: eccpeomogtobe.com ph URL: http'yavww. eccp.com EBIC Sri Lanka Trans Asia Hold 115 Sir chittampalam A. Gardiner Mawatha Colombo 2 Td. (94 1) Fax 94 1) E mail: ebicsjoilmin com EBIC Thailand 29 Vanisse Building. 8th Floor Sot Chidlom Ploenchrt Bangkok Td. (66 2) Fax 66 2) E mail: ebicbkkoksc15.th.com URL UNITED STATES OF AMERICA Beman Associates 4611 F Assembly Drive Lanham MD20706 Td. (1 600) (toll free telephone) Fax 1 800) loll free tax) E mail: queryobeman.com URL: ANDERE LANDER/OTHER COUNTRIES/ AUTRES PAYS Bitte wenden Sie sich an ein Büro Ihrer Wahl/ Please coniaci the aalaa office of your chotee/ Veuillez voua adresser au bureau de venta de votre choix Office for Officiai Publications or the European Communities 2. rue Mercier L 29B5 Luxembourg Td. (352) Fax 352) E mail: inlo Info O opoce coc.be URL http 'Meut op. eu int

24 n V so CO ι UI UI M η f * ΆΤ EUR Ά 1 op BYRÅN FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA PUBLIKATIONER L-2985 Luxembourg ISBN ^E-ñEfl-4ñDT-M " >

Ren luft i EU. Generaldirektoratet för miljö. Europeiska kommissionen

Ren luft i EU. Generaldirektoratet för miljö. Europeiska kommissionen Ren luft i EU Generaldirektoratet för miljö Europeiska kommissionen En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern (http://europa.eu.int). Kataloguppgifter

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

OZON - O3. O z on O3. Ozon O3. O z on O 3

OZON - O3. O z on O3. Ozon O3. O z on O 3 O z on O 3 OZON - O3 AIR FORCE O z on O3 Ozon O3 Luftens föroreningar påverkar människor och miljö. Här kan du läsa om några föroreningar som du inandas dagligen. Information från Redan i 1300-talets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

Vägledning för läsaren

Vägledning för läsaren OECD Regions at a Glance Summary in Swedish OECD:s regionsöversikt Sammanfattning på svenska Varför regionsöversikt? Vägledning för läsaren På senare år har regionala utvecklingsfrågor återvänt till många

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ARBETSDOKUMENT. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ARBETSDOKUMENT. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 12 juli 2001 ARBETSDOKUMENT om transporters inverkan på hälsan Utskottet för regionalpolitik, transport och turism Föredragande:

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män IP/10/236 Bryssel den 5 mars 2010 Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män Europeiska kommissionen kommer att införa en rad åtgärder för att minska löneklyftan mellan

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK

SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK Övningens mål Eleverna ska bli medvetna om hur deras resor till skolan bidrar till koldioxidutsläppen beroende på färdmedel. Sammanfattning av övningen På en bestämd dag noterar

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Sektorprogram: Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 ANP 2007: 760 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2007

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 14.12.2004 PE 350.212v02-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-31 Förslag till yttrande Reino Paasilinna Skydd för grundvatten

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

BILAGA II INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET ANSVARIG FÖR IMPORT OCH FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS OCH VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE

BILAGA II INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET ANSVARIG FÖR IMPORT OCH FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS OCH VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE BILAGA II INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET ANSVARIG FÖR IMPORT OCH FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS OCH VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE FÖRORDNANDE OCH ANVÄNDNING 4 A. INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET

Läs mer

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/07/49 Bryssel den 22 juni 2007 08/07 (Presse 49) (OR. en) PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ Överenskommelse om tredje järnvägspaketet Rådet och Europaparlamentet nådde

Läs mer

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer

Nytt inom lagstiftning

Nytt inom lagstiftning Nytt inom lagstiftning Temadag Luft i Skåne 9 juni 2014 Helena Sabelström Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-06-10 1 Genomförande av direktiv och beslut 1996

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT SV SV EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 19/07/1999 C5-0037/1999 ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT Ärende: GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) NR /99 ANTAGEN AV RÅDET DEN 23 FEBRUARI 1999 INFÖR ANTAGANDET AV

Läs mer

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan Rapport från Läkemedelsverket 2013-01-31 Dnr 1.2-2013-4123 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen Rekrytera i Europa en vägledning för arbetsgivare Europeiska kommissionen Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen i denna

Läs mer

Vad gör freonet? Framtiden är vårt gemensamma ansvar

Vad gör freonet? Framtiden är vårt gemensamma ansvar FREON SKADAR OZONSKIKTET 15 30 kilometer ovanför jordytan ligger ozonskiktet som skyddar oss mot den skadliga ultravioletta strålningen från solen. Tack vare detta tunna gasmoln kan mänskligt liv existera

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020

Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020 Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020 Bakom detta yttrande står Stockholmsregionens Europaförening (SEF) 1 som företräder en av Europas

Läs mer

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG Nya regler för europeiska företagsråd En inblick i direktiv 2009/38/EG Vad gör de europeiska företagsråden? Europeiska företagsråd är organ som företräder företagens europeiska arbetstagare. Genom företagsråden

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.1.2014 COM(2013) 938 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport om tillämp av direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100)

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100) Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (195=1) Folkmängden i världen EU15-länderna De nya EU-länderna 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Index för miljöns hållbarhet

Läs mer

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg 63((&+ 0V0DUJRW:DOOVWU P Miljökommissionär Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg Yttrande inför Europaparlamentet på kommissionens vägnar ledamot av kommissionen Strasbourg den 3 juli 2001 +HUUIUXWDOPDQSUHPLlUPLQLVWHUlUDGHOHGDP

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Lägesrapport 2015 En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Maj 2015 Förord Politiker och allmänhet är överens om att Sverige ska vara ett kunskapsland och att forskning

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

REGIONALA LUFTVÅRDSDAGEN

REGIONALA LUFTVÅRDSDAGEN REGIONALA LUFTVÅRDSDAGEN Stockholm 13 november 2015 Helena Sabelström Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-13 1 Genomförande av EU:s luftregelverk 1996 1999 2000 2002 2004 2008

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2013 samt luftmätningsdata i taknivå för åren 1990 2013

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2013 samt luftmätningsdata i taknivå för åren 1990 2013 Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2013 samt luftmätningsdata i taknivå för åren 1990 2013 Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Metod i taknivå... 1 DOAS... 1 Partikelmätare...

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.1.2016 COM(2016) 3 final 2016/0008 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar vid det sjunde mötet i den mellanstatliga

Läs mer

DIAGRAM 1 - Nedfallsmätningar (krondropp) i Klintaskogen i Höörs kommun av svavel och kväve. Källa: IVL.

DIAGRAM 1 - Nedfallsmätningar (krondropp) i Klintaskogen i Höörs kommun av svavel och kväve. Källa: IVL. Bara naturlig försurning Den av människan orsakade försurningen, som under det senaste århundradet ökade kraftigt, har under de senaste årtiondena nu börjat avta. Industrialiseringen och den ökande energianvändningen

Läs mer

Att cykla till jobbet

Att cykla till jobbet Att cykla till jobbet Inledning Jag har valt problemet att många åker bil till och från jobbet trots att de bor så nära så att de skulle kunna cykla istället. Jag valde problemet för att bilen släpper

Läs mer

Unga på väg: Europa stöder unga människor

Unga på väg: Europa stöder unga människor FLYTTA RUNT Unga på väg: Europa stöder unga människor JOBBA LÄR DIG STUDERA DELTA SKAPA ENGAG ERA DIG UTBILDA DIG ieuropa Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Mina damer och herrar Seminarium: Europaforum Norra Sverige IV 6 juni, 2002 Sundsvall, Sverige Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Jag är mycket glad att ha

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1999L0094 SV 11.12.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/94/EG av den

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

Använda offentliga pengar på bästa sätt

Använda offentliga pengar på bästa sätt Bryssel oktober 2004 Använda offentliga pengar på bästa sätt Offentlig upphandling är det begrepp som används när regeringar och offentliga myndigheter köper varor och tjänster eller beställer offentliga

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

1. Viktiga egenskaper som potentiella (tänkbara) miljögifter har är att de är: 1) Främmande för ekosystemen. X) Är lättnedbrytbara. 2) Fettlösliga.

1. Viktiga egenskaper som potentiella (tänkbara) miljögifter har är att de är: 1) Främmande för ekosystemen. X) Är lättnedbrytbara. 2) Fettlösliga. KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Skolan för kemivetenskap Industriell Ekologi TENTAMEN I MILJÖSKYDD OCH KEMISKA HÄLSORISKER FÖR 6D2334 HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN, KI 1 OCH KI 2, 4 POÄNG, DEN 7 JUNI 2006

Läs mer

RADIATION PROTECTION 81

RADIATION PROTECTION 81 RADIATION PROTECTION 81 Strålskydd och kvalitetssäkring inom dental radiologi Säker användning av röntgenbilder i tandvården EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för miljö, kärnsäkerhet och civilskydd

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.11.2012 SWD(2012) 392 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rapport från kommissionen till

Läs mer

Haagkonventionen av den 13 januari 2000 om internationellt skydd för vuxna

Haagkonventionen av den 13 januari 2000 om internationellt skydd för vuxna GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Haagkonventionen av den 13 januari 2000 om internationellt skydd

Läs mer

2008-05-15 A/2008/969/ARM

2008-05-15 A/2008/969/ARM 2008-05-15 A/2008/969/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Rättssekretariatet Europeiska kommissionen Generaldirektören Nikolaus G. van der Pas, GD Sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter B-1049

Läs mer

BENF_SV.qxd 8/07/04 18:47 Page cov4 KH-57-03-297-SV-C

BENF_SV.qxd 8/07/04 18:47 Page cov4 KH-57-03-297-SV-C BENF_SV.qxd 8/07/04 18:47 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-SV-C BENF_SV.qxd 8/07/04 18:47 Page cov1 Flyg vackra svalor, flyg! Europeiska kommissionen BENF_SV.qxd 8/07/04 18:47 Page cov2 Denna publikation har

Läs mer

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Nyhet! Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Rent, säkert och effektivt Avgaser, slipdamm, oljespill, löst liggande kablar och slangar är bara några av alla säkerhetsrisker som

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand 1 Utvecklingen i några viktiga regioner - Ändring i BNP, % per år - 14 12 - - 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 OECD, Nov -12

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 14 november 2014 (OR. en) 15160/14 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Rådets generalsekretariat TOUR 22 IND 321 COMPET 607 POLMAR 27 ENV 883 EMPL 150 EDUC 318 CULT 125

Läs mer

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER -: KAPITEL 44 LUFT, VATTEN, MARK, SYROR... OCH BASER Luft, vatten, mark, syror och baser :3)---- =-lnnehå II Luft sid. 46 Vatten sid. 53 Mark sid. 60 Syror och baser 1 sid. 64 FUNDERA PÅ Hur mycket väger

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE KF-bilaga 16/2005 HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Miljöpolicy och miljöprogram för Höganäs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2005-04-28 Innehåll 1. Höganäs och en hållbar utveckling 3 Hållbar utveckling

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund Varje år arrangeras European Mobility Week, mellan den 16:e och 22:e september. Deltagande europeiska

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram

Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram AVTALSPROCESSEN Beslutad av branschorganisationerna Juni 010 Innehåll 1 Inledning... 4 Struktur... 5 Kollektivtrafikens miljöpåverkan... 6 4 Miljöpolicy... 8 5

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Bakgrundsupplysningar for ppt1

Bakgrundsupplysningar for ppt1 Bakgrundsupplysningar for ppt1 Bild 1 Klimatförändringarna Den vetenskapliga bevisningen är övertygande Syftet med denna presentation är att presentera ämnet klimatförändringar och sedan ge en (kort) översikt

Läs mer

RAPPORTERA KRITIK AV DEN SOCIALA UTESTÄNGNINGEN AV PAPPERSLÖSA MIGRANTER!

RAPPORTERA KRITIK AV DEN SOCIALA UTESTÄNGNINGEN AV PAPPERSLÖSA MIGRANTER! RAPPORTERA KRITIK AV DEN SOCIALA UTESTÄNGNINGEN AV PAPPERSLÖSA MIGRANTER! Dokumenten Självbeskrivning av organisation och Rapporteringsmall har tagits fram av PICUM med stöd av två sociologer och dess

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck -, Ekologiskt fotavtryck Jordens människor använder mer natur än någonsin tidigare. Man kan beskriva det som att vårt sätt att leva lämnar olika stora avtryck i naturen. För att få ett ungefärligt mått

Läs mer

Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg

Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg Rapport från EPSU:s studie om löner i vårdbranschen i förhållande till övergripande lönenivåer och löneklyftan i olika länder inom

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTLYSNING AV LEDIG TJÄNST Direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302 A/01)

Läs mer

Hur gör man på friska arbetsplatser?

Hur gör man på friska arbetsplatser? Hur gör man på friska arbetsplatser? Magnus Svartengren Professor i yrkes- och miljömedicin Uppsala Universitet De höga ohälsotalen är ett stort och uppmärksammat problem i Sverige i dag. Föreningen Svenskt

Läs mer

tentamen TT061A Af 11, Arle11, Log11, By11, Pu11, Bt2, Htep2, En2, HTByp11, Process2

tentamen TT061A Af 11, Arle11, Log11, By11, Pu11, Bt2, Htep2, En2, HTByp11, Process2 Miljökunskap och miljöskydd Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: fre 13 april 2012 Tid: 14.00-18.00 Hjälpmedel: svenskt-engelsk/engelskt-svenskt

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

SIKA Rapport 2005:3. Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål

SIKA Rapport 2005:3. Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål SIKA Rapport 25:3 Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål Maj 25 SIKA är en myndighet som arbetar inom transport- och kommunikationsområdet. Våra huvudsakliga uppgifter är att göra

Läs mer

SAMMANFAnNING. MILJÖAVGIFTER Genomförande och miljöeffektivitet

SAMMANFAnNING. MILJÖAVGIFTER Genomförande och miljöeffektivitet SAMMANFAnNING MILJÖAVGIFTER Genomförande och miljöeffektivitet Europeiska miljöbyrån SKRIFTSERIEN 'MIUÖFRÅGOR' NR 1 r^ 7^ /?, JA ; ^ Jf-r-s : Λ MILJÖAVGIFTER Genomförande och miljöeffektivitet Omslag

Läs mer

Humankapitalets utveckling. Hantering av avloppsvatten och hushållssopor

Humankapitalets utveckling. Hantering av avloppsvatten och hushållssopor området kring den rumänsk-bulgariska gränsen. Tillgången till vattenresurser är emellertid inte bara en fråga om kvantitet, utan beror även på användningsgraden. Denna beror i sin tur på ett antal faktorer,

Läs mer

BILFRITT. because they re worth it

BILFRITT. because they re worth it BILFRITT because they re worth it BILFRI MÅNAD SÄKER SKOLVÄG Trafiksituationen är farlig för våra barn och det är främst vi föräldrar som är orsaken till detta när vi skjutsar barnen till och från skolan.

Läs mer

Den svenska klimatdebatten har blivit överpolitiserad och vetenskapen riskerar att hamna i off-side

Den svenska klimatdebatten har blivit överpolitiserad och vetenskapen riskerar att hamna i off-side Den svenska klimatdebatten har blivit överpolitiserad och vetenskapen riskerar att hamna i off-side Lennart O. Bengtsson Professor, University of Reading, UK Medlem av Vetenskapsakademien Klimatpolitik

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 25 februari 2004 PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande (PE 338.504) Enrico Ferri Körkort Förslag

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas P7_TA(2012)0381 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer