Erfarenhetens betydelse vid kreditbedömning av småföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erfarenhetens betydelse vid kreditbedömning av småföretag"

Transkript

1 Erfarenhetens betydelse vid kreditbedömning av småföretag KREDITBEDÖMNING AV SMÅFÖRETAG anses vara en svår och komplicerad uppgift. En orsak till detta, såsom tidigare berörts i Balans 1, är att det många gånger saknas viktig redovisningsinformation. En annan orsak är att småföretagens säregna karaktäristika med låg och varierande (förväntad) avkastning samt kostnadsstruktur, medför att traditionella analyser av redovisningsinformation tenderar att ge mindre tillförlitliga prognoser av småföretags framtid 2. Kreditbedömare måste därför förlita sig på annan information som t.ex. rör produkter, marknadssituation och konjunktur. Uppgifter om ägare, företagsledning, anställda och övriga delar av humankapitalet har i sammanhanget stor betydelse. Dessa upplysningar ger dock ofta en mångtydig bild av det kreditsökande företaget, vilket ställer stora krav på erfarenhet och insikt hos kreditbedömaren. Ett vanligt antagande är att erfarna kreditbedömare fattar bättre kreditbeslut än oerfarna kreditbedömare eftersom erfarenhet antas leda till inlärning av effektiva och rationella beslutsprocesser. Med sådana beslutsprocesser avses förmågan att undersöka information på ett aktivt och metodiskt sätt samt att urskilja relevanta och nödvändiga upplysningar. Forskning har t.ex. visat att revisorer med minst fem års erfarenhet granskar färre upplysningar, förmår att identifiera relevanta upplysningar och göra snabbare bedömningar än nybörjare med mindre än två års erfarenhet 3. I denna artikel prövar jag antagandet om erfarna kreditbedömares överlägsna beslutsfattande genom att presentera forskningsresultat från en Forskning har visat att flerårig erfarenhet av kreditbedömning inte har så stor betydelse vid besluten som man tidigare trott. Men det betyder inte att kreditinstituten skall anställda oerfarna bedömare. Snarare behöver en kreditbedömare fördjupad kunskap inom beslutfattandets psykologi skriver Patric Andersson. Han presenterar här forskningsresultaten, som är en del av hans doktorsavhandling. studie ur min doktorsavhandling 4. Studien undersökte forskningsfrågan: Vad har erfarenhet för effekter på kreditbedömares beslutsprocess? Ett datorbaserat experiment med studenter, oerfarna och erfarna bankmän Under våren 2000 genomförde jag ett datorbaserat experiment med 61 deltagare vilka representerade tre olika kunskapsnivåer: novis, nybörjare och erfarna. Novisgruppen bestod av 19 högskolestudenter (4 kvinnor) med grundläggande redovisningskunskaper men med ringa erfarenhet av kreditbedömningar. Nybörjargruppen utgjordes av 19 banktjänstemän (8 kvinnor) som i snitt hade drygt 3 års erfarenhet av kreditbedömningar. I den erfarna gruppen ingick 23 banktjänstemän (2 kvinnor) som i genomsnitt hade 12,5 års erfarenhet och var kontorschefer. Medelåldern för de tre grupperna var i tur och ordning: 25 år, 34 år och 41 år. Majoriteten av banktjänstemännen hade civilekonomexamen. De 61 deltagarnas uppgift var att enskilt bedöma två kreditpropåer avseende två småföretags ansökan om banklån på drygt 2 Mkr och fatta beslut om dessa skulle avslås eller beviljas. I händelse av att lån beviljades angavs också räntesats och amorteringstid. Propåerna med tillhörande informationsunderlag presenterades genom ett egenhändigt utvecklat datorprogram för registrering och visualisering av beslutsprocesser vid kreditbedömning. Figur 1 (nästa sida) beskriver en av kreditpropåerna såsom den presenterades i datorprogrammet. Enligt uppföljningsenkäten som utdelades efter experimentet ansåg de medverkande bankmännen att kreditpropåerna var realistiska och innehöll tillräcklig mängd information för att kunna bedöma och fatta kreditbeslut. Deltagarna utvärderade kreditpropåerna med hjälp av 74 upplysningar varav 21 balansräkningsposter, 11 resulträkningsposter, 25 nyckeltal och 17 kvalitativa uppgifter. De tre föregående kategorierna, som motsvarade ungefär den mängd redovisningsinformation som en särskild kreditupplysning innehåller, sträckte sig över tre år. De kvalitativa uppgifterna beskrev kortfattat bl.a. företagsledningen, ägare, produkter, konkurrenter, kunder och leverantörer; uppgifter som var väsentliga för kreditbedömningar. För att tillförlitligt registrera vilken 28 Balans 6-7/2002

2 Balansräkning Resultaträkning Nyckeltal Kvalitativ Kreditpropå Beslutsmeny KREDITPROPÅ: FÖRETAG ETT AB Företaget ETT AB grundades för tre år sedan av två personer. Dessa två personer äger fortfarande företaget och är tillika styrelseledamöter. En av ägarna är också företagets VD. Företagsformen är aktiebolag. Verksamheten bedrivs i en större stad vid Mälaren. Företagets banktillgodohavande framgår av balansräkningen. Företaget önskar öka sina lån med cirka 2500 tkr för sin expansion. Din uppgift är att med hjälp av tillgänglig information fatta beslut om företagets kreditansökan om 2500 tkr. Figur 1. Skärmbild från datorprogrammet avseende en av kreditpropåerna. Observera att den översta raden anger tillgängliga datamenyer, vilka aktiveras genom klickning. information som deltagaren undersökte, var upplysningarna dolda och aktiverades genom klickning. Datorprogrammet tillämpade en funktion som kontinuerligt tillfrågade deltagaren om vad hon/han ansåg om den aktuella kreditpropån. Mer detaljer om datorprogrammet finns på Internet, <http://www.p1198.com> Deltagarna erhöll såväl muntliga som Figur 2. Deltagargruppernas genomsnittliga informationssökning. skriftliga instruktioner om experimentets uppgift. Framförallt betonades att de förväntades enbart undersöka de upplysningar som ansågs vara mest relevanta och viktiga. Mängd av sökt information Som framgår av figur 2 (nedan) aktiverade de erfarna bankmännen i medeltal 65 av de totalt 74 tillgängliga upplysningarna, vilket var signifikant mer än nybörjarna och noviserna som i sin tur granskade 55 respektive 48 upplysningar.vidare kan konstateras att skillnader förelåg mellan de tre deltagargrupperna rörande antalet aktiverade poster inom de fyra informationskategorierna. De skillnader som kunde säkerställas med statistisk analys var: (1) erfarna bankmän granskade fler poster i balans- och resulträkningen och fler nyckeltal än noviserna, (2) erfarna bankmän undersökte fler nyckeltal än nybörjarna, (3) nybörjarna undersökte fler poster i balansräkningen jämfört med noviser. Det kan hävdas att dessa signifikanta skillnader berodde på att de mer erfarna deltagargrupperna tagit mer tid på sig att bedöma de två kreditpropåerna och därför granskat mer information. Även om de erfarna bankmännen och nybörjarna faktiskt tog mer tid på sig (cirka 17 respektive 14 minuter) jämfört med noviserna (cirka 13 minuter) hade detta faktum ringa betydelse på informationsanvändningen. Det saknades också belägg för att de uppvisade skillnaderna i informationssökningen skulle vara relaterade till ålder. Således kunde det konstateras att de erfarna bankmännen tenderade att i sina bedömningar av de två kreditpropåerna konsekvent utnyttja en större mängd redovisningsinformation än de oerfarna. Tendensen hos de medverkande erfarna bankmännen att närmast granska all tillgänglig information var oväntad med tanke på att tidigare forskning har visat att experter liksom erfarna beslutsfattare förlitar sig på en liten mängd information tack vare förmågan att enbart beakta relevant information 5.De erfarna bankmännen verkade ha svårigheter att urskilja relevant från irrelevant och redundant information. Tendensen anknyter också till en tankemässig begränsning kallad överkonfidens, som betyder att beslutsfattare blir mer säkra på att bedömningen är korrekt ju större mängd information som undersöks, men motsvarande ökning av precisionen i bedömningen sker inte 6. Precisionen i konkursprognoser anses generellt stagnera så snart nyckeltal har undersökts 7. Detta kan jämföras med att Balans 6-7/

3 Figur 3. De tre deltagargruppernas undersökning av balansräkningen. Graferna representerar respektive deltagargruppers genomsnittliga användning av balansräkningsposter gällande de två kreditpropåerna. Den vertikala axeln mäter antalet deltagare som aktiverat en viss post. Den horisontella axeln betecknar de 21 posterna, som är rangordnade efter de erfarna bankmännens bruk. de medverkande erfarna bankmännen granskade i genomsnitt 20 nyckeltal. Undersökta balansräkningsposter och nyckeltal Datorprogrammets konstruktion gjorde det möjligt att studera vilka upplysningar som en deltagare har aktiverat och därmed implicit ansett vara relevanta och viktiga för kreditbedömning. Som tidigare påpekats instruerades deltagarna att enbart undersöka nödvändiga upplysningar. Eftersom det fanns signifikanta skillnader mellan deltagargrupperna rörande balansräkning och Figur 4. De tre deltagargruppernas undersökning av nyckeltal. Graferna representerar respektive deltagargruppers genomsnittliga aktivering av nyckeltal gällande de två kreditpropåerna. Den vertikala axeln mäter antalet deltagare som aktiverat ett visst nyckeltal. Den horisontella axeln anger de 25 nyckeltalen, som är rangordnade efter de erfarna bankmännens bruk. nyckeltal, var det intressant att närmare studera de aktiverade posterna inom dessa kategorier. Grupperna skiljde sig obetydligt vad gällde de övriga informationskategorierna, vilket torde bero på att det fanns få resultaträkningsposter och att granskning av den kvalitativa informationen erfordrade små förkunskaper. Enligt figur 3 verkar det finnas betydande olikheter mellan de erfarna och oerfarna bankmännen vad gällde undersökta balansräkningsposter, men det gick faktiskt bara att statistiskt säkerställa en skillnad och det var posten Summa eget kapital som nybörjargruppen aktiverade i större utsträckning än den erfarna gruppen. Med undantag för några poster, dvs. Långfristiga skulder, Summa tillgångar och Summa skulder, skiljde sig informationsanvändningen markant mellan å ena sidan noviserna och å andra sidan nybörjarna och de erfarna bankmännen. Dessa olikheter torde bero på att noviserna inte utvecklat tillräcklig kunskap för att granska balansräkningen; för detta krävs alltså mer än grundläggande redovisningskunskaper. Med tanke på de relativa likheterna mellan nybörjare 30 Balans 6-7/2002

4 och erfarna bankmän förefaller det som om cirka tre års erfarenhet av kreditbedömningar ger samma rutin gällande granskning av balansräkning. Notera att detta argument gäller för undersökning av balansräkningsposter.vad gäller tolkningen av dessa poster behövs sannolikt mer än tre års erfarenhet. Som framgår av figur 4 var de tre gruppernas användning av de 25 finansiella nyckeltalen olika. De erfarna bankmännen utnyttjade, statistiskt sett, i större utsträckning följande sex nyckeltal: cashflow/totala skulder, konsolideringsgrad, kapitalomsättningshastighet, kundfordringar/omsättning, cashflow/finansiella kostnader samt omsättning per anställd. Noviserna och nybörjarna undersökte nyckeltalen på ett likart sätt. Det är intressant att notera att de två mest utnyttjade nyckeltalen, soliditet och kassalikviditet, var ungefär lika för de tre grupperna och överensstämmer med i denna tidskrift tidigare rapporterade enkätresultat om kreditbedömares användning av nyckeltal 8. Deltagargruppernas nyckeltalsanvändning bör ställas i relation till den omfattande forskningen om prognoser av överlevnads- och konkursföretag för att på så sätt utvärdera om de tre grupperna förmådde att utnyttja de nyckeltal som empiriskt bevisats ha höga diagnosvärden. De mest förekommande variablerna i sådana prognosmodeller förefaller vara 9 : avkastning på totala kapital, kvoten sysselsatt kapital/balansomslutning, relationen skulder/tillgångar och förhållandet cashflow/totala skulder. Exempelvis noterades att endast 37 procent respektive 42 procent av noviserna och nybörjarna undersökte relationen mellan cashflow och totala skulder; ett resultat som pekar på behovet att ge oerfarna kreditbedömare fördjupad utbildning inom nyckeltalsanalys. Detsamma torde gälla de erfarna bankmännen. Passivt eller aktivt sökbeteende Information kan antingen sökas passivt eller aktivt. Ett passivt sökbeteende innebär att upplysningar granskas enligt den ordning som de presenteras, t.ex. att undersöka balansräkningen från den översta posten anläggningstillgånger till den nedersta posten eget kapital och skulder. Ett effektivt och rationellt sökbeteende är det aktiva som betyder att upplysningar granskas metodiskt med avseende på inbördes relevans och betydelse. Tidigare forskning har påvisat att ekonomiska experter tenderar att tillämpa aktiv informationssökning medan noviser och nybörjare passivt granskar information efter dess ordningsföljd 10. Därför förväntades det att den erfarna deltagargruppen skulle uppvisa mer aktiva sökbeteenden än de två oerfarna grupperna. Förekomsten av passivt sökbeteende mättes genom att korrelera (i) ordningen i vilken posterna inom en kategori presenterades på dataskärmen med (ii) sekvensen av hur deltagaren undersökte dem. För varje deltagare och inom de fyra informationskategorierna beräknades dylika korrelationer. Om korrelationskoefficienten översteg 0,85 pekade detta på att deltagaren var starkt påverkad av hur upplysningarna presenterades och uppvisade alltså passivt sökbeteende. Följande observerationer gjordes: (1) samtliga deltagare utnyttjade passiv granskning av resultaträkningsposterna och de kvalitativa upplysningarna, (2) cirka 52 procent av de erfarna bankmännen och 63 procent av nybörjarna undersökte balansräkningsposterna i den ordning de presenterades samt (3) cirka 83 procent av de erfarna bankmännen, 74 procent av nybörjarna och 67 procent av noviserna granskade nyckeltal i den ordning de presenterades på dataskärmen. Det är anmärkningsvärt att erfarna kreditbedömare inte utvecklat mer effektiva och rationella sökrutiner för granskning av redovisningsuppgifter än att läsa dem passivt i den ordning som de presenteras. Exempelvis vore det mer effektivt och rationellt att omgående studera nyckeltalen soliditet, kassalikviditet, kvoten cashflow-skulder och avkastning på totala tillgångar, vilka empiriskt bevisats ha höga diagnosvärden, än att vänta tills de senare dyker upp på raderna i nyckeltalsrapporten (eller på skärmen). Fattade beslut Deltagargrupperna uppvisade varierande grad av enighet om besluten för de två kreditpropåerna. Majoriteten av deltagarna, dvs. 19 erfarna bankmän, 15 nybörjare och 14 noviser, gav avslag till den första kreditpropån. Sjutton av noviserna och tolv av nybörjarna beslöt att bevilja kredit till den andra propån, medan de erfarna bankmännen var tveksamma och ville ömsom bevilja ömsom avslå. Sammantaget konstateras att det bland noviserna och nybörjarna rådde ganska stor enighet om de fattade besluten. Bland de erfarna bankmännen fanns inte motsvarande enighet. Dessutom visade statistiska tester att de erfarna bankmännen i större utsträckning var benägna att ge avslag än nybörjare och noviser. Fattade då grupperna korrekta beslut? Eftersom de två kreditpropåerna byggde på verkliga företag var det möjligt att tentativt utvärdera deltagarnas prestationer. Endast fyra deltagare, en nybörjare och tre erfarna bankmän, fattade helt korrekta beslut. En sådan utvärdering är dock diskutabel eftersom den endast bygger på två propåer. Beträffande beslutskonfidens fanns inga skillnader mellan deltagargrupperna: I genomsnitt upplevde deltagarna att de var ganska säkra på sina beslut. Grupperna angav inte signifikant olika räntesatser och amorteringstider; medelvärdena för dessa var 7,91 procent respektive 6,38 år. Skillnader i beslutsprocessen Datorprogrammet tillfrågade deltagaren kontinuerligt om vad hon/han ansåg om aktuell kreditpropå och därmed var det möjligt att studera hur deltagarens Balans 6-7/

5 beslutsfattande utvecklades över tiden. Med två minuters intervall gick det att fortlöpande följa dels riktningen (dvs. avslå eller bevilja) i deltagarens kreditbedömning, dels mängden av sökt information. Därmed blev det också möjligt att fastställa hur mängden av sökt information påverkade kreditbedömningen. Statistisk analys av datamaterialet avseende de båda kreditpropåerna resulterade i statistiskt säkerställda skillnader mellan deltagargrupperna. Noviserna använde mindre information (i snitt 55 procent) och mindre tid (cirka 7 minuter) för att skapa sig en uppfattning som upplevdes någorlunda säker. De erfarna bankmännen behövde mer information (i medeltal 73 procent) och mer tid (cirka 10 minuter) för att välja ståndpunkt om kreditpropåerna. Nybörjarna var någonstans mellan dessa motpoler: I genomsnitt undersökte de 67 procent av den tillgängliga informationen och blev övertygade om att ta ställning efter omkring 9 minuter. Analyser gjordes på hur var och en av de 61 deltagarna besvarat den kontinuerligt ställda frågan om vad de fortlöpande ansåg om aktuell kreditpropå. Majoriteten av deltagarna skiftade inte uppfattning om kreditpropåerna efter att ha aktiverat och granskat ytterligare information. Endast tolv respektive sex deltagare förblev tveksamma till de två kreditpropåerna efter att ha undersökt alla upplysningar. Tendensen bland deltagarna att inte skifta uppfattning efter att ny och ytterligare information aktiverats anknyter till andra tankemässiga begränsningar: sökande efter bekräftande information respektive förvrängning och bortträngning av information till förmån för den bedömning eller det beslut som initialt upplevs mest fördelaktigt. Dessa allmänt förekommande begränsningar antas ske på grundval av att beslutsfattaren söker undvika att hamna i tillstånd av kognitiv dissonans där hon/han tankemässigt känner sig obekväm av den motstridiga informationen 11. Avslutande kommentarer Denna artikel har presenterat forskningsresultat som pekar på att flerårig erfarenhet av kreditbedömning inte är den förträffliga lärare som många vill tro. Detta betyder ingalunda att banker och andra kreditgivningsinstitut skall låta oerfarna kreditbedömare, eller för den delen studenter, bli ansvariga för all slags kreditbedömning. Slutsatsen är snarare att kreditbedömare behöver som komplement till erfarenhet fördjupad utbildning inom beslutsfattandets psykologi för att kunna utveckla effektiva och rationella beslutsprocesser. Exempelvis bör denna utbildning ge kunskap om informationsbearbetning och tankemässiga begränsningar. Psykologisk beslutsforskning har bl.a. visat att personer som lärt sig att identifiera och bortse från irrelevant information gör mer korrekta bedömningar. Detsamma torde gälla för kreditbedömare som får motsvarande insikter om redovisningsmässiga och andra upplysningar. Ett konstruktivt och pedagogiskt tillvägagångssätt är att låta kreditbedömare individuellt fatta beslut om ett antal kreditpropåer för att sedan åskådliggöra deras beslutsprocesser och därmed medvetandegöra hur de resonerat kring berörda beslutsunderlag och hur de hanterat kognitiva begränsningar. För en sådan deltagaraktiv pedogogik kan föreliggande datorprogram ha stor betydelse och även kunna användas vid undervisning inom andra delar av redovisningsområdet. En annan slutsats är att småföretagare som fått avslag på lånansökan inte skall låta sig nedslås utan försöka igen med en annan bank, ty såsom ovannämnda resultat visar finns det en god chans att andra kreditbedömare fattar annorlunda beslut. Det är dock anmärkningsvärt att kreditbedömare inom samma bankorganisation på basis av samma information kan nå fram till motstridiga kreditbeslut. Dessutom indikerar de presenterade forskningsresultaten att det är fruktbart och nödvändigt att empiriskt studera hur kreditbedömare och andra yrkesmän i näringslivet fattar beslut för att erhålla kunskap om vilka faktorer som ligger till grund för ekonomiskt beteende. Förutom teoretiska implikationer för de ekonomiska och psykologiska vetenskaperna, är sådan kunskap av praktiskt värde för utbildning, utveckling av beslutsstödsmedel och effektivisering av affärsverksamhet. Som denna artikel visat kan kunskap om beslutsprocesser hos erfarna och oerfarna beslutsfattare med framgång utvinnas av datorbaserade experiment i ekonomisk-psykologisk anda. Ekon. dr Patric Andersson är verksam vid Sektionen för ekonomisk psykologi på Handelshögskolan i Stockholm. Han medverkade senast i Balans nr 8-9/2001. Diagram: MICHAEL SANZ Referenser 1) Svensson, B. (2000). Kreditgivarnas krav på bättre redovisningsinformation från små och medelstora företag. Balans 8/9, s ) Hall, G. (1992). Reasons for insolvency amongst small firms A review and fresh evidence. Small Business Economics 4, s ) Davis, J. T. (1996). Experience and auditors selection of relevant information for preliminary control risk assessment.auditing:a Journal of Practice and Theory 15, s ) Andersson, P. (2001). Expertise in credit granting: Studies on judgment and decision-making behavior. Doktorsavhandling, Handelshögskolan i Stockholm. 5) Shanteau, J. (1995). Expert judgment and financial decision making. Ur B. Green, (Red.), Risk behaviour and risk management (s ), Företagsekonomiska Institutionen, Stockholms Universitet. 6) Sjöberg, L. (1982). Aided and unaided decision making: Improving intuitive judgement. Journal of Forecasting 1, s ) Iselin, E. R. (1996). Accounting information and the quality of financial managerial decisions. Journal of Information Science 22, s ) Andersson, P. (2001). Användningen av redovisningsinformation och annan information i kreditbedömningen: En empirisk undersökning. Balans 8-9, s ) Altman, E. I. (1993). Corporate financial distress and bankruptcy : complete guide to predicting, avoiding distress and profiting from bankruptcy. New York:Wiley. 10) Choo, F. (1989). Expert-novice differences in judgment/decision making research. Journal of Accounting Literature 8, s ) Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press. 32 Balans 6-7/2002

Användning av redovisningsinformation. en empirisk undersökning

Användning av redovisningsinformation. en empirisk undersökning Användning av redovisningsinformation i kreditbedömning: en empirisk undersökning BALANS HAR I ETT ANTAL INTRESSANTA artiklar behandlat kreditbedömning. Exempelvis har intuitionens betydelse för kreditbeslutet

Läs mer

SÅ PÅVERKAR PSYKOLOGI DINA AFFÄRER

SÅ PÅVERKAR PSYKOLOGI DINA AFFÄRER SÅ PÅVERKAR PSYKOLOGI DINA AFFÄRER Föredrag på Stockholm 2012: Framtidens marknad Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm 2012-02-21 kl 1520-1540 Docent Patric Andersson Sektionen för media och ekonomisk

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering

Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering Hur snacket går & vem som får pengarna Jeaneth Johansson & Malin Malmström Vem är innovatör/entreprenör Sociala konstruktioner Konstruktioner

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

Valuation Konkurrentrapport

Valuation Konkurrentrapport Org.nr: -67 Valuation Konkurrentrapport Om Valuation Företagsvärderingar Information Om Valuation Företagsvärderingar Bakgrund Valuation Företagsvärderingar startades och ägs av ett antal partners. Vi

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Entreprenöriellt beslutsfattande:

Entreprenöriellt beslutsfattande: Entreprenöriellt beslutsfattande: Individer, uppgifter och tankesätt Vad studien handlar om De enskilda entreprenörernas beslutsfattande, beroende på deras expertisnivå och uppgiftens kognitiva karaktär.

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

Jämförelse av andelen kreditvärdiga/icke kreditvärdiga 2010-10-01 och 2011-10-01

Jämförelse av andelen kreditvärdiga/icke kreditvärdiga 2010-10-01 och 2011-10-01 December 2011 Jämförelse av andelen kreditvärdiga/icke kreditvärdiga 2010-10-01 och 2011-10-01 Rapport från Soliditet 1 Jämförelse av andelen Kreditvärdiga/icke kreditvärdiga 2010-10-01 och 2011-10-01

Läs mer

Assessios guide om OBM

Assessios guide om OBM Assessios guide om OBM assessios guide om obm 1 Visioner eller finansiella mål skapar aldrig lönsamhet. Det är ett resultat av mänskligt beteende i organisationen. Det är i första linjen som resultatet

Läs mer

), beskrivs där med följande funktionsform,

), beskrivs där med följande funktionsform, BEGREPPET REAL LrNGSIKTIG JeMVIKTSReNTA 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Diagram R15. Grafisk illustration av nyttofunktionen för s = 0,3 och s = 0,6. 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 s = 0,6 s = 0,3 Anm. X-axeln

Läs mer

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Umeå Universitet 041025 Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Grupp 3: Christina Grahn, dit01cgn@cs.umu.se Dan Kindeborg, di01dkg@cs.umu.se David Linder, c01dlr@cs.umu.se Frida Bergman, dit01fbn@cs.umu.se

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Factoryprice Europe AB

Factoryprice Europe AB 2012-08-22 08:46 FÖRETAGSRAPPORT Factoryprice Europe AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Factoryprice Europe AB Organisationsnummer: 556690-6789 Adress: Postnummer/Ort: Säte Telefon: Företagsform: Norrgatan

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Budspridning och transaktionskostnader

Budspridning och transaktionskostnader Budspridning och transaktionskostnader inom offentlig upphandling Mats Bergman och Johan Stake Mats Bergman är professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola och forskar främst om konkurrens- och

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag. Rapport från Soliditet

November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag. Rapport från Soliditet November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Rapport från Soliditet 1 Jämförelse av andelen Kreditvärdiga/icke kreditvärdiga bolag per 2009-10-01 och 2010-10-01 I Soliditets expertmodell får

Läs mer

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr 2012-08-22 08:47 FÖRETAGSRAPPORT Interaktiv Säkerhet Norden AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Interaktiv Säkerhet Norden AB Adress: Norrgatan 10 Postnummer/Ort: Säte 432 41 Varberg Varbergs kommun Telefon:

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 Page 1 of 7 Standard 2008-05-27 10:06 AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 AAA Högsta kreditvärdighet Limit

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys

» Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys » Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys Norrköping 2013-02-05 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ9 Räkenskapsanalys» Välkommen, syfte och tidsplan http://www.youtube.com/watch?v=4eci6wjpbze» Repetition»

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 53 (222) TSEK Resultat efter skatt 90 (- 539) TSEK Resultat per aktie 0,23 (-0,8) SEK per aktie Som tidigare meddelats har Taurus Petroleum

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

Titania El-Service AB - 5567406326

Titania El-Service AB - 5567406326 Standard 2015-02-26 09:39 Hans-Göran Grännby TITANIA EL-SERVICE AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR.

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust

Läs mer

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER FÖR DIG SOM VÄRDERAR ELLER KREDITBEDÖMER Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER Du kan tentera

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Översikt - Miniupplysning

Översikt - Miniupplysning Nya Uddevallas Möbelsnickeri AB Org.nummer: 556750-2371 Adress: Ruddammsgatan 11, 257 33 Rydebäck Telefon: 042-149320 Översikt - Miniupplysning Ekonomi (1101-1112) Händelser Nettoomsättning 497399 tkr

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Men hur trovärdig är studien egentigen?

Men hur trovärdig är studien egentigen? Men hur trovärdig är studien egentigen? Hur skakig får en utvärdering vara? Sent i våras publicerades rapporten Utvärdering av Socialtjänstens och Ideella kvinnojourers insatser för Våldsutsatta kvinnor

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Litteraturinspektion på det inledande teoriavsnittet (7,5 hp)

Litteraturinspektion på det inledande teoriavsnittet (7,5 hp) MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Redovisning & Revision (AV) Peter Öhman 2011-05-06 Litteraturinspektion på det inledande teoriavsnittet (7,5 hp) För godkänt krävs 25 poäng av 50 (använd

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947

Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947 Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947 Delårsrapport för perioden september 2011 maj 2012 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med motsvarande period år 2010/2011. Safe at Sea AB:s

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave Analystidpunkt: november 2003 Anmärkning: Det här är ett exempel på hur du kan använda programmet Hitta kursvinnare för att analysera om en aktie

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer