Organisationsnummer: Skuldsaldo (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr"

Transkript

1 :47 FÖRETAGSRAPPORT Interaktiv Säkerhet Norden AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Interaktiv Säkerhet Norden AB Adress: Norrgatan 10 Postnummer/Ort: Säte Varberg Varbergs kommun Telefon: Organisationsnummer: Verksamhetsbeskrivning: Bolagsordning: Bolaget ska bedriva rådgivning, utbildning och hantering av säkerhet och kundtjänstrelaterade ärenden på internet och därmed förenlig verksamhet. Företagsform: Aktiebolag Bransch: 6202, Datakonsultverksamhet Registreringsdatum: Tidigare företagsnamn: Grundstenen , AB Nuvarande namn registrerat RAPPORTÖVERSIKT Rating: B Status: Normal F-skatt: F-skattsedel finns Skuldsaldo Koncern: Betalningsanmärkning Antal anställda: 0 Total omsättning (tkr): Resultat efter finansnetto (tkr): Ansökan betalningsförl. Revisorsreservation: Aktiekapital: (kr) STATUS F-skatt: Registrerad som arbetsgivare: Registrerad för moms: Aktiv i moms: Status: F-skattsedel finns Normal RATING Rating: B Kredit mot säkerhet Ratingen uppdateras dagligen. Datum för senaste ratingpåverkan: Limit (tkr): 0 BETALNINGSBETEENDE Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): 0 kr Betalningsanmärkningar: 0 kr Ansökan: 0 kr Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden) totalt: 0 kr

2 varav a-mål: varav e-mål: Betalningsanmärkningar Datum Belopp Anmärkningstyp Fordringsägare Inga betalningsanmärkningar Ansökningar Datum Belopp Ansökningstyp Fordringsägare Inga ansökningar registrerade BOKSLUT Bokslut i sammandrag Branschsnitt Bokslutsår Antal månader Total omsättning (tkr) Antal anställda Avskrivningar (tkr) Resultat efter avskrivn. (tkr) Resultat efter finansnetto (tkr) Årets resultat (tkr) Vinstprocent Aktiekapital Justerat eget kapital (tkr) Soliditet (%) Kassalikviditet (%) Avkastning totalt kap. (%) Avkastning eget kap. (%) Totalt ställda panter (tkr) Total lönekostnad(tkr) Revisorsreservation Revisorskommentar Resultaträkning (tkr) Kostn. Indeln. Kostn. Indeln. Kostn. Indeln. Nettoomsättning Förändring av lager mm Aktiverat arbete Övriga rörelseintäkter Total omsättning (tkr) Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Jämförelsestörande poster Övriga rörelsekostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat efter avskrivningar

3 Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag Ränteintäkt koncernföretag Externa ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Summa finansiella intäkter Räntekostnader koncernföretag Externa räntekostnader Summa räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Jämförelsestörande finansiella poster Resultat efter finansiella poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Summa extraordinära poster Resultat före bokslutsdisposition Koncernbidrag Aktieägartillskott Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Årets resultat Balansräkning (tkr) Tecknat ej inbetalt kapital Balanserande utgifter FoU Patent, licenser Goodwill Övriga imateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) Summa imateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Varav mark Maskiner Inventarier Summa maskiner och inventarier Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara) Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) Summa materiella anläggningstillgångar Andelar i koncern- och intresseföretag fordringar på koncern- och intresseföretag Lån till delägare och närstående Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar Pågående arbete Övrigt varulager 0 0 0

4 Summa varulager Kundfodringar Fordringar hos koncern- och intresseföretag Övriga kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar Summa kortfristiga placeringar Summa kassa/bank Övriga omsättningstillgångar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Övrigt bundet eget kapital Summa bundet eget kapital Balanserat resultat Erhållna/lämnade koncernbidrag Erhållna/lämnade aktieägartillskott Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Summa obeskattade reserver Summa avsättningar Obligationslån Långfristiga skulder till kreditinstitutioner Skulder till koncern- och intresseföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner Leverantörsskulder Skulder till koncern- och intresseföretag Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder NOTERINGAR OCH ÖVRIG INFORMATION Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar Övriga säkerheter Summa säkerheter Villkorat aktieägartillskott Övriga ansvarsförbindelser Summa ansvarsförbindelser Utdelning Antal anställda Löner till styrelse och VD Varav tantiem Löner till övriga Varav resultatlön Sociala kostnader

5 Avtal om avgångsvederlag Beviljad checkräkningskredit Utnyttjad checkräkningskredit Nyckeltal Branschsnitt Omsättning (tkr) Resultat efter finansnetto (tkr) Beräknat eget kapital (tkr) Tillgångar (tkr) Antal anställda Soliditet (%) Kassalikviditet (%) Balanslikviditet (%) Vinstmarginal (%) Avk totalt kapital (%) Avk eget kapital (%) Skuldränta (%) Riskbuffert Skuldsättningsgrad (ggr/år) Räntetäckningsgrad , Kapitalomsättningshastighet (ggr/år) FASTIGHET Enligt fastighetstaxering från Skatteverket Fastighet saknas. KONKURSFORDRINGAR Datum Belopp Konkursbo Inga konkursfordringar registrerade. FÖRETAGSINTECKNINGAR Totalt inteckningsbelopp Företagsinteckningar saknas Antal KONCERN Koncernanknytning Körberg Schottenius Partners AB, (SE), Interaktiv Säkerhet Norden AB, (SE), BIFIRMA/PARALLELLFIRMA Bifirma/Parallellfirma saknas ÄGARE/LEDNING Firmatecknare Firman tecknas av styrelsen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Namn Personnummer Funktion Tillträtt

6 Namn Personnummer Funktion Tillträtt Karlsson, Klas Vd & ordförande Schottenius, Johan Vilhelm Ledamot Körberg, Per-Ola Ledamot Bjurenheim, Tore Revisor HISTORISK STYRELSEINFORMATION Namn Personnummer Funktion Tillträtt Avgått Berggren, Anita Helena Ledamot Eljans, Eva Margareta Suppleant Aspling, Sven Per Björn Revisor Nordström, Hans Göran Revisorsuppleant Svensk Handelstidning Justitia S151, Stockholm Tel: