Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27"

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf. Louise Marklund (ka) Ingela Jönsson (ka) Marianne Olsson (sb) Mats Kristensson (c) Robert Bull, vice ordf. (s) Göran Andersson (s) Rikard Larsson (s) Thomas Collberg (s) Lars Käck (s) Övriga deltagande: Birgitta Adolfsson (fp) Monika Bondesson, förvaltningschef Bengt Bärås (fp) Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Hilkka Rutgersson (ka) Susanne Lundell, ekonom Roland Flyckt (kd) Elisabeth Widskog, avd.chef ÄO, , Anita Andersson (s) Gerhard Bernhardsson (s) Isabell Eriksson (s) Anette Johansson (mp) Justerande: Rikard Larsson Justeringens plats och datum: Kommunkontoret Underskrifter: Sekreterare Paragraf Birgitta Rolfsdotter Johannesson Ordförande Justerande Reidun Lorentzon Rikard Larsson Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Birgitta Rolfsdotter Johannesson

2 1 SN 167 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Dagordningen uppläses med följande tillägg: Punkt 3, Information om arbetet vid vuxenenheten IFO lyfts ut. Redovisning vid nämndens sammanträde Punkt 18, Utvidgning av den dagliga sysselsättningen inom avdelningen för funktionshinder lyfts ut. Behandlas vid nämndens sammanträde Redovisning av delegeringsbeslut beslutar att godkänna dagordningen med tillägg.

3 2 Dnr SN 168 EXTERN GENOMLYSNING AV SOCIALFÖRVALTNINGENS EKONOMI Ärendebeskrivning Vid socialnämndens arbetsutskott efterlyste ordförande Reidun Lorentzon en extern genomlysning av socialförvaltningens ekonomi enligt KFs beslut s arbetsutskott beslutade , 279, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en extern genomlysning av förvaltningens ekonomi. Förvaltningen har varit i kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som åtagit sig uppdraget. Uppdrag Analys av kostnader, trender och utvecklingstendenser Analys av fullmäktiges ramtilldelning i förhållande till socialnämndens internbudget Analys av nämndens kostnader i förhållande till jämförbara kommuner Analys av nämndens kostnader i förhållande till standardkostnaden Identifiera förbättringsområden Kommentarer och slutsatser Analysuppdraget beräknas påbörjas i början av november. Monika Bondesson, förvaltningschef, föredrar ärendet. beslutar att notera informationen.

4 3 Dnr SN 169 INFORMATION OM FÖRVALTNINGENS SVAR PÅ LEX SARA-ANMÄLAN Ärendebeskrivning Elisabeth Widskog, avdelningschef äldreomsorgen, informerar om förvaltningens svar på Lex Sara-anmälan från Valåsens äldreboende, avdelning Carlshöjd. beslutar att notera lämnad information.

5 4 SN 170 INFORMATION FRÅN PROJEKT FIXARTJÄNST Ärendebeskrivning Socialförvaltningen inrättade 2008 en fixartjänst finansierad med projektmedel. Projekttiden sträcker sig från till och med Förutom besök och säkerhetsronder som genomförts har Fixar-Mariette också informerat KPR, SPF, Handikapprådet, Synskadades riksförbund och APThemtjänsten i Skärhamn. Hon har också deltagit på frivilligcentralens verksamheter genom att informera och hjälpa till vid sammankomster och aktiviteter. Vidare har hon deltagit vid utbildningar på brandstationen. Elisabeth Widskog, avdelningschef äldreomsorgen, föredrar ärendet. beslutar att notera informationen.

6 5 SN 171 BISTÅND KAP 4 1 SoL, REDOVISNING Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr: Stickprov nr: Monika Bondesson, förvaltningschef, redovisar stickprov. beslutar Att lägga redovisningen till handlingarna.

7 6 SN 172 ÖVRIGT BISTÅND KAP 4 1 SoL, REDOVISNING Anmälan om övrigt bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr 24: Stickprov nr 38: Bifall omsorg Bifall demensboende Elisabeth Widskog, äldreomsorgschef, redovisar stickprov. beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

8 7 SN 173 BISTÅND KAP LSS Anmälan om bistånd kap LSS under tiden Stickprov nr 1: Bifall avlösarservice Monika Bondesson, förvaltningschef, redovisar stickprov. beslutar att notera lämnad information.

9 8 Dnr SN 174 VERKSTÄLLDA OCH EJ VERKSSTÄLLDA BESLUT SÄRSKILT BOENDE Aktuell situation inom äldreomsorgen samt verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende, perioden , redovisas. Elisabeth Widskog, avd.chef äldreomsorgen, föredrar ärendet. beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

10 9 Dnr SN 175 ANMÄLAN AV AU:S PROTOKOLL , , , , , 279, 282 beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

11 10 Dnr SN 176 ÅTERRAPPORTERING OM UTVECKLINGSMEDEL TILL FÖREBYGGANDE INSATSER INOM ALKOHOL- OCH DROGOMRÅDET Ärendebeskrivning beviljades Tjörns kommun kr från länsstyrelsen. Ansökan utgick från följande sju målsättningar: - Genomföra förvaltningsövergripande utbildningsinsatser för barn och ungdomspersonal kring teman som barn i missbruksmiljö och Internet - Erbjuda tonåringar som lever i en missbruksmiljö möjlighet att delta i stödgrupper - Samordna och initiera en långsiktig satsning av olika föräldrastödjande insatser - Förstärka skolornas tobakspreventiva arbete och utveckla en form för Livskunskap - Stödja ungdomsråden och via föreningslivet initiera drogförebyggande insatser - Säkerställa forstsatt satsning av utbildningar i ansvarsfull alkoholhantering För att rekvirera sista tredje delen ( kr) av bidraget från länsstyrelsen, förutsetts att socialnämnden i Tjörns kommun via ett protokollbeslut godkänner slutrapporten. s arbetsutskott föreslog , 268, socialnämnden besluta att godkänna återrapport om drogförebyggande medel ht 2007 till vt beslutar Exp. att godkänna återrapport om drogförebyggande medel ht 2007 till vt 2008.

12 11 Dnr SN 177 ÅTERRAPPORTERING TILL LÄNSSTYRELSEN MED ANLEDNING AV UPPFÖLJANDE VERKSAMHETSTILLSYN AV MISSBRUKSVÅRDEN I TJÖRNS KOMMUN ENLIGT 13 KAP 2 SoL Ärendebeskrivning Länsstyrelsen riktade i tillsynsbeslut den 16 januari 2006 allvarlig kritik mot nämndens arbete med personer som har missbruk och psykiska funktionshinder. Nämnden återrapporterade den 3 juli 2006 vilka åtgärder nämnden hade vidtagit och planerade att vidta för att komma tillrätta med bristerna. Länsstyrelsen genomförde en uppföljande tillsyn hösten Med anledning av denna tillsyn beslutade länsstyrelsen den 6 maj 2008 rikta allvarlig kritik mot nämnden i ett antal punkter. Beslutet innehöll en begäran om återrapportering i flera steg. Nämnden lämnade den 30 maj 2008 den första skriftliga återrapporteringen enligt länsstyrelsens begäran. Mikael Thörn, vid länsstyrelsen socialenhet meddelade vid förfrågan per telefon i juni att återrapporteringen var tillfredsställande. Denna återrapportering till länsstyrelsen innehåller de av länsstyrelsen begärda uppgifterna: Skriftliga rutiner för: handläggning och dokumentation enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2006:5 och handbok. hur barnperspektivet ska beaktas hur inkomna klagomål ska beaktas. Redogörelse för: hur behovet av bostäder för personer i målgruppen som idag saknar eget boende tillgodoses, hur långt nämnden kommit när det gäller byggandet av bostäder med särskild service för personer med psykiska funktionshinder och missbruk nämndens arbete med att upprätta ledningssystem för kvalitet i verksamheten enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2006:11 nämndens arbete med att ta fram en handlingsplan och rutiner för arbetet med våldsutsatta kvinnor. s arbetsutskott föreslog , 269, socialnämnden besluta att tillstyrka återrapporteringen till länsstyrelsen, samt att en återrapportering görs till socialnämnden efter länsstyrelsens nästa besök. Yrkande Anita Andersson (s) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att se över uppföljningen av barnperspektivet och hur konkret arbeta med frågan. Monika Bondesson, socialchef, föredrar ärendet.

13 12 beslutar Exp. att tillstyrka återrapporteringen till länsstyrelsen, att en återrapportering görs till socialnämnden efter länsstyrelsens nästa besök, samt Uppdrag att ge förvaltningen i uppdrag att se över uppföljningen av barnperspektivet och hur man konkret kan arbeta med frågan.

14 13 Dnr SN 178 RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA GYNNANDE BISTÅNDSBESLUT ENLIGT 4 KAP 1 SoL, KVARTAL 2, 2008 Ärendebeskrivning Kvartalsrapport 2, 2008, avseende rubricerat ärende presenteras. Äldreomsorgen inrapporterar fem fall och IFO ett fall avseende ovanstående. Inom handikappomsorgen har kommunen inget fall att rapportera inom den anvisade tidsperioden till och med 31 juni Samma rapport lämnas till Länsstyrelsen, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige. Denna återrapportering sker varje kvartal. Bakgrund Från Sveriges Kommuner och Landsting har kommit ett cirkulär (2006:35) avseende den rapporteringsskyldighet som införs i 16 kap socialtjänstlagen och som träder i kraft Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enl 4 kap 1 SoL. Rapportering ska ske till Länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Genom en ändring i SoL ska en kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enl 4 kap 1 SoL som någon är berättigad till enligt beslut från kommunen, åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften tillfaller staten. Rapportering till Länsstyrelsen sker på individnivå, en gång per kvartal. Årets andra rapport besvarades Länsstyrelsen s arbetsutskott föreslog , 270, socialnämnden besluta att notera kvartalsrapport 2, beslutar Exp. att notera kvartalsrapport 2, 2008.

15 14 Dnr SN 179 FÖRSLAG TILL SYNPUNKTER FRÅN SOCIALFÖRVALTNINGEN BETRÄFFANDE DETALJPLAN FÖR TOFTENÄS 1:15, 1:17 OCH 1:31, MALAGA Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde , 148, beslutat att samråd ska ske över rubricerad detaljplan enligt 5 kap 20 plan- och bygglagen. Detaljplaneförslaget är ute på samråd under tiden Socialförvaltningen har getts tillfälle att lämna synpunkter senast 8 augusti. Anstånd med besvarande har lämnats till dess att socialnämnden haft sitt sammanträde. Socialförvaltningens synpunkter I övrigt hänvisas till den av socialnämnden tidigare godkända skrivelsen rörande synpunkter från Socialförvaltningen beträffande utvecklingen av det framtida Tjörn, som innehåller generella beskrivningar av behov att beakta. Sammanfattningsvis handlar det om ett ökande behov lättskötta och tillgängliga mindre bostäder lämpliga för äldre och/eller funktionshindrade i ordinarie bostadsbestånd, i olika upplåtelseformer (även villor), nära service, kollektivtrafik och mötesplatser samt lägenheter för ensamstående och ungdomar. s arbetsutskott föreslog , 271, socialnämnden besluta att godkänna förslaget till synpunkter beträffande Detaljplan för Toftenäs 1:15, 1:17 och 1:31, Malaga. beslutar Exp. att godkänna förslaget till synpunkter beträffande Detaljplan för Toftenäs 1:15, 1:17 och 1:31, Malaga

16 15 Dnr SN 180 FÖRSLAG TILL SYNPUNKTER FRÅN SOCIALFÖRVALTNINGEN BETRÄFFANDE DETALJPLAN FÖR MOSSHOLMENS MARINA, DEL AV ARÖD 6:1, 6:2 M.FL. Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde , 76, beslutat att samråd ska ske över rubricerad detaljplan enligt 5 kap 20 plan- och bygglagen. Detaljplaneförslaget är ute på samråd under tiden Socialförvaltningen har getts tillfälle att lämna synpunkter senast 15 augusti. Anstånd med besvarande har lämnats till dess att socialnämnden haft sitt sammanträde. Socialförvaltningens synpunkter I övrigt hänvisas till den av socialnämnden tidigare godkända skrivelsen rörande synpunkter från Socialförvaltningen beträffande utvecklingen av det framtida Tjörn, som innehåller generella beskrivningar av behov att beakta. Sammanfattningsvis handlar det om ett ökande behov lättskötta och tillgängliga mindre bostäder lämpliga för äldre och/eller funktionshindrade i ordinarie bostadsbestånd, i olika upplåtelseformer (även villor), nära service, kollektivtrafik och mötesplatser samt lägenheter för ensamstående och ungdomar. s arbetsutskott föreslog , 272, socialnämnden besluta att godkänna förslaget till synpunkter beträffande Detaljplan för Mossholmens Marina, del av Aröd 6:1, 6:12 m.fl. beslutar Exp. att godkänna förslaget till synpunkter beträffande Detaljplan för Mossholmens Marina, del av Aröd 6:1, 6:12 m.fl.

17 16 Dnr SN 181 FÖRSLAG TILL SYNPUNKTER FRÅN SOCIALFÖRVALTNINGEN BETRÄFFANDE DETALJPLANEFÖRSLAG FÖR RÖNNÄNG 1:34, 1:560 M.FL. ÖSTRA VEBERGA Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har , 7, beslutat att samråd ska ske över rubricerade detaljplan enligt 5 kap 20 plan- och bygglagen.. Detaljplaneförslaget är ute på samråd under tiden Socialförvaltningen har getts tillfälle att lämna synpunkter senast 11 april. Socialförvaltningens synpunkter I övrigt hänvisas till den av socialnämnden tidigare godkända skrivelsen rörande synpunkter från Socialförvaltningen beträffande utvecklingen av det framtida Tjörn, som innehåller generella beskrivningar av behov att beakta. Sammanfattningsvis handlar det om ett ökande behov lättskötta och tillgängliga mindre bostäder lämpliga för äldre och/eller funktionshindrade i ordinarie bostadsbestånd, i olika upplåtelse samt lägenheter för ensamstående och ungdomar.former (även villor), nära service, kollektivtrafik och mötesplatser samt lägenheter för ensamstående och ungdomar. s arbetsutskott föreslog , 273, socialnämnden besluta att godkänna förslaget till synpunkter beträffande Detaljplaneförslag för Rönnäng 1:34, 1:560 m.fl. Östra Veberga beslutar Exp. att godkänna förslaget till synpunkter beträffande Detaljplaneförslag för Rönnäng 1:34, 1:560 m.fl. Östra Veberga

18 17 Dnr SN 182 UPPDRAG FRÅN REVISORERNA ATT GRANSKA HUR FULLMÄKTIGES BESLUT VERKSTÄLLS Ärendebeskrivning Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har av revisorerna fått i uppdrag att granska hur fullmäktiges beslut verkställts. Man har i ett första steg valt ett antal beslut som handlar om policy och regler/rutiner. Öhrlings efterfrågar beslut som fattats av nämnden och vilka åtgärder som har genomförts. Svaren ska dokumenteras i form av protokoll, andra beslut, planer, utvärderingar m.m. Motsvarande förfrågan har under 2007 översänts till förvaltningscheferna. Kommunledningen begärde 2007 in samtliga chefers svar på ovanstående frågor och kommunchef Bo Svensson författade efter detta ett sammanställt svar från Tjörns kommun. s arbetsutskott föreslog , 275, socialnämnden att ställa sig bakom Bo Svenssons yttrande med kompletterande skrivning kring bisysslor, kvalitetsledningssystem samt nytt IT-system. Yrkande Gun Alexandersson-Malm (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Anita Andersson (s) och Thomas Collberg (s) yrkar återremiss för ge förvaltningen i uppdrag att inarbeta en mångfaldsplan. Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att socialnämnden beslutat enligt Gun Alexandersson-Malms yrkande. Omröstning Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som röstar bifall till förslaget, röstar ja. Den som röstar återremiss av ärendet, röstar nej.

19 18 Omröstningsresultat 8 JA-röster: Yvonne Andersson (m), Ulla-Britt Elkan (m), Gun Alexandersson-Malm (fp), Reidun Lorentzon (kd), Louise Marklund (ka), Ingela Jönsson (ka), Marianne Olsson (sb), Mats Kristensson (c). 5 NEJ-röster: Robert Bull (s), Anita Andersson (s), Rikard Larsson (s), Thomas Collberg (s), Lars Käck (s). Monika Bondesson, socialchef, föredrar ärendet. beslutar Exp. att ställa sig bakom Bo Svenssons yttrande med kompletterande skrivning kring bisysslor, kvalitetsledningssystem samt nytt IT-system.

20 19 Dnr SN 183 REDOVISNING AV STICKPROV RÖRANDE BISTÅND ENL KAP 4 1 SoL Ärendebeskrivning Redovisning av biståndsbeslut inom familje- och individomsorg, äldreomsorg samt LSS görs genom stickprov vid socialnämndens sammanträden. Vid nämndens sammanträde föreslogs att stickprov ej ska redovisas inför nämnden, då berörda biståndstagare lätt kan identifieras. Annat redovisningsförfarande efterlyses. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag på alternativ åtgärd. Förvaltningen föreslår att stickprov av bistånd avseende familje- och individomsorg, äldreomsorg samt LSS jml kap 4 1 SoL redovisas för justeringsmannen vid justeringstillfället. s arbetsutskott föreslog , 276, socialnämnden besluta att avslå förvaltningens förslag om att stickprov av bistånd avseende familje- och individomsorg, äldreomsorg samt LSS jml kap 4 1 SoL redovisas för justeringsmannen vid justeringstillfället, att redovisning av biståndsbeslut inför socialnämnden inom familje- och individomsorg, äldreomsorg samt LSS ska vara oförändrad, samt att redovisningen avidentifieras, behov och beslut redovisas. beslutar att att att avslå förvaltningens förslag om att stickprov av bistånd avseende familjeoch individomsorg, äldreomsorg samt LSS jml kap 4 1 SoL redovisas för justeringsmannen vid justeringstillfället, redovisning av biståndsbeslut inför socialnämnden inom familje- och individomsorg, äldreomsorg samt LSS ska vara oförändrad, samt redovisningen avidentifieras, behov och beslut redovisas.

21 20 Dnr SN 184 ANSÖKAN OM BIDRAG 2008, KVINNOJOUREN I STENUNGSUND Ärendebeskrivning En ansökan om verksamhetsbidrag kr för år 2008 har inkommit från kvinnojouren i Stenungsund, tillsammans med verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk redovisning för Under 2007 bodde 13 kvinnor och 10 barn på kvinnojouren. Det framgår inte från vilka kommuner de kommer. Kvinnojouren har tvingats tacka nej till 8 kvinnor och 11 barn på grund av platsbrist. Under 2008 kommer man att disponera ytterligare en lägenhet, där utsatta från Tjörn kan ges ett skyddat boende. Ett förslag till avtal för år 2008 mellan kvinnojouren och Tjörns kommun är under utarbetande. Kvinnojouren beviljades kr år Åren beviljades kr per år med hänvisning till att ett stort antal kvinnor från Tjörn vänder sig till kvinnojouren i Stenungsund. s arbetsutskott föreslog , 277, socialnämnden besluta att bevilja Kvinnojouren i Stenungsund kr i verksamhetsbidrag för år 2008, med hänvisning till begränsat budgetutrymme. Yrkande Yvonne Andersson (m) yrkar bevilja Kvinnojouren i Stenungsund kr i verksamhetsbidrag för år Rikard Larsson (s) yrkar bevilja Kvinnojouren i Stenungsund kr i verksamhetsbidrag för år Ajournering Oppositionen begär ajournering. Ajournering: kl Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att socialnämnden beslutat enligt Yvonne Anderssons yrkande.

22 21 Omröstning Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som röstar verksamhetsbidrag om kr, röstar ja. Den som röstar verksamhetsbidrag om , röstar nej. Omröstningsresultat 8 JA-röster: Yvonne Andersson (m), Ulla-Britt Elkan (m), Gun Alexandersson-Malm (fp), Reidun Lorentzon (kd), Louise Marklund (ka), Ingela Jönsson (ka), Marianne Olsson (sb), Mats Kristensson (c). 5 NEJ-röster: Robert Bull (s), Anita Andersson (s), Rikard Larsson (s), Thomas Collberg (s), Lars Käck (s). Reservation (s) och (mp) reserverar sig mot beslutet. Monika Bondesson, socialchef, föredrar ärendet. beslutar Exp. att bevilja Kvinnojouren i Stenungsund kr i verksamhetsbidrag för år 2008, med hänvisning till begränsat budgetutrymme.

23

24 22 Dnr SN 185 ANSÖKAN OM FÖRENINGSBIDRAG 2008 FRÅN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN/GÖTEBORG Ärendebeskrivning Ansökan om föreningsbidrag kr för år 2008 till föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn/göteborg har inkommit. Föreningen bedriver kris-, jour-, stöd-, råd-, informations- och lobbyverksamhet, förebyggande arbete och verkar för föräldrars rätt att skydda sina barn mot sexuella övergrepp. Verksamhetsberättelse, stadgar mm har bifogats ansökan. Av ansökan framgår att det i Tjörns kommun finns två drabbade familjer som föreningen stödjer på olika sätt. Föreningens ansökan 2007 avslogs, med motiveringen att förutsättningarna för samverkan med Barnens hus i Göteborg skulle undersökas. s arbetsutskott föreslog , 278, socialnämnden besluta att avslå ansökan om bidrag till föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn/göteborg, med hänvisning till begränsat budgetutrymme. Yrkande Anita Andersson yrkar återremiss för att invänta rapport om samverkan med Barnens Hus i Göteborg. beslutar Exp. att återremittera ärendet för att invänta rapport om samverkan med Barnens Hus i Göteborg.

25 23 Dnr SN 186 FÖRÄNDRAD ANVÄNDNING AV CARLSHÖJD TILL KONTOR FÖR ÄLDREOMSORG SAMT KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ärendebeskrivning Under senhösten 2007 flyttades Carlshöjds korttidsboende till Valåsen. På grund av ett stort behov av platser för äldre i kommunen, planerades Carlshöjd att öppnas igen. Då det inte sköts till medel samt att byggnaden var i behov av en mindre ombyggnad samtidigt som behovet av äldreplatser minskade på försommaren 2008 öppnades inte Carlshöjd. Handläggarna inom äldre och funktionshinder har stora behov av en lokal då den de idag använder har mögelproblem. Kommunala hälso- och sjukvården har också behov av kontorslokaler. Detta kan samordnas på Carlshöjd. Skulle behovet av äldreboende återkomma och medel tillskjuts i budget går det att återställa dessa lokaler. s arbetsutskott beslutade , 281, socialnämnden besluta att Carlshöjd tillsvidare används som kontor. Yrkande Mats Kristensson (c) och Gun Alexandersson-Malm (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att temporärt använda Carlshöjd till kontorslokaler och att invänta SKLs genomlysning av socialförvaltningens ekonomi. Robert Bull (s) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag med tillägget att fortsätta skaffa medel till att öppna Carlshöjd som korttidsboende snarast möjligt. Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att socialnämnden beslutat enligt Mats Kristenssons och Gun Alexandersson-Malms yrkande. Reservation (s) och (mp) reserverar sig mot beslutet. Monika Bondesson, socialchef, föredrar ärendet.

26 24 beslutar att att temporärt använda Carlshöjd till kontorslokaler, samt invänta SKLs genomlysning av socialförvaltningens ekonomi innan åtgärd görs.

27

28 25 Dnr SN 187 ANSÖKAN OM ÅTERBESÄTTNING AV TJÄNST, FÖRVALTNINGSEKONOM HELTID TILLSVIDARE, SOCIALFÖRVALTNINGEN Ärendebeskrivning Förvaltningschef Monika Bondesson ansöker om att få återbesätta tjänsten som förvaltningsekonom för socialförvaltningen. Ordinarie befattningshavare har sagt upp sin tjänst i kommunen. Tillträde fr o m beslutar Exp. att tjänsten som förvaltningsekonom heltid tillsvidare för socialförvaltningen kan återsättas fr o m

29 26 Dnr SN 188 ANSÖKAN OM ÅTERBESÄTTNING AV TJÄNST, PERSONLIG ASSISTENT 68% TILLSVIDARE, AVDELNINGEN FÖR FUNKTIONSHINDER Ärendebeskrivning Avdelningschef Ingegärd Gundersvik ansöker om att få återbesätta en tjänst som personlig assistent deltid 68% tillsvidare hos KKN inom avdelningen för funktionshinder. Ordinarie befattningshavare har fått annat arbete inom kommunen. Tillträde fr o m beslutar Exp. att tjänsten som personlig assistent deltid 68% tillsvidare till avdelningen för funktionshinder kan återbesättas fr o m

30 27 Dnr SN 189 REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT Ärendebeskrivning har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegationsförteckning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning: Avtal Hid Pulsen Nyttjande- och supportavtal Hid Anställningsavtal socialsekr. Boel Sundbeck, perioden Hid Anställningsavtal socialsekr. Boel Sundbeck, perioden Hid Anställningsavtal socialsekr. Boel Sundbeck, perioden Hid Anställningsavtal socialsekr. Birgitta Keyser, perioden Hid Tilläggsavtal Carema Äldreomsorg nattpatrull Hid Anställningsavtal 1:e soc.sekr. Gunilla Carle perioden Övrigt Anställningsbeslut nr 1/08 463/08 Entledigande/ledigheter 1/08 66/08 beslutar att godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som redovisas ovan.

31 28 Dnr SN 190 ANMÄLAN AV PROTOKOLL/UTDRAG M.M Protokollsutdrag 73, KF Svar på motion om bostadsförsörjning Protokoll Områdesrådet Rönnäng Protokollsutdrag 75, HSN Förslag till satsningar , Frivillighetscentralen Tjörns kommun Beslut Länsstyrelsen Västra Götalands Län Uppföljning av nytt tillstånd Svanviks Gästhem Nyhetsbrev HSN 4 maj 2008 Nyhetsbrev HSN 4 juni 2008 Cirkulär 08:38 Sveriges kommuner och landsting Förtydligande av bestämmelserna i 6 kap 6 SoL Cirkulär 08:61 Sveriges kommuner och landsting Nya regler om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Länsstyrelsen Västra Götalands län och FoU i Väst/GR Dokumentation från konferens Vägar ut ur missbruk och beroende beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

32 29 SN 191 BISTÅND KAP 4 SoL, STICKPROV Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr: Stickprov nr:

33 30 SN 192 ÖVRIGT BISTÅND KAP 4 1 SoL, STICKPROV Anmälan om övrigt bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr 10: Stickprov nr 108: Bifall korttid rehab Bifall matdistribution

34 31 SN 193 BISTÅND KAP LSS, STICKPROV Anmälan om bistånd kap LSS under tiden Stickprov nr 2: Stickprov nr 3 Bifall stödfamilj Avslag ledsagarservice

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] 2015-02-18 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10 Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013 10 Vård- och omsorgskontoret Monika Linderstål Tjänsteutlåtande 2013-04-16 Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0076 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer