Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27"

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf. Louise Marklund (ka) Ingela Jönsson (ka) Marianne Olsson (sb) Mats Kristensson (c) Robert Bull, vice ordf. (s) Göran Andersson (s) Rikard Larsson (s) Thomas Collberg (s) Lars Käck (s) Övriga deltagande: Birgitta Adolfsson (fp) Monika Bondesson, förvaltningschef Bengt Bärås (fp) Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Hilkka Rutgersson (ka) Susanne Lundell, ekonom Roland Flyckt (kd) Elisabeth Widskog, avd.chef ÄO, , Anita Andersson (s) Gerhard Bernhardsson (s) Isabell Eriksson (s) Anette Johansson (mp) Justerande: Rikard Larsson Justeringens plats och datum: Kommunkontoret Underskrifter: Sekreterare Paragraf Birgitta Rolfsdotter Johannesson Ordförande Justerande Reidun Lorentzon Rikard Larsson Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Birgitta Rolfsdotter Johannesson

2 1 SN 167 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Dagordningen uppläses med följande tillägg: Punkt 3, Information om arbetet vid vuxenenheten IFO lyfts ut. Redovisning vid nämndens sammanträde Punkt 18, Utvidgning av den dagliga sysselsättningen inom avdelningen för funktionshinder lyfts ut. Behandlas vid nämndens sammanträde Redovisning av delegeringsbeslut beslutar att godkänna dagordningen med tillägg.

3 2 Dnr SN 168 EXTERN GENOMLYSNING AV SOCIALFÖRVALTNINGENS EKONOMI Ärendebeskrivning Vid socialnämndens arbetsutskott efterlyste ordförande Reidun Lorentzon en extern genomlysning av socialförvaltningens ekonomi enligt KFs beslut s arbetsutskott beslutade , 279, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en extern genomlysning av förvaltningens ekonomi. Förvaltningen har varit i kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som åtagit sig uppdraget. Uppdrag Analys av kostnader, trender och utvecklingstendenser Analys av fullmäktiges ramtilldelning i förhållande till socialnämndens internbudget Analys av nämndens kostnader i förhållande till jämförbara kommuner Analys av nämndens kostnader i förhållande till standardkostnaden Identifiera förbättringsområden Kommentarer och slutsatser Analysuppdraget beräknas påbörjas i början av november. Monika Bondesson, förvaltningschef, föredrar ärendet. beslutar att notera informationen.

4 3 Dnr SN 169 INFORMATION OM FÖRVALTNINGENS SVAR PÅ LEX SARA-ANMÄLAN Ärendebeskrivning Elisabeth Widskog, avdelningschef äldreomsorgen, informerar om förvaltningens svar på Lex Sara-anmälan från Valåsens äldreboende, avdelning Carlshöjd. beslutar att notera lämnad information.

5 4 SN 170 INFORMATION FRÅN PROJEKT FIXARTJÄNST Ärendebeskrivning Socialförvaltningen inrättade 2008 en fixartjänst finansierad med projektmedel. Projekttiden sträcker sig från till och med Förutom besök och säkerhetsronder som genomförts har Fixar-Mariette också informerat KPR, SPF, Handikapprådet, Synskadades riksförbund och APThemtjänsten i Skärhamn. Hon har också deltagit på frivilligcentralens verksamheter genom att informera och hjälpa till vid sammankomster och aktiviteter. Vidare har hon deltagit vid utbildningar på brandstationen. Elisabeth Widskog, avdelningschef äldreomsorgen, föredrar ärendet. beslutar att notera informationen.

6 5 SN 171 BISTÅND KAP 4 1 SoL, REDOVISNING Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr: Stickprov nr: Monika Bondesson, förvaltningschef, redovisar stickprov. beslutar Att lägga redovisningen till handlingarna.

7 6 SN 172 ÖVRIGT BISTÅND KAP 4 1 SoL, REDOVISNING Anmälan om övrigt bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr 24: Stickprov nr 38: Bifall omsorg Bifall demensboende Elisabeth Widskog, äldreomsorgschef, redovisar stickprov. beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

8 7 SN 173 BISTÅND KAP LSS Anmälan om bistånd kap LSS under tiden Stickprov nr 1: Bifall avlösarservice Monika Bondesson, förvaltningschef, redovisar stickprov. beslutar att notera lämnad information.

9 8 Dnr SN 174 VERKSTÄLLDA OCH EJ VERKSSTÄLLDA BESLUT SÄRSKILT BOENDE Aktuell situation inom äldreomsorgen samt verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende, perioden , redovisas. Elisabeth Widskog, avd.chef äldreomsorgen, föredrar ärendet. beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

10 9 Dnr SN 175 ANMÄLAN AV AU:S PROTOKOLL , , , , , 279, 282 beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

11 10 Dnr SN 176 ÅTERRAPPORTERING OM UTVECKLINGSMEDEL TILL FÖREBYGGANDE INSATSER INOM ALKOHOL- OCH DROGOMRÅDET Ärendebeskrivning beviljades Tjörns kommun kr från länsstyrelsen. Ansökan utgick från följande sju målsättningar: - Genomföra förvaltningsövergripande utbildningsinsatser för barn och ungdomspersonal kring teman som barn i missbruksmiljö och Internet - Erbjuda tonåringar som lever i en missbruksmiljö möjlighet att delta i stödgrupper - Samordna och initiera en långsiktig satsning av olika föräldrastödjande insatser - Förstärka skolornas tobakspreventiva arbete och utveckla en form för Livskunskap - Stödja ungdomsråden och via föreningslivet initiera drogförebyggande insatser - Säkerställa forstsatt satsning av utbildningar i ansvarsfull alkoholhantering För att rekvirera sista tredje delen ( kr) av bidraget från länsstyrelsen, förutsetts att socialnämnden i Tjörns kommun via ett protokollbeslut godkänner slutrapporten. s arbetsutskott föreslog , 268, socialnämnden besluta att godkänna återrapport om drogförebyggande medel ht 2007 till vt beslutar Exp. att godkänna återrapport om drogförebyggande medel ht 2007 till vt 2008.

12 11 Dnr SN 177 ÅTERRAPPORTERING TILL LÄNSSTYRELSEN MED ANLEDNING AV UPPFÖLJANDE VERKSAMHETSTILLSYN AV MISSBRUKSVÅRDEN I TJÖRNS KOMMUN ENLIGT 13 KAP 2 SoL Ärendebeskrivning Länsstyrelsen riktade i tillsynsbeslut den 16 januari 2006 allvarlig kritik mot nämndens arbete med personer som har missbruk och psykiska funktionshinder. Nämnden återrapporterade den 3 juli 2006 vilka åtgärder nämnden hade vidtagit och planerade att vidta för att komma tillrätta med bristerna. Länsstyrelsen genomförde en uppföljande tillsyn hösten Med anledning av denna tillsyn beslutade länsstyrelsen den 6 maj 2008 rikta allvarlig kritik mot nämnden i ett antal punkter. Beslutet innehöll en begäran om återrapportering i flera steg. Nämnden lämnade den 30 maj 2008 den första skriftliga återrapporteringen enligt länsstyrelsens begäran. Mikael Thörn, vid länsstyrelsen socialenhet meddelade vid förfrågan per telefon i juni att återrapporteringen var tillfredsställande. Denna återrapportering till länsstyrelsen innehåller de av länsstyrelsen begärda uppgifterna: Skriftliga rutiner för: handläggning och dokumentation enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2006:5 och handbok. hur barnperspektivet ska beaktas hur inkomna klagomål ska beaktas. Redogörelse för: hur behovet av bostäder för personer i målgruppen som idag saknar eget boende tillgodoses, hur långt nämnden kommit när det gäller byggandet av bostäder med särskild service för personer med psykiska funktionshinder och missbruk nämndens arbete med att upprätta ledningssystem för kvalitet i verksamheten enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2006:11 nämndens arbete med att ta fram en handlingsplan och rutiner för arbetet med våldsutsatta kvinnor. s arbetsutskott föreslog , 269, socialnämnden besluta att tillstyrka återrapporteringen till länsstyrelsen, samt att en återrapportering görs till socialnämnden efter länsstyrelsens nästa besök. Yrkande Anita Andersson (s) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att se över uppföljningen av barnperspektivet och hur konkret arbeta med frågan. Monika Bondesson, socialchef, föredrar ärendet.

13 12 beslutar Exp. att tillstyrka återrapporteringen till länsstyrelsen, att en återrapportering görs till socialnämnden efter länsstyrelsens nästa besök, samt Uppdrag att ge förvaltningen i uppdrag att se över uppföljningen av barnperspektivet och hur man konkret kan arbeta med frågan.

14 13 Dnr SN 178 RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA GYNNANDE BISTÅNDSBESLUT ENLIGT 4 KAP 1 SoL, KVARTAL 2, 2008 Ärendebeskrivning Kvartalsrapport 2, 2008, avseende rubricerat ärende presenteras. Äldreomsorgen inrapporterar fem fall och IFO ett fall avseende ovanstående. Inom handikappomsorgen har kommunen inget fall att rapportera inom den anvisade tidsperioden till och med 31 juni Samma rapport lämnas till Länsstyrelsen, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige. Denna återrapportering sker varje kvartal. Bakgrund Från Sveriges Kommuner och Landsting har kommit ett cirkulär (2006:35) avseende den rapporteringsskyldighet som införs i 16 kap socialtjänstlagen och som träder i kraft Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enl 4 kap 1 SoL. Rapportering ska ske till Länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Genom en ändring i SoL ska en kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enl 4 kap 1 SoL som någon är berättigad till enligt beslut från kommunen, åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften tillfaller staten. Rapportering till Länsstyrelsen sker på individnivå, en gång per kvartal. Årets andra rapport besvarades Länsstyrelsen s arbetsutskott föreslog , 270, socialnämnden besluta att notera kvartalsrapport 2, beslutar Exp. att notera kvartalsrapport 2, 2008.

15 14 Dnr SN 179 FÖRSLAG TILL SYNPUNKTER FRÅN SOCIALFÖRVALTNINGEN BETRÄFFANDE DETALJPLAN FÖR TOFTENÄS 1:15, 1:17 OCH 1:31, MALAGA Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde , 148, beslutat att samråd ska ske över rubricerad detaljplan enligt 5 kap 20 plan- och bygglagen. Detaljplaneförslaget är ute på samråd under tiden Socialförvaltningen har getts tillfälle att lämna synpunkter senast 8 augusti. Anstånd med besvarande har lämnats till dess att socialnämnden haft sitt sammanträde. Socialförvaltningens synpunkter I övrigt hänvisas till den av socialnämnden tidigare godkända skrivelsen rörande synpunkter från Socialförvaltningen beträffande utvecklingen av det framtida Tjörn, som innehåller generella beskrivningar av behov att beakta. Sammanfattningsvis handlar det om ett ökande behov lättskötta och tillgängliga mindre bostäder lämpliga för äldre och/eller funktionshindrade i ordinarie bostadsbestånd, i olika upplåtelseformer (även villor), nära service, kollektivtrafik och mötesplatser samt lägenheter för ensamstående och ungdomar. s arbetsutskott föreslog , 271, socialnämnden besluta att godkänna förslaget till synpunkter beträffande Detaljplan för Toftenäs 1:15, 1:17 och 1:31, Malaga. beslutar Exp. att godkänna förslaget till synpunkter beträffande Detaljplan för Toftenäs 1:15, 1:17 och 1:31, Malaga

16 15 Dnr SN 180 FÖRSLAG TILL SYNPUNKTER FRÅN SOCIALFÖRVALTNINGEN BETRÄFFANDE DETALJPLAN FÖR MOSSHOLMENS MARINA, DEL AV ARÖD 6:1, 6:2 M.FL. Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde , 76, beslutat att samråd ska ske över rubricerad detaljplan enligt 5 kap 20 plan- och bygglagen. Detaljplaneförslaget är ute på samråd under tiden Socialförvaltningen har getts tillfälle att lämna synpunkter senast 15 augusti. Anstånd med besvarande har lämnats till dess att socialnämnden haft sitt sammanträde. Socialförvaltningens synpunkter I övrigt hänvisas till den av socialnämnden tidigare godkända skrivelsen rörande synpunkter från Socialförvaltningen beträffande utvecklingen av det framtida Tjörn, som innehåller generella beskrivningar av behov att beakta. Sammanfattningsvis handlar det om ett ökande behov lättskötta och tillgängliga mindre bostäder lämpliga för äldre och/eller funktionshindrade i ordinarie bostadsbestånd, i olika upplåtelseformer (även villor), nära service, kollektivtrafik och mötesplatser samt lägenheter för ensamstående och ungdomar. s arbetsutskott föreslog , 272, socialnämnden besluta att godkänna förslaget till synpunkter beträffande Detaljplan för Mossholmens Marina, del av Aröd 6:1, 6:12 m.fl. beslutar Exp. att godkänna förslaget till synpunkter beträffande Detaljplan för Mossholmens Marina, del av Aröd 6:1, 6:12 m.fl.

17 16 Dnr SN 181 FÖRSLAG TILL SYNPUNKTER FRÅN SOCIALFÖRVALTNINGEN BETRÄFFANDE DETALJPLANEFÖRSLAG FÖR RÖNNÄNG 1:34, 1:560 M.FL. ÖSTRA VEBERGA Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har , 7, beslutat att samråd ska ske över rubricerade detaljplan enligt 5 kap 20 plan- och bygglagen.. Detaljplaneförslaget är ute på samråd under tiden Socialförvaltningen har getts tillfälle att lämna synpunkter senast 11 april. Socialförvaltningens synpunkter I övrigt hänvisas till den av socialnämnden tidigare godkända skrivelsen rörande synpunkter från Socialförvaltningen beträffande utvecklingen av det framtida Tjörn, som innehåller generella beskrivningar av behov att beakta. Sammanfattningsvis handlar det om ett ökande behov lättskötta och tillgängliga mindre bostäder lämpliga för äldre och/eller funktionshindrade i ordinarie bostadsbestånd, i olika upplåtelse samt lägenheter för ensamstående och ungdomar.former (även villor), nära service, kollektivtrafik och mötesplatser samt lägenheter för ensamstående och ungdomar. s arbetsutskott föreslog , 273, socialnämnden besluta att godkänna förslaget till synpunkter beträffande Detaljplaneförslag för Rönnäng 1:34, 1:560 m.fl. Östra Veberga beslutar Exp. att godkänna förslaget till synpunkter beträffande Detaljplaneförslag för Rönnäng 1:34, 1:560 m.fl. Östra Veberga

18 17 Dnr SN 182 UPPDRAG FRÅN REVISORERNA ATT GRANSKA HUR FULLMÄKTIGES BESLUT VERKSTÄLLS Ärendebeskrivning Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har av revisorerna fått i uppdrag att granska hur fullmäktiges beslut verkställts. Man har i ett första steg valt ett antal beslut som handlar om policy och regler/rutiner. Öhrlings efterfrågar beslut som fattats av nämnden och vilka åtgärder som har genomförts. Svaren ska dokumenteras i form av protokoll, andra beslut, planer, utvärderingar m.m. Motsvarande förfrågan har under 2007 översänts till förvaltningscheferna. Kommunledningen begärde 2007 in samtliga chefers svar på ovanstående frågor och kommunchef Bo Svensson författade efter detta ett sammanställt svar från Tjörns kommun. s arbetsutskott föreslog , 275, socialnämnden att ställa sig bakom Bo Svenssons yttrande med kompletterande skrivning kring bisysslor, kvalitetsledningssystem samt nytt IT-system. Yrkande Gun Alexandersson-Malm (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Anita Andersson (s) och Thomas Collberg (s) yrkar återremiss för ge förvaltningen i uppdrag att inarbeta en mångfaldsplan. Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att socialnämnden beslutat enligt Gun Alexandersson-Malms yrkande. Omröstning Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som röstar bifall till förslaget, röstar ja. Den som röstar återremiss av ärendet, röstar nej.

19 18 Omröstningsresultat 8 JA-röster: Yvonne Andersson (m), Ulla-Britt Elkan (m), Gun Alexandersson-Malm (fp), Reidun Lorentzon (kd), Louise Marklund (ka), Ingela Jönsson (ka), Marianne Olsson (sb), Mats Kristensson (c). 5 NEJ-röster: Robert Bull (s), Anita Andersson (s), Rikard Larsson (s), Thomas Collberg (s), Lars Käck (s). Monika Bondesson, socialchef, föredrar ärendet. beslutar Exp. att ställa sig bakom Bo Svenssons yttrande med kompletterande skrivning kring bisysslor, kvalitetsledningssystem samt nytt IT-system.

20 19 Dnr SN 183 REDOVISNING AV STICKPROV RÖRANDE BISTÅND ENL KAP 4 1 SoL Ärendebeskrivning Redovisning av biståndsbeslut inom familje- och individomsorg, äldreomsorg samt LSS görs genom stickprov vid socialnämndens sammanträden. Vid nämndens sammanträde föreslogs att stickprov ej ska redovisas inför nämnden, då berörda biståndstagare lätt kan identifieras. Annat redovisningsförfarande efterlyses. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag på alternativ åtgärd. Förvaltningen föreslår att stickprov av bistånd avseende familje- och individomsorg, äldreomsorg samt LSS jml kap 4 1 SoL redovisas för justeringsmannen vid justeringstillfället. s arbetsutskott föreslog , 276, socialnämnden besluta att avslå förvaltningens förslag om att stickprov av bistånd avseende familje- och individomsorg, äldreomsorg samt LSS jml kap 4 1 SoL redovisas för justeringsmannen vid justeringstillfället, att redovisning av biståndsbeslut inför socialnämnden inom familje- och individomsorg, äldreomsorg samt LSS ska vara oförändrad, samt att redovisningen avidentifieras, behov och beslut redovisas. beslutar att att att avslå förvaltningens förslag om att stickprov av bistånd avseende familjeoch individomsorg, äldreomsorg samt LSS jml kap 4 1 SoL redovisas för justeringsmannen vid justeringstillfället, redovisning av biståndsbeslut inför socialnämnden inom familje- och individomsorg, äldreomsorg samt LSS ska vara oförändrad, samt redovisningen avidentifieras, behov och beslut redovisas.

21 20 Dnr SN 184 ANSÖKAN OM BIDRAG 2008, KVINNOJOUREN I STENUNGSUND Ärendebeskrivning En ansökan om verksamhetsbidrag kr för år 2008 har inkommit från kvinnojouren i Stenungsund, tillsammans med verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk redovisning för Under 2007 bodde 13 kvinnor och 10 barn på kvinnojouren. Det framgår inte från vilka kommuner de kommer. Kvinnojouren har tvingats tacka nej till 8 kvinnor och 11 barn på grund av platsbrist. Under 2008 kommer man att disponera ytterligare en lägenhet, där utsatta från Tjörn kan ges ett skyddat boende. Ett förslag till avtal för år 2008 mellan kvinnojouren och Tjörns kommun är under utarbetande. Kvinnojouren beviljades kr år Åren beviljades kr per år med hänvisning till att ett stort antal kvinnor från Tjörn vänder sig till kvinnojouren i Stenungsund. s arbetsutskott föreslog , 277, socialnämnden besluta att bevilja Kvinnojouren i Stenungsund kr i verksamhetsbidrag för år 2008, med hänvisning till begränsat budgetutrymme. Yrkande Yvonne Andersson (m) yrkar bevilja Kvinnojouren i Stenungsund kr i verksamhetsbidrag för år Rikard Larsson (s) yrkar bevilja Kvinnojouren i Stenungsund kr i verksamhetsbidrag för år Ajournering Oppositionen begär ajournering. Ajournering: kl Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att socialnämnden beslutat enligt Yvonne Anderssons yrkande.

22 21 Omröstning Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som röstar verksamhetsbidrag om kr, röstar ja. Den som röstar verksamhetsbidrag om , röstar nej. Omröstningsresultat 8 JA-röster: Yvonne Andersson (m), Ulla-Britt Elkan (m), Gun Alexandersson-Malm (fp), Reidun Lorentzon (kd), Louise Marklund (ka), Ingela Jönsson (ka), Marianne Olsson (sb), Mats Kristensson (c). 5 NEJ-röster: Robert Bull (s), Anita Andersson (s), Rikard Larsson (s), Thomas Collberg (s), Lars Käck (s). Reservation (s) och (mp) reserverar sig mot beslutet. Monika Bondesson, socialchef, föredrar ärendet. beslutar Exp. att bevilja Kvinnojouren i Stenungsund kr i verksamhetsbidrag för år 2008, med hänvisning till begränsat budgetutrymme.

23

24 22 Dnr SN 185 ANSÖKAN OM FÖRENINGSBIDRAG 2008 FRÅN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN/GÖTEBORG Ärendebeskrivning Ansökan om föreningsbidrag kr för år 2008 till föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn/göteborg har inkommit. Föreningen bedriver kris-, jour-, stöd-, råd-, informations- och lobbyverksamhet, förebyggande arbete och verkar för föräldrars rätt att skydda sina barn mot sexuella övergrepp. Verksamhetsberättelse, stadgar mm har bifogats ansökan. Av ansökan framgår att det i Tjörns kommun finns två drabbade familjer som föreningen stödjer på olika sätt. Föreningens ansökan 2007 avslogs, med motiveringen att förutsättningarna för samverkan med Barnens hus i Göteborg skulle undersökas. s arbetsutskott föreslog , 278, socialnämnden besluta att avslå ansökan om bidrag till föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn/göteborg, med hänvisning till begränsat budgetutrymme. Yrkande Anita Andersson yrkar återremiss för att invänta rapport om samverkan med Barnens Hus i Göteborg. beslutar Exp. att återremittera ärendet för att invänta rapport om samverkan med Barnens Hus i Göteborg.

25 23 Dnr SN 186 FÖRÄNDRAD ANVÄNDNING AV CARLSHÖJD TILL KONTOR FÖR ÄLDREOMSORG SAMT KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ärendebeskrivning Under senhösten 2007 flyttades Carlshöjds korttidsboende till Valåsen. På grund av ett stort behov av platser för äldre i kommunen, planerades Carlshöjd att öppnas igen. Då det inte sköts till medel samt att byggnaden var i behov av en mindre ombyggnad samtidigt som behovet av äldreplatser minskade på försommaren 2008 öppnades inte Carlshöjd. Handläggarna inom äldre och funktionshinder har stora behov av en lokal då den de idag använder har mögelproblem. Kommunala hälso- och sjukvården har också behov av kontorslokaler. Detta kan samordnas på Carlshöjd. Skulle behovet av äldreboende återkomma och medel tillskjuts i budget går det att återställa dessa lokaler. s arbetsutskott beslutade , 281, socialnämnden besluta att Carlshöjd tillsvidare används som kontor. Yrkande Mats Kristensson (c) och Gun Alexandersson-Malm (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att temporärt använda Carlshöjd till kontorslokaler och att invänta SKLs genomlysning av socialförvaltningens ekonomi. Robert Bull (s) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag med tillägget att fortsätta skaffa medel till att öppna Carlshöjd som korttidsboende snarast möjligt. Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att socialnämnden beslutat enligt Mats Kristenssons och Gun Alexandersson-Malms yrkande. Reservation (s) och (mp) reserverar sig mot beslutet. Monika Bondesson, socialchef, föredrar ärendet.

26 24 beslutar att att temporärt använda Carlshöjd till kontorslokaler, samt invänta SKLs genomlysning av socialförvaltningens ekonomi innan åtgärd görs.

27

28 25 Dnr SN 187 ANSÖKAN OM ÅTERBESÄTTNING AV TJÄNST, FÖRVALTNINGSEKONOM HELTID TILLSVIDARE, SOCIALFÖRVALTNINGEN Ärendebeskrivning Förvaltningschef Monika Bondesson ansöker om att få återbesätta tjänsten som förvaltningsekonom för socialförvaltningen. Ordinarie befattningshavare har sagt upp sin tjänst i kommunen. Tillträde fr o m beslutar Exp. att tjänsten som förvaltningsekonom heltid tillsvidare för socialförvaltningen kan återsättas fr o m

29 26 Dnr SN 188 ANSÖKAN OM ÅTERBESÄTTNING AV TJÄNST, PERSONLIG ASSISTENT 68% TILLSVIDARE, AVDELNINGEN FÖR FUNKTIONSHINDER Ärendebeskrivning Avdelningschef Ingegärd Gundersvik ansöker om att få återbesätta en tjänst som personlig assistent deltid 68% tillsvidare hos KKN inom avdelningen för funktionshinder. Ordinarie befattningshavare har fått annat arbete inom kommunen. Tillträde fr o m beslutar Exp. att tjänsten som personlig assistent deltid 68% tillsvidare till avdelningen för funktionshinder kan återbesättas fr o m

30 27 Dnr SN 189 REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT Ärendebeskrivning har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegationsförteckning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning: Avtal Hid Pulsen Nyttjande- och supportavtal Hid Anställningsavtal socialsekr. Boel Sundbeck, perioden Hid Anställningsavtal socialsekr. Boel Sundbeck, perioden Hid Anställningsavtal socialsekr. Boel Sundbeck, perioden Hid Anställningsavtal socialsekr. Birgitta Keyser, perioden Hid Tilläggsavtal Carema Äldreomsorg nattpatrull Hid Anställningsavtal 1:e soc.sekr. Gunilla Carle perioden Övrigt Anställningsbeslut nr 1/08 463/08 Entledigande/ledigheter 1/08 66/08 beslutar att godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som redovisas ovan.

31 28 Dnr SN 190 ANMÄLAN AV PROTOKOLL/UTDRAG M.M Protokollsutdrag 73, KF Svar på motion om bostadsförsörjning Protokoll Områdesrådet Rönnäng Protokollsutdrag 75, HSN Förslag till satsningar , Frivillighetscentralen Tjörns kommun Beslut Länsstyrelsen Västra Götalands Län Uppföljning av nytt tillstånd Svanviks Gästhem Nyhetsbrev HSN 4 maj 2008 Nyhetsbrev HSN 4 juni 2008 Cirkulär 08:38 Sveriges kommuner och landsting Förtydligande av bestämmelserna i 6 kap 6 SoL Cirkulär 08:61 Sveriges kommuner och landsting Nya regler om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Länsstyrelsen Västra Götalands län och FoU i Väst/GR Dokumentation från konferens Vägar ut ur missbruk och beroende beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

32 29 SN 191 BISTÅND KAP 4 SoL, STICKPROV Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr: Stickprov nr:

33 30 SN 192 ÖVRIGT BISTÅND KAP 4 1 SoL, STICKPROV Anmälan om övrigt bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr 10: Stickprov nr 108: Bifall korttid rehab Bifall matdistribution

34 31 SN 193 BISTÅND KAP LSS, STICKPROV Anmälan om bistånd kap LSS under tiden Stickprov nr 2: Stickprov nr 3 Bifall stödfamilj Avslag ledsagarservice

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101.

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 18.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Underskrifter: Sekreterare Paragraf 1-20 Birgitta Rolfsdotter Johannesson (paragraf 12 separat protokoll) Ordförande

Sammanträdesdatum. Underskrifter: Sekreterare Paragraf 1-20 Birgitta Rolfsdotter Johannesson (paragraf 12 separat protokoll) Ordförande TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 20.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Birgitta Adolfsson (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf. Louise Marklund

Läs mer

Ulla-Britt Elkan (m) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2007 10-04. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Ulla-Britt Elkan.

Ulla-Britt Elkan (m) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2007 10-04. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Ulla-Britt Elkan. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Kommunkontoret kl. 17.00 18.50 Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Gun Alexandersson-Malm (fp) Yvonne Andersson (m) Louise

Läs mer

Anette Johansson (mp) Yvonne Andersson. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Yvonne Andersson. Socialnämnden Sammanträdesdatum

Anette Johansson (mp) Yvonne Andersson. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Yvonne Andersson. Socialnämnden Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Lilla Tjörnsalen kl. 17.00 18.10 Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Bengt Bärås (fp) Birgitta Adolfsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Reidun Lorentzon (KD) Rikard Larsson (S) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare. Reidun Lorentzon (KD) Rikard Larsson (S) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1201111111112020 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2013-12-18 Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00 19.00 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera Rikard Larsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1241111111112424 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00-19.30 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 1211111111112121 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund (M) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Lilldalshemmets äldreboende kl 17.00 20.00 Ajournering 18.00-18.05

Socialnämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Lilldalshemmets äldreboende kl 17.00 20.00 Ajournering 18.00-18.05 1241111111112424 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Lilldalshemmets äldreboende kl 17.00 20.00 Ajournering 18.00-18.05 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m), fr o m 125 Monika Bondesson, socialchef Bengt Bärås (fp) fr o m 126 Elisabeth Widskog, avd.

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m), fr o m 125 Monika Bondesson, socialchef Bengt Bärås (fp) fr o m 126 Elisabeth Widskog, avd. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Billströmska folkhögskolan kl. 17.00 20.00 Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Lars Käck (s), tjänstgörande ers Birgitta

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 17.30. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 17.30. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[20] 2015-01-21 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 17.30 Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats och tid Sociala

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 17.00 19.20 Beslutande Yvonne Andersson (M) Ulla-Britt Elkan (M) Gun Alexandersson-Malm (FP) Reidun Lorentzon (KD), ordf. Louise Marklund (KA) Ingela Jönsson (KA) Marileen

Läs mer

Sammanträdesdatum. Underskrifter: Sekreterare Paragraf 132-158 Birgitta Rolfsdotter Johannesson 148 separat protokoll. Ordförande.

Sammanträdesdatum. Underskrifter: Sekreterare Paragraf 132-158 Birgitta Rolfsdotter Johannesson 148 separat protokoll. Ordförande. TJÖRNS KOMMUN 2009-06-17 Plats och tid: Lilla Tjörnsalen kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Lars Öfverström (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Ordförande. Louise Marklund

Sammanträdesdatum. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Ordförande. Louise Marklund TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Gerhard Bernhardsson. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande

Underskrifter Sekreterare. Gerhard Bernhardsson. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-21 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18:40 Utses att justera Gerhard Bernhardsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-10-27 kl 11:00

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 17.00 20.45. Underskrifter Sekreterare. Ordförande

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 17.00 20.45. Underskrifter Sekreterare. Ordförande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (&)[21] 2014-11-19 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 17.00 20.45 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Ordförande Robert Bull

Ordförande Robert Bull TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Lilla Tjörnsalen, kl. 17.00 20.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) Göran Andersson (s), tjänstgörande ers för Anita Andersson (s)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] 2015-01-07 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 15:30 Utses att justera Justeringens plats och tid Sociala Huset 2015-01-14 Paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-06-24 2 [22]

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-06-24 2 [22] TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (&)[22] 2014-06-24 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 17.00 19.00 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Lars Öfverström (m), 103-124 Monika Bondesson, socialchef. Bengt Bärås (fp) Vivi Metsola, tf IFO-chef, 109-132

Lars Öfverström (m), 103-124 Monika Bondesson, socialchef. Bengt Bärås (fp) Vivi Metsola, tf IFO-chef, 109-132 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 20.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Övriga deltagande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

Elisabeth Widskog, avd.chef ÄO. Ingegärd Gundersvik, avd.chef funktionshinder, 159-185. Robert Bull (s) Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr.

Elisabeth Widskog, avd.chef ÄO. Ingegärd Gundersvik, avd.chef funktionshinder, 159-185. Robert Bull (s) Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 19.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf. Louise

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Sammanträdesdatum. Göran Andersson (s), 81-83 Roland Flyckt (kd) Ordförande Robert Bull

Sammanträdesdatum. Göran Andersson (s), 81-83 Roland Flyckt (kd) Ordförande Robert Bull TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Lilla Tjörnsalen, kl. 17.00 20.00 Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) Anita Andersson (s) Simone Axelsson (m), tjänstgörande ers för

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 1251111111112525 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00-17. 45 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera Rikard Larsson (S) Justeringens plats

Läs mer

Plats och tid Billströmska folkhögskola växthuset kl Mötet aujornerat Beslutande och övriga närvarande se nästa sida

Plats och tid Billströmska folkhögskola växthuset kl Mötet aujornerat Beslutande och övriga närvarande se nästa sida 1221111111112222 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Billströmska folkhögskola växthuset kl 16.00 20.00 Mötet aujornerat 18.50-19.45 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Gerhard Bernhardsson (S) Ingegärd Gundersvik avdelningschef Anette Johansson (MP) Gisela Sinclair, avdelningschef

Gerhard Bernhardsson (S) Ingegärd Gundersvik avdelningschef Anette Johansson (MP) Gisela Sinclair, avdelningschef 1341111111113434 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 15.00 20.45 Ajournering 20,00-20,05 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Reidun Lorentzon (KD) Thomas Collberg (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare. Reidun Lorentzon (KD) Thomas Collberg (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-23 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 19:11 Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset 2015-09-30 Paragrafer

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-26 1 Plats och tid Kommunhuset kl 15.00 18.45

Socialnämnden 2011-10-26 1 Plats och tid Kommunhuset kl 15.00 18.45 11155511111TJÖRNS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden 2011-10-26 1 Plats och tid Kommunhuset kl 15.00 18.45 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) Gun Alexandersson-Malm (FP)

Läs mer

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 20.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf. Louise

Läs mer

Barbro Leidzén (s) Ordförande: Mats Kristensson. Justerande. Barbro Leidzén. Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2006-11-22

Barbro Leidzén (s) Ordförande: Mats Kristensson. Justerande. Barbro Leidzén. Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2006-11-22 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Lilla Tjörnsalen, kl. 17.00 20.45 Beslutande: Mats Kristensson, ordf (c) Yvonne Andersson (m) Robert Bull (s) Barbro Johansson (kd), tjänstg ersättare

Läs mer

Göran Andersson (s) Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Göran Andersson

Göran Andersson (s) Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Göran Andersson TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 19.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf. Louise

Läs mer

Övriga närvarande Rosita Runegrund (KD) Shujaat Noormohamed, socialchef Ulla-Britt Elkan (M) Malin Schmidt soc nämndssek

Övriga närvarande Rosita Runegrund (KD) Shujaat Noormohamed, socialchef Ulla-Britt Elkan (M) Malin Schmidt soc nämndssek 1241111111112424 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 20:30 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund (M) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Mary Lottsson (s) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2006-06-29. Ordförande: Robert Bull. Justerande. Mary Lottsson.

Mary Lottsson (s) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2006-06-29. Ordförande: Robert Bull. Justerande. Mary Lottsson. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Valåsen, kl. 17.00 19.30 Beslutande: Övriga deltagande: Robert Bull, ordf (s) Yvonne Andersson (m) Mats Kristensson (c) Barbro Johansson (kd) tjänstg

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lilla societetshuset, Loka, kl 13.45-15.05 Beslutande Lennart Eriksson (s) Gunnel Kask (s) Sölve Persson (s) Gun-Britt Andersson (s) Mats Gullberg (s) Lise-Lott

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-02-23 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Övriga deltagare

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Martin Johansson (SD) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande

Underskrifter Sekreterare. Martin Johansson (SD) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-27 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 15:00 19:10 Utses att justera Martin Johansson (SD) Justeringens plats och datum Kommunhuset 2016-02-01 Paragrafer

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-07 Sida 1 (13) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset, Lilla Sessionssalen, kl. 18:30 21:00 Inger Borgenberg (S), ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund (M) Marileen Tejder (SB) Maria Hult Robert Bull (S), 2:e vice ordf. Thomas Collberg (S)

Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund (M) Marileen Tejder (SB) Maria Hult Robert Bull (S), 2:e vice ordf. Thomas Collberg (S) 11138383811111TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 15.00 18.30 Ajournering 17.43-17.52 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00 20.00 Ajournering 18.08-18.30 samt 18.40-18.50

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00 20.00 Ajournering 18.08-18.30 samt 18.40-18.50 1301111111113030 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00 20.00 Ajournering 18.08-18.30 samt 18.40-18.50 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl. 09.30 13.50 Ajournering 11.15-13.30 f lunch och gruppmöte Tanja Pålsson (M) tjg.ers. ersättare Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Socialförvaltningen klockan 13:30-15:25 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Janet Kling (S) vice ordförande Elisabeth Henningsson (S) Peter Agelii (S) Yvonne

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl Aujournering

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl Aujournering 1301111111113030 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00 20. 30 Aujournering 17.20-17.35 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera Thomas Collberg

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-02-19 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare

Läs mer

Anette Söderström Birgitta Harsbo Monica Klarvik, 64 Magnus Lander (mp) Ann Lagerlöf. Solveig Eriksson Socialförvaltningen

Anette Söderström Birgitta Harsbo Monica Klarvik, 64 Magnus Lander (mp) Ann Lagerlöf. Solveig Eriksson Socialförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) 2011-08-30 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesdatum. Underskrifter: Sekreterare Paragraf Suzanna Slijepcevic. Ordförande: Justerande. Louise Marklund

Sammanträdesdatum. Underskrifter: Sekreterare Paragraf Suzanna Slijepcevic. Ordförande: Justerande. Louise Marklund TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Lilla Tjörnsalen, kl. 17.00 19.30 Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Yvonne Andersson (m) Mats Kristensson (c) Barbro Johansson (kd) tjänstg ersättare

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-19 Sid 1(21) Instans Socialutskottet Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Björn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl. 14.00 15.00 Beslutande Hans Kristensson (fp), ordf. Karl-Erik Persson (ka), vice ordf. Benny Andersson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. 16:00, ajournering klockan 14:55-15:10.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. 16:00, ajournering klockan 14:55-15:10. Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 4 november 2014, klockan 13.30-16:00, ajournering klockan 14:55-15:10. ande Tjänstgörande ersättare Görel Nilsson (S) ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Jonny

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer