Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27"

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf. Louise Marklund (ka) Ingela Jönsson (ka) Marianne Olsson (sb) Mats Kristensson (c) Robert Bull, vice ordf. (s) Göran Andersson (s) Rikard Larsson (s) Thomas Collberg (s) Lars Käck (s) Övriga deltagande: Birgitta Adolfsson (fp) Monika Bondesson, förvaltningschef Bengt Bärås (fp) Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Hilkka Rutgersson (ka) Susanne Lundell, ekonom Roland Flyckt (kd) Elisabeth Widskog, avd.chef ÄO, , Anita Andersson (s) Gerhard Bernhardsson (s) Isabell Eriksson (s) Anette Johansson (mp) Justerande: Rikard Larsson Justeringens plats och datum: Kommunkontoret Underskrifter: Sekreterare Paragraf Birgitta Rolfsdotter Johannesson Ordförande Justerande Reidun Lorentzon Rikard Larsson Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Birgitta Rolfsdotter Johannesson

2 1 SN 167 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Dagordningen uppläses med följande tillägg: Punkt 3, Information om arbetet vid vuxenenheten IFO lyfts ut. Redovisning vid nämndens sammanträde Punkt 18, Utvidgning av den dagliga sysselsättningen inom avdelningen för funktionshinder lyfts ut. Behandlas vid nämndens sammanträde Redovisning av delegeringsbeslut beslutar att godkänna dagordningen med tillägg.

3 2 Dnr SN 168 EXTERN GENOMLYSNING AV SOCIALFÖRVALTNINGENS EKONOMI Ärendebeskrivning Vid socialnämndens arbetsutskott efterlyste ordförande Reidun Lorentzon en extern genomlysning av socialförvaltningens ekonomi enligt KFs beslut s arbetsutskott beslutade , 279, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en extern genomlysning av förvaltningens ekonomi. Förvaltningen har varit i kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som åtagit sig uppdraget. Uppdrag Analys av kostnader, trender och utvecklingstendenser Analys av fullmäktiges ramtilldelning i förhållande till socialnämndens internbudget Analys av nämndens kostnader i förhållande till jämförbara kommuner Analys av nämndens kostnader i förhållande till standardkostnaden Identifiera förbättringsområden Kommentarer och slutsatser Analysuppdraget beräknas påbörjas i början av november. Monika Bondesson, förvaltningschef, föredrar ärendet. beslutar att notera informationen.

4 3 Dnr SN 169 INFORMATION OM FÖRVALTNINGENS SVAR PÅ LEX SARA-ANMÄLAN Ärendebeskrivning Elisabeth Widskog, avdelningschef äldreomsorgen, informerar om förvaltningens svar på Lex Sara-anmälan från Valåsens äldreboende, avdelning Carlshöjd. beslutar att notera lämnad information.

5 4 SN 170 INFORMATION FRÅN PROJEKT FIXARTJÄNST Ärendebeskrivning Socialförvaltningen inrättade 2008 en fixartjänst finansierad med projektmedel. Projekttiden sträcker sig från till och med Förutom besök och säkerhetsronder som genomförts har Fixar-Mariette också informerat KPR, SPF, Handikapprådet, Synskadades riksförbund och APThemtjänsten i Skärhamn. Hon har också deltagit på frivilligcentralens verksamheter genom att informera och hjälpa till vid sammankomster och aktiviteter. Vidare har hon deltagit vid utbildningar på brandstationen. Elisabeth Widskog, avdelningschef äldreomsorgen, föredrar ärendet. beslutar att notera informationen.

6 5 SN 171 BISTÅND KAP 4 1 SoL, REDOVISNING Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr: Stickprov nr: Monika Bondesson, förvaltningschef, redovisar stickprov. beslutar Att lägga redovisningen till handlingarna.

7 6 SN 172 ÖVRIGT BISTÅND KAP 4 1 SoL, REDOVISNING Anmälan om övrigt bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr 24: Stickprov nr 38: Bifall omsorg Bifall demensboende Elisabeth Widskog, äldreomsorgschef, redovisar stickprov. beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

8 7 SN 173 BISTÅND KAP LSS Anmälan om bistånd kap LSS under tiden Stickprov nr 1: Bifall avlösarservice Monika Bondesson, förvaltningschef, redovisar stickprov. beslutar att notera lämnad information.

9 8 Dnr SN 174 VERKSTÄLLDA OCH EJ VERKSSTÄLLDA BESLUT SÄRSKILT BOENDE Aktuell situation inom äldreomsorgen samt verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende, perioden , redovisas. Elisabeth Widskog, avd.chef äldreomsorgen, föredrar ärendet. beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

10 9 Dnr SN 175 ANMÄLAN AV AU:S PROTOKOLL , , , , , 279, 282 beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

11 10 Dnr SN 176 ÅTERRAPPORTERING OM UTVECKLINGSMEDEL TILL FÖREBYGGANDE INSATSER INOM ALKOHOL- OCH DROGOMRÅDET Ärendebeskrivning beviljades Tjörns kommun kr från länsstyrelsen. Ansökan utgick från följande sju målsättningar: - Genomföra förvaltningsövergripande utbildningsinsatser för barn och ungdomspersonal kring teman som barn i missbruksmiljö och Internet - Erbjuda tonåringar som lever i en missbruksmiljö möjlighet att delta i stödgrupper - Samordna och initiera en långsiktig satsning av olika föräldrastödjande insatser - Förstärka skolornas tobakspreventiva arbete och utveckla en form för Livskunskap - Stödja ungdomsråden och via föreningslivet initiera drogförebyggande insatser - Säkerställa forstsatt satsning av utbildningar i ansvarsfull alkoholhantering För att rekvirera sista tredje delen ( kr) av bidraget från länsstyrelsen, förutsetts att socialnämnden i Tjörns kommun via ett protokollbeslut godkänner slutrapporten. s arbetsutskott föreslog , 268, socialnämnden besluta att godkänna återrapport om drogförebyggande medel ht 2007 till vt beslutar Exp. att godkänna återrapport om drogförebyggande medel ht 2007 till vt 2008.

12 11 Dnr SN 177 ÅTERRAPPORTERING TILL LÄNSSTYRELSEN MED ANLEDNING AV UPPFÖLJANDE VERKSAMHETSTILLSYN AV MISSBRUKSVÅRDEN I TJÖRNS KOMMUN ENLIGT 13 KAP 2 SoL Ärendebeskrivning Länsstyrelsen riktade i tillsynsbeslut den 16 januari 2006 allvarlig kritik mot nämndens arbete med personer som har missbruk och psykiska funktionshinder. Nämnden återrapporterade den 3 juli 2006 vilka åtgärder nämnden hade vidtagit och planerade att vidta för att komma tillrätta med bristerna. Länsstyrelsen genomförde en uppföljande tillsyn hösten Med anledning av denna tillsyn beslutade länsstyrelsen den 6 maj 2008 rikta allvarlig kritik mot nämnden i ett antal punkter. Beslutet innehöll en begäran om återrapportering i flera steg. Nämnden lämnade den 30 maj 2008 den första skriftliga återrapporteringen enligt länsstyrelsens begäran. Mikael Thörn, vid länsstyrelsen socialenhet meddelade vid förfrågan per telefon i juni att återrapporteringen var tillfredsställande. Denna återrapportering till länsstyrelsen innehåller de av länsstyrelsen begärda uppgifterna: Skriftliga rutiner för: handläggning och dokumentation enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2006:5 och handbok. hur barnperspektivet ska beaktas hur inkomna klagomål ska beaktas. Redogörelse för: hur behovet av bostäder för personer i målgruppen som idag saknar eget boende tillgodoses, hur långt nämnden kommit när det gäller byggandet av bostäder med särskild service för personer med psykiska funktionshinder och missbruk nämndens arbete med att upprätta ledningssystem för kvalitet i verksamheten enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2006:11 nämndens arbete med att ta fram en handlingsplan och rutiner för arbetet med våldsutsatta kvinnor. s arbetsutskott föreslog , 269, socialnämnden besluta att tillstyrka återrapporteringen till länsstyrelsen, samt att en återrapportering görs till socialnämnden efter länsstyrelsens nästa besök. Yrkande Anita Andersson (s) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att se över uppföljningen av barnperspektivet och hur konkret arbeta med frågan. Monika Bondesson, socialchef, föredrar ärendet.

13 12 beslutar Exp. att tillstyrka återrapporteringen till länsstyrelsen, att en återrapportering görs till socialnämnden efter länsstyrelsens nästa besök, samt Uppdrag att ge förvaltningen i uppdrag att se över uppföljningen av barnperspektivet och hur man konkret kan arbeta med frågan.

14 13 Dnr SN 178 RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA GYNNANDE BISTÅNDSBESLUT ENLIGT 4 KAP 1 SoL, KVARTAL 2, 2008 Ärendebeskrivning Kvartalsrapport 2, 2008, avseende rubricerat ärende presenteras. Äldreomsorgen inrapporterar fem fall och IFO ett fall avseende ovanstående. Inom handikappomsorgen har kommunen inget fall att rapportera inom den anvisade tidsperioden till och med 31 juni Samma rapport lämnas till Länsstyrelsen, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige. Denna återrapportering sker varje kvartal. Bakgrund Från Sveriges Kommuner och Landsting har kommit ett cirkulär (2006:35) avseende den rapporteringsskyldighet som införs i 16 kap socialtjänstlagen och som träder i kraft Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enl 4 kap 1 SoL. Rapportering ska ske till Länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Genom en ändring i SoL ska en kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enl 4 kap 1 SoL som någon är berättigad till enligt beslut från kommunen, åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften tillfaller staten. Rapportering till Länsstyrelsen sker på individnivå, en gång per kvartal. Årets andra rapport besvarades Länsstyrelsen s arbetsutskott föreslog , 270, socialnämnden besluta att notera kvartalsrapport 2, beslutar Exp. att notera kvartalsrapport 2, 2008.

15 14 Dnr SN 179 FÖRSLAG TILL SYNPUNKTER FRÅN SOCIALFÖRVALTNINGEN BETRÄFFANDE DETALJPLAN FÖR TOFTENÄS 1:15, 1:17 OCH 1:31, MALAGA Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde , 148, beslutat att samråd ska ske över rubricerad detaljplan enligt 5 kap 20 plan- och bygglagen. Detaljplaneförslaget är ute på samråd under tiden Socialförvaltningen har getts tillfälle att lämna synpunkter senast 8 augusti. Anstånd med besvarande har lämnats till dess att socialnämnden haft sitt sammanträde. Socialförvaltningens synpunkter I övrigt hänvisas till den av socialnämnden tidigare godkända skrivelsen rörande synpunkter från Socialförvaltningen beträffande utvecklingen av det framtida Tjörn, som innehåller generella beskrivningar av behov att beakta. Sammanfattningsvis handlar det om ett ökande behov lättskötta och tillgängliga mindre bostäder lämpliga för äldre och/eller funktionshindrade i ordinarie bostadsbestånd, i olika upplåtelseformer (även villor), nära service, kollektivtrafik och mötesplatser samt lägenheter för ensamstående och ungdomar. s arbetsutskott föreslog , 271, socialnämnden besluta att godkänna förslaget till synpunkter beträffande Detaljplan för Toftenäs 1:15, 1:17 och 1:31, Malaga. beslutar Exp. att godkänna förslaget till synpunkter beträffande Detaljplan för Toftenäs 1:15, 1:17 och 1:31, Malaga

16 15 Dnr SN 180 FÖRSLAG TILL SYNPUNKTER FRÅN SOCIALFÖRVALTNINGEN BETRÄFFANDE DETALJPLAN FÖR MOSSHOLMENS MARINA, DEL AV ARÖD 6:1, 6:2 M.FL. Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde , 76, beslutat att samråd ska ske över rubricerad detaljplan enligt 5 kap 20 plan- och bygglagen. Detaljplaneförslaget är ute på samråd under tiden Socialförvaltningen har getts tillfälle att lämna synpunkter senast 15 augusti. Anstånd med besvarande har lämnats till dess att socialnämnden haft sitt sammanträde. Socialförvaltningens synpunkter I övrigt hänvisas till den av socialnämnden tidigare godkända skrivelsen rörande synpunkter från Socialförvaltningen beträffande utvecklingen av det framtida Tjörn, som innehåller generella beskrivningar av behov att beakta. Sammanfattningsvis handlar det om ett ökande behov lättskötta och tillgängliga mindre bostäder lämpliga för äldre och/eller funktionshindrade i ordinarie bostadsbestånd, i olika upplåtelseformer (även villor), nära service, kollektivtrafik och mötesplatser samt lägenheter för ensamstående och ungdomar. s arbetsutskott föreslog , 272, socialnämnden besluta att godkänna förslaget till synpunkter beträffande Detaljplan för Mossholmens Marina, del av Aröd 6:1, 6:12 m.fl. beslutar Exp. att godkänna förslaget till synpunkter beträffande Detaljplan för Mossholmens Marina, del av Aröd 6:1, 6:12 m.fl.

17 16 Dnr SN 181 FÖRSLAG TILL SYNPUNKTER FRÅN SOCIALFÖRVALTNINGEN BETRÄFFANDE DETALJPLANEFÖRSLAG FÖR RÖNNÄNG 1:34, 1:560 M.FL. ÖSTRA VEBERGA Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har , 7, beslutat att samråd ska ske över rubricerade detaljplan enligt 5 kap 20 plan- och bygglagen.. Detaljplaneförslaget är ute på samråd under tiden Socialförvaltningen har getts tillfälle att lämna synpunkter senast 11 april. Socialförvaltningens synpunkter I övrigt hänvisas till den av socialnämnden tidigare godkända skrivelsen rörande synpunkter från Socialförvaltningen beträffande utvecklingen av det framtida Tjörn, som innehåller generella beskrivningar av behov att beakta. Sammanfattningsvis handlar det om ett ökande behov lättskötta och tillgängliga mindre bostäder lämpliga för äldre och/eller funktionshindrade i ordinarie bostadsbestånd, i olika upplåtelse samt lägenheter för ensamstående och ungdomar.former (även villor), nära service, kollektivtrafik och mötesplatser samt lägenheter för ensamstående och ungdomar. s arbetsutskott föreslog , 273, socialnämnden besluta att godkänna förslaget till synpunkter beträffande Detaljplaneförslag för Rönnäng 1:34, 1:560 m.fl. Östra Veberga beslutar Exp. att godkänna förslaget till synpunkter beträffande Detaljplaneförslag för Rönnäng 1:34, 1:560 m.fl. Östra Veberga

18 17 Dnr SN 182 UPPDRAG FRÅN REVISORERNA ATT GRANSKA HUR FULLMÄKTIGES BESLUT VERKSTÄLLS Ärendebeskrivning Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har av revisorerna fått i uppdrag att granska hur fullmäktiges beslut verkställts. Man har i ett första steg valt ett antal beslut som handlar om policy och regler/rutiner. Öhrlings efterfrågar beslut som fattats av nämnden och vilka åtgärder som har genomförts. Svaren ska dokumenteras i form av protokoll, andra beslut, planer, utvärderingar m.m. Motsvarande förfrågan har under 2007 översänts till förvaltningscheferna. Kommunledningen begärde 2007 in samtliga chefers svar på ovanstående frågor och kommunchef Bo Svensson författade efter detta ett sammanställt svar från Tjörns kommun. s arbetsutskott föreslog , 275, socialnämnden att ställa sig bakom Bo Svenssons yttrande med kompletterande skrivning kring bisysslor, kvalitetsledningssystem samt nytt IT-system. Yrkande Gun Alexandersson-Malm (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Anita Andersson (s) och Thomas Collberg (s) yrkar återremiss för ge förvaltningen i uppdrag att inarbeta en mångfaldsplan. Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att socialnämnden beslutat enligt Gun Alexandersson-Malms yrkande. Omröstning Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som röstar bifall till förslaget, röstar ja. Den som röstar återremiss av ärendet, röstar nej.

19 18 Omröstningsresultat 8 JA-röster: Yvonne Andersson (m), Ulla-Britt Elkan (m), Gun Alexandersson-Malm (fp), Reidun Lorentzon (kd), Louise Marklund (ka), Ingela Jönsson (ka), Marianne Olsson (sb), Mats Kristensson (c). 5 NEJ-röster: Robert Bull (s), Anita Andersson (s), Rikard Larsson (s), Thomas Collberg (s), Lars Käck (s). Monika Bondesson, socialchef, föredrar ärendet. beslutar Exp. att ställa sig bakom Bo Svenssons yttrande med kompletterande skrivning kring bisysslor, kvalitetsledningssystem samt nytt IT-system.

20 19 Dnr SN 183 REDOVISNING AV STICKPROV RÖRANDE BISTÅND ENL KAP 4 1 SoL Ärendebeskrivning Redovisning av biståndsbeslut inom familje- och individomsorg, äldreomsorg samt LSS görs genom stickprov vid socialnämndens sammanträden. Vid nämndens sammanträde föreslogs att stickprov ej ska redovisas inför nämnden, då berörda biståndstagare lätt kan identifieras. Annat redovisningsförfarande efterlyses. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag på alternativ åtgärd. Förvaltningen föreslår att stickprov av bistånd avseende familje- och individomsorg, äldreomsorg samt LSS jml kap 4 1 SoL redovisas för justeringsmannen vid justeringstillfället. s arbetsutskott föreslog , 276, socialnämnden besluta att avslå förvaltningens förslag om att stickprov av bistånd avseende familje- och individomsorg, äldreomsorg samt LSS jml kap 4 1 SoL redovisas för justeringsmannen vid justeringstillfället, att redovisning av biståndsbeslut inför socialnämnden inom familje- och individomsorg, äldreomsorg samt LSS ska vara oförändrad, samt att redovisningen avidentifieras, behov och beslut redovisas. beslutar att att att avslå förvaltningens förslag om att stickprov av bistånd avseende familjeoch individomsorg, äldreomsorg samt LSS jml kap 4 1 SoL redovisas för justeringsmannen vid justeringstillfället, redovisning av biståndsbeslut inför socialnämnden inom familje- och individomsorg, äldreomsorg samt LSS ska vara oförändrad, samt redovisningen avidentifieras, behov och beslut redovisas.

21 20 Dnr SN 184 ANSÖKAN OM BIDRAG 2008, KVINNOJOUREN I STENUNGSUND Ärendebeskrivning En ansökan om verksamhetsbidrag kr för år 2008 har inkommit från kvinnojouren i Stenungsund, tillsammans med verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk redovisning för Under 2007 bodde 13 kvinnor och 10 barn på kvinnojouren. Det framgår inte från vilka kommuner de kommer. Kvinnojouren har tvingats tacka nej till 8 kvinnor och 11 barn på grund av platsbrist. Under 2008 kommer man att disponera ytterligare en lägenhet, där utsatta från Tjörn kan ges ett skyddat boende. Ett förslag till avtal för år 2008 mellan kvinnojouren och Tjörns kommun är under utarbetande. Kvinnojouren beviljades kr år Åren beviljades kr per år med hänvisning till att ett stort antal kvinnor från Tjörn vänder sig till kvinnojouren i Stenungsund. s arbetsutskott föreslog , 277, socialnämnden besluta att bevilja Kvinnojouren i Stenungsund kr i verksamhetsbidrag för år 2008, med hänvisning till begränsat budgetutrymme. Yrkande Yvonne Andersson (m) yrkar bevilja Kvinnojouren i Stenungsund kr i verksamhetsbidrag för år Rikard Larsson (s) yrkar bevilja Kvinnojouren i Stenungsund kr i verksamhetsbidrag för år Ajournering Oppositionen begär ajournering. Ajournering: kl Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att socialnämnden beslutat enligt Yvonne Anderssons yrkande.

22 21 Omröstning Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som röstar verksamhetsbidrag om kr, röstar ja. Den som röstar verksamhetsbidrag om , röstar nej. Omröstningsresultat 8 JA-röster: Yvonne Andersson (m), Ulla-Britt Elkan (m), Gun Alexandersson-Malm (fp), Reidun Lorentzon (kd), Louise Marklund (ka), Ingela Jönsson (ka), Marianne Olsson (sb), Mats Kristensson (c). 5 NEJ-röster: Robert Bull (s), Anita Andersson (s), Rikard Larsson (s), Thomas Collberg (s), Lars Käck (s). Reservation (s) och (mp) reserverar sig mot beslutet. Monika Bondesson, socialchef, föredrar ärendet. beslutar Exp. att bevilja Kvinnojouren i Stenungsund kr i verksamhetsbidrag för år 2008, med hänvisning till begränsat budgetutrymme.

23

24 22 Dnr SN 185 ANSÖKAN OM FÖRENINGSBIDRAG 2008 FRÅN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN/GÖTEBORG Ärendebeskrivning Ansökan om föreningsbidrag kr för år 2008 till föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn/göteborg har inkommit. Föreningen bedriver kris-, jour-, stöd-, råd-, informations- och lobbyverksamhet, förebyggande arbete och verkar för föräldrars rätt att skydda sina barn mot sexuella övergrepp. Verksamhetsberättelse, stadgar mm har bifogats ansökan. Av ansökan framgår att det i Tjörns kommun finns två drabbade familjer som föreningen stödjer på olika sätt. Föreningens ansökan 2007 avslogs, med motiveringen att förutsättningarna för samverkan med Barnens hus i Göteborg skulle undersökas. s arbetsutskott föreslog , 278, socialnämnden besluta att avslå ansökan om bidrag till föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn/göteborg, med hänvisning till begränsat budgetutrymme. Yrkande Anita Andersson yrkar återremiss för att invänta rapport om samverkan med Barnens Hus i Göteborg. beslutar Exp. att återremittera ärendet för att invänta rapport om samverkan med Barnens Hus i Göteborg.

25 23 Dnr SN 186 FÖRÄNDRAD ANVÄNDNING AV CARLSHÖJD TILL KONTOR FÖR ÄLDREOMSORG SAMT KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ärendebeskrivning Under senhösten 2007 flyttades Carlshöjds korttidsboende till Valåsen. På grund av ett stort behov av platser för äldre i kommunen, planerades Carlshöjd att öppnas igen. Då det inte sköts till medel samt att byggnaden var i behov av en mindre ombyggnad samtidigt som behovet av äldreplatser minskade på försommaren 2008 öppnades inte Carlshöjd. Handläggarna inom äldre och funktionshinder har stora behov av en lokal då den de idag använder har mögelproblem. Kommunala hälso- och sjukvården har också behov av kontorslokaler. Detta kan samordnas på Carlshöjd. Skulle behovet av äldreboende återkomma och medel tillskjuts i budget går det att återställa dessa lokaler. s arbetsutskott beslutade , 281, socialnämnden besluta att Carlshöjd tillsvidare används som kontor. Yrkande Mats Kristensson (c) och Gun Alexandersson-Malm (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att temporärt använda Carlshöjd till kontorslokaler och att invänta SKLs genomlysning av socialförvaltningens ekonomi. Robert Bull (s) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag med tillägget att fortsätta skaffa medel till att öppna Carlshöjd som korttidsboende snarast möjligt. Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att socialnämnden beslutat enligt Mats Kristenssons och Gun Alexandersson-Malms yrkande. Reservation (s) och (mp) reserverar sig mot beslutet. Monika Bondesson, socialchef, föredrar ärendet.

26 24 beslutar att att temporärt använda Carlshöjd till kontorslokaler, samt invänta SKLs genomlysning av socialförvaltningens ekonomi innan åtgärd görs.

27

28 25 Dnr SN 187 ANSÖKAN OM ÅTERBESÄTTNING AV TJÄNST, FÖRVALTNINGSEKONOM HELTID TILLSVIDARE, SOCIALFÖRVALTNINGEN Ärendebeskrivning Förvaltningschef Monika Bondesson ansöker om att få återbesätta tjänsten som förvaltningsekonom för socialförvaltningen. Ordinarie befattningshavare har sagt upp sin tjänst i kommunen. Tillträde fr o m beslutar Exp. att tjänsten som förvaltningsekonom heltid tillsvidare för socialförvaltningen kan återsättas fr o m

29 26 Dnr SN 188 ANSÖKAN OM ÅTERBESÄTTNING AV TJÄNST, PERSONLIG ASSISTENT 68% TILLSVIDARE, AVDELNINGEN FÖR FUNKTIONSHINDER Ärendebeskrivning Avdelningschef Ingegärd Gundersvik ansöker om att få återbesätta en tjänst som personlig assistent deltid 68% tillsvidare hos KKN inom avdelningen för funktionshinder. Ordinarie befattningshavare har fått annat arbete inom kommunen. Tillträde fr o m beslutar Exp. att tjänsten som personlig assistent deltid 68% tillsvidare till avdelningen för funktionshinder kan återbesättas fr o m

30 27 Dnr SN 189 REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT Ärendebeskrivning har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegationsförteckning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning: Avtal Hid Pulsen Nyttjande- och supportavtal Hid Anställningsavtal socialsekr. Boel Sundbeck, perioden Hid Anställningsavtal socialsekr. Boel Sundbeck, perioden Hid Anställningsavtal socialsekr. Boel Sundbeck, perioden Hid Anställningsavtal socialsekr. Birgitta Keyser, perioden Hid Tilläggsavtal Carema Äldreomsorg nattpatrull Hid Anställningsavtal 1:e soc.sekr. Gunilla Carle perioden Övrigt Anställningsbeslut nr 1/08 463/08 Entledigande/ledigheter 1/08 66/08 beslutar att godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som redovisas ovan.

31 28 Dnr SN 190 ANMÄLAN AV PROTOKOLL/UTDRAG M.M Protokollsutdrag 73, KF Svar på motion om bostadsförsörjning Protokoll Områdesrådet Rönnäng Protokollsutdrag 75, HSN Förslag till satsningar , Frivillighetscentralen Tjörns kommun Beslut Länsstyrelsen Västra Götalands Län Uppföljning av nytt tillstånd Svanviks Gästhem Nyhetsbrev HSN 4 maj 2008 Nyhetsbrev HSN 4 juni 2008 Cirkulär 08:38 Sveriges kommuner och landsting Förtydligande av bestämmelserna i 6 kap 6 SoL Cirkulär 08:61 Sveriges kommuner och landsting Nya regler om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Länsstyrelsen Västra Götalands län och FoU i Väst/GR Dokumentation från konferens Vägar ut ur missbruk och beroende beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

32 29 SN 191 BISTÅND KAP 4 SoL, STICKPROV Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr: Stickprov nr:

33 30 SN 192 ÖVRIGT BISTÅND KAP 4 1 SoL, STICKPROV Anmälan om övrigt bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr 10: Stickprov nr 108: Bifall korttid rehab Bifall matdistribution

34 31 SN 193 BISTÅND KAP LSS, STICKPROV Anmälan om bistånd kap LSS under tiden Stickprov nr 2: Stickprov nr 3 Bifall stödfamilj Avslag ledsagarservice

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101.

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 18.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Underskrifter: Sekreterare Paragraf 1-20 Birgitta Rolfsdotter Johannesson (paragraf 12 separat protokoll) Ordförande

Sammanträdesdatum. Underskrifter: Sekreterare Paragraf 1-20 Birgitta Rolfsdotter Johannesson (paragraf 12 separat protokoll) Ordförande TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 20.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Birgitta Adolfsson (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf. Louise Marklund

Läs mer

Ulla-Britt Elkan (m) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2007 10-04. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Ulla-Britt Elkan.

Ulla-Britt Elkan (m) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2007 10-04. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Ulla-Britt Elkan. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Kommunkontoret kl. 17.00 18.50 Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Gun Alexandersson-Malm (fp) Yvonne Andersson (m) Louise

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 1211111111112121 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund (M) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 17.30. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 17.30. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[20] 2015-01-21 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 17.30 Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats och tid Sociala

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Lilldalshemmets äldreboende kl 17.00 20.00 Ajournering 18.00-18.05

Socialnämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Lilldalshemmets äldreboende kl 17.00 20.00 Ajournering 18.00-18.05 1241111111112424 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Lilldalshemmets äldreboende kl 17.00 20.00 Ajournering 18.00-18.05 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-06-24 2 [22]

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-06-24 2 [22] TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (&)[22] 2014-06-24 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 17.00 19.00 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Sammanträdesdatum. Göran Andersson (s), 81-83 Roland Flyckt (kd) Ordförande Robert Bull

Sammanträdesdatum. Göran Andersson (s), 81-83 Roland Flyckt (kd) Ordförande Robert Bull TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Lilla Tjörnsalen, kl. 17.00 20.00 Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) Anita Andersson (s) Simone Axelsson (m), tjänstgörande ers för

Läs mer

Gerhard Bernhardsson (S) Ingegärd Gundersvik avdelningschef Anette Johansson (MP) Gisela Sinclair, avdelningschef

Gerhard Bernhardsson (S) Ingegärd Gundersvik avdelningschef Anette Johansson (MP) Gisela Sinclair, avdelningschef 1341111111113434 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 15.00 20.45 Ajournering 20,00-20,05 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-26 1 Plats och tid Kommunhuset kl 15.00 18.45

Socialnämnden 2011-10-26 1 Plats och tid Kommunhuset kl 15.00 18.45 11155511111TJÖRNS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden 2011-10-26 1 Plats och tid Kommunhuset kl 15.00 18.45 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) Gun Alexandersson-Malm (FP)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Mary Lottsson (s) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2006-06-29. Ordförande: Robert Bull. Justerande. Mary Lottsson.

Mary Lottsson (s) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2006-06-29. Ordförande: Robert Bull. Justerande. Mary Lottsson. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Valåsen, kl. 17.00 19.30 Beslutande: Övriga deltagande: Robert Bull, ordf (s) Yvonne Andersson (m) Mats Kristensson (c) Barbro Johansson (kd) tjänstg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lilla societetshuset, Loka, kl 13.45-15.05 Beslutande Lennart Eriksson (s) Gunnel Kask (s) Sölve Persson (s) Gun-Britt Andersson (s) Mats Gullberg (s) Lise-Lott

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund (M) Marileen Tejder (SB) Maria Hult Robert Bull (S), 2:e vice ordf. Thomas Collberg (S)

Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund (M) Marileen Tejder (SB) Maria Hult Robert Bull (S), 2:e vice ordf. Thomas Collberg (S) 11138383811111TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 15.00 18.30 Ajournering 17.43-17.52 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] 2015-02-18 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10 Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.30-16.30 Beslutande Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Katarina Öberg (s) Lisbet Björklund

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-28 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-11.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2006-04-27 1(11) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2006-04-27 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämnden 2008-08-21 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 14.00-16.20 Beslutande Övriga närvarande Jan Andersson (c), ordförande Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Justeringens plats och tid Socialkontoret senast 2010-06-30 Paragraf 24-38/10. Justerande..

Justeringens plats och tid Socialkontoret senast 2010-06-30 Paragraf 24-38/10. Justerande.. 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 16 juni 2010, kl 14.00 16.45 ande Övriga Deltagande Utses att justera Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-12-16 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 13.30 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-05-06 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s), vice ordf Tim Karlsson (s)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Birgitta Harsbo Josefin Dimberg, 2-3 Anette Söderström, 5-12 Håkan Andersson. Gunnel Hedström Socialförvaltningen 2012-01-27

ANSLAG/BEVIS. Birgitta Harsbo Josefin Dimberg, 2-3 Anette Söderström, 5-12 Håkan Andersson. Gunnel Hedström Socialförvaltningen 2012-01-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2012-01-25 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.40 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-11-18 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30 Beslutande Övriga närvarande Justerande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer