Mary Lottsson (s) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret Ordförande: Robert Bull. Justerande. Mary Lottsson.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mary Lottsson (s) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2006-06-29. Ordförande: Robert Bull. Justerande. Mary Lottsson."

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Valåsen, kl Beslutande: Övriga deltagande: Robert Bull, ordf (s) Yvonne Andersson (m) Mats Kristensson (c) Barbro Johansson (kd) tjänstg ersättare för Egon Aronsson (kd) Lars-Erik Lennartsson (ka) Louise Marklund (ka) Göran Andersson (s) tjänstg ersättare för Marianne Olsson (sb), 103 Marianne Olsson (sb), Barbro Leidzén (s) Rikard Larsson (s) tjänstg ersättare för Eva Fornes (s) Gerhard Bernhardsson (s) Mary Lottsson (s) Bert Lycke (fp) Inger Jensnäs (fp) Hilkka Rutgersson (ka) Maud Jungevi (ka) Göran Andersson (s), Monika Bondesson, t f socialchef Madeleine Segle, IFO-chef, Anne-Marie Nykvist, ekonom, Elisabeth Widskog, verksamhetschef biståndet Ingegärd Gundersvik, verksamhetschef LSS Suzanna Slijepcevic, nämndsekr Justerande: Mary Lottsson (s) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret Underskrifter: Sekreterare Paragraf Suzanna Slijepcevic Ordförande: Justerande Robert Bull Mary Lottsson Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Suzanna Slijepcevic

2 1 SN 103 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Dagordningen uppläses utan tillägg. beslutar godkänna dagordningen.

3 2 SN 104 BISTÅND KAP 4 SoL, REDOVISNING Anmälan av bistånd kap 4 SoL under tiden Stickprov nr: Madeleine Segle, IFO-chef, redovisar stickproven. beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

4 3 SN 105 ÖVRIGT BISTÅND KAP 4 SoL, REDOVISNING Anmälan av övrigt bistånd kap 4 SoL under tiden Stickprov nr: 3, Bifall demensboende 13, Bifall korttidsvistelse Carlshöjd Elisabeth Widskog, verksamhetschef biståndet, redovisar stickproven. beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

5 4 SN 106 VERKSTÄLLDA OCH EJ VERKSTÄLLDA BESLUT SÄRSKILT BOENDE Aktuell situation inom äldreomsorgen samt verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende, till och med , redovisas. Elisabeth Widskog, verksamhetschef biståndet, redovisar besluten. beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

6 5 SN 107 ANMÄLAN AV AU:S PROTOKOLL , 187, beslutar lägga anmälan av protokoll till handlingarna.

7 6 SN 108 REDOVISNING OCH JÄMFÖRELSE AV BOENDEKOSTNAD Ärendebeskrivning presenteras en redogörelse av kostnadsjämförelse gällande boende för en klient i kommunen. Redovisningen och jämförelsen av boendekostnaden avser de kostnader kommunen har när en person är placerad enl LSS på institution, respektive gruppbostad i kommunal regi. Jämförelsen i detta fall rör Dammsdal och Höviksnäs gruppbostad. Ingegärd Gundersvik, verksamhetschef LSS, föredrar ärendet. beslutar notera redogörelsen och lägga den till handlingarna.

8 7 Dnr 2005/ SN 109 INFORMATION OM KOMPETENSSTEGEN Ärendebeskrivning får aktuell information om Kompetensstegen. Äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården har beviljats medel för kompetensutveckling av personalen från den statliga kompetensstegen, inom områdena demens, äldrepsykiatri, genombrott mat, nutrition och hälsa, konsultativt arbetssätt för legitimerad personal, och reflektionsledare. Alla utbildningssatsningar som Tjörns kommun deltar i är kommungemensamma och GR är utbildningssamordnare. Ansökan görs av kommunstyrelsen och dess ordförande och en ansökan beviljades av KSAU , 167. Ansökan rör åren Dagens information till SN rör en tilläggsansökan för Ärendet behandlades i SNAU och i KSAU Den ansökan rör 2008 års ansökan. Elisabeth Widskog, verksamhetschef biståndet, föredrar ärendet. beslutar notera informationen.

9 8 Dnr 2006/ SN 110 ANSÖKAN OM STIMULANSMEDEL FÖR ATT UTVECKLA STÖDET TILL ANHÖRIGA SOM VÅRDAR NÄRSTÅENDE Ärendebeskrivning Tjörns kommun, genom socialförvaltningen, ansöker om stimulansmedel hos Länsstyrelsen. Inriktningen på utvecklingsarbetet ska vara att bygga upp en grundläggande organisation för anhörigstöd och inte endast för enskilda projekt. En sådan grundläggande organisation kan exempelvis vara att utarbeta, förankra och anta en policy för kommunens anhörigstöd, att utbilda politiker och olika yrkesgrupper i hela organisationen, samt samverkan mellan olika aktörer, såsom landstinget och anhörigorganisationer. beslutar godkänna ansökan till Länsstyrelsen.

10 9 Dnr 2006/ SN 111 REMISSVAR SJUKGYMNASTERS OCH ARBETSTERAPEUTERS HABILITERINGSANSVAR PÅ BAS- RESPEKTIVE SPECIALISTNIVÅ FÖR VUXNA PERSONER Ärendebeskrivning Under 1990-talet kommunaliserades landstingens omsorgsverksamhet i Västsverige. Avtalen mellan landstingen i Göteborgs- och Bohuslän, Skaraborg och Älvsborg samt dess respektive kommuner var inte enhetliga sinsemellan. För att efter bildandet av Västra Götalandsregionen justera dessa olikheter och för att på ett bra sätt kunna följa primärvårdsavtalet har ett arbete gjorts som resulterat i nu föreliggande policydokument. Syftet med dokumentet är att klargöra ansvarsfördelningen mellan bas- (kommun/ primärvård) och specialistnivå för arbetsterapeuter och sjukgymnaster när det gäller habiliteringsinsatser för vuxna personer med funktionsnedsättningar. Detta innebär inte någon förändring av gränssnittet mellan kommun och region så som det beskrivs i Primärvårdsavtalet, utan är en precisering av detsamma. Ambitionen är att beskriva vilka uppgifter som kräver bas- respektive specialistkompetens, och därmed också vem som ska utföra dessa. Policydokumentet kan då utgöra ett stöd för lokal samverkan mellan arbetsterapeuter och sjukgymnaster från kommuner och VGR. Verksamhetens synpunkter: Primärvårdsavtalet reglerar gränsdragningen mellan de olika sjukvårdshuvudmännen, och tillkom 1999 då verksamheten genom skatteväxling övergick från landstingen till kommunerna. Avtalet gör ingen skillnad på om insatserna handlar om rehabilitering, habilitering, hjälpmedel eller sjukvård, utan reglerar ansvarsfördelningen utifrån andra faktorer, som t e x boendeform och förmåga/oförmåga att ta sig till sjukvårdsmottagning. Ambitionen med aktuellt policydokument är att plocka ut habiliteringsinsatserna och beskriva ansvarsfördelningen av dessa på bas- respektive specialistnivå. En variant av detta dokument har funnits i inofficiellt bruk under flera år, och varit föremål för en del gränsdiskussioner mellan huvudmännen, och undertecknad ser inte att det blir någon direkt skillnad med det nya aktuella dokumentet. Positivt är dock att specialistfunktionens kompetenskrav tydliggörs, eftersom det från kommunens sida hittills uppfattats som otydlig. Forts.

11 10 När det gäller uppdelningen av arbetsuppgifter på bas- resp. specialistnivå finns det dock fortfarande tolkningssvårigheter och otydligheter. Sammanfattningsvis kommer dokumentet inte att innebära några praktiska förändringar i habiliteringsarbetet på kommunal nivå, men det har ändå ett värde i och med en överenskommelse enligt aktuellt dokument. föreslår kommunstyrelsen besluta anta policydokument Sjukgymnasters och arbetsterapeuters habiliteringsansvar på bas- respektive specialistnivå för vuxna personer i Västra Götalands län.

12 11 Dnr 2006/ SN 112 ÅTERREMISS ÖVERENSKOMMELSE OM INTRODUKTIONSPLATSER FÖR PERSONER SOM HAR FÅTT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Ärendebeskrivning Integrationsverket önskar teckna en överenskommelse med kommunen för år 2006 om introduktionsplatser för flyktingar som har fått uppehållstillstånd. Ärendet togs upp som en remiss på SN , 52, då man rekommenderade kommunstyrelsen att inte teckna en överenskommelse på grund av bostadsbrist i kommunen, samt att nya arbetsformer med förnyad ledningsstruktur då var under utformning. Därför gjordes bedömningen att Socialförvaltningen i det läget inte kunde upprätta ett avtal med Integrationsverket eftersom de förpliktelser som Tjörns kommun åtar sig i ett sådant avtal inte kunde uppfyllas. KSAU beslutade , 117, att återremittera ärendet till bland andra socialnämnden. Monika Bondesson, t f socialchef, och Ingegärd Gundersvik, dåvarande t f IFO-chef, har genom nytt remissvar redogjort för ärendet. Man gör bland annat bedömningen att socialförvaltningen i nuläget inte är dimensionerad för att kunna genomföra uppdraget enligt önskemål från Integrationsverket. Ajournering beslutar återremittera ärendet till socialförvaltningen och SNAU för ytterliggare utredning.

13 12 Dnr 2006/ SN 113 UTÖKAT FÄRDTJÄNSTOMRÅDE FÖR TJÖRNS KOMMUN Ärendebeskrivning Inger Lundberg, färdtjänsthandläggare, fick i uppdrag att utreda frågan om utökat färdtjänstområde. Orust kommun utökade sitt färdtjänstområde från till att omfatta resa med färdtjänst i de kommuner som faller under Västtrafiks biljettsystem, det vill säga hela gamla Bohuslän och grannkommuner till Göteborg, och i linje med Orust kommuns handikapplan. Flera andra kommuner har antagit liknande reglementen. Gamla Skaraborgs län har ett liknande reglemente, som tillåter färdtjänstresor i gamla Skaraborg och närliggande kommuner. Många klagomål har inkommit till färdtjänsthandläggaren att man inte kan åka spontant till Göteborg med flera kommuner utan att man måste beställa resan långt i förväg. I dagsläget tillåter Tjörns kommun färdtjänstresor till Orust, Stenungsund, Uddevalla och Kungälvs kommuner, detta till en egenavgift kontantpris + 50 % påslag. Egenavgiften för en riksfärdtjänstresa i dag är baserat på ett riksdagsbeslut från 1997, och är grundat på antal km man åker. I trafikpropositionen som kom i mars i år, har det inte tagits något beslut hur det blir med egenavgiften, frågan skall vidareutredas. I dagsläget är egenavgiften till Göteborg med riksfärdtjänst 105 kr. Om Tjörn utökar sitt färdtjänstområde och håller samma egenavgift = kontantpris/enkelbiljett + 50 %, blir egenavgiften för motsvarande resa 150 kr. Orust kommun har nu kört i sitt nya färdtjänstområde i 3 månader till en snittkostnad på 608 kr. Dock är dessa resor mycket längre än de resor som blir från Tjörn. Bedömningen är att de fördelar som då uppstår är att; - Den färdtjänstberättigade kan åka spontant utan lång förbeställning. - Samordningsvinster, vilket ger lägre kostnader för kommunen. - Resor enligt lag om Riksfärdtjänst har en ändamålsprövning som inte finns i Lag om Färdtjänst. - Mindre administration för handläggaren, därmed mindre sårbarhet för resenären. De nackdelar som uppstår bedöms som följande; - Högre egenavgift för resenären, från 105 kr till 150 kr för en resa till Göteborg. - Åldersgräns för ungdom är upp till 16 år inom Västtrafik, upp till 26 år för resanden i Riksfärdtjänst. Inger Lundberg, färdtjänsthandläggare, föredrar ärendet.

14 13 beslutar återremittera ärendet till färdtjänsthandläggare för ytterliggare utredning, bland annat i samråd med färdtjänstgruppen som består av Barbro Johansson (kd), Louise Marklund (ka), Mary Lottsson (s), Bert Lycke (fp) och Yvonne Andersson (m).

15 14 Dnr 2004/ SN 114 ÅTERRAPPORT TILL LÄNSSTYRELSEN OCH SOCIALSTYRELSEN - VERKSAMHETSTILLSYN AV HUR SOCIALTJÄNSTEN TILLGODOSER BEHOVEN FÖR PERSONER MED PSYKISKT FUNKTIONSHINDER OCH MISSBRUK SAMT HUR SOCIALTJÄNSTEN SAMVERKAR MED ANDRA VÅRDGIVARE Ärendebeskrivning Personer med psykiskt funktionshinder och missbruk är en grupp vars utsatthet har uppmärksammats allt mer i samhället den senaste tiden. Bland annat har regeringen utsett en nationell psykiatrisamordnare och en nationell narkotikapolitisk samordnare. De två har tagit fram en programförklaring på tio punkter i syfte att bättre möta målgruppens behov. I programförklaringen poängteras bland annat vikten av ökad medvetenhet, samordning av insatserna och att insatserna måste bygga på gemensam grundsyn. Vidare poängterar programförklaringen att missbruk och psykisk sjukdom skall behandlas samtidigt. Länsstyrelsen har i samarbete med Socialstyrelsens Regionala Tillsynsenhet granskat om personer med psykiska funktionshinder och missbruk får sina behov tillgodosedda och hur samarbete och samverkan sker. Rapporten presenterades på socialnämndens möte , 181, och man riktade allvarlig kritik mot nämndens handläggning och dokumentation. Det har vid granskningen inte varit möjligt att bedöma om den enskildes behov av vård och stöd tillgodosetts då utredningar och dokumentationen uppvisar allvarliga brister i samtliga ärenden som granskades. Beskrivningar av personernas psykiska funktionshinder saknas ofta helt eller också är dessa alltför knapphändigt beskrivna och utredda i de utredningar som Länsstyrelsen granskat. Vivi Metsola, utvecklingsledare, presenterar i återrapporteringen de åtgärder som har gjorts och ska göras framöver, samt vilka förutsättningar och riktlinjer socialnämnden har och ska anamma. Monika Bondesson, t f socialchef, föredrar ärendet. beslutar som sin återrapportering i ärendet översända den av Vivi Metsola upprättade skrivelsen till Länsstyrelsen och Socialstyrelsen, tillsammans med protokollsutdrag från gällande SN-möte.

16 15 Dnr 2006/ SN 115 ANSÖKAN OM OMREGLERING OCH ÅTERBESÄTTNING AV TJÄNST Ärendebeskrivning IFO-chef Madeleine Segle ansöker om att få omreglera och återbesätta den tidigare tjänsten som föreståndare/socialsekreterare på socialmedicinska mottagningen till en handläggartjänst som socialsekreterare som arbetar mot missbruk. Tjänsten är heltid tillsvidare. Ordinarie befattningshavare har sagt upp sig från kommunen. Tillträde fr.o.m. snarast. Behov av tjänsten är prövat. Monika Segle, IFO-chef, föredrar ärendet. beslutar tjänsten som föreståndare/socialsekreterare på socialmedicinska mottagningen omregleras och återbesätts av en handläggartjänst som socialsekreterare som arbetar mot missbruk, samt att tjänsten är heltid tillsvidare.

17 16 Dnr 2006/ SN 116 ANSÖKAN OM ÅTERBESÄTTNING AV TJÄNST Ärendebeskrivning Verksamhetschef Ingegärd Gundersvik ansöker om att få återbesätta en tjänst som personlig assistent, heltid tillsvidare. Ordinarie befattningshavare har sagt upp sig från kommunen. Tillträde fr.o.m. augusti Behov av tjänsten är prövat. beslutar tjänsten som personlig assistent inom särskilda omsorger, heltid tillsvidare kan återbesättas fr.o.m. snarast.

18 17 Dnr 2006/ SN 117 ANSÖKAN OM ÅTERBESÄTTNING AV TJÄNST Ärendebeskrivning Verksamhetschef Ingegärd Gundersvik ansöker om att få återbesätta en tjänst som personlig assistent, deltid 72,52 % tillsvidare. Ordinarie befattningshavare har sagt upp sig från kommunen. Tillträde fr.o.m. snarast. Behov av tjänsten är prövat och en höjning av sysselsättningsgrad är prövad men inte möjlig. beslutar tjänsten som personlig assistent inom särskilda omsorger, deltid 72,52% tillsvidare kan återbesättas fr.o.m. snarast.

19 18 Dnr 2006/ SN 119 BUDGETUPPFÖLJNING VID RIKTPUNKT 41,7 % Ärendebeskrivning Anne-Marie Nykvist, ekonom, redovisar budgetuppföljning. Observera att följande siffror är inklusive periodiseringar för den aktuella riktpunkten. totalt visar ett överskott med Hälso- och sjukvård visar ett överskott med Äldreomsorgen visar ett överskott med Särskilda omsorger visar ett underskott med IFO-avdelningen visar ett underskott med Staben visar ett underskott med Måltidsverksamheten visar ett överskott med 444,4 kkr 238,7 kkr 2 059,7 kkr 663,6 kkr 1 126,2 kkr 282,0 kkr 217,8 kkr beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

20 19 SN 120 ALLMÄNNA FRÅGOR Louise Marklund (ka) frågar om det inkommit några anmälningar från skolan i samband med skolavslutningar i kommunen. Anmälningar av karaktären misstankar om att barn kommer fara illa under sommarlovet. Inför förra sommaren inkom 10 anmälningar från skola om sådana misstankar. Madeleine Segle, IFO-chef, replikerar att vissa ärenden rörande ovanstående har varit uppe i SNAU för att kunna erbjuda praktikplaster till barn som man misstänker far illa och som man vill erbjuda meningsfull sysselsättning under sommarlovet.

21 20 SN 121 ANMÄLAN AV PROTOKOLL/UTDRAG Nytt från nämnd 4, nr 3, 2006 beslutar lägga anmälan av protokoll/utdrag till handlingarna.

22 21 SN 122 BISTÅND KAP 4 SoL, STICKPROV Anmälan av bistånd kap 4 SoL under tiden Stickprov nr:

23 22 SN 123 ÖVRIGT BISTÅND KAP 4 SoL, STICKPROV Anmälan av övrigt bistånd kap 4 SoL under tiden Stickprov nr: 15, Bifall matdistribution 29, Bifall boendestöd

Ulla-Britt Elkan (m) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2007 10-04. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Ulla-Britt Elkan.

Ulla-Britt Elkan (m) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2007 10-04. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Ulla-Britt Elkan. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Kommunkontoret kl. 17.00 18.50 Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Gun Alexandersson-Malm (fp) Yvonne Andersson (m) Louise

Läs mer

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 21.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 1211111111112121 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund (M) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s) Socialnämndens arbetsutskott 28 maj 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-06-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-06-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-12:15 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Inger Johnsson (C) Jan Rohlén (S) 39-50

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2008-04-24

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2008-04-24 1(21) Plats och tid: Beslutande Kl 07:50 10:00 Tema äldreomsorg. Information och studiebesök i äldreomsorgens verksamheter. Kl. 10:00 12:00 Biståndsenheten. Information och diskussion med handläggarna.

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M)

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) Protokoll 1 (36) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl.09.00-16.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf. Kristina Holmsten (MP), t o m 50 Birgitta Medin (M) Petrah

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

118 Dnr 2012/278-701 SN

118 Dnr 2012/278-701 SN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 118 Dnr 2012/278-701 SN Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykiskt funktionsnedsättning Bakgrund Sedan den

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3

Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sid Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3 Information om Arbetsmarknad,

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer