PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26"

Transkript

1 1(13) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Ale Kommun kl 8:00-12:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Chatarina Engström (KD) Eva Eriksson (S) Dennis Thomsen (S) Christer Pålsson (V) Marie Kornesjö (M) ers för Isabell Korn (M) Agneta Lindegren (AD) ers för Ingela Nordhall (AD) Inger Zackrisson (C) ers för Joanna Wolodarska-Nord (FP) Annika Stoijc (S) ers för Jean Altun (S) Anne Olsson (S) ers för Elaine Björkman (S) Ingrid Hellberg (KD) Anna Björklund (MP) Övriga: Lisbeth Tilly, sektorschef Erik Lidberg, kommunchef 5 Sirpa Niemi, verksamhetschef FH 5 Helené Ramert, ekonomichef 5 Ann-Sofie Borg, verksamhetschef ÄO 5,7 Mikael Berglund (M), kommunalråd 5 Lennart Bergius, verksamhetschef AME 5 Dan Björk (M), ledamot KSAU 5 Ellinor Seth, verksamhetschef HS 5-6 Rolf Gustavsson (S), ledamot KSAU 5 Jenny Thorsell, verksamhetschef IFO 3-5 Irene Hellekant (S), ordf. revision 5 Ulrika Johansson, planeringssekreterare Tommy Nyberg, KPMG 5 Mona Karlsson, enhetschef IFO 5 Helene Hansson, enhetschef IFO 5 Magnus Billborg, enhetschef IFO 5 Jon Gudmundsson, enhetschef IFO 5 Pia Waltersson, enhetschef IFO 5 Carina Wikström, enhetschef IFO 5 Nicklas Kristiansson, nämndsekreterare Utses att justera Eva Eriksson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Alafors Underskrifter Sekreterare Nicklas Kristiansson Paragrafer 3-11 Ordförande Boel Holgersson Justerande Eva Eriksson

2 2(13) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Alafors Underskrift Nicklas Kristiansson

3 3(13) OAN 3 OAN000094/ Samarbetsavtal mellan Ale kommun och Kungälvs kommun, Kommunstyrelsens främjandedelegation gällande grunderna för stöd till Kvinnojouren Vändpunkten... 4 OAN 4 OAN000183/ Samarbetsavtal gällande krismottagning för män... 5 OAN 5 OAN000179/ Remiss - Granskningsrapport av Individ- och familjeomsorgen... 6 OAN 6 OAN000172/ Lex Maria... 8 OAN 7 OAN000120/ Tilläggsanslag för trädgård Klockaregården... 9 OAN 8 OAN000120/ Överföring av investeringsmedel från 2011 till OAN 9 OAN000009/ Delegeringsbeslut OAN 10 OAN000010/ Delgivningar OAN 11 OAN000008/ Information... 13

4 4(13) OAN 3 OAN000094/11 Samarbetsavtal mellan Ale kommun och Kungälvs kommun, Kommunstyrelsens främjandedelegation gällande grunderna för stöd till Kvinnojouren Vändpunkten Kungälvs och Ale kommun ger sedan ett antal år tillbaka ett årligt bidrag om åtta kronor per kommuninvånare till kvinnojouren. För 2010 innebar det ett bidrag från Ale kommun med kronor och från Kungälv kronor. Omkostnaderna för verksamheten låg på kronor enligt verksamhetsberättelsen för Trots att sektor arbete, omsorg och trygghet har en mycket ansträngd ekonomi kan det anses vara av stor vikt att det ideella arbete som utförs på kvinnojouren kan fortgå. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Lisbeth Tilly, sektorschef Sektor arbete, trygghet och omsorg Arbetsutskottets beslutsförslag till. 1. beslutar att ställa sig bakom förslaget att ingå ett nytt samarbetsavtal mellan Kungälv kommun, Ale kommun och Kvinnojouren Vändpunkten med likalydande villkor som föregående avtal under perioden beslutar att ställa sig bakom förslaget att ingå ett nytt samarbetsavtal mellan Kungälv kommun, Ale kommun och Kvinnojouren Vändpunkten med likalydande villkor som föregående avtal under perioden Expedieras till Kungälvs kommun Kvinnojouren Vändpunkten

5 5(13) OAN 4 OAN000183/11 Samarbetsavtal gällande krismottagning för män Kungälvs kommun och Ale kommun driver gemensam Krismottagning för män sedan Ett samarbetsavtal finns som grund för samarbetet och verksamheten. Gällande avtal löpte ut varför beslut om förlängning måste tas. Kommunstyrelsen i Kungälv fattar under januari 2012 beslut om fortsatt samarbetsavtal. Enligt båda kommunernas respektive sektors/förvaltnings erfarenheter och uppfattningar bör samarbetet mellan kommunerna fortsätta. Möjlighet att driva verksamheten på egen hand bedöms inte som realistisk varken ur effektivitetsperspektiv eller ur kvalitetsperspektiv. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Lisbeth Tilly, sektorschef Sektor arbete, trygghet och omsorg Arbetsutskottets beslutsförslag till. 1. beslutar att förlänga samarbetsavtal med Kungälvs kommun avseende Krismottagning för män enligt bifogat förslag. Ny avtalstid avser från och med 1 januari 2012 till och med 31 december beslutar att förlänga samarbetsavtal med Kungälvs kommun avseende Krismottagning för män enligt bifogat förslag. Ny avtalstid avser från och med 1 januari 2012 till och med 31 december Expedieras till Kungälvs kommun

6 6(13) OAN 5 OAN000179/11 Remiss - Granskningsrapport av Individ- och familjeomsorgen Föreligger revisionsrapport från KPMG, gällande granskning av om individ och familjeomsorgen bedrivs på ett effektivt sätt med en kvalitet som motsvarar medborgarnas behov utifrån lagens intentioner och krav. Av rapporten framgår att biståndsbedömningen håller en god kvalitet gällande dokumentation. Dokumentation följer praxis och lagstiftning. Delegationsordningen är aktuell och adekvat. Strategiskt tydligt styrdokument finns som ger möjlighet till mål uppföljning. En ekonomisk uppföljning finns på nämndsnivå. I rapporten framkommer kritik på några punkter, bland annat saknas dokumenterade uppföljningar som visar vilka vård och behandlingsresultat som uppnåtts, för beslutade placeringar av vuxna, barn och unga på olika institutioner. Vidare saknas intern uppföljning av de egna stödverksamheterna kring hemmaplanslösningar samt dokumentation. Det saknas dokumenterade rutiner för hur förvaltningen skall följa upp verksamheten och hur återrapportering av politiskt beslutade inriktningar och mål skall göras. Det saknas uppdragsbeskrivning för utförarenheten. Inom IFO som helhet pågår ett utvecklingsarbete som innefattar de områden som har belysts av revisionen. Sektor arbete, trygghet och omsorg välkomnar rapporten och tar till sig synpunkterna och kommer att arbeta vidare med dessa. En handlingsplan skall fastställas och en redovisning av vilka åtgärder och förbättringar ska genomföras. Vissa av åtgärderna/aktiviteterna skall drivas under en mer begränsad tid emedan andra är aktiviteter som ständigt pågår i ett förändrings- och utvecklingsarbete inom individ och familjeomsorgen Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Lisbeth Tilly, sektorschef Sektor arbete, trygghet och omsorg Arbetsutskottets beslutsförslag till. 1. noterar rapporten samt att en föredragning kommer att ske på omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 januari 2012 av KPMG utredare. 2. Arbetsutskottet för övriga frågor beslutar att överlämna ärendet till nämndens sammanträde den 26 januari 2012 för beslut.

7 7(13) Forts. OAN 5 Yrkande Ordförande Boel Holgersson (c) yrkar enligt följande: 1. noterar rapporten samt föredragningen av Tommy Nyberg KPMG. 2. beslutar att anta tjänsteutlåtandet som sitt eget yttrande och översända det till Kommunstyrelsen som svar på remissen gällande granskningsrapporten av Individ- och Familjeomsorgen, samt 3. beslutar att uppdra till omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott för övriga frågor och sektor arbete, trygghet och omsorg att ta fram rutiner för uppföljning mot bakgrund av det som förs fram i revisionsrapporten för beslut i 20 juni noterar rapporten samt föredragningen av Tommy Nyberg KPMG. 2. beslutar att anta tjänsteutlåtandet som sitt eget yttrande och översända det till Kommunstyrelsen som svar på remissen gällande granskningsrapporten av Individ och Familjeomsorgen. 3. beslutar uppdra till omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott för övriga frågor och sektor arbete, trygghet och omsorg att ta fram rutiner för uppföljning mot bakgrund av det som förs fram i revisionsrapporten för beslut i 20 juni Expedieras till Kommunstyrelsen

8 8(13) OAN 6 OAN000172/11 Lex Maria Medicinskt ansvarig sjuksköterska redovisar muntligt om Lex Maria anmälan. Beslutsunderlag Muntlig information, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Sektor arbete, trygghet och omsorg Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. noterar informationen. 1. noterar informationen.

9 9(13) OAN 7 OAN000120/11 Tilläggsanslag för trädgård Klockareängen Klockarängens äldreboende sig riktar sig efter beslut i nämnden (OAN /11) till äldre med demens. Nämnden har beslutat att ta medel i anspråk enligt beslut i nämnden (OAN000050/11) för ombildandet av Klockarängen till ett demenscentrum. För att kunna förverkliga trädgården begär förvaltningen nu ett tillägg till investeringsanslaget om 1 miljon kronor i enlighet med tjänsteutlåtande om vad det kostar att iordningställa verksamheten i enlighet med tidigare beslut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Lisbeth Tilly, sektorschef Sektor arbete, trygghet och omsorg Arbetsutskottets beslutsförslag till. 1. beslutar att hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag till investering om 1 miljon kr 2012 för iordningställandet av trädgård till Klockareängen. 1. beslutar att hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag till investering om 1 miljon kr 2012 för iordningställandet av trädgård till Klockareängen. Expedieras till Kommunstyrelsen Upphandlingschef

10 10(13) OAN 8 OAN000120/11 Överföring av investeringsmedel från 2011 till 2012 Nämndens budget för investeringar har uppgått till Tkr Under 2011 har Tkr av dessa förbrukats. På grund av att det nya äldreboendet i Nödinge kommer att tas i drift under 2012, det nya verksamhetssystemet (IT) införs under 2012 och att andra investeringar har förskjutits till 2012 såsom brandskydd och larm har sektorn ej använt alla investeringsmedel. Sektorns bedömning är att de resterande pengarna behöver användas under Sektorn föreslår därför att resterande investeringsmedel från 2011 överförs till Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Lisbeth Tilly, sektorschef Sektor arbete, trygghet och omsorg Arbetsutskottets beslutsförslag till. 1. beslutar att hos Kommunstyrelsen begära att få Tkr kronor av 2011-års investeringsbudget överförda till beslutar att hos Kommunstyrelsen begära att få Tkr kronor av 2011-års investeringsbudget överförda till Expedieras till Kommunstyrelsen

11 11(13) OAN 9 OAN000009/12 Delegeringsbeslut A. Beslut fattade på OAN:s arbetsutskott för individärenden sammanträde B. Beslut fattade på OAN:s arbetsutskott för individärenden sammanträde C. Beslut fattade på OAN:s arbetsutskott för samtliga övriga frågor sammanträde D. Beslut fattade på OAN:s arbetsutskott för samtliga övriga frågor sammanträde E. Beslut fattade inom individ- och familjeomsorgens verksamhet med stöd av socialtjänstlagen (SoL). 908 st beslut fattade av tjänsteman under perioden inom Ungdomsenhet, Barn- och familjeenhet, Försörjningsstödsenhet, Missbruksenhet samt Familjerätts- och familjehemsenhet. F. Beslut fattade inom Biståndsenheten med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 8 st beslut fattade av tjänsteman under perioden G. Beslut fattade inom Biståndsenheten med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) 91 st beslut fattade av tjänsteman under perioden H. Avgiftsbeslut fattade inom Biståndsenheten. 30 st beslut fattade av tjänsteman under perioden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

12 12(13) OAN 10 OAN000010/12 Delgivningar Protokollsutdrag KF Avsägelse ledamot från uppdrag som ledamot i och ersättare i dess arbetsutskott. Protokollsutdrag KF Uppföljningsrapport 4. Protokollsutdrag KF Svar på motion om att äldre par ska få leva tillsammans på kommunens boenden. Protokollsutdrag KF Kommunfullmäktiges sammanträden Protokollsutdrag KF Finanspolicy med tillämpningsanvisningar. Protokollsutdrag KF Rapport från ortsutvecklingsmöten hösten Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 21 november Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen Cirkulär 11:55 Sveriges Kommuner och Landsting. Förebyggande arbete kring sociala överdrifter en studie genomförd i Vänersborgs kommun. 1. noterar delgivningarna.

13 13(13) OAN 11 OAN000008/12 Information Ordföranden informerar om: HSN4 presidiet har träffat omsorgs- arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott för samtliga övriga frågor, diskussion om bland annat familjecentral och socialmedicinsk mottagning, ungdomsmottagning/elevhälsa samt äldres sjukdomar. Skepplanda vårdcentral. s arbetsutskott för samtliga övriga frågor har varit på seminariekonferens med andra kommuner i Västra Götalands regionen tillsammans med hälso- och sjukvårdsutskottet gällande framtidens sjukvård. Visions-resan, en diskussion mellan kommunledning, tjänstemän och presidierna i kommunen, om Vision ALE år Ordförande i nämnden har övertagit ordförandeskapet i SIMBAs politikergrupp. Sektorschef informerar om: Nämndplansbeslutet som antogs i december månad är överklagat till förvaltningsrätten (laglighetsprövning enligt kommunallagen). Fråga om inhibition ställd till förvaltningsrätten, avslagen av förvaltningsrätten. Sektorschefen har tagit över ordförandeskapet i SIMBA samarbete, tjänstemannagruppen. Ny vikarierande nämndsekreterare Nicklas Kristiansson. 1. noterar informationen.

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24 1(20) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Backavik äldreboende, Nödinge kl 12:30-17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Dan Björk (M) Ingela Nordhall (AD) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00-20:00. Ajourneringar kl 17:05-17:15 samt 18:05 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 54 Tertialrapport jan-april 2014 socialnämndens verksamheter

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S) 1 (13) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-14.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Arvo

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Hagagatan 8 Torsdagen den 24 januari 2013 kl 19:00 21:00 Beslutande Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-03-19 1(18) Sammanträdesrum Kommunhuset, Norrtälje kl. 10.00-13.50 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, avdelningschef,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s 1(17) Plats och tid: Alerummet kl 13:00-15:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Willy Kölborg, s ordf. Ingvar Arvidsson, kd Siw Ericsson, s Mikko Rautanen, s Fredrik Johansson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer