PROTOKOLL från 1(16) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL från 1(16) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-02-28"

Transkript

1 1(16) Plats och tid: Beslutande Ale kommun kl 08:00-12:30 Boel Holgersson (C), ordf. Dan Björk (M) Ida Löfgren (M) Ingela Nordhall (AD) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg (KD) Eva Eriksson (S) Jean Altun (S) Elaine Björkman (S) Dennis Thomsen (S) Christer Pålsson (V) Tjänstgörande ersättare Marie Kornesjö (M) ers för Dan Björk (M) 16 Ersättare: Marie Kornesjö (M) Inger Zackrisson (C) Chatarina Engström (KD) Annika Stoijc (S) Anne Olsson (S) Maria Bergerús (V) Personalföreträdare: Christian Svensson, Kommunal Övriga: Lisbeth Tilly, sektorschef 16 Johanna Hagerius, nämndsekreterare Susanne Lundell, controller 16 Elisabeth Weckner, controller 16 Sirpa Niemi, verksamhetschef FH 16 Ann-Sofie Borg, verksamhetschef ÄO 16 Andreas Witt, verksamhetschef AME 16 Jenny Thorsell, verksamhetschef IFO 16 Ellinor Seth, verksamhetschef HS 16 Utses att justera Justeringens plats och tid Eva Eriksson Kommunhuset, Alafors Underskrifter Sekreterare Johanna Hagerius Paragrafer Ordförande Boel Holgersson Justerande Eva Eriksson

2 2(16) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Alafors Underskrift Johanna Hagerius

3 3(16) OAN 16 OAN000022/ Föredragningar... 4 OAN 17 OAN000120/ Bokslut OAN 18 OAN000199/ Yttrande över motion från Bohusskolan om att synliggöra ungdomsmottagningen... 6 OAN 19 OAN000076/ Återkoppling av åtgärdsplan inom Individ- och familjeomsorgen... 7 OAN 20 OAN000016/ REMISS: Begäran om yttrande avseende Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland... 8 OAN 21 OAN000013/ Remiss: planförfrågan vårdcentral i Älvängen... 9 OAN 22 OAN000012/ Rapportering av Ej verkställda beslut enligt 28 f-g LSS OAN 23 OAN000011/ Rapportering av Ej verkställda beslut enligt 4 Kap 1 SoL OAN 24 OAN000021/ Delegeringsbeslut OAN 25 OAN000023/ Delgivningar OAN 26 OAN000022/ Kurser och konferenser OAN 27 OAN000022/ Information och övriga frågor... 16

4 4(16) OAN 16 OAN000022/13 Föredragningar - Bokslut Yttrande över motion från Bohusskolan om att synliggöra ungdomsmottagningen - Återkoppling av åtgärdsplan inom Individ- och familjeomsorgen - REMISS: Begäran om yttrande avseende Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland - Remiss: planförfrågan vårdcentral i Älvängen 1. beslutar att notera föredragningarna.

5 5(16) OAN 17 OAN000120/11 Bokslut 2012 Föreligger förslag till s bokslut Till grund för bokslutet ligger sektorns verksamhetsredogörelse för I bokslutet redovisas nämndens uppdrag, årets verksamhet och måluppfyllelse, ekonomiskt resultat, verksamhetsmått, investeringar, personaldata, internkontrollplan och tankar inför framtiden avseende utvecklings- och förändringsarbetet. har 2012 haft en nettobudget på 444,6 mkr. Årets resultat är ett underskott på 7,9 mkr. Redan under våren 2012 visade nämnden på svårigheter att hålla budget och fick i augusti medgivande från KS att överskrida budget med 5 mkr. Största delen av underskottet återfinns inom äldreomsorgen- 5,1 mkr och består av stor efterfrågan på korttidsplatser samt otillräckligt sjunkande hemtjänsttimmar. I övrigt fördelas underskottet enligt följande, individ- och familjeomsorg -0,9 mkr, funktionshinder 0,4 mkr, biståndsenheten 0,3 mkr, AME 0,9 samt sektoradministration -0,3 mkr. Hälsa och sjukvård gör ett nollresultat. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Lisbeth Tilly, Sektor arbete, trygghet och omsorg s arbetsutskott beslutsförslag till Omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden 1. beslutar att godkänna Bokslut beslutar att godkänna Bokslut 2012.

6 6(16) OAN 18 OAN000199/12 Yttrande över motion från Bohusskolan om att synliggöra ungdomsmottagningen I en motion från Bohusskolan till ungdomsfullmäktige föreslås att Ungdomsmottagningen behöver arbeta mer proaktivt i form av marknadsföring av verksamheten och förespråkar flytt till nya, mer lättillgängliga lokaler. Grunden till motionen är att för få ungdomarna känner till ungdomsmottagningen. Ungdomsfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till Sektor Arbete, Trygghet och Omsorg 12 dec Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Jenny Thorsell, Sektor arbete, trygghet och omsorg s arbetsutskott beslutsförslag till Omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden 1. beslutar att översända yttrandet som svar på motionen och avstyrker motionen samt att yttrande och motionen översänds till ungdomsmottagningen för kännedom. 2. beslutar att lämna motionen utan åtgärd. Det som tas upp i motionen ligger utanför sektor Arbete, Trygghets och Omsorgs verksamhetsområde och befogenhet. Ungdomsmottagningens huvudman utgörs av primärvården. 1. beslutar att översända yttrandet som svar på motionen och avstyrker motionen samt att yttrande och motionen översänds till ungdomsmottagningen för kännedom. 2. beslutar att lämna motionen utan åtgärd. Det som tas upp i motionen ligger utanför sektor Arbete, Trygghets och Omsorgs verksamhetsområde och befogenhet. Ungdomsmottagningens huvudman utgörs av primärvården. Exp. Kommunstyrelsen, Ungdomsmottagningen Ale kommun Verksamhetschef IFO, Ungdomsfullmäktige

7 7(16) OAN 19 OAN000076/12 Återkoppling av åtgärdsplan inom Individ- och familjeomsorgen Återrapporteringen har som ambition att ge en uppföljande bild av höstens utvecklingsarbete inom Barn- och ungdomsenhet samt Vuxenenhet inom Individ- och familjeomsorgen. Under hösten 2012 startade ett omfattande utvecklingsarbete inom Barn- och ungdomsenheten, samt Vuxenenhet inom Individ- och familjeomsorgen. Pågående utvecklingsarbete är ett led i att förstärka det förebyggande arbetet för barn, ungdomar och deras familjer samt att bygga upp förbättrade öppenvårdsinsatser för målgrupperna. Fokus har varit att verka fram metoder som möjliggör att hämta hem barn, ungdomar och vuxna till hemmaplanslösning. Syftet är att höja kvaliteten på det psykosociala arbetet riktat mot målgrupperna genom att hitta alternativ till den traditionella vården. Kostnaderna för köpta placering antas minska till följd av vidareutveckling av nya arbetssätt och nya samverkansformer för bättre utnyttjande av befintliga resurser. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Jenny Thorsell, Sektor arbete, trygghet och omsorg s arbetsutskott beslutsförslag till Omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden 2. beslutar att notera rapporten samt att den tillställs Kommunstyrelsen. 1. beslutar att notera rapporten samt att den tillställs Kommunstyrelsen. Exp. Kommunstyrelsen Sektorschef ATO Verksamhetschef IFO

8 8(16) OAN 20 OAN000016/13 REMISS: Begäran om yttrande avseende Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland s arbetsutskott beslutsförslag till Omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden 1. beslutar att med hänvisning till den korta remisstiden avstå från yttrande. 1. beslutar att med hänvisning till den korta remisstiden avstå från yttrande. Exp. Kommunstyrelsen

9 9(16) OAN 21 OAN000013/13 Remiss: planförfrågan vårdcentral i Älvängen Remissen kom till tjänstemän på sektor arbete, trygghet och omsorg med sista svarsdag Då någon delegation ej finns på att besvara remisser lyfts ärendet till nämnden. Planförfrågan avser tillägg till gällande detaljplan med planbestämmelse för att möjliggöra vårdverksamhet (vårdcentral). Området ligger i centrala Älvängen, längst med E:45. Varken verksamhetschef för äldreomsorg, Ann-Sofie Borg, eller verksamhetschef för funktionshinder, Sirpa Niemi, har något emot förslaget. Snarast ser sektor arbete, trygghet och omsorg positivt på att vårdcentralen hamnar mer centralt beläget med bättre kommunikationer och tillgänglighet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Lisbeth Tilly, Sektor arbete, trygghet och omsorg s arbetsutskott beslutsförslag till Omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden 1. beslutar att godkänna den muntliga informationen. 2. beslutar att anta sektorns remissvar som sitt eget och överlämna det till Samhällsbyggnadsnämnden. 3. beslutar att arbetsutskottets protokoll skickas till Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom. 1. beslutar att godkänna den muntliga informationen. 2. beslutar att anta sektorns remissvar som sitt eget och överlämna det till Samhällsbyggnadsnämnden. 3. beslutar att arbetsutskottets protokoll skickas till Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom. Exp. Samhällsbyggnadsnämnden

10 10(16) OAN 22 OAN000012/12 Rapportering av Ej verkställda beslut enligt 28 f-g LSS Genom ett tillägg i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS har kommuner/landsting från 1 juli 2008 skyldighet att till Socialstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till Socialstyrelsen sker på individnivå och ska göras en gång per kvartal. Beslut som ej är verkställda vid rapporteringstillfälle rapporteras enligt rutinen för inrapportering av ej verkställda beslut enligt 9 LSS. Statistikrapport är skickad till Socialstyrelsen, Kommunfullmäktige och Kommunrevisionen. Vid detta tillfälle har inga nya Ej verkställda beslut rapporterats in. Sektorn har ett ärende som är rapporterat sedan tidigare, som ej är verkställt. Se bifogad statistikrapport. Sektor arbete, trygghet och omsorgs rapportering till Kommunfullmäktige har lämnats till Kommunfullmäktige utan formellt nämndbeslut i ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Ulrika Johansson, Sektor arbete, trygghet och omsorg s arbetsutskott beslutsförslag till Omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden 3. beslutar att notera rapporten samt att den tillställs Socialstyrelsen, Kommunfullmäktige samt Kommunrevisionen. 1. beslutar att notera rapporten samt att den tillställs Socialstyrelsen, Kommunfullmäktige samt Kommunrevisionen.

11 11(16) OAN 23 OAN000011/12 Rapportering av Ej verkställda beslut enligt 4 Kap 1 SoL Beslut som ej är verkställda vid rapporteringstillfälle rapporteras enligt rutinen för inrapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 Kap. 1 Socialtjänstlagen, SoL. Vid detta tillfälle har inget nytt Ej verkställt beslut rapporterats in. Sektorn har ett ärende som är rapporterat sedan tidigare, som ej är verkställt. Se bifogad statistikrapport. Statistikrapport är skickad till Socialstyrelsen, Kommunfullmäktige och Kommunrevisionen. Sektor arbete, trygghet och omsorgs rapportering till Kommunfullmäktige har lämnats till Kommunfullmäktige utan formellt nämndbeslut i ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Ulrika Johansson, Sektor arbete, trygghet och omsorg s arbetsutskott beslutsförslag till Omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden 1. beslutar att notera rapporten samt att den tillställts Socialstyrelsen, Kommunfullmäktige samt Kommunrevisionen. 1. beslutar att notera rapporten samt att den tillställts Socialstyrelsen, Kommunfullmäktige samt Kommunrevisionen.

12 12(16) OAN 24 OAN000021/13 Delegeringsbeslut A. Beslut fattade på OAN:s arbetsutskott för individärenden sammanträde B. Beslut fattade på OAN:s arbetsutskott för individärenden sammanträde C. Beslut fattade på OAN:s arbetsutskott sammanträde D. Beslut fattade inom individ- och familjeomsorgens verksamhet med stöd av socialtjänstlagen (SoL). 822 st beslut fattade av tjänsteman under perioden inom Ungdomsenhet, Barn- och familjeenhet, Försörjningsstödsenhet, Missbruksenhet samt Familjerätts- och familjehemsenhet. Beslut fattade inom individ- och familjeomsorgens verksamhet med stöd av socialtjänstlagen (SoL). 836 st beslut fattade av tjänsteman under perioden inom Ungdomsenhet, Barn- och familjeenhet, Försörjningsstödsenhet, Missbruksenhet samt Familjerätts- och familjehemsenhet. E. Beslut fattade inom Biståndsenheten med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 16 st beslut fattade av tjänsteman under perioden F. Beslut fattade inom Biståndsenheten med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) 258 st beslut fattade av tjänsteman under perioden G. Dödsboanmälan 13/ / / / / / / / /

13 13(16) forts. OAN godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

14 14(16) OAN 25 OAN000023/13 Delgivningar 1. Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boende (SOFS 2012:12). Cirkulär 13:2, SKL 2. Information om statliga stimulansmedel aktuella för Västra Götalands län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen Dnr 13/0717, SKL 3. Dokumentation från konferens Regional mobilisering mot Cannabis i Västra Götaland. 4. Broschyr från Regeringskansliet: Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. 5. Mötesanteckningar från Rådet för hälsa och trygghet Protokoll från Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen. _

15 15(16) OAN 26 OAN000022/13 Kurser och konferenser 1. Rikskonferens: Kvalitet i äldreomsorgen. Konferens till , Stockholm Arr. Kompetensutvecklingsinstitutet 2. Badrum för äldre renovering och nytänkande. Kurs , Göteborg Arr. Göteborgs Stad, FOU i väst och SABO 3. En underskattad rörelse en konferens om förutsättningarna för den internationella rörligheten bland unga i Västra Götaland. Konferens , Göteborg Arr: Västra Götalandsregionen. 1. beslutar att notera informationen. _

16 16(16) OAN 27 OAN000022/13 Information och övriga frågor Information från Arbetsutskottet Kostnader läsplattor jämfört med utskick 2. Individutskottet Nya föreskrifter för demensomsorgen samt ökade krav på rättssäkerhet cirkulär 13:02, SKL 4. Lex Sarah Funktionshinder och svar på brev från polismyndigheten 5. Ansökan om tillstånd enligt alkohollagen för servering av alkoholdrycker, Köpmans Hytta Information och övriga frågor Ordförande höll parentation för nämndens ersättare, Daga Johansson som avlidit. Ordförande uppvaktades med blommor från nämnden och tackade för uppvaktningen. Ingrid Hellberg informerade från Rådet för funktionshinder. Eva Eriksson informerade att nämndsledamot Daga Johansson fick besök med blomma från nämnden. Information från Kommunala Pensionärsrådet. Bildvisning från studieresa till Sydafrika, Star for life. 1. beslutar att notera informationen.

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24 1(20) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Backavik äldreboende, Nödinge kl 12:30-17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Dan Björk (M) Ingela Nordhall (AD) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26 1(13) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Ale Kommun kl 8:00-12:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Chatarina Engström (KD) Eva Eriksson (S) Dennis Thomsen (S) Christer

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Hagagatan 8 Torsdagen den 24 januari 2013 kl 19:00 21:00 Beslutande Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67 49-67 Plats och tid Ladviks kursgård kl. 18.00 19:35 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Anette Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.30 Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP)

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:45 Beslutande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00. Ulla Britt Hånell sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00. Ulla Britt Hånell sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00 Beslutande

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer