PROTOKOLL 1(21) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 12:30-17:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1(21) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-08-28. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 12:30-17:00"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(21) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 12:30-17:00 ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Ida Löfgren (M) Ingela Nordhall (AD) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg (KD) Eva Eriksson (S) Elaine Björkman (S) Christer Pålsson (V) Kerstin Ståhl (S) ers. Jean Altun (S) Lisa Gustafsson (V) ers. Dennis Thomsen (S) Stefan Ekwing (FP) Inger Zackrisson (C) Chatarina Engström (KD) Lisbeth Tilly, sektorschef Hanna Henningsson, nämndsekreterare Per Liljebäck, förbundschef för Samordningsförbundet Kungälv 81 Carina Wikström, enhetschef Vuxenenheten 82 Ebba Sjöstedt, verksamhetschef funktionshinder 82 Katarina Gustafsson, verksamhetsutvecklare 82 Jenny Sallander, dietist 83 Ann-Sofie Borg, verksamhetschef äldreomsorg 83 Ann-Kristin Forslund, enhetschef Biståndsenheten Ellinor Seth, verksamhetschef hälso- och sjukvård 86 Utses att justera Eva Eriksson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Nödinge

2 PROTOKOLL 2(21) Underskrifter Paragrafer: Sekreterare: Ordförande: Hanna Henningsson Justerande: Boel Holgersson Eva Eriksson

3 PROTOKOLL 3(21) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset, Nödinge Hanna Henningsson

4 PROTOKOLL 4(21) Innehåll OAN 80 Föredragningar... 5 OAN 81 Information om Samordningsförbundet... 6 OAN 82 Information - Öppna jämförelser... 7 OAN 83 Projektet Mathantering inom äldreomsorgen... 8 OAN 84 Modellen ÄBIC (Äldres behov i centrum) OAN 85 Revidering av Vägledningsdokument inom LSS, myndighetsutövning OAN 86 Dialoga kunskapscentrum om våld i nära relationer OAN 87 Rapportering Ej verkställda beslut enligt LSS OAN 88 Rapportering Ej verkställda beslut enligt SoL OAN 89 Anmälan av delegeringsbeslut OAN 90 Delgivningar OAN 91 Information och övriga frågor... 21

5 PROTOKOLL 5(21) OAN 80 OAN000005/14 Föredragningar Information om Samordningsförbundet Öppna jämförelser barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård samt stöd till personer med funktionsnedsättning Projekt mathantering inom äldreomsorgen Modellen ÄBIC (Äldres behov i centrum) Revidering av vägledningsdokument inom LSS Dialoga kunskapscentrum mot våld i nära relationer Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL Yrkande Ordförande föreslår enligt följande beslutsförslag: noterar informationen. 1. noterar informationen.

6 PROTOKOLL 6(21) OAN 81 OAN000005/14 Information om Samordningsförbundet Per Liljebäck, förbundschef för Samordningsförbundet Kungälv, informerar om Samordningsförbundets verksamhet. Samordningsförbundet Kungälv omfattar fyra kommuner, Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Samordningsförbundet består av fyra parter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, VG-Regionen/Landstinget och kommunerna ovan. Parterna i förbundet samverkar om rehabilitering och åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden. Läs mer på Samordningsförbundets hemsida: Yrkande Ordförande föreslår enligt följande beslutsförslag: noterar informationen. 1. noterar informationen.

7 PROTOKOLL 7(21) OAN 82 OAN000018/14 Information - Öppna jämförelser Genom öppna jämförelser kan man jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Syftet är att ge nationella aktörer, ansvariga huvudmän och utförare underlag för att främja en god vård och omsorg om den enskilde. Socialstyrelsen genomför öppna jämförelser på uppdrag av regeringen. Stöd till personer med funktionsnedsättning redovisas för femte gången i öppna jämförelser. Resultaten baseras på fyra enkäter som genomfördes i slutet av 2013 och redovisas inom områdena: Myndighetsperspektiv inom LSS-området, Enheter inom insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, Enheter inom insatsen daglig verksamhet enligt LSS, Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Länk till undersökningen: Missbruk och beroendevård: Resultaten bygger främst på enkätuppgifter från kommun, landsting och beroendemottagningar som genomfördes december 2013 januari Undersökningen redovisas för sjätte gången. Länk till undersökningen: Barn och Ungdomsvård redovisas för femte gången i öppna jämförelser. Resultaten baseras på en enkätundersökning till samtliga kommuner som genomfördes under hösten 2013, en granskning av kommunernas webbplats samt registerdata. Länk till undersökningen: Sektorn informerar om Ale kommuns resultat i rapporterna Barn och ungdomsvård, Missbruks och beroendevård, och stöd till personer med funktionsnedsättning. Nämnden föreslås noterar informationen. sunderlag Tjänsteutlåtande, Katarina Gustafsson, sektor Arbete, trygghet och omsorg Sektor arbete, trygghet och omsorgs beslutsförslag till Omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden 1. noterar informationen. 1. noterar informationen. sexpediering Sektorchef Verksamhetschefer

8 PROTOKOLL 8(21) OAN 83 OAN000079/13 Projektet Mathantering inom äldreomsorgen Kommunfullmäktige beslutade att tilldela pengar från utvecklingsfonden för att utreda maten inom äldreomsorgen. Utredningen visar att de äldre i kommunen generellt sett är ganska nöjda med maten, både på särskilt boende samt hemmaboende äldre med kylda matlådor. Någon signifikant skillnad av upplevelsen av maten mellan de boende som har tillganingskök på det egna boendet och de som får sin mat från Ale matservice har inte kunnat konstateras. Däremot finns det andra för- och nackdelar med olika produktionsalternativ och en fortsatt utredning av köken samt samverkan med sektor utbildning, kultur och fritid behövs för att mer genomgripande se på en omstrukturering av mattillagning samt mottagning och leverens av maten till äldreomsorgens särskilda boende. Utredningen visar även på behovet av kompetenshöjande insatser för vård- och omsorgspersonal samt att man ser till omsorgstagarnas totala näringsintag över dygnet och inte enbart lunch och middag. En rad förbättringsåtgärder framkommer i rapporten rörande matsituationen och måltidsmiljön. sunderlag Tjänsteutlåtande, Ann-Sofie Borg, sektor Arbete, trygghet och omsorg Slutrapport matprojektet inom äldreomsorgen 2014 o Bilaga sammanställning enkätsvar Sektor arbete, trygghet och omsorgs beslutsförslag till Omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden 1. noterar rapporten. 2. ger sektorn i uppdrag att fortsätta arbetet med kvalitetshöjande åtgärder gällande matsituationen och måltidsmiljön utifrån det som beskrivs i rapporten. 3. beslutar att sektorn, med hjälp av medel från utvecklingsfonden, ytterligare höjer kompetensen i kostfrågor för äldreomsorgens undersköterskor samt sjuksköterskorna inom hemsjukvården. 4. ger sektorn i uppdrag att, med hjälp av medel från utvecklingsfonden, fortsätta utreda förutsättningar och kostnader för omstrukturering av mattillagning samt mottagning och leverens av maten till äldreomsorgens särskilda boende. 5. ger sektorn i uppdrag att i samverkan med sektor utbildning, kultur och fritid framarbeta en plan för mattillagning samt mottagning och leverens av maten till äldreomsorgens särskilda boende.

9 PROTOKOLL 9(21) forts. OAN 83 Yrkande Ordförande föreslår enligt följande beslutsförslag: 1. noterar rapporten. 2. ger sektorn i uppdrag att fortsätta arbetet med kvalitetshöjande åtgärder gällande matsituationen och måltidsmiljön utifrån det som beskrivs i rapporten. 3. beslutar att sektorn ytterligare höjer kompetensen i kostfrågor för äldreomsorgens undersköterskor samt sjuksköterskorna inom hemsjukvården. 4. ger sektorn i uppdrag att, med hjälp av medel från utvecklingsfonden, fortsätta utreda förutsättningar och kostnader för omstrukturering av mattillagning samt mottagning och leverens av maten till äldreomsorgens särskilda boenden. 5. ger sektorn i uppdrag att i samverkan med sektor utbildning, kultur och fritid framarbeta en plan för mattillagning samt mottagning och leverens av maten till äldreomsorgen. 1. noterar rapporten. 2. ger sektorn i uppdrag att fortsätta arbetet med kvalitetshöjande åtgärder gällande matsituationen och måltidsmiljön utifrån det som beskrivs i rapporten. 3. beslutar att sektorn ytterligare höjer kompetensen i kostfrågor för äldreomsorgens undersköterskor samt sjuksköterskorna inom hemsjukvården. 4. ger sektorn i uppdrag att, med hjälp av medel från utvecklingsfonden, fortsätta utreda förutsättningar och kostnader för omstrukturering av mattillagning samt mottagning och leverens av maten till äldreomsorgens särskilda boenden. 5. ger sektorn i uppdrag att i samverkan med sektor utbildning, kultur och fritid framarbeta en plan för mattillagning samt mottagning och leverens av maten till äldreomsorgen. sexpediering Verksamhetschef äldreomsorg Dietist Verksamhetschef kök, lokalvård och service Kommunala pensionärsrådet

10 PROTOKOLL 10(21) OAN 84 OAN000114/14 Modellen ÄBIC (Äldres behov i centrum) Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att stödja införande av modellen Äldres behov i centrum (ÄBIC) i landets kommuner under ch Det är inte obligatoriskt för kommuner att införa modellen. Ale kommun har möjlighet att söka stimulansmedel från Socialstyrelsen under förutsättning att nämnden fattar beslut om att införa ÄBIC som modell för arbetssätt och dokumentation. ÄBIC stödjer utvecklingen av ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med användande av ett nationellt fackspråk. Modellen utgår från processen för socialtjänstens handläggning och dokumentation avseende äldreomsorg. Sektorns förslag är att beslut tas att införa modellen ÄBIC som innebär strukturerad dokumentation av äldre personers behov med användning av Internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). sunderlag Riktlinjer för myndighetsutövning i äldreomsorgen, Ale kommun Tjänsteutlåtande, Ann-Kristin Forslund, sektor Arbete, trygghet och omsorg Arbetsutskottets beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 1. beslutar att införa modellen ÄBIC (Äldres behov i centrum) i Ale kommun. 1. beslutar att införa modellen ÄBIC (Äldres behov i centrum) i Ale kommun. sexpediering Sektorchef Verksamhetschef IFO Verksamhetschef äldreomsorg

11 PROTOKOLL 11(21) OAN 85 OAN000008/14 Revidering av Vägledningsdokument inom LSS, myndighetsutövning Vägledning för myndighetsutövning LSS är en vägledning avseende kommunens handläggning. Vägledningen omfattar handläggning enligt LSS inom verksamhetsområdet Funktionshinder. Vägledningen har i huvudsak följande syften: - Stöd för biståndshandläggarna vid deras individuella utredning, bedömning och beslut - Klargörande av hur LSS skall tillämpas i Ale kommun - Säkerställa en likartad service och omsorg till alla som är i behov av och efterfrågar insats enlig LSS Avsnitt 4. 1 Biträde av personlig assistans i Vägledning LSS, Ale kommun, innehåller ett avsnitt som benämns Kriterier för att beviljas personlig assistans. Följande stycke behöver revideras med anledning av att det kan vara problematiskt att sätta en undre gräns i antal timmar då rättspraxis gällande detta ändras över tid. Nuvarande text är Personlig assistans kan beviljas om personen har behov av stöd för sina grundläggande behov flera gånger per dygn. Det finns inget krav att stödbehovet skall ha en viss tidsmässig omfattning, men ju större stödbehovet är i tid desto mer talar för att rätt till personlig assistans föreligger. Behovet bör därför, i normalfallet omfatta cirka 12 timmar per vecka. Sektorn föreslår att sista meningen Behovet bör därför, i normalfallet omfatta cirka tolv timmar per vecka tas bort. sunderlag Tjänsteutlåtande, Ann-Kristin Forslund, sektor Arbete, trygghet och omsorg Vägledningsdokument myndighetsutövning LSS Arbetsutskottets beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 1. beslutar att formuleringen Behovet bör därför, i normalfallet omfatta cirka tolv timmar per vecka tas bort ur Vägledning LSS avsnitt 4.1.

12 PROTOKOLL 12(21) forts. OAN beslutar att formuleringen Behovet bör därför, i normalfallet omfatta cirka tolv timmar per vecka tas bort ur Vägledning LSS avsnitt 4.1. sexpediering Enhetschef Biståndsenheten

13 PROTOKOLL 13(21) OAN 86 OAN000107/14 Dialoga kunskapscentrum om våld i nära relationer Dialoga är ett kunskapscentrum om våld i nära relationer. Syftet med Dialoga är att öka kunskapen om våld i nära relationer hos de som arbetar i kommunen. Dialoga erbjuder utbildning och konsultation till dem som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som är eller kan vara utsatta för våld i nära relationer. Verksamheten erbjuder också metodstöd och arbetar aktivt för att främja samverkan mellan olika yrkesgrupper och myndigheter. För 2015 har en förfrågan om avtalsskrivning framställts till kommunen avseende år 2015 och sunderlag Tjänsteutlåtande, Andres Witt, sektor Arbete, trygghet och omsorg Förfrågan om deltagande som avtalskommun i Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer, Protokollsutdrag från Göteborg stad, Social resursnämnd Förslag på avgiftshöjning för Dialogas avtalskommuner samt ändringar i avtalstiden, Arbetsutskottets beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 1. beslutar att ge sektorschef i uppdrag att ingå avtal för Dialoga avseende år föreslår kommunstyrelsen besluta att förlänga kommunens deltagande i Dialoga för 2015 och 2016 och finansiera deltagandet inom ramen för kommunens budget för 2015 och 2016 samt låta Dialoga vara en naturlig del i arbetet mot våld i nära relationer för verksamheterna i alla nämnder. Yrkande Ordförande föreslår enligt följande beslutsförslag: beslutar att ge sektorschef i uppdrag att ingå avtal för Dialoga avseende år beslutar att förlänga kommunens deltagande i Dialoga för 2015 och 2016 samt verka för att Dialoga är en naturlig del i arbetet mot våld i nära relationer för verksamheterna i alla nämnder.

14 PROTOKOLL 14(21) forts. OAN beslutar att ge sektorschef i uppdrag att ingå avtal för Dialoga avseende år beslutar att förlänga kommunens deltagande i Dialoga för 2015 och 2016 samt verka för att Dialoga är en naturlig del i arbetet mot våld i nära relationer för verksamheterna i alla nämnder. sexpediering Kommunstyrelsen Samtliga sektorschefer i kommunen Nämndsekreterare sektor ATO

15 PROTOKOLL 15(21) OAN 87 OAN000034/14 Rapportering Ej verkställda beslut enligt LSS 2014 Genom ett tillägg i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS har kommuner/landsting från 1 juli 2008 skyldighet att till Socialstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till Socialstyrelsen sker på individnivå och ska göras en gång per kvartal. som ej är verkställda vid rapporteringstillfälle rapporteras enligt rutinen för inrapportering av ej verkställda beslut enligt 9 LSS. Vid detta tillfälle har inga ej verkställda beslut rapporterats in. Sektorn har sedan tidigare fyra ej verkställda beslut gällande boende. Se bifogad statistikrapport. Statistikrapport med bilagor skickas efter beslut i till Kommunfullmäktige och Kommunrevisionen. sunderlag Tjänsteutlåtande, Hanna Henningsson, sektor Arbete, trygghet och omsorg Arbetsutskottets beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 1. beslutar att notera rapporten samt att den tillställs Socialstyrelsen, Kommunfullmäktige samt Kommunrevisionen (IVO) Yrkande Ordförande föreslår enligt följande beslutsförslag: 1. beslutar att notera rapporten samt att den tillställs Inspektionen för vård och omsorg, Kommunfullmäktige samt Kommunrevisionen 1. beslutar att notera rapporten samt att den tillställs Inspektionen för vård och omsorg, Kommunfullmäktige samt Kommunrevisionen sexpediering Kommunfullmäktige Kommunrevisionen

16 PROTOKOLL 16(21) OAN 88 OAN000035/14 Rapportering Ej verkställda beslut enligt SoL 2014 som ej är verkställda vid rapporteringstillfälle rapporteras enligt rutinen för inrapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 Kap. 1 Socialtjänstlagen, SoL. Vid detta tillfälle har ett ej verkställt beslut rapporterats in. et gäller dagverksamhet för dementa. Sektorn har inga ej verkställda beslut sedan tidigare. Statistikrapport med bilagor skickas efter beslut i till Kommunfullmäktige och Kommunrevisionen. sunderlag Tjänsteutlåtande, Hanna Henningsson, sektor Arbete, trygghet och omsorg Arbetsutskottets beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 1. beslutar att notera rapporten samt att den tillställs Socialstyrelsen, Kommunfullmäktige samt Kommunrevisionen. Yrkande Ordförande föreslår enligt följande beslutsförslag: beslutar att notera rapporten samt att den tillställs Inspektionen för vård och omsorg, Kommunfullmäktige samt Kommunrevisionen 1. beslutar att notera rapporten samt att den tillställs Inspektionen för vård och omsorg, Kommunfullmäktige samt Kommunrevisionen sexpediering Kommunfullmäktige Kommunrevisionen

17 PROTOKOLL 17(21) OAN 89 OAN000024/14 Anmälan av delegeringsbeslut A. fattade på OAN:s arbetsutskott för individärendens sammanträde B. fattade på OAN:s arbetsutskott för individärendens sammanträde C. fattade på OAN:s arbetsutskott för individärendens sammanträde D. fattade på OAN:s arbetsutskott för individärendens sammanträde E. fattade på OAN:s arbetsutskott för individärendens sammanträde F. fattade på OAN:s arbetsutskott för individärendens sammanträde G. fattade på OAN:s arbetsutskott för individärendens sammanträde H. fattade på OAN:s arbetsutskotts sammanträde , 66-67, I. fattade på OAN:s arbetsutskotts sammanträde , J. fattade inom individ- och familjeomsorgens verksamhet med stöd av socialtjänstlagen (SoL). 860 st beslut fattade av tjänsteman under perioden inom Ungdomsenhet, Barn- och familjeenhet, Försörjningsstödsenhet, Missbruksenhet samt Familjerätts- och familjehemsenhet.

18 PROTOKOLL 18(21) forts. OAN 89 K. fattade inom individ- och familjeomsorgens verksamhet med stöd av socialtjänstlagen (SoL). 848 st beslut fattade av tjänsteman under perioden inom Ungdomsenhet, Barn- och familjeenhet, Försörjningsstödsenhet, Missbruksenhet samt Familjerätts- och familjehemsenhet. L. fattade inom Biståndsenheten med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 20 st beslut fattade av tjänsteman under perioden M. fattade inom Biståndsenheten med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 11 st beslut fattade av tjänsteman under perioden N. fattade inom Biståndsenheten med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) 291 st beslut fattade av tjänsteman under perioden O. fattade inom Biståndsenheten med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) st beslut fattade av tjänsteman under perioden P. Dödsboanmälan 14/ / / / / / Q. om tillfälligt serveringstillstånd på Furulundsparken , dnr 86/14 R. om att avsluta utredning enligt lex Sarah , dnr 36/14

19 PROTOKOLL 19(21) forts. OAN 89 S. om att avsluta utredning enligt lex Sarah , dnr 47/14 T. om att avsluta utredning enligt lex Sarah , dnr 48/14 U. om att avsluta utredning enligt lex Sarah , dnr 75/14 V. om fullmakt för företräde i Förvaltningsrätten, beslutsdatum Yrkande Ordförande föreslår enligt följande beslutsförslag: beslutar att godkänna delegeringsbesluten. 1. beslutar att godkänna delegeringsbesluten.

20 PROTOKOLL 20(21) OAN 90 OAN000025/14 Delgivningar 1. angående Lex Maria dnr: 77/14 2. angående Lex Maria dnr: 19/14 3. Protokollsutdrag KF 72 Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun Protokollsutdrag KF 70 Uppföljningsrapport 2, med helårsprognos 5. Protokollsutdrag KS 125 Uppföljningsrapport 3, Yrkande Ordförande föreslår enligt följande beslutsförslag: noterar delgivningarna. 1. noterar delgivningarna.

21 PROTOKOLL 21(21) OAN 91 OAN000005/14 Information och övriga frågor Sektorschef informerar: Enhetschef på Barn- och ungdomsenheten samt verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen är på plats En ny controller är rekryterad Rekrytering pågår av ny TSO, tillsynsansvarig inom social omsorg Organisationsförändringar inom staben, individ- och familjeomsorg, funktionshinder och hälsa- och sjukvård. Arbetsmarknadsenheten delas upp och kommer ingå i individ- och familjeomsorgen respektive funktionshinder. Information om uppföljningsrapport 3 Ordförande informerar: 8 personer från nämnden deltar på Socialchefsdagarna den 1-3 oktober Nästa nämndsammanträde den 18/9 är heldagsnämnd Information om fixarfrasse under arbetsmarknadsenheten Personer som är över 65 år och har svårt att klara vissa enklare vardagssysslor kan få hjälp av fixartjänster, enligt beslut av Kommunfullmäktige Syftet med tjänsten är att förhindra fallolyckor. Fixartjänsten är gratis, men den enskilde får själv införskaffa och bekosta eventuellt material. Personen som kommer hem till dig och fixar är anställd inom Arbetsmarknadsenheten. För att kontakta fixartjänst, se telefonnummer på Ale kommuns hemsida: Yrkande Ordförande föreslår enligt följande beslutsförslag: noterar informationen. 1. noterar informationen. sexpediering Rådet för funktionshinderfrågor Pensionärsrådet

PROTOKOLL från 1(16) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-02-28

PROTOKOLL från 1(16) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-02-28 1(16) Plats och tid: Beslutande Ale kommun kl 08:00-12:30 Boel Holgersson (C), ordf. Dan Björk (M) 17-27 Ida Löfgren (M) Ingela Nordhall (AD) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg (KD) Eva Eriksson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24 1(20) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Backavik äldreboende, Nödinge kl 12:30-17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Dan Björk (M) Ingela Nordhall (AD) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26 1(13) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Ale Kommun kl 8:00-12:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Chatarina Engström (KD) Eva Eriksson (S) Dennis Thomsen (S) Christer

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67 49-67 Plats och tid Ladviks kursgård kl. 18.00 19:35 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Anette Dahlgren

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) ersätter Ulf Sjölinder (FP) Mats Överfjord (M) ersätter Övriga deltagande

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 PROTOKOLL 1(43) Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Mikael Berglund

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) 42-49, 53-62 Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2013

Kvalitetsberättelse 2013 Datum 2014-03-03 Handläggare Ulla Nord Direkttelefon 0380-51 82 67 E-postadress ulla.nord@nassjo.se Kvalitetsberättelse 2013 Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet vid varje möte INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer