PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24"

Transkript

1 1(20) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Backavik äldreboende, Nödinge kl 12:30-17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Dan Björk (M) Ingela Nordhall (AD) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg (KD) Eva Eriksson (S) Jean Altun (S) Dennis Thomsen (S) Christer Pålsson (V) Marie Kornesjö (M) ers för Ida Löfgren (M) Kerstin Ståhl (S) ers för Elaine Björkman (S) Ersättare: Övriga: Inger Zackrisson (C) Anne Olsson (S) Maria Bergerús (V) t.o.m kl Lisbeth Tilly, sektorschef Johanna Hagerius, nämndsekreterare Ulrika Johansson, planeringssekreterare Alfred Hajrizaj, regionchef Frösunda Assistans 1 Conny Björkman, affärsutvecklingschef Frösunda Assistans 1 Eva Svensson, affärsutvecklare Frösunda Assistans 1 Sirpa Niemi, verksamhetschef FH 1 Birgitta Fredén, folkhälsoplanerare 1 Ellinor Seth, verksamhetschef HS 1 Ann-Sofie Borg, verksamhetschef ÄO 1 Susanne Lundell, controller 1 Elisabeth Weckner, controller 1 Utses att justera Eva Eriksson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Alafors Underskrifter Sekreterare Johanna Hagerius Paragrafer 1-14 Ordförande Boel Holgersson Justerande Eva Eriksson

2 2(20) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Alafors Underskrift Johanna Hagerius

3 3(20) OAN 1 OAN000008/ Föredragningar... 4 OAN 2 OAN000008/ Information från Frösunda Assistans... 5 OAN 3 OAN000001/ Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer... 6 OAN 4 OAN000181/ Ansökan om godkännande för hemtjänst i ordinärt boende, Flexiassistans... 7 OAN 5 OAN000204/ Ansökan om statsbidrag för att utveckla värdegrundsarbetet inom ÄO... 9 OAN 6 OAN000184/ Uppföljning av motion om parboende inom ÄO OAN 7 OAN000002/ Ombudgetering av investeringsanslag från 2012 till OAN 8 OAN000008/ Diskussion om fem prioriterade områden inför KF budget OAN 9 OAN000192/ Digital nämndhantering/läsplattor OAN 10 OAN000008/ Information från Arbetsutskottet OAN 11 OAN000010/ Delgivningar OAN 12 OAN000009/ Anmälan om delegeringsbeslut OAN 13 OAN000008/ Information och övriga frågor OAN 14 OAN000008/ Kurser och konferenser... 20

4 4(20) OAN 1 OAN000008/12 Föredragningar - Svar på återremiss från KS angående översyn av taxor inom Funktionshinder - Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer - Ansökan om godkännande för hemtjänst i ordinärt boende, Flexiassistans - Ansökan om statsbidrag för att utveckla värdegrundsarbetet inom ÄO - Uppföljning av motion om parboende inom ÄO - Ombudgetering av investeringsanslag från 2012 till Diskussion om fem prioriterade områden inför KF budget Digital nämndhantering/läsplattor 1. beslutar att notera föredragningarna.

5 5(20) OAN 2 OAN000008/12 Information från Frösunda Assistans Frösunda Assistans informerar om sin verksamhet. 1. beslutar att notera informationen.

6 6(20) OAN 3 OAN000001/13 Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer Sedan flera år finansierar Kungälv och Ale gemensamt en mansmottagning med statliga medel. Nu är ännu en ansökan aktuell och den ska vara socialstyrelsen tillhanda senast den 15 december. Socialtjänsten i Ale kommun har i flera år drivit mansmottagning tillsammans med Kungälvs kommun. Denna verksamhet har lokaler i Kungälv och tar emot män från både Ale och Kungälv. Kungälvs kommun är liksom tidigare år huvudansökare och Ale ska bidra med att nulägesrapporter samt ansökan undertecknad av behörig tjänsteman och beslut från ansvarig nämnd. Ansökan har gjorts av folkhälsoplaneraren i Kungälv i samarbete med socialtjänsten i och folkhälsoplaneraren i Ale och den kommer att kompletteras med nämndernas beslut så snart detta är möjligt. Ansökan uppgår till totalt kronor varav kronor gäller bidrag till Ale kommun. Ansökan som sänts till socialstyrelsen ska kompletteras med nämndens beslut så snart detta är möjligt. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Birgitta Fredén, Sektor arbete, trygghet och omsorg s arbetsutskott beslutsförslag till Omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden 1. beslutar att ansöka om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relation med Kungälvs kommun som huvudansökare. 1. beslutar att ansöka om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relation med Kungälvs kommun som huvudansökare. Exp. Socialstyrelsen

7 7(20) OAN 4 OAN000181/12 Ansökan om godkännande för hemtjänst i ordinärt boende, Flexiassistans Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill överlåta valet av utförare till brukare. I den av Kommunfullmäktige i Ale kommun antagen verksamhetsplan 2011, anges som en prioriterad satsning att ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) ska införas. har utrett och beslutat om ett införande av valfrihetssystem inom hemtjänsten gällande både service och omvårdnadsinsatser. En ansökan, från företaget Flexi Assistans Göteborg AB, har inkommit om att få bedriva hemtjänst enligt LOV. Sektorn har gått igenom ansökningshandlingarna och bilagor enligt checklista. Se bilaga 1. Ett möte med företaget har genomförts där två representanter från företaget närvarade. Sektorn representerades av MAS, Enhetschef Hemsjukvården, Biståndshandläggare, Kvalitetsutvecklare, Tf. TSO samt Verksamhetschef Hälso- och sjukvård. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Ellinor Seth, Sektor arbete, trygghet och omsorg s arbetsutskott beslutsförslag till Omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden 1. Omsorgs och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna ansökan från Flexi Assistans Göteborg AB. 2. beslutar att ge sektorn i uppdrag att enligt rutin teckna avtal med företaget. 1. Omsorgs och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna ansökan från Flexi Assistans Göteborg AB. 2. beslutar att ge sektorn i uppdrag att enligt rutin teckna avtal med företaget

8 8(20) forts. OAN 4 Protokollsanteckning S och V är emot lagen om valfrihet i vården. Dagens beslut handlar om ett företag uppfyller kriterierna i frågeunderlaget och där har vi inget att erinra. Eva Eriksson (S), Christer Pålsson (V), Dennis Thomsen (S), Jean Altun (S), Anne Olsson (S), Kerstin Ståhl (S)

9 9(20) OAN 5 OAN000204/12 Ansökan om statsbidrag för att utveckla värdegrundsarbetet inom ÄO Socialstyrelsen har i regeringsbeslut S2010/3699/FST fått i uppdrag att genomföra ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen ska efter ansökan från kommunerna utbetala stimulansmedel för utbildning till värdegrundsledare eller liknande funktioner. För ändamålet ska 50 miljoner fördelas till landets kommuner under Enligt fördelningsramen är Ales andel 100 t kr. Äldreomsorgen Ale kommun ansöker om stimulansbidrag på 100 t kr för kompetensutveckling i värdegrund, för fem undersköterskor och en metodhandledare. Dessutom görs ansökan om att ta del av eventuellt återstående medel som inte fördelats. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Ann-Sofie Borg, Sektor arbete, trygghet och omsorg s arbetsutskott beslutsförslag till Omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden 1. beslutar ansöka om stadsbidrag för kompetensutveckling inom värdegrund i äldreomsorgen, i enlighet med bifogad ansökningsblankett. 1. beslutar ansöka om stadsbidrag för kompetensutveckling inom värdegrund i äldreomsorgen, i enlighet med bifogad ansökningsblankett. Exp. Socialstyrelsen

10 10(20) OAN 6 OAN000184/12 Uppföljning av motion om parboende inom ÄO Kommunfullmäktige efterfrågar en uppföljning av Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens åtgärder med anledning av Kommunfullmäktiges beslut om parboende på kommunens äldreboende. fattade beslut om ny vägledning för beslut om parboende, i enlighet med Kommunfullmäktiges bifall av motion. Inom befintliga äldreboenden finns fem bostäder som är direkt anpassade för parboende, servicehusens lägenheter oräknade. beslutade föreslå Kommunfullmäktige att planering av ett nytt äldreboende i Älvängen ska påbörjas år I den planeringen bör lösningar för ytterligare möjlighet för parboende ingå. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Ann-Sofie Borg, Sektor arbete, trygghet och omsorg s arbetsutskott beslutsförslag till Omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden 1. beslutar att anta föreliggande svar på förfrågan gällande uppföljning av motion om att äldre par ska få leva tillsammans på kommunens boende samt översända svaret till Kommunfullmäktige. 1. beslutar att anta föreliggande svar på förfrågan gällande uppföljning av motion om att äldre par ska få leva tillsammans på kommunens boende samt översända svaret till Kommunfullmäktige. Exp. Kommunfullmäktige

11 11(20) OAN 7 OAN000002/13 Ombudgetering av investeringsanslag från 2012 till 2013 Nämndens budget för investeringar har under 2012 uppgått till kr kr har under 2012 tagits i anspråk. Sektor ATO föreslår att överflyttning av kr begärs till Sektorn har tagit i anspråk stora delar av medlen för införande av nytt verksamhetssystem (IT), inredning på nya äldreboendet Backavik samt nya larmsystem på kommunens äldreboenden. Resterande medel som föreslås överföras till 2013 kommer att nyttjas under Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Lisbeth Tilly, sektorschef Sektor arbete, trygghet och omsorg Sektor arbete, trygghet och omsorgs beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 1. beslutar att hos Kommunstyrelsen begära att få kr av 2012-års investeringsanslag överförda till Yrkande Ordförande föreslår att besluta enligt sektorns beslutsförslag. 1. beslutar att hos Kommunstyrelsen begära att få kr av 2012-års investeringsanslag överförda till Exp. Kommunstyrelsen

12 12(20) OAN 8 OAN000008/12 Diskussion om fem prioriterade områden inför KF budget 2014 Bostadsförsörjning Lagförändringar inom äldreomsorgen Social ekonomi Kommunens roll gällande arbetsmarknad Kostnadsnivåer inom IFO. Tillägg från S+V Inflytande beviljade insatser inom hemtjänsten. 1. beslutar att notera informationen.

13 13(20) OAN 9 OAN000192/12 Digital nämndhantering/läsplattor Sektor arbete, trygghet och omsorg har under hösten 2012 fått i uppdrag av nämnden att utreda förutsättningar för digitaliserade utskick i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden har redan infört digitaliserade utskick med hjälp av läsplattor. Sektorn har i samråd med IT-enheten satt ihop en tidplan för hur processen med digitalisering av ska se ut. Förslaget ser ut som nedan: v. 1. Läsplattor beställs på IT-enheten v. 4-7 IT-enheten arbetar med läsplattorna. v.9 Beslut tas i att införa digitaliserade utskick. v. 12 Utdelning av läsplattor samt grundläggande utbildning för användare vid 2 tillfällen (20/3 Grund-nivå, 21/3 mer avancerad användare) v. 18 Utbildning för ledamöter i appen (2/5). v. 19 Handlingar läggs ut i appen för AU och AU för individärenden. v. 20 Handlingar läggs ut i appen för OAN parallellt med att utskick skickas ut med papper. Sektorn behöver ytterligare tid för att få utbildning och sätta sig in i de system som krävs för att göra digitala utskick i läsplattor. Sektorn gör bedömningen att i maj månad kan handlingarna läggas ut till au och nämnd i läsplattorna. Parallellt med att handlingar läggs i läsplattorna inför nämndsammanträdet bör ett utskick göras med kallelse och handlingar med papper. Detta för att ge alla ledamöter möjlighet till successiv omställning till digitaliserade utskick. Det är viktigt att kommunen som helhet har samma lösning och därför är sektorns bedömning att digitaliserade utskick bör genomföras i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden under första kvartalet Sektorn återkommer i februari månad med fullständig kostnadsberäkning av införande av digitaliserade utskick samt förslag till beslut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Lisbeth Tilly, sektorschef Sektor arbete, trygghet och omsorg och Ulrika Johansson, planeringssekreterare Sektor arbete, trygghet och omsorg

14 14(20) forts. OAN 9 s arbetsutskott beslutsförslag till Omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden 1. beslutar att godkänna tidplanen för införande av digitaliserade utskick. 1. beslutar att godkänna tidplanen för införande av digitaliserade utskick.

15 15(20) OAN 10 OAN000008/12 Information från Arbetsutskottet 1. 1 Information om de olika anställningarna inom AME Diskussion om maten inom ÄO Information om goda resultat i Bohus hemtjänst Information om Klockareängens trädgård Diskussion om trygg hemgång vårdplaneringsteam Diskussion om underlag för räkenskapssammandraget Diskussion om avtal/lokaler Delegeringsbeslut Grundtvig projekt. 1. beslutar att notera informationen.

16 16(20) OAN 11 OAN000010/12 Delgivningar 1. Sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre. Cirkulär 12:73 från SKL. 2. Protokoll från Kommunfullmäktige , KF 192 Avsägelse från förtroendeuppdrag i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. 3. Protokoll från Kommunfullmäktige , KF 190 Avsägelse från uppdrag i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden samt arbetsutskottet för individärenden. 4. Protokoll från Kommunfullmäktige , KF 193 Val av ledamöter i omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens nya utskott. 5. Information från Göteborgs stad. Konsument Göteborg ingår i ny förvaltning, Konsument och medborgarserviceförvaltningen från och med 1 januari Dokumentation från konferens Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldrastöd och familjers villkor. 7. Dokumentation från konferens Graviditet och tidigt föräldraskap vid missbruk eller beroende stöd till föräldrar och barn. 1. beslutar att notera informationen.

17 17(20) OAN 12 OAN000009/12 Anmälan om delegeringsbeslut A. Beslut fattade på OAN:s arbetsutskott för individärenden sammanträde B. Beslut fattade på OAN:s arbetsutskott för individärenden sammanträde C. Beslut fattade på OAN:s arbetsutskott för samtliga övriga frågor sammanträde ,11,17 D. Beslut fattade inom individ- och familjeomsorgens verksamhet med stöd av socialtjänstlagen (SoL). 822 st beslut fattade av tjänsteman under perioden inom Ungdomsenhet, Barn- och familjeenhet, Försörjningsstödsenhet, Missbruksenhet samt Familjerätts- och familjehemsenhet. Beslut fattade inom individ- och familjeomsorgens verksamhet med stöd av socialtjänstlagen (SoL). 836 st beslut fattade av tjänsteman under perioden inom Ungdomsenhet, Barn- och familjeenhet, Försörjningsstödsenhet, Missbruksenhet samt Familjerätts- och familjehemsenhet. E. Beslut fattade inom Biståndsenheten med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 64 st beslut fattade av tjänsteman under perioden Beslut fattade inom Biståndsenheten med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 5 st beslut fattade av tjänsteman under perioden F. Beslut fattade inom Biståndsenheten med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) 64 st beslut fattade av tjänsteman under perioden Beslut fattade inom Biståndsenheten med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) 62 st beslut fattade av tjänsteman under perioden

18 18(20) forts. OAN 12 G. Avgiftsbeslut fattade inom Biståndsenheten. 871 st beslut fattade av tjänsteman under perioden Avgiftsbeslut fattade inom Biståndsenheten. 63 st beslut fattade av tjänsteman under perioden H. Dödsboanmälan 12/ / beslutar att godkänna redovisningen av delegationerna.

19 19(20) OAN 13 OAN000008/12 Information och övriga frågor Sektorchef informerar om sektorns verksamhet under jul och nyår. Överbeläggning på Kungälvs sjukhus under jul och nyår. Brand på IFO, natten mellan 3 och 4 januari. Elisabeth Weckner, ny controller på sektorn. OC-mötet 18/1, diskussion om kommande budget Regeringens hemlöshetsombudsman besöker Ale 31/1. WEPA. Sektorschef och ordförandens resa till Sydafrika. Psynk- konferens i Norrköping 29 januari. Akut situation på Korttidsenheten. 1. beslutar att notera informationen.

20 20(20) OAN 14 OAN000008/12 Kurser och konferenser 1. Socialstyrelsens äldrekonferens , Stockholm. Arr: Socialstyrelsen. 2. Tillväxtdagen i väst den offentliga måltiden. Konferens i Vara på Vara Konserthus Arr: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, Lantbrukarnas riksförbund, Lokalproducerat i Väst, Hushållssällskapen, Nationellt centrum för måltiden och Skaraborgs Kommunalförbund. 3. Nya föreskrifter för demensomsorgen samt ökade krav på rättssäkerhet. Kurs , Göteborg Arr: Göteborgsregionens kommunalförbund och Gränslös samverkan 4. Bostaden som mål eller medel. En dag om hemlöshet. Konferens , Göteborg Arr: Länsstyrelserna och Socialdepartementet 1. beslutar att notera informationen.

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer