Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust"

Transkript

1 Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,,

2 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra både kostnader och kvalitet. Jämförelserna ska därefter leda till förbättringar av de egna verksamheterna. Nätverket omfattar kommunerna,,,,,,, och. Totalt berör nätverkets kommuner ca medborgare. Nätverket står idag modell för flera andra nätverk landet runt. Denna undersökning omfattar kommunernas hemtjänst och är uppdelad i fyra delar: hemtjänstens omfattning, hemtjänstens innehåll, vad vårdtagarens anser om hemtjänsten och hemtjänstens kostnader. Hemtjänstens omfattning varierar mellan kommunerna och står inte i proportion till andel äldre. Exempelvis kan en relativt liten andel vårdtagare över 80 år få en mer omfattande hjälp än vad som är fallet med en kommun med en relativt stor andel. Orsakerna och svaren till detta kan först ges med en mer heltäckande bild av hela äldreomsorgen. Hemtjänstens innehåll har kartlagts i undersökningen och visar även att det skiljer sig mellan kommunerna. Förutom innehåll har även antalet personal som besöker vårdtagaren undersökts. Undersökningen visar på att de äldre medborgarna får en mycket omfattande och innehållsrik hemtjänst. Samtidigt finns det flera skillnader mellan kommunerna inom de olika tjänsterna. En fråga som vi ställer oss är om medborgaren har kunskap om vad kommunens hemtjänst innehåller. Vad har man rätt att få och vad får man inte? En viktig fråga för att ha rimliga förväntningar på tjänsterna. Denna del har varit svår att sammanställa eftersom flera kommuner har haft problem att ta fram uppgifter. Detta förvånar eftersom en kunskap om de olika tjänsternas innehåll måste vara grunden för styrning och kostnadsplanering. En enkät har skickats till vårdtagarna i alla kommunerna. Svarsfrekvensen var mycket hög. Resultaten var dessutom mycket goda. Kommunerna får mycket höga betyg när det gäller förtroende, bemötande, trygghet och helhetsbedömning. Över nittio procent är nöjda. Det finns dock en del förbättringsområden som till exempel informationen till vårdtagarna. Kostnaderna för hemtjänsten varierar mycket. Dock finns det inget samband mellan att de kommuner som har en hög kostnad skulle ha mera nöjda vårdtagare. Ej heller är det så att exempelvis en kommun som som har en låg kostnad har mer missnöjda vårdtagare. Undersökningen väcker många frågor. Den visar på behovet av att komplettera bilden av hemtjänsten med hemsjukvården och de särskilda boendena. Först då kan vi se vad trender, prioriteringar och inriktningar kan resultera i. Med andra ord, ett viktigt underlag för den framtida planeringen. Undersökningen väcker även behovet av en bättre bild av vad tjänsterna innehåller, både ur ett medborgarperspektiv och ur ett planeringsperspektiv. Samtidigt pekar undersökningen på behovet av en bättre kostnadsbild. Behöver vi bättre definiera tjänsterna för att därmed kunna sätta ett pris på dem? Kan det kanske vara en framkomlig väg att kostnadsbestämma de olika prestationerna? 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Bakgrund 4 Denna undersökning 4 Hemtjänstens utveckling 5 Metodik 5 Hemtjänst Hemtjänstens omfattning 7 Hemtjänstens innehåll: tjänster och service 9 1. Städning med flera hushållstjänster 9 2. Måltider och levererad mat Personlig omvårdnad/hygien Övrig service såsom mat- och klädinköp m.m Antal personal hos den äldre Trygghetslarm Utevistelser Fotvård Fritid och öppen verksamhet Inflytande 15 De äldres uppfattning om hemtjänsten 16 Svarsfrekvens m.m Kunskap om vem som kommer Personal på avtalad tid Personalens kompetens Utförande och kontakt Missnöje och bemötande Information och kontakt Matens kvalitet Hur man upplever hemtjänsten i dess helhet 20 Hemtjänstens kostnader 22 Kostnad för ordinärt boende: kr/vårdtagare 22 Kostnad för ordinärt boende: kr/invånare 22 Kostnad per hemtjänsttimme 23 Sida 3

4 Bakgrund Kvalitetsnätverk Västkust är ett av tre nätverk som Svenska Kommunförbundet initierade i slutet av I nätverket ingår kommunerna,,,,,,,,. Totalt omfattar nätverkets kommuner medborgare. Nätverken har som syfte att ta fram metoder och arbetsmodeller för hur kommuner ska kunna göra jämförelser av både kostnader och kvalitet. Idag finns ett stort antal nätverk runt om i landet som jämför sina kostnader. Det finns dock i stort sett inga nätverk som jämför kvalitet och kostnader tillsammans. Det är därför ett mycket viktigt innovativt utvecklingsarbete som görs i nätverken. Nätverket stannar inte vid dessa mätningar utan har dessutom som uppgift att ta fram arbetsmodeller för hur dessa resultat ska kunna omsättas i det dagliga arbetet på förvaltningarna. De kommunala jämförelserna syftar till att försöka fånga både verksamheternas kostnader och kvalitet. Kvaliteten ses här som resultatkvalitet dvs. den ska försöka fånga kvaliteten från kunden/medborgarens perspektiv. Detta sker genom att ta fram både objektiva (mätbara inom verksamheten) mått och subjektiva mått (vad den enskilde anser om verksamheten). Arbetet har som inriktning att titta på de kommuner som har det bästa resultatet och utifrån detta kunna få inspiration till att förbättra det egna arbetet. Metodiken kring kvalitetsjämförelser är ny. Det finns få praktiska exempel att hämta kunskap och inspiration ifrån. För att lyckas har ett par riktlinjer för det genomförda arbetet varit vägledande: Vi ska undvika att ta fram en ny sifferskog. Ett par enkla och mer eller mindre givna mått ska ges uppmärksamhet. Vi ska ta fram kvalitetsmått utifrån i första hand ett kommunlednings- eller medborgarperspektiv. Inte ett professionellt perspektiv. Fokus ska vara att hitta de goda exemplen. Dessa exempel ska lyftas fram och andra kommuner ska ges tillfälle att plocka idéer till den egna verksamheten. Sambandet mellan kostnader/resurser och kvalitet ska belysas. Syftet är att se om det finns ett direkt samband mellan höga kostnader och hög kvalitet. Förklaringar till skillnader överlämnas till respektive kommun att analysera. Det är omöjligt att ta fram en helt sann och heltäckande bild av verksamhetens kvalitet med ett par mått. Måtten ska ses som indikatorer på att det finns skillnader i kvalitet. Dessa skillnader kan sedan ges olika förklaringar. Denna undersökning Projektgruppen fick vid föregående möte med styrgruppen, den 30 oktober 2002, i uppdrag att genomföra en undersökning av kommunens hemtjänst, exklusive biståndsbedömning och hemsjukvård. Denna rapport har delats upp i fyra olika delar. 1. Hemtjänstens omfattning Denna del visar hemtjänstens omfattning i förhållande till de antal äldre som finns i kommunen. Här finns både offentlig statistik och egna uppgifter. 4

5 2. Hemtjänstens innehåll Denna del visar olikheter i innehållet mellan kommunernas hemtjänst. Lagstiftningen anger inte exakt vad varje kommuns hemtjänst måste innehålla utan detta är upp till varje kommun att besluta om. Ur ett medborgarperspektiv är en viktig fråga. Vad kan jag som enskild få hjälp med? Skiljer det sig och i så fall i vad? 3. Vårdtagarens uppfattning om hemtjänsten Denna del visar resultatet av den enkät kommunerna har skickat till vårdtagarna inom hemtjänsten. Vad anser man om den hemtjänst man får idag? Är bemötandet bra? Får man det man lovat? 4. Hemtjänstens kostnader Denna del visar kostnaderna för hemtjänsten. Här utfinns offentlig statistik men även egna beräkningar av lönekostnader. Här finns också ett nytt intressant mått, hemtjänsttimmen. Här kan vi se hur stor del av tiden som åtgår till direkt kontakt med äldre och vad som åtgår till planering, resor m.m. Denna undersökning begränsas till hemtjänsten. För att få en mer strategisk diskussion om äldreomsorgens utveckling och framtid måste dessa uppgifter kompletteras med uppgifter om hemsjukvården och särskilda boenden. Rapporten ska i detta sammanhang ses som ett första steg i arbetet med att utvidga informationen till att få en helhetsbild av kommunens äldreomsorg. Hemtjänstens utveckling Hemtjänstens innehåll har förändrats till stora delar under de senaste femton åren. Behovet av stöd och hjälp i hemmet har ökat i takt med att antalet äldre har ökat samtidigt som de ekonomiska resurserna kraftigt har reducerats. Stora utmaningar som medfört att kommunerna har tvingats till att göra tuffa prioriteringar. Samtidigt har det under samma period utvecklats en hemsjukvård i många kommuner. Det innebär att de äldre kan erbjudas en avancerad medicinsk vård och omsorg i hemmet som ett alternativ för vårdtagaren till ett särskilt boende. Detta har i sin tur ställt större krav på hemtjänstens kompetens och kunnande. Något som medfört att kommunerna medvetet arbetat med personalens utbildning. Resultatet av detta visar att det idag är en ökande andel av de anställda som har en utbildning för yrket. I undersökningen varierar denna del mellan de olika kommunerna i nätverket. En del kommuner har i stort sett enbart utbildad personal medan en del andra kommuner kan ha upp till 35 % outbildad. I bakgrundsmaterialet finns uppgifter om utbildningsnivåer, anställningstider, personalomsättning m.m. Metodik I denna undersökning har vi använt flera olika metoder för att få fram uppgifter. En gemensam enkätundersökning har genomförts i alla kommunerna med ett mycket högt deltagande. Offentlig statistik har använts för att få fram befolkningsuppgifter, omfattning och en del kostnader. Varje förvaltning har dessutom fått ta fram uppgifter om sin egen organisation. Det ska dock inledningsvis framhållas att det inte varit lätt för förvaltningarna att ta fram uppgifter. Många förvaltningar har lagt ned ett oerhört stort arbete för att få fram uppgifter. I flera fall har detta inte varit möjligt annat än att manuellt gå igenom pärmar och arkiv. Vi vill därför rikta ett stort tack till alla 5

6 förvaltningarna. Utan deras arbete hade inte denna rapport varit möjlig. Svårigheterna har dock förvånat projektgruppen eftersom vi tyckt att det varit både rimligt och självklart att få fram dessa uppgifter. Vi har därför flertalet gånger frågat hur det är möjligt att leda och styra en sådan omfattande verksamhet utan dessa basala uppgifter. Framförallt för att kunna göra vårdplaneringar, kompetens- och utbildningsplaner, kvalitetsmätningar etc. En av undersökningens kanske viktigaste resultat är just denna erfarenhet. Samtidigt ger detta möjligheten till benchmarking. En del kommuner har haft relativt lätt att ta fram uppgifterna andra inte. Frågan är, hur gör de kommuner som har lätta att ta fram uppgifter? 6

7 HEMTJÄNST I detta avsnitt försöker vi ge en bild av hemtjänstens omfattning i kommunen i förhållande till antalet invånare. De äldre har delats upp i två grupper. Den första gruppen rör den totala gruppen av äldre i kommunen ifrån 65 år och uppåt. Den andra gruppen är de som är 80 år och äldre. Hemtjänstens omfattning 25 Andel invånare i ålder 65 och uppåt samt andelen 80 år och uppåt Procent Andel invånare i ålder 65 år och uppåt Andel invånare i åldern 80 år och äldre 0 Källa: SCB Procent Andel vårdtagare i befolkningen över 65 resp. 80 år Andel vårdtagare över 65 år Andel vårdtagare över 80 år 7

8 Den yngsta befolkningen återfinns i kommunerna,, och. Detta följer dock inte de insatser som kommunen förmedlar till de äldre. Exempelvis har både och en relativt stor del av de över 80 år som får insatser. Förklaringar till dessa samband kan inte ges här utan man behöver en helhetsbild av alla de insatser som ges till de äldre. Uppgifter om både hemsjukvården och de särskilda boendena behöver kompletteras innan förklaringar kan ges. Exempelvis kan en bred satsning inom hemtjänst resultera i ett mindre antal platser inom särskilda boenden. Eller att andelen friska i åldersgruppen är stor. 8

9 Hemtjänstens innehåll: tjänster och service I detta avsnitt vill vi visa vilka tjänster som hemtjänsten består av. Detta bedömer vi vara en viktig kvalitetsfråga för medborgaren. Vad kan man få hjälp med och var har kommunen lagt ribban för den service man kan erbjuda. Undersökningen har inte varit lätt att genomföra eftersom flera kommuner har haft svårt att ta fram uppgifter om detta. Inledningsvis ska vi även nämna att i s fall ingår inte hela hemtjänsten eftersom kommundelen Brålanda drivs på uppdrag av en annan utförare. 1. Städning med flera hushållstjänster Städning är den vanligaste beslutade vårdinsatsen. Innehållet och intensiteten av denna service har under lång tid varit föremål för diskussion. Under de senaste åren har det troligen skett förändringar av denna service. Vi har med denna del försökt ge en bild av vilken servicenivå kommunerna kan erbjuda eller erbjuder. Här finns intressanta variationer mellan kommunerna. Resultatet visar att städning sker minst frekvent hos vårdtagare i och. kommun har de mest differentierade besluten om städning. Andel vårdtagare med städning Procent Städning 1 gång/månad eller mindre Städning 2-3 gånger/månad Städning minst 1 gång per vecka er I alla kommuner finns det begränsningar i städningens omfattning. Vanligen tillåts en städning omfattande två rum och kök. I finns ingen begränsning och städningen sköts av fastighetskontorets städenhet. Snöskottning, gräsklippning, storstäd och fönsterputsningen ingår inte i hemtjänsten utom i där snöskottning och gräsklippning ingår. Dessa beslut tas per säsong. Inom detta område har det även varit svårt för en del kommuner att få fram uppgifter. Besluten registreras inte på denna detaljnivå utan beslut tas med antalet timmar och därmed inte direkt kopplat till innehållet. 9

10 2. Måltider och levererad mat Matdistribution är en viktig tjänst för hemtjänsten. Vi vill med denna del visa förutom matleveransens omfattning och innehåll även på vilket sätt den sker. Får man maten lagad i hemmet eller får man den levererad och färdiglagad? Om man får den levererad, är den kall eller varm? Andel vårdtagare med måltider Procent Måltid i form av leverad matlåda Måltider lagade i hemmet Ungefär 1/3 av alla vårdtagare är beviljade hjälp med måltider eller matleverans. Hälften av kommunerna erbjuder måltider lagade i hemmet även om dessa utgör en mindre andel. Hur och av vem maten distribueras är intressant dels ur vårdtagarens synvinkel - varm eller kall mat - och dels från kommunens sida genom att se hur andra har valt att lösa leveranserna. Tabellen nedan ger en bild av hur kommunen har löst distributionen. Möjligheterna till anpassning av behov och önskemål hos den äldre upplevs som en högre kvalitet samtidigt som möjligheter till varm mat allmänt är att föredra. Varm eller kall mat och av vem matlådorna levereras Varm mat av hemtjänst Varm mat av annan Kall mat av hemtjänst Kall mat av annan Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej I alla kommuner utom i en levereras varm mat till de äldre. I de flesta kommunerna är det hemtjänsten som levererar mat. Fyra av kommunerna kan erbjuda mer än ett alternativ till distribution av maten. Inga uppgifter ifrån där man säger att matdistribution med matlåda är ett särskilt beslut som ligger utanför hemtjänsten. 10

11 3. Personlig omvårdnad/hygien För de flesta människor är det en självklarhet att vara hel och ren. När ålder och hälsa påverkar förmågan att sköta den personliga hygienen handlar det om människovärdighet. Att få hjälp med t ex duschning är därför viktigt för vårdtagaren. Andel vårdtagare som beviljats denna insats varierar mellan kommunerna, alltifrån ca 15 % upp till över 50 %. och kan inte särskilja duschning i beslutet personliga omvårdnad och kan därmed inte svara på frågan om duschning. Andelen som fått beslutet personliga omvårdnad är i 59,3 % och i 92,7 %. Det vanligaste är beslut om 1 gång per vecka.. 60 Andel vårdtagare som får hjälp med duschning Procent Mer än 2 gånger/vecka 2 gånger/vecka 1 gång/vecka 10 0 Mindre än 1 gång/vecka 4. Övrig service såsom mat- och klädinköp, post och bankärenden m.m. En intressant fråga är i vilken grad vårdtagaren också kan få hjälp med viss kringservice. Även här finns skillnader mellan kommunerna, dels i hur vanligt förekommande insatsen är hos vårdtagare, men också vari hjälpen består. I alla kommuner förekommer hjälp med inköp och leverans av livsmedel. Det är dock inte alla kommuner där den enskilde får direkt personlig hjälp med att gå och handla. Flera kommuner levererar endast mat. Vi har inte gjort någon åtskillnad av detta i den nedanstående tabellen. I fem kommuner har vårdtagare därutöver beviljats hjälp med post och bankärenden och diverse inköp/kläder. 11

12 Procent Andel vårdtagare som fått övrig hjälp och service enligt biståndsbeslut Myndighetskontakter Post och bankärenden Inköp av annat, t ex kläder Inköp och lev. av livsmedel Här har kommunerna olika rutiner och arbetssätt. I en del kommuner ingår dessa tjänster som en tydlig del i hemtjänstens biståndsbedömning i andra fall kan den äldre få denna hjälp ändå utan något speciellt beslut. Det är i dessa fall mycket svårt att veta om vårdtagaren får servicen och hur ofta. Vår bedömning är att det ur vårdtagarens synvinkel är mer rättssäkert om det tydligt framgår av besluten vad man har rätt att få. Tabellen här nedan ger en bild av hur olika det kan vara. Tjänster som ingår i biståndsbedömningen Hjälp med inköp av mat Hjälp med varuleverans Andra inköp, ex. kläder Post/bank ärenden Ja Ja Ja Ja, Ja Ja Ja Ja Inget beställer särskilt hos beslut. Sker central ändå. inköpsavdelning Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ingår ej, men får ändå Ingår ej, men äldre får ändå Ja Ja Nej Nej, men får hjälp ändå Ja Nej, vårdtagaren får ändå hjälp Ej biståndsbe slut men vårdtagaren får den servicen ändå Ingår ej, men får hjälp ändå Ja Ja Ja Nej Ingår ej Ja, dessutom läkare och apotek Ja Ja 5. Antal personer hos den äldre Att som vårdtagare få möta samma personal från dag till dag kan ses som en viktig kvalitetsfaktor. Däri ligger mycket känslan av trygghet. För att få ett grepp om detta har varje kommun slumpmässigt valt ut 10 st. vårdtagare med en vårdinsats/dag för att se 12

13 hur många olika personer som den äldre kan få träffa. Ingen av kommunerna har tittat på detta tidigare och man har inget att jämföra med. Flera kommuner ligger här på ett genomsnitt av 5-6 personer vilket bör bedömas som ett gott resultat., och kommer upp i över 10 personer. Ett högt medelvärde signalerar att det troligen är enstaka personer som har haft många olika personer hemma hos sig. Antal personal en vårdtagare kan möta under en månad Personal i genomsnitt Personal i medianvärde Från projektgruppens sida ser vi att detta är en mycket enkel mätmetod som ger ett mycket intressant och viktigt kvalitetsmått. En mer regelbunden omfattande mätning kan därför vara intressant för förvaltningarna i framtiden. 6. Trygghetslarm För att öka tryggheten hos äldre ensamma personer finns trygghetslarm. Antalet larm varierar mellan kommunerna. Orsakerna kan vi ej uttala oss om. Är det en medveten satsning eller resultat av olika behov? Procent Antal utlämnade larm i förhållande till antalet vårdtagare har fler larm än vårdtagare inom hemtjänsten vilket hänger ihop med att trygghetslarm är en fristående tjänst. Man kan ha trygghetslarm utan att ha hemtjänst. 13

14 7. Utevistelse Att den äldre ska få komma ut i friska luften är givetvis en viktig kvalitetsfaktor för den enskilde. Utav alla nio kommuner ingick denna möjlighet som en del av biståndsbedömningen. Ofta ingår tjänsten som en del i aktiveringen av den äldre. Här har tyvärr projektgruppen gjort en miss i undersökningen. Det hade varit lämpligt att gjort förfrågningar om omfattningen och intensitet, dvs. exempelvis hur ofta får man komma ut och hur mycket tid innehåller aktiviteten. 8. Fotvård Fotvården var tidigare subventionerad med skattemedel. Idag är det få kommuner som har prioriterat detta område. I alla de nio kommunerna i nätverket var det endast som hade gjort denna prioritering och ger fortsatt subvention. 9. Fritid och öppen verksamhet Förutom den biståndsbedömda delen av hemtjänsten har vi även velat ge en bild av den öppna verksamheten. Dvs. vad kommunen kan erbjuda i form av hobbyverksamheter, måltider med mera. Vi har även velat ge en bild av det samarbete som sker i form av väntjänster och frivillig organisationer. Till sist har vi tagit med uppgifter om det finns kontaktpersoner/huvudansvariga till den enskilde från förvaltningen. Detta skulle kunna ses ett sätt för den äldre att känna större trygghet. Öppen verksamhet och stöd från frivilliga Hobbyverksamhet Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Måltider Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Väntjänst Hembesök Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Utevistelse Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Kultur Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Kontakter Kontaktperson Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Dialog m. anhörig Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja er Här finns det skillnader mellan kommunerna. Speciellt är detta tydligt inom väntjänsten där flera kommuner har byggt upp ett sådant stöd med frivilliga insatser. En fungerande väntjänst kan säkerligen ge ytterligare kvalitativa dimensioner till den ordinarie hemtjänsten. Här anser projektgruppen att det finns ett intressant område till framtida jämförelser. Vad innehåller väntjänsten? Hur får man den att fungera? Hur får man frivilliga att hjälpa till? Hur omfattande är den? Vem har lyckats få en trygg och bestående väntjänst? Alla kommuner har kontaktpersonsverksamhet men det är mera sporadiskt med arbetssätt och system där man skapar en dialog med anhöriga och personal. 14

15 10. Inflytande I denna del har vi velat beskriva om kommunen har något system för att fånga in synpunkter och klagomål från äldre och deras anhöriga. Sådana rutiner visar sig erfarenhetsmässigt underlätta för den enskilde att höra av sig när man är nöjd eller missnöjd. Klagomålsrutiner, dokumentation och återkoppling Klagomålshanterig Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Dokumentation Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej av klagomål Återkoppling till klagande Ja Ja Ja Ja/nej Ja Ja Ja Ja Nej Sex kommuner har utarbetat någon form av klagomålsrutiner. Ibland är dessa på förvaltningsnivå, ibland på kommunövergripande. Dokumentation och återkoppling är dessutom vanligen förekommande. Totalt får det anses som ett mycket gott resultat. Summering Uppenbarligen finns det skillnader mellan kommunerna när det gäller hemtjänstens innehåll. En liknande undersökning har gjorts i ett annat nätverk och kommentaren vid presentationen var att man inte var medveten om dessa skillnader från ledningens sida. Orsakerna till skillnaderna vet vi inget om idag om de är ett uttryck för olika vårdbehov, vårdtyngd eller om det finns olika kultur och synsätt i kommunerna eller om det är resultat av prioriterade mål? Vad vi tror oss veta är att medborgaren i liten utsträckning är medveten om vad kommunens hemtjänst innehåller idag. Vad har man rätt att få och vad får man inte? Detta är viktiga frågor om man ska få medborgaren att ha rimliga förväntningar på tjänsterna. Tidigare undersökningar i nätverket visar även på denna brist. Undersökningen visar även att det finns skäl att fundera på rättsäkerhetsfrågorna. Ett tydligt beslut som är formulerat på ett enkelt sätt så att den enskilde förstår innehållet gör att det är lätt för båda parter att förstå varandra. Det undviker missförstånd och missnöje samtidigt som viktiga delar av tjänsterna tydliggörs och det inte blir tillfälligheter som avgör om man får tjänsten eller inte. En sådan tydlighet i de olika tjänsterna underlättar möjligheterna att sätta ett pris på tjänsten och därmed möjligheten att göra effektiva verksamhets- och kostnadsuppföljningar. 15

16 De äldres uppfattning om hemtjänsten Till denna rapport har nätverket genomfört en gemensam enkätundersökning hos de äldre som har hemtjänst. Alla kommuner har genomfört undersökningen utom. kommun har inte deltagit i undersökningen då kommunens äldreomsorg skickat ut en liknande enkät strax innan. Vissa resultat från denna undersökning har dock kunnat användas i jämförelsen med övriga kommuner i nätverket. Totalt ställdes ett trettiotal frågor och vi har endast valt ut ett begränsat antal av dessa frågor i denna redovisning. Svarsfrekvensen var mycket hög och den varierar mellan 68% och 81%. 1. Kunskap om vem som kommer Fråga 4: När vårdpersonalen kommer - vet du då i förväg vem eller vilka som kommer? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Alltid Oftast Sällan Aldrig 20% 10% 0% Att vårdtagaren ska veta vem som kommer från hemtjänsten är en viktig kvalitetsfråga. En kunskap om detta ger en ökad trygghet och förtroende för verksamheten. Resultaten visar dock att det i snitt är ungefär hälften av de äldre som inte vet vem som kommer hem till dem. Här finns med andra ord ett viktigt förbättringsområde för kommunerna. 16

17 2. Personal på avtalad tid Fråga 5: Kommer vårdpersonalen på avtalad tid? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Alltid Oftast Sällan Aldrig 30% 20% 10% 0% Här får kommunerna ett mycket gott resultat. Cirka nittio procent upplever att de kommer alltid eller som oftast i rätt tid. 3. Personalens kunnande Fråga 8: Anser du att personalen har tillräckligt med kompetens för att utföra sitt arbete? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Alltid Oftast Sällan Aldrig 20% 10% 0% Även här får verksamheterna ett mycket gott betyg. Så gott som alla anser att personalen alltid eller oftast har en god kompetens för att utföra sitt arbete. 17

18 4. Utförande och kontakt Fråga 10: Hur vill du beskriva kontakten mellan dig och personalen? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Mycket bra Bra Dålig Mycket dålig 20% 10% 0% Fråga 11: Tycker du att vårdpersonalen utför sitt arbete på ett bra sätt? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Alltid Oftast Sällan Aldrig 20% 10% 0% Här får kommunerna överlag ett mycket gott betyg. Det är i stort sett försumbara skillnaderna mellan kommunerna. 18

19 5. Missnöje och bemötande Fråga 12: Om du varit missnöjd med hemtjänst, till vem framförde du missnöjet? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Vårdpersonal Biståndsbedömmare Vårdpersonalens chef Anhörig/god vän Annan 0% Utav av alla svaranden är det mellan 22-34% som angivit att de någon gång varit missnöjda och framfört sitt missnöje. Tabellen ovan visar till vilka som man framfört sitt missnöje. I huvudsak är det tre grupper: vårdpersonal, vårdpersonalens chef och anhöriga. 6. Information och kontakt Fråga 17: Tycker du att det är lätt att nå personalen? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Alltid Oftast Sällan Aldrig 30% 20% 10% 0% Av de personer som någon gång försökt nå personalen vilket är ca 75% anser den övervägande majoriteten att det oftast eller alltid är lätt få kontakt med personalen. Detta får anses som ett gott betyg med tanke på att verksamheterna ofta får kritik för detta. 19

20 7. Matens kvalitet Fråga 26a: Om du får mat via hemtjänsten, hur upplever du matens kvalitet vid matleverans? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Mycket bra Bra Dålig Mycket dålig 30% 20% 10% 0% Maten värderas högt av de äldre och är därmed en viktig kvalitetsfråga. Här finns variationer mellan kommunerna. Det kan peka på ett framtida förbättringsområde. När det gäller möjligheten att kunna välja mellan alternativa rätter anger kommunerna, och att denna möjlighet finns för de äldre. 8. Hur man upplever hemtjänsten i dess helhet Fråga 22: Hur tycker du att personalen bemöter dig? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Mycket bra Bra Dålig Mycket dålig 30% 20% 10% 0% 20

21 Fråga 14: Hur upplever du på det hela taget den hemtjänst du får? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd 20% 10% 0% Här visar resultaten på att 96-99% av de äldre är nöjda eller mycket nöjda med den hjälp man får inom hemtjänsten och dess bemötande. Detta inkluderar förutom dessa två frågor enligt ovan även frågor om man känner förtroende för personalen och trygghet med en hjälp man får. Ett strålande resultat med andra ord. Dock finns det utvecklings- och förbättringsmöjligheter. Ett stort antal av vårdtagarna har tagit sig tid till att notera olika kommentarer och synpunkter. Flera av dessa är en utmärkt källa att ösa ur för förvaltningarna i sitt förbättringsarbete. 21

22 Hemtjänstens kostnader Nedan har vi tagit fram två kostnadsmått från den offentliga statistiken. Det första diagrammet visar mera på ett slags brukarperspektiv, dvs. hur mycket resurser som läggs på vårdtagaren. Det andra diagrammet ger ett medborgarperspektiv i och med att de ser kostnaden utifrån skattebetalarens perspektiv. 1. Kostnad för ordinärt boende, kr/vårdtagare. År Kr/vårdtagare Källa: SCB 2. Kostnad för ordinärt boende, kr/inv (65 w år). År Kr/inv Källa: SCB 22

23 3. Kostnad per hemtjänsttimme Vi har här valt att ta med ytterligare ett mått för att mäta hemtjänstens kostnader. Detta mått har förbundet tillsammans med ett stort antal kommuner arbetat fram en modell för att beräkna en hemtjänsttimme. Måttet består av tre delar. Beräkna det totala antalet årsarbetare inom hemtjänstens baspersonal, dvs vårdbiträden och undersköterskor, inklusive deltidsarbetare och timanställda. Uträkningen sker utifrån den beslutade veckoarbetstiden vilken vanligen är 37 timmar per vecka. Beräkna lönekostnaden för dessa inklusive OB-tillägg och sjuklönekostnader. Kommunen mäter hur mycket tid som hemtjänstpersonalen tillbringar hos den äldre i förhållande till vårdplanering, restid, möten m.m. Detta anges sedan i en procentsats. Undersökningen av detta har gjorts under vecka 10 och 11 i kommunerna och bygger på att ett urval hemtjänstpersonalen anger denna tid på en skriftlig blankett. Dessa sammanställs sedan av projektledaren. Vi kan med detta som underlag se den direkta kostnaden för de insatser som kommunen gör samtidigt som det visar på ev. ineffektivitet i organisationen. Kringtid Andelen tid som är inte är direkt kontakt med vårdtagare Kringtid per årsarbetare Antal timmar Andel tid i procent tillsammans med vårdtagare Summa hemtjänsttimmar per årsarbetare Antal timmar kringtid under ett år 62% 67% 59% 64% 65% 62% 63% 64% 61% Undersökningen har gjort en grov indelning av kringtiden i tid för larm, gångtid, vårdplanering och övrig tid. Tyvärr stämmer inte denna indelning för alla kommuner. En del kommuner har gjort mätningen inom GR-gruppen och använt en annan definition. Jämförelser är därmed svåra att göra. Nedan redovisas de kommuner som använt projektgruppens definition. 23

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Särskilt boende. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Särskilt boende. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Särskilt boende Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust Ale, Falkenberg, Härryda, Lidköping, Partille, Stenungsund, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg 23-11-11 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013

Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013 Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänsten

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänsten Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänsten H O H F A L U N N O L S O R L Ä R S S T B T E F E A R A R H G H G A E S H E D E M O R A B M S L Y A T A R A Rapport från Kvalitetsnätverk Bergslagen 2003-05-27

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-07 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Kundundersökning 2013. Hemtjänst

Kundundersökning 2013. Hemtjänst Kundundersökning 2013 Hemtjänst Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom hemtjänsten, undantaget kunder

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att bli bra. Äldreomsorgens insatser ska vara individuellt anpassade

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i september 2009 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2011

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2011 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 211 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2008

BRUKARUNDERSÖKNING 2008 sida 1 (10) BRUKARUNDERSÖKNING 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Falkenbergs Kommuns sida 2 (10) SAMMANFATTNING... 3 METOD... 4 RESULTAT HEMTJÄNST... 4 RESPEKT... 4 SJÄLVBESTÄMMANDE... 4 TRYGGHET... 5 PERSONALKONTINUITET...

Läs mer

Vadstena kommun. kvalitet i äldreomsorg. Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin

Vadstena kommun. kvalitet i äldreomsorg. Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin Vadstena kommun kvalitet i äldreomsorg Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Syfte...3 3.1. Revisionsfrågor...3 3.2. Metod...3 3.3. Revisionskriterer/utgångspunkter...3

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Kundundersökning maj 2011

Kundundersökning maj 2011 Dnr SN/0/0 0-0- Kundundersökning maj 0 Socialförvaltningen har genomfört en kvalitetsundersökning avseende serviceinsatser inom kundval. Resultatet av kvalitetsundersökningen ger värdefull information

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Nätverk Västkust Deltagande kommuner i denna rapport:

Nätverk Västkust Deltagande kommuner i denna rapport: Äldreomsorg En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Västkust Deltagande kommuner i denna rapport:,,,,,,,, 2008-05-16 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se.

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor.

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Helsingborgs stad 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Geografisk områdesorganisation fem områden. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 2010 -.05-23 Dnr Vo0.2010.0086 REDOVISNING AV UTREDNINGSUPPDRAG I BUDGET 2010: 8 TIMMARS HJÄLP OCH SERVICE TILL ÄLDRE UTAN BISTÅNDSPRÖVNING Förvaltningens

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Kvalitetsbarometern 2011

Kvalitetsbarometern 2011 Kvalitetsbarometern 2011 Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona kommun. Bo Engström Sammanfattning En konsultrapport från Utredningsspecialisten

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att ge vård och omsorg till äldre och funktionshindrade. PartilleRehab,

Läs mer

Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014

Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014 Äldreförvaltningen Rolf Ljungström 2014-04-30 Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014 Sammanfattning För fjortonde året har äldreförvaltningen genomfört en kundundersökning med syfte att ta fram

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Rapporten har publicerats av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Merparten av här redovisade resultat bygger på enkätundersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Kunderna om hemtjänsten och särskilt boende Eslövs

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi 2006-09-29 reviderad 2008-11-27 Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi Bakgrund Influensa är en virusorsakad sjukdom och som sprids mellan människor och där man varje år har en mer eller

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

HOFORS KOMMUN 080328 Gemensam administration Projekt och utredning Hans Hellström

HOFORS KOMMUN 080328 Gemensam administration Projekt och utredning Hans Hellström 1 HOFORS KOMMUN 080328 Gemensam administration Projekt och utredning Hans Hellström Rapport från Kvalitetsnätverk Bergslagen: Kvalitets- och kostnadsjämförelse kring kommunernas LSS-verksamhet. Särskild

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer