1. Kommentarer om de enskilda kapitlen i PM2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Kommentarer om de enskilda kapitlen i PM2"

Transkript

1 YTTRANDE AD /242 Regeringskansliet Justitiedepartementet Stockholm Skickas också med e-post till: Promemorian Patent- och marknadsdomstol; kompletterande överväganden (dnr Ju2015/841/DOM) Sammanfattning av PRV:s ståndpunkter PRV gav ett yttrande på Departementspromemorian Patentoch marknadsdomstol (Ds 2014:2) (nedan PM1). Detta yttrande avser promemorian Patent- och marknadsdomstol; kompletterande överväganden (nedan PM2). PRV ansåg redan vid det första yttrandet att den föreslagna reformen är viktig och bör genomföras så snart som möjligt. I första yttrandet pekade PRV dock ut ett antal förslag som enligt myndigheten ytterligare skulle kunna förbättra genomförandet av reformen. PRV har nu tagit del av PM2 och anser att de kompletterande övervägandena till allra största del innehåller förbättringar jämfört med PM1. PRV anser att några tveksamheter återstår. Frågornas komplexitet medför dock att en del problem kan komma att behöva hanteras av domstolarna. Visar sig problem vara stora kan dessa aspekter kompletteras i efterhand. Avseende de aspekter som inte har nämnts i PM2 så står PRV i huvudsak bakom de ståndpunkter som myndigheten redan har framfört med anledning av PM1. 1. Kommentarer om de enskilda kapitlen i PM2 Kap 3 PMD:s behörighet 3.1 Firmaregistreringsärenden PRV anser att det är ett bra förslag att firmaregistreringsärenden i framtiden kommer att hanteras av PMD. PRV anser vidare att detta bör framgå direkt av firmalagen. Beroende på hur ändringarna sker kan flera regler i firmalagen behöva justeras eftersom de hänvisar till tingsrätt och en domstol. Se t.ex. 16 k, 16 p, 16 r, 17, 25, 29 (som är kvar efter PM1). 1 (6)

2 3.2 PMD:s behörighet att pröva tvistemål Behörighetsregeln i LPMD 1:4 anger att PMD ska handlägga mål och ärenden enligt vad som föreskrivs i ett antal lagar. PL 65 anger behörigheten avseende mål inom patenträtten. (VML 10:6, ML 43 och URL 58 har motsvarande behörighetsregler.) I och med att mål enligt PL redan ska prövas av PMD enligt den föreslagna PL 65 1 st. så ställer sig PRV frågande till att specifikt nämna mål om bättre rätt till patentsökt uppfinning i den andra meningen. Har patent inte meddelats, så anger PL 17 att frågan ska avgöras av domstol, vilket första meningen i PL 65 redan anger är PMD. Har patent meddelats så framgår redan av PL 53 att domstol ska hantera frågan (vilket enligt PL 65 är PMD). Det synes vara en onödig kvarleva från nuvarande 65 som specifikt anger vilka mål som ska prövas av Stockholms tingsrätt. Tydligare exempel om gränsdragningen mellan mål enligt lag och mål med anknytning. Immaterialrätten är komplex eftersom den inkluderar ett antal klassiska rättsområden som t.ex. avtalsrätt och skadeståndsrätt. PRV har förståelse för att det är svårt att formulera t.ex. en bestämd andel av hur mycket ett mål skall hanteras enligt en specifik lag för att PMD ska vara behörig. Mot bakgrund av PRV:s förra remissvar och vad några andra remissinstanser har ifrågasatt så önskar PRV en tydligare analys av vad som ska anses betraktas som mål enligt lag, till skillnad från mål som endast har anknytning till lag. De sistnämnda anses enligt utredningen inte vara föremål för PMD:s behörighet (se PM2 s. 42 f.). PRV ifrågasätter att de exempel som anges i PM2 inte har tillräcklig koppling för att anses vara mål enligt vissa lagar. Ett problem är att det kanske först efter hand visar sig om t.ex. tolkning av varumärkeslagen är huvud- eller bifråga i ett mål. Mål om skadestånd, tolkning av avtalslicens eller bättre rätt i ett patentmål kan innehålla många immaterialrättsliga och tekniska aspekter. Argumenten om att vissa typer av mål inte ställer så höga krav på specifik kompetens (PM2 s. 43) ifrågasätts av PRV. Dessa typer av mål kan vara minst lika komplicerade som de mål som anses vara enligt patentlagen. PRV har respekt för att det i PM2 anges att det är svårt att lämpligt avgränsa exakt vilka mål som ska falla inom PMD:s behörighet (PM2 s. 44). Myndigheten förordar dock ytterligare problematisering och vägledning i motiv så att avgränsningen på ett lämpligt sätt kan klargöras i kommande praxis. Särskilt om kumulation I och med att svårigheter finns med att exakt ange vilka mål som ska falla inom PMD:s exklusiva behörighet så finns det goda argument för att göra kumulationsmöjligheterna vidare. Domstolarna bör således fakultativt i större utsträckning än enligt förslaget kunna välja att föra ihop mål. T.ex. kan mål om avtalslicenser och immaterialrättsintrång i vissa fall i princip 2 (6)

3 vara identiska frågeställningar som lämpligen bör behandlas tillsammans. Kumulationsreglerna som de föreslås gör detta omöjligt, vilket riskerar att medföra att effekten av förslaget blir kontraproduktivt. PRV anser också att det finns mängdbrott där kumulation skulle kunna vara effektivt, eftersom den tilltalade endast behöver inställa sig vid ett tillfälle och att domarna vi patentdomstolarna får möjlighet at hålla sig uppdaterade med allmänna straffrättsliga principer. 3.3 Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) I PM2 föreslås endast vissa kumulerade mål omfattas av PMD:s behörighet. Andra mål enligt FHL kan hamna i allmän domstol eller Arbetsdomstolen (om de har arbetsrättslig anknytning). Mot bakgrund av de arbetsrättsliga komplikationerna och AD:s behörighet, så krävs en kompromisslösning. PRV förordar att mål om företagshemligheter bör hamna i PMD, med undantag för frågor om uppsägning/avsked. Detta anser PRV vara den mest realistiska och konsekventa lösningen trots att frågor om företagshemligheter är föremål för översyn både nationellt och på EU-nivå. Att oftast tillämpa allmänna forumregler är kontraproduktivt för syftet med reformen. Mål som endast avser företagshemligheter bör således också omfattas av reformen så att PMD kan bygga upp och bevara kompetens inom detta komplexa och viktiga rättsliga område. Vissa komplikationer kan uppkomma eftersom mål om företagshemligheter också tangerar avtals- och skadeståndsrättsliga regler. I många tvister kompletteras FHL med sekretess- och konkurrensklausuler i avtal. Konkurrensklausulerna kan vara konkurrensrättsligt relevanta såväl som arbetsrättsligt relevanta beroende på vilka parter som tvistar. Dessa frågeställningar bör kunna hanteras samlat. Brottmålen om företagshemligheter bör som en naturlig del av reformen också hanteras av PMD. De argument som anges i PM2 s 52 f. mot PMD:s behörighet anser PRV vara svaga och medför att företags investeringar i innovation, know-how och tekniskt framåtskridande rättsligt kommer att hanteras på ett fragmentariskt, utspritt och svåröverskådligt sätt av domare som kanske ser ett enda mål om företagshemligheter i sin karriär. Kap 4 Prejudikatbildning PRV hade föredragit att de immaterialrättsliga ansökningsärendena hade haft ett överklagandeförbud med ventil redan i PMD. Detta hade varit en klar förbättring jämfört med förslaget genom att hålla ned tidsåtgången i ansökningsprocesserna. Detta kan motiveras med att rådande system fungerar bra. PRV har också en domstolslik prövning i många typer av ärenden, t.ex. invändningar. 3 (6)

4 PRV har dock förståelse för de argument om treinstanssystem som framkommer i PM2 och anser att den föreslagna lösningen är acceptabel, men en av de största svagheterna med hela reformen. Kap 5 PMD:s sammansättning ärenden Avseende sammansättningen i patentärenden så uppskattar PRV förslaget i PM2. Angående sammansättning i ärenden enligt PL 72, så ifrågasätter dock PRV att dessa typer av ärenden skulle behöva extra teknisk kompetens (jfr PM2 s. 78). Mycket sällan (eller aldrig) har dessa ärenden någon teknisk aspekt. Avseende övriga immaterialrättsliga ärenden så ifrågasätter PRV att ÄL ska ange sammansättningen. En huvudregel med ensamdomare i PMD är mycket tunt och en försvagning jämfört med dagens system. Framförallt nästan alla invändnings- och många avslagsärenden innehåller mycket bevismaterial och komplex bevisföring. PRV anser att huvudregeln bör vara tresits, med möjlighet till ensits för enklare ärenden. Kap 6 PMÖDs sammansättning PRV godtar i princip förslaget i PM2 avseende patentansökningsärenden. PRV föreslår en möjlighet för PMÖD att tillsätta tekniska ledamöter om det skulle visa sig finnas ett behov av teknisk expertis, trots att tekniska ledamöter inte deltagit i PMD. LPMD 5:2 kan bli inkonsekvent. Om sammansättningen i PMD var två lagfarna och två tekniska ledamöter (2+2) och behov av tekniskt kunnande anses vara litet i PMÖD så ska sammansättningen i PMÖD vara tre lagfarna (3+0). Då skulle det totala antalet ledamöter bli färre i PMÖD än i PMD (1 st vs 3 st). Som exempel nämns i PM 2 ärenden om återställande av rättigheter enligt 72 PL (ett exempel PRV som nämnt inte håller med om). I sådana ärenden finns ofta inte alls ett behov av teknisk expertis. PMÖD behöver inte dela PMD:s uppfattning angående tekniskt behov. Avseende övriga immaterialrättsliga ärenden så bör sammansättningen i PMÖD medföra fler domare än i PMD där PRV har argumenterat för tresits som huvudregel. Kap 7 Tekniska ledamöter Den föreslagna reformen kommer inte att reglera antalet anställda patentråd i PMÖD eftersom detta kommer att bestämmas efter budget och måltillströmning. PRV har i tidigare svar angett två anställda patentråd som ett minimum och gläds åt att PM2 följer detta. PRV ser det dock även detta som skört och problematiskt. PRV har inget att invända mot resonemangen i PM2 avseende patentråd som referenter, omröstningsregler och ordningsföljd för vem som ska uttala sig först. 4 (6)

5 Kap 8 Rättegångskostnader i invändningsärenden. PRV förordade i första remissvaret att parterna bör stå för sina egna rättegångskostnader i invändningsärenden och välkomnar förslaget om detta i PM2. Det finns dock ett stavfel i förslagets LPMD 3:3 ( rättgångskostnader ). Kap 9 Ändring av patentkraven PRV godtar förslaget att inte tillåta ändrade patentkrav i ansökningsärenden i PMÖD och HD. PRV har i kapitel 4 föreslagit att överklagandeförbudet med ventil flyttas ned till PMD. Om detta skulle vinna gehör så är det rimligt att också flytta ned förbudet mot ändring av patentkrav till PMD. Kap 10 Ikraftträdande Enligt PRV:s uppfattning framstår 1 sep 2016 som tidigt, men myndigheten har inget att invända mot ambitionen att genomföra denna reform så snart som möjligt. Kap 11 Konsekvenser PRV kommer enligt reformförslaget att bli part i vissa domstolsärenden. Det är komplext att i förväg sia om exakt hur detta kommer att falla ut och vilka resurser som kommer att behöva tas i anspråk. PRV är dock positivt inställt till de möjligheter det innebär att vara part och bedömer att det kommer att få fördelaktiga effekter för utvecklingen av praxis i immaterialrättsliga ärenden. Kap 12 Författningskommentar. Under detta kapitel anger PRV synpunkter på enskilda paragrafer som inte framgått ovan. 1 kap. 4 LPMD Mål och ärenden som ska samlas hos PMD/PMÖD Lag (1978:800) om namn och bild i reklam Lagen har inte nämnts i PM1 eller PM2. PRV anser att lagen har tillräckligt starka kopplingar till MFL för att mål enligt lagen bör hanteras av PMD och PMÖD. Snyltande på kända personers namn och bild i reklam kan vara mycket närliggande och/eller överlappande de marknadsföringsrättsliga renommésnyltningsreglerna i MFL. PRV efterlyser ett resonemang om varför inte denna lag ska ingå i reformen om nu avsikten är att lämna lagen utanför. 3 kap. 7 LPMD Preklusion försvinner och ersätts med omröstningsregel. PRV ansåg i förra svaret att den föreslagna preklusionsregeln var bra. I PM2 ersätts den med en omröstningsregel. PRV kan inte hitta den och befarar att den av misstag har fallit bort. 5 (6)

6 Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Susanne Ås Sivborg. I den slutliga handläggningen har även chefsjuristen Karin Bergh, patentavdelningens chef Frida Ekeberg, patentavdelningens juristchef Marie Eriksson, design- och varumärkesavdelningens juristchef Magnus Ahlgren, juristen Lena Frankenberg Glantz och juristen Mats Nordenborg (föredragande) deltagit. Susanne Ås Sivborg Mats Nordenborg 6 (6)

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist och justitierådet Marianne Lundius. Ytterligare åtgärder

Läs mer

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare R2A YTTRANDE 1 (11) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm En reformerad domstolslagstiftning, betänkande av Domarlagsutredningen (SOU 2011:42, Ju2011/3644/DOM)

Läs mer

SPECIALISERING. En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund. DV-rapport 2003:3

SPECIALISERING. En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund. DV-rapport 2003:3 SPECIALISERING En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund DV-rapport 2003:3 Sammanfattning Målet för förstudien har varit att undersöka om någon eller några olika typer av specialisering för domare

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Nya kapitel i kulturminneslagen

Nya kapitel i kulturminneslagen Ds 2010:28 Nya kapitel i kulturminneslagen författningsändringar vid ett svenskt tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt Kulturdepartementet SOU och Ds

Läs mer

Reservation. Kap. 7 Positiv särbehandling

Reservation. Kap. 7 Positiv särbehandling Reservation av ordföranden Göran Ewerlöf, till vilken ledamöterna Marcela Arosenius (c) och Anna Lindgren (m) ansluter sig Kap. 7 Positiv särbehandling Enligt min uppfattning bör positiv etnisk särbehandling

Läs mer

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen.

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen. En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen Promemoria RättsPM 2008:10 Rättegångsprojektet Oktober 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder 2011 Version 4 1 INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Historik 3 3. Lagmotiv 3.1 Proposition 1934:181 4 3.2 Proposition

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Barnets bästa, föräldrars ansvar

Barnets bästa, föräldrars ansvar Vårdnad Boende Umgänge Barnets bästa, föräldrars ansvar Del A Betänkande av 2002 års vårdnadskommitté Stockholm 2005 SOU 2005:43 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring

Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring Av professor BERT LEHRBERG Rättsverkningarna av olovliga förtäckta värdeöverföringar enligt aktiebolagslagen underkastas här en ingående analys. Återbäringspliktens

Läs mer

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 3 Tryck & Produktion: Edita 2006

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

Svara på remiss hur och varför

Svara på remiss hur och varför SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet SB

Läs mer

Befordran till professor och lektor

Befordran till professor och lektor Rapport 2007:55 R Befordran till professor och lektor en rättslig översikt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Befordran

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem RiR 2010:18 Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem Har möjligheter till effektivisering utnyttjats? ISBN 978 91 7086 228 1 RiR 2010:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm

Läs mer

Att göra rätt och i tid

Att göra rätt och i tid 2012:4 Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att genomföra EU-rätt i Sverige? Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer