Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)"

Transkript

1 YTTRANDE AD /805 Justitiedepartementet Stockholm Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Sammanfattning av PRV:s ståndpunkter PRV (Patent- och registreringsverket) tillstyrker att det i offentlighets- och sekretesslagen införs en huvudregel om att allmänna handlingar på begäran ska lämnas ut i elektronisk form. PRV anser i likhet med utredningen att det ska finnas en möjlighet att vägra elektroniskt utlämnande i vissa fall. PRV menar dock att det olämplighetsrekvisit som utredningen lanserat är för allmänt hållet. PRV lämnar en egen skiss till alternativ lagteknisk lösning. PRV ifrågasätter om det inte krävs grundlagsändring, närmast i 2 kap. 13 tryckfrihetsförordningen, för att avgifter för offentlighetsuttag i elektronisk form ska kunna tas ut med mer än helt obetydliga belopp. PRV ifrågasätter om en lagfäst rätt till elektroniskt utlämnande av allmänna handlingar bör införas förrän frågan om avgiftsuttag för offentlighetsuttag av större mängder handlingar har utretts mer ingående. PRV tillstyrker den föreslagna lydelsen av 21 kap. 7 offentlighets- och sekretesslagen. 8 Överväganden och förslag elektroniskt utlämnande av allmänna handlingar Den övergripande frågan om offentlighetsprincipens räckvidd PRV delar kommitténs bedömning att offentlighetsprincipen bör stärkas genom en huvudregel i lag som ger rätt att få ut allmänna handlingar i elektronisk form. En strikt tillämpning av utskriftsundantaget i 2 kap. 13 tryckfrihetsförordningen (TF) kan med rätta kritiseras som otidsenlig. Oavsett om det

2 kan finnas sakliga skäl för att motverka offentlighetsuttag av stora mängder information av visst slag är ett hårdnackat försvar av utskriftsundantaget inte den lämpliga framgångsmetoden. Det lär vara svårt att i dag få förståelse för lagbestämmelser som förutsätter att handlingar från myndigheter normalt ska levereras i pappersform. Integritetsintressen får försvaras på annat sätt. Även om myndigheterna redan nu i stor utsträckning överför allmänna handlingar via e-post eller andra elektroniska kanaler, så finns en berättigad tvekan att lämna ut handlingar med personuppgifter i annan form än utskrift på papper. Denna försiktighet får ses mot bakgrund av det subtila gränssnittet mellan TF:s utskriftsundantag och 8 personuppgiftslagen (PUL). Den senare bestämmelsen säger att PUL:s bestämmelser inte ska tillämpas i den utsträckning det skulle inskränka en myndighets skyldighet enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen att lämna ut personuppgifter. Utskriftsundantaget å sin sida innebär att myndigheterna inte har någon skyldighet att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut digital information i annan form än utskrift (på papper). Av PUL följer att personuppgifter i princip inte får behandlas mer än för vissa ändamål. I särskilda lagbestämmelser om ändamålen för myndigheters hantering av registerinformation kan i och för sig skrivas in skyldighet att lämna ut sammanställningar elektroniskt, även inklusive personuppgifter. Men i brist på sådana specialregler, och då det inte finns några generella lagbestämmelser om skyldighet att expediera personuppgifter i elektronisk form, är det rimligt att tolka rättsläget så att offentlighetsprincipen normalt inte kan åberopas vid elektroniskt utlämnande av personuppgifter i allmänna handlingar. Det blir då, vilket följer av 8 PUL, de allmänna bestämmelserna i PUL som styr om personuppgifterna får behandlas på det sättet eller ej. En lagbestämmelse i linje med vad kommittén föreslagit för 6 kap. 3 a offentlighets- och sekretesslagen (OSL) skulle förplikta myndigheterna att på begäran lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form. En sådan lagfäst skyldighet innebär att offentlighetsprincipens tillämpningsområde utvidgas och, om man så vill, att räckvidden för PUL i viss mån snävas in. PRV stödjer denna inriktning men lämnar här nedan synpunkter på hur bestämmelsen i 6 kap. 3 a bör utformas, och under vilka förutsättningar den ska genomföras. Medel för balans mellan offentlighets- och integritetshänsyn Kommittén har i betänkandets kapitel 8 ingående analyserat i vilken mån särskild hänsyn behöver tas till integritetsintressen då offentlighetsprincipen utvidgas till att omfatta utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form. I avsnitt 8.7 diskuteras olika tänkbara formler för att begränsa offentlighetsuttag av viss omfattning eller karaktär. Samtliga alternativ förkastas. PRV har i grunden inget att anmärka mot dessa överväganden. Schabloniserade kriterier för begränsning av elektroniska offentlighetsuttag är knappast medel för konstruktiva lösningar. När det gäller alternativet att använda avgiftssättning som spärr mot olämpliga uttag kan kommitténs resonemang dock framstå som nå- 2

3 got förenklat. PRV återkommer till avgiftsfrågan i kommentarer till kapitel 10 nedan. Reglering i registerförfattningar Som PRV förstår kommittén skulle det långsiktiga målet vara att begränsningar i myndigheternas skyldighet att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form uttömmande regleras i registerförfattningar. Det är bara fram till dess att en fullständig genomgång av dessa författningar skett som det i 6 kap. 3 a OSL skulle behövas en öppning för begränsning efter mindre exakta kriterier. Detta upplägg kan verka tilltalande men PRV ifrågasätter om det inte bygger på ett väl idealiserat synsätt. Rimligen är det inte lätt att en gång för alla förutse behov av begränsningar som kan uppkomma. Det går också att se en risk för överreglering i registerförfattningar när det blir fråga om att stänga tänkbara luckor för missbruk av elektroniska offentlighetsuttag. Ambitioner att förebygga olämpliga elektroniska offentlighetsuttag skulle då kunna komma i motsättning till intresset av bättre tillgänglighet för myndighetsinformation. PRV, som betvivlar att en heltäckande reglering av undantagen i registerförfattningar är möjlig, antar att det kommer att behövas ett permanent tillägg i den föreslagna 3 a som ger en myndighet stöd för att vägra elektroniskt utlämnande i extraordinära fall. Olämplighetsrekvisitet PRV har alltså ingenting emot att den föreslagna 3 a förses med en generalklausul som ger en myndighet viss diskretionär rätt att vägra elektroniskt utlämnande. PRV ifrågasätter dock om den lagtekniska lösning som kommittén stannat för inte ger alltför stort utrymme för godtycke. Enligt förslaget ska elektroniskt utlämnande kunna vägras dels när begärda handlingar innehåller sekretessbelagda uppgifter, dels när det i lag eller förordning finns bestämmelser som förbjuder det, slutligen också när det annars är olämpligt. I avsnitt tar kommittén upp vilka förhållanden som ska kunna ge grund för bedömningen att elektroniskt utlämnande är olämpligt. PRV har i sak inget att anmärka mot dessa motiv, som dock är väl knapphändiga. För intresset av regeltransparens anser PRV det önskvärt att lagtexten så långt möjligt preciserar vad som kan utgöra grund för vägran att lämna ut handlingar i elektronisk form. Principen att allmänheten ska ha rätt att få ut allmänna handlingar är grundlagsfäst och dess praktiska tillämpning bör naturligtvis vara rimligt förutsebar utifrån själva författningstexten. Hänvisningar till förarbetsuttalanden räcker inte. I följande skiss till alternativ utformning av 6 kap 3 a har PRV försökt att i lagtexten fånga upp de motiv som kommittén angett. Verket menar att det av lagtexten bör framgå att elektroniskt utlämnande kan vägras dels när mängden eller karaktären av personuppgifter i begärda handlingar gör det olämpligt, 3

4 4 dels när det är olämpligt utifrån säkerhetsintressen eller av tekniska skäl. För att en myndighet i andra fall än dessa ska kunna säga nej till en begäran om elektroniskt utlämnande bör förutsättas särskilda skäl. PRV har i sin lagtextvariant också försökt tydliggöra att i elektronisk form syftar på sättet för utlämnande och inte förvaringen som sådan hos myndigheten. PRV:s alternativa skiss till 6 kap. 3 a offentlighets- och sekretesslagen En handling som förvaras elektroniskt hos en myndighet ska på begäran av en enskild lämnas ut i elektronisk form, utom då 1) handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter, 2) det i lag eller förordning finns bestämmelser som förbjuder det, 3) det är olämpligt med hänsyn till mängden eller karaktären av personuppgifter i de handlingar som begärs utlämnade, 4) det är olämpligt utifrån säkerhetsintressen eller av tekniska skäl, 5) det i annat fall finns särskilda skäl mot att lämna ut handlingen i elektronisk form. En särskild fråga om allmänna handlingar på myndighetens hemsida Kommittén har betonat (bet. s. 273) att ett tillhandahållande av information via en myndighets hemsida inte bör betraktas som ett tillhandahållande av en handling med stöd av offentlighetsprincipen. PRV anser detta uttalande onyanserat och befarar att det kan övertolkas om det åberopas i ett annat sammanhang. Givetvis kan en myndighet inte nonchalera en begäran om att få ut vissa angivna allmänna handlingar av det skälet att handlingarna finns tillgängliga på den egna webbplatsen. Men det måste rimligen vara möjligt att effektuera en beställning av elektroniskt utlämnande genom att i e-post till sökanden sända en länk till dokumentet i en databas som PRV håller öppen. PRV menar också att en allmänt hållen begäran om information inte alltid ska behöva uppfattas som en begäran med stöd av offentlighetsprincipen (jfr bet. s. 262). Det kan inte anses orimligt att myndighetens omedelbara reaktion på en sådan förfrågan blir en upplysning om att informationen finns lätt tillgänglig på webbplatsen och att sökanden kanske ser det som mer ändamålsenligt att själv hämta sin information därifrån. Här liksom i det förra fallet handlar det om serviceåtagande, praktiska rutiner och gott omdöme. PRV använder i hög grad sin hemsida för att informera om verksamheten och uppmuntrar allmänheten att inhämta information via de olika e-tjänsterna som finns tillgängliga där. Redan i dag kan man utan kostnad hämta olika slags information via PRV:s hemsida. Enligt PRV:s mening kan det många gånger vara mer ändamålsenligt att hänvisa till ett visst dokument i en databas eller viss URL-adress på hemsidan. Myndigheten besparas att konvertera texterna och mottagaren får snabbt tillgång till handlingen i dess originalutförande. Kommittén har anfört att det är myndigheten som bör disponera formatfrågan.

5 Av den anledningen anser PRV att det under vissa förutsättningar ska vara möjligt att hänvisa till ett visst dokument i en databas eller viss URL-adress på hemsidan. Att myndigheterna fortsätter att skapa och underhålla e-tjänster ökar myndigheternas tillgänglighet för allmänheten och bör uppmuntras. Om en myndighets utrymme att hänvisa till hemsidan eller e-tjänster inskränks försvagas incitament för att vidareutveckla dessa tjänster. 9 Överväganden och förslag sekretessbestämmelsen Bestämmelsen i 21 kap. 7 offentlighets- och sekretesslagen (OSL) kan kritiseras för att vara alltför oprecis för att leva upp till det krav på tydlighet som enligt 2 kap 2 andra stycket TF gäller för sekretessbestämmelser. Det kan naturligtvis också ses som stötande att direkta frågor om syftet med offentlighetsuttaget ibland måste ställas för att myndigheten ska få tillräcklig grund för bedömning av om personuppgiftssekretess föreligger. Trots detta menar PRV, liksom utredningen, att sekretessbestämmelsen inte kan undvaras. Den behövs för att motverka klara missbruk av personuppgiftsinformation som myndigheter sitter på, och för att uttrycka Sveriges respekt för EU:s dataskyddsdirektiv. Utan sekretessbestämmelsen skulle direktivet i praktiken vara satt ur spel genom undantagsföreskriften i 8 personuppgiftslagen (PUL). När det då gäller frågan om hur 21 kap. 7 OSL närmare förhållit sig till 8 PUL har det tydligen funnits missuppfattningar. Sekretessbestämmelsens hittillsvarande lydelse har underblåst föreställningen att en skadebedömning skulle behöva göras inte bara med avseende på hur personuppgifterna behandlas av den som får ut allmänna handlingar, utan också beträffande myndighetens egen hantering i ärenden om offentlighetsuttag. Utifrån en sådan tolkning av 21 kap. 7 har det inte varit lätt att bestämma räckvidden för 8 PUL. En analogi med Moment 22 har legat nära till hands. Ett förtydligande av att sekretessbestämmelsen avser missbruk bara i mottagarledet är välkommet. PRV tillstyrker den föreslagna ändringen i 21 kap. 7 OSL. 10 Överväganden avgiftsuttag för allmänna handlingar i elektronisk form Frågan om avgift kvarstår obesvarad Kommittén för i avsnitt ett resonemang om huruvida utskriftsundantaget spelat ut sin roll när tekniken att skanna handlingar har utvecklats dithän den är i dag. Svaret blir nej, det kan fortfarande antas att massuttag till skada för integritetsintressen motverkas av en regel som hindrar elektroniskt utlämnande. Konsekvensen blir att begränsningar i den nya bestämmelsen om rätt att få ut allmänna handlingar i elektronisk form är motiverade. Någon motsvarande diskussion om i vad mån skyldigheten att betala avgifter har verkat hämmande för offentlighetsuttag av större mängder pappersutskrif- 5

6 ter redovisas inte i sammanhanget. Enligt PRV:s mening finns det skäl att anta att avgiftstvånget varit en väl så effektiv broms för massuttag som omaket att själv behöva skanna in pappersdokument. När kommittén i avsnitt anger fall då det är olämpligt att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form är utgångspunkten genomgående integritetshänsyn. I princip är det alltså uttag av personuppgifter som ska kunna nekas med stöd av undantagsbestämmelsen i 6 kap. 3 a OSL. I samma avsnitt säger sig kommittén ha övervägt behovet av att kunna neka ett elektroniskt utlämnande av en allmän handling med hänvisning till risken för intäktsbortfall hos myndigheten. Kommittén tar dock uttryckligen avstånd från tanken att elektroniskt utlämnande skulle vara olämpligt av det skälet att det skulle äventyra en verksamhet som en informationsförsörjande myndighet bedriver. Det kan enligt kommittén också diskuteras i vilken mån det är förenligt med EU:s PSI-direktiv att kommersiella aktörer och andra nekas elektronisk tillgång till allmänna handlingar hos informationsförsörjningsmyndigheterna utan att det finns integritetsskyddsskäl i botten. Dessa ställningstaganden får förstås så att elektroniskt utlämnande i vissa fall ska kunna vägras av handlingar som innehåller personuppgifter, medan information av annat slag i princip obligatoriskt ska levereras i elektronisk form till den som begär det med hänvisning till offentlighetsprincipen. Det senare gäller även när beställningen gäller massuttag. PRV har i grunden inget att invända mot detta. Det problem som verket ser ligger i frågan om vilka möjligheter som finns att ta ut avgifter för elektroniskt utlämnade handlingar. Offentlighetsprincipen har kommit till för att medborgarna ska garanteras insyn i myndigheternas verksamhet och på så sätt kunna utöva demokratisk kontroll. Det är naturligtvis rimligt att handlingar som begärs utlämnade för sådant syfte expedieras gratis eller till en marginell avgift. Det är inte lika självklart att myndighetsinformation som beställs för rent kommersiella ändamål, frekvent och i stor omfattning, alltid ska vara kostnadsfri eller starkt subventionerad av allmänna medel. Myndigheternas kostnader för informationsförsörjning till näringslivet är ofta betydande. Det kan inte anses oskäligt att användarna lämnar åtminstone ett visst bidrag till finansieringen för att utvecklingen av informationssystem inte ska behöva stanna av. Frågan är då om detta är möjligt i en miljö där massuttag av näringslivsinformation sker med stöd av offentlighetsprincipen. För det första kan syftet med uttaget inte ges någon relevans vid offentlighetsuttag. Om allmänna handlingar begärs utlämnade med stöd av 2 kap. TF finns nästan aldrig något lagligt utrymme för att fråga vad beställaren ska använda handlingarna till (jfr bet. s. 301). 6

7 Vidare kan här igen hänvisas till PSI-direktivet som förutsätter att myndigheter ska tillämpa likformiga villkor för att tillhandahålla information för vidareutnyttjande. Om den som vill ha ut viss information kan klara sig undan avgift genom att åberopa sig på offentlighetsprincipen så kan det kritiseras som sakligt ogrundat och allmänt stötande. Det kan i stället ses som naturligt att mer omfattande uttag av myndighetsinformation får ske efter en viss enhetlig avgiftstaxa, oavsett om beställningen ske med stöd av offentlighetsprincipen eller på annan grund. En avgift som tas ut i relation till kvantiteten information som begärs utlämnad bör tillämpas generellt för allmänna handlingar av olika slag. Avgiftsdebitering kan därmed fortsatt fungera som spärr också mot större uttag av personuppgifter. Men frågan om avgiftssättning vid elektroniskt utlämnande av allmänna handlingar är ingen lätt sak. I juni 2001 yttrade sig PRV över betänkandet Offentlighetsprincipen och den nya tekniken (SOU 2001:3). Från yttrandet hämtas följande citat. Offentlighetsprincipen förutsätter i dag att den som så önskar skall kunna få del av allmänna handlingar på stället utan någon som helst avgift (2 kap. 12 TF). Avskrift eller kopia skall på begäran lämnas ut mot fastställd avgift (2 kap. 13 TF). Regeringsrätten har i ett avgörande slagit fast: Med hänsyn till att allmän handling, som får lämnas ut, enligt 2 kap. 12 tryckfrihetsförordningen skall tillhandahållas utan avgift måste medgivandet i 13 samma kapit[e]l att ta ut fastställd avgift för avskrift eller kopia av handling så förstås att vid fastställandet av avgifter hänsyn inte får tagas till kostnaden för handlingens framtagande oh återställande. (RÅ :9). Uttalandet får rimligen förstås så att förutsättningarna är utomordentligt begränsade för att en annat än rent marginell uppjustering av avgifterna skulle kunna ske genom ändring i avgiftsförordningen. I konsekvens med Regeringsrättens avgörande skulle avgifter för utlämnande i elektronisk form knappast få sättas högre än som motsvarar teletrafikkostnaden och aldrig kunna omfatta exempelvis kostnader för systemuppbyggnad och underhåll. En ändrad avgiftspolicy torde med andra ord kräva ändringar i TF. Av Regeringsrättsavgörandet följer att kostnaden för att ta fram en handling, bedöma om det är en allmän handling och om uppgifterna omfattas av sekretess måste stanna på myndigheten. De avgifter som får tas ut för utlämnande av en papperskopia kan inte sättas högre än vad som motsvarar kostnaden för den hantering som tillkommer, dvs. kostnad för papper och visst kopieringsslitage, plus porto. Såvitt PRV kan se har E-offentlighetskommittén inte tagit sig ur det dilemma som verket hänvisade till år De överväganden som redovisas i betänkandets kapitel ger inga bra svar på hur problemet ska tacklas. Kommittén medger att den nuvarande regleringen av frågan om avgiftsuttag i samband med utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form är otydlig men anser sig inte ha underlag att bedöma frågorna om en tydligare avgiftssättning. 7

8 8 Den tolkning som Regeringsrätten gjort av rättsläget år 1985 är logisk och går sannolikt inte att sätta ur spel annat än genom ändring av avgiftsbemyndigandet i 2 kap. 13 TF. PRV ifrågasätter om den föreslagna bestämmelsen i 6 kap. 3 a OSL bör införas innan frågan om förutsättningarna för avgiftsuttag utretts närmare. Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Susanne Ås Sivborg. I den slutliga handläggningen har deltagit chefsjuristen Per Holmstrand, juristchefen Marie Eriksson samt juristen Riin Rannu (föredragande). Susanne Ås Sivborg Riin Rannu

Betänkandet SOU 2015:39 Myndighetsdatalag (Dnr Ju2015/3364/L6)

Betänkandet SOU 2015:39 Myndighetsdatalag (Dnr Ju2015/3364/L6) YTTRANDE 2015-11-20 Dnr: 2015/1557 Regeringskansliet Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Skickas också med e-post till: nils.sjoblom@regeringskansliet.se Betänkandet SOU 2015:39 Myndighetsdatalag

Läs mer

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) 1 (6) Dnr AD 1120/2015 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) (dnr Ju2015/3364/L6) Inledning Bolagsverket

Läs mer

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig)

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig) YTTRANDE 2012-02-09 Dnr: AD 411-2012/430 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 STOCKHOLM Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig) Sammanfattning Patent- och registreringsverket

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skydd för enskilds identitet i domar och beslut

Remissyttrande över promemorian Skydd för enskilds identitet i domar och beslut R1C, 2009-02, DV info.avd. YTTRANDE 1 (5) Juridiska avdelningen Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över promemorian Skydd för enskilds identitet i domar och beslut Ert

Läs mer

Försäljning av myndighetsinformation. Datainspektionens rapport December 1998

Försäljning av myndighetsinformation. Datainspektionens rapport December 1998 Försäljning av myndighetsinformation Datainspektionens rapport December 1998 Innehållsförteckning Inledning 3 Juridiska aspekterna på myndigheternas försäljning av information 4 Utfall av enkäten 6 Avslutning

Läs mer

Avgift för utlämnande av allmänna handlingar

Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-12 75 Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Innehållsförteckning Offentlighetsprincipen...1 Tillämpliga lagar och

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39)

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) PM 1 (9) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) Ert dnr JU2015/3364/L6 Det är en gedigen utredning som innehåller en omfattande

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) Yttrande 2015-11-17 Dnr 10.1-14199/2015 1(6) Avdelningen för regler och behörighet Jenny Gaudio jenny.gaudio@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10)

Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) 1 (7) YTTRANDE 2013-06-05 Dnr SU FV-1.1.3-0918-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) Betydelsen för den rättsvetenskapliga

Läs mer

Betänkandet SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (Dnr Ju2010/1020/L6)

Betänkandet SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (Dnr Ju2010/1020/L6) Yttrande Ärendenummer AD 364/2010 851 81 Sundsvall 2010-06-10 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm ulrika.nydevik@justice.ministry.se

Läs mer

Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt, SOU 2010:24

Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt, SOU 2010:24 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Sänds även per e-post till: anna.wernerup@justice.ministry.se Stockholm den 30 augusti 2010 Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt,

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:143

Regeringens proposition 2014/15:143 Regeringens proposition 2014/15:143 Ändring i lagen om vägtrafikregister Prop. 2014/15:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 juli 2015 Morgan Johansson Anna Johansson

Läs mer

E-delegationen VLDS 4.1 Juridiska aspekter på digital samverkan v1.0

E-delegationen VLDS 4.1 Juridiska aspekter på digital samverkan v1.0 Innehåll 1 RÄTTSLIGA BEGRÄNSNINGAR VID INFORMATIONSUTBYTE... 2 2 SEKRETESSBRYTANDE BESTÄMMELSER... 2 3 INFORMATIONSUTBYTE OCH PERSONUPPGIFTSLAGEN... 2 4 UTLÄMNANDEFORMER... 3 5 GALLRING... 4 2 (7) Juridiska

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 13-062

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 13-062 PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 13-062 2013-11-22 Till regeringen Justitiedepartementet SOU 2013:35 En ny lag om personnamn (Ju2013/4023/L2) Patentbesvärsrätten (PBR), som har anmodats att yttra sig

Läs mer

Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun.

Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun. BESLUT I TILLSYNSÄRENDE 1 (8) 2000-03-24 Dnr 1999:3598 Nacka kommun 131 81 NACKA Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun. Bakgrund Skolverket fick den 24 november

Läs mer

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6)

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) 1 (6) YTTRANDE 2010-03-02 Dnr SU 302-2951-09 Regeringen (Justitiedepartement) 103 33 STOCKHOLM Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) Stockholms universitet som har anmodats

Läs mer

PROTOKOLL 2015-12-07. att anta avgifter för kopior av allmänna handlingar enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-11-06.

PROTOKOLL 2015-12-07. att anta avgifter för kopior av allmänna handlingar enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-11-06. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-12-07 248 Avgift för kopior av allmänna handlingar KS-2015/637 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta avgifter för kopior av allmänna

Läs mer

Tillsyn över Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater

Tillsyn över Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater RAPPORT Dnr 886-2010 2011-06-09 SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Tillsyn över Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater 1. INLEDNING

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i lagen om lägenhetsregister Oktober 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:378) om

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation Datum Diarienr 2012-05-16 163-2012 Taxi Stockholm 15 00 00 AB Ombud: Advokat NN Sandart&Partners Advokatbyrå KB Box 7131 103 87 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter

Läs mer

Kommittédirektiv. Förutsättningar för registerbaserad forskning. Dir. 2013:8. Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013.

Kommittédirektiv. Förutsättningar för registerbaserad forskning. Dir. 2013:8. Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013. Kommittédirektiv Förutsättningar för registerbaserad forskning Dir. 2013:8 Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013. Sammanfattning Inom forskning som förutsätter tillgång till personanknutna

Läs mer

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig KLK 1(5) Riktlinje dnr KS 566/08 Uppdatering Riktlinjer för hantering av 2 Till Dig som är anställd vid Kramfors kommun Alla, som tar emot eller

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-04 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Deklarationsombud m.m. Enligt en

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1(7) Datum Dnr 2009-10-20 AdmD-293-2009 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande av Förvarsutredningen Återvändandedirektivet och svensk rätt (SOU 2009:60) (dnr Ju2009/5250/EMA)

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Ett steg vidare nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (dnr S2014/1992/SFÖ)

Remissvar avseende betänkandet Ett steg vidare nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (dnr S2014/1992/SFÖ) Socialdepartementet 103 33 Stockholm 130226 Stockholm den 15 augusti 2014 Remissvar avseende betänkandet Ett steg vidare nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (dnr S2014/1992/SFÖ)

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB Datum Diarienr 2014-10-02 704-2013 Bolagsverket 851 81 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB Datainspektionens beslut För att

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)- Pensionsmyndighetens webbtjänst Dina Pensionssidor

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)- Pensionsmyndighetens webbtjänst Dina Pensionssidor Beslut Diarienr 1 (8) 2016-03-18 2671-2014 Pensionsmyndigheten Box 38 190 100 64 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)- Pensionsmyndighetens webbtjänst Dina Pensionssidor Datainspektionens

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Dnr U 3011/5355/S

Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Dnr U 3011/5355/S Dokument Sida YTTRANDE 1 (13) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/german BenderAdm enhbarbro de Lisle 2012-01-23 Direkttel: 08-782 96 68 E-post: german.bender@tco.se Utbildningsdepartementet 103

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-13 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Datainspektionens beslut

Datainspektionens beslut Beslut 2007-12-20 D n r 998-2007 Datainspektionen Er beteckning 41791-2007 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftsiagen (1998:204) Datainspektionens beslut 1. Rutiner

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 november 2010 KLAGANDE Lotteriinspektionen Box 199 645 23 Strängnäs MOTPART AB Kvällstidningen Expressen, 556025-4525 Ombud: Advokat Ulf Isaksson

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar

Remiss: Förslag till förordning om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar YTTRANDE 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Håkan Lövblad Justititedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Remiss: Förslag till förordning om behandling av personuppgifter

Läs mer

Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter

Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter 1 (7) 2014-03-06 Dnr SU FV-1.1.3-0386-14 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter 1. Inledning Europeiska

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-04-11 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-03-28 B 567-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OS./. riksåklagaren

Läs mer

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet)

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Elektronisk stämningsansökan i brottmål Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 mars 2012 Tobias Billström Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Riktlinjer för behandling av personuppgifter vid webbpublicering

Riktlinjer för behandling av personuppgifter vid webbpublicering Riktlinjer för behandling av personuppgifter vid webbpublicering Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2013-12-18, 122 Dnr: 2013-KS0548/003 För revidering ansvarar: Dokumentet gäller för: Kommunstyrelse,

Läs mer

Betänkandet E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation SOU 2010:104

Betänkandet E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation SOU 2010:104 1 (5) Datum Dnr RA 04-2011/00584 2011-04-18 Ert Dnr N2011/559/ITP Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation SOU 2010:104 Riksarkivet har tagit del

Läs mer

Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster inom äldre- och handikappomsorgen

Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster inom äldre- och handikappomsorgen Lagrådsremiss Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster inom äldre- och handikappomsorgen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 december 2003 Lars Engqvist

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1319-2013 Västmanlands tingsrätt Box 40 721 04 Västerås Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke- och belastningsregistret

sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke- och belastningsregistret BFD12 080926 1 (9) Rättsavdelningen 2016-06-17 SR 17/2016 Rättsligt ställningstagande angående sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke-

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Skydd för enskilds identitet i domar och beslut

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Skydd för enskilds identitet i domar och beslut R2A YTTRANDE 1 (6) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Promemoria med utkast till lagrådsremiss Skydd för enskilds identitet i domar och beslut Sammanfattning Hovrätten inriktar sig

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2012-02-06 790-2011 Statens skolinspektion Box 23069 104 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204)

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2011-10-04 1823-2010 AAA Soliditet AB Box 1396 171 27 SOLNA Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut IT-säkerhet Datainspektionen

Läs mer

Information om. Sekretess. utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen. för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun

Information om. Sekretess. utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen. för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun Information om Sekretess utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun 2010 Innehållsförteckning Gemensamma regler 2 Samtycke... 4 Sekretess inom Barn- och familjenämnden..

Läs mer

Yttrande över Departementspromemorian Domstolsdatalag (DS 2013:10)

Yttrande över Departementspromemorian Domstolsdatalag (DS 2013:10) Datum Sida 2013-05-28 1 (5) Verksjurist Katarina Tullstedt Ert dnr Dnr Utvecklingsenheten Ju2013/1684/DOM A-2013/0146 Justitiedepartement Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Yttrande

Läs mer

BESLUT. 2012-06- l * Meddelat i Göteborg. Sida l (5) Mål nr 4580-12. KAMMARRATTEN I GÖTEBORG Avdelning 2. KLAGANDE Plusgymnasiet AB

BESLUT. 2012-06- l * Meddelat i Göteborg. Sida l (5) Mål nr 4580-12. KAMMARRATTEN I GÖTEBORG Avdelning 2. KLAGANDE Plusgymnasiet AB KAMMARRATTEN I Avdelning 2 BESLUT 2012-06- l * Meddelat i Göteborg Sida l (5) KLAGANDE Plusgymnasiet AB Ombud: Heidi Westman AcadeMedia AB Box 15003 167 15 Bromma ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Utbildnings- och

Läs mer

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO R-2009/0488 Stockholm den 1 juni 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/2441/PO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 mars 2009 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Genomförandet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 april 2016 Ö 849-15 ANMÄLARE Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 Stockholm PARTER Kärande vid tingsrätten Bildupphovsrätt i Sverige

Läs mer

Yttrande över framställning från Riksskatteverket med förslag till vissa ändringar i folkbokföringsförfattningar (Fi2001/4557)

Yttrande över framställning från Riksskatteverket med förslag till vissa ändringar i folkbokföringsförfattningar (Fi2001/4557) Datum Dnr 2002-01-30 1825-2001 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över framställning från Riksskatteverket med förslag till vissa ändringar i folkbokföringsförfattningar (Fi2001/4557)

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Avdelningen för utbildningsvetenskap. Sekretess inom förskola, förskoleklass, skola och fritidshem:

MITTUNIVERSITETET Avdelningen för utbildningsvetenskap. Sekretess inom förskola, förskoleklass, skola och fritidshem: MITTUNIVERSITETET Avdelningen för utbildningsvetenskap Sekretess inom förskola, förskoleklass, skola och fritidshem: en sammanfattning 2 INNEHÅLL Grundregel för statlig och kommunal verksamhet: offentlighet

Läs mer

Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49)

Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49) 1 (5) 2012-11-12 Dnr SU 302-2419-12 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

-CXf Wl5 --11-\ct(fUl_

-CXf Wl5 --11-\ct(fUl_ -CXf Wl5 --11-\ct(fUl_ 1 (6) REMISSVAR 2015-11-19 REGERINGSKANSLIET Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2015/2393 Ert Dru Ju2015/3364/L6 SOU 2015:39 Myndighetsdatalag SAMMANFATTNING tillstyrker

Läs mer

Stockholm den 15 november 2012

Stockholm den 15 november 2012 R-2012/0934 Stockholm den 15 november 2012 Till Socialdepartementet S2012/2766/FS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 maj 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Psykiatrin

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-11-21 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Statligt tandvårdsstöd Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10)

Remissyttrande över promemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) YTTRANDE 1 (17) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) Ert diarienr Ju/2013/1684/DOM Sammanfattning

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1735-2010 Centrala Studiestödnämnden CSN 851 82 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens beslut CSN har

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 18 mars 2015 KLAGANDE AA Östgöta Correspondenten 581 89 Linköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 13 juni 2014 i mål nr

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 Närvarande: justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Enligt en lagrådsremiss den 19

Läs mer

Registrering och hantering av allmänna handlingar

Registrering och hantering av allmänna handlingar Registrering och hantering av allmänna handlingar Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-19 119 Reviderad 2011-02-21 under punkt 2.1 och 3.4 2 Inledning Lessebo Kommun INNEHÅLL 1. Inledning... 5 2. Därför

Läs mer

Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290

Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290 Beslutsförslag 2015-11-12 Kanslienheten Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar 1 Anta remissvar En förvaltning som håller ihop och översända

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret

SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret 2007-09-28 RevA1 Hantering av personuppgifter i Södertälje kommuns Skolportal Inledning Införandet av Skolportalen som administrativt verktyg i utvecklingen av Södertäljes

Läs mer

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden.

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. HEMSTÄLLAN 2015-04-29 Dnr: 12-2015/1151 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. Patent och registreringsverket

Läs mer

Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag

Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag Ds 2010:23 Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009 PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009 2015-03-11 Till regeringen Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Promemorian Patent och marknadsdomstol; kompletterande överväganden

Läs mer

Vetenskapsrådets synpunkter på "Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1 SOU 2008:20.

Vetenskapsrådets synpunkter på Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1 SOU 2008:20. 2008-09-04 Diarienummer 112-2008-6225 Handläggare Håkan Billig Vetenskapsrådet YTTRANDE Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Vetenskapsrådets synpunkter på "Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1

Läs mer

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. Rättsutredning 2014-02-20 Sida 1 (9) Ärende LED 2014/74 handling 2 Kartläggning och analys av 2 kap. 17 diskrimineringslagen (2008:567) Frågeställning Avsikten med denna rättsutredning är att göra en analys

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 21 december 2015 KLAGANDE Granskningsnämnden för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm-Globen MOTPART Sändarföreningen Enter Box 57 232

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

DIARIEFÖRING OCH DET JURIDISKA REGELVERKET. 2015-10-29 Version 0.1

DIARIEFÖRING OCH DET JURIDISKA REGELVERKET. 2015-10-29 Version 0.1 DIARIEFÖRING OCH DET JURIDISKA REGELVERKET 2015-10-29 Version 0.1 2 1. INTRODUKTION 1.1 INTRODUKTION I den här handboken finns anvisningar om hur Malmö högskola ska hantera och registrera allmänna handlingar.

Läs mer

Datainspektionen informerar. Hur länge får personuppgifter

Datainspektionen informerar. Hur länge får personuppgifter Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? 10 Innehåll Inledning... 4 Definitioner... 5 Kort om PuL... 5 Hur länge får man spara personuppgifter?... 7 Hur vet man när man ska ta

Läs mer

Yttrande över betänkandet Kroppsbehandlingar Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)

Yttrande över betänkandet Kroppsbehandlingar Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lewin Karin Datum 2016-04-15 Diarienummer KSN-2016-0450 Kommunstyrelsen Yttrande över betänkandet Kroppsbehandlingar Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)

Läs mer

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m.

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. SVENSKA PM 1 (7) KOMMUNFÖRBUNDET 2001-09-25 Kommunalrättssektionen Staffan Wikell Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. 1 Övergångsbestämmelser 1.1 Inventering

Läs mer

Innehåll. Del 1. Inledning. Sammanfattning... 19. Summary... 41

Innehåll. Del 1. Inledning. Sammanfattning... 19. Summary... 41 Innehåll Del 1 Sammanfattning... 19 Summary... 41 Inledning 1 Vårt arbete... 69 1.1 Direktiven... 69 1.2 Uppdraget... 70 1.3 Arbetets bedrivande... 71 1.4 Betänkandets disposition... 72 1.5 Författningsförslaget...

Läs mer

Betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25)

Betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (7) Ert datum Er referens 2015-04-30 Avdelningen för verksamhetsstöd Rättsenheten Anna Trulsson 010-240 53 81 anna.trulsson@msb.se Regeringskansliet Justitiedepartementet

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 2 Innehåll Inledning 5 Information som skall lämnas självmant (23 25 ) 6 Uppgifter som samlas in direkt från den

Läs mer

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST)

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Datum Dnr 2001-01-26 1426-2000 Juridiska sekretariatet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Sammanfattning Domstolsverket (DV) är positiv till

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen YTTRANDE 1 (5) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelning Enheten för bank och försäkring 103 33 Stockholm Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Fi2014/2420 Sammanfattning

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:27

Regeringens proposition 2008/09:27 Regeringens proposition 2008/09:27 Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning Prop. 2008/09:27 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 september 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Public Sector Information (PSI) - Vad är det och vad händer nu?

Public Sector Information (PSI) - Vad är det och vad händer nu? Public Sector Information (PSI) - Vad är det och vad händer nu? Riksarkivet okt 2014 Mikael Vall, PSI-utredningen Karina Aldén, Regeringskansliet PSI i EU och Sverige Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation 1 (6) Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2014-12-03 201) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-12-03 Dokumentansvarig: Kommunikatör,

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras Datum Vår referens Sida 2012-03-05 Dnr: 12-1100 1(6) Ert datum Er referens Ju2012/1000/L6 Nätsäkerhetsavdelningen Staffan Lindmark 08-678 57 36 staffan.lindmark@pts.se Justitiedepartementet Grundlagsenheten

Läs mer

NCO 2008:3. Offentlighet och sekretess vid olycksundersökningar

NCO 2008:3. Offentlighet och sekretess vid olycksundersökningar NCO 2008:3 Offentlighet och sekretess vid olycksundersökningar Offentlighet och sekretess vid olycksundersökningar Av Fredrik Forssman Räddningsverkets kontaktperson: Tommy Arnesson, Nationellt centrum

Läs mer

Kansliets svar begränsas i huvudsak till frågor som ligger inom E-delegationens verksamhetsområde.

Kansliets svar begränsas i huvudsak till frågor som ligger inom E-delegationens verksamhetsområde. Synpunkter 2012-03-05 Fi2009:01/2012/7 E-delegationen N Fi 2009:01 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Johan Bålman Telefon 08-4051580 E-post johan.balman@enterprise.ministry.se Kommissionens förslag

Läs mer

SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM YTTRANDE 2006-09-12 Dnr 389/06 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Översyn av atomansvaret (SOU 2006:43) Dnr M2006/1947/R Inledning Med

Läs mer

YTTRANDE Nils Fjelkegård Datum Dnr 010-574 91 56 2012-12-12 131-773215-12/112 nils.fjelkegard@elegnamnden.se

YTTRANDE Nils Fjelkegård Datum Dnr 010-574 91 56 2012-12-12 131-773215-12/112 nils.fjelkegard@elegnamnden.se 1(11) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm E-legitimationsnämndens yttrande över regeringens Promemoria 2012/5484/ITP - Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering 1 BAKGRUND Området

Läs mer

Stockholm den 19 september 2012

Stockholm den 19 september 2012 R-2012/1147 Stockholm den 19 september 2012 Till Socialdepartementet S2012/3890/VS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 juni 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över slutbetänkandet Gör

Läs mer

Fråga om innehav av personliga tillhörigheter vid verkställighet av fängelsestraff.

Fråga om innehav av personliga tillhörigheter vid verkställighet av fängelsestraff. HFD 2015 ref 28 Fråga om innehav av personliga tillhörigheter vid verkställighet av fängelsestraff. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket fängelselagen (2010:610) Kriminalvården Region Mitt avslog genom tre olika

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning Datum Diarienr 2009-12-18 513-2009 Pliktverket Att: Karolinen 651 80 KARLSTAD Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

Datum: Vår ref: Pär Trehörning. Dnr: 2015/ Justitiedepartementet Nils Sjöblom Stockholm

Datum: Vår ref: Pär Trehörning. Dnr: 2015/ Justitiedepartementet Nils Sjöblom Stockholm Datum: 2015-11-25 Vår ref: Pär Trehörning Dnr: 2015/65 810 Justitiedepartementet Nils Sjöblom 103 33 Stockholm Remissyttrande Myndighetsdatalag SOU 2015:39 Sammanfattning Journalistförbundet ställer sig

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet

6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 125 . 126 6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 6.1 Utveckling av den ekonomiska styrningen I finansutskottets betänkande 1996/97:FiU20 (Del 1, sid 143 ff)

Läs mer

Remissyttrande. Förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning

Remissyttrande. Förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning 1 (8) Kollegiet för svensk bolagsstyrning Box 16050 103 21 STOCKHOLM SN Dnr 266/2009 2009-11-20 Remissyttrande Förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts

Läs mer