Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson"

Transkript

1 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3 Utses att justera Justeringens plats och tid Tobias Eriksson och Kjerstin Persson Kommunkansliet, Sunne Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Gunilla Nyström Karl-Johan Adolfsson Tobias Eriksson Kjerstin Persson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Underskrift Kommunkansliet Gunilla Nyström Postadress Besöksadress / E-post Telefon / Fax Sunne kommun Kvarngatan växel 1. Kommunstyrelsen Fax SUNNE

2 2 (22) Beslutande Ledamöter Ola Persson (C) Tobias Eriksson (S) Gunilla Ingemyr (C) Anette Sätherberg (S) Lena Gynnemo (C) Agneta Carlsson (S) Bengt Hedelin (C) Kari Gjulem (S) Mirja Lundström (C) Mikael Lilja (S) Kjerstin Persson (C) Helena Anshammar (S) Ida Nilsson (C) Inge Skoglund (S) Inge Andersson (C) Lena Birkefjärd (S) Anna-Greta O Berggren (C) Gerd Karlsson (S) Karl-Johan Adolfsson (C) Lars-Erik Hedlund (V) Bengt Gullström (C) Tellervo Zetterberg (V) Sven Emilsson (C) Tina Jörlén (MP) Camilla Forslulnd (C) Runar Filper (SD) Elisabeth Olsson (C) Jan-Evert Rådhström (M), ej 4 Jörn Okan (M), 4-17 Åsa Rådhström (M) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M) Kerstin Sundén Bergqvist (M) Marianne Åhman (FP) Emanuel Olsson (FP), ej 9 på grund av jäv Tjänstgörande ersättare: Kerstin Johannesen (M), ersättare för Jörn Okan (M), 1-3 Fredrik Anderson (M), ersättare för Robert Pedersen (M) Jan-Erik Eriksson (S), ersättare för Gert Dahlberg (S) Lars-Olov Eriksson (S), ersättare för Lars Jonsson (S) Karl-Erik Skog (S), ersättare för Kjell-Owe Larsson (S) Lisa Carlsson (MP), ersättare för Eva Hallström (MP) Claes Lundgren (SD), ersättare för Jan Johansson (SD)

3 3 (22) Innehållsförteckning Beslutande...2 Sammanträdets öppnande...4 Val av kommunfullmäktiges presidium...5 Utredning om ny förvaltningsorganisation...6 Information om bildningsnämndens beslut att avveckla Södra Borgeby skola..7 Medborgarförslag om kostnadseffektiv IT, omstrukturering av IT-systemet...8 Kvartalsrapport per Motion om att tillsätta en arbetsgrupp för att snabbare lösa vattensituationen i Lysvik...11 Förlängning av borgen för Rottneros Park Trädgård AB...12 Försäljning av del av fastigheten Södra Viken 1:9 herrgården...13 Avfallstaxa för Uppgifter enligt ny lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011)...15 Sammanträdestider för arbetsutskottet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och budgetberedningen år Val av valberedning...18 Val av revisorer för kommunförvaltningen...19 Val till Region Värmlands fullmäktige...20 Sunne kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress...21 Inkomna skrivelser...22

4 4 (22) Kf 1 Sammanträdets öppnande Ålderspresidenten Karl-Johan Adolfsson (C) hälsar samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige välkomna till den nya mandatperioden. De har fått ett stort förtroende av väljarna genom att vara deras representanter i fullmäktige. Några ledamöter börjar nu sina allra första politiska uppdrag och dessa hälsas speciellt välkomna.

5 5 (22) Kf 2 KS2010/22/01 Val av kommunfullmäktiges presidium s beslut 1. Till ordförande i Sunne kommunfullmäktige för tiden intill utgången av oktober månad 2014 väljs Karl-Johan Adolfsson (C), Elofsrud 67, V Ämtervik. 2. Till 1:e vice ordförande i Sunne kommunfullmäktige för tiden intill utgången av oktober månad 2014 väljs Jan-Evert Rådhström (M), Norra Arneby 68, Sunne. 3. Till 2:e vice ordförande i Sunne kommunfullmäktige för tiden intill utgången av oktober månad 2014 väljs Gert Dahlberg (S), Sätterstad 24, Sunne. Beslut skickas till: De valda Personalkontoret Kommunkansliet

6 6 (22) Kf 3 KS2009/82/01 Information om utredning av ny förvaltningsorganisation Sammanfattning Under våren 2010 har en parlamentarisk grupp arbetat med frågan om en omorganisation av kommunens ledningsorganisation. tog i maj 2010 beslut om att arbeta för en gemensam förvaltningsorganisation. Under hösten har Ingemar Robertson anställts som projektledare i 3 månader för att utreda frågan. Behandling på dagens sammanträde Projektledare Ingemar Robertson redogör för sin utredning. Han har fortlöpande informerat den parlamentariska gruppen om sitt arbete. Genom intern och extern informationsinhämtning har han samlat in erfarenheter från andra kommuner som genomfört liknande omorganisationer. Han har intervjuat ett antal personer, både tjänstemän och politiker, besökt flera kommuner och deltagit i SKL:s projekt för alternativa politiska organisationer. Projektledaren redovisar ett förslag till tänkbar förvaltningsorganisation. Denna omfattar en kommunledningsstab på ca 45 personer och 3 olika verksamhetsområden. Kommunchefen föreslås bli övergripande chef med fullt ledningsansvar. De tre verksamhetsområden föreslås få följande benämningar: Lärande och stöd Service, vård och omsorg Samhällsbyggnad, miljö och service Kommunledningsstaben föreslås omfatta funktionerna kansli, ekonomi, personal, IT och strategisk planering. Förslaget till ny organisation ska nu skickas ut på remiss till samtliga verksamheter och politiska organisationer. Remissvaren ska vara inkomna senast Därefter ska MBL-förhandlingar hållas och beslut kan tas av kommunfullmäktige i februari Tänkbar start för den nya organisationen är Underlag/beredning PowerPoint- presentation Paragrafen skickas till: Samtliga förvaltningar

7 7 (22) Kf 4 KS2010/61/07 Information om bildningsnämndens beslut att avveckla Södra Borgeby skola s beslut 1. Ärendet om återremiss ska tas upp på dagens sammanträde. 2. Ärendet återremitteras till bildningsnämnden för senare beslut i kommunfullmäktige. I detta beslut deltar inte Jan-Evert Rådhström (M). Sammanfattning Bildningsnämnden har tagit beslut om att Södra Borgeby skola ska avvecklas från läsåret 2012/2013 och inget nytt elevintag från höstterminen Beslutet överlämnas till kommunfullmäktige som information. Inför dagens sammanträde med kommunfullmäktige har samtliga handlingar som hör till detta ärende skickats ut. Yrkanden Lena Gynnemo (C), Tobias Eriksson (S), Marianne Åhman (FP), Lars-Erik Hedlund (V), Åsa Rådhström (M) och Runar Filper (SD): Ärendet återremitteras till bildningsnämnden för senare beslut i kommunfullmäktige. Propositionsordning Eftersom detta ärende endast är aviserat som ett informationsärende ställer ordföranden först proposition på om kommunfullmäktige medger att yrkandet om återremiss får ställas. Ordföranden finner att frågan om återremiss ska behandlas på dagens möte. Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandet om återremiss mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till bildningsnämnden för senare beslut i kommunfullmäktige. Beslut skickas för verkställighet till: Bildningsnämnden

8 8 (22) Kf 5 KS2009/233/06 Medborgarförslag om kostnadseffektiv IT, omstrukturering av IT-systemet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunens IT-system bibehålls i nuvarande form. 2. Medborgarförslaget avslås. Sammanfattning Mikael Ingemyr har i ett medborgarförslag daterat inkommit med förslag på hur kommunen bör omstrukturera IT-systemet. Förslaget innebär omfattande förändringar i IT-systemets grundläggande funktioner, den så kallade tekniska plattformen. Stora delar av förslaget innebär att kommunen ska byta merparten av befintliga IT-system till IT-system som är baserade på öppen källkod. IT-chef Erik Larsson har gjort två utredningar om föreslagna förändringar. Han har gått igenom det register över cirka 200 IT-system och programvaror som kommunens personal använder idag. Av dessa är det endast ett fåtal som kan fungera i Linux eller systemet Crossover Office, som förslagsställaren föreslår. I de avtal som kommunen har idag finns möjligheter till support och service, som skulle gå förlorad vid ett byte av system. Det är inte heller möjligt att i dagsläget göra några större besparingar genom att övergå till kontorsprogramvaran OpenOffice. För närvarande har kommunen inga löpande kostnader för Microsoft Office. Behandling på dagens sammanträde Mikael Ingemyr får tillfälle att lämna en kompletterande redogörelse för sitt medborgarförslag. Underlag/beredning Medborgarförslag IT-chefens tjänsteskrivelse Skrivelse från Mikael Ingemyr Kommunstyrelsen , 53 IT-chefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott , 226 Skrivelse från Mikael Ingemyr Kommunstyrelsen , 143 Beslut skickas för kännedom till: Mikael Ingemyr IT-chef Erik Larsson

9 9 (22) Kf 6 KS2010/131/03 Kvartalsrapport per Redovisningen av kvartalsrapporten godkänns. Sammanfattning Med ledning av nämndernas kvartalsrapporter och prognoser för helåret har kvartalsrapport upprättats. För att få en snabb och aktuell återkoppling till kommunfullmäktige har kommunstyrelsen fått en muntlig rapport av ekonomichefen vid sammanträdet Behandling på dagens sammanträde Ekonomichef Olle Edgren lämnar en redogörelse för kvartalsrapporten. För perioden januari-oktober 2010 redovisas ett positivt resultat på 46 mkr, vilket är 3 mkr sämre än samma period år Prognosen för helåret pekar mot ett positivt resultat på 16 mkr. Detta är ca 6 mkr bättre än budgeterat och innebär att kommunen klarar av balanskravet. Nämndernas prognoser visar sammanlagt en negativ budgetavvikelse på 5,2 mkr. Det är socialnämnden och överförmyndarnämnden som räknar med underskott. Inom socialnämnden orsakas detta av engångskostnader för omstrukturering av stödboende inom LSS och ökade insatser inom hemtjänst. Socialnämnden har beslutat att ta fram förslag till åtgärder för att komma till rätta med underskottet inför Verksamhetens nettokostnader uppgår till 482 mkr, vilket är 1,5 mkr lägre än vid samma period förra året. Personalkostnaderna för bildningsnämndens verksamheter fortsätter att minska medan övriga nämnder ökar sina personalkostnader. Totalt sett har personalkostnaderna ökat med 1,5 % eller 6 mkr i förhållande till läget i oktober Investeringsverksamheten har hittills under året gått på sparlåga. Till och med oktober uppgår nettoinvesteringarna till 11 mkr. Vissa större projekt som exempelvis förskolelokaler i Brårud har fördröjts. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 2,5 % och uppgår till 530 mkr. Kommunens låneskuld är vid månadsskiftet 92 mkr. Detta är 11 mkr lägre jämfört med motsvarande månadsskiftet Den öppna arbetslösheten i Sunne var 2,7 % i oktober. Motsvarande siffra för oktober 2009 var 4,3 %. Kommunens befolkning uppgick till personer per den sista september Fram till och med augusti månad har såväl födelsenettot (-28) som flyttningsnettot (-9) varit negativt. I förhållande till sista augusti 2009 har befolkningen minskat med 70 personer. forts

10 10 (22) forts Kf 6 För år 2010 har inte medel för extra inlösen av pensioner avsatts i budget. En tänkbar åtgärd är att fullfölja den ursprungliga planen och avsätta ca 5 mkr av det prognostiserade överskottet för att ytterligare minska de framtida pensionskostnaderna. Genom ett tillskott av generellt bidrag på 2 miljarder kronor ökar kommunens intäkter i 2011 års budget med 2 mkr. En diskussion pågår med Sunne Bostads AB om bolagets långsiktiga planering och finansiering ur ett ägarperspektiv. Underlag/beredning Kvartalsrapport per Kommunstyrelsen , 141 Beslut skickas för kännedom till: Ekonomiavdelningen

11 11 (22) Kf 7 KS2010/261/06 Motion om att tillsätta en arbetsgrupp för att snabbare lösa vattensituationen i Lysvik s beslut Motionen om vattensituationen i Lysvik förklaras besvarad med hänvisning till den redovisning som lämnats vid arbetsutskottets sammanträde och det informationsmöte som hölls i Lysvik Sammanfattning Jan-Erik Eriksson (s) och Agneta Carlsson (s) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med deltagare från kommunledningen, tekniska enheten och representanter från den berörda kommundelen. Syftet är att gruppen ska diskutera problemet med vattenfrågan i Lysvik och komma med en arbetsplan för en god och snar lösning av vattensituationen i Lysvik. Den befintliga råvattenbrunnen är belägen på västra sidan av udden på fastigheten Lysviks Kyrkby 1:169. Under de senaste åren har låga halter av pentaklorfenol påträffats när vattenkvalitén undersökts. Detta kommer troligen från det sågverk som var beläget i Ransbyviken fram till 1960-talet. Halten pentaklorfenol i råvattnet har varierat under de år som provtagning skett. Det visar en fallande skala och kommer att brytas ner med tiden. I det sista provsvaret var halten pentaklorfenol i dricksvattnet inte mätbar. Från och med hösten 2009 pågår en utredning om alternativa lösningar för vattenfrågan i Lysvik. Det alternativ som hittills bedöms som det bästa är en ny plats ute på udden. En riskanalys som bland annat omfattar befintlig råvattenbrunn planeras bli utförd under Underlag/beredning Motion från Jan-Erik Eriksson (s) och Agneta Carlsson (s) Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott , 205 Redovisning av historisk utveckling och provtagningar på vattnet i Lysvik Kommunstyrelsens arbetsutskott , 215 Kommunstyrelsen , 142 Beslut skickas för kännedom till: Motionärerna Tekniska kontoret

12 12 (22) Kf 8 KS2008/178/03 Förlängning av borgen för Rottneros Park Trädgård AB s beslut Borgensåtagandet på totalt kr för Rottneros Park Trädgård AB förlängs till och med Sammanfattning I samband med att kommunen blev ägare till driftbolaget för Rottneros park gjordes stora investeringar i inventarier, maskinpark, lekpark mm. För att finansiera investeringen tecknade bolaget en kontokredit. beviljade i 65/2008 ett borgensåtagande på kr t o m Därefter har borgensåtagandet på kr förlängts t o m Rottneros Park Trädgård AB meddelar nu att det ur likviditetssynpunkt finns behov av att behålla den underliggande krediten, upp till kr och begär en förlängning av kommunens borgensåtagande. Underlag/beredning , , 16 Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott ,25, 220 Kommunstyrelsen , 146 Beslut skickas för verkställighet till: Ekonomiavdelningen Beslut skickas för kännedom till: Rottneros Park Trädgård AB

13 13 (22) Kf 9 KS2009/333/06 Försäljning av del av fastigheten Södra Viken 1:9 herrgården s beslut Del av fastigheten Södra Viken 1:9 om ca 6950 kvm med byggnaden herrgården med annex försäljs till Andreas och Sara Larsson, Storgatan 16, Sunne, för en köpeskilling om kr och i övrigt enligt köpekontrakt daterat Emanuel Olsson deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att försäljning ska ske av byggnaderna herrgården och annexet på fastigheten Södra Viken 1:9. Naturbruksgymnasiet har inte längre behov av dessa byggnader. Byggnaderna ska säljas separat med för ändamålet lämpligt avstyckad tomtplats. Byggnaderna har utbjudits till försäljning via mäklare. Ett förslag till köpekontrakt har nu upprättats för del av Södra Viken 1:9 herrgården. Den avstyckade tomten beräknas få en areal på ca 6950 kvm. Köpeskillingen har överenskommits till kr och tillträde sker Köparen har ingående undersökt fastigheten och godkänner dess skick. Med bindande verkan avstår köparen från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten. Underlag/beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott , 277 Förslag till köpekontrakt Kommunstyrelsens arbetsutskott , 221 Kommunstyrelsen , 147 Beslut skickas för verkställighet till: Fastighetsbyrån f v b köparna Beslut skickas för kännedom till: Tekniska kontoret Ekonomiavdelningen

14 14 (22) Kf 10 KS2010/304/03 Avfallstaxa för 2011 s beslut Tekniska kontorets förslag till ny avfallstaxa antas att gälla från och med Sammanfattning Tekniska kontoret föreslår en revidering av avfallstaxan, som antogs i samband kommunfullmäktiges beslut om budgeten för 2011, Anledningen till den föreslagna revideringen är dels att förbränningsskatten har upphört, dels att en ny upphandling av förbränning av hushållsavfall gjorts, där kostnaden för mottagandet av avfall har sjunkit med 350 kronor per ton. Det nya förslaget innebär en sänkning av taxan med i genomsnitt 5,4 %. För ett normalhushåll i villa med minsta kärlet blir sänkningen högre, nästan 9 %. Detta är ett sätt att stimulera hushållen att källsortera mer och därmed minska mängden avfall. Tekniska kontoret föreslår att den nya avfallstaxan ska gälla från Yrkande Helena Anshammar (S): Avfallstaxan ska återremitteras för ytterligare utredning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Helena Anshammars yrkande på återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om att tekniska kontorets förslag till ny avfallstaxa ska antas att gälla från och med och finner att kommunfullmäktige bifaller detta förslag. Underlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott , 227 Kommunstyrelsen , 148 Beslut skickas för verkställighet till: Tekniska kontoret Beslut skickas för kännedom till: Ekonomiavdelningen

15 15 (22) Kf 11 KS2010/293/04 Uppgifter enligt ny lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) s beslut 1. Miljö- och byggnadsnämnden ska vara den nämnd inom kommunen som hanterar frågor om tillstånd enligt den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). 2. Tillsyn enligt nämnda lag ska skötas av räddningsnämnden. Sammanfattning En ny lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) trädde i kraft ska fatta beslut om vilken eller vilka nämnder som ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen enligt denna lag. Efter det att kommunfullmäktige fattat beslut har respektive nämnd att besluta om vidare delegering till tjänstemän eller utskott. Idag tas beslut om brandfarliga varor av miljö- och byggnadsnämnden och tillsyn görs av räddningstjänsten. Tillstånd och tillsyn av förvaring av explosiva varor har polismyndigheten hand om, men dessa uppgifter överförs enligt den nya lagen till kommunen. Miljö- och byggnadsnämnden samt räddningsnämnden föreslår ett delat ansvar för uppgifterna enligt den nya lagen. Underlag/beredning Räddningsnämnden , 37 Miljö- och byggnadsnämnden , 54 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 230 Kommunstyrelsen , 149 Beslut skickas för verkställighet till: Miljö- och byggnadsnämnden Räddningsnämnden

16 16 (22) Kf 12 KS2010/307/01 Sammanträdestider för arbetsutskottet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och budgetberedningen år 2011 s beslut De föreslagna sammanträdestiderna för 2011 fastställs enligt följande: Arbetsutskottet Kommunstyrelsen 17 och 24 januari 11 januari 31 januari 7 och 21 februari februari 28 februari 11 mars 8 mars 28 mars 4 och 11 april 19 april 2 maj 9 och 23 maj 17 maj 30 maj 13 och 27 juni 7 juni 20 juni 8 och 22 augusti 16 augusti 29 augusti 5 och 19 september 13 september 26 september 3 och 24 oktober 18 oktober 31 oktober 7 och 21 november 15 november 28 november 12 och 27 december 6 december 19 december Arbetsutskottets sammanträden börjar kl 13:00. Kommunstyrelsen börjar sina sammanträden kl 09:00 och kommunfullmäktige börjar som regel kl 19:00. För budgetprocessen fastställs följande tider: 13 januari Omvärlds-/resurskonferens februari Budgetdialog 18 februari Bokslutshandlingar till ekonomiavd 24 februari Bokslutsberedning 8 mars Årsredovisning 2010 i ks 29 mars Budgetberedning (internt) 19 april 1:a kvartalsrapporten i ks 14 april Budgetberedning 2 maj Årsredovisning 2010 i kf 12 maj Budgetberedning nämndernas förslag 13 maj MBL-information Budget maj MBL-förhandling Budget juni Budgetbeslut i ks 20 juni Budgetbeslut i kf inkl skattesats o invest. 26 augusti Underlag till delårsrapport till ekonomiavd 13 september Delårsrapport i ks November Beslut i nämnderna om intern kontrollplan för november 3:e uppföljningsrapporten i ks forts

17 17 (22) forts Kf 12 Sammanfattning Inför varje år upprättas en sammanställning över sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. Som utgångspunkt för detta är att kommunfullmäktige vanligtvis har sina sammanträden den sista måndagen i varje månad utom juli. Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar knappt 2 veckor före kommunfullmäktige. Arbetsutskottets möten förläggs på måndagar i de veckor då varken fullmäktige eller kommunstyrelsen har möten. För att ärendeflödet ska fungera måste ibland vissa undantag göras från dessa regler. Underlag/beredning Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott , 233 Kommunstyrelsen , 150 Beslut skickas för kännedom till: Samtliga förvaltningar Kommunväxeln Informationsstrateg Anneli Jansson

18 18 (22) Kf 13 KS2010/22/01 Val av valberedning s beslut Valberedningen ska bestå av 7 ledamöter och 7 personliga ersättare. Nedan förtecknade väljs som ledamöter och ersättare i valberedningsnämnden för tiden : Ledamöter: 1 Ola Persson (C) Kisterud V Ämtervik 2 Jörn Okan (M) Ringvägen Sunne 3 Marianne Åhman (FP) Lövnäsvägen Sunne 4 Tobias Eriksson (S) Rågvägen 25 B Sunne 5 Lars-Erik Hedlund (V) Järnvägsgatan Sunne 6 Tina Jörlén (MP) Höjen Sunne 7 Claes Lundgren (SD) Hälserud Sunne Personliga ersättare: 1 Lena Gynnemo (C) Humletorp Ö Ämtervik 2 Åsa Rådhström (M) Norra Arneby Sunne 4 Börje Larsson (FP) Ringvägen Sunne 6 Agneta Carlsson (S) Ransby Lysvik 7 Tellervo Zetterberg (V) Fänriksvägen 4A Sunne 6 Lisa Carlsson (MP) Ingmår Sunne 7 Runar Filper (SD) Åsen V Ämtervik Till ordförande väljs Ola Persson (C) och till vice ordförande Tobias Eriksson (S). Beslut skickas till: De valda Personalkontoret Kommunkansliet

19 19 (22) Kf 14 KS2010/22/01 Val av revisorer för kommunförvaltningen s beslut Nedan förtecknade väljs som revisorer för kommunförvaltningen för åren : Revisorer: 1 Anders Ramström (C) By Sunne 2 Inger Axelsson (M) Västerrottna Gräsmark 3 Bernth Johnson (FP) Strandvägen Sunne 4 Agneta Olsson (S) Lövstaholm Lysvik 5 Marianne Andersén (S) Södra Såneby Rottneros Revisorerna väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Underlag/beredning Partiernas nomineringar Beslut skickas till: De valda Samtliga nämnder Ekonomikontoret Personalkontoret Kommunkansliet

20 20 (22) Kf 15 KS2010/22/01 Val till Region Värmlands fullmäktige s beslut Nedan förtecknade väljs som ledamöter och ersättare i Region Värmlands fullmäktige för åren : Ledamöter: 1 Ola Persson (C) Kisterud V Ämtervik 2 Jörn Okan (M) Ringvägen Sunne Ersättare: 1 Lena Gynnemo (C) Humletorp Ö Ämtervik 2 Marianne Åhman (FP) Lövnäsvägen Sunne Bakgrund Val till Region Värmlands fullmäktige ska enligt förbundsordningen ske av respektive fullmäktigeförsamling. Vid överläggning mellan de regionala partiorganisationerna om fördelning av mandat har överenskommits att Sunne kommunfullmäktige väljer två ordinarie ledamöter, varav en från Centerpartiet och en från Moderaterna, samt två ersättare, en från Centerpartiet och en från Folkpartiet. Underlag/beredning Skrivelse från Region Värmland Partiernas nomineringar Beslut skickas till: De valda Region Värmland Kommunkansliet

21 21 (22) Kf 16 KS2010/22/01 Sunne kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress Val av ombud förrättas till Sveriges Kommuner och Landstings kongress i enlighet med skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting. Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare avlämnar varsin röst. Underlag/beredning Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting Information och från Region Värmland Skickas till: Sveriges Kommuner och Landsting

22 22 (22) Kf 17 KS2010/327/07 KS2010/328/01 KS2010/286/01 KS2010/332/07 Inkomna skrivelser s beslut 1. Revisorernas granskningsrapport av verkställighet av beslut vid bildningsnämnden läggs till handlingarna. 2. Samtliga motioner remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Sammanfattning Följande skrivelser har kommit in: Revisorerna granskning av verkställighet av beslut vid bildningsnämnden Motion från Runar Filper (SD), Jan Johansson (SD) och Claes Lundgren (SD) om Södra Borgeby skola Motion från Henrik Frykberger (M) om upphandlingsrutiner Motion från Åsa Rådhström (M) om Södra Borgeby skola

Tobias Eriksson och Kjerstin Persson. Kommunkansliet, Sunne. Karl-Johan Adolfsson

Tobias Eriksson och Kjerstin Persson. Kommunkansliet, Sunne. Karl-Johan Adolfsson 1 (9) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-20:05 Paragrafer Beslutande Se sid 2 158-163 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Börje och Johan

Läs mer

KOMMUN SUNNE Olle. Gunilla Nyström. Anna Engström, Mirja Lundström. Gerd Karlsson ANSLAG/BEVIS

KOMMUN SUNNE Olle. Gunilla Nyström. Anna Engström, Mirja Lundström. Gerd Karlsson ANSLAG/BEVIS SUNNE KOMMUN L 7 1 (14) Plats och tid Beslutande Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-20:201 0 Se sid s 2 Paragrafer 49-58 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare

Läs mer

Karl-Johan Adolfsson

Karl-Johan Adolfsson 1 (10) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:00 Paragrafer Beslutande Se sid 2 101-107 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Marion Bergsjö,

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C), 105, kl 08:30-09:30. Gunilla Ingemyr. Tobias Eriksson

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C), 105, kl 08:30-09:30. Gunilla Ingemyr. Tobias Eriksson 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 08:30-09:30 och 10:00-11:30 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C), 105, kl 08:30-09:30 Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Henrik

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson 1 (10) Plats och tid Sahlströmsgården, Torsby, kl 09:00-10:00 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Fredrik Andersson

Läs mer

Gunilla Nyström, kommunsekreterare Sune Berger, professor emeritus, 11. Ida Nilsson och Gerd Karlsson. Karl-Johan Adolfsson

Gunilla Nyström, kommunsekreterare Sune Berger, professor emeritus, 11. Ida Nilsson och Gerd Karlsson. Karl-Johan Adolfsson 1 (11) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:10 Paragrafer Beslutande Se sid 2 11-17 Övriga närvarande Gunilla Nyström, kommunsekreterare Sune Berger, professor emeritus, 11 Utses

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

Gunilla Nyström, kommunsekreterare Cathrine Larsson, förvaltningschef, 64 Ingemar Robertson, projektledare, 65 Felix Egegren, samordnare, 66

Gunilla Nyström, kommunsekreterare Cathrine Larsson, förvaltningschef, 64 Ingemar Robertson, projektledare, 65 Felix Egegren, samordnare, 66 1 (13) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:00 Paragrafer Beslutande Se sid 2 64-70 Övriga närvarande Gunilla Nyström, kommunsekreterare Cathrine Larsson, förvaltningschef, 64 Ingemar

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare. Jörn Okan och Tobias Eriksson. Karl-Johan Adolfsson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare. Jörn Okan och Tobias Eriksson. Karl-Johan Adolfsson 1 (21) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 71-85 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Utses att justera

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Lars-Gunnar Johnsson. Bildningsnämndens kansli. Gun-Britt Granholm

Lars-Gunnar Johnsson. Bildningsnämndens kansli. Gun-Britt Granholm 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Sunne kl 09.00-10.05 Paragrafer Beslutande Lena Gynnemo (C) ordförande Ida Nilsson ( C) 1:e v.ordförande Kerstin Sundén Bergqvist (M) Arthur Hulu (M) Lars Jonsson (S)

Läs mer

Tobias Eriksson och Mirja Lundström. Kommunkansliet, Sunne. Karl-Johan Adolfsson

Tobias Eriksson och Mirja Lundström. Kommunkansliet, Sunne. Karl-Johan Adolfsson 1 (18) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:15 Paragrafer Beslutande Se sid 2 51-63 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ulf S Olsson, förvaltningschef

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Karl-Johan Adolfsson

Karl-Johan Adolfsson 1 (15) Plats och tid Beslutande Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:00, ajournering kl 20:00-20:15 Se sid 2 Paragrafer 34-44 Övriga närvarande Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ulf Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Marianne Åhman Tobias Eriksson. Mikael Lilja (S) Agneta Carlsson (S) Lars-Erik Hedlund (V)

Marianne Åhman Tobias Eriksson. Mikael Lilja (S) Agneta Carlsson (S) Lars-Erik Hedlund (V) 1 (19) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:15 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Karl-Johan Adolfsson

Karl-Johan Adolfsson 1 (17) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:25 Paragrafer Beslutande Se sid 2 130-139 Övriga närvarande Gunilla Nyström, kommunsekreterare Kent Nordgren, projektledare Climate Arena,

Läs mer

Karl-Johan Adolfsson

Karl-Johan Adolfsson 1 (14) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:40 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-10 Övriga närvarande Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ann Otto, omvärldsstrateg och Bo-Josef Eriksson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Karl-Johan Adolfsson

Karl-Johan Adolfsson 1 (14) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:30 Paragrafer Beslutande Se sid 2 140-149 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Marko Lasic, Länsstyrelsen

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C) Sida 1/9 Plats och tid Lokal Strået, kl. 14.15 15.25 (ajournering kl. 14.15 14.30) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C), ej 94 på grund av jäv Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström.

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C), ej 94 på grund av jäv Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:00 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C), ej 94 på grund av jäv Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:40 Paragrafer 138-152 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:40 Paragrafer 138-152 Beslutande Socialnämnden 2014-11-05 1 (14) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:40 Paragrafer 138-152 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

KOMMUN SUNNE. Olle. Gunilla Nyström. Lisa. Mikael Lilja. Mirja Lundström ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige.

KOMMUN SUNNE. Olle. Gunilla Nyström. Lisa. Mikael Lilja. Mirja Lundström ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige. SUNNE KOMMUN L 5 1 (28) Plats och tid Beslutande Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-22:251 5 Se sid s 2 2013-12-20 Paragrafer 106-126 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström,

Läs mer

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl KOMMUN 2010-03-17 2010-03-18 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott / bokslutsberedning Plats och tid Sessionssalen, Norbergsvägen 19 onsdagen den 17 mars kl. 08.30 16.45 torsdagen den 18 mars kl. 08.15

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

SUNNE KOMMUN. Ingvar Janssonn 1-12. Maria Lundgren ANSLAG/BEVIS 2013-03-20. plats och tid. Beslutande. Utses att justera. Underskrift.

SUNNE KOMMUN. Ingvar Janssonn 1-12. Maria Lundgren ANSLAG/BEVIS 2013-03-20. plats och tid. Beslutande. Utses att justera. Underskrift. SUNNE KOMMUN n L 0 1 (16) Plats och tid Beslutande Räddningstjänsten, Sunne, kl 10:00-12:00 Ingvar Janssonn (M), ordförande Lars-Olov Eriksson (S) Karl-Erik Arnesson (C) Paragrafer 1-12 Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer