Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson"

Transkript

1 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3 Utses att justera Justeringens plats och tid Tobias Eriksson och Kjerstin Persson Kommunkansliet, Sunne Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Gunilla Nyström Karl-Johan Adolfsson Tobias Eriksson Kjerstin Persson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Underskrift Kommunkansliet Gunilla Nyström Postadress Besöksadress / E-post Telefon / Fax Sunne kommun Kvarngatan växel 1. Kommunstyrelsen Fax SUNNE

2 2 (22) Beslutande Ledamöter Ola Persson (C) Tobias Eriksson (S) Gunilla Ingemyr (C) Anette Sätherberg (S) Lena Gynnemo (C) Agneta Carlsson (S) Bengt Hedelin (C) Kari Gjulem (S) Mirja Lundström (C) Mikael Lilja (S) Kjerstin Persson (C) Helena Anshammar (S) Ida Nilsson (C) Inge Skoglund (S) Inge Andersson (C) Lena Birkefjärd (S) Anna-Greta O Berggren (C) Gerd Karlsson (S) Karl-Johan Adolfsson (C) Lars-Erik Hedlund (V) Bengt Gullström (C) Tellervo Zetterberg (V) Sven Emilsson (C) Tina Jörlén (MP) Camilla Forslulnd (C) Runar Filper (SD) Elisabeth Olsson (C) Jan-Evert Rådhström (M), ej 4 Jörn Okan (M), 4-17 Åsa Rådhström (M) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M) Kerstin Sundén Bergqvist (M) Marianne Åhman (FP) Emanuel Olsson (FP), ej 9 på grund av jäv Tjänstgörande ersättare: Kerstin Johannesen (M), ersättare för Jörn Okan (M), 1-3 Fredrik Anderson (M), ersättare för Robert Pedersen (M) Jan-Erik Eriksson (S), ersättare för Gert Dahlberg (S) Lars-Olov Eriksson (S), ersättare för Lars Jonsson (S) Karl-Erik Skog (S), ersättare för Kjell-Owe Larsson (S) Lisa Carlsson (MP), ersättare för Eva Hallström (MP) Claes Lundgren (SD), ersättare för Jan Johansson (SD)

3 3 (22) Innehållsförteckning Beslutande...2 Sammanträdets öppnande...4 Val av kommunfullmäktiges presidium...5 Utredning om ny förvaltningsorganisation...6 Information om bildningsnämndens beslut att avveckla Södra Borgeby skola..7 Medborgarförslag om kostnadseffektiv IT, omstrukturering av IT-systemet...8 Kvartalsrapport per Motion om att tillsätta en arbetsgrupp för att snabbare lösa vattensituationen i Lysvik...11 Förlängning av borgen för Rottneros Park Trädgård AB...12 Försäljning av del av fastigheten Södra Viken 1:9 herrgården...13 Avfallstaxa för Uppgifter enligt ny lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011)...15 Sammanträdestider för arbetsutskottet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och budgetberedningen år Val av valberedning...18 Val av revisorer för kommunförvaltningen...19 Val till Region Värmlands fullmäktige...20 Sunne kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress...21 Inkomna skrivelser...22

4 4 (22) Kf 1 Sammanträdets öppnande Ålderspresidenten Karl-Johan Adolfsson (C) hälsar samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige välkomna till den nya mandatperioden. De har fått ett stort förtroende av väljarna genom att vara deras representanter i fullmäktige. Några ledamöter börjar nu sina allra första politiska uppdrag och dessa hälsas speciellt välkomna.

5 5 (22) Kf 2 KS2010/22/01 Val av kommunfullmäktiges presidium s beslut 1. Till ordförande i Sunne kommunfullmäktige för tiden intill utgången av oktober månad 2014 väljs Karl-Johan Adolfsson (C), Elofsrud 67, V Ämtervik. 2. Till 1:e vice ordförande i Sunne kommunfullmäktige för tiden intill utgången av oktober månad 2014 väljs Jan-Evert Rådhström (M), Norra Arneby 68, Sunne. 3. Till 2:e vice ordförande i Sunne kommunfullmäktige för tiden intill utgången av oktober månad 2014 väljs Gert Dahlberg (S), Sätterstad 24, Sunne. Beslut skickas till: De valda Personalkontoret Kommunkansliet

6 6 (22) Kf 3 KS2009/82/01 Information om utredning av ny förvaltningsorganisation Sammanfattning Under våren 2010 har en parlamentarisk grupp arbetat med frågan om en omorganisation av kommunens ledningsorganisation. tog i maj 2010 beslut om att arbeta för en gemensam förvaltningsorganisation. Under hösten har Ingemar Robertson anställts som projektledare i 3 månader för att utreda frågan. Behandling på dagens sammanträde Projektledare Ingemar Robertson redogör för sin utredning. Han har fortlöpande informerat den parlamentariska gruppen om sitt arbete. Genom intern och extern informationsinhämtning har han samlat in erfarenheter från andra kommuner som genomfört liknande omorganisationer. Han har intervjuat ett antal personer, både tjänstemän och politiker, besökt flera kommuner och deltagit i SKL:s projekt för alternativa politiska organisationer. Projektledaren redovisar ett förslag till tänkbar förvaltningsorganisation. Denna omfattar en kommunledningsstab på ca 45 personer och 3 olika verksamhetsområden. Kommunchefen föreslås bli övergripande chef med fullt ledningsansvar. De tre verksamhetsområden föreslås få följande benämningar: Lärande och stöd Service, vård och omsorg Samhällsbyggnad, miljö och service Kommunledningsstaben föreslås omfatta funktionerna kansli, ekonomi, personal, IT och strategisk planering. Förslaget till ny organisation ska nu skickas ut på remiss till samtliga verksamheter och politiska organisationer. Remissvaren ska vara inkomna senast Därefter ska MBL-förhandlingar hållas och beslut kan tas av kommunfullmäktige i februari Tänkbar start för den nya organisationen är Underlag/beredning PowerPoint- presentation Paragrafen skickas till: Samtliga förvaltningar

7 7 (22) Kf 4 KS2010/61/07 Information om bildningsnämndens beslut att avveckla Södra Borgeby skola s beslut 1. Ärendet om återremiss ska tas upp på dagens sammanträde. 2. Ärendet återremitteras till bildningsnämnden för senare beslut i kommunfullmäktige. I detta beslut deltar inte Jan-Evert Rådhström (M). Sammanfattning Bildningsnämnden har tagit beslut om att Södra Borgeby skola ska avvecklas från läsåret 2012/2013 och inget nytt elevintag från höstterminen Beslutet överlämnas till kommunfullmäktige som information. Inför dagens sammanträde med kommunfullmäktige har samtliga handlingar som hör till detta ärende skickats ut. Yrkanden Lena Gynnemo (C), Tobias Eriksson (S), Marianne Åhman (FP), Lars-Erik Hedlund (V), Åsa Rådhström (M) och Runar Filper (SD): Ärendet återremitteras till bildningsnämnden för senare beslut i kommunfullmäktige. Propositionsordning Eftersom detta ärende endast är aviserat som ett informationsärende ställer ordföranden först proposition på om kommunfullmäktige medger att yrkandet om återremiss får ställas. Ordföranden finner att frågan om återremiss ska behandlas på dagens möte. Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandet om återremiss mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till bildningsnämnden för senare beslut i kommunfullmäktige. Beslut skickas för verkställighet till: Bildningsnämnden

8 8 (22) Kf 5 KS2009/233/06 Medborgarförslag om kostnadseffektiv IT, omstrukturering av IT-systemet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunens IT-system bibehålls i nuvarande form. 2. Medborgarförslaget avslås. Sammanfattning Mikael Ingemyr har i ett medborgarförslag daterat inkommit med förslag på hur kommunen bör omstrukturera IT-systemet. Förslaget innebär omfattande förändringar i IT-systemets grundläggande funktioner, den så kallade tekniska plattformen. Stora delar av förslaget innebär att kommunen ska byta merparten av befintliga IT-system till IT-system som är baserade på öppen källkod. IT-chef Erik Larsson har gjort två utredningar om föreslagna förändringar. Han har gått igenom det register över cirka 200 IT-system och programvaror som kommunens personal använder idag. Av dessa är det endast ett fåtal som kan fungera i Linux eller systemet Crossover Office, som förslagsställaren föreslår. I de avtal som kommunen har idag finns möjligheter till support och service, som skulle gå förlorad vid ett byte av system. Det är inte heller möjligt att i dagsläget göra några större besparingar genom att övergå till kontorsprogramvaran OpenOffice. För närvarande har kommunen inga löpande kostnader för Microsoft Office. Behandling på dagens sammanträde Mikael Ingemyr får tillfälle att lämna en kompletterande redogörelse för sitt medborgarförslag. Underlag/beredning Medborgarförslag IT-chefens tjänsteskrivelse Skrivelse från Mikael Ingemyr Kommunstyrelsen , 53 IT-chefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott , 226 Skrivelse från Mikael Ingemyr Kommunstyrelsen , 143 Beslut skickas för kännedom till: Mikael Ingemyr IT-chef Erik Larsson

9 9 (22) Kf 6 KS2010/131/03 Kvartalsrapport per Redovisningen av kvartalsrapporten godkänns. Sammanfattning Med ledning av nämndernas kvartalsrapporter och prognoser för helåret har kvartalsrapport upprättats. För att få en snabb och aktuell återkoppling till kommunfullmäktige har kommunstyrelsen fått en muntlig rapport av ekonomichefen vid sammanträdet Behandling på dagens sammanträde Ekonomichef Olle Edgren lämnar en redogörelse för kvartalsrapporten. För perioden januari-oktober 2010 redovisas ett positivt resultat på 46 mkr, vilket är 3 mkr sämre än samma period år Prognosen för helåret pekar mot ett positivt resultat på 16 mkr. Detta är ca 6 mkr bättre än budgeterat och innebär att kommunen klarar av balanskravet. Nämndernas prognoser visar sammanlagt en negativ budgetavvikelse på 5,2 mkr. Det är socialnämnden och överförmyndarnämnden som räknar med underskott. Inom socialnämnden orsakas detta av engångskostnader för omstrukturering av stödboende inom LSS och ökade insatser inom hemtjänst. Socialnämnden har beslutat att ta fram förslag till åtgärder för att komma till rätta med underskottet inför Verksamhetens nettokostnader uppgår till 482 mkr, vilket är 1,5 mkr lägre än vid samma period förra året. Personalkostnaderna för bildningsnämndens verksamheter fortsätter att minska medan övriga nämnder ökar sina personalkostnader. Totalt sett har personalkostnaderna ökat med 1,5 % eller 6 mkr i förhållande till läget i oktober Investeringsverksamheten har hittills under året gått på sparlåga. Till och med oktober uppgår nettoinvesteringarna till 11 mkr. Vissa större projekt som exempelvis förskolelokaler i Brårud har fördröjts. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 2,5 % och uppgår till 530 mkr. Kommunens låneskuld är vid månadsskiftet 92 mkr. Detta är 11 mkr lägre jämfört med motsvarande månadsskiftet Den öppna arbetslösheten i Sunne var 2,7 % i oktober. Motsvarande siffra för oktober 2009 var 4,3 %. Kommunens befolkning uppgick till personer per den sista september Fram till och med augusti månad har såväl födelsenettot (-28) som flyttningsnettot (-9) varit negativt. I förhållande till sista augusti 2009 har befolkningen minskat med 70 personer. forts

10 10 (22) forts Kf 6 För år 2010 har inte medel för extra inlösen av pensioner avsatts i budget. En tänkbar åtgärd är att fullfölja den ursprungliga planen och avsätta ca 5 mkr av det prognostiserade överskottet för att ytterligare minska de framtida pensionskostnaderna. Genom ett tillskott av generellt bidrag på 2 miljarder kronor ökar kommunens intäkter i 2011 års budget med 2 mkr. En diskussion pågår med Sunne Bostads AB om bolagets långsiktiga planering och finansiering ur ett ägarperspektiv. Underlag/beredning Kvartalsrapport per Kommunstyrelsen , 141 Beslut skickas för kännedom till: Ekonomiavdelningen

11 11 (22) Kf 7 KS2010/261/06 Motion om att tillsätta en arbetsgrupp för att snabbare lösa vattensituationen i Lysvik s beslut Motionen om vattensituationen i Lysvik förklaras besvarad med hänvisning till den redovisning som lämnats vid arbetsutskottets sammanträde och det informationsmöte som hölls i Lysvik Sammanfattning Jan-Erik Eriksson (s) och Agneta Carlsson (s) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med deltagare från kommunledningen, tekniska enheten och representanter från den berörda kommundelen. Syftet är att gruppen ska diskutera problemet med vattenfrågan i Lysvik och komma med en arbetsplan för en god och snar lösning av vattensituationen i Lysvik. Den befintliga råvattenbrunnen är belägen på västra sidan av udden på fastigheten Lysviks Kyrkby 1:169. Under de senaste åren har låga halter av pentaklorfenol påträffats när vattenkvalitén undersökts. Detta kommer troligen från det sågverk som var beläget i Ransbyviken fram till 1960-talet. Halten pentaklorfenol i råvattnet har varierat under de år som provtagning skett. Det visar en fallande skala och kommer att brytas ner med tiden. I det sista provsvaret var halten pentaklorfenol i dricksvattnet inte mätbar. Från och med hösten 2009 pågår en utredning om alternativa lösningar för vattenfrågan i Lysvik. Det alternativ som hittills bedöms som det bästa är en ny plats ute på udden. En riskanalys som bland annat omfattar befintlig råvattenbrunn planeras bli utförd under Underlag/beredning Motion från Jan-Erik Eriksson (s) och Agneta Carlsson (s) Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott , 205 Redovisning av historisk utveckling och provtagningar på vattnet i Lysvik Kommunstyrelsens arbetsutskott , 215 Kommunstyrelsen , 142 Beslut skickas för kännedom till: Motionärerna Tekniska kontoret

12 12 (22) Kf 8 KS2008/178/03 Förlängning av borgen för Rottneros Park Trädgård AB s beslut Borgensåtagandet på totalt kr för Rottneros Park Trädgård AB förlängs till och med Sammanfattning I samband med att kommunen blev ägare till driftbolaget för Rottneros park gjordes stora investeringar i inventarier, maskinpark, lekpark mm. För att finansiera investeringen tecknade bolaget en kontokredit. beviljade i 65/2008 ett borgensåtagande på kr t o m Därefter har borgensåtagandet på kr förlängts t o m Rottneros Park Trädgård AB meddelar nu att det ur likviditetssynpunkt finns behov av att behålla den underliggande krediten, upp till kr och begär en förlängning av kommunens borgensåtagande. Underlag/beredning , , 16 Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott ,25, 220 Kommunstyrelsen , 146 Beslut skickas för verkställighet till: Ekonomiavdelningen Beslut skickas för kännedom till: Rottneros Park Trädgård AB

13 13 (22) Kf 9 KS2009/333/06 Försäljning av del av fastigheten Södra Viken 1:9 herrgården s beslut Del av fastigheten Södra Viken 1:9 om ca 6950 kvm med byggnaden herrgården med annex försäljs till Andreas och Sara Larsson, Storgatan 16, Sunne, för en köpeskilling om kr och i övrigt enligt köpekontrakt daterat Emanuel Olsson deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att försäljning ska ske av byggnaderna herrgården och annexet på fastigheten Södra Viken 1:9. Naturbruksgymnasiet har inte längre behov av dessa byggnader. Byggnaderna ska säljas separat med för ändamålet lämpligt avstyckad tomtplats. Byggnaderna har utbjudits till försäljning via mäklare. Ett förslag till köpekontrakt har nu upprättats för del av Södra Viken 1:9 herrgården. Den avstyckade tomten beräknas få en areal på ca 6950 kvm. Köpeskillingen har överenskommits till kr och tillträde sker Köparen har ingående undersökt fastigheten och godkänner dess skick. Med bindande verkan avstår köparen från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten. Underlag/beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott , 277 Förslag till köpekontrakt Kommunstyrelsens arbetsutskott , 221 Kommunstyrelsen , 147 Beslut skickas för verkställighet till: Fastighetsbyrån f v b köparna Beslut skickas för kännedom till: Tekniska kontoret Ekonomiavdelningen

14 14 (22) Kf 10 KS2010/304/03 Avfallstaxa för 2011 s beslut Tekniska kontorets förslag till ny avfallstaxa antas att gälla från och med Sammanfattning Tekniska kontoret föreslår en revidering av avfallstaxan, som antogs i samband kommunfullmäktiges beslut om budgeten för 2011, Anledningen till den föreslagna revideringen är dels att förbränningsskatten har upphört, dels att en ny upphandling av förbränning av hushållsavfall gjorts, där kostnaden för mottagandet av avfall har sjunkit med 350 kronor per ton. Det nya förslaget innebär en sänkning av taxan med i genomsnitt 5,4 %. För ett normalhushåll i villa med minsta kärlet blir sänkningen högre, nästan 9 %. Detta är ett sätt att stimulera hushållen att källsortera mer och därmed minska mängden avfall. Tekniska kontoret föreslår att den nya avfallstaxan ska gälla från Yrkande Helena Anshammar (S): Avfallstaxan ska återremitteras för ytterligare utredning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Helena Anshammars yrkande på återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om att tekniska kontorets förslag till ny avfallstaxa ska antas att gälla från och med och finner att kommunfullmäktige bifaller detta förslag. Underlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott , 227 Kommunstyrelsen , 148 Beslut skickas för verkställighet till: Tekniska kontoret Beslut skickas för kännedom till: Ekonomiavdelningen

15 15 (22) Kf 11 KS2010/293/04 Uppgifter enligt ny lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) s beslut 1. Miljö- och byggnadsnämnden ska vara den nämnd inom kommunen som hanterar frågor om tillstånd enligt den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). 2. Tillsyn enligt nämnda lag ska skötas av räddningsnämnden. Sammanfattning En ny lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) trädde i kraft ska fatta beslut om vilken eller vilka nämnder som ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen enligt denna lag. Efter det att kommunfullmäktige fattat beslut har respektive nämnd att besluta om vidare delegering till tjänstemän eller utskott. Idag tas beslut om brandfarliga varor av miljö- och byggnadsnämnden och tillsyn görs av räddningstjänsten. Tillstånd och tillsyn av förvaring av explosiva varor har polismyndigheten hand om, men dessa uppgifter överförs enligt den nya lagen till kommunen. Miljö- och byggnadsnämnden samt räddningsnämnden föreslår ett delat ansvar för uppgifterna enligt den nya lagen. Underlag/beredning Räddningsnämnden , 37 Miljö- och byggnadsnämnden , 54 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 230 Kommunstyrelsen , 149 Beslut skickas för verkställighet till: Miljö- och byggnadsnämnden Räddningsnämnden

16 16 (22) Kf 12 KS2010/307/01 Sammanträdestider för arbetsutskottet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och budgetberedningen år 2011 s beslut De föreslagna sammanträdestiderna för 2011 fastställs enligt följande: Arbetsutskottet Kommunstyrelsen 17 och 24 januari 11 januari 31 januari 7 och 21 februari februari 28 februari 11 mars 8 mars 28 mars 4 och 11 april 19 april 2 maj 9 och 23 maj 17 maj 30 maj 13 och 27 juni 7 juni 20 juni 8 och 22 augusti 16 augusti 29 augusti 5 och 19 september 13 september 26 september 3 och 24 oktober 18 oktober 31 oktober 7 och 21 november 15 november 28 november 12 och 27 december 6 december 19 december Arbetsutskottets sammanträden börjar kl 13:00. Kommunstyrelsen börjar sina sammanträden kl 09:00 och kommunfullmäktige börjar som regel kl 19:00. För budgetprocessen fastställs följande tider: 13 januari Omvärlds-/resurskonferens februari Budgetdialog 18 februari Bokslutshandlingar till ekonomiavd 24 februari Bokslutsberedning 8 mars Årsredovisning 2010 i ks 29 mars Budgetberedning (internt) 19 april 1:a kvartalsrapporten i ks 14 april Budgetberedning 2 maj Årsredovisning 2010 i kf 12 maj Budgetberedning nämndernas förslag 13 maj MBL-information Budget maj MBL-förhandling Budget juni Budgetbeslut i ks 20 juni Budgetbeslut i kf inkl skattesats o invest. 26 augusti Underlag till delårsrapport till ekonomiavd 13 september Delårsrapport i ks November Beslut i nämnderna om intern kontrollplan för november 3:e uppföljningsrapporten i ks forts

17 17 (22) forts Kf 12 Sammanfattning Inför varje år upprättas en sammanställning över sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. Som utgångspunkt för detta är att kommunfullmäktige vanligtvis har sina sammanträden den sista måndagen i varje månad utom juli. Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar knappt 2 veckor före kommunfullmäktige. Arbetsutskottets möten förläggs på måndagar i de veckor då varken fullmäktige eller kommunstyrelsen har möten. För att ärendeflödet ska fungera måste ibland vissa undantag göras från dessa regler. Underlag/beredning Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott , 233 Kommunstyrelsen , 150 Beslut skickas för kännedom till: Samtliga förvaltningar Kommunväxeln Informationsstrateg Anneli Jansson

18 18 (22) Kf 13 KS2010/22/01 Val av valberedning s beslut Valberedningen ska bestå av 7 ledamöter och 7 personliga ersättare. Nedan förtecknade väljs som ledamöter och ersättare i valberedningsnämnden för tiden : Ledamöter: 1 Ola Persson (C) Kisterud V Ämtervik 2 Jörn Okan (M) Ringvägen Sunne 3 Marianne Åhman (FP) Lövnäsvägen Sunne 4 Tobias Eriksson (S) Rågvägen 25 B Sunne 5 Lars-Erik Hedlund (V) Järnvägsgatan Sunne 6 Tina Jörlén (MP) Höjen Sunne 7 Claes Lundgren (SD) Hälserud Sunne Personliga ersättare: 1 Lena Gynnemo (C) Humletorp Ö Ämtervik 2 Åsa Rådhström (M) Norra Arneby Sunne 4 Börje Larsson (FP) Ringvägen Sunne 6 Agneta Carlsson (S) Ransby Lysvik 7 Tellervo Zetterberg (V) Fänriksvägen 4A Sunne 6 Lisa Carlsson (MP) Ingmår Sunne 7 Runar Filper (SD) Åsen V Ämtervik Till ordförande väljs Ola Persson (C) och till vice ordförande Tobias Eriksson (S). Beslut skickas till: De valda Personalkontoret Kommunkansliet

19 19 (22) Kf 14 KS2010/22/01 Val av revisorer för kommunförvaltningen s beslut Nedan förtecknade väljs som revisorer för kommunförvaltningen för åren : Revisorer: 1 Anders Ramström (C) By Sunne 2 Inger Axelsson (M) Västerrottna Gräsmark 3 Bernth Johnson (FP) Strandvägen Sunne 4 Agneta Olsson (S) Lövstaholm Lysvik 5 Marianne Andersén (S) Södra Såneby Rottneros Revisorerna väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Underlag/beredning Partiernas nomineringar Beslut skickas till: De valda Samtliga nämnder Ekonomikontoret Personalkontoret Kommunkansliet

20 20 (22) Kf 15 KS2010/22/01 Val till Region Värmlands fullmäktige s beslut Nedan förtecknade väljs som ledamöter och ersättare i Region Värmlands fullmäktige för åren : Ledamöter: 1 Ola Persson (C) Kisterud V Ämtervik 2 Jörn Okan (M) Ringvägen Sunne Ersättare: 1 Lena Gynnemo (C) Humletorp Ö Ämtervik 2 Marianne Åhman (FP) Lövnäsvägen Sunne Bakgrund Val till Region Värmlands fullmäktige ska enligt förbundsordningen ske av respektive fullmäktigeförsamling. Vid överläggning mellan de regionala partiorganisationerna om fördelning av mandat har överenskommits att Sunne kommunfullmäktige väljer två ordinarie ledamöter, varav en från Centerpartiet och en från Moderaterna, samt två ersättare, en från Centerpartiet och en från Folkpartiet. Underlag/beredning Skrivelse från Region Värmland Partiernas nomineringar Beslut skickas till: De valda Region Värmland Kommunkansliet

21 21 (22) Kf 16 KS2010/22/01 Sunne kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress Val av ombud förrättas till Sveriges Kommuner och Landstings kongress i enlighet med skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting. Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare avlämnar varsin röst. Underlag/beredning Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting Information och från Region Värmland Skickas till: Sveriges Kommuner och Landsting

22 22 (22) Kf 17 KS2010/327/07 KS2010/328/01 KS2010/286/01 KS2010/332/07 Inkomna skrivelser s beslut 1. Revisorernas granskningsrapport av verkställighet av beslut vid bildningsnämnden läggs till handlingarna. 2. Samtliga motioner remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Sammanfattning Följande skrivelser har kommit in: Revisorerna granskning av verkställighet av beslut vid bildningsnämnden Motion från Runar Filper (SD), Jan Johansson (SD) och Claes Lundgren (SD) om Södra Borgeby skola Motion från Henrik Frykberger (M) om upphandlingsrutiner Motion från Åsa Rådhström (M) om Södra Borgeby skola

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer