Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman"

Transkript

1 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman (FP) Anette Sätherberg (S), ersättare för Tobias Eriksson (S) Kari Gjulem (S), ersättare för Mikael Lilja (S) Agneta Carlsson (S) Lars-Erik Hedlund (V) Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef och Gunilla Nyström, kommunsekreterare Runar Filper (SD), partirepresentant Monica Ekström, ordförande i Rädda Barnen Värmland, Anders Tengvall, Föreningen Insolvens och Karin Nyström, 1:e socialsekreterare, 107 Anna Engström, ekonomichef, Cathrin Larsson, förvaltningschef socialnämnden, Maria Mattsson, ekonom, Anna Johnson, ekonom, Anders Olsson, förvaltningschef miljö- och byggnadsnämnden, och Lennart Edvardsson, räddningschef, Ulf Olsson, förvaltningschef bildningsnämnden, Birgitta Friberg, utbildningschef och Linn Sohl, ekonom, Utses att justera Marianne Åhman och Agneta Carlsson Justeringens plats och tid Kommunkansliet, Sunne, , kl 16:15 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Gunilla Nyström Ola Persson Marianne Åhman Agneta Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Underskrift Kommunkansliet Gunilla Nyström Postadress Besöksadress / E-post Telefon / Fax Sunne kommun Kvarngatan växel fax SUNNE

2 2 (13) Innehållsförteckning Information från Rädda Barnen och Föreningen Insolvens om kommunens ansvar för barnfattigdom...3 Delårsrapport per Bildningsnämndens omställningsarbete...6 Uppföljning av åtgärder i Klimatplan och handlingsplan för energieffektivisering Motion om upphandling...8 Ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Sunne Bostads AB...9 Mottagande av gåva till skolan i Gräsmark...10 Försäljning av del av fastigheten Brårud 1:32 till Binaz AB...11 Redovisning av delegeringsbeslut...12 Informationsärenden...13

3 3 (13) Ks 107 KS2012/40/11 Information från Rädda Barnen och Föreningen Insolvens om kommunens ansvar för barnfattigdom Monica Ekström, Rädda Barnen i Värmland och Anders Tengvall, Föreningen Insolvens informerar om Rädda Barnens rapport om barnfattigdom i Sverige. Uppgifterna i rapporten beskriver situationen 2009 och tendensen är en ökning med 1,5 % i hela landet på ett år. Rapporten visar att det finns ungefär barn i Värmland som lever under fattiga förhållanden. Enligt föreningen Insolvens finns det i länet ytterligare minst barn som växer upp i ekonomiskt utsatta familjer. I Sunne kommun är det enligt rapporten 312 barn, det vill säga 11,9 %, som lever under fattiga förhållanden. Statistiken utgår från de familjer som har låg taxerad inkomst eller har försörjningsstöd. Dessutom finns det familjer med hög taxerad inkomst, men som har löneutmätning. Rädda Barnen och Föreningen Insolvens vill kartlägga hur de värmländska kommunerna arbetar för att komma tillrätta med barnfattigdomen. Förhoppningen är att skolan ska vara avgiftsfri, så att alla kan delta på samma villkor.

4 4 (13) Ks 108 KS2012/65/03 Delårsrapport per s beslut Delårsrapporten överlämnas med godkännande till kommunfullmäktige och revisorerna. Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunerna göra minst en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Dessa rapporter utgör en viktig del för uppföljning och styrning av kommunen. Läget på arbetsmarknaden har förbättrats i jämförelse med hur det såg ut för ett år sedan. Den öppna arbetslösheten i Sunne var 2,3 % i juli 2012 (182 st). I juli 2011 var 2,1 % av Sunnes befolkning i arbetsför ålder arbetslösa. Av de 182 personer som var arbetslösa, var 59 st ungdomar mellan år. Detta är 4 fler än i juli Sista juli 2012 fanns det invånare i Sunne kommun. I förhållande till samma tidpunkt år 2011 har befolkningen ökat med 23 personer. Jämfört med årsskiftet 2011/2012 har befolkningen ökat med 18 personer. Investeringarna under årets 7 första månader uppgick till 31 mkr (18 mkr 31/7 2011). De största investeringarna är idrottshall i Prästbol, utbyggnad av fibernät till bredband och familjerum på Kolsnäs camping. Sjukfrånvaron ligger på en fortsatt låg nivå, 3,6 procent, vilket är en liten ökning jämfört med 1:a halvåret Antalet långtidssjukskrivna (mer än 90 dagar) uppgår till 38 st ( , 41 st). Antal personer utan sjukfrånvaro var Rapporten för perioden januari-juli 2012 visar ett positivt resultat på 25 mkr, vilket är ca 14 mkr bättre än motsvarande period föregående år. Verksamheternas nettokostnader, exklusive minskade med 3,1 % medan skatteintäkter och statsbidrag ökade med 0,7 % i förhållande till föregående period. Prognosen för helåret 2012 pekar mot ett positivt resultat på ca 14 mkr, vilket är 14 mkr bättre än budgeterat. Budgetavvikelsen beror främst på återbetalning från AFA som ger 14 mkr. Återbetalningen sker tack vare kommunsektorns låga sjukskrivningstal för åren 2007 och Verksamhetens nettokostnader under perioden är 364 mkr exkl återbetalningen från AFA; en ökning med 2,7 mkr (+ 0,8 %) jämfört med samma period i förra året. Nämndernas verksamhet visar totalt på en budgetavvikelse med -8,3 mkr eller 1,3 %. Budgetavvikelserna kommer från bildningsnämndens, socialnämndens och kommunstyrelsens verksamheter. forts

5 5 (13) forts Ks 108 Bildningsnämndens prognos ligger på ett minus på 3 mkr. Detta beror främst på att omställningsarbetet inom gymnasieskolan endast ger effekt på 4 månader och att antalet överinskrivningar inom förskolan fortsätter. En osäkerhetsfaktor är att lärarnas löneavtal ännu inte är klart. Inom socialnämndens verksamheter pekar prognosen på ett underskott på ca 3,2 mkr. De största avvikelserna finns inom särskilt boende, personlig assistans och hemtjänst. förväntas få en negativ budgetavvikelse på 2,2 mkr. Orsakerna till detta är att planerade fastighetsförsäljningar inte kunnat genomföras, högre personalkostnader inom kostenheten, underskott för bidrag till enskilda vägar samt kostnader för den kompletterande skolutredningen. Inom miljö- och byggnadsnämnden kan ett överskott på 100 tkr förväntas, tack vare några stora bygglovärenden. Räddningsnämnden och överförmyndarnämnden räknar med nollresultat. Sunne Bostads AB redovisar ett positivt resultat för perioden på 0,8 mkr. Helårsprognosen för företaget pekar mot ett positivt resultat på 1,1 mkr. Sunne Turism AB redovisar ett periodresultat på +3,1 mkr, vilket är 0,6 mkr högre än periodbudgeten. Prognosen är att bolaget håller budgeten och gör ett positivt resultat på 0,2 mkr. Rottneros Park Trädgård AB redovisar ett periodresultat på -0,4 mkr. Sommaren 2012 har Rottneros Park haft färre besökare än budgeterat och beräknas få ett årsresultat på -1,0 mkr. År 2003 tog kommunfullmäktige beslut om att kommunen ska betala av ansvarsförbindelsen, det vill säga de pensioner som är intjänade före 1998 och som inte ingår som en skuld i balansräkningen. Beslutet var att under tio år årligen betala 5 mkr för att minska kostnaderna i framtiden. Hittills har Sunne kommun betalat av 45 mkr av ansvarsförbindelsen. Det finns inga budgeterade medel för inlösen av ansvarsförbindelse för 2012 och frågan om fortsatt inlösen tas upp i samband med bokslut. Underlag/beredning Delårsrapport Sunne kommun, Beslut skickas till: Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

6 6 (13) Ks 109 KS2012/21/03 Bildningsnämndens omställningsarbete Kommunfullmäktige beslöt att revidera kommunens budget för år 2012 och flerårsplan för åren Anledningen till detta var kommunsektorns försämrade ekonomi tillsammans med den negativa befolkningsutvecklingen i Sunne. Bildningsnämnden har ett särskilt uppdrag att snarast presentera förslag på hur verksamheten kan anpassas till färre elever, även i gymnasieskolan, och hur nödvändiga omprioriteringar ska genomföras. Bildningsnämnden har fått uppdraget att månadsvis redovisa för kommunstyrelsen hur nämndens omställningsarbete fortskrider. Redovisningen i september visar att omställningsarbetet fortsätter som planerat, men att det finns ett antal överinskrivna barn inom förskoleverksamheten. Tidigare år har antalet överinskrivningar minskat under höstmånaderna, men i år är inte minskningen så stor. Om tendensen fortsätter kommer det i början av 2013 att finnas ca 30 fler barn i tätortens förskolor än antalet platser och 9 barn fler än antalet platser i ytterområdenas förskolor. Anledningen till detta är att nästan alla familjer numera väljer att ha sina barn i kommunal barnomsorg. De allra flesta väljer förskola istället för dagbarnvårdare. Dessutom har ändrad lagstiftning ställt högre krav på att kommunerna ska kunna erbjuda förskola till alla 3-åringar.

7 7 (13) Ks 110 KS2012/231/06 Uppföljning av åtgärder i Klimatplan och handlingsplan för energieffektivisering s beslut Uppföljningen av utförda åtgärder fram till 2011 enligt handlingsplanerna för Klimatplan och Energieffektiviseringsplan godkänns. Kommunfullmäktige antog , 86 Klimatplan med handlingsplaner samt , 95 Strategi för energieffektivisering Ett viktigt led i åtgärdsarbetet är uppföljning av lokala miljömål i klimatplanen och strategin för energieffektivisering. Denna uppföljning sammanfattar målarbetet inom klimat- och energiområdet samt ger jämförelsevärden i form av nyckeltal. Underlag/beredning Tjänsteskrivelse med bilagor s arbetsutskott , 115 Beslut skickas till: Vik miljöstrateg Tina Näslund Miljöingenjör Gun-Britt Olsson

8 8 (13) Ks 111 KS2010/328/03 Motion om upphandling s förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen anses besvarad genom kostchefens tjänsteskrivelse med upphandlingsstrategens rapport om upphandlingsrutiner för livsmedel. 2. Kostchefen får uppdraget att studera livsmedelsupphandlingarna i Säffle, Åmåls och Dals-Eds kommuner för att se om det är möjligt att tillämpa motsvarande i Sunne kommun. I en motion till fullmäktige föreslår Henrik Frykberger, Moderaterna i Sunne, att Sunne kommun gör en översyn av sina upphandlingsrutiner och på ett tydligare sätt ställer villkor som överensstämmer med miljöstyrningsrådet. Beslutsunderlag Henrik Frykbergers (M) motion om upphandling Yttrande från Beredningen Framtidens kost i Sunne kommun Kostchefens tjänsteskrivelse med upphandlingsstrategens rapport s arbetsutskott , 128 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige

9 9 (13) Ks 112 KS2011/57/01 Ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Sunne Bostads AB s förslag till kommunfullmäktige Ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Sunne Bostads AB antas enligt upprättade förslag. Agneta Carlsson (S), Anette Sätherberg (S), Kari Gjulem (S) och Lars-Erik Hedlund (V) reserverar sig mot detta beslut. Kommunfullmäktige beslöt att behålla Sunne Bostads AB. fick samtidigt fullmäktiges uppdrag att i dialog med bostadsbolaget arbeta fram ny bolagsordning och nytt ägardirektiv. Arbetsutskottet uppdrog till kommunchefen att diskutera upprättat förslag till bolagsordning och ägardirektiv med bostadsbolagets vd. Detta samråd har skett under augusti månad. Yrkanden Marianne Åhman (FP) och Ola Persson (C): Ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Sunne Bostads AB antas enligt upprättade förslag. Agneta Carlsson (S): Ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Sunne Bostads AB antas med ändring i ägardirektivet så att alla köp och försäljningar av fastigheter ska godkännas av kommunfullmäktige samt att bolaget två gånger per år ska lämna en muntlig redovisning av bolagets verksamhet till kommunfullmäktige. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar anta ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Sunne Bostads AB enligt upprättade förslag. Underlag/beredning Kommunfullmäktige , 21 s arbetsutskott , , 69 s arbetsutskott , 121 s arbetsutskott , 144 Förslag till ny bolagsordning Förslag till nytt ägardirektiv Tjänsteskrivelse s arbetsutskott , 158 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige

10 10 (13) Ks 113 KS2012/152/03 Mottagande av gåva till skolan i Gräsmark s förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar med tacksamhet ta emot Axel Johnssons gåva avsett för skolan i Gräsmark. 2. Bildningsnämnden får uppdraget att disponera medlen enligt ändamålet. Axel Johnsson har i testamente förordnat att Sunne kommun ska erhålla hälften av testators aktie- och räntefonder i Robur. Dödsbodelägarna har godkänt arvsskiftet och pengarna, 1,4 mkr, har 19 juni betalats in till kommunen och satts in på räntebärande konto. Axel Johnsson har i testamentet förordnat att medlen ska tillkomma skolan i Gräsmark och mitt önskemål är att pengarna skall användas till lämpliga kulturella resor. Årligen får kronor disponeras för ändamålet. Underlag/beredning Skrivelse från Westra Wermlands Sparbank Tjänsteskrivelse s arbetsutskott , 150 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige

11 11 (13) Ks 114 KS2012/342/06 Försäljning av del av fastigheten Brårud 1:32 till Binaz AB s beslut Ett markområde inklusive förrådsbyggnad om 2,26 hektar av fastigheten Brårud 1:32 säljs till Binaz AB, org nr , Storgatan 57, Sunne för en överenskommen köpeskilling om kr och i övrigt enligt upprättat förslag till köpekontrakt daterat Ett förslag till köpekontrakt har upprättats, där Sunne kommun överlåter ett markområde inklusive förrådsbyggnad om 2,26 hektar av fastigheten Brårud 1:32 till Binaz AB, org nr , Storgatan 57, Sunne för en överenskommen köpeskilling om kr. Området är beläget mellan Svetsarevägen och Frykensundet. Tillträde till markområdet sker Köparen åtar sig med nyttjanderätt att utan ersättning svara för skötsel och underhåll av ett markområde som gränsar till Frykensundet. Underlag/beredning Förslag till köpekontrakt s arbetsutskott , 162 Beslut skickas till: Binaz AB Tekniska kontoret Bertil Nilerud Ekonomiavdelningen Anna Engström

12 12 (13) Ks 115 Redovisning av delegeringsbeslut s beslut Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Plan-, trafik-, fastighets- och markärenden KS2012/87/06 - Dispens från lokal trafikföreskrift, nr 1-4 KS2012/184/06 Tillstånd att placera ut blomlådor som hastighetsdämpande åtgärder, nr 8-9 KS2012/15/6 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, nr och Arbetsutskottets protokoll och

13 13 (13) Ks 116 Informationsärenden Nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, KS2012/347/01 Uttalande från kommunstyrelseordförandegruppen i Värmland genom Region Värmland. Arbetsutskottets sammanträde den 17 september, KS2011/280/01 Arbetsutskottets sammanträde den 17 september ställs in, då det inte finns några brådskande ärenden. Nästa sammanträde blir den 3 oktober.

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 17 juni 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Kommunkontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer