Kontaktinformation och öppettider delary ryd Öppettider Öppettider Adress Adress Telefon Fax Telefon E-post Fax E-post

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontaktinformation och öppettider delary ryd Öppettider Öppettider Adress Adress Telefon Fax Telefon E-post Fax E-post"

Transkript

1 Årsredovisning -10 1

2 Närhet är vår storhet vi fortsätter att växa Sparbanken Eken kan summera ännu ett framgångsrikt verksamhetsår. Tillströmningen av nya kunder fortsätter, samtidigt som redan befintliga kunder ökar sina affärer med oss, vilket har resulterat i rejält ökad in- och utlåning. Rörelseresultatet uppgick till 32,7 miljoner kronor. Vi vill inte på något sätt ropa faran över med den globala finanskrisen, som vi ser bara ett par år tillbaka i backspegeln. Samtidigt som det alltjämt finns finansiell oro i flera europeiska länder känns det ändå som att den svenska finanspolitiken skötts på ett föredömligt sätt. Stabiliteten i vår sektor återfann sig tämligen snabbt på hemmaplan. Åtgärder som förhöjt insättarskydd bidrog till att lugna ner oron och snabbt insatt statligt stödpaket, för de storbanker som behövde det, fick också avsedd verkan. Åter ett starkt år Det visade sig redan under det första hela året med finanskrisen 2009 att Sparbanken Eken endast påverkades marginellt. Och så är det ju vi har vår fokus på den lokala marknaden i gränslandet vid Småland och Blekinge. Vi finns nära våra kunder och känner dem väl och de känner oss. Här har vi genom decennier byggt upp ett ömsesidigt förtroende, som växer sig ännu starkare i orostider. Det är en av flera förklaringar till att vi nu kunde göra ännu ett mycket bra verksamhetsår vad gäller såväl inlåning, utlåning som volymer. Det redovisade resultatet är förvisso cirka 15 miljoner kronor lägre än för 2009, men består främst i skillnader i utdelningar och förändring av bankens värdepappersportfölj. Den löpande verksamheten visar kontinuerlig tillväxt. Marknadens bästa ränta Sparbanken Eken har kvitterat kundernas förtroende genom att under 2010 lansera konceptet Eken Plus-kund. I detta ingår olika förmåner och framför allt ett sparkonto, där vi erbjuder en inlåningsränta som är bland de högsta i landet. I samarbete med Tingsryds AIF har vi även lanserat ett betalkort under Eken Plus-konceptet har skapats för att knyta kunderna ännu närmare banken och öppna upp för att vi ska göra ännu fler affärer tillsammans. Med den höga räntan och andra förmåner blir det fördelaktigt för kunden, samtidigt som banken växer och kan fortsätta att utveckla både service och tjänsteutbud. Kort sagt: Eken Plus-konceptet har bara vinnare. Vi ser det dessutom på bankens samtliga sex kontor, eftersom volymerna växer genomgående. Fler företagskunder I takt med att finansoron lättade på den svenska marknaden förbättrades konjunkturerna. Framtidstron i näringslivet hämtade sig snabbt och den svenska samhällsekonomin har successivt tagit sig upp på en imponerande tillväxtnivå. Jobben ökar, framtidstron likaså. Vi märker det genom att fler och fler företag vill göra affärer med Sparbanken Eken. Vi har av tradition också ett stort antal kunder inom skogs- och lantbrukssektorn. Med ökad exponering ökar riskerna. Totalt redovisar vi kreditförluster med 8,5 miljoner kronor för 2010, att jämföra med 6,7 miljoner kronor under Alla banker eftersträvar naturligtvis att hålla nere sina förluster, men även när de nu ökat så uppgår de endast till 0,3 procent av vår samlade utlåning. Det innebär att vi i genomsnitt förlorat tre kronor per utlånad tusenlapp, vilket vi anser ligga på en klart rimlig nivå. Vi har en mycket betryggande kapitaltäckning och ser med tillförsikt fram emot att klara även kommande nya och skärpta regler för detta. Eken-bygget snart färdigt Arbetet med att skapa en fungerande helhet av de sex sparbanker som bildat Sparbanken Eken har fortgått under Ett viktigt steg har varit sammanslagningen av de sex bankernas datasystem, vilket fullföljdes under våren. Det underlättar och effektiviserar framför allt bankens eget arbete och förbättrar även för de kunder som använder flera av våra kontor. Ombyggnaden av huvudkontoret i Ryd avslutas under 2011 och gör det möjligt för oss att kraftsamla med ledning och bankgemensamma resurser på ett och samma ställe. Vi effektiviserar också genom att fortsättningsvis ha tre 2

3 kontorschefer i stället för sex. De nya kontorschefernas roll har tydlig betoning på ledarskaps- och utvecklingsfrågor för kontoren. Vi har nyligen också utökat vår service och vårt erbjudande genom att anställa en jurist. Den nya servicen är uppskattad och efterfrågan på främst familjejuridiska tjänster har visat sig stor. Utdelning till stiftelserna Sparbanken Eken ägs av sex lokala ägare, sparbanksstiftelser. De äger aktier i relation till värdet på den bankverksamhet och den ekonomi de bidrog med vid den nya bankens bildande. När det går bra för banken får stiftelserna utdelning, som kan användas till insatser som gynnar den egna ortens idrotts- och kulturliv, näringsliv eller andra projekt som känns angelägna att stötta. På detta sätt tar stiftelserna delvis över den roll som sparbanken alltid har haft, nämligen att fungera som en motor i bygdens utveckling. Under 2009 fick stiftelserna 3 miljoner kronor i utdelning. Av 2010 års vinst föreslår styrelsen för Sparbanken Eken att 2 miljoner kronor delas ut till stiftelserna. Räknar med fortsatt tillväxt Det mesta talar för en fortsatt stabil utveckling för Sparbanken Eken under Samhällsekonomin förefaller vara i god balans, sysselsättningen ökar liksom efterfrågan på expansions- och investeringskapital. Vårt väl beprövade koncept att finnas nära våra kunder, erbjuda bra och personlig service samt villkor som är bland de bästa på marknaden kommer troligtvis att resultera i ännu ett år av tillväxt. Jag tar tillfället i akt att tacka alla kunder som fortsätter att visa sitt starka förtroende, samt medarbetare och styrelse för ett mycket engagerat och framgångsrikt arbete! Styrelsen för Sparbanken Eken AB får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet under 2010, det andra verksamhetsåret i aktiebolagsform. Innehållsförteckning VD-ord...2 Förvaltningsberättelse...5 Flerårsöversikt...10 Nyckeltal Resultaträkning...12 Rapport över totalresultat...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...14 Redovisningsprinciper...15 Riskhantering...24 Noter...27 Kapitaltäckningsanalys...46 Utgående mandatperioder...48 Revisionsberättelse...49 Företagsstyrning...50 Styrelse och revisorer...51 Ordlista/definitioner...52 Styrelse...54 Medarbetare...55 Årsredovisningens beloppsuppgifter är, om ej annat anges, i tkr. Årsstämma hålls den 14 april 2011 klockan på Sparbanken Eken, Grimslöv. Leif Fransson vd, Sparbanken Eken AB Organisationsnummer: Säte: Tingsryd 3

4 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Global konjunkturåterhämtning men på bräcklig grund Den globala ekonomin återhämtade sig snabbare än förväntat under 2010 efter finanskrisen och dess efterföljande effekter på den reala ekonomin. Man bedömer att världsekonomin växte med 4,6 % under förra året. Konjunkturuppgången drivs dock av flera tillfälliga effekter, varför den högre tillväxten vilar på en bräcklig grund. Låga nominella räntor och en omfattande lageruppbyggnad har gett positiva bidrag till den stigande ekonomiska aktiviteten. Till detta har finanspolitiken varit expansiv i flertalet industriländer, men har samtidigt skapat snabbt försämrade offentliga finanser som på sikt inte är uthålligt. Risken för ett konjunkturbakslag har präglat de globala finansmarknaderna, vilket bland annat har drivit upp priset på guld till rekordhöga nivåer. Den expansiva penningpolitiken tenderar också att driva upp andra råvarupriser samtidigt som råvaruutbudet har begränsats av ogynnsamma väderförhållanden och otillräcklig produktionskapacitet. Även om den globala tillväxten har stärkts det senaste året finns det stora regionala skillnader. Den starkaste expansionen sker i tillväxtekonomierna med Kina, Indien och Brasilien i spetsen, vilka drivs av en kraftig strukturell förnyelse, växande köpkraft och är samtidigt inte lika skuldsatta som de västerländska ekonomierna. Den höga tillväxten och ett växande inflöde av utländskt kapital innebär dock en ökad risk för överhettning och prisbubblor på fastigheter. De nordiska länderna och Tyskland har också uppvisat en återhämtning som varit väsentligt högre än genomsnittet för EU. I länder med stora privata eller offentliga skuldberg, såsom Irland, Grekland och Portugal har tillväxten varit modest och kommer att även framgent att vara svag när omfattande utgiftsnedskärningar kommer att implementeras under 2011 i syfte att minska underskotten i de offentliga finanserna. Kreditspreadarna har ökat mellan länder när kreditvärdigheten har skrivits ned och farhågorna för betalningsinställelse har ökat. Det allvarliga statsfinansiella läget har bidragit till att både Grekland och Irland har fått internationellt stöd från IMF och EU, för att undvika en betalningsinställelse. Eftersom det finns flera och större ekonomier med stora budgetunderskott kvarstår det alltjämt en osäkerhet om styrkan i den globala konjunkturen med risk för förnyad oro på de internationella finansmarknaderna. Obalanserna i de offentliga finanserna har satt avtryck på valutamarknaden. Euron försvagades både gentemot dollarn och den svenska kronan när eurosamarbetet pressades av växande statsfinansiella obalanser med risk att statsskuldskrisen kan sprida sig till de större euroländerna såsom Spanien och Italien. Robust svensk ekonomi Den svenska ekonomin har stärkts påtagligt och tillhörde ifjol bland de snabbaste växande ekonomierna i Europa. Man bedömer att BNP växte med drygt 5 % 2010, vilket innebär att en stor del av produktionsfallet under 2009 är redan återhämtat. Industrin svarar för den största förbättringen och som gynnas av en tilltagande global efterfrågan på insats- och investeringsvaror. En stark exportvolymökning med i storleksordningen 10-15% under 2010 och en kraftig industriproduktionsökning har även satt igång företagens nyinvesteringar. Den högre aktivitetsnivån i näringslivet har följts av ett ökat nyanställningsbehov både inom den privata tjänstesektorn och i industrin, vilket har pressat ned den öppna arbetslösheten. Nedgången i arbetslösheten begränsas dock av ett ökat arbetskraftsutbud, som delvis drivs av det förbättrade arbetsmarknadsläget men också av regeringens ekonomiska politik för att stimulera till ett högre arbetskraftsdeltagande. Svårigheter att nyrekrytera personal har samtidigt blivit vanligare inte minst inom byggsektorn och IT, vilket tyder på bristande matchning mellan lediga platser och arbetssökande. Ljusare arbetsmarknadsutsikter, låga räntor och ett minskat sparande bidrog till att hushållens konsumtion växte med drygt 3,5 % under 2010, inte minst på varaktiga konsumtionsvaror såsom bilar. Konsumtionsökningen har skett samtidigt som hushållens skuldsättningsgrad växer i snabb takt. Det är framför allt hushållens bostadslån som ökar kraftigt vilket reser frågor huruvida Riksbanken borde agera mer proaktivt för att förhindra bubblor i tillgångspriserna. Den snabba återhämtningen i svensk ekonomi har även inneburit minskade regionala skillnader, vilket bland annat Småföretagsbarometern i höstas visade. Län som tidigare drabbades hårt av nedgången inom industrin såsom i västra Sverige och i Smålandslänen har uppvisat en påtaglig 5

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE konjunkturförstärkning under det senaste året. De offentliga statsfinanserna har stärkts under 2010 och tillhör bland de starkaste i EU-länderna delvis på grund av det förbättrade arbetsmarknadsläget och färre personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Statsskulden, som i fjol beräknas ha sjunkit till strax under 40 % av BNP, förväntas sjunka ytterligare de närmaste två åren. Istället för budgetnedskärningar som flertalet EMU-länder tvingas genomföras under 2011 finns det således utrymme för fler svenska finanspolitiska stimulansåtgärder om den globala konjunkturen skulle bli sämre än förväntat. En penningpolitik åtstramning har inletts efter den djupa konjunkturnedgången Riksbanken har höjt styrräntan vid fyra tillfällen under 2010 från 0,25 % till 1,25 % och fler räntehöjningar förväntas under Samtidigt kan den högre skuldsättningsgraden bland hushållen på sikt leda till en lägre framtida konsumtion när ränteläget gradvis höjs. En penningpolitisk åtstramning i Sverige innebär att räntedifferensen gentemot EMU-länderna vidgas, vilket tenderar att stärka den svenska kronan, med risk för negativa effekter för landets exportföretag. Sparbanken Eken AB Den 15 oktober 2007 tog huvudmännen i Almundsryds Sparbank, Skatelöv och Västra Torsås Sparbank, Göteryds Sparbank, Långasjö Sockens Sparbank, Åryds Sparbank och Älmeboda Sparbank, ett enhälligt och historiskt beslut, att sparbankerna skulle ombildas till ett nytt bankaktiebolag. Tillstånd att driva bankrörelse från Finansinspektionen erhölls den 2 maj Det bildades även sex sparbanksstiftelser som idag äger samtliga aktier i Sparbanken Eken AB, fördelat enligt följande: Stiftelse Andel % Almundsryds Sparbanksstiftelse 31,5 Göteryds Sparbanksstiftelse 6,2 Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse 19,2 Skatelöv och Västra Torsås Sparbanksstiftelse 21,1 Åryds Sparbanksstiftelse 5,3 Ålmeboda Sparbanksstiftelse 16,7 Summa 100,0 Allmänt Sparbanken Eken tillhör gruppen fristående sparbanker och är medlem i SR, Sparbankernas Riksförbund. Gruppen, omfattande 62 sparbanker, hade under 2010 en affärsvolym på 683 miljarder kronor. Det totala antalet årsarbetare inom gruppen uppgår till Via avtal har sparbanken ett omfattande samarbete med Swedbank AB. Hela dataproduktionen sker i Swedbanks IT-system och vi köper även tjänster avseende fond och utland. Avtalet reglerar också förmedling av in- och utlåningsvolymer till Swedbank Robur och Swedbank Hypotek. Verksamhetens inriktning Med lokal förankring och närhet till kunden ska Sparbanken Eken vara den naturliga bankförbindelsen. Genom personlig service, närhet, tillgänglighet och hög kompetens vill vi skapa trygghet och ett bestående samarbete. Kundinriktningen ska i huvudsak avse privatpersoner, lantbruk, mindre och medelstora företag och föreningar/organisationer. Affärsvolym inlåning Inlåningen från allmänheten ökade under 2010 med 232 mkr och uppgick vid årsskiftet till mkr. Detta är en ökning med 9 %. Hushållssektorn, inklusive personliga företagare, ökade med 9 % och företagssektorn med 5 %. Sparbankens totala affärsvolym på inlåningen ökade med 445 mkr eller 11 % till

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Affärsvolym utlåning Sparbankens utlåning till allmänheten, uppgick vid årets slut till mkr, en ökning med 288 mkr eller 12 %. Ökningen har skett med 12 % både inom hushållssektorn inklusive personliga företagare och inom företagssektorn. Sparbankens bundna utlåning uppgick till 837 mkr. Sparbankens totala affärsvolym på utlåningen ökade med 477 mkr eller 11 % till Affärsvolym Sparbankens totala affärsvolym uppgick till mkr vid årsskiftet, en ökning under året med 943 mkr eller 11 %. Värdepappersportfölj Sparbankens innehav av räntebärande värdepapper och indexobligationer har under året ökat med 11 mkr till 235 mkr. Den finansiella utvecklingen har gjort att sparbanken har haft positiva värdeförändringar i värdepappersportföljen, vilket framgår av not 5. Aktieinnehav i Swedbank AB Sparbankens innehav av stamaktier i Swedbank AB uppgår till styck. Det genomsnittliga anskaffningsvärdet för dessa aktier är 49,47 kronor per aktie vilket gör totalt 30 mkr. Kursen på bokslutsdagen uppgick till 93,80 kronor per aktie eller totalt 56 mkr vilket ger en positiv orealiserad värdeförändring på 26 mkr. Sparbankens innehav av preferensaktier i Swedbank AB uppgår till styck. Det genomsnittliga anskaffningsvärdet för dessa aktier är 48,00 kronor per aktie vilket gör totalt 13 mkr. Kursen på bokslutsdagen var 95,90 kronor per aktie eller totalt 27 mkr vilket ger en positiv orealiserad värdeförändring på 14 mkr. Under året har försäljning av styck Swedbank AB stamaktier skett, vilket givit ett realisationsresultat på 4 mkr. Värdeförändringar ingår i Fond för verkligt värde, se not 27. Sparbankens totala innehav av aktier framgår av not 17. Resultat Årets rörelseresultat uppgick till 33 mkr. Räntenettot har under året varit oförändrat, och uppgick till 73 mkr. Ränteintäkterna för utlåningen har minskat med 1 mkr till 86 mkr. Ränteintäkterna på sparbankens räntebärande värdepapper uppgick till 6 mkr, en minskning med 3 mkr. Räntekostnaderna för vår inlåning minskade med 4 mkr till 21 mkr. Räntenettot mellan ut- och inlåning har ökat med 3 mkr medan ränteintäkterna för likvida medel och placeringar har minskat med 3 mkr. Räntenettot har belastats med 0,5 mkr i beräknad avgift för stabilitetsfonden för finansiella företag samt med 2 mkr för avgiften till insättningsgarantin. Räntemarginalen mellan åren har ökat från 2,5 % till 2,7 %. Provisionsnettot förbättrades med 3 mkr till 20 mkr. De största ökningarna svarade försäkringsprovisioner, 59 %, och inlåningsprovisioner, 33 %, för. Nettoresultat finansiella transaktioner består av realiserade resultat och orealiserade värdeförändringar på finansiella placeringar. Den realiserade delen uppgick till 3 mkr och den orealiserade värdeförändringen på sparbankens värdepappersinnehav uppgick till 2 mkr. Sparbankens rörelsekostnader exklusive kreditförluster ökade med 3 mkr och var vid årsskiftet 57 mkr. Sparbankens enskilt största kostnadspost är personalkostnader som ökade med 8 % till 32 mkr. Detta förklaras bl.a. av sedvanliga löneökningar samt en utökning av sparbankens personal med drygt två årsarbetare. 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bland övriga allmänna administrationskostnader, såsom IT- och konsultkostnader, ingår kostnader för det slutliga genomförandet av sammanslagning av kontorens databaser den mars 2010 med drygt 1 mkr. Den totala kostnaden under 2009 och 2010 för sammanslagningen har därmed uppgått till 4 mkr, till detta kommer även kostnader för av personalen nedlagd tid. Sparbankens kreditförluster netto uppgick till 9 mkr. I denna nettosumma ingår konstaterade förluster på 2 mkr varav merparten reserverats tidigare. Årets reserveringar för sannolika kreditförluster redovisas till 10 mkr. Reserveringar har kunnat återföras som ej erforderliga och uppgår till 2 mkr. Se även not 10. Reserveringsgraden för osäkra fordringar per årsskiftet uppgår till 24 %. Personal Vid årsskiftet fanns 48 tillsvidareanställda tjänstemän i sparbanken. Det sker en ständig kompetensutveckling bland medarbetarna, både internt och externt, för att möta marknadens krav på allt mer komplexa kundmöten. Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen Sparbankens principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen kommenteras i not 7. Likviditet och eget kapital Sparbankens likviditet uppgår till 11 % av inlåningen, se även den kassaflödesanalys som ingår i årsredovisningen. Likviditeten är föremål för kontinuerlig uppföljning av styrelsen. Det egna kapitalet uppgår till 454 mkr. Lagstadgad kapitaltäckningskvot på 1,00 har under året hållits med betryggande marginal. Vid årsskiftet var kapitaltäckningskvoten 1,99. Nyckeltal Nyckeltal redovisas under egen rubrik i årsredovisningen. Övrigt Sammanfattningsvis kan sägas att 2010 var ett framgångrikt år med fina volymökningar och god lönsamhet, det tredje året i Sparbanken Ekens historia. Vi är på rätt väg och de fina siffrorna som presenteras understryker det goda och energiska arbete som samtliga medarbetare utfört under året. Under året har ett antal kundträffar anordnats i form av skatteträffar, aktieträffar, lantbruksträffar m.m. tillsammans med Aktiespararna, Robur och Skatteverket. Under 2008 förvärvade Panaxia Security AB samtliga aktier i BankService Sverige AB där Sparbanken Eken var en av delägarna. I december 2009 riktade Panaxia ersättningskrav mot de tidigare delägarna. Kravet har efter utredning bestridits av samtliga inblandade parter. För Sparbanken Ekens del uppgår kravet till 512 tkr. På inrådan av jurist har detta belopp inte reserverats. Från och med 2007 tillämpar sparbanken de nya internationella redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards (IFRS). Händelser av väsentlig betydelse under året Under året har sparbanken lanserat ett nytt helkundskoncept Eken Pluskund. Kunden erbjuds vid ett helkundsförhållande bättre inlåningsvillkor samt andra förmåner. Händelser efter balansdagen Inga händelser av sådan art att de skulle påverka årsredovisningens eller förvaltningsberättelsens utformning har inträffat efter räkenskapsårets utgång. 8

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Planerade händelser under 2011 Den 11 januari 2011 inleddes en omfattande renovering av bankfastigheten i Ryd. En utökning av antalet kontorsrum ska göras på andra och tredje plan och huvudkontorsfunktionen kommer att centraliseras och därmed effektiviseras. Detta beräknas vara klart 30 juni. Under början av året har en ny organisation kommit på plats, innebärande att det tillsatts en ny kreditchef/företagsansvarig tillika ställföreträdande VD och en ny rörelsechef/privatansvarig. Kontorschefsrollen har förändrats och banken har nu tre kontorschefer för våra sex kontor. Vi har även utsett administrativ chef. I januari anställdes en jurist för att utöka servicen till våra kunder vad gäller juridiska tjänster Ett omfattande arbete ska påbörjas under året vad gäller att se över yrkesroller, arbetssätt och kundbas. Förväntad framtida utveckling Med hänsyn till ombyggnation och utdelning på Swedbankaktier samt nytt samarbetsavtal med Swedbank beräknas rörelseresultatet före kreditförluster uppgå till cirka 30 mkr för Förslag till vinstdisposition, tkr Årets resultat enligt balansräkningen utgör Till årsstämmans förfogande står: - överkursfond fond för verkligt värde balanserad vinst årets resultat Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: - till aktieägarna utdelas i ny räkning balanseras varav överkursfond varav fond för verkligt värde Yttrande från styrelsen angående vinstutdelning: Förslaget till utdelning, som utgör 8 % av årets resultat, har gjorts med beaktande av dels reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, dels försiktighetsregeln i 17 kap 3 aktiebolagslagen. Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärdering. Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 1,99. Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 368 mkr och slutligt minimikapitalkrav till 185 mkr. Specifikation av posterna framgår i avsnittet om kapitaltäckningsanalys. Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att den kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens eget kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 9

10 FLERÅRSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING okt dec (Pro Forma) Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar av materiella tillgångar Övriga rörelsekostnader Kreditförluster, netto Nedskrivning av finansiella tillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner, netto Skatt Årets resultat BALANSRÄKNING (Pro Forma) Tillgångar Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital

11 NYCKELTAL okt dec (Pro Forma) Volymutveckling Utlåning till allmänheten förändring i % 11,9 9,0 22,8 Inlåning från allmänheten förändring i % 8,7 5,4 8,0 Medelomslutning (MO) förändring i % 8,2 3,9 10,0 Affärsvolym, genomsnittlig förändring i % 13,2 9,2 10,8 Affärsvolym, ultimo förändring i % 11,3 14,8 5,3 Soliditets- och kapitaltäckningsmått Soliditet, % 13,46 13,33 12,03 14,91 Primärkapitalkvot 2,23 2,28 2,25 2,66 Kapitaltäckningskvot 1,99 1,98 2,02 2,31 Resultatmått Placeringsmarginal, % 2,27 2,46 2,75 2,56 Intjäningsförmåga, % 1,28 1,93 0,50 1,73 Avkastning på totalt kapital, % 1,02 1,70 0,02 1,74 Avkastning på eget kapital, % 5,54 9,70 0,11 7,86 K/I-tal före kreditförluster 0,58 0,48 0,83 0,51 K/I-tal efter kreditförluster 0,67 0,55 0,99 0,51 Totala intäkter/genomsnittlig affärsvolym, % 1,12 1,43 1,15 1,43 Rörelseresultat/genomsnittlig affärsvolym % 0,37 0,65 0,01 0,70 Problemkrediter Reserveringsgrad för osäkra fordringar, % 24,39 26,26 32,33 39,62 Andel osäkra fordringar, % 3,17 2,43 1,75 0,55 Kreditförlustnivå, % 0,35 0,30 0,75-0,02 Övriga uppgifter In-/utlåningsrelation, % Exponeringsgräns - 25 % av kapitalbasen Rörelseresultat/anställd i banktjänst Genomsn. affärsvolym/anställd i banktjänst Medelantalet anställda 43,4 41,2 38,7 37,8 - varav i banktjänst 41,8 39,4 37,0 36,2 Antal kontor

12 RESULTATRÄKNING Not Ränteintäkter Räntekostnader RÄNTENETTO Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter SUMMA RÖRELSEINTÄKTER Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivning av materiella tillgångar Övriga rörelsekostnader SUMMA KOSTNADER FÖRE KREDIT- FÖRLUSTER RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER Kreditförluster, netto RÖRELSERESULTAT BOKSLUTSDISPOSITIONER Skatt Årets resultat RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Årets resultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat

13 BALANSRÄKNING, den 31 december Not TILLGÅNGAR Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Skulder Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital 27 Aktiekapital Överkursfond Fond för verkligt värde Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL POSTER INOM LINJEN Ansvarsförbindelser Garantier - kreditgarantier övriga garantier Åtaganden - outnyttjad del av beviljade krediter lånelöfte ränteswapar

14 KASSAFLÖDESANALYS 1 jan-31 dec jan-31 dec 2009 Den löpande verksamheten Rörelseresultatet Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet - Förändring av upplupna anskaffningsvärden Erhållna teckningsrätter Swedbank Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument Avskrivningar Förändring avsättningar Kreditförluster Inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Ökning utlåning till allmänheten Ökning (-), minskning (+) övriga tillgångar Ökning inlåning från allmänheten Ökning (+), minskning (-) övriga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Inköp obligationer Försäljning/inlösen av obligationer Inköp av aktier och andelar Försäljning av aktier och andelar Inköp materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Specifikation av likvida medel Kassa Utlåning kreditinstitut Skulder till kreditinstitut Summa likvida medel Kommentarer till kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen visar in- och utbetalningar under året samt likvida medel vid årets början och slut. Kassaflödesanalysen redovisas enligt indirekt metod och baseras på rörelseresultatet för perioden samt i balansräkningen ingående förändringar. Rörelseresultatet korrigeras för sådana förändringar som inte ingår i den löpande verksamhetens kassaflöde. Kassaflöden redovisas indelade i in- och utbetalningar från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. Den löpande verksamheten Kassaflödet från den löpande verksamheten utgår från periodens rörelseresultat. Justering görs för inkomstskatter samt för poster som inte ingår i den löpande verksamhetens kassaflöde. Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder består av sådana poster som ingår i den normala affärsverksamheten såsom ut- och inlåning från allmänheten och kreditinstitut och som inte är att hänföra till investerings- eller finansieringsverksamheterna. Investeringsverksamheten Investeringsverksamheten består av inköp respektive försäljningar av kategorierna investeringar som hålles till förfall samt finansiella tillgångar som kan säljas. Likvida medel Likvida medel består av kassa och dagslånefordringar med beaktande av clearingskulder. 14

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken

Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken Sparbanken Eken jubilerade med rejäl resultatförbättring Under 2013 fyllde Sparbanken Eken fem år. Det blev ett jubileumsår med mersmak. Resultatet nästan fördubblades

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00.

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00. Innehållsförteckning VD kommentar 1-2 Omvärldsanalys 3-6 Förvaltningsberättelse 7-11 Resultaträkning 12 Balansräkning 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 14 Noter till

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2013 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD kommentar för verksamhetsåret 2013 2013 års resultat När vi summerar 2013 kan vi åter igen se tillbaka

Läs mer

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning 2013 Foto: David Huynh Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning för år 2013 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles tisdagen den 15 april 2014 kl 18.00 på Hishults

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet Årsredovisning 2013 Omtanke Kvalitet Närhet Innehållsförteckning VD:s kommentar 2 Förvaltningsberättelse 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition beträffande bankens vinst 10 Resultaträkning 11

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2008 Sölvesborg med Sparbanken i centrum. Vy från nordväst, juli 2008. Foto: Sven Ursberg, Väckelsång INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2-3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD:s kommentarer 2 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 7 Resultat- och balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2009-2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2013 Innehåll VDkommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat och balansräkning 2009 2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2012 Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson, ordf

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer