Årsredovisning -09 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning -09 1"

Transkript

1 Årsredovisning -09 1

2 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades av stora förluster, kan Sparbanken Eken redovisa en vinst på hela 40 miljoner kronor för Jag avslutade mitt vd-ord förra året med ett löfte om att Sparbanken Eken i då rådande kaos skulle behålla fokus på det som alltid kännetecknat vår verksamhet: närhet till kunderna, personlig service, starkt engagemang och konkurrenskraftiga villkor. Det receptet har vi arbetat efter i mer än 100 år. Att det är verksamt även i tider av finanskris, har härmed bevisats. Sparbanken Eken ett tryggt alternativ Under 2009 fick vi många belägg för styrkan i vårt koncept. När det stormade som värst sökte både befintliga och nya kunder sin trygghet i lokalt förankrade Sparbanken Eken. Vi kan summera ännu ett år med god tillströmning av nya kunder, det gäller både på privat- och på företagssidan. De negativa effekter som även vi upplevde av finanskrisen syntes främst i föregående års bokslut, där vi bland annat tvingades kostnadsföra kraftiga värdeminskningar på bankens placeringar. Återhämtningen har gynnat oss Vi kan nu, när vi summerar 2009, konstatera att den överraskande snabba återhämtningen på finansmarknaden fast flera av storbankerna fortfarande dras med mycket höga kreditförluster delvis spelat oss i händerna. Placeringar som vi tidigare skrivit ner har återhämtat sig bra. Även om återhämtningen inte är realiserad i särskilt stor utsträckning har detta påverkat vårt resultat för 2009 positivt med cirka 10 miljoner kronor. Vi deltog även i Swedbanks nyemission och handlade aktien till 39:-/st. Vid årsskiftet hade värdet på vårt innehav i Swedbank ökat med cirka 8 miljoner kronor. Styrkan finns i kärnverksamheten Värdeförändringar på placeringar i all ära, men Sparbanken Ekens verkliga styrka finns i vår kärnverksamhet. Vi noterar en fortsatt stark tillväxt för banken, vilket är ett kvitto på vår service, närhet och förmåga att erbjuda bra villkor uppskattas av kunderna. Inlåningen ökade med fem procent och uppgick vid årsskiftet till närmare 2,7 miljarder kronor. Till detta kommer sparandet i fonder. Även efterfrågan på krediter var god. Utlåningen ökade med 9 procent till 2,4 miljarder kronor. Utöver detta förmedlade vi krediter till Swedbank Hypotek och Swedbank Finans. Den samlade affärsvolymen ökade med drygt 1 miljard kronor, eller 15 procent, till drygt 8,3 miljarder kronor. Det är också ett tydligt tecken på bankens växtkraft. Gemensamt datasystem, fler anställda De växande affärsvolymerna har naturligtvis också ökat arbetsbelastningen på våra kontor. Medarbetarna har gjort utomordentliga prestationer, men vi har också behövt utöka med fem nya medarbetare, vilket motsvarar närmare 10 procent. Med fortsatt, förväntad tillväxt kommer vi att behöva bli ännu fler de närmaste åren, kombinerat med kontinuerlig kompetensutveckling hos befintliga medarbetare. Under 2010 får vi äntligen klart med det nya, gemensamma datasystemet för de tidigare sex olika bankerna, vilket både förbättrar effektiviteten och ökar servicegraden. Därmed kan vi också säga att fusionsarbetet fulländas. Vi förbereder nu också förstärkningar av bankens huvudkontorsfunktion i Ryd, vilket också kommer att medföra omfattande förändringar i bankfastigheten där. 2

3 Sparbanksidén lever vidare När de sex sparbankerna gick samman och bildade Sparbanken Eken var tillkomsten av sex lokala ägare, sparbanksstiftelser, ett avgörande inslag. De sex sparbanksstiftelserna äger aktierna i Sparbanken Eken, var och en i relation till värdet på den bankverksamhet och den ekonomi de bidrog med vid den nya bankens bildande. Styrelsen för Sparbanken Eken rekommenderar nu att 3 miljoner kronor av årets vinst delas ut just till dessa stiftelser, som kan använda utdelningen till insatser som gynnar den egna ortens idrotts- och kulturliv, näringsliv eller andra projekt som känns angelägna att stötta. På detta sätt tar stiftelserna delvis över den roll som sparbanken alltid har haft, nämligen att fungera som en motor i bygdens utveckling. Kundernas respons föder optimism I jämförelse med det kaos som rådde på finansmarknaden för ett år sedan kan tillståndet för stunden beskrivas som betydligt mer kontrollerat. Eftersom det till stor del ändå är baserat på statliga stimulansåtgärder är det för tidigt att blåsa faran över. Under alla omständigheter har vi, inom vårt verksamhetsområde, fått så stark respons för vårt sätt att bedriva bank att jag vågar uttrycka en försiktig optimism inför Att vi oavbrutet kan hälsa ett växande antal kunder välkomna i vår bank driver på optimismen. När vi dessutom kan prestera resultat som vi gjort under det gångna året stärker vi banken i alla avseende och kan ytterligare utveckla vårt grundkoncept. Leif Fransson vd, Sparbanken Eken AB Styrelsen för Sparbanken Eken AB får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet under 2009, det andra verksamhetsåret i aktiebolagsform. Innehållsförteckning VD-ord...2 Förvaltningsberättelse...5 Flerårsöversikt Nyckeltal...12 Resultaträkning...13 Balansräkning...14 Kassaflödesanalys...15 Redovisningsprinciper...16 Riskhantering...25 Noter...27 Kapitaltäckningsanalys...47 Utgående mandatperioder...49 Revisionsberättelse...50 Företagsstyrning...51 Styrelse och revisorer...52 Ordlista/definitioner...53 Styrelse...54 Personal...55 Årsredovisningens beloppsuppgifter är, om ej annat anges, i tkr. Årsstämma hålls den 15 april 2010 klockan på Sparbanken Eken, Ryd. Organisationsnummer: Säte: Tingsryd 3

4 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Världsekonomin krympte 2009 Den globala konjunkturnedgången, som inleddes i slutet av 2008, fördjupades under förra året. En världsomspännande finanskris och dess effekter på den reala ekonomin bidrog till att världshandeln minskade kraftigt. BNP föll brant i flertalet OECD-länder, men även i tillväxtekonomierna, med Kina och Indien i spetsen, blev BNP-tillväxten väsentligt svagare. Uppskattningsvis föll BNP med 1 % under Det är första gången sedan andra världskriget som världens samlade produktion av varor och tjänster minskade. Den expansiva ekonomiska politiken som bedrevs i OECD-länderna och i flera tillväxtekonomier bidrog till att BNP-fallet bromsades upp under fjolårets andra halvår och en svag global återhämtning inleddes. Aktivitetsökningen var tydligast i Kina, driven av en stark investeringsuppgång. Inköpschefsindex (PMI) för industrin, som bottnade i slutet av 2008, steg både i USA och i EMU-länderna och har sedan i höstas befunnit sig i tillväxtzonen. Samtidigt återvände förtroendet på de globala finansmarknaderna, inte minst till följd av centralbankernas kraftiga räntesänkningar och omfattande kapitalinjektioner. En ökad likviditet på de finansiella marknaderna och en tilltagande riskaptit bidrog till en kraftig börs- och råvaruprisuppgång under loppet av Centralbankernas uttalanden om att bibehålla de låga räntorna under en längre period för att inte äventyra den bräckliga konjunkturuppgången bidrog också till det ökade investeringsintresset för aktier och råvaror. En snabbt växande arbetslöshet och omfattande offentliga stimulanspaket ledde till att de offentliga finanserna försämrades i snabbt takt både i USA och i Europa. I USA steg budgetunderskottet till tvåsiffriga nivåer som andel av BNP och i EMU-länderna blev underskotten väsentligt större än de 3 % som Maastrichtkriteriet stipulerar. De baltiska ekonomierna krympte med i genomsnitt % i årstakt under de tre första kvartalen 2009 jämfört med motsvarande period 2008, och är de länder i EU som drabbats hårdast av den globala konjunkturnedgången. Den inhemska efterfrågan konsumtion och investeringar som under flera år svarat för merparten av tillväxten i de baltiska länderna, föll kraftigt under 2009 i spåren av den globala finanskrisen och den snabbt försämrade arbetsmarknaden. Kraftigt BNP-fall i svensk ekonomi Den djupa globala konjunkturnedgången och en svag inhemsk efterfrågan bidrog till att Sveriges BNP föll med 5 % i genomsnitt under fjolårets tre första kvartal. Det är framför allt exportindustrin som har drabbats av den svaga omvärldskonjunkturen, med kraftiga exportfall och omfattande produktionsminskningar som följd. Samtidigt missgynnades den svenska industrin av att den globala efterfrågan på investeringsvaror, som väger tungt i Sveriges export, sjönk kraftigt i spåren av den globala finanskrisen. För företag verksamma inom den privata tjänstesektorn och för många hushåll blev konjunkturnedgången betydligt måttligare delvis tack vare det låga nominella ränteläget och en expansiv finanspolitik. Produktionsneddragningarna i näringslivet pressade upp den öppna arbetslösheten till drygt 8 % under 2009 från 6,2 % De största personalnedskärningarna skedde inom industrin och sammantaget minskade den totala sysselsättningen med drygt personer. Trots tilltagande kostnadsanpassningar i näringslivet blev produktivitetstillväxten fortsatt låg, varför arbetskostnaderna per producerad enhet fortsatte att stiga i en relativt snabb takt under förra året. Den svaga efterfrågan och ett lågt kapacitetsutnyttjande bidrog till att investeringarna föll på bred front. Undantaget var de offentliga investeringarna som steg tack vare ökade infrastruktursatsningar. Under andra halvåret ifjol kom det flera tecken på att konjunkturbotten i svensk ekonomi hade passerats och att en svag återhämtning hade inletts. I kvartalstakt steg BNP både under andra och tredje kvartalet. Hushållens optimism om framtiden stärktes under loppet av 2009, inte minst till följd av det låga ränteläget, högre reala disponibla inkomster och 5

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE stigande förmögenhetsvärden. Samtidigt ökade skuldsättningsgraden bland de svenska hushållen trots försämrade arbetsmarknadsutsikter. Ljusare tillväxtutsikter under 2010 De globala tillväxtförutsättningarna för 2010 har förbättrats jämfört med hösten Tecknen på en återhämtning i USA och i Europa har blivit tydligare samtidigt som tillväxten accelererar i Kina och Indien. Man bedömer att den globala tillväxten stiger med 3,3 % under Konjunkturförstärkningen kommer främst från tillväxtekonomierna i Asien, men även i USA och Europa förutses BNP-tillväxten öka snabbare. Även om utsikterna har blivit ljusare står världsekonomin alltjämt inför stora utmaningar. Skuldavvecklingen, i såväl finanssektorn som den privata sektorn, fortsätter. Den offentliga sektorns skuld växer och många OECD-länder har tvåsiffriga budgetunderskott. Den svenska ekonomin förutses växa med cirka 2 % under En starkare omvärldskonjunktur innebär förbättrade exportmöjligheter för svenska företag. En mindre negativ arbetsmarknadsutveckling och fortsatt stigande reala disponibla inkomster förutses leda till en högre konsumtionstillväxt under 2010 jämfört med Näringslivets investeringar kommer däremot att krympa ytterligare något till följd av det låga kapacitetsutnyttjandet. Ett fortsatt svagt inhemskt pristryck innebär att ränteläget i svensk ekonomi kommer att vara fortsatt lågt, även om man bedömer att Riksbanken kommer att börja normalisera reporäntan under hösten Sparbanken Eken AB Den 15 oktober 2007 tog huvudmännen i Almundsryds Sparbank, Skatelöv och Västra Torsås Sparbank, Göteryds Sparbank, Långasjö Sockens Sparbank, Åryds Sparbank och Älmeboda Sparbank, ett enhälligt och historiskt beslut, att sparbankerna skulle ombildas till ett nytt bankaktiebolag. Tillstånd att driva bankrörelse från Finansinspektionen erhölls den 2 maj Det bildades även sex sparbanksstiftelser som idag äger samtliga aktier i Sparbanken Eken AB, fördelat enligt följande: Stiftelse Andel % Almundsryds Sparbanksstiftelse 31,5 Göteryds Sparbanksstiftelse 6,2 Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse 19,2 Skatelöv och Västra Torsås Sparbanksstiftelse 21,1 Åryds Sparbanksstiftelse 5,3 Ålmeboda Sparbanksstiftelse 16,7 Summa 100,0 Allmänt Sparbanken Eken tillhör gruppen fristående sparbanker och är medlem i SR, Sparbankernas Riksförbund. Gruppen, omfattande 63 sparbanker, hade under 2009 en affärsvolym på 636 miljarder kronor. Det totala antalet årsarbetare inom gruppen uppgår till Via avtal har sparbanken ett omfattande samarbete med Swedbank AB. Hela dataproduktionen sker i Swedbanks IT-system och vi köper även tjänster avseende fond och utland. Avtalet reglerar också förmedling av in- och utlåningsvolymer till Swedbank Robur och Swedbank Hypotek. Verksamhetens inriktning Med lokal förankring och närhet till kunden ska Sparbanken Eken vara den naturliga bankförbindelsen. Genom personlig service, närhet, tillgänglighet och hög kompetens vill vi skapa trygghet och ett bestående samarbete. Kundinriktningen ska i huvudsak avse privatpersoner, lantbruk, mindre och medelstora företag och föreningar/organisationer. 6

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Affärsvolym inlåning Inlåningen från allmänheten ökade under 2009 med 136 mkr och uppgick vid årsskiftet till mkr. Detta är en ökning med 5 %. Hushållssektorn, inklusive personliga företagare, ökade med 5 % och företagssektorn med 7 %. Det totala nettosparandet i Roburs fonder ökade med 26 mkr. Den totala fondförmögenheten hos våra kunder ökade med 242 mkr och utgjorde vid årsskiftet 892 mkr, vilket återspeglar utvecklingen på börsen. Sparbankens totala affärsvolym på inlåningen ökade med 559 mkr eller 16 %. Affärsvolym utlåning Sparbankens utlåning till allmänheten, uppgick vid årets slut till mkr, en ökning med 200 mkr eller 9 %. Ökningen har skett med 7 % inom hushållssektorn inklusive personliga företagare och med 15 % inom företagssektorn. Sparbankens bundna utlåning uppgick till 666 mkr. Den totala förmedlade kreditvolymen till Swedbank Hypotek och Swedbank Finans uppgick vid årsskiftet till mkr en ökning med 283 mkr eller 23 %. Sammanlagt innebär det att sparbankens totala affärsvolym på utlåningen ökade med 521 mkr eller 14 %. Affärsvolym Sparbankens totala affärsvolym uppgick till mkr vid årsskiftet, en ökning under året med mkr eller 15 %. Värdepappersportfölj Sparbankens innehav av räntebärande värdepapper och indexobligationer har under året minskat med 81 mkr till 223 mkr. Den finansiella utvecklingen har gjort att sparbanken har haft stora positiva värdeförändringar i värdepappersportföljen. Dessa uppgår netto totalt till 10 mkr. Det ska understrykas att övervägande del är orealiserade värdeförändringar. Se även not 5. Aktieinnehav i Swedbank AB Sparbankens innehav av A-aktier i Swedbank AB uppgår till styck. Det genomsnittliga anskaffningsvärdet för dessa aktier är 63,82 kr/aktie vilket gör totalt 45 mkr. Kursen på bokslutsdagen uppgick till 71,00 kr/aktie eller totalt 50 mkr vilket ger en positiv orealiserad värdeförändring på 5 mkr. Sparbankens innehav av preferensaktier i Swedbank AB uppgår till styck. Det genomsnittliga anskaffningsvärdet för dessa aktier är 48,00 kr/aktie vilket gör totalt 13 mkr. Kursen på bokslutsdagen var 70,50 kr/aktie eller totalt 20 mkr vilket ger en positiv orealiserad värdeförändring på 7 mkr. Under året har genom nyemission anskaffats styck Swedbank AB A-aktier till ett anskaffningsvärde av 39,00 kr/aktie vilket gör totalt 8 mkr. Värdeförändringar ingår i Fond för verkligt värde, se not 29. Sparbankens totala innehav av aktier framgår av not 19. Resultat Årets rörelseresultat uppgick till 51 mkr. Räntenettot har under året minskat med 4 mkr till 73 mkr. Ränteintäkterna för utlåningen har minskat med 42 mkr till 87 mkr. Ränteintäkterna på sparbankens räntebärande värdepapper uppgick till 9 mkr, en minskning med 3 mkr. Räntekostnaderna för vår inlåning minskade med 53 mkr till 25 mkr. Räntenettot mellan ut- och inlåning har ökat med 12 mkr medan ränteintäkterna för likvida medel och placeringar har minskat med 16 mkr. Räntenettot har belastats med 0,5 mkr i beräknad avgift för den nyinrättade stabilitetsfonden för finansiella företag. Räntemarginalen mellan åren har försämrats från 3,0 % till 2,5 %. 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Huvuddelen av erhållna utdelningar, 10 mkr, utgörs av värdet på tilldelade teckningsrätter i Swedbank AB:s nyemission i höstas vilket enligt gällande regelverk ska redovisas som utdelning. Beloppet utgörs av skillnaden mellan då gällande aktiekurs och teckningskursen per aktie i nyemissionen. Provisionsnettot förbättrades med 3 mkr till 17 mkr. De största ökningarna svarade utlåningsprovisioner, 28 %, och betalningsförmedlingsprovisioner, 38 %, för. Nettoresultat finansiella transaktioner består av realiserade resultat och orealiserade värdeförändringar på finansiella placeringar. Den realiserade delen, som redovisades i sin helhet som orealiserad negativ värdeförändring under fjolåret, uppgick till -6 mkr. Den orealiserade värdeförändringen på sparbankens värdepappersinnehav uppgick till 16 mkr. Sparbankens rörelsekostnader exklusive kreditförluster ökade med 1 mkr och var vid årsskiftet 54 mkr. Sparbankens enskilt största kostnadspost är personalkostnader som ökade med 3 % till 30 mkr. Bland övriga allmänna administrationskostnader, såsom IT- och konsultkostnader, ingår förberedelser inför sammanslagning av kontorens databaser i mars 2010 med 3 mkr. Under samma rubrik i fjol ingick kostnader för ombildningen till Sparbanken Eken AB med 5 mkr. Sparbankens kreditförluster netto uppgick till 7 mkr. I denna nettosumma ingår konstaterade förluster på 4 mkr varav 3 mkr tidigare reserverats. Årets reserveringar för sannolika kreditförluster redovisas till 7 mkr. Reserveringar har kunnat återföras som ej erforderliga uppgår till 2 mkr. Se även not 10. Reserveringsgraden för osäkra fordringar per årsskiftet uppgår till 26 %. Personal Vid årsskiftet fanns 47 tillsvidareanställda tjänstemän i sparbanken. Ökade volymer och ökad kundtillströmning har möjliggjort att ge ytterligare fem personer anställning i banken. Vi har anställt en försäkringsspecialist, en kontorschef samt tre rådgivare. Det sker en ständig kompetensutveckling bland medarbetarna, både internt och externt, för att möta marknadens krav på allt mer komplexa kundmöten. Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen Sparbankens principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen kommenteras i not 7. Likviditet och eget kapital Sparbankens likviditet uppgår till 13 % av inlåningen, se även den kassaflödesanalys som ingår i årsredovisningen. Likviditeten är föremål för kontinuerlig uppföljning av styrelsen. Det egna kapitalet, beskattat och obeskattat, utgör nu tillsammans 415 mkr inklusive fond för verkligt värde. Lagstadgad kapitaltäckningskvot på 1,00 har under året hållits med betryggande marginal. Vid årsskiftet var kapitaltäckningskvoten 1,98. Nyckeltal Nyckeltal redovisas under egen rubrik i årsredovisningen. 8

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Övrigt Sammanfattningsvis kan sägas att 2009 var ett framgångrikt år med fina volymökningar och god lönsamhet. Det andra året i Sparbanken Ekens historia har varit mera normalt än fjolåret med bankbildning och en finanskris som låg som ett tungt ok över oss. Vi är på rätt väg och de fina siffrorna som presenteras understryker det goda och energiska arbete som samtliga medarbetare utfört under året. Under året har ett antal kundträffar anordnats i form av skatteträffar, aktieträffar, lantbruksträffar m.m. tillsammans med Aktiespararna, Robur och Skatteverket. Under 2008 förvärvade Panaxia Security AB samtliga aktier i BankService Sverige AB där Sparbanken Eken var en av delägarna. I december 2009 riktade Panaxia ersättningskrav mot de tidigare delägarna. Kravet har efter utredning bestridits av samtliga inblandade parter. För Sparbanken Ekens del uppgår kravet till 512 tkr. På inrådan av jurist har detta belopp inte reserverats. Sparbankens styrelse har under året tagit beslut att förändra bankservicen för filialen i Häradsbäck. Sparbankens kunder erbjuds numera service via Handelsboden. I januari 2010 togs även ett likartat beslut för filialen i Lönashult. Sparbankens kunder kommer att erbjudas service via Tommys Lanthandel. Inledande planer finns på att förstärka huvudkontorsfunktionen i Ryd. När planerna blir verklighet medför det omfattande förändringar i sparbankens fastighet i Ryd. Sparbankens samarbetsavtal med Swedbank AB har under året förlängts med nio månader och gäller till och med den 31 mars Från och med 2007 tillämpar sparbanken de nya internationella redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards (IFRS). Händelser av väsentlig betydelse under året Under året har banken lanserat Ekenkortet, ett eget betal- och kreditkort, med lokal layout och egna erbjudanden och villkor. Händelser efter balansdagen Inga händelser av sådan art att de skulle påverka årsredovisningens eller förvaltningsberättelsens utformning har inträffat efter räkenskapsårets utgång. Planerade händelser under 2010 Den enskilt viktigaste händelsen under 2010 är en maskinell sammanläggning av de sex kontorens databaser. Övergången var väl förberedd och genomfördes enligt planerna den mars Kostnaden för detta är en engångskostnad och belastade huvudsakligen resultatet för Förväntad framtida utveckling Fortsatt lågkonjunktur och osäkerhet i det allmänna ränteläget kvarstår även under Den ökningstakt avseende volymer vi hade 2009 blir troligen svårt att upprepa. Rörelseresultatet före kreditförluster beräknas uppgå till cirka 30 mkr för år

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förslag till vinstdisposition, tkr Årets resultat enligt balansräkningen utgör Till årsstämmans förfogande står: - balanserad vinst årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: - till aktieägarna utdelas i ny räkning balanseras Summa Yttrande från styrelsen angående vinstutdelning: Förslaget till utdelning, som utgör 0,7 % av sparbankens eget kapital, har gjorts med beaktande av dels reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, dels försiktighetsregeln i 17 kap 3 aktiebolagslagen. Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärdering. Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 1,98. Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 339 mkr och slutligt minimikapitalkrav till 171 mkr. Specifikation av posterna framgår i avsnittet om kapitaltäckningsanalys. Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att den kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens eget kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 10

11 FLERÅRSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING okt dec (Pro Forma) Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar av materiella tillgångar Övriga rörelsekostnader Kreditförluster, netto Nedskrivning av finansiella tillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner, netto Skatt Årets resultat BALANSRÄKNING (Pro Forma) Tillgångar Kassa Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital

12 NYCKELTAL okt dec (Pro Forma) Volymutveckling Utlåning till allmänheten förändring i % 9,0 22,8 Inlåning från allmänheten förändring i % 5,4 8,0 Medelomslutning (MO) förändring i % 3,9 10,0 Affärsvolym, genomsnittlig förändring i % 9,2 10,8 Affärsvolym, ultimo förändring i % 14,8 5,3 Soliditets- och kapitaltäckningsmått Soliditet, % 13,33 12,03 14,91 Primärkapitalrelation, % 15,92 16,16 17,81 Kapitaltäckningskvot 1,98 2,02 2,30 Resultatmått Placeringsmarginal, % 2,46 2,75 2,56 Intjäningsförmåga, % 1,93 0,50 1,73 Avkastning på totalt kapital, % 1,70 0,02 1,74 Avkastning på eget kapital, % 9,70 0,11 7,86 K/I-tal före kreditförluster 0,48 0,83 0,51 K/I-tal efter kreditförluster 0,55 0,99 0,51 Totala intäkter/genomsnittlig affärsvolym, % 1,43 1,15 1,43 Rörelseresultat/genomsnittlig affärsvolym % 0,65 0,01 0,70 Problemkrediter Reserveringsgrad för osäkra fordringar, % 26,26 32,33 39,62 Andel osäkra fordringar, % 2,43 1,75 0,55 Kreditförlustnivå, % 0,30 0,75-0,02 Övriga uppgifter In-/utlåningsrelation, % Exponeringsgräns - 25 % av kapitalbasen Rörelseresultat/anställd i banktjänst Genomsn. affärsvolym/anställd i banktjänst Medelantalet anställda 41,2 38,7 37,8 - varav i banktjänst 39,4 37,0 36,2 Antal kontor

13 RESULTATRÄKNING Not okt dec 2008 Ränteintäkter Räntekostnader RÄNTENETTO Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter SUMMA RÖRELSEINTÄKTER Allmänna administrationskostnader Avskrivningar av materiella tillgångar Övriga rörelsekostnader SUMMA KOSTNADER FÖRE KREDIT- FÖRLUSTER RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER Kreditförluster, netto Nedskrivning av finansiella tillgångar RÖRELSERESULTAT BOKSLUTSDISPOSITIONER Skatt Årets resultat

14 BALANSRÄKNING, den 31 december Not TILLGÅNGAR Kassa Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Skulder Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital 29 Aktiekapital Överkursfond Fond för verkligt värde Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL POSTER INOM LINJEN Ansvarsförbindelser Garantier - kreditgarantier övriga garantier Åtaganden - outnyttjad del av beviljade krediter lånelöfte ränteswapar

15 KASSAFLÖDESANALYS 1 jan--31 dec okt dec 2008 Den löpande verksamheten Rörelseresultatet Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet - Förändring av upplupna anskaffningsvärden Erhållna teckningsrätter Swedbank Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument Nedskrivning finansiella tillgångar Avskrivningar Förändring avsättningar Kreditförluster Inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Ökning utlåning till allmänheten Ökning (-), minskning (+) övriga tillgångar Ökning inlåning från allmänheten Ökning (+), minskning (-) övriga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Inköp (-), försäljning/inlösen (+) obligationer Inköp (-) försäljning (+) av aktier och andelar Inköp (-) materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Specifikation av likvida medel Kassa Utlåning kreditinstitut Skulder till kreditinstitut Summa likvida medel Kommentarer till kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen visar in- och utbetalningar under året samt likvida medel vid årets början och slut. Kassaflödesanalysen redovisas enligt indirekt metod och baseras på rörelseresultatet för perioden samt i balansräkningen ingående förändringar. Rörelseresultatet korrigeras för sådana förändringar som inte ingår i den löpande verksamhetens kassaflöde. Kassaflöden redovisas indelade i in- och utbetalningar från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. Den löpande verksamheten Kassaflödet från den löpande verksamheten utgår från periodens rörelseresultat. Justering görs för inkomstskatter samt för poster som inte ingår i den löpande verksamhetens kassaflöde. Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder består av sådana poster som ingår i den normala affärsverksamheten såsom ut- och inlåning från allmänheten och kreditinstitut och som inte är att hänföra till investerings- eller finansieringsverksamheterna. Investeringsverksamheten Investeringsverksamheten består av inköp respektive försäljningar av kategorierna investeringar som hålles till förfall samt finansiella tillgångar som kan säljas. Likvida medel Likvida medel består av kassa och dagslånefordringar med beaktande av clearingskulder. 15

16 REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) och Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2.2 Redovisning för juridiska personer. Sparbankerna tillämpar därigenom s.k. lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2.2 och FFFS 2008:25. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden, så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till att sambandet mellan redovisning och beskattning, skall tillämpas. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämma De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår. Jämförelsetal 2007 Jämförelsetal för 2007 avser de sex sammanslagna bankerna och visar bankernas resultat och ställning som om de hade varit en bank. Värderingsgrunder vid upprättande av sparbankens finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde (se not 33). Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att bankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkar denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. 16

17 REDOVISNINGSPRINCIPER Ändrade redovisningsprinciper Ändringar i IFRS 7 Finansiella instrument. Upplysningar med tillämpning från 1 januari 2009 påverkar sparbankens finansiella rapportering från och med årsredovisningen för Ändringarna medför huvudsakligen att nya upplysningskrav om finansiella instrument värderade till verkligt värde i balansräkningen. Instrumenten delas in i tre nivåer beroende på kvaliteten på indata i värderingen. Indelningen i nivåer avgör hur och vilka upplysningar som ska lämnas om instrumenten där nivå tre med lägst kvalitet på indata omfattas av mer upplysningskrav än de andra nivåerna. Dessa upplysningskrav har främst påverkat not 33. Enligt övergångsbestämmelserna i IFRS 7 behöver under första tillämpningsåret jämförande upplysningar inte lämnas för de upplysningar som krävs av ändringarna. Sparbanken har valt att ändå lämna jämförande information för 2008 även avseende de upplysningar som tillkommit i och med ändringarna. Eftersom ändringarna inte påverkar hur redovisade belopp ska fastställas, har inga justeringar gjorts av belopp i de finansiella rapporterna. Transaktioner i utländsk valuta Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till svenska kronor till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Ränteintäkter och räntekostnader, samt utdelning Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkter och räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp av erhållna avgifter som medräknas i effektivräntan, transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran/skulden och det belopp som erhålls vid förfall. Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen består av: - Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden inklusive ränta på osäkra fordringar. - Räntor från finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde över resultaträkningen. - Premie för insättningsgarantin och avgift till stabilitetsfonden. Utdelning från aktier och andelar redovisas i posten Erhållna utdelningar när rätten att erhålla betalning fastställts. Provisions- och avgiftsintäkter En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla sparbanken, färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra tjänsteuppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäktsredovisning redovisas enligt metoden successiv vinstavräkning vilket innebär att intäkterna som redovisas baseras på uppdragets eller tjänstens färdigställandegrad på balansdagen. 17

18 REDOVISNINGSPRINCIPER Sparbanken erhåller avgifter och provisioner för utförda tjänster som intäktsredovisas på tre olika sätt enligt nedan: Provisioner och avgifter som inräknas i den effektiva räntan Provisioner och avgifter som är en integrerad del av effektivräntan, redovisas inte som provisionsintäkt utan som ränteintäkter. Sådana avgifter utgörs främst av uppläggningsavgifter för lån. De har dock inte periodiserats över lånets löptid. Provisioner och avgifter som är intjänade i takt med att tjänsterna löpande utförs Till dessa avgifter hör avgifter och provisioner för ställande av finansiell garanti. Dessa avgifter och provisioner periodiseras som intäkt över den period som tjänsten utförs. Till dessa avgifter hör också de ersättningar som sparbanken erhåller vid förmedling av lån till annan bank. Vid förmedling av lån till annan bank som också inbegriper ett ansvar för kreditförluster på de förmedlade lånen (dock maximerat till en viss andel av under året intjänad förmedlingsprovision) redovisas intäkten löpande netto efter avräkning för kreditförlust. Provisioner och avgifter som är intjänade när en viss tjänst utförts Till dessa avgifter och provisioner hör olika typer av provisioner för köp av värdepapper för kunds räkning, aviseringsavgifter samt betal- och kreditkortsavgifter. Dessa provisioner och avgifter som i allmänhet är relaterad till en utförd transaktion redovisas omedelbart som intäkt. Provisionskostnader Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att betrakta som ränta, t ex kostnader för clearing och bankgiro, depåavgifter och avgifter till UC. Transaktionskostnader som beaktas vid beräkning av den effektiva räntan redovisas ej här. Nettoresultat av finansiella transaktioner Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finansiella transaktioner består av: - Realisationsresultat från avyttring av finansiella tillgångar och skulder. - Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde via resultaträkningen. - Realisationsresultat från finansiella tillgångar som kan säljas. - Valutakursförändringar. Allmänna administrationskostnader Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter. Här redovisas också lokalkostnader, utbildnings-, IT-, telekommunikations-, rese- och representationskostnader samt kassadifferenser. Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner omfattar avsättningar till och upplösningar av obeskattade reserver. Avsättningar En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera avsättningen. En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 18

19 REDOVISNINGSPRINCIPER Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden. Skatter Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt, uppskjuten skatt och skatt avseende tidigare år. Finansiella instrument Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med reglerna i IAS 39 och ÅRKL. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan lånefordringar, aktier, obligationer samt räntebärande värdepapper. Bland skulder och eget kapital återfinns inlåning samt leverantörsskulder. Redovisning i och borttagande från balansräkningen En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när sparbanken blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller sparbanken förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då sparbanken förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Lånelöften redovisas inte i balansräkningen. Lånefordringar redovisas i balansräkningen i samband med att lånebelopp utbetalas till låntagaren. 19

20 REDOVISNINGSPRINCIPER Klassificering och värdering Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader förutom för de instrument som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen delvis utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades, men också utifrån de valmöjligheter som finns i IAS39. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Sparbanken placerar i aktieindexobligationer, som innehåller både en räntebärande del och en derivatdel. Sparbanken har valt att klassificera aktieindexobligationer till verkligt värde via resultaträkningen med hänvisning till att de innehåller inbäddade derivat. Detta val innebär att hela instrumentet värderas till verkligt värde och att värdeförändringarna löpande redovisas i resultaträkningen. Till denna kategori har även hänförts CDO (Collateralised Debt Obligations) samt sparbankens innehav av börsnoterade aktier med undantag för innehavet i Swedbank AB, som hänförts till kategorin Finansiella tillgångar som kan säljas. Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kund- och lånefordran redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar. Lånefordringar och kundfordringar representeras i balansräkningen av posterna Utlåning till kreditinstitut, Utlåning till allmänheten samt Övriga tillgångar. Investeringar som hålles till förfall Investeringar som hålles till förfall omfattar räntebärande värdepapper med fasta eller fastställbara betalningar och fastställd löptid som sparbanken har en uttrycklig avsikt och förmåga att inneha till förfall. Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Finansiella tillgångar som kan säljas I kategorin Finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon annan kategori eller finansiella tillgångar som sparbanken initialt valt att klassificera i denna kategori så som innehavet av aktier i Swedbank AB samt innehav av onoterade aktier och andelar. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade mot eget kapital. För dessa instrument ingår transaktionskostnader i anskaffningsvärdet vid redovisningen för första tillfället och därefter vid löpande värdering till verkligt värde i Fond för verkligt värde till dess instrumentet avyttras. 20

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Sparbanken Rekarne 0L4. ,D r. , J. t. ;sl Þ' t t;. Bilden: Graffiti av Adam Augustsson i automathallen i Eskilstuna februari 2015

Sparbanken Rekarne 0L4. ,D r. , J. t. ;sl Þ' t t;. Bilden: Graffiti av Adam Augustsson i automathallen i Eskilstuna februari 2015 Sparbanken Rekarne,D r, J. t 0L4 ;sl Þ' t t;. t : Bilden: Graffiti av Adam Augustsson i automathallen i Eskilstuna februari 2015 lnnehållsförteckning VD - kommentar Förvaltnin gsberättelse Fem år isammandrag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer