Vid många utgrävningar är ben den absolut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid många utgrävningar är ben den absolut"

Transkript

1 Benen berättar susanna eklund Vid många utgrävningar är ben den absolut största fyndkategorin, oavsett om det är en gravplats eller en boplats som undersöks. Därför har osteologerna (os = latin för ben) en viktig roll i tolkningen av platsen. De kan ofta identifier vilka arter benen kommer från. Vid Påljungshage deltog de två osteologerna Emma Sjöling och Ylva Bäckström redan i fältarbetet. Det var oerhört värdefullt att de kunde göra preliminära bedömningar direkt på plats och säga om det var människoben eller djurben. De påbörjade en första basregistrering och valde ut lämpliga benbitar att skicka för datering. Den stora delen av analysen utfördes sedan inne på kontoret. Fågel, fisk eller mittemellan? Den första frågan arkeologerna brukar ställa till osteologen är: Är det människa eller djur? Om det visar sig vara djurben undrar man naturligtvis från vilken djur- Figur 67. Osteolog i fält. I Påljungshage deltog arkeologer med osteologisk specialkompetens redan under fältarbetsfasen. Foto: Ann Lindkvist, SAU.

2 Benen berättar 87 man funderar över hur själva kremeringen gått till. Vid Påljungshage var de flest benen gulvita, vilket innebär att de hade utsatts för förhållandevis hög temperatur. Åldersgrupp Fetus Infant Infans I Ålder 0 9 månader i uterus 0 1 år 1 6 år Huvud, axlar, knä och tå Vilken del av människan eller djuret är det man har hittat? Är det fingerspetsen kraniet eller lårbenet? Det är ganska vanligt att man hittar extra många fragment från skalltak och lårben. Men frågan är om man faktiskt har begravt mest av just dessa ben, eller om de helt enkelt är lättare att identifiera Vid Påljungshage hittades fragment från kranium, bål, extremiteter, hand och fot i de flest gravar som innehåller en större mängd ben. Däremot hittade vi nästan aldrig benen från hela individen. Den sammanlagda volymen efter en vuxen individ varierar mellan 1,5 och 3 kg. Benmängden i de undersökta gravarna varierade mellan 0,18 gram och drygt 2 kilo, och bara i fyra av dem översteg benvikten ett kilo. Detta väcker naturligtvis frågor kring den dåtida begravningsritualen (se mer i kapitlet Gravfältet vid Påljungshage) Gammal eller ung? Utifrån skelettresterna kan man göra en ungefärlig uppskattning av hur gammal personen blev. Människor är inte som träd med årsringar, men man kan undersöka tändernas slitage (om man nu hittar tänder) Infans II Juvenilis Yngre adult Medelålders adult 7 14 år år år år Äldre adult 50 år + Adult 20 år + Figur 69. De osteologiska analyserna kan inte visa de avlidnas exakta ålder. Istället görs bedömningar av vilka ungefärliga åldersgrupper som de tillhör. och morfologiska förändringar på leder. Man tittar också på kraniedelarnas sammanväxning. Det blir ingen exakt åldersanalys, men osteologerna brukar dela in livet i olika ålderskategorier. Vid Påljungshage fanns det 16 gravar som innehöll vuxna, 10 som innehöll barn, 5 i kategorin ungdom/ vuxna och en ungdom. En tredjedel av de gravlagda var alltså barn. Oftast saknas spädbarn nästan helt, och om de förekommer brukar de sakna gravgåvor. Barnadödligheten var störst under första levnadsåret. Vi vet från den antike romerske författaren Plinius att ett barn där inte ansågs ha någon själ förrän det fic sina första tänder. Om barnet dog tidigare skulle det därför inte kremeras. I sju av de nio stensättningar vars storlek understeg 2 meter i diameter var de gravlagda barn. Endast tre barn låg i gravar som var över två meter i

3 88 Påljungshage forntid i Nyköpingstrakten Figur 70. Plan över begravningar där de avlidnas ålder varit möjlig att bedöma utifrån benmaterialet. Det förefaller som att barngravarna anlagts i de centrala delarna. Digital bearbetning: Susanna Eklund, SAU. Åldersgrupper Okänd ålder Barn Ungdom Ungdom/Vuxen Vuxen Medelålders vuxen Äldre vuxen Stensättning utan begravning m

4 Benen berättar 89 diameter. Dessa tre hör till ålderskategorin infans II, d v s åldern 7 14 år. Det verkar alltså finna ett visst samband mellan den gravlagdes ålder och gravöverbyggnadens storlek de små gravarna verkar ha varit vikta för barnen, sånär som på två undantag. Två vuxna människor har också begravts i en mindre grav. Var de småvuxna eller hade det på något annat sätt status jämbördigt med ett barn? Hursomhelst verkar det vara ett mönster att små människor begravs i små gravar. Kvinna eller man? De gravlagdas kön är betydligt svårare att fastställa utifrån det hårt fragmenterade benmaterialet i brandgravarna. Det har varit svårt att hitta de könsindikerande bitarna såsom ögonbryn och delar av höften, men i 14 fall har osteologerna lyckats göra en könsbedömning, även om den är något osäker. De lyckades identifier sex troliga kvinnor och åtta troliga män. Inom samtliga tre delområden på gravfältet finns såväl män som kvinnor i alla olika åldersgrupper. Hursomhelst: vi har såväl barn som vuxna, ungdomar och riktigt gamla, män och kvinnor. Alla kategorier finn representerade vid Påljungshage. Inga köns- och åldersgrupper var begränsade till något särskilt delområde eller någon viss gravgrupp, men när det gäller samband mellan de gravlagda och specifik gravgåvor kunde vissa mönster skönjas. Metallföremål, keramik, harts och djurben hittades i såväl barngravar som begravningar med vuxna män och kvinnor. Djurbenen var dock betydligt vanligare i vuxengravar. Endast i en barngrav fanns det djurben. Flinta har bara påträffat i mansgravar. Hur ska olika grupperingar på ett gravfält egentligen förstås och vad representerar de olika grupperna? Har invånarna från en viss by, en familj, eller en viss samhällsgrupp begravts tillsammans? Vid Åbygravfältet vid Västerhaninge i Södermanland har man med hjälp av den osteologiska analysen kunnat identifier ett spännande genetiskt särdrag (suturalben) hos fler av de begravda som visar att de troligen var släkt. Den sociala identiteten kan ha varit viktig också efter döden. Eftersom de olika gravgrupperna vid Påljungshage verkar ha existerat samtidigt, sida vid sida, så ligger det nära till hands att anta att de representerar olika byar, gårdar eller släkter. Personliga livsöden Ibland kan osteologerna också upptäcka sjukdomar, åldersförändringar, ledsjukdomar eller genetiska betingade sjukdomar som t ex dvärgväxt. Man kan också se spår av närings- eller vitaminbrist. Vid Påljungshage visade det sig, föga förvånande, att de personer som uppnått en hög ålder verkar ha haft problem med sina kroppar. Flera av de gamla hade spår av osteofyter, bentillväxt som bildas som resultat av förslitningar i brosket. Beroende på var de sitter kan de hindra ledens rörelseförmåga eller orsaka smärta.

5 90 Påljungshage forntid i Nyköpingstrakten Figur 71. Könsbedömda individer på gravfältet. Det kan skönjas en tendens till att mansgravarna ligger i söder och kvinnogravaran i norr. Man måste dock betänka att könsbedömningar inte varit möjliga att göra på alla de gravlagda. Digital bearbetning Susanna Eklund, SAU. Könsfördelning Man? Kvinna? Stensättning Grav m

6 Benen berättar 91 Osteoporos eller benskörhet var också ganska vanligt förekommande hos de äldre. Någon individ hade synbara ledförändringar på fötter och händer och även artrit förekommer. En kvinna led av upprepade beninflammatione. Hos en av de begravda hittade osteologerna helt sammanväxta alveoler, det vill säga hålrummen i käken för tändernas rötter. Personen måste alltså ha varit tandlös under en längre tid och lyckats överleva utan att ha ätit fast föda. Hos en annan individ har man noterat förändringar i ögonhålorna, nålfin perforeringar eller hål, vilka associeras järnbristanemi. Järnbristanemi kan uppkomma av olika anledningar men ofta samverkar en eller fler faktorer. Undernäring, omfattande blodförlust, diarrésjukdomar, och parasitinfektioner anses dock vara bland de främsta orsakerna. Genom den osteologiska analysen kommer vi således närmare individerna i det annars ganska opersonliga arkeologiska materialet. Tillsammans med den arkeologiska tolkningen kan man också komma fram till spännande slutsatser. Trots att de skelettrester som tillvaratogs vid Påljungshage utsatts för höga temperaturer vid kremeringen, samt att benen var hårt fragmenterade lyckades våra osteologer ändå utvinna en hel del matnyttig information. Lästips Figur 72. Bilden visar en ovanligt väl bevarad kremation från en bronsåldersurna till vänster och ett nästan helt, obränt skelett av människa till höger. Foto: Gabriel Hildebrand, RAÄ. During, Ebba Osteologi: Benens vittnesbörd. Gamleby, Arkeo-förlaget.

7 Påljungshage forntid i Nyköpingstrakten r edakt ör: jonas wikbor g omsl agsbild: gö te göransson omsl aget s baksida: måns sjöber g sau skrifter 22

En viktig del av arkeologens arbete är att förmedla

En viktig del av arkeologens arbete är att förmedla När får vi se arkeologerna fika? lars g holmblad En viktig del av arkeologens arbete är att förmedla den kunskap som grävs fram. I samband med undersökningarna vid Påljungshage arrangerades visningar för

Läs mer

(--'1,I BJÖRKÅ. Osteologisk undersökning av benmaterial från Överlännäs socken, Ångermanland REFERENSEXEMPLAR

(--'1,I BJÖRKÅ. Osteologisk undersökning av benmaterial från Överlännäs socken, Ångermanland REFERENSEXEMPLAR BJÖRKÅ Osteologisk undersökning av benmaterial från Överlännäs socken, Ångermanland (--'1,I '- -:-; _. 0... Rapportserie från Osteologiska enheten, Statens historiska museum Osteologisk rapport 1995:5

Läs mer

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N GRAVEN BERÄTTAR N A M N SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U Malmö Museer Illustrationer Illustration sidan 1 & 3 Erik Lenders, ur Bevægeapparatets anatomi av Finn Bojsen-Møller, Munksgaard Danmark,

Läs mer

Måste man inte ha stort tålamod som arkeo -

Måste man inte ha stort tålamod som arkeo - Så genomförs en arkeologisk undersökning jonas wikborg & roger wikell Måste man inte ha stort tålamod som arkeo - log? Jag skulle då inte orka och pilla med en tandborste hela dagarna. Visserligen är det

Läs mer

Osteologisk analys av skelettmaterialet i gravarna från Gyllins trädgårdar, Husie Malmö

Osteologisk analys av skelettmaterialet i gravarna från Gyllins trädgårdar, Husie Malmö Osteologisk analys av skelettmaterialet i gravarna från Gyllins trädgårdar, Husie Malmö I samband med undersökningarna av Gyllins trädgård 2006 framkom en träkammargrav, en båtgrav och fem flatmarksgravar,

Läs mer

Osteologisk analys av djurbensmaterial från Lockarp

Osteologisk analys av djurbensmaterial från Lockarp Osteologisk analys av djurbensmaterial från Lockarp Annica Cardell Under den osteologiska analysen har benmaterialet identifierats och därefter registrerats i en Access databas. Materialet sammanlagda

Läs mer

Balder Arkeologi och Kulturhistoria

Balder Arkeologi och Kulturhistoria PM Balder Arkeologi och Kulturhistoria Arkeologisk schaktövervakning Ny energibrunn och rörledning Njutångers kyrka Hälsingland 2014 Katarina Eriksson Bild 1. Schaktets sträckning inom kyrkogården i Njutånger.

Läs mer

På platsen för det stora köpcentrat vid Påljungshage

På platsen för det stora köpcentrat vid Påljungshage Gravfältet vid Påljungshage susanna eklund & jonas wikborg Ett helt gravfält under mossa och ljung På platsen för det stora köpcentrat vid Påljungshage låg det tidigare ett forntida gravfält. Det var beläget

Läs mer

500 meter GOTLAND.. Väskinde

500 meter GOTLAND.. Väskinde 2 3 500 meter GOTLAND. Väskinde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A5, A4, A3 A9 A2 A1, A10 20 meter 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 29 BRANDGRAVAR FRÅN VÄSKINDE Osteologisk analys av ben från anläggningarna

Läs mer

Gravmönster under yngre järnåldern

Gravmönster under yngre järnåldern Gravmönster under yngre järnåldern - En jämförelse mellan åländska och svenska gravfält - Figur 1 Gravhögar från yngre järnåldern, Åland. Foto: Mimmi Aunér Högskolan på Gotland Kandidatuppsats i arkeologi

Läs mer

På ett berg i den norra delen av Påljungshage

På ett berg i den norra delen av Påljungshage Eldar på berget området i norr ann vinberg På ett berg i den norra delen av Påljungshage brann eldar i förhistorisk tid. I senare tider har området varit en skog på gränsen mellan byarna Stenbro prästgård

Läs mer

Referenser. Bratt, P. & Grönwall, R. 2012. Gropkeramikerna. Seminarierapport 2011, Nr 6. Stockholms länsmuseum

Referenser. Bratt, P. & Grönwall, R. 2012. Gropkeramikerna. Seminarierapport 2011, Nr 6. Stockholms länsmuseum Referenser Bolin, H. 1999. Nybyggnad tillbyggnad ombyggnad. Om användandet av skärvstens-vallar och kuströsen i Norrland. I: Olausson, M. (red). Spiralens öga. Tjugo artiklar kring aktuell bronsåldersforskning.

Läs mer

Djurbenen från Gyllins trädgårdar

Djurbenen från Gyllins trädgårdar Djurbenen från Gyllins trädgårdar Annica Cardell I samband med undersökningen av boplatslämningar från äldre järnålder inom fastigheten Gyllins trädgårdar framkom 8,5 kg djurben. Merparten av materialet

Läs mer

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê=

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Stadsmuseiförvaltningen ==páç=n=erf OMMSJMQJMS ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Bakgrund Frågan om hur mänskliga kvarlevor som framkommit i samband med

Läs mer

Riseberga 2004. Gravar skadades i samband med renovering. Kontakt. Utgrävning vid Riseberga kloster 2004. Startsida Klostret Loggbok 2010-01-21

Riseberga 2004. Gravar skadades i samband med renovering. Kontakt. Utgrävning vid Riseberga kloster 2004. Startsida Klostret Loggbok 2010-01-21 2010-01-21 Gravar skadades i samband med renovering Under sommaren har Riseberga klosterruin renoverats. På uppdrag av länsstyrelsen lagas murarnas spruckna fogar och murkrönen täcks av skyddande torv

Läs mer

Efter att ha bekantat oss med de enskilda husen

Efter att ha bekantat oss med de enskilda husen Järnålderns människor jonas wikborg Efter att ha bekantat oss med de enskilda husen och gårdarna ska vi nu försöka befolka järnåldersbyn. Vi har hittat kvarlämnat avfall och spår efter byggnader. Men människorna

Läs mer

Innehåll: Vad graven kan berätta, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Vad graven kan berätta

Innehåll: Vad graven kan berätta, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Vad graven kan berätta Orust förhistoria Innehåll: Vad graven kan berätta, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Vad graven kan berätta Vad händer efter döden? Det är en fråga som de flesta människor någon

Läs mer

Vikingatida gård i Ire?

Vikingatida gård i Ire? Vikingatida gård i Ire? Osteologisk analys av benmaterialet från Ire, Hangvar socken, Gotland Osteologisk rapport, augusti 2010 Författare: Astrid Lennblad, Fil. Mag i osteologi Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

2003 års undersökning Norr om väg 695 fanns sammanlagt 13 hus, huvudsakligen fördelade på två gårdslägen. Det södra gårdsläget var beläget invid ett

2003 års undersökning Norr om väg 695 fanns sammanlagt 13 hus, huvudsakligen fördelade på två gårdslägen. Det södra gårdsläget var beläget invid ett Sammanfattning Under 2002 och 2003 genomfördes en stor arkeologisk undersökning vid Kättsta by i Ärentuna socken, Uppsala kommun. Utgrävningen utgjorde ett av de största delprojekten inom ramen för vägbyggnadsprojektet

Läs mer

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor.

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Brev från Sofia (Noaks mamma) Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Hur vet man att det funnits någon som heter Estrid och Jarlabanke? Hur vet man att hon var betydelsefull? Det vet

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. NYTT. Hembygdsförenings fornminnessektion. ISSN 2001-3493. Idag hände det!

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. NYTT. Hembygdsförenings fornminnessektion. ISSN 2001-3493. Idag hände det! FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT ISSN 2001-3493 Nr 11 Årgång 5 maj 2013 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall

Läs mer

Jordbrogravfältet en tvåtusenårig tidsresa

Jordbrogravfältet en tvåtusenårig tidsresa Jordbrogravfältet en tvåtusenårig tidsresa 1 Du står i norra änden av Jordbrogravfältet. De tretton numrerade skyltarna visar dig många av de olika gravtyperna som finns här. Du får också en glimt av människors

Läs mer

E4 Uppland. E4 Uppland Motorväg i forntidsland. E4 Uppland 2002

E4 Uppland. E4 Uppland Motorväg i forntidsland. E4 Uppland 2002 2010-01-20 Motorväg i forntidsland Under åren 2002 2005 pågår ett av Sveriges största arkeologiska projekt. Det är följden av att E4:an mellan Uppsala och Mehedeby ska få en ny sträckning. Motorvägen beräknas

Läs mer

Nybyggnation vid Orlunda skola

Nybyggnation vid Orlunda skola Rapport 2011:101 Arkeologisk utredning, etapp 2 Nybyggnation vid Orlunda skola Invid RAÄ 36 och 66 Orlunda 1:9 Skeda socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M

Läs mer

Årsta STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson Margareta Boije. Vikingatid i

Årsta STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson Margareta Boije. Vikingatid i Vikingatid i Årsta Arkeologisk undersökning av en stensättning, RAÄ 251, Årsta 1:15, Österhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland. Kjell Andersson Margareta Boije Rapport 2001:21 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Sundskogen, Uddevalla, 2008

Sundskogen, Uddevalla, 2008 Uddevalla, arkeologisk undersökning 2008, startsida 2010-01-19 Fem stenåldersboplatser i Sundskogen Uddevalla kommun planerar att bygga bostäder på södra sidan av Byfjorden, i ett område som kallas Sundskogen.

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland Rapport Arkeologiska förundersökningar Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland 1998-1999 Anders Wikström Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet Sigtuna Museum Stora Gatan 55 S-193 30 Sigtuna Tfn: 08/591

Läs mer

Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland.

Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland. KLM dnr 1471/87 LST dnr 11-391-2233-87 Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland. Inledning Undersökningen föranleddes av att markägaren,

Läs mer

Vällsta. En vikingatida stensättning i. Arkeologisk undersökning av en stensättning på gravält RAÄ 84, Ed socken, Upplands Väsby kommun, Uppland.

Vällsta. En vikingatida stensättning i. Arkeologisk undersökning av en stensättning på gravält RAÄ 84, Ed socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. En vikingatida stensättning i Vällsta Arkeologisk undersökning av en stensättning på gravält RAÄ 84, Ed socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Richard Grönwall Rapport 2004:7 En vikingatida stensättning

Läs mer

Arkeologisk undersökning av en medeltida begravningsplats och boplats från järnåldern, raä 23 och 97 Torsåkers socken, Ångermanland. Del 1 och 2.

Arkeologisk undersökning av en medeltida begravningsplats och boplats från järnåldern, raä 23 och 97 Torsåkers socken, Ångermanland. Del 1 och 2. Rapport 2003:4 Arkeologisk undersökning av en medeltida begravningsplats och boplats från järnåldern, raä 23 och 97 Torsåkers socken, Ångermanland. Del 1 och 2. Fornlämning, Raä 23 Fastighet, Hjärtnäs

Läs mer

Bilagor. Bilaga 1. Gravbeskrivningar A523. Figur 62. Lodfoto över A523 med gravens avgränsning markerad. Skala 1:40.

Bilagor. Bilaga 1. Gravbeskrivningar A523. Figur 62. Lodfoto över A523 med gravens avgränsning markerad. Skala 1:40. Bilagor Bilaga 1. Gravbeskrivningar A523 Ingående objekt Brandlager (8176), kantkedja (1000536), mantel (8594), stenkrets (1000535). Övergripande beskrivning Typ: Grav Undertyp: Lergrav Form: Oregelbundet

Läs mer

Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg UV RAPPORT 2014:72 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg Västra Götalands län, Västergötland, Göteborg stad och socken, kvarteret Rådhuset (Tyska kyrkan), Göteborg 216 Viktor

Läs mer

Fornlämningar i Foss

Fornlämningar i Foss Fornlämningar i Foss Arkeologi och förmedling på Tungenäset Linnea Nordell och Christina Toreld Rapport 2005:78 1 2 Manusförfattare Linnea Nordell och Christina Toreld Layout och grafisk design Gabriella

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

DET ARKEOLOGISKA ÄVENTYRET

DET ARKEOLOGISKA ÄVENTYRET DET ARKEOLOGISKA ÄVENTYRET Gabriel Orozco, Sköldpaddsten, 2013 Gabriel Orozco. Courtesy of the artist and the Marian Goodman Gallery, New York. Foto: Markus Tretter/Kunsthaus Bregenz Tidsåtgång: cirka

Läs mer

Undersökningens syften. Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö. Tidigare undersökningar i Ekshärad

Undersökningens syften. Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö. Tidigare undersökningar i Ekshärad Innehållsförteckning Inledning... 2 Undersökningens syften... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 3 Tidigare undersökningar i Ekshärad... 3 Undersökningen... 5 Begravningssätt och bevaringsförhållanden...

Läs mer

Västnora, avstyckning

Västnora, avstyckning ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 Västnora, avstyckning RAÄ Västerhaninge 150:1, 158:1, 165:1, Västnora 4:23, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Tomas Ekman

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Bilaga 8. Stenhantverk och redskap vid Skeke

Bilaga 8. Stenhantverk och redskap vid Skeke Bilaga 8. Stenhantverk och redskap vid Skeke Av Karl-Fredrik Lindberg, UV I denna bilaga kommer artefakter av bergart, kvarts och flinta att främst beskrivas, vissa kategorier kommer att analyseras och

Läs mer

Osteologisk analys av skelettmaterial från gravar i S:t Larsparken, Linköping.

Osteologisk analys av skelettmaterial från gravar i S:t Larsparken, Linköping. Appendix 1. Osteologisk analys - Caroline Arcini Appendix 1. Osteologisk analys Caroline Arcini Osteologisk analys av skelettmaterial från gravar i S:t Larsparken, Linköping. Caroline Arcini Omkring år

Läs mer

Lingsbergs gamla skola

Lingsbergs gamla skola En mittblocksgrav vid Lingsbergs gamla skola Arkeologisk undersökning av RAÄ 241:3 i Vallentuna kommun och socken, Uppland Rapport 2010:41 Lars Andersson En mittblocksgrav vid Lingsbergs gamla skola Arkeologisk

Läs mer

Ölmevalla 180, boplats

Ölmevalla 180, boplats , arkeologisk undersökning 2008, startsida RAÄ 180 forntida område vid Kvarnkullen i Ölmevalla socken För två- till tretusen år sedan låg bosättningar som tillhörde åkerbrukare nära kullens krön. I utkanten

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. Copyright: NYTT ISSN 2001-3493 www.creativecommons.se Nr 13 Årgång 7 maj 2015 Text, bild,

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Undersökning: Arkeologisk förundersökning Lst:s dnr: 431-34785-2012 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 257/13 917 Ansvarig för

Läs mer

Nära kompanjoner i livet och döden

Nära kompanjoner i livet och döden Hunden under forntiden 3 TEXT: ELISABETH IREGREN & KRISTINA JENNBERT Denna artikel kan ses som en fortsättning på de artiklar som Hundsport publicerat i nummer 3 och 4/2014 om hundens härstamning och historia.

Läs mer

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 Rapport Arendus 2015:25 STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DNR 431-1973-15 Stenkumla socken Region Gotland Gotlands län 2016 Christian Hoffman Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Kumla bytomt Kumla bytomt i Botkyrka socken. Kumla bytomt, arkeologisk undersökning 2008, husgrunder och gravar, startsida

Kumla bytomt Kumla bytomt i Botkyrka socken. Kumla bytomt, arkeologisk undersökning 2008, husgrunder och gravar, startsida , arkeologisk undersökning, husgrunder och gravar, startsida Visningar för allmänheten 14 maj kl. 18.00 Samling: Vid bodarna på utgrävningsplatsen (mellan BAUHAUS och ICA-Maxi). Arrangör: Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Dragonbacken STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Margareta Boije Rapport 2001:14. Gravfältet vid

Dragonbacken STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Margareta Boije Rapport 2001:14. Gravfältet vid Gravfältet vid Dragonbacken Osteologisk analys i samband med slutundersökningen av gravfält RAÄ 20+67, Kalvshälla, Järfälla socken och kommun, Uppland Margareta Boije Rapport 2001:14 Del 3 STOCKHOLMS LÄNS

Läs mer

Farfar ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Farfar ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN HANS PETERSON ORDLISTA inte helt oväntat (sid 3, rad 2), ingen överraskning begravningen (sid 4, rad 1), när de döda läggs i jord eller bränns upp äger rum (sid 4, rad 1), är,

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. Copyright: NYTT ISSN 2001-3493 www.creativecommons.se Nr 4 Årgång 7 maj 2015 Text, bild,

Läs mer

Forntiden i Rosengård

Forntiden i Rosengård Forntiden i Rosengård I Rosengårdsområdet har många fynd från forntiden gjorts. När man har grävt i jorden har man hittat saker, redskap, som visar att människor har bott i området för ca. 6000 år sedan.

Läs mer

Snäckstavik. Rapport 2010:35 Göran Werthwein

Snäckstavik. Rapport 2010:35 Göran Werthwein Snäckstavik Arkeologisk förundersökning (schaktkontroll) vid Snäckstavik, intill RAÄ 102:1 och 580:1-3, Grödinge socken och Botkyrka kommun, Södermanland Rapport 2010:35 Göran Werthwein Snäckstavik Arkeologisk

Läs mer

Hammarängen. Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland

Hammarängen. Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Hammarängen Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Rapport 2007:21 Åsa Berger Hammarängen Särskild arkeologisk utredning inom

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

Gilltuna där man följde traditionen

Gilltuna där man följde traditionen Gilltuna där man följde traditionen Den första storskaligt undersökta tuna-gården Särskild arkeologisk undersökning av boplatslämningar från förromersk järnålder till vikingatid. Fornlämningar Västerås

Läs mer

Repatriering på gott och ont : debatt om utlämning av benmaterial Berggren, Åsa Fornvännen 2005(100):4, s. [281]-283

Repatriering på gott och ont : debatt om utlämning av benmaterial Berggren, Åsa Fornvännen 2005(100):4, s. [281]-283 Repatriering på gott och ont : debatt om utlämning av benmaterial Berggren, Åsa Fornvännen 2005(100):4, s. [281]-283 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2005_281 Ingår i: samla.raa.se Debatt Repatriering

Läs mer

Öjaby 169. Osteologisk analys. Osteologisk analys av benmaterial från RAÄ 169. Öjaby socken i Växjö kommun Kronobergs län

Öjaby 169. Osteologisk analys. Osteologisk analys av benmaterial från RAÄ 169. Öjaby socken i Växjö kommun Kronobergs län Osteologisk analys Öjaby 169 Osteologisk analys av benmaterial från RAÄ 169 Öjaby socken i Växjö kommun Kronobergs län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:46 Anna Kloo Andersson Osteologisk

Läs mer

Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan

Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:19 Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 232:1 Kv. Kol 15, Sturegatan Västerås domkyrkoförsamling

Läs mer

Birka STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. En dubbelbegravning på

Birka STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. En dubbelbegravning på En dubbelbegravning på Birka Arkeologisk undersökning och restaurering av en skadad stensättning på Hemlanden, Raä 118, Björkö 5:1, Adelsö socken, Ekerö kommun, Uppland. Kjell Andersson Göran Werthwein

Läs mer

Stenåldern. * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr *

Stenåldern. * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr * Stenåldern * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr * När det blev varmare smälte isen så sakta. Lite för varje år. Sten och grus var allt som fanns kvar när isen hade smält. Först började det växa

Läs mer

Anneröd 2:3 Raä 1009

Anneröd 2:3 Raä 1009 Arkeologisk förundersökning Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömstads kommun Bohusläns museum 2005:5 Robert Hernek Arkeologisk förundersökning, Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömslads kommun Ur allmsnt

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Stenens gravar. Folkvandringstiden och vikingatiden på Valhallavägen. Särskild arkeologisk undersökning

Stenens gravar. Folkvandringstiden och vikingatiden på Valhallavägen. Särskild arkeologisk undersökning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:23 Stenens gravar Folkvandringstiden och vikingatiden på Valhallavägen Särskild arkeologisk undersökning Sollentuna 285:1 Stenen 2 Sollentuna socken och kommun Stockholms

Läs mer

UTGRÄVNING 1. Använd faktabladen för att svara på frågorna! B U N K E F L O S T R A N D

UTGRÄVNING 1. Använd faktabladen för att svara på frågorna! B U N K E F L O S T R A N D UTGRÄVNING 1 Öst Syd Vä s t B U N K E F L O S T R A N D Nord Morgonen var kylig. Det var första dagen på den nya utgrävningen. Ett arbetslag med arkeologer höll på att ta fram alla redskap. Utgrävningen

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad Rapport 2011:98 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad RAÄ 15 Bankeberg 5:23 Rappestads socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors

Läs mer

Känslor väcker engagemang, nyfikenhe väcker

Känslor väcker engagemang, nyfikenhe väcker Arkeolog för en dag sara zhovnartshuk Känslor väcker engagemang, nyfikenhe väcker frågor och möjligheter ger inspiration. Jag kastade mig in i en värld där nutid möter dåtid och där en väldigt gammal vardag

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:6 Edsberg kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke Ulf Alström Edsberg kyrka Särskild arkeologisk

Läs mer

Ett fågeltorn vid Ladugårdssjön

Ett fågeltorn vid Ladugårdssjön Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:94 Ett fågeltorn vid Ladugårdssjön Arkeologisk utredning, etapp 2 Strömsholm 8:1 Kolbäcks socken Västmanland Anna-Lena Hallgren Ett fågeltorn vid Ladugårdssjön Arkeologisk

Läs mer

Inför besöket. Sista stunden

Inför besöket. Sista stunden Sista stunden Inför besöket Sista stunden Som djurägare kommer de flesta av oss till den dag då vi måste fatta det avgörande beslutet att låta vår familjemedlem få somna in. Oavsett anledningen är det

Läs mer

Aktiviteter vid impediment

Aktiviteter vid impediment Aktiviteter vid impediment Boplatslämningar i åkermark. Arkeologisk utredning inför byggnation av industri- och kontorslokaler. Källstalöt 1:3, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU

Läs mer

Rapport 2012:26. Åby

Rapport 2012:26. Åby Rapport 2012:26 Åby Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll intill fornlämning RAÄ 168:1 och 169:1 inom fastigheten Åby 1:4, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland. Tove Stjärna Rapport

Läs mer

Osteologisk analys av en vikingatida brandgrav vid Gåsån Täveldalen, Undersåkers sn, Åre kommun, Jämtlands län. Reports in osteology 2010:5

Osteologisk analys av en vikingatida brandgrav vid Gåsån Täveldalen, Undersåkers sn, Åre kommun, Jämtlands län. Reports in osteology 2010:5 Osteologisk analys av en vikingatida brandgrav vid Gåsån Täveldalen, Undersåkers sn, Åre kommun, Jämtlands län. Reports in osteology 2010:5 Boethius, Adam Publicerad: 2010-01-01 Link to publication Citation

Läs mer

Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög

Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög Rapport 2007:70 Arkeologisk förundersökning Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög RAÄ 12 Ödeshögs socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Mattias Schönbeck Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

VA vid Ledberg och Lindå vad

VA vid Ledberg och Lindå vad Rapport 2010:102 Arkeologisk förundersökning VA vid Ledberg och Lindå vad RAÄ 8 Ledberg 6:1 och 10:1 m fl Ledbergs socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä

Läs mer

Schaktning för avlopp i Årdala

Schaktning för avlopp i Årdala Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:74 Schaktning för avlopp i Årdala Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Årdala 106:1 Sannerby 2:8 Årdala socken Flens kommun Södermanlands

Läs mer

Varnhem. innan munkarna kom

Varnhem. innan munkarna kom Tony Axelsson Maria Vretemark Varnhem innan munkarna kom Varnhem innan munkarna kom så kallas det arkeologiska projekt som Västergötlands museum genomförde i Varnhem åren 2005-2008. Det övergripande syftet

Läs mer

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län Linneberg 1:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:39 Jörgen

Läs mer

UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Västergötland Gökhems socken Landbogården 11:1 RAÄ 17 Undersökning av en gånggrift 1987

UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Västergötland Gökhems socken Landbogården 11:1 RAÄ 17 Undersökning av en gånggrift 1987 UNDERSÖKNINGSRAPPORT Västergötland Gökhems socken Landbogården 11:1 RAÄ 17 Undersökning av en gånggrift 1987 Lars Bägerfeldt Projektet Sveriges Megalitgravar Arkeologiska institutionen Stockholms Universitet

Läs mer

Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7

Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7 Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7 Dnr 423-1780-2003 Kart- och ritmaterial Maj-Lis Nilsson. Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, 801 82 Gävle. Dnr L 1999/3.

Läs mer

Schaktkontroll Spånga

Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll, RAÄ Spånga 79:1 och 192:1, Akalla 4:1, respektive Bromsten 8:1 och 9:2, Stockholms kommun, Uppland.

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland ArkeoDok Rapport 2008:2 Bakgrund I samband med omläggning av ett större område från skogsmark

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer

Ny villa i Hässelstad

Ny villa i Hässelstad Rapport 2009:40 Arkeologisk förundersökning Ny villa i Hässelstad Intill RAÄ 141 Hässelstad 1:2 Skärkind socken Norrköpings kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Arkeologisk rapport 2005:41 Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Säve 388 och 389 Albatross golfbana, Trollered 1:1 Boplatser Förundersökning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT

Läs mer

Avrättningsplatsen i Hamneda

Avrättningsplatsen i Hamneda Avrättningsplatsen i Hamneda Arkeologisk efterundersökning RAÄ 333 Hamneda socken Ljungby kommun Kronobergs län Martin Hansson med bidrag av Caroline Arcini och Lars Winroth Smålands museum Smålands museum

Läs mer

Stora Karlsö tidernas ö en kulturhistorisk pärla med forskningspotential

Stora Karlsö tidernas ö en kulturhistorisk pärla med forskningspotential Rita Larje Stora Karlsö tidernas ö en kulturhistorisk pärla med forskningspotential För att vara ett så litet område har Stora Karlsö ovanligt många spännande förhistoriska spår. Från en hög punkt på ön

Läs mer

UPPTÄCK FORNTIDENS SÄFFLE Rundtursförslag

UPPTÄCK FORNTIDENS SÄFFLE Rundtursförslag UPPTÄCK FORNTIDENS SÄFFLE Rundtursförslag Foto: Hans Olsson En resa som sträcker sig 3000 år tillbaka i tiden till intressanta forntida monument. Foldern är sammanställd av Hans Olsson, arkeolog, Värmlands

Läs mer

Bondestenåldern. 4200 år före Kristus - 1800 år före Kristus

Bondestenåldern. 4200 år före Kristus - 1800 år före Kristus Bondestenåldern 4200 år före Kristus - 1800 år före Kristus Människorna blev fler och fler. Man kom på ett nytt sätt att skaffa mat. Om man sådde frön från vilda växter i jorden och väntade till våren,

Läs mer

Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5

Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5 Rapport 2007:103 Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5 RAÄ 47 och 48 Tingstads socken Norrköpings kommun Östergötlands

Läs mer

Påljungshage. kremerat, paketerat och respekterat. Ett gravfält från yngre bronsålder-äldre förromersk järnålder

Påljungshage. kremerat, paketerat och respekterat. Ett gravfält från yngre bronsålder-äldre förromersk järnålder Påljungshage kremerat, paketerat och respekterat Ett gravfält från yngre bronsålder-äldre förromersk järnålder Förundersökning och särskild undersökning Helgona 220, Stenbro 1:8, Helgona socken, Nyköpings

Läs mer

För snart 6 000 år sedan satt människor och rensade

För snart 6 000 år sedan satt människor och rensade En stenåldersboplats vid Påljungshage marcus eriksson, jonas wikborg och roger wikell I en liten fiskehamn För snart 6 000 år sedan satt människor och rensade fisk och styckade sälar vid Påljungshage.

Läs mer

Gör en arkeologisk undersökning på skolan

Gör en arkeologisk undersökning på skolan Gör en arkeologisk undersökning på skolan Bli arkeolog för en dag. Ett spännande fynd har gjorts på er skolgård. Eleverna får hjälpa Regionmuseets arkeolog med en utgrävning. Någonting har hänt på platser

Läs mer

De djurben som hittades vid undersökningarna

De djurben som hittades vid undersökningarna Jakt och fiske ola korpås De djurben som hittades vid undersökningarna kom framförallt från husdjuren ko och får, men det fanns också ett mindre inslag av ben från hare, gädda och abborre. Detta visar

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Döden i den bräckta lagunen bland hundar och barn i Skateholm

Döden i den bräckta lagunen bland hundar och barn i Skateholm Döden i den bräckta lagunen bland hundar och barn i Skateholm Inledning Mesolitisk forskning skiljer sig traditionellt sett från såväl paleolitisk som neolitisk forskning i fråga om metodologiska och teoretiska

Läs mer

Heda 2009. Sten-, brons- och järnålder nära Heda i Östergötland. Heda, arkeologisk undersökning 2009, startsida. Startsida Loggbok Kontakt

Heda 2009. Sten-, brons- och järnålder nära Heda i Östergötland. Heda, arkeologisk undersökning 2009, startsida. Startsida Loggbok Kontakt Heda, arkeologisk undersökning 2009, startsida 2010-01-19 Sten-, brons- och järnålder nära Heda i Östergötland Under våren kommer sex olika fornlämningar att undersökas i samband med ett planerat industriområde,

Läs mer