Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg"

Transkript

1 UV RAPPORT 2014:72 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg Västra Götalands län, Västergötland, Göteborg stad och socken, kvarteret Rådhuset (Tyska kyrkan), Göteborg 216 Viktor Svedberg

2

3 UV RAPPORT 2014:72 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg Västra Götalands län, Västergötland, Göteborg stad och socken, Kvarteret Rådhuset (Tyska kyrkan), Göteborg 216 Dnr Viktor Svedberg

4 Riksantikvarieämbetet, arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Väst) Kvarnbygatan Mölndal Tel.: Fax: e-post: e-post: Riksantikvarieämbetet UV Rapport 2014:72 Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2012/0744. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning. Bildredigering Lena Troedson Layout Lena Troedson Omslag Vy över Tyska kyrkan från Södra Hamngatan. Foto: Viktor Svedberg. Tryck/utskrift Elanders Sverige AB, 2014

5 Innehåll Bakgrund och förutsättningar 5 Gravar under den nya parkeringsytan 9 Grav 1 9 Grav 2 12 Grav 3 13 Grav 4 14 Ben i ledningsschakten 14 Administrativa uppgifter 16 Bilagor 17 Bilaga 1. Gravar från Tyska kyrkan rapport över osteologisk analys utförd av Caroline Ahlström Arcini 17 Bilaga 2. Anläggningstabell över undersökta gravar 20 Bilaga 3. Fyndtabell över metallfynd, samt kranier/käkar och annat löst benmaterial i anslutning till de undersökta gravarna 21

6 Älvängen Kungälv Säve Angered Torslanda Tyska kyrkan Göteborg Öjersjö Göteborg Mölnlycke Kållered NORGE Lindome Särö Tyska kyrkan Göteborg Kungsbacka Onsala Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utsnitt ur GSD-Översiktskartan, blad 17 Göteborg (skala 1: ), och GSD-Sverigekartan. 4 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

7 Till följd av dräneringsarbeten i samband med ombyggnad och renovering av rådhuset vid Gustav Adolfs torg i Göteborg utfördes våren 2013 en förundersökning i anslutning till Christine kyrka, även kallad Tyska kyrkan. Undersökningen kom dels att omfatta ett cirka 30 meter långt schakt längs baksidan av rådhuset omedelbart öster om kyrkan, dels en cirka 50 kvadratmeter stor ny parkeringsyta norr om kyrkan. Norr om kyrkan påträffades förutom en hel del omrört skelettmaterial också fyra ytliga och delvis intakta gravar som kom att undersökas. Även öster om kyrkan påträffades mängder människoben, i form av bland annat stora ansamlingar av kranier och annat skelettmaterial. Detta har inte undersökts utan endast återdeponerats eftersom det var omblandat och måste ha kommit från tidigare bortgrävda gravar på annat ställe vid kyrkan. Bakgrund och förutsättningar Förundersökningen vid Tyska kyrkan har gjorts i form av schaktnings övervakning i samband med anläggande av en ny parkering norr om kyrkan och schaktning för ny dagvattenledning på baksidan av Rådhuset, det vill säga omedelbart öster om kyrkan (figur 2 3). Den nya parkeringen omfattade en yta av cirka 5 10 meter ute i gräsmattan strax norr om kyrkan. Ytan skulle då schaktas av ner till drygt 0,5 meters djup för att sedan grusas upp. Redan ytligt omedelbart under matjorden och ner i underliggande jordlager framkomma det en hel del kringspridda mäniskoben och några kisthandtag. Dessa har nu till stor del samlats in och återdeponerades i en för ändamålet nyanlagd bengrop omedelbart utanför det nordöstra hörnet av parkeringen. Förutom alla lösa benrester så kunde vi också identifiera två mer eller mindre intakta vuxengravar, samt en barngrav där benen bedömdes ligga i ursprungligt läge. Dessutom inmättes en tydlig nergrävning för en kista som frånsett lite spridda ben visade sig vara fyndtom. I en av vuxengravarna fanns också smärre ben från ett spädbarn (figur 4). Samtliga gravar framkom redan ett par decimeter ovanför den planerade schaktbotten. För att undvika risken att stöta på ytterligare gravar så beslutades därför att man inte skulle gräva ner till ursprungligt planerat djup utan istället att höja upp parkeringsytan. Därvid kunde vi begränsa oss till inmätning dokumentation och utgrävning av enbart de fyra redan identifierade gravarna. Skeletten har beskrivits med utgångspunkt från det standardprotokoll som osteologerna vanligtvis använder, varefter benen tillvaratagits och skickats till Lund för osteologisk analys. Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 5

8 Hultmans holme Gullbergsvass Göteborg Nordstaden Östra Nordstaden Göta älv FU-område Stora Hamnkanalen Gustav Adolfs torg Inom Vallgraven Vallgraven Otterhällan Gustavi Domkyrka Heden Pustervik Rosenlundskanalen Haga Haga kyrka Vasastaden Lorensberg Vasa kyrka m Kommendantsängen Figur 2. Förundersökningsområdet markerat på utsnitt ur GSD-Fastighetskartan, blad 07B 0e Göteborg. Skala 1: Olivedal 6 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg Annedal Landala Landalakapellet

9 FU kyrkogård FU AK 0 10 m Figur 3. Tyska kyrkans tomt med de två undersökningsområdena markerade. Skala 1:500. Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 7

10 FU kyrkogård Grav 4, kista Grav 3, spädbarn Mynt Metallknapp? Käke Grav 1, vuxen Grav 2, käke 0 1 m Figur 4. Schaktplan med de fyra gravarna markerade. Skala 1:50. 8 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

11 Gravar under den nya parkeringsytan Grav 1 Grav 1 (A300) utgjordes av ett relativt välbevarat vuxenskelett utan någon tydlig nergrävning för en kista. Framförallt saknades en hel del av bröstkorgen, samt förutom underkäken även själva kraniet (figur x) Strax ovanför den dödes vänstra skuldra framkom också fragmentariska rester av ett barnskelett (figur 5 8). Den osteologiska analysen visar att den gravlagda är en man med en ålder av ungefär 25 år, samt ben från ett spädbarn på cirka 0 3 månader (se bifogad osteologisk rapport). Att det rör sig om en man innebär att det inte nödvändigtvis behöver finnas ett samband mellan de två individerna utan att spädbarnsbenen tillkommit i ett senare samanhang. I samband med framrensning av graven tillvaratogs ett kisthandtag och tre små kvadratiska metallbleck som kan ha varit någon form av kistdekoration. Vidare påträffades ett litet runt silverliknande föremål (cirka 1 cm stort) som låg invid den dödes vänstra hand. Troligen är det ett fragment av en knapp, eller möjligen ett tunt brakteatliknande silvermynt. Nära intill Figur 5. Grav 1, före framrensning och med myntet vid gravens huvudände. Figur 6. Grav 1, efter framrensning. Invid plastpåsen låg lite av de ben som utgjort ett spädbarn. Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 9

12 den dödes saknade kranium hittades också ett ¼ skilling kopparmynt från 1806 präglat med Gustaf 4:e Adolf och med korslagda dalpilar. Ovanstående föremål (figur 8a e) har tillvaratagits och även röntgen fotograferats på SVK. Figur 7. Grav 1, med den dödes halsparti och underkäke. Figur 8. Grav 1 med det knappliknande föremålet vid den dödes vänstra hand. 10 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

13 Figur 9. De olika små metallföremålen från grav 1. Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 11

14 Grav 2 Grav 2 (A306) utgjordes av ett relativt välbevarat vuxenskelett utan någon tydlig nergrävning för en kista. Av kraniet återstod endast underkäken och likaså saknades bland annat ena armen och ett underben (figur 10 12). Den osteologiskan analysen visar att den gravlagda är en kvinna med en ålder av högst 35 år (se bifogad osteologisk rapport). Figur 10. Grav 2, före framrensning (ovan). Figur 11. Grav 2, efter framrensning (ovan, till höger). Figur 12. Närbild av huvudänden i grav 2 (till höger). 12 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

15 Grav 3 Grav 3 (A311) utgjordes av en cirka 0,4 9,7 meter stor nergrävning med fragmentariska kistrester i den norra kanten av graven. I den västra änden av graven fanns fragmentariska rester av ett spädbarnskelett i form av bland annat revben kotor och ett krossat kranium (figur 13 15). Den osteologiska analysen har Visat att det rör sig om ett cirka 0 3 månaders spädbarn (se bifogad osteologisk rapport). Figur 13. Grav 3, med ben från ett spädbarn i gravens huvudände, samt med omrörda ben uppe på kanten av graven (till vänster). Figur 14. Närbild av benen i grav 3 (nedan, till vänster). Figur 15. Rester av kistan i den norra kanten av grav 3 (nedan). Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 13

16 Grav 4 Grav 4 (A316) utgjordes av en cirka 0,5 1,7 meter stor och relativt tydlig avfärgning efter en kista och med ställvis något bevarat multnat trä. Fyllningen i graven innehöll inget skelett utan endast spridda ben och avvek därmed heller inte från den omgivande marken som också innehöll en hel del spridda ben. Den osteologiska analysen av de spridda benen i grave visar att den innehöll ben både från ett spädbarn och ben från ett lite äldre barn om cirka 2 år (se bifogad osteologisk rapport). Inte heller här går det att säga om det finns något samband mellan de två individerna. Figur 16. (a-c) Tre olika ansamlingar av ben och skallar i schaktet bakom rådhuset öster om kyrkan. Ben i ledningsschakten Vid schaktningarna för dagvatten utmed rådhusets västra fasad och omedelbart öster om kyrkan framkom inga gravar men däremot en hel del spridda ben samt några mer samlade deponier med ben i total oordning. (figur 16a c). Bland annat påträffades ben i form av 6 7 mer eller mindre välbevarade kranier. Allt tydde dock på att allt benmaterial är sekundärt deponerat och att de endera kommit med fyllnadsmassor i samband med rådhusbygget, alternativt att det är sekundärt begravt vid något annat tillfälle. Kranierna och övriga ben som tillvaratogs i schaktet invid rådhuset återbegravdes i en annan bengrop invid den östra kanten av den nyanlagda parkeringen. a. 14 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

17 b. c. Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 15

18 Administrativa uppgifter Riksantikvarieämbetets dnr: Länsstyrelsens dnr: Riksantikvarieämbetets projektnr: Intrasisprojekt: UV Undersökningstid: maj Projektgrupp: Viktor Svedberg, Bengt Nordqvist och Glenn Johansson. Exploateringsyta: cirka 50 kvadratmeter plus cirka 30 löpmeter. Undersökt yta: cirka 50 kvadratmeter plus cirka 30 löpmeter. Läge: GSD-Fastighetskartan, blad 07B 0e Göteborg. Koordinatsystem: Sweref 99 TM. Höjdsystem: Rikets, RH 00. Dokumentationshandlingar som förvaras i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), RAÄ, Stockholm: 20 foton med Unr 4979_1 20. Fynd: F1 F9 förvaras på Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Väst) i väntan på beslut om fyndfördelning. 16 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

19 Bilagor Bilaga 1. Gravar från Tyska kyrkan rapport över osteologisk analys utförd av Caroline Ahlström Arcini I samband med en schaktningsövervakning vid Tyska kyrkan undersöktes fyra gravar. Benmaterialet är bra bevarat men gravarna var störda varför stora delar av skeletten saknas i vissa av gravarna. Ingen av gravarna innehöll ett komplett skelett vilket bland annat kan bero på att de grävts sönder i samtiden, i samband med anläggandet av nya gravar. Detta är speciellt vanligt beträffande barngravar då deras kroppar förmultnar snabbare. Sammanlagt har det tillvaratagna skelettmaterialet visat att vi funnit benen från två vuxna och fyra barn. Båda de vuxna har dött unga, mannen i en ålder av år och kvinnan något äldre men under 35 år. Bland de fyra barnen var tre spädbarn i åldern 0 3 månader och ett var ett barn som dött i en ålder av 2 år. För de två vuxna individerna har kroppslängd kunnat beräknas mannen var 175,3 och kvinnan 164 cm, det vill säga något över medellängd för 1600-talet. Hos den vuxna kvinnan och det tvååriga barnethar förekomst av karies konstaterats. I övrigt har inga sjukliga förändringar noterats i skeletten, vilket oftast inte är att vänta eftersom de dog unga och majoritetet av de sjukdomar som vi ser i skelettvävnad är kroniska tillstånd där individerna levt en tid med sin sjukdom. På flera av skeletten sågs gröna fläckar, vilka sannolikt orsakats av ärgade svepnålar i koppar. Hos ett av barnen i grav 4, vilket av dem går inte att säga eftersom det påträffades löst bland benen, hittades snurrade metalltrådar i formen av en blomma eller rosett, det vill säga delar av dekorationer som lagts ner på den döde i samband med begravningen. Denna form av dekorationer har tidigare förekommit i till exempel i och 1700-talsgravar, bland annat barngravar, från Domkyrkoparken i Linköping. Gravmaterialet från schaktningsövervakningen är litet och några generella slutsatser om den grupp som hörde till denna församling kan inte dras. Materialet utgör däremot ett viktigt komplement till det som tidigare kommit fram, där antalet barngravar bland annat varit få, och tillsammans kommer de att bidra till kunskapen om begravningsseder och hälsotillstånd vid den tiden. Ingen av barn- gravarna uppvisade dock spår efter Kristibrud kransar, en krans av lingonblad med stomme av koppartråd som lades på huvudet på de flickor och kvinnor som dog innan de var gifta. En sed som kom från Tyskland till Danmark och Sverige vid denna tid. Materialet är dock väldigt litet. Grav 1 I denna grav är stor del av skelettet bevarat, dock saknas större delen av skallen och käkarna endast ett fragment av okbenet och två tänder är bevarade. Stor del av bäckenet är bevarat så även den främre bäckenfogen (pubissymfysen). Båda de könsindikerande kriterierna på bäckenet incisura ischiadica major och pubisvinkeln är smala vilket visar att den gravlagde var en man. Ytan på pubissymfysen har fortfarande ett räfflat mönster, vilket indikerar att den gravlagde var mellan år, även Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 17

20 tillväxtzonerna på nyckelbenen är öppna vilket konfirmerar att det rör sig om en ung individ. Båda lårbenen är bevarade och mätbara och (vänster lårben 479 mm och höger lårben 474 mm), detta ger en kroppslängd på 175,3 cm. På bäckenbenen och på höger lårben ses avlånga gröna markeringar, sannolikt spår efter svepnålar. I denna grav påträffades också ben (underkäke med tandanlag, nyckelben och ett tinningben) från ett spädbarn. Utvecklingen av tandanlagen och storleken på strålbenet 57 mm i underarmen indikerar att barnet var mellan 0 3 månader vid sin död. Grav 2 Liksom i grav 1 var en stor del av skelettet från denna individ bevarat, skallen saknas dock men underkäken finns. Det könsindikerande kriteriet på bäckenet incisura ischiadica major är vid, vilket visar att den gravlagda var en kvinna. De kvarvarande kindtänderna vilka utgörs av första molaren i både höger och vänster underkäke uppvisar endast ett mindre slitage men samtidigt har andra molarerna gått förlorade redan före döden, eventuellt utdragna. Eventuellt har det även funnits en visdomstand i höger underkäke och i så fall har även denna tappats innan hon dog. Att kvinnan haft tandlossningsproblem syns tydligt på framförallt framtänderna där käkbenet dragit sig tillbaka så att en stor del av rötterna är synliga. På de falska kindtänderna i höger del av underkäken syns ett hårt slitage delvis på den delen av tänderna som är vänd mot kinden. Detta beror sannolikt på ett snett bett och att personen gnisslat tänder. På båda första molarerna i underkäken samt på en lös hörntand från överkäken finns kariesangrepp på övergången mellan krona och rot. Bedömningen av kvinnans ålder är svårare än mannen i grav 1 men sannolikt var hon högst 35 år vid sin död. Båda lårbenen är bevarade (höger 427 mm och vänster 440 mm), vilket ger en kroppslängd på 164 cm. Liksom hos mannen i grav 1 ses grönfärgning men inte på bäckenben och lårben utan på andra halskotan. Grav 3 I denna gravpåträffades en stor del av skelettet från ett spädbarn. Storleken på underkäke, utvecklingen av tandanlagen och storleken på ett av de ben som bildar basen av skallen (pars basilaris bredd 15,8 längd 17,2) indikerar att den gravlagda var mellan 0 3 månader vid sin död. På kranium, revben, kotor och underkäke ses gröna partier som efter ärgad koppar, förmodligen från svepnålar. Grav 4 I denna grav fanns ben efter två barn. Det ena barnet är endast representerat av kraniet med del av höger över- och underkäke med tänder och tandanlag. Utifrån utvecklingen av tandanlagen indikerar det att barnet var omkring två år vid sin död. Tre av de framkomna mjölktänderna bär 18 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

21 spår efter karies. Både på under-och överkäken finns gröna partier som efter ärgad koppar. Beträffande det andra barnet så är detta endast representerat med ben från en överarm, underarmarna från ena armen, revben, en kota, skulderblad och ben från skallen (basen och tinningbenet). Längden på benen från överarmen 71 mm och underarmsbenen strålbenet 57 mm och armbågsbetet 65 mm indikerar att barnet var i samma ålder som individen i grav 1 det vill säga 0 3månader. Bland benen till dessa två sistnämnda barn påträffades små snurrade trådar i metall som satt ihop som en blomma eller rosett. Liknande begravningsutsmyckning har bland annat påträffats i samtida gravar från Domkyrkoparken i Linköping (Tagesson 2005) och i Louise Hagbergs bok om svensk folktro i samband med död och begravning ((Hagberg 1937). Referenser Hagberg, L När döden gästar: svenska folkseder och svensk folktro i samband med död och begravning. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Tagesson, G Liunga.kaupinga: kulturhistoria och arkeologi i Linköpingsbygden red. Anders Kaliff & Göran Tagesson. Serie: Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter, Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 19

22 Bilaga 2. Anläggningstabell över undersökta gravar IntrasisId Name Typ av anläggning Undertyp Form Längd (m) Bredd (m) Orientering 300 Grav 1 dubbel Skelettgrav Träkista Rektangulär 1,8 0,45 Väst 306 Grav 2 Skelettgrav Träkista Rektangulär 1,8 0,45 Väst 311 Grav 3 Spädbarn Skelettgrav Träkista Rektangulär 0,7 0,35 Väst 316 Grav 4 Skelettgrav Träkista Rektangulär 1,65 0,5 Väst 20 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

23 Bilaga 3. Fyndtabell över metallfynd, samt kranier/käkar och annat löst benmaterial i anslutning till de undersökta gravarna Fnr IntrasisId Name Class Subclass Beskrivning Insamlat från Typ av anläggning Kranie, vuxen Fyndenhet Obränt ben Kranium 300 Skelettgrav spädbarn Fyndenhet Obränt ben Kranium 300 Skelettgrav Käke grav 2 Fyndenhet Obränt ben Käke 306 Skelettgrav Spädbarn Fyndenhet Obränt ben Käke 311 Skelettgrav Kista Fyndenhet Träkista 316 Skelettgrav Metall Fyndenhet Metallföremål Rund bricka 300 Skelettgrav Kistdekorationer Fyndenhet Metallföremål Rektangulära beslag 300 Skelettgrav Mynt Fyndenhet Metallföremål Mynt 300 Skelettgrav Kisthandtag Fyndenhet Metallföremål Kisthandtag 300 Skelettgrav Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 21

24 Figurer Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utsnitt ur GSD-Översiktskartan, blad 17 Göteborg (skala 1: ), och GSD-Sverigekartan....4 Figur 2. Förundersökningsområdet markerat på utsnitt ur GSD-Fastighetskartan, blad 07B 0e Göteborg. Skala 1: Figur 3. Tyska kyrkans tomt med de två undersökningsområdena markerade. Skala 1: Figur 4. Schaktplan med de fyra gravarna markerade. Skala 1: Figur 5. Grav 1, före framrensning och med myntet vid gravens huvudände...9 Figur 6. Grav 1, efter framrensning. Invid plastpåsen låg lite av de ben som utgjort ett spädbarn...9 Figur 7. Grav 1, med den dödes halsparti och underkäke...10 Figur 8. Grav 1 med det knappliknande föremålet vid den dödes vänstra hand...10 Figur 9. De olika små metallföremålen från grav Figur 10. Grav 2, före framrensning (ovan)...12 Figur 11. Grav 2, efter framrensning (ovan, till höger)...12 Figur 12. Närbild av huvudänden i grav 2 (till höger)...12 Figur 13. Grav 3, med ben från ett spädbarn i gravens huvudände, samt med omrörda ben uppe på kanten av graven (till vänster)...13 Figur 14. Närbild av benen i grav 3 (nedan, till vänster)...13 Figur 15. Rester av kistan i den norra kanten av grav 3 (nedan)...13 Figur 16. (a-c) Tre olika ansamlingar av ben och skallar i schaktet bakom rådhuset öster om kyrkan Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

25

26 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg Till följd av dräneringsarbeten i samband med ombyggnad och renovering av rådhuset vid Gustav Adolfs torg i Göteborg utfördes våren 2013 en förundersökning i anslutning till Christine kyrka, även kallad Tyska kyrkan. Undersökningen kom dels att omfatta ett cirka 30 meter långt schakt längs baksidan av rådhuset omedelbart öster om kyrkan, dels en cirka 50 kvadratmeter stor ny parkeringsyta norr om kyrkan. Norr om kyrkan påträffades förutom en hel del omrört skelettmaterial också fyra ytliga och delvis intakta gravar som kom att undersökas.

Under golvet i Värö kyrka

Under golvet i Värö kyrka UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet i Värö kyrka Halland, Värö socken, Värö kyrka Dnr 422-1035-2011 Christina Rosén UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola UV RAPPORT 2014:82 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsdragning vid s gamla skola Södermanlands län; Södermanland; Gnesta kommun; s socken; s-sörby 1:6, 1:11 och 1:26; 21:1,

Läs mer

Ledningsdragning vid Gammalkils kyrka

Ledningsdragning vid Gammalkils kyrka RAPPORT 2015:89 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Ledningsdragning vid Gammalkils kyrka Östergötland Linköpings kommun Gammalkils socken SHMM dnr 5.1.1-01029-2015 Rikard Hedvall

Läs mer

Ledningsdragning vid Askeby kloster

Ledningsdragning vid Askeby kloster RAPPORT 2015:76 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Ledningsdragning vid Askeby kloster Östergötland Linköpings kommun Askeby socken Fastigheterna Askeby 1:6 och 1:8 Inom och invid

Läs mer

Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården

Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården UV VÄST RAPPORT 2001:32 ARKEOLOGISK UTREDNING Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården Halland, Varberg stad, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården Bengt Westergaard UV VÄST RAPPORT 2001:32 ARKEOLOGISK

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad

Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad UV RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad Västra Götalands län, Västergötland, Mölndals kommun, Kållereds socken, Stretered 1:1 Gundela Lindman UV RAPPORT 2014:17

Läs mer

Kolerakyrkogård i Lundby

Kolerakyrkogård i Lundby UV RAPPORT 2012:184 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kolerakyrkogård i Lundby Arkeologisk förundersökning av delar av Kolerakyrkogård i Lundby församling i Göteborg Västergötland, Göteborgs stad, Bräcke 729:19,

Läs mer

Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg

Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg UV VÄST RAPPORT 2002:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg Halland, Varbergs kommun, Getakärr 3:80, RAÄ 61 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2002:11 ARKEOLOGISK FÖ RUNDERSÖ

Läs mer

Begränsning av Garnisonskyrkogårdens

Begränsning av Garnisonskyrkogårdens UV RAPPORT 2012:67 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Begränsning av Garnisonskyrkogårdens östra kant Västergötland, Göteborgs socken, Heden 705:14, fornlämning 436 Carina Bramstång Plura UV RAPPORT 2012:67

Läs mer

Schaktningsövervakning vid S:t Nikolai kyrka

Schaktningsövervakning vid S:t Nikolai kyrka uv MITT, rapport 2010:21 arkeologisk undersökning Schaktningsövervakning vid S:t Nikolai kyrka Närke; Örebro stad; Nikolai 1:1; RAÄ 83 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:21 arkeologisk undersökning

Läs mer

Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden

Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden UV RAPPORT 2013:39 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden Östergötland Motala kommun Motala stad och Västra Stenby socken RAÄ 290 och 291 Motala stad RAÄ 110 Västra Stenby

Läs mer

Osteologisk analys av skelettmaterialet i gravarna från Gyllins trädgårdar, Husie Malmö

Osteologisk analys av skelettmaterialet i gravarna från Gyllins trädgårdar, Husie Malmö Osteologisk analys av skelettmaterialet i gravarna från Gyllins trädgårdar, Husie Malmö I samband med undersökningarna av Gyllins trädgård 2006 framkom en träkammargrav, en båtgrav och fem flatmarksgravar,

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

Förundersökning i anslutning till Noreby ödekyrkogård

Förundersökning i anslutning till Noreby ödekyrkogård UV VÄST RAPPORT 2000:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Förundersökning i anslutning till Noreby ödekyrkogård Dalsland, Bengtsfors kommun, Steneby socken, RAÄ nr 47 Viktor Svedberg UV VÄST RAPPORT 2000:9 ARKEOLOGISK

Läs mer

Schaktgrävning i Nässja och Örberga

Schaktgrävning i Nässja och Örberga UV RAPPORT 2013:129 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktgrävning i Nässja och Örberga Östergötland Vadstena kommun Nässja och Örberga socknar Järnevid 1:1 och Örberga 6:1 RAÄ 9:1 och 10:1, Nässja socken

Läs mer

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng UV VÄST RAPPORT 2000:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng Halland, Falkenbergs kommun, Morup socken, Morup-Lyngen 34:1, 5:1 och 17:1, RAÄ 20, 104, 107

Läs mer

Schaktning vid Ekers kyrkogårdsmur

Schaktning vid Ekers kyrkogårdsmur uv rapport 2012:54 särskild arkeologisk undersökning, schaktövervakning Schaktning vid Ekers kyrkogårdsmur Närke; Örebro stad; Eker 14:140 Lena Beronius Jörpeland uv rapport 2012:54 särskild arkeologisk

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Schakt i Snöveltorp Djurtorp

Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schakt i Snöveltorp Djurtorp 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:49 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schaktning inför breddning

Läs mer

Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Värö socken, Värö kyrka

Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Värö socken, Värö kyrka UV RAPPORT 2014:96 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under tornet i Värö kyrka Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Värö socken, Värö kyrka Kristina Carlsson UV RAPPORT 2014:96 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

Balder Arkeologi och Kulturhistoria

Balder Arkeologi och Kulturhistoria PM Balder Arkeologi och Kulturhistoria Arkeologisk schaktövervakning Ny energibrunn och rörledning Njutångers kyrka Hälsingland 2014 Katarina Eriksson Bild 1. Schaktets sträckning inom kyrkogården i Njutånger.

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan UV RAPPORT 2014:47 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTKONTROLL Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1 Katarina

Läs mer

Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås

Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:08 ARKEOLOGISK ANTIKVARISK KONTROLL Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås 232:1, Västerås stad och kommun, Västmanland Dnr: 431-4884-10

Läs mer

Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla

Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla UV VÄST RAPPORT 2000:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla samt utredning av del av sträckan. Halland, Värö socken, Nordvära 7:16, RAÄ 267 Ewa Ryberg

Läs mer

Humla. kompletterande arkeologisk utredning inför utbyggnad av RV 46 Västergötland, Humla socken, Humla 12:2. Gisela Ängeby UV VÄST RAPPORT 2002:6

Humla. kompletterande arkeologisk utredning inför utbyggnad av RV 46 Västergötland, Humla socken, Humla 12:2. Gisela Ängeby UV VÄST RAPPORT 2002:6 UV VÄST RAPPORT 2002:6 ARKEOLOGISK UTREDNING Humla kompletterande arkeologisk utredning inför utbyggnad av RV 46 Västergötland, Humla socken, Humla 12:2 Gisela Ängeby UV VÄST RAPPORT 2002:6 ARKEOLOGISK

Läs mer

Medeltida gravar och brakteat vid Järsnäs kyrka

Medeltida gravar och brakteat vid Järsnäs kyrka Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Medeltida gravar och brakteat vid Järsnäs kyrka Nedläggning av vatten- och avloppsledningar till Järsnäs kyrka, RAÄ 129 Järsnäs socken i Jönköpings

Läs mer

Ledningsarbeten i Svista

Ledningsarbeten i Svista UV RAPPORT 2013:20 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsarbeten i Svista Södermanland; Eskilstuna socken; Grönsta 2:2 2:5 och 2:6; Eskilstuna 519:1 3 Louise Evanni UV RAPPORT

Läs mer

Schakt för cirkulationsplats norr om Ny Varberg

Schakt för cirkulationsplats norr om Ny Varberg UV VÄST RAPPORT 2002:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Schakt för cirkulationsplats norr om Ny Varberg Halland, Lindberg socken, Lindhov, Trönninge, RAÄ 40 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2002:1 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland Rapport Arkeologiska förundersökningar Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland 1998-1999 Anders Wikström Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet Sigtuna Museum Stora Gatan 55 S-193 30 Sigtuna Tfn: 08/591

Läs mer

Heliga Trefaldighetskyrkan

Heliga Trefaldighetskyrkan Rapport 2014:12 Heliga Trefaldighetskyrkan Arkeologisk förundersökning 2014 Fredrik Grehn Rapport 2014:12 Heliga Trefaldighetskyrkan Arkeologisk förundersökning 2014 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 93 Kristianstad

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:9 Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Köping 148:1 Stora Kyrkogatan Köpings stadsförsamling Köpings kommun

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1 UV SYD RAPPORT 2002:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv. Carl XI Norra 5 Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson Kv. Carl XI Norra 5 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

Normlösa kyrka Ledningsgrävningar på kyrkogården

Normlösa kyrka Ledningsgrävningar på kyrkogården UV RAPPORT 2013:43 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Normlösa kyrka Ledningsgrävningar på kyrkogården Östergötland Mjölby kommun Normlösa kyrka och socken Dnr 422-03177-2010 Rikard Hedvall UV RAPPORT 2013:43

Läs mer

Ett dräneringsschakt inom kvarteret Gisle på Kyrkbacken i Västerås

Ett dräneringsschakt inom kvarteret Gisle på Kyrkbacken i Västerås Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:17 Ett dräneringsschakt inom kvarteret Gisle på Kyrkbacken i Västerås Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Västerås 232:1 Kvarteret

Läs mer

Kvarteret Minerva 24

Kvarteret Minerva 24 Rapport 2012:18 Kvarteret Minerva 24 Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2012 Thomas Linderoth Rapport 2012:18 Kvarteret Minerva 24 Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning

Läs mer

Västra Boulevarden, Kristianstad 4:4 Kristianstad stad, Kristianstad kommun.

Västra Boulevarden, Kristianstad 4:4 Kristianstad stad, Kristianstad kommun. Rapport 2014:4 Västra Boulevarden, Kristianstad 4:4 Kristianstad stad, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:4 Västra Boulevarden, Kristianstad 4:4 Kristianstad

Läs mer

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53 uv rapport 2012:53 arkeologisk utredning, etapp 2 Fallet, riksväg 56 Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg uv rapport 2012:53 arkeologisk

Läs mer

Bromma kyrka. Schaktkontroll vid. Arkeologisk förundersökning, schaktkontroll vid Bromma kyrka, Bromma socken, Stockholms stad, Uppland

Bromma kyrka. Schaktkontroll vid. Arkeologisk förundersökning, schaktkontroll vid Bromma kyrka, Bromma socken, Stockholms stad, Uppland Schaktkontroll vid Bromma kyrka Arkeologisk förundersökning, schaktkontroll vid Bromma kyrka, Bromma socken, Stockholms stad, Uppland Rapport 2012:41 Tove Stjärna Schaktkontroll vid Bromma kyrka Arkeologisk

Läs mer

Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome

Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome UV VÄST RAPPORT 2004:7 ARKEOLOGISK KONTROLL Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome Västergötland, Lindome socken, Dvärred 2:22, RAÄ 357 Marianne Lönn UV VÄST RAPPORT 2004:7 ARKEOLOGISK KONTROLL Flatmarksgravar

Läs mer

Ytterenhörna kyrka. Arkeologisk schaktkontroll. Ytterenhörna kyrka Enhörna socken Södertälje kommun Stockholms län Södermanland.

Ytterenhörna kyrka. Arkeologisk schaktkontroll. Ytterenhörna kyrka Enhörna socken Södertälje kommun Stockholms län Södermanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:80 Ytterenhörna kyrka Arkeologisk schaktkontroll Ytterenhörna kyrka Enhörna socken Södertälje kommun Stockholms län Södermanland Kristina Jonsson Ytterenhörna kyrka

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

Schakt vid Rudbeckianska skolan

Schakt vid Rudbeckianska skolan Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:36 Schakt vid Rudbeckianska skolan Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 232 Kv Domkyrkan 2 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Kristina

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING KVARNHOLMEN Kartering av bebyggelselämningar på Kvarnholmen, RAÄ Nacka 287, Sicklaön 38:1, Nacka socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Schakt vid Ny Varberg Lindhovs Gård

Schakt vid Ny Varberg Lindhovs Gård UV VÄST RAPPORT 2000:25 ANTIKVARISK KONTROLL Schakt vid Ny Varberg Lindhovs Gård Halland, Varbergs kommun, Lindbergs sn, RAÄ 40 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2000:25 ANTIKVARISK KONTROLL Schakt vid

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:20 SCHAKTNINGSÖVERVAKNING. Kungsgatan i Örebro

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:20 SCHAKTNINGSÖVERVAKNING. Kungsgatan i Örebro ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:20 SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Kungsgatan i Örebro Mellan Stortorget och Engelbrektsgatan Närke, Örebro socken, Örebro kommun, RAÄ Örebro 83 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB,

Läs mer

Holländaregatan i Marstrand

Holländaregatan i Marstrand UV VÄST RAPPORT 2000:13 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Holländaregatan i Marstrand en arkeologisk förundersökning i delar av Holländaregatan Kyrkogatan Bohuslän, Marstrand socken, RAÄ 32 Carina Bramstång

Läs mer

SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016

SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016 Arkeologisk schaktningsövervakning SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016 Arkivrapport dnr

Läs mer

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun.

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2013-2014 Therese Ohlsson Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14, Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk

Läs mer

Lämningar på Trollåsen

Lämningar på Trollåsen UV VÄST RAPPORT 2005:3 ARKEOLOGISK SLUTUNDERSÖKNING Lämningar på Trollåsen Västergötland, Askims socken, Hylte 1:5, RAÄ 22 och 168 Marianne Lönn UV VÄST RAPPORT 2005:3 ARKEOLOGISK SLUTUNDERSÖKNING Lämningar

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg

Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg UV RAPPORT 2011:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg Vreta Klosters socken, Linköpings kommun Östergötlands län Dnr 422-728-2010

Läs mer

Schaktning för avlopp i Årdala

Schaktning för avlopp i Årdala Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:74 Schaktning för avlopp i Årdala Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Årdala 106:1 Sannerby 2:8 Årdala socken Flens kommun Södermanlands

Läs mer

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg UV VÄST RAPPORT 2004:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OCH UNDERSÖKNING Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg RAÄ 306:3 Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200 Håkan Petersson och Marianne

Läs mer

Ryttarhagen - ledningsgrävning för fjärrvärme

Ryttarhagen - ledningsgrävning för fjärrvärme UV RAPPORT 2011:97 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ryttarhagen - ledningsgrävning för fjärrvärme Intill RAÄ 264, RAÄ 231:1, 231:2 och RAÄ 241, Mjölby 40:4 Mjölby socken och kommun

Läs mer

Kyrkogården 1:1, Prästgården 1:1 Vamlingbo socken Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-4938-06. Ann-Marie Pettersson 2007

Kyrkogården 1:1, Prästgården 1:1 Vamlingbo socken Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-4938-06. Ann-Marie Pettersson 2007 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kyrkogården 1:1, Prästgården 1:1 Vamlingbo socken Gotland Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-4938-06 Ann-Marie Pettersson 2007 2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kyrkogården 1:1,

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

UV VÄST RAPPORT 2004:24 ARKEOLOGISK UTREDNING. I Sätila församling. Utredning i stenåldersbygd Västergötland, Sätila socken, Sätila 5:15.

UV VÄST RAPPORT 2004:24 ARKEOLOGISK UTREDNING. I Sätila församling. Utredning i stenåldersbygd Västergötland, Sätila socken, Sätila 5:15. UV VÄST RAPPORT 2004:24 ARKEOLOGISK UTREDNING I Sätila församling Utredning i stenåldersbygd Västergötland, Sätila socken, Sätila 5:15 Ewa Ryberg UV VÄST RAPPORT 2004:24 ARKEOLOGISK UTREDNING I Sätila

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:73 Rävsnäs Kabelschakt vid stensättningar Förundersökning i form av schaktningsövervakning Toresund 48:1, 376 och 380 Rävsnäs 3:8 Toresunds socken Strängnäs kommun

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2013. Fredrik Grehn

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2013. Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 8 Landskrona stad

Läs mer

En stensättning i Skäggesta

En stensättning i Skäggesta uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning En stensättning i Skäggesta Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1, RAÄ 314 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning

Läs mer

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar Fredrik Grehn

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 8 Landskrona stad

Läs mer

RAÄ 557: 1, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning

RAÄ 557: 1, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning STRÖMSHOLMEN 1:6 RAÄ 557: 1, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Rapporter från Arkeologikonsult 2010: 2433 Michel Carlsson Kartor ur

Läs mer

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Fornlämningsnr: 95 Fosie 165:16, Fosie socken Malmö kommun

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Västnora, avstyckning

Västnora, avstyckning ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 Västnora, avstyckning RAÄ Västerhaninge 150:1, 158:1, 165:1, Västnora 4:23, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Tomas Ekman

Läs mer

En gravkammare i Ytterenhörna kyrka

En gravkammare i Ytterenhörna kyrka Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:56 En gravkammare i Ytterenhörna kyrka Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Ytterenhörna 218 Ytterenhörna kyrka Ytterenhörna socken

Läs mer

Forntida spår i hästhage

Forntida spår i hästhage Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:82 Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning RAÄ 389 och 390 Vänsta 1:101 Kolbäck socken Västmanland Anna Egebäck Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning

Läs mer

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen RAPPORT 2015:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen I samband med schaktning för vatten och spillvatten Östergötland Norrköpings kommun Krokeks socken RAÄ 109 Dnr 3.1.1-03453-2014

Läs mer

Övergiven gård i Uggledal, Askim

Övergiven gård i Uggledal, Askim UV VÄST RAPPORT 2001:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Övergiven gård i Uggledal, Askim Västergötland, Askim socken, RAÄ 239 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Övergiven gård

Läs mer

Parkeringsplats, Helgö

Parkeringsplats, Helgö Parkeringsplats, Helgö Arkeologisk förundersökning RAÄ 119, fastigheten Helgö-Bona 4:45, Ekerö socken och och kommun, Uppland Rapport PM 2008:18 Göran Werthwein Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan

Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:19 Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 232:1 Kv. Kol 15, Sturegatan Västerås domkyrkoförsamling

Läs mer

Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna

Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna Arkeologisk förundersökning inom fornlämning RAÄ Sigtuna 195:1 i kvarteren Urmakaren, Humlegården m.fl., Sigtuna kommun & stad. Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Ett gravfält vid Älgviken

Ett gravfält vid Älgviken uv MITT, rapport 2009:34 arkeologisk förundersökning Ett gravfält vid Älgviken Väg 73, delen Älgviken Fors Förundersökning i avgränsande syfte Södermanland; Ösmo socken; Björsta 2:34; AÄ 126 John Hamilton

Läs mer

Ett schakt i Brunnsgatan

Ett schakt i Brunnsgatan ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:22 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, SCHAKTÖVERVAKNING Ett schakt i Brunnsgatan RAÄ Nyköping 231:1, Väster 1:1 Nyköpings socken och kommun, Södermanland Tomas Ekman ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf:

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Norrtälje badhus Rapport 2015:30 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ Norrtälje 42:1, fastighet Tälje

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Schaktövervakning intill RAÄ 419

Schaktövervakning intill RAÄ 419 Rapport 2013:74 Arkeologisk förundersökning Schaktövervakning intill RAÄ 419 Intill RAÄ 419 Vasastaden 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Väg E22 yta invid Vramsån

Väg E22 yta invid Vramsån RAPPORT 2015:67 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2, 2015 Väg E22 yta invid Vramsån Skåne, Kristianstad kommun, Västra Vram socken, Skättilljunga 62:1 Bo Friman RAPPORT 2015:67 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2,

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Fibertillskott i Övra Östa

Fibertillskott i Övra Östa ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2014:31 ARKEOLOGISK UTREDNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fibertillskott i Övra Östa Övra Östa 3:7, 1:2, 5:1, Knista kyrka 1:1, 1:2, Tegelsta 1:1, Knista socken, Lekebergs

Läs mer

Kärna kyrka. grävning för en ny orgel. Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Kärna kyrka. Dnr

Kärna kyrka. grävning för en ny orgel. Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Kärna kyrka. Dnr UV RAPPORT 2014:116 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Kärna kyrka grävning för en ny orgel Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Kärna kyrka Dnr 3.1.1-03710-2013 Rikard

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

Kompletterande jobb utefter väg 250

Kompletterande jobb utefter väg 250 Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:40 Kompletterande jobb utefter väg 250 Antikvarisk kontroll Kolsva-Åsby 1:8, 1:17 och Myra 1:2 Kolsva socken Västmanland Anna-Lena Hallgren Innehållsförteckning

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Rapport 2014:25. Gamla Staden 8:1. Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2013 vid Kärnan i Helsingborgs stad.

Rapport 2014:25. Gamla Staden 8:1. Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2013 vid Kärnan i Helsingborgs stad. Rapport 2014:25 Gamla Staden 8:1 Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2013 vid Kärnan i Helsingborgs stad Thomas Linderoth Rapport 2014:25 Gamla Staden 8:1 Arkeologisk förundersökning,

Läs mer

Ultuna, hus C4:16. Antikvarisk kontroll

Ultuna, hus C4:16. Antikvarisk kontroll Ultuna, hus C4:16 Antikvarisk kontroll I anslutning till fornlämning Uppsala 401:1 och 472:1, fastighet Ultuna 2:23, Uppsala stad (fd Bondkyrko sn), Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2010:25 Fredrik

Läs mer

Råvattenledning i norra Åhus

Råvattenledning i norra Åhus Rapport 2014:8 Råvattenledning i norra Åhus Arkeologisk förundersökning 2013-2014 Fredrik Grehn Rapport 2014:8 Råvattenledning i norra Åhus Arkeologisk förundersökning 2013-2014 Fredrik Grehn Åhus socken

Läs mer

Schaktkontroll Spånga

Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll, RAÄ Spånga 79:1 och 192:1, Akalla 4:1, respektive Bromsten 8:1 och 9:2, Stockholms kommun, Uppland.

Läs mer

Kvarteret Indien i Ulricehamn

Kvarteret Indien i Ulricehamn UV VÄST R AP PORT 2000:2 ARKEOLOGI SK U N DER SÖKN I NG Kvarteret Indien i Ulricehamn en arkeologisk undersökning på tomt 7. Västergötland, Ulricehamns stad, kvarteret Indien, RAÄ 65 Carina Bramstång UV

Läs mer