Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg"

Transkript

1 UV RAPPORT 2014:72 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg Västra Götalands län, Västergötland, Göteborg stad och socken, kvarteret Rådhuset (Tyska kyrkan), Göteborg 216 Viktor Svedberg

2

3 UV RAPPORT 2014:72 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg Västra Götalands län, Västergötland, Göteborg stad och socken, Kvarteret Rådhuset (Tyska kyrkan), Göteborg 216 Dnr Viktor Svedberg

4 Riksantikvarieämbetet, arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Väst) Kvarnbygatan Mölndal Tel.: Fax: e-post: e-post: Riksantikvarieämbetet UV Rapport 2014:72 Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2012/0744. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning. Bildredigering Lena Troedson Layout Lena Troedson Omslag Vy över Tyska kyrkan från Södra Hamngatan. Foto: Viktor Svedberg. Tryck/utskrift Elanders Sverige AB, 2014

5 Innehåll Bakgrund och förutsättningar 5 Gravar under den nya parkeringsytan 9 Grav 1 9 Grav 2 12 Grav 3 13 Grav 4 14 Ben i ledningsschakten 14 Administrativa uppgifter 16 Bilagor 17 Bilaga 1. Gravar från Tyska kyrkan rapport över osteologisk analys utförd av Caroline Ahlström Arcini 17 Bilaga 2. Anläggningstabell över undersökta gravar 20 Bilaga 3. Fyndtabell över metallfynd, samt kranier/käkar och annat löst benmaterial i anslutning till de undersökta gravarna 21

6 Älvängen Kungälv Säve Angered Torslanda Tyska kyrkan Göteborg Öjersjö Göteborg Mölnlycke Kållered NORGE Lindome Särö Tyska kyrkan Göteborg Kungsbacka Onsala Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utsnitt ur GSD-Översiktskartan, blad 17 Göteborg (skala 1: ), och GSD-Sverigekartan. 4 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

7 Till följd av dräneringsarbeten i samband med ombyggnad och renovering av rådhuset vid Gustav Adolfs torg i Göteborg utfördes våren 2013 en förundersökning i anslutning till Christine kyrka, även kallad Tyska kyrkan. Undersökningen kom dels att omfatta ett cirka 30 meter långt schakt längs baksidan av rådhuset omedelbart öster om kyrkan, dels en cirka 50 kvadratmeter stor ny parkeringsyta norr om kyrkan. Norr om kyrkan påträffades förutom en hel del omrört skelettmaterial också fyra ytliga och delvis intakta gravar som kom att undersökas. Även öster om kyrkan påträffades mängder människoben, i form av bland annat stora ansamlingar av kranier och annat skelettmaterial. Detta har inte undersökts utan endast återdeponerats eftersom det var omblandat och måste ha kommit från tidigare bortgrävda gravar på annat ställe vid kyrkan. Bakgrund och förutsättningar Förundersökningen vid Tyska kyrkan har gjorts i form av schaktnings övervakning i samband med anläggande av en ny parkering norr om kyrkan och schaktning för ny dagvattenledning på baksidan av Rådhuset, det vill säga omedelbart öster om kyrkan (figur 2 3). Den nya parkeringen omfattade en yta av cirka 5 10 meter ute i gräsmattan strax norr om kyrkan. Ytan skulle då schaktas av ner till drygt 0,5 meters djup för att sedan grusas upp. Redan ytligt omedelbart under matjorden och ner i underliggande jordlager framkomma det en hel del kringspridda mäniskoben och några kisthandtag. Dessa har nu till stor del samlats in och återdeponerades i en för ändamålet nyanlagd bengrop omedelbart utanför det nordöstra hörnet av parkeringen. Förutom alla lösa benrester så kunde vi också identifiera två mer eller mindre intakta vuxengravar, samt en barngrav där benen bedömdes ligga i ursprungligt läge. Dessutom inmättes en tydlig nergrävning för en kista som frånsett lite spridda ben visade sig vara fyndtom. I en av vuxengravarna fanns också smärre ben från ett spädbarn (figur 4). Samtliga gravar framkom redan ett par decimeter ovanför den planerade schaktbotten. För att undvika risken att stöta på ytterligare gravar så beslutades därför att man inte skulle gräva ner till ursprungligt planerat djup utan istället att höja upp parkeringsytan. Därvid kunde vi begränsa oss till inmätning dokumentation och utgrävning av enbart de fyra redan identifierade gravarna. Skeletten har beskrivits med utgångspunkt från det standardprotokoll som osteologerna vanligtvis använder, varefter benen tillvaratagits och skickats till Lund för osteologisk analys. Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 5

8 Hultmans holme Gullbergsvass Göteborg Nordstaden Östra Nordstaden Göta älv FU-område Stora Hamnkanalen Gustav Adolfs torg Inom Vallgraven Vallgraven Otterhällan Gustavi Domkyrka Heden Pustervik Rosenlundskanalen Haga Haga kyrka Vasastaden Lorensberg Vasa kyrka m Kommendantsängen Figur 2. Förundersökningsområdet markerat på utsnitt ur GSD-Fastighetskartan, blad 07B 0e Göteborg. Skala 1: Olivedal 6 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg Annedal Landala Landalakapellet

9 FU kyrkogård FU AK 0 10 m Figur 3. Tyska kyrkans tomt med de två undersökningsområdena markerade. Skala 1:500. Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 7

10 FU kyrkogård Grav 4, kista Grav 3, spädbarn Mynt Metallknapp? Käke Grav 1, vuxen Grav 2, käke 0 1 m Figur 4. Schaktplan med de fyra gravarna markerade. Skala 1:50. 8 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

11 Gravar under den nya parkeringsytan Grav 1 Grav 1 (A300) utgjordes av ett relativt välbevarat vuxenskelett utan någon tydlig nergrävning för en kista. Framförallt saknades en hel del av bröstkorgen, samt förutom underkäken även själva kraniet (figur x) Strax ovanför den dödes vänstra skuldra framkom också fragmentariska rester av ett barnskelett (figur 5 8). Den osteologiska analysen visar att den gravlagda är en man med en ålder av ungefär 25 år, samt ben från ett spädbarn på cirka 0 3 månader (se bifogad osteologisk rapport). Att det rör sig om en man innebär att det inte nödvändigtvis behöver finnas ett samband mellan de två individerna utan att spädbarnsbenen tillkommit i ett senare samanhang. I samband med framrensning av graven tillvaratogs ett kisthandtag och tre små kvadratiska metallbleck som kan ha varit någon form av kistdekoration. Vidare påträffades ett litet runt silverliknande föremål (cirka 1 cm stort) som låg invid den dödes vänstra hand. Troligen är det ett fragment av en knapp, eller möjligen ett tunt brakteatliknande silvermynt. Nära intill Figur 5. Grav 1, före framrensning och med myntet vid gravens huvudände. Figur 6. Grav 1, efter framrensning. Invid plastpåsen låg lite av de ben som utgjort ett spädbarn. Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 9

12 den dödes saknade kranium hittades också ett ¼ skilling kopparmynt från 1806 präglat med Gustaf 4:e Adolf och med korslagda dalpilar. Ovanstående föremål (figur 8a e) har tillvaratagits och även röntgen fotograferats på SVK. Figur 7. Grav 1, med den dödes halsparti och underkäke. Figur 8. Grav 1 med det knappliknande föremålet vid den dödes vänstra hand. 10 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

13 Figur 9. De olika små metallföremålen från grav 1. Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 11

14 Grav 2 Grav 2 (A306) utgjordes av ett relativt välbevarat vuxenskelett utan någon tydlig nergrävning för en kista. Av kraniet återstod endast underkäken och likaså saknades bland annat ena armen och ett underben (figur 10 12). Den osteologiskan analysen visar att den gravlagda är en kvinna med en ålder av högst 35 år (se bifogad osteologisk rapport). Figur 10. Grav 2, före framrensning (ovan). Figur 11. Grav 2, efter framrensning (ovan, till höger). Figur 12. Närbild av huvudänden i grav 2 (till höger). 12 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

15 Grav 3 Grav 3 (A311) utgjordes av en cirka 0,4 9,7 meter stor nergrävning med fragmentariska kistrester i den norra kanten av graven. I den västra änden av graven fanns fragmentariska rester av ett spädbarnskelett i form av bland annat revben kotor och ett krossat kranium (figur 13 15). Den osteologiska analysen har Visat att det rör sig om ett cirka 0 3 månaders spädbarn (se bifogad osteologisk rapport). Figur 13. Grav 3, med ben från ett spädbarn i gravens huvudände, samt med omrörda ben uppe på kanten av graven (till vänster). Figur 14. Närbild av benen i grav 3 (nedan, till vänster). Figur 15. Rester av kistan i den norra kanten av grav 3 (nedan). Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 13

16 Grav 4 Grav 4 (A316) utgjordes av en cirka 0,5 1,7 meter stor och relativt tydlig avfärgning efter en kista och med ställvis något bevarat multnat trä. Fyllningen i graven innehöll inget skelett utan endast spridda ben och avvek därmed heller inte från den omgivande marken som också innehöll en hel del spridda ben. Den osteologiska analysen av de spridda benen i grave visar att den innehöll ben både från ett spädbarn och ben från ett lite äldre barn om cirka 2 år (se bifogad osteologisk rapport). Inte heller här går det att säga om det finns något samband mellan de två individerna. Figur 16. (a-c) Tre olika ansamlingar av ben och skallar i schaktet bakom rådhuset öster om kyrkan. Ben i ledningsschakten Vid schaktningarna för dagvatten utmed rådhusets västra fasad och omedelbart öster om kyrkan framkom inga gravar men däremot en hel del spridda ben samt några mer samlade deponier med ben i total oordning. (figur 16a c). Bland annat påträffades ben i form av 6 7 mer eller mindre välbevarade kranier. Allt tydde dock på att allt benmaterial är sekundärt deponerat och att de endera kommit med fyllnadsmassor i samband med rådhusbygget, alternativt att det är sekundärt begravt vid något annat tillfälle. Kranierna och övriga ben som tillvaratogs i schaktet invid rådhuset återbegravdes i en annan bengrop invid den östra kanten av den nyanlagda parkeringen. a. 14 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

17 b. c. Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 15

18 Administrativa uppgifter Riksantikvarieämbetets dnr: Länsstyrelsens dnr: Riksantikvarieämbetets projektnr: Intrasisprojekt: UV Undersökningstid: maj Projektgrupp: Viktor Svedberg, Bengt Nordqvist och Glenn Johansson. Exploateringsyta: cirka 50 kvadratmeter plus cirka 30 löpmeter. Undersökt yta: cirka 50 kvadratmeter plus cirka 30 löpmeter. Läge: GSD-Fastighetskartan, blad 07B 0e Göteborg. Koordinatsystem: Sweref 99 TM. Höjdsystem: Rikets, RH 00. Dokumentationshandlingar som förvaras i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), RAÄ, Stockholm: 20 foton med Unr 4979_1 20. Fynd: F1 F9 förvaras på Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Väst) i väntan på beslut om fyndfördelning. 16 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

19 Bilagor Bilaga 1. Gravar från Tyska kyrkan rapport över osteologisk analys utförd av Caroline Ahlström Arcini I samband med en schaktningsövervakning vid Tyska kyrkan undersöktes fyra gravar. Benmaterialet är bra bevarat men gravarna var störda varför stora delar av skeletten saknas i vissa av gravarna. Ingen av gravarna innehöll ett komplett skelett vilket bland annat kan bero på att de grävts sönder i samtiden, i samband med anläggandet av nya gravar. Detta är speciellt vanligt beträffande barngravar då deras kroppar förmultnar snabbare. Sammanlagt har det tillvaratagna skelettmaterialet visat att vi funnit benen från två vuxna och fyra barn. Båda de vuxna har dött unga, mannen i en ålder av år och kvinnan något äldre men under 35 år. Bland de fyra barnen var tre spädbarn i åldern 0 3 månader och ett var ett barn som dött i en ålder av 2 år. För de två vuxna individerna har kroppslängd kunnat beräknas mannen var 175,3 och kvinnan 164 cm, det vill säga något över medellängd för 1600-talet. Hos den vuxna kvinnan och det tvååriga barnethar förekomst av karies konstaterats. I övrigt har inga sjukliga förändringar noterats i skeletten, vilket oftast inte är att vänta eftersom de dog unga och majoritetet av de sjukdomar som vi ser i skelettvävnad är kroniska tillstånd där individerna levt en tid med sin sjukdom. På flera av skeletten sågs gröna fläckar, vilka sannolikt orsakats av ärgade svepnålar i koppar. Hos ett av barnen i grav 4, vilket av dem går inte att säga eftersom det påträffades löst bland benen, hittades snurrade metalltrådar i formen av en blomma eller rosett, det vill säga delar av dekorationer som lagts ner på den döde i samband med begravningen. Denna form av dekorationer har tidigare förekommit i till exempel i och 1700-talsgravar, bland annat barngravar, från Domkyrkoparken i Linköping. Gravmaterialet från schaktningsövervakningen är litet och några generella slutsatser om den grupp som hörde till denna församling kan inte dras. Materialet utgör däremot ett viktigt komplement till det som tidigare kommit fram, där antalet barngravar bland annat varit få, och tillsammans kommer de att bidra till kunskapen om begravningsseder och hälsotillstånd vid den tiden. Ingen av barn- gravarna uppvisade dock spår efter Kristibrud kransar, en krans av lingonblad med stomme av koppartråd som lades på huvudet på de flickor och kvinnor som dog innan de var gifta. En sed som kom från Tyskland till Danmark och Sverige vid denna tid. Materialet är dock väldigt litet. Grav 1 I denna grav är stor del av skelettet bevarat, dock saknas större delen av skallen och käkarna endast ett fragment av okbenet och två tänder är bevarade. Stor del av bäckenet är bevarat så även den främre bäckenfogen (pubissymfysen). Båda de könsindikerande kriterierna på bäckenet incisura ischiadica major och pubisvinkeln är smala vilket visar att den gravlagde var en man. Ytan på pubissymfysen har fortfarande ett räfflat mönster, vilket indikerar att den gravlagde var mellan år, även Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 17

20 tillväxtzonerna på nyckelbenen är öppna vilket konfirmerar att det rör sig om en ung individ. Båda lårbenen är bevarade och mätbara och (vänster lårben 479 mm och höger lårben 474 mm), detta ger en kroppslängd på 175,3 cm. På bäckenbenen och på höger lårben ses avlånga gröna markeringar, sannolikt spår efter svepnålar. I denna grav påträffades också ben (underkäke med tandanlag, nyckelben och ett tinningben) från ett spädbarn. Utvecklingen av tandanlagen och storleken på strålbenet 57 mm i underarmen indikerar att barnet var mellan 0 3 månader vid sin död. Grav 2 Liksom i grav 1 var en stor del av skelettet från denna individ bevarat, skallen saknas dock men underkäken finns. Det könsindikerande kriteriet på bäckenet incisura ischiadica major är vid, vilket visar att den gravlagda var en kvinna. De kvarvarande kindtänderna vilka utgörs av första molaren i både höger och vänster underkäke uppvisar endast ett mindre slitage men samtidigt har andra molarerna gått förlorade redan före döden, eventuellt utdragna. Eventuellt har det även funnits en visdomstand i höger underkäke och i så fall har även denna tappats innan hon dog. Att kvinnan haft tandlossningsproblem syns tydligt på framförallt framtänderna där käkbenet dragit sig tillbaka så att en stor del av rötterna är synliga. På de falska kindtänderna i höger del av underkäken syns ett hårt slitage delvis på den delen av tänderna som är vänd mot kinden. Detta beror sannolikt på ett snett bett och att personen gnisslat tänder. På båda första molarerna i underkäken samt på en lös hörntand från överkäken finns kariesangrepp på övergången mellan krona och rot. Bedömningen av kvinnans ålder är svårare än mannen i grav 1 men sannolikt var hon högst 35 år vid sin död. Båda lårbenen är bevarade (höger 427 mm och vänster 440 mm), vilket ger en kroppslängd på 164 cm. Liksom hos mannen i grav 1 ses grönfärgning men inte på bäckenben och lårben utan på andra halskotan. Grav 3 I denna gravpåträffades en stor del av skelettet från ett spädbarn. Storleken på underkäke, utvecklingen av tandanlagen och storleken på ett av de ben som bildar basen av skallen (pars basilaris bredd 15,8 längd 17,2) indikerar att den gravlagda var mellan 0 3 månader vid sin död. På kranium, revben, kotor och underkäke ses gröna partier som efter ärgad koppar, förmodligen från svepnålar. Grav 4 I denna grav fanns ben efter två barn. Det ena barnet är endast representerat av kraniet med del av höger över- och underkäke med tänder och tandanlag. Utifrån utvecklingen av tandanlagen indikerar det att barnet var omkring två år vid sin död. Tre av de framkomna mjölktänderna bär 18 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

21 spår efter karies. Både på under-och överkäken finns gröna partier som efter ärgad koppar. Beträffande det andra barnet så är detta endast representerat med ben från en överarm, underarmarna från ena armen, revben, en kota, skulderblad och ben från skallen (basen och tinningbenet). Längden på benen från överarmen 71 mm och underarmsbenen strålbenet 57 mm och armbågsbetet 65 mm indikerar att barnet var i samma ålder som individen i grav 1 det vill säga 0 3månader. Bland benen till dessa två sistnämnda barn påträffades små snurrade trådar i metall som satt ihop som en blomma eller rosett. Liknande begravningsutsmyckning har bland annat påträffats i samtida gravar från Domkyrkoparken i Linköping (Tagesson 2005) och i Louise Hagbergs bok om svensk folktro i samband med död och begravning ((Hagberg 1937). Referenser Hagberg, L När döden gästar: svenska folkseder och svensk folktro i samband med död och begravning. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Tagesson, G Liunga.kaupinga: kulturhistoria och arkeologi i Linköpingsbygden red. Anders Kaliff & Göran Tagesson. Serie: Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter, Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 19

22 Bilaga 2. Anläggningstabell över undersökta gravar IntrasisId Name Typ av anläggning Undertyp Form Längd (m) Bredd (m) Orientering 300 Grav 1 dubbel Skelettgrav Träkista Rektangulär 1,8 0,45 Väst 306 Grav 2 Skelettgrav Träkista Rektangulär 1,8 0,45 Väst 311 Grav 3 Spädbarn Skelettgrav Träkista Rektangulär 0,7 0,35 Väst 316 Grav 4 Skelettgrav Träkista Rektangulär 1,65 0,5 Väst 20 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

23 Bilaga 3. Fyndtabell över metallfynd, samt kranier/käkar och annat löst benmaterial i anslutning till de undersökta gravarna Fnr IntrasisId Name Class Subclass Beskrivning Insamlat från Typ av anläggning Kranie, vuxen Fyndenhet Obränt ben Kranium 300 Skelettgrav spädbarn Fyndenhet Obränt ben Kranium 300 Skelettgrav Käke grav 2 Fyndenhet Obränt ben Käke 306 Skelettgrav Spädbarn Fyndenhet Obränt ben Käke 311 Skelettgrav Kista Fyndenhet Träkista 316 Skelettgrav Metall Fyndenhet Metallföremål Rund bricka 300 Skelettgrav Kistdekorationer Fyndenhet Metallföremål Rektangulära beslag 300 Skelettgrav Mynt Fyndenhet Metallföremål Mynt 300 Skelettgrav Kisthandtag Fyndenhet Metallföremål Kisthandtag 300 Skelettgrav Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 21

24 Figurer Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utsnitt ur GSD-Översiktskartan, blad 17 Göteborg (skala 1: ), och GSD-Sverigekartan....4 Figur 2. Förundersökningsområdet markerat på utsnitt ur GSD-Fastighetskartan, blad 07B 0e Göteborg. Skala 1: Figur 3. Tyska kyrkans tomt med de två undersökningsområdena markerade. Skala 1: Figur 4. Schaktplan med de fyra gravarna markerade. Skala 1: Figur 5. Grav 1, före framrensning och med myntet vid gravens huvudände...9 Figur 6. Grav 1, efter framrensning. Invid plastpåsen låg lite av de ben som utgjort ett spädbarn...9 Figur 7. Grav 1, med den dödes halsparti och underkäke...10 Figur 8. Grav 1 med det knappliknande föremålet vid den dödes vänstra hand...10 Figur 9. De olika små metallföremålen från grav Figur 10. Grav 2, före framrensning (ovan)...12 Figur 11. Grav 2, efter framrensning (ovan, till höger)...12 Figur 12. Närbild av huvudänden i grav 2 (till höger)...12 Figur 13. Grav 3, med ben från ett spädbarn i gravens huvudände, samt med omrörda ben uppe på kanten av graven (till vänster)...13 Figur 14. Närbild av benen i grav 3 (nedan, till vänster)...13 Figur 15. Rester av kistan i den norra kanten av grav 3 (nedan)...13 Figur 16. (a-c) Tre olika ansamlingar av ben och skallar i schaktet bakom rådhuset öster om kyrkan Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

25

26 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg Till följd av dräneringsarbeten i samband med ombyggnad och renovering av rådhuset vid Gustav Adolfs torg i Göteborg utfördes våren 2013 en förundersökning i anslutning till Christine kyrka, även kallad Tyska kyrkan. Undersökningen kom dels att omfatta ett cirka 30 meter långt schakt längs baksidan av rådhuset omedelbart öster om kyrkan, dels en cirka 50 kvadratmeter stor ny parkeringsyta norr om kyrkan. Norr om kyrkan påträffades förutom en hel del omrört skelettmaterial också fyra ytliga och delvis intakta gravar som kom att undersökas.

Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården UV RAPPORT 2012:90 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården Uppland; Adelsö socken; Hovgården 1:2, 3:4, 4:1; Adelsö 46:2, 48:1, 48:2, 48:7,

Läs mer

Vrigstads gamla kyrka

Vrigstads gamla kyrka Arkeologisk förundersökning Vrigstads gamla kyrka Schaktning inför bergvärmekonvertering i Vrigstads kyrka Vrigstads socken i Sävsjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:17

Läs mer

Ben från Vedeby, Karlskrona

Ben från Vedeby, Karlskrona Ben från Vedeby, Karlskrona Osteologisk analys av benmaterial från slutundersökningen av Vedeby, RAÄ 68, Karlskrona socken i Karlskrona kommun, Blekinge län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:55

Läs mer

Norra Borstahusen delområde 2

Norra Borstahusen delområde 2 UV RAPPORT 2013:107 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2, 2012 Norra Borstahusen delområde 2 Skåne, Landskrona stad och socken, Borstahusen 1:1 fornlämning 29 och 30 Kennet Stark UV RAPPORT 2013:107 ARKEOLOGISK

Läs mer

Eller åter till Djäknegatan Västmanland, Västerås stad, kvarteret Domkyrkan, Rudbeckianska skolan, RAÄ 232 Johanna Bergqvist och Mathias Bäck

Eller åter till Djäknegatan Västmanland, Västerås stad, kvarteret Domkyrkan, Rudbeckianska skolan, RAÄ 232 Johanna Bergqvist och Mathias Bäck uv bergslagen, rapport 2009:2 arkeologisk förundersökning och undersökning Sysslomannens tomt och kök i senmedeltidens Västerås Eller åter till Djäknegatan Västmanland, Västerås stad, kvarteret Domkyrkan,

Läs mer

Vid många utgrävningar är ben den absolut

Vid många utgrävningar är ben den absolut Benen berättar susanna eklund Vid många utgrävningar är ben den absolut största fyndkategorin, oavsett om det är en gravplats eller en boplats som undersöks. Därför har osteologerna (os = latin för ben)

Läs mer

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND Gunnar Andersson, Kerstin O. Näversköld, Eva Vedin FoU Rapport 12 1 2 ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING

Läs mer

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 Utarbetad av Dan Carlsson med bidrag av Monica Enström och Christer Olsson. Osteologisk rapport

Läs mer

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård Rapport 2010:86 Arkeologisk förundersökning En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård RAÄ 239 samt intill RAÄ 38, 153 och 172 Bo 5:2 och 5:3 Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013 Bo Ulfhielm BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad

Läs mer

Rv 25, förbifart Trekanten

Rv 25, förbifart Trekanten Rv 25, förbifart Trekanten Ljungby socken, Kalmar kommun, Småland arkeologiska undersökningar 1988-1990 Mats Blohmé, Ivonne Dutra, Mikael Nilsson, Cecilia Ring RAPPORT 2006 KALMAR LÄNS MUSEUM Nationella

Läs mer

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke.

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:50 Skävesund Intill gravfältet Glanshammar 4:1 Arkeologisk utredning Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1

Läs mer

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet UV MITT RAPPORT 2006:29 ARKEOLOGISKA FÖRUNERSÖKNINGAR Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet Väg E18 sträckan Hjulsta Kista Uppland Spånga och Sundbybergs socknar Hjulsta och Kymlinge bytomt och

Läs mer

Kv Slussen 1 i Malmö

Kv Slussen 1 i Malmö Rapport 2011:40 Kv Slussen 1 i Malmö Arkeologisk förundersökning 2011 Jan Kockum Rapport 2011:40 Kv Slussen 1 i Malmö Arkeologisk förundersökning 2011 Jan Kockum Fornlämningsnr: 20 Kv Slussen 1, Malmö

Läs mer

Säveån genom Gamlestaden

Säveån genom Gamlestaden Säveån genom Gamlestaden Arkeologisk förundersökning Göteborg 218, Gamlestaden 740:162 m.fl. Göteborgs stad, Göteborgs kommun Thomas Bergstrand Bohusläns museum Rapport 2013: 8 Säveån genom Gamlestaden

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Raä. 125 och. socken

Raä. 125 och. socken Arkeologiska undersökningar av stensättning och röse på Burholmen Del av projektet: Maritima näringsstrukturer och kulturmiljöer i Ångermanland 800-1800. Exemplet Risöfjärden/Skagshalvön. Raä 125 och 126

Läs mer

C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson

C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson 1. INLEDNING... 1 2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 2 3. ARKEOLOGISKA FYND FRÅN NÄROMRÅDETS

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg

Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg Arkeologisk schaktningsövervakning 2 Upplandsmuseets

Läs mer

Rapportsammanställning. Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU

Rapportsammanställning. Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU Rapportsammanställning Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU GM dnr: Ansvarig för undersökningen: Mats Lundgren Fynd: Ja Nej Ekonomiskt kartblad:

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Viss mosse 2 - ett boplatsområde från yngre maglemosetid

Viss mosse 2 - ett boplatsområde från yngre maglemosetid Rapporter från Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet Nr 7 Viss mosse 2 - ett boplatsområde från yngre maglemosetid Arkeologisk undersökning 2012 Råby 28:3 Svensköp socken

Läs mer

Gudrun och Per en stormig historia

Gudrun och Per en stormig historia Gudrun och Per en stormig historia Efterundersökning och återställning av stormskadade gravar och gravfält i Jönköpings län, etapp 5 7 JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:09 Jenny Ameziane,

Läs mer

Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn

Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn Arkeologi i skolan -Att jaga sammanhang i det förfl utna Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn

Läs mer

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:70 Västerleden En ny trafikled i Västerås Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Bälby 3:1, 5:1, 7:2 och Västerås 4:85 Dingtuna och Västerås socken Västerås

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Linn Mattsson ARKEOLOGISKA RAPPORTER FRÅN HALLANDS LÄNSMUSEER 2010:4 Halland, Stafsinge socken, Väg 747, Stafsinge 5:2, RAÄ 117 * Stafsinge Hallands länsmuseer,

Läs mer

Värpeby. Arkeologisk utredning etapp 2. RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland. Maud Emanuelsson

Värpeby. Arkeologisk utredning etapp 2. RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland. Maud Emanuelsson Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:19 Värpeby Arkeologisk utredning etapp 2 RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland Maud Emanuelsson Värpeby Arkeologisk utredning etapp 2 RAÄ

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer