Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg"

Transkript

1 UV RAPPORT 2014:72 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg Västra Götalands län, Västergötland, Göteborg stad och socken, kvarteret Rådhuset (Tyska kyrkan), Göteborg 216 Viktor Svedberg

2

3 UV RAPPORT 2014:72 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg Västra Götalands län, Västergötland, Göteborg stad och socken, Kvarteret Rådhuset (Tyska kyrkan), Göteborg 216 Dnr Viktor Svedberg

4 Riksantikvarieämbetet, arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Väst) Kvarnbygatan Mölndal Tel.: Fax: e-post: e-post: Riksantikvarieämbetet UV Rapport 2014:72 Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2012/0744. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning. Bildredigering Lena Troedson Layout Lena Troedson Omslag Vy över Tyska kyrkan från Södra Hamngatan. Foto: Viktor Svedberg. Tryck/utskrift Elanders Sverige AB, 2014

5 Innehåll Bakgrund och förutsättningar 5 Gravar under den nya parkeringsytan 9 Grav 1 9 Grav 2 12 Grav 3 13 Grav 4 14 Ben i ledningsschakten 14 Administrativa uppgifter 16 Bilagor 17 Bilaga 1. Gravar från Tyska kyrkan rapport över osteologisk analys utförd av Caroline Ahlström Arcini 17 Bilaga 2. Anläggningstabell över undersökta gravar 20 Bilaga 3. Fyndtabell över metallfynd, samt kranier/käkar och annat löst benmaterial i anslutning till de undersökta gravarna 21

6 Älvängen Kungälv Säve Angered Torslanda Tyska kyrkan Göteborg Öjersjö Göteborg Mölnlycke Kållered NORGE Lindome Särö Tyska kyrkan Göteborg Kungsbacka Onsala Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utsnitt ur GSD-Översiktskartan, blad 17 Göteborg (skala 1: ), och GSD-Sverigekartan. 4 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

7 Till följd av dräneringsarbeten i samband med ombyggnad och renovering av rådhuset vid Gustav Adolfs torg i Göteborg utfördes våren 2013 en förundersökning i anslutning till Christine kyrka, även kallad Tyska kyrkan. Undersökningen kom dels att omfatta ett cirka 30 meter långt schakt längs baksidan av rådhuset omedelbart öster om kyrkan, dels en cirka 50 kvadratmeter stor ny parkeringsyta norr om kyrkan. Norr om kyrkan påträffades förutom en hel del omrört skelettmaterial också fyra ytliga och delvis intakta gravar som kom att undersökas. Även öster om kyrkan påträffades mängder människoben, i form av bland annat stora ansamlingar av kranier och annat skelettmaterial. Detta har inte undersökts utan endast återdeponerats eftersom det var omblandat och måste ha kommit från tidigare bortgrävda gravar på annat ställe vid kyrkan. Bakgrund och förutsättningar Förundersökningen vid Tyska kyrkan har gjorts i form av schaktnings övervakning i samband med anläggande av en ny parkering norr om kyrkan och schaktning för ny dagvattenledning på baksidan av Rådhuset, det vill säga omedelbart öster om kyrkan (figur 2 3). Den nya parkeringen omfattade en yta av cirka 5 10 meter ute i gräsmattan strax norr om kyrkan. Ytan skulle då schaktas av ner till drygt 0,5 meters djup för att sedan grusas upp. Redan ytligt omedelbart under matjorden och ner i underliggande jordlager framkomma det en hel del kringspridda mäniskoben och några kisthandtag. Dessa har nu till stor del samlats in och återdeponerades i en för ändamålet nyanlagd bengrop omedelbart utanför det nordöstra hörnet av parkeringen. Förutom alla lösa benrester så kunde vi också identifiera två mer eller mindre intakta vuxengravar, samt en barngrav där benen bedömdes ligga i ursprungligt läge. Dessutom inmättes en tydlig nergrävning för en kista som frånsett lite spridda ben visade sig vara fyndtom. I en av vuxengravarna fanns också smärre ben från ett spädbarn (figur 4). Samtliga gravar framkom redan ett par decimeter ovanför den planerade schaktbotten. För att undvika risken att stöta på ytterligare gravar så beslutades därför att man inte skulle gräva ner till ursprungligt planerat djup utan istället att höja upp parkeringsytan. Därvid kunde vi begränsa oss till inmätning dokumentation och utgrävning av enbart de fyra redan identifierade gravarna. Skeletten har beskrivits med utgångspunkt från det standardprotokoll som osteologerna vanligtvis använder, varefter benen tillvaratagits och skickats till Lund för osteologisk analys. Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 5

8 Hultmans holme Gullbergsvass Göteborg Nordstaden Östra Nordstaden Göta älv FU-område Stora Hamnkanalen Gustav Adolfs torg Inom Vallgraven Vallgraven Otterhällan Gustavi Domkyrka Heden Pustervik Rosenlundskanalen Haga Haga kyrka Vasastaden Lorensberg Vasa kyrka m Kommendantsängen Figur 2. Förundersökningsområdet markerat på utsnitt ur GSD-Fastighetskartan, blad 07B 0e Göteborg. Skala 1: Olivedal 6 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg Annedal Landala Landalakapellet

9 FU kyrkogård FU AK 0 10 m Figur 3. Tyska kyrkans tomt med de två undersökningsområdena markerade. Skala 1:500. Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 7

10 FU kyrkogård Grav 4, kista Grav 3, spädbarn Mynt Metallknapp? Käke Grav 1, vuxen Grav 2, käke 0 1 m Figur 4. Schaktplan med de fyra gravarna markerade. Skala 1:50. 8 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

11 Gravar under den nya parkeringsytan Grav 1 Grav 1 (A300) utgjordes av ett relativt välbevarat vuxenskelett utan någon tydlig nergrävning för en kista. Framförallt saknades en hel del av bröstkorgen, samt förutom underkäken även själva kraniet (figur x) Strax ovanför den dödes vänstra skuldra framkom också fragmentariska rester av ett barnskelett (figur 5 8). Den osteologiska analysen visar att den gravlagda är en man med en ålder av ungefär 25 år, samt ben från ett spädbarn på cirka 0 3 månader (se bifogad osteologisk rapport). Att det rör sig om en man innebär att det inte nödvändigtvis behöver finnas ett samband mellan de två individerna utan att spädbarnsbenen tillkommit i ett senare samanhang. I samband med framrensning av graven tillvaratogs ett kisthandtag och tre små kvadratiska metallbleck som kan ha varit någon form av kistdekoration. Vidare påträffades ett litet runt silverliknande föremål (cirka 1 cm stort) som låg invid den dödes vänstra hand. Troligen är det ett fragment av en knapp, eller möjligen ett tunt brakteatliknande silvermynt. Nära intill Figur 5. Grav 1, före framrensning och med myntet vid gravens huvudände. Figur 6. Grav 1, efter framrensning. Invid plastpåsen låg lite av de ben som utgjort ett spädbarn. Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 9

12 den dödes saknade kranium hittades också ett ¼ skilling kopparmynt från 1806 präglat med Gustaf 4:e Adolf och med korslagda dalpilar. Ovanstående föremål (figur 8a e) har tillvaratagits och även röntgen fotograferats på SVK. Figur 7. Grav 1, med den dödes halsparti och underkäke. Figur 8. Grav 1 med det knappliknande föremålet vid den dödes vänstra hand. 10 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

13 Figur 9. De olika små metallföremålen från grav 1. Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 11

14 Grav 2 Grav 2 (A306) utgjordes av ett relativt välbevarat vuxenskelett utan någon tydlig nergrävning för en kista. Av kraniet återstod endast underkäken och likaså saknades bland annat ena armen och ett underben (figur 10 12). Den osteologiskan analysen visar att den gravlagda är en kvinna med en ålder av högst 35 år (se bifogad osteologisk rapport). Figur 10. Grav 2, före framrensning (ovan). Figur 11. Grav 2, efter framrensning (ovan, till höger). Figur 12. Närbild av huvudänden i grav 2 (till höger). 12 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

15 Grav 3 Grav 3 (A311) utgjordes av en cirka 0,4 9,7 meter stor nergrävning med fragmentariska kistrester i den norra kanten av graven. I den västra änden av graven fanns fragmentariska rester av ett spädbarnskelett i form av bland annat revben kotor och ett krossat kranium (figur 13 15). Den osteologiska analysen har Visat att det rör sig om ett cirka 0 3 månaders spädbarn (se bifogad osteologisk rapport). Figur 13. Grav 3, med ben från ett spädbarn i gravens huvudände, samt med omrörda ben uppe på kanten av graven (till vänster). Figur 14. Närbild av benen i grav 3 (nedan, till vänster). Figur 15. Rester av kistan i den norra kanten av grav 3 (nedan). Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 13

16 Grav 4 Grav 4 (A316) utgjordes av en cirka 0,5 1,7 meter stor och relativt tydlig avfärgning efter en kista och med ställvis något bevarat multnat trä. Fyllningen i graven innehöll inget skelett utan endast spridda ben och avvek därmed heller inte från den omgivande marken som också innehöll en hel del spridda ben. Den osteologiska analysen av de spridda benen i grave visar att den innehöll ben både från ett spädbarn och ben från ett lite äldre barn om cirka 2 år (se bifogad osteologisk rapport). Inte heller här går det att säga om det finns något samband mellan de två individerna. Figur 16. (a-c) Tre olika ansamlingar av ben och skallar i schaktet bakom rådhuset öster om kyrkan. Ben i ledningsschakten Vid schaktningarna för dagvatten utmed rådhusets västra fasad och omedelbart öster om kyrkan framkom inga gravar men däremot en hel del spridda ben samt några mer samlade deponier med ben i total oordning. (figur 16a c). Bland annat påträffades ben i form av 6 7 mer eller mindre välbevarade kranier. Allt tydde dock på att allt benmaterial är sekundärt deponerat och att de endera kommit med fyllnadsmassor i samband med rådhusbygget, alternativt att det är sekundärt begravt vid något annat tillfälle. Kranierna och övriga ben som tillvaratogs i schaktet invid rådhuset återbegravdes i en annan bengrop invid den östra kanten av den nyanlagda parkeringen. a. 14 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

17 b. c. Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 15

18 Administrativa uppgifter Riksantikvarieämbetets dnr: Länsstyrelsens dnr: Riksantikvarieämbetets projektnr: Intrasisprojekt: UV Undersökningstid: maj Projektgrupp: Viktor Svedberg, Bengt Nordqvist och Glenn Johansson. Exploateringsyta: cirka 50 kvadratmeter plus cirka 30 löpmeter. Undersökt yta: cirka 50 kvadratmeter plus cirka 30 löpmeter. Läge: GSD-Fastighetskartan, blad 07B 0e Göteborg. Koordinatsystem: Sweref 99 TM. Höjdsystem: Rikets, RH 00. Dokumentationshandlingar som förvaras i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), RAÄ, Stockholm: 20 foton med Unr 4979_1 20. Fynd: F1 F9 förvaras på Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Väst) i väntan på beslut om fyndfördelning. 16 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

19 Bilagor Bilaga 1. Gravar från Tyska kyrkan rapport över osteologisk analys utförd av Caroline Ahlström Arcini I samband med en schaktningsövervakning vid Tyska kyrkan undersöktes fyra gravar. Benmaterialet är bra bevarat men gravarna var störda varför stora delar av skeletten saknas i vissa av gravarna. Ingen av gravarna innehöll ett komplett skelett vilket bland annat kan bero på att de grävts sönder i samtiden, i samband med anläggandet av nya gravar. Detta är speciellt vanligt beträffande barngravar då deras kroppar förmultnar snabbare. Sammanlagt har det tillvaratagna skelettmaterialet visat att vi funnit benen från två vuxna och fyra barn. Båda de vuxna har dött unga, mannen i en ålder av år och kvinnan något äldre men under 35 år. Bland de fyra barnen var tre spädbarn i åldern 0 3 månader och ett var ett barn som dött i en ålder av 2 år. För de två vuxna individerna har kroppslängd kunnat beräknas mannen var 175,3 och kvinnan 164 cm, det vill säga något över medellängd för 1600-talet. Hos den vuxna kvinnan och det tvååriga barnethar förekomst av karies konstaterats. I övrigt har inga sjukliga förändringar noterats i skeletten, vilket oftast inte är att vänta eftersom de dog unga och majoritetet av de sjukdomar som vi ser i skelettvävnad är kroniska tillstånd där individerna levt en tid med sin sjukdom. På flera av skeletten sågs gröna fläckar, vilka sannolikt orsakats av ärgade svepnålar i koppar. Hos ett av barnen i grav 4, vilket av dem går inte att säga eftersom det påträffades löst bland benen, hittades snurrade metalltrådar i formen av en blomma eller rosett, det vill säga delar av dekorationer som lagts ner på den döde i samband med begravningen. Denna form av dekorationer har tidigare förekommit i till exempel i och 1700-talsgravar, bland annat barngravar, från Domkyrkoparken i Linköping. Gravmaterialet från schaktningsövervakningen är litet och några generella slutsatser om den grupp som hörde till denna församling kan inte dras. Materialet utgör däremot ett viktigt komplement till det som tidigare kommit fram, där antalet barngravar bland annat varit få, och tillsammans kommer de att bidra till kunskapen om begravningsseder och hälsotillstånd vid den tiden. Ingen av barn- gravarna uppvisade dock spår efter Kristibrud kransar, en krans av lingonblad med stomme av koppartråd som lades på huvudet på de flickor och kvinnor som dog innan de var gifta. En sed som kom från Tyskland till Danmark och Sverige vid denna tid. Materialet är dock väldigt litet. Grav 1 I denna grav är stor del av skelettet bevarat, dock saknas större delen av skallen och käkarna endast ett fragment av okbenet och två tänder är bevarade. Stor del av bäckenet är bevarat så även den främre bäckenfogen (pubissymfysen). Båda de könsindikerande kriterierna på bäckenet incisura ischiadica major och pubisvinkeln är smala vilket visar att den gravlagde var en man. Ytan på pubissymfysen har fortfarande ett räfflat mönster, vilket indikerar att den gravlagde var mellan år, även Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 17

20 tillväxtzonerna på nyckelbenen är öppna vilket konfirmerar att det rör sig om en ung individ. Båda lårbenen är bevarade och mätbara och (vänster lårben 479 mm och höger lårben 474 mm), detta ger en kroppslängd på 175,3 cm. På bäckenbenen och på höger lårben ses avlånga gröna markeringar, sannolikt spår efter svepnålar. I denna grav påträffades också ben (underkäke med tandanlag, nyckelben och ett tinningben) från ett spädbarn. Utvecklingen av tandanlagen och storleken på strålbenet 57 mm i underarmen indikerar att barnet var mellan 0 3 månader vid sin död. Grav 2 Liksom i grav 1 var en stor del av skelettet från denna individ bevarat, skallen saknas dock men underkäken finns. Det könsindikerande kriteriet på bäckenet incisura ischiadica major är vid, vilket visar att den gravlagda var en kvinna. De kvarvarande kindtänderna vilka utgörs av första molaren i både höger och vänster underkäke uppvisar endast ett mindre slitage men samtidigt har andra molarerna gått förlorade redan före döden, eventuellt utdragna. Eventuellt har det även funnits en visdomstand i höger underkäke och i så fall har även denna tappats innan hon dog. Att kvinnan haft tandlossningsproblem syns tydligt på framförallt framtänderna där käkbenet dragit sig tillbaka så att en stor del av rötterna är synliga. På de falska kindtänderna i höger del av underkäken syns ett hårt slitage delvis på den delen av tänderna som är vänd mot kinden. Detta beror sannolikt på ett snett bett och att personen gnisslat tänder. På båda första molarerna i underkäken samt på en lös hörntand från överkäken finns kariesangrepp på övergången mellan krona och rot. Bedömningen av kvinnans ålder är svårare än mannen i grav 1 men sannolikt var hon högst 35 år vid sin död. Båda lårbenen är bevarade (höger 427 mm och vänster 440 mm), vilket ger en kroppslängd på 164 cm. Liksom hos mannen i grav 1 ses grönfärgning men inte på bäckenben och lårben utan på andra halskotan. Grav 3 I denna gravpåträffades en stor del av skelettet från ett spädbarn. Storleken på underkäke, utvecklingen av tandanlagen och storleken på ett av de ben som bildar basen av skallen (pars basilaris bredd 15,8 längd 17,2) indikerar att den gravlagda var mellan 0 3 månader vid sin död. På kranium, revben, kotor och underkäke ses gröna partier som efter ärgad koppar, förmodligen från svepnålar. Grav 4 I denna grav fanns ben efter två barn. Det ena barnet är endast representerat av kraniet med del av höger över- och underkäke med tänder och tandanlag. Utifrån utvecklingen av tandanlagen indikerar det att barnet var omkring två år vid sin död. Tre av de framkomna mjölktänderna bär 18 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

21 spår efter karies. Både på under-och överkäken finns gröna partier som efter ärgad koppar. Beträffande det andra barnet så är detta endast representerat med ben från en överarm, underarmarna från ena armen, revben, en kota, skulderblad och ben från skallen (basen och tinningbenet). Längden på benen från överarmen 71 mm och underarmsbenen strålbenet 57 mm och armbågsbetet 65 mm indikerar att barnet var i samma ålder som individen i grav 1 det vill säga 0 3månader. Bland benen till dessa två sistnämnda barn påträffades små snurrade trådar i metall som satt ihop som en blomma eller rosett. Liknande begravningsutsmyckning har bland annat påträffats i samtida gravar från Domkyrkoparken i Linköping (Tagesson 2005) och i Louise Hagbergs bok om svensk folktro i samband med död och begravning ((Hagberg 1937). Referenser Hagberg, L När döden gästar: svenska folkseder och svensk folktro i samband med död och begravning. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Tagesson, G Liunga.kaupinga: kulturhistoria och arkeologi i Linköpingsbygden red. Anders Kaliff & Göran Tagesson. Serie: Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter, Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 19

22 Bilaga 2. Anläggningstabell över undersökta gravar IntrasisId Name Typ av anläggning Undertyp Form Längd (m) Bredd (m) Orientering 300 Grav 1 dubbel Skelettgrav Träkista Rektangulär 1,8 0,45 Väst 306 Grav 2 Skelettgrav Träkista Rektangulär 1,8 0,45 Väst 311 Grav 3 Spädbarn Skelettgrav Träkista Rektangulär 0,7 0,35 Väst 316 Grav 4 Skelettgrav Träkista Rektangulär 1,65 0,5 Väst 20 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

23 Bilaga 3. Fyndtabell över metallfynd, samt kranier/käkar och annat löst benmaterial i anslutning till de undersökta gravarna Fnr IntrasisId Name Class Subclass Beskrivning Insamlat från Typ av anläggning Kranie, vuxen Fyndenhet Obränt ben Kranium 300 Skelettgrav spädbarn Fyndenhet Obränt ben Kranium 300 Skelettgrav Käke grav 2 Fyndenhet Obränt ben Käke 306 Skelettgrav Spädbarn Fyndenhet Obränt ben Käke 311 Skelettgrav Kista Fyndenhet Träkista 316 Skelettgrav Metall Fyndenhet Metallföremål Rund bricka 300 Skelettgrav Kistdekorationer Fyndenhet Metallföremål Rektangulära beslag 300 Skelettgrav Mynt Fyndenhet Metallföremål Mynt 300 Skelettgrav Kisthandtag Fyndenhet Metallföremål Kisthandtag 300 Skelettgrav Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg 21

24 Figurer Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utsnitt ur GSD-Översiktskartan, blad 17 Göteborg (skala 1: ), och GSD-Sverigekartan....4 Figur 2. Förundersökningsområdet markerat på utsnitt ur GSD-Fastighetskartan, blad 07B 0e Göteborg. Skala 1: Figur 3. Tyska kyrkans tomt med de två undersökningsområdena markerade. Skala 1: Figur 4. Schaktplan med de fyra gravarna markerade. Skala 1: Figur 5. Grav 1, före framrensning och med myntet vid gravens huvudände...9 Figur 6. Grav 1, efter framrensning. Invid plastpåsen låg lite av de ben som utgjort ett spädbarn...9 Figur 7. Grav 1, med den dödes halsparti och underkäke...10 Figur 8. Grav 1 med det knappliknande föremålet vid den dödes vänstra hand...10 Figur 9. De olika små metallföremålen från grav Figur 10. Grav 2, före framrensning (ovan)...12 Figur 11. Grav 2, efter framrensning (ovan, till höger)...12 Figur 12. Närbild av huvudänden i grav 2 (till höger)...12 Figur 13. Grav 3, med ben från ett spädbarn i gravens huvudände, samt med omrörda ben uppe på kanten av graven (till vänster)...13 Figur 14. Närbild av benen i grav 3 (nedan, till vänster)...13 Figur 15. Rester av kistan i den norra kanten av grav 3 (nedan)...13 Figur 16. (a-c) Tre olika ansamlingar av ben och skallar i schaktet bakom rådhuset öster om kyrkan Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

25

26 Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg Till följd av dräneringsarbeten i samband med ombyggnad och renovering av rådhuset vid Gustav Adolfs torg i Göteborg utfördes våren 2013 en förundersökning i anslutning till Christine kyrka, även kallad Tyska kyrkan. Undersökningen kom dels att omfatta ett cirka 30 meter långt schakt längs baksidan av rådhuset omedelbart öster om kyrkan, dels en cirka 50 kvadratmeter stor ny parkeringsyta norr om kyrkan. Norr om kyrkan påträffades förutom en hel del omrört skelettmaterial också fyra ytliga och delvis intakta gravar som kom att undersökas.

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Begränsning av Garnisonskyrkogårdens

Begränsning av Garnisonskyrkogårdens UV RAPPORT 2012:67 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Begränsning av Garnisonskyrkogårdens östra kant Västergötland, Göteborgs socken, Heden 705:14, fornlämning 436 Carina Bramstång Plura UV RAPPORT 2012:67

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan UV RAPPORT 2014:47 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTKONTROLL Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1 Katarina

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:9 Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Köping 148:1 Stora Kyrkogatan Köpings stadsförsamling Köpings kommun

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Danvikens hospital ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, SCHAKTÖVERVAKNING

Danvikens hospital ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, SCHAKTÖVERVAKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, SCHAKTÖVERVAKNING Danvikens hospital RAÄ Stockholm 13:1, Sicklaön 37:2 Nacka socken och kommun, Södermanland Tomas Ekman ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:73 Rävsnäs Kabelschakt vid stensättningar Förundersökning i form av schaktningsövervakning Toresund 48:1, 376 och 380 Rävsnäs 3:8 Toresunds socken Strängnäs kommun

Läs mer

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Fornlämningsnr: 95 Fosie 165:16, Fosie socken Malmö kommun

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

Rapport 2013:11. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2011. Joakim Frejd

Rapport 2013:11. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2011. Joakim Frejd Rapport 2013:11 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2011 Joakim Frejd Rapport 2013:11 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2011 Joakim Frejd Fornlämningsnr: 8 Landskrona stad

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Holländaregatan i Marstrand

Holländaregatan i Marstrand UV VÄST RAPPORT 2000:13 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Holländaregatan i Marstrand en arkeologisk förundersökning i delar av Holländaregatan Kyrkogatan Bohuslän, Marstrand socken, RAÄ 32 Carina Bramstång

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Schaktövervakning intill RAÄ 419

Schaktövervakning intill RAÄ 419 Rapport 2013:74 Arkeologisk förundersökning Schaktövervakning intill RAÄ 419 Intill RAÄ 419 Vasastaden 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Parkeringsplats, Helgö

Parkeringsplats, Helgö Parkeringsplats, Helgö Arkeologisk förundersökning RAÄ 119, fastigheten Helgö-Bona 4:45, Ekerö socken och och kommun, Uppland Rapport PM 2008:18 Göran Werthwein Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Mellan Storgatan och Lilla torget

Mellan Storgatan och Lilla torget Rapport 2009:82 Arkeologisk förundersökning Mellan Storgatan och Lilla torget RAÄ 153 Repslagaregatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M

Läs mer

Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård

Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:50 Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 80:1 Bråfors 1:13 Norbergs socken Norbergs kommun Västmanland

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007 Lilla Nygatan Schaktningsövervakning i samband med VA-arbeten Malmö stad RAÄ 20 Skåne län # Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport

Läs mer

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N GRAVEN BERÄTTAR N A M N SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U Malmö Museer Illustrationer Illustration sidan 1 & 3 Erik Lenders, ur Bevægeapparatets anatomi av Finn Bojsen-Møller, Munksgaard Danmark,

Läs mer

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê=

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Stadsmuseiförvaltningen ==páç=n=erf OMMSJMQJMS ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Bakgrund Frågan om hur mänskliga kvarlevor som framkommit i samband med

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

Järnvägen 1:1, Malmö

Järnvägen 1:1, Malmö Rapport 2011:12 Järnvägen 1:1, Malmö Arkeologisk förundersökning 2011 Joakim Frejd Rapport 2011:12 Järnvägen 1:1, Malmö Arkeologisk förundersökning 2011 Joakim Frejd Fornlämningsnr: 20 Malmö stad Malmö

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:57 Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 34 Soopiska gården 2, Fältskären 2 och 3 samt Storgatan Arboga stadsförsamling

Läs mer

Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn

Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 20 Väktaren 4, Malmö stad Malmö kommun

Läs mer

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Rapport 2013:25 En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Sigtuna stadslager RAÄ 195, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Johan Runer

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Värme i Gällersta kyrka

Värme i Gällersta kyrka ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:13 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Värme i Gällersta kyrka Gällersta kyrkobol, Gällersta socken Örebro kommun, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Barockträdgårdens mur vid Drottningholms slott

Barockträdgårdens mur vid Drottningholms slott UV RAPPORT 2014:10 ARKEOLOGISK SCHAKTKONTROLL Barockträdgårdens mur vid Drottningholms slott Stockholms län; Uppland; Ekerö kommun; Lovö socken; Drottningholms slott 1:1 Johan Anund och Mathias Bäck UV

Läs mer

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:6 Edsberg kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke Ulf Alström Edsberg kyrka Särskild arkeologisk

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

Tvärschakt i Korpgatan

Tvärschakt i Korpgatan Rapport 2012:34 Arkeologisk förundersökning Tvärschakt i Korpgatan RAÄ 5 Korpgatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 KÄLLARDRÄNERING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt

Läs mer

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke.

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:50 Skävesund Intill gravfältet Glanshammar 4:1 Arkeologisk utredning Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1

Läs mer

Vindkraftverket som behövde en elkabel

Vindkraftverket som behövde en elkabel Rapport 2008:34 Arkeologisk förundersökning Vindkraftverket som behövde en elkabel Invid bl a RAÄ 74 Hovgården 1:5 Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Fredrik Samuelsson Ö

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013 Bo Ulfhielm BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf

Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf UV VÄST RAPPORT 2003:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf Västergötland, Mölndals kn, Fässbergs sn, Alvered 1:8, 1:9, 1:18 och 1:5, RAÄ 116 och del av RAÄ 115

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Sjögatan och Månsgatan i Åhus

Sjögatan och Månsgatan i Åhus Rapport 2011:45 Sjögatan och Månsgatan i Åhus Arkeologisk förundersökning 2011 Jan Kockum Rapport 2011:45 Sjögatan och Månsgatan i Åhus Arkeologisk förundersökning 2011 Jan Kockum Fornlämningsnr: 23 Sjögatan

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Ättubacken vid Hammars kyrka

Ättubacken vid Hammars kyrka ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:04 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Ättubacken vid Hammars kyrka Hammar 121:1, Fastigheten Hammar 14:1, Askersunds kommun, Hammars socken, Närke,

Läs mer

Renovering av Villie kyrka

Renovering av Villie kyrka Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning nr 20:1, Villie socken, Skurups kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning

Läs mer

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:14 FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015 Inga Blennå FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2

Läs mer

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Arkeologisk förundersökning RAÄ 42, fastigheten Sjötullen 4, Norrtälje stad och kommun, Uppland Rapport PM 2008:6 Kjell Andersson Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala

Läs mer

Angarns kyrka. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Angarns kyrka Angarns socken Vallentuna kommun Stockholms län Uppland

Angarns kyrka. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Angarns kyrka Angarns socken Vallentuna kommun Stockholms län Uppland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:93 Angarns kyrka Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Angarns kyrka Angarns socken Vallentuna kommun Stockholms län Uppland Ulf Alström Angarns

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:38 Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Arkeologisk förundersökning i form av schaktningövervakning Fornlämning Köping 148:1 Kvarteret Huld Köpings stadsförsamling

Läs mer

Skärvstenshögar i Borsökna

Skärvstenshögar i Borsökna RAORT 2015:58 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Skärvstenshögar i Borsökna Södermanlands län, Södermanland, Eskilstuna kommun, socken, Borsökna 1:300, 48:1 4 Louise Evanni RAORT 2015:58 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län

Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län Arkeologisk förundersökning Rapporter från Arkeologikonsult 2015:2866

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför golfbana i Alvered Balltorp

Arkeologisk förundersökning inför golfbana i Alvered Balltorp UV VÄST RAPPORT 2002:12 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning inför golfbana i Alvered Balltorp Västergötland, Mölndal socken, Alvered 1:8 m.fl., RAÄ 115 och RAÄ 116 Mats Lindqvist UV

Läs mer

Vid många utgrävningar är ben den absolut

Vid många utgrävningar är ben den absolut Benen berättar susanna eklund Vid många utgrävningar är ben den absolut största fyndkategorin, oavsett om det är en gravplats eller en boplats som undersöks. Därför har osteologerna (os = latin för ben)

Läs mer

Kvarteret Artilleristallet 32:8

Kvarteret Artilleristallet 32:8 UV VÄST RAPPORT 2000:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kvarteret Artilleristallet 32:8 Västergötland, Göteborg, fornlämning 216, inom Vallgraven Göte Nilsson Schönborg UV VÄST RAPPORT 2000:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4 Nederby Vallby Schaktningsövervakning vid bytomt Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt Nederby 1:15 Vallby

Läs mer

Ättubacken vid Hammars kyrka

Ättubacken vid Hammars kyrka ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:04 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Ättubacken vid Hammars kyrka Hammar 121:1, Fastigheten Hammar 14:1, Askersunds kommun, Hammars socken,

Läs mer

Torggatan/Västra Ringgatan

Torggatan/Västra Ringgatan Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan Flyttning av dagvattenbrunn Raä 26 Torggatan och Västra Ringgatan Enköping Uppland Joakim Kjellberg 2005:09 Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför markingrepp inom Örja kyrkogård, fastigheten Örja 32:1, RAÄ 9 i Örja socken och

Läs mer

Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun

Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun Rapport 2013:29 Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Karina Hammarstrand Dehman Rapport 2013:29 Gamla Staden 8:1 Stortorget

Läs mer

Kolartorp. underlag för detaljplan, etapp 3. Stockholms län; Södermanland; Haninge kommun; Österhaninge socken; Kolartorp 7:1, 7:2 m.fl.

Kolartorp. underlag för detaljplan, etapp 3. Stockholms län; Södermanland; Haninge kommun; Österhaninge socken; Kolartorp 7:1, 7:2 m.fl. UV RAPPORT 2014:123 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Kolartorp underlag för detaljplan, etapp 3 Stockholms län; Södermanland; Haninge kommun; socken; Kolartorp 7:1, 7:2 m.fl. Karl-Fredrik Lindberg UV RAPPORT

Läs mer

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

Fyra vindkraftverk vid Läppe

Fyra vindkraftverk vid Läppe Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:41 Fyra vindkraftverk vid Läppe Särskild utredning Blomsterhult 1:8 och Stavhälla 1:7 m.fl. Västra Vingåkers och Österåkers socken Vingåkers kommun Södermanland

Läs mer

Bergvärme vid Vikingstad kyrka

Bergvärme vid Vikingstad kyrka Rapport 2008:125 Arkeologisk förundersökning Bergvärme vid Vikingstad kyrka Vikingstad kyrkogård Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län Christer Carlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Rapport 2014:33. Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013. Ylva Wickberg

Rapport 2014:33. Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013. Ylva Wickberg Rapport 2014:33 Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013 Ylva Wickberg Rapport 2014:33 Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013 Ylva Wickberg Fornlämningsnr: 1 Färlöv 76:10 m fl.,

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Gatubelysning i Skänninge

Gatubelysning i Skänninge Rapport 2010:84 Arkeologisk förundersökning Gatubelysning i Skänninge RAÄ 5 Bjälbogatan/Mjölbygatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Järntorget i Örebro. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

Järntorget i Örebro. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:33 Järntorget i Örebro Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Örebro 83:1 Järntorget Olaus Petri församling Örebro kommun Närke Ulf

Läs mer

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland sau rapport 2009:12 Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Gamla landsvägen vid Kungsängens kyrka Arkeologisk delundersökning av väglämning Raä 96b, Kyrkbyn, Kungsängens socken, Upplands-Bro kommun, Uppland Rapport 2000:16 Kjell Andersson STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

RAPPORT 2015:68 ARKEOLOGISK UTREDNING 2015. Vallkärratorn 1:47. Skåne, Lunds kommun, Vallkärra socken, Vallkärratorn 1:47.

RAPPORT 2015:68 ARKEOLOGISK UTREDNING 2015. Vallkärratorn 1:47. Skåne, Lunds kommun, Vallkärra socken, Vallkärratorn 1:47. RAPPORT 2015:68 ARKEOLOGISK UTREDNING 2015 Vallkärratorn 1:47 Skåne, Lunds kommun, Vallkärra socken, Vallkärratorn 1:47 Bo Friman Arkeologiska undersökningar görs i tre etapper: utredning, förundersökning

Läs mer

Adelgatan 4. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2003. Dokumentation i samband med trappbygge inom RAÄ 20

Adelgatan 4. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2003. Dokumentation i samband med trappbygge inom RAÄ 20 Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2003 Adelgatan 4 Dokumentation i samband med trappbygge inom RAÄ 20 Malmö stad, Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2006:053

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer