MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kommunstyrelsen (32)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kommunstyrelsen (32)"

Transkript

1 Nr 10 Kommunstyrelsen (32) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 7 november 2012, sammanträdestid klockan Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) , Johnny Stücken, v. ordf. (S) , , Jeanette Kraft (C) Daniel Jensen (KD) , Roland Björndahl (M) Katarina Norgren (S) , Tjänstgörande ersättare Harald Ericson (M) ersätter Eva Pärsson (M) Andreas Jonsson (S) ersätter Michael Melby (S) , Ola Johansson (S) ersätter Tommy W Johansson (S) , Fredrik Almqvist (V) ersätter Pål Magnussen (V) Karin Fredman (FP) ersätter Anette Levin (FP) Lisbeth Berglöv (KD) ersätter Daniel Jensen (KD) 172 Lisbeth Berglöv (KD) ersätter Robert Svensson (C) 173 Ej tjänstgörande ersättare Lisbeth Berglöv (KD) , Tjänstemän Ingmar Johansson, kommunchef Ingrid Engqvist, chefssekreterare Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef Mikael Johansson, rektor/enhetschef Rådaskolan 150 Henry Einestedt, socialchef Lars Nilsson, kultur- och fritidsutvecklare 156 Margareta Hallander, samhällsbyggnadschef Björn Lindquist, ekonomichef Övriga Utses att justera Katarina Norgren (S), ersättare Fredrik Almqvist (V) Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor , klockan Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ingrid Engqvist Ordförande Robert Svensson , Karin Fredman 173 Justerande... Katarina Norgren , Fredrik Almqvist 152 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags Datum för uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift... Ingrid Engqvist

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 150 Information om kultur- och utbildningsförvaltningen Taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för Motion om avskaffandet av LOV (Lagen Om Valfrihetssystem) inom vårdoch omsorgsverksamheten i Melleruds kommun besvarande Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde för Kommunens anbudsöppnare, revidering Förslag till sammanläggning av valdistrikt inom Melleruds kommun Regler för snabbpeng Vita Sandars Camping - investering i ombyggnad av servicehus Bråna 4: Godkännande av investering för omdränering Godkännande av investering för gungställning Sammanträdesplan 2013 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, miljö- och hälsorådet och Melleruds Bolagshus AB Kommunal annonsering Sunnanå, information Yttrande över Föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E45 i Västra Götalands län Taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde för Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde för Avtal för upprättande av detaljplan för fastigheterna Krökersrud 1:234, 1:235 och 1: Budget 2013 redovisning av prestationsmål Kommunstyrelsens delegeringsregler Delårsrapport 3 - prognosbokslut Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud, delårsbokslut januari-augusti Utökad ram i budget 2013 för kultur- och utbildningsnämnden Utökad ram i budget 2013 för socialnämnden Översyn av arvode för kommunstyrelsens ordförande Öppna ärenden inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, redovisning Redovisning av delegeringsbeslut Anmälan 32

3 Kommunstyrelsen Information om kultur- och utbildningsförvaltningen Kultur- och utbildningschefen och enhetschefen/rektorn för Rådaskolan lämnar en aktuell information om verksamheten: Genomförd elevenkät. Utvecklingsarbete inom Rådaskolan. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

4 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2013 Kultur- och utbildningsnämndens förslag till taxor för nämndens verksamhetsområde för 2013 föreligger. I förslag till taxor för 2013 har inga avgifter eller taxor höjts kulturenheten minskat antalet avgifter en avgift (175 kronor) för att förnya busskort införts avgifterna för juni, juli och augusti för 3 5 åringar förtydligats Förslag till taxor inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde Arbetsutskottets beslut , 334. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 116. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 2013 enligt föreliggande förslag.

5 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Motion om avskaffandet av LOV (Lagen Om Valfrihetssystem) inom vård- och omsorgsverksamheten i Melleruds kommun besvarande Pål Magnussen (V), Barbro Prästbacka (V) och Kent Palm (V) har den 15 maj 2012 lämnat in en motion där de föreslår att kommunfullmäktiges beslut om att tillämpa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemvården i Melleruds kommun från och med den 1 april 2011 rivs upp. Arbetsutskottet gav den 4 juni 2012, 214, kommunchefen i uppdrag att bereda motionen. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 28 augusti Sammanfattning Lagen Om Valfrihetssystem (LOV) har tillkommit som ett komplement till LOU. Lagen används när kommunens syfte är att öka valfriheten och inflytandet för brukarna genom att konkurrensutsätta egenregin och godkänna externa utförare, som uppfyller bestämda kvalitetskrav. I Mellerud gäller att utföraren skall åta sig uppdraget att för socialnämndens räkning utföra biståndsbedömda hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen samt utföra insatser som delegeras av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. Konkurrensverket har av regeringen fått i uppdrag att följa upp och utvärdera konkurrensförhållandena i kommunernas valfrihetssystem. Rapport ska lämnas senast den 31 januari I Mellerud har ingen privat entreprenör hittills anmält intresse av att bli godkänd som utförare enligt LOV. Det finns för närvarande ingen anledning till att avskaffa möjligheterna till att erbjuda valfrihet för den enskilde i Melleruds kommun i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Socialchefens förslag till motionssvar Socialnämndens beslut , 93. Arbetsutskottets beslut , 307.

6 Kommunstyrelsen Yrkanden Fredrik Almqvist (V) yrkar bifall till motionen. Daniel Jensen (KD) yrkar avslag till motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen om att riva upp kommunfullmäktiges beslut om att tillämpa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemvården i Melleruds kommun. Deltar inte i beslutet Johnny Stücken (S), Ola Johansson (S), Katarina Norgren (S) och Andreas Jonsson (S) deltar inte beslutet med hänvisning till reservationen mot kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2010, 51, om att tillämpa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemvården i Melleruds kommun. Reservation Fredrik Almqvist (V) reserverar sig mot beslutet.

7 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde för 2013 Socialnämndens förslag till taxor för nämndens verksamhetsområde för 2013 föreligger. Förutom förändringar på grund av ändrat prisbasbelopp och kostnaden för matportioner föreslås endast avgiften för ledsagare höjas från 65 till 150 kronor samt att hyran på Kroppefjäll blir olika mellan de större och mindre rummen. Förslag till taxor inom socialnämndens verksamhetsområde Arbetsutskottets beslut , 335. Socialnämndens beslut , 111. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 2013 enligt föreliggande förslag.

8 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Kommunens anbudsöppnare I Lagen om offentlig upphandling (LOU) regleras formerna för öppning av anbud. Kommunen är en upphandlande enhet och ska ha utsedda anbudsöppnare. På grund av förändrad personalsammansättning behöver ett nytt beslut tas av kommunfullmäktige. Arbetsutskottets beslut , 355. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige utser Kommunchef Ingmar Johansson Ekonomichef Björn Lindquist Förvaltningschef Margareta Hallander Förvaltningschef Anders Pettersson Förvaltningschef Henry Einestedt att två i förening för den upphandlande enheten Melleruds kommun öppna inkomna anbud i enlighet med LOU (SFS 2007:1091) 9 kap. 7 och 15 kap. 11.

9 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Förslag till sammanläggning av valdistrikt inom Melleruds kommun Enligt vallagen 4 kap. 17 skall ett valdistrikt omfatta mellan och röstberättigade om inte särskilda skäl finns. Vid det senaste allmänna valet år 2010 var antal röstberättigande/röstande inom valdistrikten följande: Valdistrikt Röstberättigade Röstande Bolstad Fagerlid Holm/Järn Mellerud Rostock/Dalskog Skållerud Ör Vid möte med kommunfullmäktiges presidium och samtliga gruppledare den 22 februari 2012 föreslogs att en översyn skall ske av antalet valdistrikt inför nästa val. Detta gäller då först och främst valdistrikten Holm/Järn och Ör. Förslag om förändring skall föreslås av kommunfullmäktige till länsstyrelsen som fattar beslut året före valår d.v.s Valnämndens beslut , 1. Arbetsutskottets beslut , 341. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen att valdistrikt Ör läggs samman med Rostock/Dalskog samt att valdistrikt Holm/Järn läggs samman med Mellerud.

10 Kommunstyrelsen Dnr KS 2010/ Regler för snabbpeng Arbetsutskottet gav den 20 september 2011, 251, kultur- och fritidsutvecklaren och chefen för kulturenheten i uppdrag att ta fram förslag på hantering av s.k. snabbpeng till arrangörer, framför allt till ungdomar, för att få fler arrangörer och arrangemang i kommunen. Sammanfattning Många kommuner har system med snabbpeng. Det kan gynna kulturlivet i Mellerud om ett sådant system införs även här. Arbetsutskottet gav den 21 februari 2012, 48, kultur- och fritidsutvecklaren i uppdrag att ta fram förslag på regler för snabbpeng för kulturarrangemang. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 11 september Arbetsutskottet beslutade den 25 september 2012, 289, att ge kultur- och fritidsutvecklaren i uppdrag att ta fram förslag till regler för snabbpeng till aktiviteter utifrån följande kriterier: Snabbpengen ska gälla för unga arrangörer (till och med 25 år). Snabbpengens övre beloppsgräns är kronor/arrangemang. Snabbpengens sammanlagda budget är kronor/år. Kultur- och fritidsutvecklarens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets beslut , 319. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. Från och med 2013 införa en snabbpeng som kan sökas av personer folkbokförda i Melleruds kommun till och med det år de fyller 25 år för att genomföra offentliga och utåtriktade aktiviteter i kommunen. 2. Kultur- och fritidsutvecklaren ges i uppdrag att handlägga de ansökningar som kommer in, att ge olika former av stöd till de sökande, samt att informera om möjligheten att söka bidraget. 3. Bidraget maximeras till kr per ansökan. 4. I 2013 års budget avsätta kr ändamålet. 5. Ge kultur- och fritidsutvecklaren i uppdrag att göra en utvärdering efter ett år.

11 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Vita Sannars Camping - investering i ombyggnad av servicehus Bråna 4:2 Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering. Vita Sandars Camping AB har den 8 oktober 2012 ansökt om att kommunen godkänner en investering avseende ombyggnad av servicehus Bråna 4:2 enligt föreliggande förslag. Kostnaden beräknas uppgå till kronor plus moms. Arbetsutskottets beslut , 337. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner en investering avseende ombyggnad av servicehus Bråna 4:2 enligt föreliggande förslag till ett belopp av kronor (en miljon kronor) plus moms och uppdrar till kommunchefen att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen. Avskrivningstiden ska vara 20 år. Expedieras Vita Sandars Camping AB Kommunchefen

12 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Godkännande av investering för omdränering Kommunstyrelsen godkände den 9 maj 2012, 69, en investering avseende omdränering av mark till ett belopp av kronor (tjugofemtusen kronor) och uppdrog till kommunchefen att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen. Avskrivningstiden ska vara 10 år. Arrendatorn Vita Sandars Camping AB har den 8 oktober 2012 lämnat in en ekonomisk redovisning av genomförd investering. Redovisning av investering i omdränering. Arbetsutskottets beslut , 338. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av genomförd investering till ett belopp av kronor avseende omdränering. Expedieras Vita Sandars Camping AB

13 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Godkännande av investering för gungställning Kommunstyrelsen godkände den 9 maj 2012, 68, en investering avseende ny gungställning till ett belopp av kronor (trettiotusen kronor) och uppdrog till kommunchefen att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen. Avskrivningstiden ska vara 10 år. Arrendatorn Vita Sandars Camping AB har den 8 oktober 2012 lämnat in en ekonomisk redovisning av genomförd investering. Redovisning av investering i ny gungställning. Arbetsutskottets beslut , 339. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av genomförd investering till ett belopp av kronor avseende ny gungställning. Expedieras Vita Sandars Camping AB

14 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Sammanträdesplan 2013 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, miljö- och hälsorådet och Melleruds Bolagshus AB Enligt 5 kap. 7 kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde med fullmäktige ska hållas. Enligt 5 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 3 kap. 3 i kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden. Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskottet, miljö- och hälsorådet och AB Melleruds Bolagshus för år 2013 föreligger. Kommunkansliets förslag till sammanträdesplan Arbetsutskottets beslut , 342. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2013 för kommunfullmäktige enligt föreliggande förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2013 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, miljö- och hälsorådet och Melleruds Bolagshus AB enligt föreliggande förslag.

15 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Kommunal annonsering 2013 Enligt 5 kap 10 kommunallagen ska uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges möten införas minst en vecka före sammanträdesdagen i den eller de ortstidningar som kommunfullmäktige beslutar. Arbetsutskottets beslut , 342. Yrkanden Daniel Jensen (KD) yrkar att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2013 enbart ska göras i Melleruds Nyheter. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att tillkännagivande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2013 ska göras i Melleruds Nyheter. Kommunfullmäktige beslutar att annonser om lediga platser, entreprenader m.m. under 2013 ska införas i det eller de annonsorgan som från fall till fall bedöms lämpliga för att uppnå önskad effekt.

16 Kommunstyrelsen Sunnanå, information Kommunchefen lämnar en aktuell redovisning angående Sunnanå: Erbjudande om köp av tomter till flytande fritidshus som ägs av kommunen skickas ut vecka 47. Provtagning. Byggande av ramp. Asfaltering. Frykvallas byggnation av fritidsbostäder (sjöbodar). Värdering av bryggor. Installation av el m.m. i de fritidsbostäder (sjöbodar) som flyttats. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

17 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Yttrande över Föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E45 i Västra Götalands län Med anledning av ombyggnationen av E45 mellan Göteborg och Trollhättan gör Trafikverket en översyn av hastighetsbegränsningarna längs hela E45 i Västra Götalands län. Sammanfattning Det är positivt att sträcka 6 fått en bättre säkerhetsstandard och även högre hastighet, sett till pendlingsförhållandena. Att sträckorna 5 och 7 får sänkt genomsnittshastighet är mindre positivt. Visserligen stämmer det att vägsträckorna till huvudsaklig del inte håller säkerhetskrav för högre hastigheter än idag skyltade hastigheter, men det är utomordentligt tråkigt att inte någon plan för sammanbyggnad av sträckor med lägre säkerhet och trafikkapacitet inte existerar. E45 utgör en av Sveriges huvudtransportsträckor för tung trafik. Samtidigt färdas många pendlare de aktuella vägsträckorna varje dag. I området bedrivs också intensivt jordbruk, vilket medför att det under stora delar av året frekvent förekommer transporter med jordbruksmaskiner på E45. I dagsläget saknas säkra omkörningszoner för sådana transporter i stor utsträckning, vilket medför att trafikrytmen störs och att många säkerhetsmässigt olämpliga omkörningar äger rum. Trafikverkets remisshandlingar. Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets beslut , 351. Yrkanden Daniel Jensen (KD), Fredrik Almqvist (V) och Johnny Stücken (S) yrkar på tillägget att Melleruds kommun vill bibehålla 90 km/h där nuvarande skyltning är satt i 90 km/h. Särskilt sträcka 7 håller sådan standard att en sänkning är orimlig.

18 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. Melleruds kommun instämmer i att vägsträcka 5 och 7 håller alltför låg standard för att kunna uppgraderas till högre hastighet. Melleruds kommun vill dock bibehålla 90 km/h där nuvarande skyltning är satt i 90 km/h. Särskilt sträcka 7 håller sådan standard att en sänkning är orimlig. 2. Melleruds kommun anser att det är positivt att vägsträcka 6 uppgraderats säkerhetsmässigt och därmed tål högre hastighetsskyltning. 3. Melleruds kommun anser dock att det är under all kritik att ingen plan finns för att bygga samman hela E45 till enhetlig säkerhetsstandard utanför tätbebyggt område. Melleruds kommun förordar att sträcka 5 och 7 snarast förs in i nationell plan Om genomsnittlig hastighet sänks till 80 km/h bör en plan tas fram för byggnation av omkörningssträckor med trefältsväg och separerad mittzon. Detta är synnerligen angeläget då vägen är starkt trafikerad av tung trafik samt jordbruksfordon. 4. Melleruds kommun anser att en lägsta nivå ur säkerhetsperspektiv, som bör uppfyllas omgående, är räfflad mittsträng. Detta kan inte medföra någon hög kostnad, då det förekommer räfflad mittsträng längs stora delar av sträcka 5.

19 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde för 2013 Byggnadsnämndens förslag till taxa för nämndens verksamhetsområde för 2013 föreligger. Byggnadsnämnden har den 17 oktober 2012, 327, föreslagit kommunfullmäktige att anta förslag om oförändrad plan- och bygglovstaxa för Uppräkning sker i enlighet med prisbasbeloppet för Förslag till taxa inom byggnadsnämndens verksamhetsområde Byggnadsnämndens beslut , 327. Arbetsutskottets beslut , 350. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde 2013 enligt föreliggande förslag.

20 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde för 2013 Kommunstyrelsekontorets förslag till taxor för kommunstyrelsens verksamhetsområde för 2013 föreligger. Förslag till taxor inom kommunstyrelsekontorets verksamhetsområde Arbetsutskottets beslut , 336. Förslag till taxor inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde Arbetsutskottets beslut , 349. Samhällsbyggnadschefen redovisar bakgrunden till förändring av VA-taxan. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013 enligt föreliggande förslag med ändringen att anläggningsavgiften i VA-taxan förblir oförändrad.

21 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Avtal för upprättande av detaljplan för fastigheterna Krökersrud 1:234, 1:235 och 1:74 Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till avtal, mellan Melleruds kommun och exploatören Mawongsa Trading HB, för upprättande av detaljplan för fastigheterna Krökersrud 1:234, 1:235 och 1:74. Förslag till avtal för upprättande av detaljplan. Arbetsutskottets beslut , 365. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal, med exploatören Mawongsa Trading HB, för upprättande av detaljplan för fastigheterna Krökersrud 1:234, 1:235 och 1:74 enligt föreliggande förslag. Expedieras Mawongsa Trading HB Byggnadsnämnden Samhällsbyggnadschefen

22 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Budget 2013 redovisning av prestationsmål Kommunfullmäktige beslutar inför varje budgetår om inriktningsmål och ekonomiska ramar för respektive nämnd. Vid fastställande av budget tilldelar kommunfullmäktige varje nämnd en ekonomisk ram och inriktningsmål i syfte att främja en god ekonomisk hushållning. Nämnd bryter ner inriktningsmålen till avstämbara prestationsmål för budgetåret. Nämnden redovisar vilka nyckeltal som ska användas för att följa upp sina mål. Prestationsmål för kommunstyrelsen och samtliga nämnder har tagits fram och fastställts. Redovisning av prestationsmål i budget Arbetsutskottets beslut , 332. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

23 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Kommunstyrelsens delegeringsregler Kommunstyrelsen i Melleruds kommun överlåter med stöd delegeringsreglerna viss beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande och tjänstemän inom förvaltningen. Kommunrättsligt är beslut taget med stöd i delegeringsreglerna ett av kommunstyrelsen taget beslut. Det finns behov av att se över beslutsnivåerna inom olika områden. Arbetsutskottet gav den 12 januari 2012, 16, kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på nya delegeringsregler för kommunstyrelsen. Förslag till delegeringsregler för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Arbetsutskottets beslut , 311. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen fastställer delegeringsregler för kommunstyrelsens verksamhetsområde i enlighet med föreliggande förslag. Expedieras Samtliga chefer inom kommunstyrelsekontoret Samtliga chefer inom samhällsbyggnadsförvaltningen KFS

24 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud, delårsbokslut januari-augusti 2012 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 21 september 2012, 44, beslutat att överlämna delårsbokslut januari-augusti 2012 till huvudmännen. Arbetsutskottet gav den 23 oktober 2012 kommunchefen i uppdrag att lyfta frågan om en utvärdering av samordningsförbundets verksamhet. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut januari-augusti Sammanställning insatser Samordningsförbundets beslut , 44. Arbetsutskottets beslut , 331. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut för januari-augusti Expedieras Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

25 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Delårsrapport 3 - prognosbokslut 2012 Årets tredje prognos visar ett positivt resultat på 19,9 Mkr, att jämföra med det ursprungligen budgeterade resultatet på 12,3 Mkr och med ett budgeterat resultat efter tilläggsbudget på 11,7 Mkr. Verksamheternas nettokostnader redovisar sammantaget ett resultat som är 4,8 Mkr sämre än årets budget. Skatt och bidrag är 2,1 Mkr bättre än budget. Finansnettot beräknas bli ca 100 tkr bättre än budget. Delårsrapport 3/prognosbokslut Arbetsutskottets beslut , 355. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

26 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Utökad ram i budget 2013 för kultur- och utbildningsnämnden Kultur- och utbildningsnämnden har den 24 oktober 2012, 124, beslutat att begära dels utökad ram för 2012 med 750 tkr och dels utökad ram för 2013 på tkr på grund av ökade kostnader med anledning av det nya löneavtalet för lärarna. Förvaltningschefen fick i uppdrag av nämnden att bereda ärendet enligt kommunens styrprinciper. Kultur- och utbildningschefen begär i en tjänsteskrivelse daterad att nämnden får en utökad ram för 2013 med 1 Mkr. Yrkanden Robert Svensson (C) yrkar avslag till utökad ram för 2013 på 1 Mkr för kulturoch utbildningsnämnden. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 124. Kultur- och utbildningschefens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår kultur- och utbildningsnämndens begäran om utökad ram för 2013 med 1 Mkr.

27 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Utökad ram i budget 2013 för socialnämnden Socialnämnden har den 30 oktober 2012, 113, beslutat att avdelning Röd på Fagerlids gruppboende bemannas under november februari Socialnämnden begär därför dels tilläggsanslag med 210 tkr för 2012 och dels utökad ram för 2013 på 420 tkr på grund av ökade kostnader under perioden januari-februari Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Socialnämndens beslut , 113. Yrkanden Johnny Stücken (S) yrkar bifall till begäran om dels tilläggsanslag med 210 tkr för 2012 och dels utökad ram för socialnämnden för 2013 med 420 tkr. Robert Svensson (C) yrkar avslag till begäran om dels tilläggsanslag med 210 tkr för 2012 och dels utökad ram för socialnämnden för 2013 med 420 tkr. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen antar Robert Svensson avslagsyrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Johnny Stückens bifallsyrkande. Nej-röst för bifall till Robert Svenssons avslagsyrkande. Omröstningsresultat Med sex ja-röster för Johnny Stückens bifallsyrkande mot fyra nej-röster för Robert Svenssons avslagsyrkande samt en som avstår antar kommunstyrelsen Johnny Stückens bifallsyrkande. Se omröstningsbilaga. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige bifaller socialnämndens begäran om dels tilläggsanslag med 210 tkr för 2012 och dels utökad ram för socialnämnden för 2013 med 420 tkr. Jäv Daniel Jensson (KD) deltar inte beslutet med hänvisning sitt uppdrag som socialnämndens ordförande.

28 Kommunstyrelsen OMRÖSTNINGSLISTA 172 Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår Johnny Stücken (S) x Jeanette Kraft (C) x Anette Levin (FP) Karin Fredman (FP) x Daniel Jensen (KD) Lisbeth Berglöv (KD) x Eva Pärsson (M) Harald Ericson (M) x Roland Björndahl (M) x Michael Melby (S) Andreas Jonsson (S) x Tommy W Johansson (S) Ola Johansson (S) x Katarina Norgren (S) x Pål Magnussen (V) Fredrik Almqvist (V) x Robert Svensson (C) x Summa 6 4 1

29 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Ändrat arvode för kommunstyrelsens ordförande Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2012, 33, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk grupp bestående av representanter från de ordinarie partierna i kommunstyrelsen som får i uppdrag att se över ordförandearvodet som ska gälla från Arbetsutskottet gav den 8 maj 2012, 173, personalchefen i uppdrag att, tillsammans med den parlamentariskt tillsatta gruppen, ta fram ett förslag på nytt ordförandearvode som ska gälla från den 1 januari Sammanfattning Arvodesgruppen har nu lämnat ett förslag om att arvodet för kommunstyrelsens ordförande höjs den 1 januari 2013, 2014 och Arvodet ska för respektive år dessutom justeras med gällande index AKI. Höjningen av arvodet för kommunstyrelsens ordförande medför automatiskt en höjning av arvodet för vice ordförande som enligt gällande regler har 35% av ordförandearvodet. Personalchefens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets beslut , 351. Yrkanden Daniel Jensen (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att arvodet för kommunstyrelsens ordförande ändras enligt följande: 1. Nytt arvode from 1/1 2013: kronor/månad 2. Nytt arvode from 1/1 2014: kronor/månad 3. Nytt arvode from 1/1 2015: kronor/månad Samtliga arvoden ska för respektive år dessutom justeras med gällande index AKI.

30 Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/ Öppna ärenden inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, redovisning Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde sker en fortlöpande uppföljning av öppna ärenden genom att förteckningar över oavslutade ärenden regelbundet lämnas ut till samtliga handläggare för genomgång och åtgärd. Varje handläggare även kan själv kontrollera sina ärenden direkt i det digitala ärendehanteringssystemet W3D3. Kommunchefen/chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ska två gånger per år juni och november redovisa alla öppna ärenden till kommunstyrelsen. Arbetsutskottets beslut , 328. Öppna ärenden kommunstyrelsekontoret Öppna ärenden samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

31 Kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen varje månad. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkallad delegering. Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: D 19 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden 19.4 Bostadsanpassningsbidrag Beslut i ärenden angående bostadsanpassningsbidrag. Förvaltningschef 60-77/2012 D 20 Markärenden 20.7 Upplåtelse platsmark Upplåtelse av allmän platsmark. Förvaltningschef 12/2012 D 21 Lokala trafikföreskrifter, m.m. Utfärda tillfällig lokal trafikföreskrift enligt Vägtrafikkungörelsen och Terrängtrafikkungörelsen i tillämpliga delar. Förvaltningschef 15-18/2012 H 25 Färdtjänstärenden 25.1 Färdtjänst Beslut avseende tillstånd enligt 7-9. Samhällsvägledare 9-10/2012 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

32 Kommunstyrelsen Anmälan Dalslands Miljönämnds protokoll Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunfullmäktige (26)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunfullmäktige (26) Nr 9 Kommunfullmäktige 2012-11-21 1(26) Plats och Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 21 november 2012, sammanträdestid klockan 18.00 20.50 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. Kommunfullmäktige (14)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. Kommunfullmäktige (14) Nr 8 Kommunfullmäktige 2010-11-17 1(14) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 november 2010, klockan 19.00 20.00 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Kommunstyrelsen 2010-11-03 1(18)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Kommunstyrelsen 2010-11-03 1(18) Nr 11 Kommunstyrelsen 2010-11-03 1(18) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 3 november 2010, klockan 08.30 11.20, 12.00-12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 1(28) Eva Pärsson

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 1(28) Eva Pärsson Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 1(28) Plats och Melleruds kommunkontor, tisdagen den 23 oktober 2012 sammanträdestid klockan 08.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1 Nr 1 Kommunstyrelsen 2010-01-13 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 13 januari 2010, klockan 08.30 12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf. (S) Per-Olof

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. Melleruds Bolagshus AB (7)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. Melleruds Bolagshus AB (7) Nr 8 Melleruds Bolagshus AB 2009-09-09 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 september 2009, klockan 11.00 12.05 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf. (S) Per-Olof

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen (17) Onsdagen den 9 januari 2013, klockan , i Dalslandsrummet

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen (17) Onsdagen den 9 januari 2013, klockan , i Dalslandsrummet Nr 1 Kommunstyrelsen 2013-01-09 1(17) Tid och plats Onsdagen den 9 januari 2013, klockan 08.30 11.15, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf. (S) Jeanette

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. AB Melleruds Bolagshus 2011-11-02 1(7)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. AB Melleruds Bolagshus 2011-11-02 1(7) Nr 8 AB Melleruds Bolagshus 2011-11-02 1(7) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 2 november 2011 sammanträdestid klockan 08.30 10.55 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 12. Kommunstyrelsen (17)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 12. Kommunstyrelsen (17) Nr 12 Kommunstyrelsen 2011-11-02 1(17) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 2 november 2011, sammanträdestid klockan 10.55 12.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunfullmäktige (10)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunfullmäktige (10) Nr 1 Kommunfullmäktige 2013-01-23 1(10) Tid och plats Onsdagen den 23 januari 2013, klockan 18.00 19.30 i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren Nr 4 Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 4 april 2012, sammanträdestid klockan 08.30 12.15, 13.10 14.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) 37-45, 47-51 Johnny

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Melleruds Bolagshus AB (6)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Melleruds Bolagshus AB (6) Nr 1 Melleruds Bolagshus AB 2010-02-10 1(6) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 10 februari 2010, klockan 08.30 09.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf. (S) Per-Olof

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen (15) Nr 3 Kommunstyrelsen 2014-03-12 1(15) Tid och plats Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf. (S) Jeanette

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4 Nr 4 Kommunstyrelsen 2010-03-16 1(5) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 16 mars 2010, klockan 15.00 17.40 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf. (S) Anette Levin

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott (15) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04 1(15) Tid och plats Tisdagen den 4 november 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunfullmäktige (14)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunfullmäktige (14) Nr 4 Kommunfullmäktige 2010-05-19 1(14) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 19 maj 2010, klockan 19.00 20.10 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunfullmäktige (13) Ingmar Johansson, kommunchef Björn Lindquist, ekonomichef 10

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunfullmäktige (13) Ingmar Johansson, kommunchef Björn Lindquist, ekonomichef 10 Nr 2 Kommunfullmäktige 2015-02-25 1(13) Tid och plats Onsdagen den 25 februari 2015, klockan 18.00 19.15, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunfullmäktige (14) Anna Granlund, sekreterare Björn Lindquist, ekonomichef 19

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunfullmäktige (14) Anna Granlund, sekreterare Björn Lindquist, ekonomichef 19 Nr 3 Kommunfullmäktige 2018-03-21 1(14) Tid och plats Onsdagen den 21 mars 2018, klockan 18.00 19.30, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 18. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Eva Pärsson Ola Johansson

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 18. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Eva Pärsson Ola Johansson Nr 18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 4 oktober 2010, klockan 13.00-16.35 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 7 Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 08.30-11.05 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette Levin

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen (18) Eva Pärsson Roland Björndahl Tommy W Johansson (S) Katarina Norgren

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen (18) Eva Pärsson Roland Björndahl Tommy W Johansson (S) Katarina Norgren Nr 3 Kommunstyrelsen 2011-03-09 1(18) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2011, sammanträdestid klockan 08,30-11,00 Sammanträdet återupptas klockan 11,55-12,00 Beslutare Robert Svensson,

Läs mer

Socialnämnden (10) Melleruds kommunkontor senast den 16 januari 2015, klockan samt 8 justeras omedelbart vid sammanträdet.

Socialnämnden (10) Melleruds kommunkontor senast den 16 januari 2015, klockan samt 8 justeras omedelbart vid sammanträdet. Socialnämnden 2015-01-12 1(10) Tid och plats Måndadagen den 12 januari 2015, klockan 08.30 11.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Christina Andersson (C) Karin Nodin (C)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11 Nr 11 Kommunstyrelsen 2008-11-05 1(13) Plats och tid Hotell Laholmen, Strömstad, onsdagen den 5 november 2008, klockan 10.00 12.05 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Per-Olof

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23. Kommunstyrelsens arbetsutskott (18)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23. Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) Nr 23 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-14 1(18) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 14 december 2010, klockan 08.30-12.00, 13.00-14.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunfullmäktige (18) Ingmar Johansson, kommunchef

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunfullmäktige (18) Ingmar Johansson, kommunchef Nr 9 Kommunfullmäktige 2013-11-20 1(18) Tid och plats Onsdagen den 20 november 2013, klockan 18.00 19.25, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6. Kommunstyrelsen (14)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6. Kommunstyrelsen (14) Nr 6 Kommunstyrelsen 2005-05-04 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 4 maj 2005, klockan 08.30-12.20 Beslutande Robert Svensson (c) 64-71, 73-75 Gunnar Karlsson (c) 64-70, 72-75 Stig

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13. Kommunstyrelsens arbetsutskott (12)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13. Kommunstyrelsens arbetsutskott (12) Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-05-30 1(12) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 30 maj 2006, klockan 08.30-12.10, 13.00-16.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Kommunstyrelsen (6) Peter Ljungdahl (C) Daniel Jensen Ulf Rexefjord

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Kommunstyrelsen (6) Peter Ljungdahl (C) Daniel Jensen Ulf Rexefjord Nr 11 Kommunstyrelsen 2017-11-22 1(6) Tid och plats Onsdagen den 22 november 2017, klockan 17.00 17.30, i Tingshuset i Mellerud Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Thomas Hagman (S) Martin Eriksson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Socialnämnden (13) Tisdagen den 26 maj 2015, klockan , i Skållerudsrummet

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Socialnämnden (13) Tisdagen den 26 maj 2015, klockan , i Skållerudsrummet Nr 5 Socialnämnden 2015-05-26 1(13) Tid och plats Tisdagen den 26 maj 2015, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Eva Larsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott (13)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott (13) Nr 16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-08 1(13) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 8 september 2009, klockan 08.30-12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. Kommunfullmäktige (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. Kommunfullmäktige (15) Nr 8 Kommunfullmäktige 2017-09-27 1(15) Tid och plats Onsdagen den 27 september 2017, klockan 18.00 19.07, i Tingshuset i Mellerud Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 20 april 2010, klockan 08.30-11.15 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23. Kommunstyrelsens arbetsutskott (21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23. Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) Nr 23 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-04 1(21) Tid och plats Tisdagen den 4 december 2018, klockan 08.30 12.00, 13.15 14.30 i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) Marianne

Läs mer

Sofia Vikström, Migrationsverket 44

Sofia Vikström, Migrationsverket 44 Nr xx Kommunfullmäktige 2015-05-20 1(14) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 18.00 19.40, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 12. Kommunstyrelsens arbetsutskott (19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 12. Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) Nr 12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-19 1(19) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 19 maj 2008, klockan 08.30-12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-19 1(22)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-19 1(22) Nr 7 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-19 1(22) Plats och Melleruds kommunkontor, tisdagen den 19 april 2011, sammanträdestid klockan 08.30 12.45 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10 Nr 10 Kommunstyrelsen 2009-08-12 1(13) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 12 augusti 2009, klockan 08.30-11.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf. (S) Anette

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-08 1(17)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-08 1(17) Nr 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-08 1(17) Plats och Melleruds kommunkontor, tisdagen den 8 mars 2011, sammanträdestid klockan 08.30 12.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Daniel Jensen (KD)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Kommunstyrelsen (26)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Kommunstyrelsen (26) Nr 11 Kommunstyrelsen 2013-11-06 1(26) Tid och plats Onsdagen den 6 november 2013, klockan 08.30 12.15, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf. (S) Jeanette

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott (22)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-25 1(22) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 oktober 2005, klockan 08.30-12.10, 13.00-16.30 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14) Nr 16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 7 september 2010, klockan 08.30-12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 26. Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) Eva Pärsson Michael Melby

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 26. Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) Eva Pärsson Michael Melby Nr 26 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-18 1(18) Plats och Melleruds kommunkontor, tisdagen den 18 december 2012, sammanträdestid klockan 08.30 12.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Daniel Jensen

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kommunstyrelsen (17)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kommunstyrelsen (17) Nr 10 Kommunstyrelsen 2006-11-08 1(17) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 8 november 2006, klockan 08.30-11.30 Beslutande Robert Svensson (c) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson (fp) Eva Pärsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2 Nr 2 Kommunstyrelsen 2010-02-10 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 10 februari 2010, klockan 10.10 12.20 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf. (S) Per-Olof

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3 Nr 3 Kommunstyrelsen 2009-02-11 1(12) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 11 februari 2009, klockan 08.30 10.45 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf. (S) Per-Olof

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Nr 2 Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 februari 2005, klockan 08.30-12.45 Beslutande Robert Svensson (c) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson (fp) Daniel

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunfullmäktige (10) Ingmar Johansson, kommunchef Torbjörn Svedung, administrativ chef

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunfullmäktige (10) Ingmar Johansson, kommunchef Torbjörn Svedung, administrativ chef Nr 2 Kommunfullmäktige 2013-02-20 1(10) Tid och plats Onsdagen den 20 februari 2013, klockan 18.00 18.55, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 19. Kommunstyrelsens arbetsutskott (21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 19. Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) Nr 19 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 september 2007, klockan 08.30-12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v.

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunfullmäktige (14) Ingmar Johansson, kommunchef Bo S. Carlén, sekreterare

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunfullmäktige (14) Ingmar Johansson, kommunchef Bo S. Carlén, sekreterare Nr 2 Kommunfullmäktige 2005-02-23 1(14) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 23 februari 2005, klockan 19.00 20.25 Beslutande Enligt närvarolista Övriga närvarande Ingmar Johansson, kommunchef

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott (14)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-05 1(14) Tid och plats Tisdagen den 5 april 2016, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) Gunnar Karlsson (C)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunfullmäktige (14) Ingmar Johansson, kommunchef. Helen Backlund, Dalslands Konstmuseum

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunfullmäktige (14) Ingmar Johansson, kommunchef. Helen Backlund, Dalslands Konstmuseum Nr 3 Kommunfullmäktige 2013-03-20 1(14) Tid och plats Onsdagen den 20 mars 2013, klockan 18.00 18.55, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunfullmäktige (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunfullmäktige (15) Nr 7 Kommunfullmäktige 2005-09-28 1(15) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 28 september 2005 klockan 19.00 20.00 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 15. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-12 1(22)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 15. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-12 1(22) Nr 15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-12 1(22) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 12 augusti 2008, klockan 08.30-12.00, 13.00 15.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen (32)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen (32) Nr 1 Kommunstyrelsen 2011-01-12 1(32) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 12 januari 2011 sammanträdestid klockan 08.30 12.00 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf. (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-20 1(21) Andreas Jonsson (S)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-20 1(21) Andreas Jonsson (S) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-20 1(21) Tid och plats Tisdagen den 20 oktober 2015, klockan 08.30 12.00, 13.00 16.30 i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) Andreas

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. Kommunstyrelsen (23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. Kommunstyrelsen (23) Nr 8 Kommunstyrelsen 2012-09-12 1(23) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 12 september 2012, sammanträdestid klockan 08.30 11.35, 12.15 12.17 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 24. Kommunstyrelsens arbetsutskott (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 24. Kommunstyrelsens arbetsutskott (15) Nr 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-16 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 16 december 2008, klockan 08.30-12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunfullmäktige (13) Anna Granlund, sekreterare

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunfullmäktige (13) Anna Granlund, sekreterare Nr 7 Kommunfullmäktige 2017-08-30 1(13) Tid och plats Onsdagen den 30 augusti 2017, klockan 18.00 18.35, i Tingshuset i Mellerud Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-22 1(19) Eva Pärsson (M) Michael Melby

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-22 1(19) Eva Pärsson (M) Michael Melby Nr 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-22 1(19) Tid och plats Tisdagen den 22 januari 2013, klockan 08.30 12.10, 13.00 16.00 i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Robert Svensson, ordf. (C) Johnny

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Nr 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 12 januari 2010 klockan 08.30-12.10 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Miljö- och hälsorådet (7)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Miljö- och hälsorådet (7) Nr 2 Miljö- och hälsorådet 2013-05-13 1(7) Tid och plats Måndagen den 13 maj 2013, klockan 13.00 16.00, i Bolstadsrummet Beslutande Ledamöter Robert Svensson, ordf. (C) Kommunstyrelsen Daniel Jensen (KD)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Valnämnden (14) Karin Johansson Monica Björndahl Mari - Ann Edmark

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Valnämnden (14) Karin Johansson Monica Björndahl Mari - Ann Edmark Nr Valnämnden 2011-03-29 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 29 mars 2011, klockan 17.30 19.00 Beslutande Lennart Karlsson (c) Reine Dahlman (s) Karin Johansson (kd) Monica Björndahl

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott (13)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott (13) Nr 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-13 1(13) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 13 januari 2009, klockan 08.30-12.10, 13.00-15.45 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) 1-9 Johnny

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott (16) Eva Pärsson Ola Johansson

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott (16) Eva Pärsson Ola Johansson Nr 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-30 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 30 januari 2007, klockan 08.30-11.45, 12.45-16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kommunfullmäktige (22)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kommunfullmäktige (22) Nr 10 Kommunfullmäktige 2012-12-19 1(22) Plats och Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 19 december 2012, sammanträdestid klockan 18.00 19.00 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 14

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 14 Nr 14 Kommunstyrelsen 2009-12-02 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 2 december 2009, klockan 08.30 11.45, 13.50 14.15, 15.40-15.50 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. Kommunfullmäktige (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. Kommunfullmäktige (15) Nr 8 Kommunfullmäktige 2012-10-24 1(15) Plats och Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 24 oktober 2012, sammanträdestid klockan 18.00 19.00 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06 1(15) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06 1(15) Tid och plats Tisdagen den 6 oktober 2015, klockan 13.00 16.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) Andreas Jonsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunfullmäktige (17)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunfullmäktige (17) Nr 7 Kommunfullmäktige 2006-09-27 1(17) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 27 september 2006, klockan 19.00 20.05 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsen 2006-10-11 1(13)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsen 2006-10-11 1(13) Nr 9 Kommunstyrelsen 2006-10-11 1(13) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 11 oktober 2006, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Daniel

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Onsdagen den 29 maj Tingshuset, Mellerud

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Onsdagen den 29 maj Tingshuset, Mellerud KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2019-05-22 KOMMUNFULLMÄKTIGE Datum Onsdagen den 29 maj 2019 Tid Klockan 18.00 Plats Program Tingshuset, Mellerud Sammanträdet öppnas Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen (16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen (16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2012-03-07 1(16) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 7 mars 2012, sammanträdestid klockan 08.30 11.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf. (S) Jeanette

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11 Nr 11 Kommunstyrelsen 2009-09-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 september 2009, klockan 08.30 10.55, 12.05 12.10 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunfullmäktige (16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunfullmäktige (16) Nr 3 Kommunfullmäktige 2019-03-27 1(16) Tid och plats Onsdagen den 27 mars 2019, klockan 18.00 19.00, i Tingshuset i Mellerud Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23. Kommunstyrelsens arbetsutskott (32)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23. Kommunstyrelsens arbetsutskott (32) Nr 23 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-12-05 1(32) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 5 december 2006, klockan 08.30-12.15, 13.05-16.30 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen 22 mars 2005, klockan 08.30-12.05, 13.00 17.15 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Eva

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunfullmäktige (13)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunfullmäktige (13) Nr 2 Kommunfullmäktige 2010-03-24 1(13) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 24 mars 2010, klockan 19.00 19.40 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-07 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-07 1(15) Nr 10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-07 1(15) Plats och Melleruds kommunkontor, tisdagen den 7 juni 2011, sammanträdestid klockan 08.30 12.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kommunstyrelsen (24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kommunstyrelsen (24) Nr 10 Kommunstyrelsen 2015-11-04 1(24) Tid och plats Onsdagen den 4 november 2015, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Andreas Jonsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Valnämnden (14) Kent Palm. Bo S. Carlén, samordnare

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Valnämnden (14) Kent Palm. Bo S. Carlén, samordnare Nr Valnämnden 2010-05-18 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 18 maj 2010, klockan 18.00 18.45 Beslutande Kerstin Stefansson (c) Ulla Danielsson (m) Reine Dahlman (s) Kent Palm (v)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige (19) Ingmar Johansson, kommunchef

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige (19) Ingmar Johansson, kommunchef Nr 5 Kommunfullmäktige 2014-06-18 1(19) Tid och plats Onsdagen den 18 juni 2014, klockan 18.00 19.55, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden (18)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden (18) Socialnämnden 2005-01-25 1(18) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 25 januari 2005 klockan 13.00 18.00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Karin Fredman (fp) Stefan Hellman

Läs mer

Kommunchef Håkan Bergsten Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Zunko (S) Emma Dahlin Aktivitetshuset skjortan den 27 september 2018

Kommunchef Håkan Bergsten Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Zunko (S) Emma Dahlin Aktivitetshuset skjortan den 27 september 2018 Plats och tid Aktivitetshuset skjortan Kl 16:30-17:50 Beslutande Anders Berglöv (S), ordförande Emma Dahlin (M), 1:e vice ordförande Karina Bundgaard Krogh (C), 2:e vice ordförande Terese Larsson (S) Torbjörn

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Valnämnden (14) Måndagen den 12 februari 2018, klockan , i Skållerudsrummet

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Valnämnden (14) Måndagen den 12 februari 2018, klockan , i Skållerudsrummet Nr 1 Valnämnden 2018-02-12 1(14) Tid och plats Måndagen den 12 februari 2018, klockan 17.30 18.40, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Reine Dahlman (S) Johnny Stücken (S) Lennart Karlsson, ordf. (C)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Miljö- och hälsorådet 2010-02-22 1(7)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Miljö- och hälsorådet 2010-02-22 1(7) Nr 1 Miljö- och hälsorådet 2010-02-22 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 22 februari 2010, klockan 13.00-16.00 Beslutande Robert Svensson (c) KS Daniel Jensen (kd) SN Harald Ericsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-09 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-09 1(24) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-09 1(24) Plats och Melleruds kommunkontor, tisdagen den 9 oktober 2012, sammanträdestid klockan 08.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4 Nr 4 Kommunstyrelsen 2008-03-12 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 12 mars 2008, klockan 13.00 14.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette Levin

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 17. Kommunstyrelsens arbetsutskott (17)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 17. Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) Nr 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-22 1(17) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 22 september 2009, klockan 08.30-12.00, 13.00-15.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 17. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(14) Eva Pärsson (M) Michael Melby

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 17. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(14) Eva Pärsson (M) Michael Melby Nr 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(14) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 5 oktober 2011, sammanträdestid klockan 08.30 12.00 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 17. Kommunstyrelsens arbetsutskott (19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 17. Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) Nr 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-12 1(19) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 12 september 2006, klockan 08.30-12.00, 13.00-15.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott (16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott (16) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-04-04 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 4 april 2006, klockan 08.30-12.10, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer