MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen (19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren"

Transkript

1 Nr 4 Kommunstyrelsen (19) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 4 april 2012, sammanträdestid klockan , Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) 37-45, Johnny Stücken, v. ordf. (S) 37-45, Jeanette Kraft (C) Anette Levin (FP) Daniel Jensen (KD) Eva Pärsson (M) Roland Björndahl (M) Michael Melby (S) Tommy W Johansson (S) Katarina Norgren (S) Tjänstgörande ersättare Fredrik Almqvist (V) ersätter Pål Magnussen (V) Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Ingmar Johansson, kommunchef Ingrid Engqvist, chefssekreterare Torbjörn Svedung, administrativ chef 45 Sune Svensson, personalchef 46 Lars Nilsson, kultur- och fritidsutvecklare 47 Personalföreträdare Övriga Lasse Lindén, Fyrbodals kommunalförbund 48 Utses att justera Roland Björndahl (M), ersättare Katarina Norgren (S) Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor , klockan Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ingrid Engqvist Ordförande... Robert Svensson Tommy W Johansson Justerande Roland Björndahl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags Datum för uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift... Ingrid Engqvist

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 37 Kommunfullmäktiges arbetsordning, revidering 3 38 Motion om återinförande av medborgarförslag 4 39 Redovisning av obesvarade motioner 5 40 Anmälan 6 41 Sunnanå, information 8 42 Redovisning av delegeringsbeslut 9 43 Bemyndigande att kontrasignera handlingar, revidering Kommunens anbudsöppnare, revidering Motion om integrationsarbete Motion om ändrade ersättningsregler för kommunalrådet i Mellerud Förnyad kulturpolitik "En mötesplats i Världen" kulturstrategi för Västra Götaland 2012, remissvar Fyrbodals kommunalförbunds rådslag inför ny tillväxtperiod Ägartillskott AB Melleruds Bolagshus Kompetensutvecklingspengar 2011, återrapport Rapporter 19

3 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Kommunfullmäktiges arbetsordning, revidering Bakgrund Den nuvarande kommunallagen (SFS 1991:900) trädde i kraft den 1 januari I samband med det reviderades det dåvarande förslaget till normalarbetsordning för fullmäktige. Därefter har ytterligare lagändringar skett vilka gett anledning att återigen revidera Sveriges Kommuner och Landstings underlag till normalarbetsordningen. Beslutsunderlag Presidiets förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Melleruds kommun. Arbetsutskottets beslut , 95. Yrkanden Daniel Jensen (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige fastställer reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.

4 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Motion om återinförande av medborgarförslag Bakgrund Pål Magnussen, Barbro Prästbacka och Kent Palm, samtliga Vänsterpartiet, har lämnat in en motion, daterad 21 januari 2012, där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att möjligheten att lämna medborgarförslag återinförs. Sammanfattning Förslag till regler för medborgarförslag där dels en begränsning av antal förslag per person och år och dels kommunallagens nya förenklade regler för hantering av förslag finns med har tagits fram. Beslutsunderlag Kommunchefens förslag till motionssvar Förslag till regler för medborgarförslag. Arbetsutskottets beslut , 94. Yrkanden Daniel Jensen (KD) yrkar att motionen anses besvarad utifrån revideringen av kommunfullmäktiges arbetsordning. Johnny Stücken (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen att återinföra medborgarförslag enligt riktlinjer i kommunfullmäktiges arbetsordning. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en utvärdering efter ett år.

5 Kommunstyrelsen Redovisning av obesvarade motioner Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 29, ska kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 bör motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning. Följande motioner anmäls som obesvarade: Motion, ingiven av Datum Remitterad till Motion om att Melleruds kommun ska köpa in det mest nedgångna huset bland "Torstenssonhusen" och låta gymnasieskolans elever renovera det för vandrarhemsboende och ungdomslägenheter Pål Magnussen (V) Motion om att arbeta fram en samlad energibruksplan Tony Johansson (MP) Motion om allmän flaggning på internationella kvinnodagen den 8 mars Pål Magnussen (V), Barbro Prästbacka (V) och Kent Palm (V) Motion om att Melleruds kommun tar ansvar för skyddet av katter Sarah Isgren (MP) och Tony Johansson (MP) Motion om införande av promilleprogrammet i kultur- och utbildningsförvaltningen Sarah Isgren (MP) och Johnny Stücken (S) Kommunchefen Kommunchefen Kommunchefen Kommunchefen Kultur- och utbildningsnämnden Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut , 97. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen skall fortsätta.

6 Kommunstyrelsen Anmälan Dnr 2011.M Byggnadsnämnden beslutade den 29 februari 2012, 36, att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på fastigheten Ransberg 1:169. Dnr 2012.M Byggnadsnämnden beslutade den 29 februari 2012, 38, att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Näs 1:49. Dnr 2012.M Byggnadsnämnden beslutade den 29 februari 2012, 48, att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och gäststuga/förråd på fastigheten Björkåsen 1:10. Dnr 2012.M Byggnadsnämnden beslutade den 29 februari 2012, 51, att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av friggebod på fastigheten Östebo 1:71. Dnr 2012.M Byggnadsnämnden beslutade den 29 februari 2012, 62, att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för schaktning och fyllning på detaljplanelagd parkmark på fastigheten Sunnanå 1:2 och 2:1. Dnr 2012.M Byggnadsnämnden beslutade den 29 februari 2012, 50, att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för utökning av fastigheten Norra Kroken 1:16. Dnr 2012/95.813

7 Kommunstyrelsen Miljö- och hälsorådets uppföljning av folkhälsoavtal Dalslands Miljönämnds protokoll Dnr 2012/ Riksdagens ombudsmän (JO) anmälan mot Melleruds kommun angående handläggningen av två ärenden inom samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

8 Kommunstyrelsen Sunnanå, information Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande lämnar en aktuell redovisning angående Sunnanå: Tidplan för flyttning av sjöbodar m.m. Pågående grävningsarbeten Försäljning av tomter Möten med Melleruds Båtklubb Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

9 Kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen varje månad. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkallad delegering. Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 6.1 Uppsägning Godkännande av medarbetares uppsägning, i samråd med personalchef Lån och placeringar Beslut om upptagande, konvertering, förlängning eller omsättning av lån i enlighet med finanspolicy. Kommunchef 1/2011 Ekonomichef 1/ Lokala trafikföreskrifter m.m. Beslut om undantag för rörelsehindrade när det gäller lokala trafikföreskrifter som avser stannande eller parkering Färdtjänst Beslut avseende tillstånd enligt 7-9 Förvaltningschef Samhällsvägledarna 1-2/2012 2/2012 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

10 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Bemyndigande att kontrasignera handlingar, revidering Med anledning av att Margareta Hallander tillträder befattningen som samhällsbyggnadschef föreligger behov av justering av kommunstyrelsens beslut avseende kontrasignering av handlingar. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut , 126. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens reglemente, 23, bemyndiga följande tjänstemän att kontrasignera handlingar inom kommunstyrelsens förvaltningsområde: Kommunchef Ekonomichef Personalchef Samhällsbyggnadschef Ingmar Johansson Björn Lindquist Sune Svensson Margareta Hallander

11 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Kommunens anbudsöppnare, revidering I Lagen om offentlig upphandling (LOU) regleras formerna för öppning av anbud. Kommunen är en upphandlande enhet och skall ha utsedda anbudsöppnare. På grund av förändrad personalsammansättning behöver ett nytt beslut tas av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut , 127. Kommunstyrelsens beslut Kommunfullmäktige utser Kommunchef Ingmar Johansson Ekonomichef Björn Lindquist Förvaltningschef Margareta Hallander Förvaltningschef Ann Hedencrona Förvaltningschef Henry Einestedt att två i förening för den upphandlande enheten Melleruds kommun öppna inkomna anbud i enlighet med LOU (SFS 2007:1091) 9 kap. 7 och 15 kap. 11.

12 Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/ Motion om integrationsarbete Bakgrund Miljöpartiet har lämnat in en motion om integration som framgångsfaktor för landsbygden. Miljöpartiet vill med sin motion belysa det projektarbete som Hushållningssällskapet haft runt integration med landsbygdens förutsättningar i fokus. Sammanfattning Utifrån de erfarenheter som AME har och kan läsa sig till av Hushållningssällskapets projekt. Finns det inte några direkta resultat som visar på att detta skulle bidra till att öka attraktionskraften för landsbygden hos personer med utomnordisk bakgrund. Däremot finns det förutsättningar för att individer som deltar kan förbättra sina svenskakunskaper. Troligt är också att deltagare kommer få ökad förståelse för svensk kultur. Beslutsunderlag Administrative chefens förslag till motionssvar. Arbetsutskottets beslut , 65. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att bjuda in Hushållningssällskapet till kommunfullmäktiges sammanträde för att informera om landsbygdsnätverkets integrationsarbete. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om kommunen ska starta ett eget projekt med inriktning mot grön integration utifrån Hushållningssällskapets erfarenheter. Därmed anser kommunfullmäktige motionen besvarad.

13 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Motion om ändrade ersättningsregler för kommunalrådet i Mellerud Bakgrund Pål Magnussen (V) har i en motion daterad 5 januari 2012 begärt att kommunfullmäktige beslutar att nya ersättningsregler för Melleruds kommunalråd ska tas fram och att det nya ersättningssystemet ska börja tillämpas nästa mandatperiod. Motionären anser att ersättningssystemet inte är modernt. Ersättningen relativt låg samtidigt som reglerna för pensioneringen är generösa efter tre mandatperioder eller tolv år har kommunalrådet möjlighet att sluta med pension. Sammanfattning Hittills har Melleruds kommun, som de flesta andra kommuner, anslutit sig till de bestämmelser som Sveriges Kommuner och landsting tagit fram och rekommenderat landets kommuner att fatta beslut om. Dessa har på senare tid ifrågasatts, inte bara av motionären, och om det inte är dags att modernisera bestämmelserna. Om det blir så att även SKL kommer att se över dessa bestämmelser så finns det en möjlighet att ansluta oss till detta. Beslutsunderlag Personalchefens förslag till motionssvar Arbetsutskottets beslut , 91. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige bifaller motion och beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk grupp bestående av representanter från de ordinarie partierna i kommunstyrelsen som får till uppgift att se över möjligheterna till ett nytt pensionsreglemente för kommunstyrelsens ordförande som ska gälla fr.o.m. nästa mandatperiod. Den parlamentariska gruppen får dessutom i uppdrag att se över ordförandearvodet som ska gälla från Jäv Robert Svensson (C) och Johnny Stücken (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

14 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Förnyad kulturpolitik "En mötesplats i Världen" kulturstrategi för Västra Götaland 2012, remissvar Bakgrund I november 2011 beslutade Västra Götalandsregionen om en ny kulturstrategi som sätter riktning för den framtida kulturpolitiken eftersom förutsättningarna och utmaningarna för kulturområdet har förändrats betydligt de senaste åren. I den nya strategin, som fått namnet En mötesplats i världen anger nu Västra Götalandsregionen vad den framtida kulturpolitiken ska fokusera på. Den beskriver kulturpolitikens fem dimensioner 1. Demokratisk öppenhet 2. Konstnärlig kvalitet 3. Social relevans 4. Ekonomisk potential 5. Regional profilering och pekar ut fem strategiska områden som är särskilt viktiga att arbeta med framöver: 1. Vidga deltagandet 2. Utveckla kapaciteter 3. Gynna nyskapande 4. Utnyttja tekniken 5. Öka internationaliseringen Strategin är kulturnämndens övergripande dokument som kommer att konkretiseras i nya kulturplaner som i sin tur ligger till grund för uppdrag till verksamheter, projektmedel och andra stöd som kulturnämnden fördelar. Efter kulturnämndens beslut går den vidare till regionstyrelsen för att slutbehandlas i regionfullmäktige i början av nästa år. Fyrbodals Kommunalförbund har fått möjlighet att yttra sig över kulturstrategin till Västra Götaland och har remitterat den till kommunerna för synpunkter som ska vara kansliet tillhanda senast den 2 april Kommunerna kan även enskilt lämna in sina yttranden till Västra Götalandsregionens kulturnämnd senast den 1 maj Arbetsutskottet gav den 21 februari 2012, 49, kultur- och fritidsutvecklaren i uppdrag att ta fram ett förslag till remissvar.

15 Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Förslag till kulturstrategi för Västra Götaland. Kultur- och fritidsutvecklarens förslag till remissvar. Arbetsutskottets beslut , 90. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger yttrande över den föreslagna strategin i enlighet med föreliggande förslag. Expedieras Fyrbodals kommunalförbund Västra Götalandsregionens kultursekretariat Kultur- och utbildningsnämnden

16 Kommunstyrelsen Fyrbodals kommunalförbunds rådslag inför ny tillväxtperiod Bakgrund Nuvarande tillväxtperiod pågår till och med Fyrbodals kommunalförbund behöver redan nu börja planera för den kommande perioden. Detta särskilt med tanke på att få en plan som är välförankrad och genomarbetad där kommunerna aktivt varit med i planeringen. Detta arbete måste dessutom synkroniseras med nationella och regionala planer. Även EU skall ha en ny plan för tillväxt och utveckling från och med Fem fokusområden som ska utvecklas: Kunskap för framtiden Kreativt innovationsklimat Regional kraftsamling för nationell och europeisk samhandling Effektiv regionförstoring Hållbarhet och förnyelse i styrkeområdena Lasse Lindén, Fyrbodals kommunalförbund, lämnar en aktuell rapport. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

17 Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/ Ägartillskott AB Melleruds Bolagshus Bakgrund AB Melleruds Industrilokaler redovisar ett ekonomiskt underskott på tkr. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar om ett ägartillskott till AB Melleruds Bolagshus på totalt tkr för 2011 på grund av underskott för dotterbolaget AB Melleruds Industrilokaler.

18 Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/ Kompetensutvecklingspengar 2011, återrapport Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i december 2010 att utöka ramen för kommunstyrelsen med 2 mkr att användas till en satsning på kompetensutveckling av kommunens personal under Kommunchefen lämnar en aktuell rapport redovisning av genomförd kompetensutveckling: Förvaltning Anslag Använt Kvar Kommunstyrelsekontoret administration Kommunstyrelsekontoret samhällsbyggnad Kultur- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

19 Kommunstyrelsen Rapporter Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: Ägarmöte i Dalslands Kanal AB 2/4 Träff med SKålleruds byalag ¾ Ansökan om bidrag till KAOS 2012 Möte i styrelsen för Dalslands konstmuseum Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer