Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-03-31"

Transkript

1 Göteborgs universitet Chalmers (12) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades sommaren 2011 genom rektorsbeslut vid Göteborgs universitet ( , dnr V 2011/30) och Chalmers ( , , diarienr C2011/182). GU:s beslut förtydligades sedan avseende finansieringsperiod genom ytterligare beslut av förvaltningschefen ( , dnr V 2011/30). Genom rektorsbesluten inrättades centrumbildningen för perioden till och tillsattes en föreståndare och en styrgrupp. Till föreståndare utsågs Docent Michael Landzelius, och till styrgrupp utsågs Professor Sven-Åke Lindgren (Sociologi, GU, gruppens ordförande), Docent Ilona Heldal (Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers), Professor Erland Jonsson (Data- och informationsteknik, Chalmers och GU), Programdirektör Bo Norrhem (Lindholmen Science Park), Professor Marianne Törner (Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin, GU), samt adjungerad företrädare för värdinstitution Docent Urban Nuldén (Tillämpad informationsteknologi, Chalmers och GU). Styrgruppen tillsattes för hela perioden fram t o m juni 2014; föreståndare Michael Landzelius årsvis. INLEDNING Denna rapport inges , tre månader innan verksamhetsårets slut, av den anledningen att den med föregående års rapporter utgör underlag i den utvärdering som samtidigt görs i enlighet med Handläggningsordning för inrättande och uppföljning samt utvärdering av centrum vid GU (Dnr V 2013/704). Handläggningsordningen anger att Halvtidsutvärderingen ska inlämnas till inrättande instans minst tre (3) månader före nästa 3-års period. Föreliggande rapport sammanfattar således det tredje årets verksamhet vid Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () fram t o m mars 2014, samt vad gäller allt som är bekant vid denna tidpunkt också verksamheter fram t o m juni 2014 (såsom inbokade seminarier, fastlagd forskarkonferens, pågående långt gången ansökningsverksamhet, etc.). För enkel jämförbarhet mellan plan och resultat är rapporten ordnad under samma fyra rubriker som anges i centrumbildningens verksamhetsplan: 1) Möten för kommunikation; 2) Forskning i samverkan; 3) Prioriterad tematisk forskning; 4) Utbildning i samverkan. Rapporten repeterar mål från planen och redovisar verksamheten motsvarande de konkreta insatser, indikatorer, osv, som i planen anges för att kunna mäta och se i vilken grad angivna mål uppnåtts. Under föregående verksamhetsår lämnade Ilona Heldal, Chalmers, styrgruppen och ersattes ej av ny medlem. Under innevarande verksamhetsår har Erland Jonsson, Chalmers, samt Marianne Törner, GU, meddelat att de lämnar styrgruppen i och med treårsperiodens slut. 1. MÖTEN FÖR KOMMUNIKATION Övergripande verksamhetsmål ska öka kunskapen om GU:s och Chalmers forskning inom området urban trygghet, samhällssäkerhet och krisberedskap, såväl internt som externt, såväl nationellt som

2 Göteborgs universitet Chalmers (12) internationellt. ska fungera som en mötesplats för en mångfald aktörer inom området urban trygghet och samhällssäkerhet. Mål för Fortlöpande seminarieserie Möten med lokala, regionala och nationella myndigheter och forskningsfinansiärer Utveckla former för och genomföra centrumbaserade workshops med externa intressenter Extern marknadsföring av Konferenser i -regi Kommunikation mot studenter Genomförda insatser 1.1. Seminarieserie Centrumbildningens årliga seminarieserie utvecklades tematiskt i anslutning till centrala och dagsaktuella världspolitiska händelser. Under rubriken Civilsamhällets informationssäkerhet startade serien i september Efter beslut av styrgruppen ändardes seriens format fr o m det andra seminariet: bestämdes att alla presentationer skulle förberedas för att ges på engelska; flyttades tiden från eftermiddag till lunch och kortades till en timma; samt beslutades att inbjudan skulle inkludera erbjudande om fri lunchsmörgås och kaffe med start en halvtimma före seminariet. Se även : Hårdvara, mjukvara, affärsstrategier och geopolitik civilsamhällets utsatthet, osäkerhet och inlåsning på internet, FD Christopher Kullenberg, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, GU : Information Technology versus Civilization Gaps between Available Technology and Laws-and-Customs, Dr Lech Janczewski, Dept of Information Systems and Operations Management, University of Auckland, New Zealand, och Guest Professor Fall : What Are Algorithms? And How Do You Find the Right Grain of Sand in a Desert of Data?, Docent Dag Wedelin, Data- och informationsteknik, Chalmers och GU : Civil Society and Innovation: the Good, the Bad and the Ugly, Professor Jan Ljungberg, Tillämpad IT, Chalmers och GU : Smart Resilience and Changing Climates: Lessons Learned for ICT from the Edge of our Doorsteps, Dr Maria Angela Ferrario, School of Management, Lancaster University, UK : Hela befolkningen inpå bara kroppen osäkerhetsdoktriner, biomakt och civilsamhällets informationssäkerhet, Docent Mikael Baaz, Juridiska institutionen, GU. Seriens sex seminarier gavs/ges av fyra forskare vid GU och/eller Chalmers, av :s första gästforskare, och av en extern forskare. Närvaron vid de fyra första uppgick till 11, 29, 18, respektive 17, med ett snitt på 19 deltagare förutom föredragande Kontakter med lokala, regionala och nationella myndigheter och forskningsfinansiärer Föreståndaren hade under hösten kontakt med Per Sundström, chef för Enheten för inriktning av forskning vid Myndighetenen för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kontakterna rörde särskilt frågor om vilka former som skulle kunna utvecklas för att mellan och MSB skapa kännedom osv om forskningsidéer och interna initiativ vid GU och Chalmers inom fält av direkt intresse för myndigheten men där utlysningar inte annonserats. Sundström såg frågans

3 Göteborgs universitet Chalmers (12) betydelse, fann en idé om nationellt MSB-forum för föreståndare (motsv.) intressant, och hänvisade bl a till myndighetens interna arbete med ny forskningsstrategi (publicerad nov. 2013). Föreståndaren kontaktade under hösten 2013 Richard Oehme, chef för Enheten för samhällets informationssäkerhet (numera chef för Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet), MSB, för att introducera Gästprofessor Lech Janczewski, vilken därefter genomförde möte med Oehme om medverkan i ett pågående forskningsprojekt. Föreståndaren kontaktades vårvintern 2014 av Tobias Rosander, handläggare på Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet, MSB, och av Bodil Lundberg, forskningssamordnare på Enheten för inriktning av forskning, MSB, om :s möjlighet att anta två olika uppdrag för att framställa underlag för MSB:s arbete med att ta fram en handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet. MSB fick 2010 ett regeringsuppdrag att ta fram en nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet, och 2013 med utgångspunkt i strategin ett nytt uppdrag att ta fram en handlingsplan. De underlag som efterfrågas från berör delmålen komplexa beroenden mellan samhällssektorer och systematiskt säkerhetsarbete och kontinuitetshantering. I skrivande stund arbetar föreståndaren med att identifiera lämplig och tillgänglig personal inom GU eller Chalmers, sannolikt från Energi och miljö. Föreståndaren närvarade vid den av MSB, Post- och telestyrelsen, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Rikspolisstyrelsen/SÄPO samt Försvarsmakten organiserade konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor, Stockholm, aug Föreståndaren och ordföranden i styrgruppen genomförde efter inbjudan i sept ett möte med Brottsförebyggande rådet (BRÅ) där GD Erik Wennerström och Enhetschef Lars Korsell deltog från BRÅ:s sida. Mötet visade på ömsesidigt intresse och beslutades att i första hand söka gå vidare genom samverkan kring finansiell brottslighet och säkerhet. Som medlem i Management Committee för EU COST-aktionen TU1203 Crime Prevention through Urban Design and Planning (med representation från 20 europeiska länder) deltog föreståndaren i möten i Barcelona (november 2013), Bryssel (december 2013) och Amsterdam (mars 2014). Detta arbete är pågående fram till december Se även 4.3. Samverkan med Länsstyrelsen, med stöd från Länsstyrelsens säkerhetsdirektör Lisa Nordahl, fortsatte och vidareutvecklades under verksamhetsåret genom ett samverkansprojekt om beslutsstöd (se 2.4.) vid Security Arena mellan Saab och -koordinerade forskare. I anslutning till ovan nämnda projekt om beslutsstöd vid Security Arena utvecklades ny samverkan med Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad, genom medverkan av bl a kontorets GIS-chef Eric Jeansson. (I detta projekt samverkar ett större antal aktörer, se 1.3. nedan.) Föreståndaren kontaktade utifrån sin roll i EU COST-aktionen TU1203 aktörer inom Göteborgs stad för att betona betydelsen av mer samverkan över stuprörsgränserna kring trygghets- och brottsförebyggande arbete. I detta syfte genomfördes och planeras möten med bl a Björn Siesjö, stadsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Sven-Johan Dahlstrand, Chef enheten för social utveckling, Social resursförvaltning, samt Malin Offerle, Enhetschef, Trygg, vacker stad. Detta arbete är pågående, i syfte att dels etablera någon form av permanent samverkansforum, dels genomföra ett av COST-aktionens möten i Göteborg i samverkan med Göteborgs stad.

4 Göteborgs universitet Chalmers (12) Föreståndaren kommer att medverka som av myndigheterna inbjuden slutkommentator vid en redovisning i Malmö av sex genomförda forskningsprojekt i utlysningen våren 2010 Samordnad stadsutveckling en förutsättning för hållbar utveckling, samordnad mellan Formas, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikverket och Riksantikvarieämbetet. (Föreståndaren satt i utlysningens beredningsgrupp) Centrumbaserade workshops med externa intressenter Inom ramen för pågående projekt har olika slags workshops genomförts, men inga specifikt centrumbaserade workshops har genomförts för externa intressenter. I exempelvis projektet Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden (se också 2.4., 2.5.), genomfördes en workshop på Chalmers som led i en delstudie om dagvattenhantering tillsammans med följande externa aktörer: Kretslopp och Vatten, Kretsloppsnämnden, Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen, Göteborgsregionen, Gryaab, Havs- och vattenmyndigheten, Ale kommun, Luleå tekniska universitet, Rent Dagvatten AB, Urban Water Management AB. Se också 2.3. nedan, för mer om samverkan genom workshops Extern marknadsföring I samband med förändringen av seminarieseriens format (jfr 1.1.) inleddes samverkan med kommunikationsavdelningen på Lindholmen Science Park. Inbjudningar till seminarierna har därmed getts hög grafisk kvalitet och annonseras också på LSP:s hemsida. Den newsfeed -funktion för global omvärldsbevakning inom samhällssäkerhetsområdet som utvecklats tillsammans med Meltwater för :s hemsida har fortsatt löpa. Marknadsföringen av var i övrigt knuten till kontakter med externa parter för att bygga samverkan, samt till centrumbildningens seminarieserie, i syfte att bygga intresse för centrumbildningen utifrån dess faktiska verksamhet och därmed sprida information och attrahera fler genom samverkande och intresserade parter Se nedan: Konferenser i -regi Se nedan: Kommunikation mot studenter Av skäl som beskrivs under punkt 4.2. har kommunikation mot studenter inte varit aktuellt. Noteras kan dock att ett mindre antal studenter på olika utbildningsnivåer sökt sig till enskilda seminarier efter information från forskare på centrumbildningens sändlista. 2. FORSKNING I SAMVERKAN Övergripande verksamhetsmål ska etablera former som gör centrumbildningen till en plats för integrerad kunskapsutveckling genom Triple och Quadruple Helix-samverkan mellan lärosätena och mellan dessa och andra aktörer inom området urban trygghet och samhällssäkerhet.

5 Göteborgs universitet Chalmers (12) Mål för Utreda och fatta beslut om responsgrupp för analys av kritiska händelser Utreda och fatta beslut om samverkansgrupp i Triple Helix format Förstärka intern samverkan mellan forskare genom projektanknutna workshops Förstärka extern samverkan genom samorganiserade workshops Fortsätta forskningssamverkan med privat sektor genom bl a Security Arena Erhålla forskningsmedel för minst två större fleråriga direkt -anknutna projekt eller program Externt orienterad forskningskonferens Gemensam vetenskaplig publicering Fortsatt utveckling av former för extern samverkan med civilsamhället Genomförda insatser 2.1. Responsgrupp för analys av kritiska händelser Styrgruppen avsatte vid möte medel för att utreda och projektera en sådan grupp. Som rapporterades föregående år har inget färdigt förslag levererats. Styrgruppen har inte fattat beslut i denna fråga men uppfattar att sådan grupp är svår att realisera utan budgetförstärkning för att möjliggöra viss arvodering av de -anknutna som skulle komma att ingå Samverkansgrupp i Triple Helix format Medel för att utreda frågan avsattes föregående verksamhetsår vid styrgruppsmöte Styrgruppen uppfattade efter utredning att arbete för mer samverkan bör ske genom att vidareutveckla redan existerade fora och att fler grupper bara bör komma ifråga om någon konkret aktivitet så kräver. Under innevarande verksamhetsår har frågan ej ytterligare berörts Intern och extern samverkan genom workshops Avseende samverkan inom och mellan lärosätena kan noteras att föreståndaren under verksamhetsåret haft kontakt särskilt med vice styrkeområdesledare Samhällsbyggnad, tillika Chalmers konsortiesamordnare för Mistra Urban Futures, Stefan Forsaeus Nilsson; den nye föreståndaren för Centrum för urbana studier, GU och Chalmers, Anders Törnquist; föreståndaren för Centrum för kultur och hälsa, GU, Ola Sigurdson; samt med Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan, GU:s konsortiesamordnare för Mistra Urban Futures. Vad gäller direkt forskaranknutna workshops har sådana genomförts i pågående projekt och för att initiera projektsamverkan och berört såväl interna som externa parter. Föreståndaren har medverkat i en inledningsfas och i vissa fall fram till färdig ansökan. Det har främst handlat om helt nya initiativ, flera finansierade med såddpengar från. Inom ramen för det nationella forskningsprogrammet Security Culture and Information Technology (SECURIT) där forskare från GU och Chalmers medverkar som resultat av en -ansökan 2011 genomfördes seminarier på Dufweholm, Katrineholm, /06, och /28 med deltagare från GU, Chalmers, FOI, KTH, Linköpings universitet och Örebro universitet samt MSB. Fortsatt utveckling av tre pågående Security Arena-finansierade projekt om beslutsstöd, sociala medier, samt informationsdelningsbehov mellan krishanteringsaktörer (se 2.4. och 2.5.).

6 Göteborgs universitet Chalmers (12) Ny grupp för ansökan till MSB i utlysningen Hem- och fritidssäkerhet med deadline Resulterade i beviljad ansökan (se 2.5. och 3.2.). En ny forskargrupp gick in med ansökan i Vetenskapsrådets öppna utlysning med deadline Efter bred inbjudan till workshop utkristalliserades följande grupp kring en ansökan om kulturarv och säkerhet: Professor Ola Sigurdson, Litteratur, idéhistoria och religion, GU; Postdoc Evren Uzer von Busch, HDK, GU; Postdoc Feras Hammami, Kulturvård, GU; Doktorand Diana Andersson Biró, Globala studier, GU; samt genom FD Rasoul Nejadmehr anknytning till VG Region, Kultursekretariatet. Såddpengar från. En grupp bestående av Professor Maria Stern, Globala studier, GU; Professor Mark Elam, Sociologi och arbetsvetenskap; samt projektassistent Daniel Moosman, Globala studier, GU, har också formerats för att utveckla ett tidigare planerat projekt mot utökad extern samverkan. Projektet behandlar reglering och styrning av säkerhet vid nationella gränser och kommer att ansöka om medel i Vetenskapsrådets och Formas öppna utlysningar med deadline respektive Samverkan är säkrad med Göteborgs hamn och Port Authority of New York City and Jersey City, USA. Såddpengar från. För ett nytt initiativ utifrån årets seminarieserie om civilsamhällets informationssäkerhet har en forskargrupp bildats och såddpengar för en färdig projektansökan är aktuella: Efter bred workshop-inbjudan till -anknutna arbetar följande grupp kring en ansökan om civilsamhällets informationssäkerhet: Docent Bertil Rolandsson, GU (huvudsökande); Docent Mikael Baaz, Juridik, GU; Professor Jan Ljungberg, Tillämpad IT, Chalmers och GU; FD Magnus Almgren, Chalmers och GU; Docent Ann-Sofie Axelsson, Chalmers och Högskolan i Borås. Tre tidigare initiativ ligger vilande. Berörda forskare har forskningsmedel vid sina respektive institutioner. Initiativen vilar i väntan på lämplig finansiering för lärosätesöverskridande projekt med -orientering. En konstellation kring utveckling och implikationer av nya former för realtidsstudier av flöden i sociala medier (Chalmers, GU). En konstellation kring säkerhetsproblematiken kring integreringen av klockor/teknisk tidmätning i samhällskritiska infrastrukturer (GU, Chalmers, SP, PTS, Netnod). En samhällsvetenskaplig utökning av redan finansierad Chalmersgruppering kring smarta elnät (Chalmers, GU, m fl privata aktörer) Forskningssamverkan med privat sektor genom Security Arena samverkar med Security Arena vid Lindholmen Science Park (LSP). Security Arena finansieras av MSB och syftar till innovativa Triple Helix-projekt mellan GU och Chalmers tillsammans med näringslivsparterna Ericsson, AB Volvo och Saab AB. Alla fem är konstituerande parter i Security Arena. Chalmers är dessutom en av LSP:s konstituerande parter, medan GU har ett samarbetsavtal med LSP. Vid LSP finns också andra arenor för samverkan. har kontakt med SAFER (Vehicle and Traffic Safety Center at Chalmers), TUCAP (Teknikutvecklingscentrum för ambulans- och prehospital vård), och genom LSP också med CISB (Centro de Pesquisa e Inovação Sueco- Brasileiro), i Sao Paolo, för svensk-brasiliansk samverkan.

7 Göteborgs universitet Chalmers (12) GU och Chalmers är också företrädda i Security Arenas styrgrupp och projektledningsgrupp. GU:s representant i arenans styrgrupp är ordföranden för :s styrgrupp (Sven-Åke Lindgren), medan GU:s representant i arenans projektledningsgrupp är :s föreståndare (Michael Landzelius). Chalmers företräds i styrgruppen av en av lärosätets vicerektorer (Johan Carlsten), och i projektledningsgruppen av en av medlemmarna i :s styrgrupp (Erland Jonsson). Positivt beslut om finansiering kom i oktober 2013 för den sökande som föregående verksamhetsår vänt sig till CISB i Brasilien för postdoc-finansiering från Saab för Chalmersbaserat projekt, genom :s föreståndare förankrat vid Chalmers. Den sökande tackade dock till slut nej efter erbjudande om arbete i privat sektor. Genom de under verksamhetsåret Security Arena-finansierade projekten Sociala medier och kriskommunikation ; Towards a Federated Information Model for Public Safety ; och Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden samverkade -anknutna forskare med Ericsson (de två första projekten) och Saab (sistnämnda projekt) Erhålla forskningsmedel Tillsammans med Forsknings- och innovationskontoret, GU, och konsortiet Mistra Urban Futures genomför en informationseftermiddag om de första utlysningarna inom EU Horizon 2020 Secure Societies. Analytiker Maria Wahlberg från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer på inbjudan av att medverka för ett inlägg om hur MSB ser på dessa utlysningar utifrån myndighetens långsiktiga samhällssäkerhetsperspektiv, framtidsscenarier, och hållbarhetsfrågor. Våren 2013 öppnade NordForsk en utlysning under rubriken Nordic Center of Excellence in Societal Security. Utlysningen som först föreföll högst relevant för i dess roll som centrum visade sig dock syfta till att etablera nordiska excellenscentra inom specifika forskningsfält. Därmed föll tanken på i dess egenskap av centrum med dess mångfald anknutna forskare och forskningsfält som part i en ansökan och föll det istället på enskilda forskargrupper att eventuellt gå in med en ansökan tillsammans med etablerade nordiska kontakter inom det egna området. Beslutades på styrgruppsmöte att ingen ytterligare -insats skulle göras för ansökan till NordForsk. Chalmers finns dock med genom DoIT i en ansökan CERCIS där Linköpings universitet är huvudsökande; och GU finns med genom ansökan RETACT där Pär Anders Granhag på Psykologi, GU, är huvudsökande. Båda dessa gick vidare i ansökningsprocessens första steg och de fullständiga ansökningarna i steg två är f n under beredning inom NordForsk. Tilläggas kan att inför NordForsk-utlysningens andra ansökningsomgång kontaktades i ett sent skede via forskare vid Sociologi och arbetsvetenskap, GU av forskare vid Aarhus universitet med en skiss för att ansöka om medel för ett excellenscentrum med fokus på våldsam extremism och radikalisering. Aarhus kunde själva inte vara huvudsökande eftersom Danmark inte medfinansierar utlysningen. Med kort varsel etablerades ett nätverk mellan danska forskare (Aarhus), finländska (Helsinki) och svenska (GU), men att genomföra ansökan föll, dels p g a tidsnöd, dels p g a att GU var olämpligt som huvudsökande eftersom GU redan gått vidare som huvudsökande part med RETACT-ansökan. Under året har följande projekt erhållit medel genom -medverkan:

8 Göteborgs universitet Chalmers (12) 2014: Riskgruppanalys och fallstudier av olika skadehändelser i hem- och boendemiljö. Forskare: Docent Inga Malmqvist, och Docent Robert Ekman, Arkitektur, Chalmers; FD Hans Ekbrand, Sociologi och arbetsvetenskap, GU; FD Björn Andersson, och Docent Jörgen Lundälv, Socialt arbete, GU. Samverkan med Sahlgrenska akademien och Johanneberg Science Park. Finansiering: MSB (totalt kkr ) GU: kkr Chalmers: kkr 2014: Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden. Extern projektsamverkan med Saab AB. Forskare: Docent Ingemar Bohlin, Sociologi och arbetsvetenskap, GU; FD Ulrika Palme, Energi och miljö, Chalmers. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park. GU: 300 kkr Chalmers: 300 kkr : Digitala och sociala mediers betydelse för kommunikation i samband med samhälleliga kriser i svenskt och europeiskt perspektiv. Extern projektsamverkan med Ericsson. Forskare: Docent Marina Ghersetti, och Docent Oscar Westlund, Journalistik, media och kommunikation, GU; Docent Mikael Baaz, Juridik, GU; FD Ove Jobring, FD Martin Letell, Doktorand Jesper Petersson, Docent Bertil Rolandsson, Sociologi och arbetsvetenskap, GU. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park. GU: kkr 2014: Harmoniserat IT-stöd för transporter av farligt gods. Extern projektsamverkan med Lunds universitet och konsortium av privata branschaktörer. Forskare: Professor Lars-Göran Malmberg, Juridik, GU. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park. GU: 470 kkr 2014: Towards a Federated Information Model for Public Safety Extern projektsamverkan med Ericsson. Forskare: Docent Michael Landzelius,. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park. GU: 51 kkr Projekt med sedan tidigare beviljade medel: 2012, maj: Informationssäkerhetens utmaningar i sociotekniskt alltmer komplexa mobila organisationer [Detta projekt är del av det nationella programmet SECURIT, se 2.3.] Forskare: PI, FD Anders Pousette, Sahlgrenska Akademin och Psykologi, GU; FD Joakim Berndtsson, och FD Peter Johansson, Globala studier, GU; FD Jonas Landgren, Tillämpad IT, Chalmers och GU; Docent Tomas Olovsson, Data- och informationsteknik, Chalmers och GU; FD Maria Skyvell Nilsson, Vårdvetenskap, Högskolan Väst; Professor Marianne Törner, Sahlgrenska Akademin, GU. Finansiering: MSB GU: kkr för perioden

9 Göteborgs universitet Chalmers (12) erhöll under året forskningsmedel om totalt kkr. Fördelas genererade medel på verksamhetsperioden för denna rapport, juli 2013 till juni 2014, utgör resultatet kkr. Detta resultat är en ökning med 830 kkr jämfört med föregående års Konferenser i -regi Verksamhetsplanen anger som mål genomförandet av externt orienterad forskningskonferens. Styrgruppen avsatte vid möte under årets början medel för dels konferens- och mötesaktiviteter inom (främst för den årliga interna heldagskonferensen), dels för stödfinansiering av forskares resor och utgifter i samband med externa konferenser. Att utöver dessa aktiviteter genomföra en externt orienterad forskningskonferens med inbjudningar till sessioner, screening av föreslagna papers, osv, har inte varit möjligt med hänsyn till föreståndarens arbetsvolym och anknutna forskares övriga åtaganden inom ramen för deras institutionstjänstgöring. Den årliga interna heldags forskarkonferensen genomförs med presentationer av till anknutna forskare samt keynotes från inbjudna gäster på årets konferenstema Civilsamhällets informationssäkerhet. Bekräftade gäster är: Richard Oehme, chef för Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB); Jon Karlung, VD, Bahnhof AB; och Cecilia Magnusson Sjöberg, professor och föreståndare för Institutet för rättsinformatik, SU Annan forskningssamverkan Under hösten 2013 träffade föreståndaren Project Manager Helena Rydén, Visual Arena, Lindholmen Science Park, och biträdande professor Monica Billger, Chalmers Arkitektur, och processansvarig för etablering av Chalmers Visualiseringscentrum, i möten för att diskutera möjliga samverkansområden rörande särskilt forskning om visualiseringsstöd i krishantering och infrastrukturplanering för ökad samhällssäkerhet. Föreståndaren har bjudit in ett tjugotal representanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige till en nordisk workshop med forskare, praktiker och bl a representanter för de nationella brottsförebyggande råden för att i maj 2014 genomföra en SWOT-analys vad gäller hur respektive land arbetar med brottsförebyggande genom stadsplanering. Utgångspunkten för inbjudan är de nationella SWOT-analyser som ska genomföras i enlighet med programmet för den EU COST Action TU1203 som föreståndaren medverkar i. Föreståndaren kommer att medverka i Mistra Urban Futures seminarieserie Urban Research Seminar, som inbjuden GU-kommentator (Björn Sandén representerar Chalmers) på professor Derk Loorbach s (Erasmus University Rotterdam) presentation Sustainability transitions: how to research and accelerate transformative social innovation Gemensam vetenskaplig publicering Palme, Ulrika [Chalmers], Lundberg, Kristian [Saab], Lindberg, Peter [Saab] (2014): Beslutsstöd för samhällets kritiska flöden: Analys av dagvattenhanteringen i Göteborg med avseende på systemfunktioner och aktörsinteraktioner. [Prel. workshop-rapport ] 2.9. Samverkan med civilsamhället Civilsamhället är uppmärksammat i centrumbildningens verksamhet, t ex genom innevarade års tema för seminarieserien, Civilsamhällets informationssäkerhet (se 1.1.), liksom genom ansträngningarna att etablera en forskargrupp för en ansökan inom detta tema till

10 Göteborgs universitet Chalmers (12) Vetenskapsrådets utlysning Forskning om civilsamhället (se 2.3.). Samverkan med civilsamhället har dock visat sig svårare att uppnå, dels därför att civilsamhället som sådant inte har någon etablerad roll i de processer där hittills byggt samverkan, dels därför att civilsamhället inför sådana processer upplöses i en mångfald aktörer med olika intressen och olika juridisk status, vilket gör representationsproblematiken svårhanterlig. Samverkan med civilsamhället är därför en kvarstående utmaning. 3. PRIORITERAD TEMATISK FORSKNING Övergripande verksamhetsmål ska sammanföra naturvetenskapliga, teknologiska, samhälls- och humanvetenskapliga ansatser i forskning om risk, kris, säkerhet och trygghet. ska tillsammans med externa parter utveckla verkningsfull kunskap och expertis som svarar mot samhälleliga behov av robusthet och förmåga till resiliens inom området urban trygghet, samhällssäkerhet och krisberedskap. identifierade i ansökan om inrättande fyra prioriterade forskningsområden för den aktuella treårsperioden: Comparative Assessments of Security and Safety Governance Improving Organizational Capacities for Security and Safety Modeling Security Metrics for Socio-Technical Integration Enhancing ICT Security and Privacy in Distributed Systems Mål för Förstärka intern samverkan: möten med samtliga prefekter vid institutioner med medverkande forskare Förstärka intern samverkan forskare emellan inom alla fyra prioriterade områden Förstärka forskargruppers externa samverkan inom alla fyra prioriterade områden Engagera gästprofessor i samverkansprocesser genom kurser, seminarier, mm. Fortsätta forskningssamverkan med privat sektor genom bl a Security Arena Erhålla forskningsmedel för minst två större fleråriga direkt -anknutna projekt eller program med syfte att etablera och utveckla :s prioriterade områden Pröva form för och genomföra -konferens med extern medverkan Strategisk medverkan av -forskare genom sessions osv vid olika konferenser Presentationer av forskningsresultat vid vetenskapliga konferenser Gemensam vetenskaplig publicering Genomförda insatser 3.1. Möten med samtliga prefekter Har ej genomförts. I jämförelse med andra uppgifter bedömdes inte som avgörande att med prefekter allmänt diskutera former för forskares medverkan i hypotetiska framtida Förstärka forskares/forskargruppers interna och externa samverkan Se 2.3., 2.5., 2.6., 2.7. ovan. Centrumbildningens uttalade syfte är samverkansprojekt med anknytning till externa parter, och aktiviteter i syfte att förstärka samverkan har därför skett på

11 Göteborgs universitet Chalmers (12) sådant sätt att de samtidigt berört intern och extern samverkan. Utöver vad som framgår i avsnitt 2 ovan, har föreståndaren under verksamhetsåret också haft kontakter med forskare per epost, telefon, och t ex individuella lunchmöten, för att förbereda samverkan internt och externt. Föreståndarens kontakter från föregående år med Chalmers Styrkeområde Samhällsbyggnad och Johanneberg Science Park öppnade för samverkan i den ansökan till MSB som redovisas under 2.3. och 2.5. Ansökans konkurrenskraft i utlysningen ökade sannolikt också genom samverkan med bl a Riksbyggen och HSB genom JSP. Utfall: Ansökans beviljades medel Engagera gästprofessor Under perioden till besökte Lech Janczewski med stöd från GU och Chalmers som gästprofessor. Janczewski är M.Eng., M.A.Sc., D.Eng., ITCP, FNZCS och Associate Professor vid the University of Auckland, New Zealand, Department of Information Systems and Operations Management. Hans huvudsakliga verksamhet under vistelsen i Göteborg var knuten till Data- och informationsvetenskap, Chalmers och GU, samt i viss mån till Tillämpad IT, Chalmers och GU Ansökan om Olof Palmes Gästprofessur 2015 Föreståndaren har kontaktat Vetenskapsrådet för att mer i detalj undersöka förutsättningar och villkor för ansökan om Olof Palmes Gästprofessur 2015 med anledning av att föreståndaren kontaktat och fått positivt svar från en för centrumbildningen lämplig kandidat. Detta arbete är pågående, med syfte att gå in med ansökan till VR med deadline Kandidaten är professor Eyal Weizman, Goldsmiths University, London Forskningssamverkan med privat sektor genom Security Arena Se 2.4. ovan Erhålla forskningsmedel Med avseende på prioriterad tematisk forskning faller alla pågående projekt (se 2.5.) inom ramen för de fyra utpekade områdena (se ovan) Publicering Jimenez, Ezequiel (2013) Information Security Systems and Human Rights: a Review of the Literature, (24 sidor, ej publ.). Göteborgs universitet, Institutionen för globala studier. [Delstudie i projektet Informationssäkerhetens utmaningar, se 2.5. ovan.] Skyvell-Nilsson, Maria, Törner, Marianne, Pousette, Anders (2013) Kvalitativ delstudie: Securit vård [Ej publ. intern arbetsrapport i projektet Informationssäkerhetens utmaningar, se 2.5. ovan.] Se även 2.8. ovan. 4. UTBILDNING I SAMVERKAN Övergripande verksamhetsmål bör utveckla utbildningsverksamhet på avancerad nivå (dvs utbildning för magisteroch masterexamina), utbildning på forskarnivå, fortbildning och annan uppdragsutbildning.

12 Göteborgs universitet Chalmers (12) Mål för Inrättande och annonsering HT 2013 för utbildning på avancerad nivå med start HT Genomförda insatser 4.1. Tillsättande av utvecklingsgrupp Som redovisades i föregående års rapport utvecklade en grupp inom ett förslag till distansutbildning baserad på fallpedagogik och med användning av IKT. Förslaget rörde en lärosätesgemensam kurs om 15 högskolepoäng i IT-säkerhet och IT-brottslighet Utveckling av utbildningsverksamhet I juni 2013, föregående verksamhetsår, tillställdes rektorerna en ansökan om medel för att starta dito kurs ( , genom Sven-Åke Lindgren). I början av innevarande verksamhetsår fick ansökan avslag från båda lärosätena (GU Dnr V 2013/334, Chalmers Dnr C ). Under innevarande verksamhetsår har ännu ett försök gjorts att starta utbildningsverksamhet inom detta område IT-säkerhet och IT-brottslighet (cyber crime) genom en ansökan i den Utlysning av medel för utveckling och inledande drift av fakultets- eller disciplinöverskridande kurser på forskarnivå som GU annonserade Genom Sven- Åke Lindgren, Roger Johansson (DoIT, Chalmers och GU) och Mattias von Feilitzen (Tillämpad IT, Chalmers och GU) tillställdes Forsknings- och innovationskontoret, GU, en ansökan om en doktorandkurs. Ansökan avslogs (Utbildningsnämndens utskott för utbildning på forskarnivå, GU, , Dnr E 2013/398). Utfall: Ovanstående gör klart att målet utbildning på avancerad nivå med start HT 2014 ej kommer att uppnås. 4.3 Annan utbildningsverksamhet Föreståndaren har vid Management Committee möte i EU COST Action TU1203 fått officiell förfrågan om skulle kunna agera värd för, planera och anordna den av aktionen finansierade Summer School i Crime Prevention through Urban Design and Planning som enligt aktionens Memorandum of Understanding med COST ska genomföras under tredje året. Förfrågan gäller sensommaren 2015.

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-06-30

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-06-30 Göteborgs universitet Chalmers 2014-08-05 1(12) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-06-30 BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2011 2012

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2011 2012 Göteborgs universitet Chalmers 2013-04-15 1(8) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2011 2012 INLEDNING Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades sommaren

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2012-07-01 2013-06-30

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2012-07-01 2013-06-30 Göteborgs universitet Chalmers 2014-02-04 1(11) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2012-07-01 2013-06-30 BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 Göteborgs universitet Chalmers 2014-03-31 1(13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 INLEDNING Syftet med denna utvärdering är att

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan 60, plan 9, Stockholm den 19 mars 2014 kl 12.30-16.30.

Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan 60, plan 9, Stockholm den 19 mars 2014 kl 12.30-16.30. KK-stiftelsen )> / Datum Diarienr 2014-01-27 20140042 Enligt sändlista Inbjudan till KK-stiftelsens vår-lansering 2014 Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar Sverige och USA gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar USA är en viktig internationell samarbetspartner för Sverige och Europa när det gäller samhällsskydd och beredskap. USA har omfattande

Läs mer

Forskning planeras för ett säkrare samhälle

Forskning planeras för ett säkrare samhälle Forskning planeras för ett säkrare samhälle MSB:s forskningsplan 2015 2014-10-14, Dnr 2014-4640 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vägen till en forskningsplan... 3 MSB:s forskningsfält och portfölj...

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Tillgänglighet Riktighet Konfidentialitet Styrgruppsmöte 2015-03-20 Projektplan Målbild, målgrupper och förankring Resursmöjligheter, EU-projekt LFA (Logical Framework

Läs mer

Planeringsunderlag år 2013

Planeringsunderlag år 2013 Version 5/2013 2013-07-31 Planeringsunderlag år 2013 Januari 10 Sista dag för ekonomiska anspråk avseende år 2012 13-14 Folk och Försvars Rikskonferens 18 Möte med representanter för ungdomsrådet och verksamhetsledarna

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Richard Oehme Chef enheten för samhällets informationssäkerhet Internrevisionen Generaldirektör Överdirektör Kommunikationsdirektör

Läs mer

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Datum Diarienummer 2014-06-26 811-2014-150 Handläggare Elin Swedenborg Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Bakgrund Vetenskapsrådet har sedan 2008 ett ansvar för forskningsinfrastruktur

Läs mer

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Informationsmöte den 27 januari 2015 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Länsstyrelsen Västra Götalands län Postadress: 403 40 Göteborg, telefon:

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Samhällssäkerhet på Kistamässan

Samhällssäkerhet på Kistamässan Samhällssäkerhet på Kistamässan 16-17 november 2011 på Kistamässan Mötesplatsen med fokus på samhällssäkerhet, beredskap och krishantering Registrera dig på Huvudpartners Myndigheter/Branschorganisationer

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO)

En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO) En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO) Karin Wendin, PhD, SP; Kristina Mjörnell, PhD, SP; Martin Kylefors, PhD, SP; Petra Sommarlund, Projektledare, SP; Britt Östlund, Professor,

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning

Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning PM 2013: RI+RV (Dnr 021-1222/2012) Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Verksamheten

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Norden som kunskapsregion strategier och instrument

Norden som kunskapsregion strategier och instrument eller Norden som kunskapsregion strategier och instrument Internationaliseringskonferensen Bergen 7 mars 2013 Monika Mörtberg Backlund Senior rådgivare, Nordiska Ministerrådet Avdelningen för Kunskap och

Läs mer

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(7) Tid:, kl. 14.30-18.45 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan Universitetsledningens kansli Anders Granberg 031/ 786 1038 PROJEKTREDOVISNING 1 / 6 2011-03-28 dnr B9 4220/09 Rektor Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag 32

Regleringsbrevsuppdrag 32 samhällsskydd och beredskap 1 (11) Ekonomienheten Sten Jansson 010-240 50 58 sten.jansson@msb.se Regleringsbrevsuppdrag 32 Innovationsupphandling inom MSB samhällsskydd och beredskap 2 (11) Innehållsförteckning

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 1/5 Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 Närvarande: Stefan Holmlid, Datavetenskap Linköpings universitet ordförande (SHd) Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg Nilsson, Luleå Tekniska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag)

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag) Verksamhetsplan för Grants and innovation office (förslag) 1 Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier

Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier Sida 1 (5) Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier Årets seminarier genomförs på traditionellt sätt det vill säga delat i två olika delar med lite olika målgrupper, seminarierna har delvis

Läs mer

FORSKNINGSSTRATEGISK DISKUSSION

FORSKNINGSSTRATEGISK DISKUSSION Professor Staffan Edén Vicerektor för forskningsfrågor BAKGRUNDSMATERIAL 2013-10-07 FORSKNINGSSTRATEGISK DISKUSSION Styrelsen 2013-10-15 Syfte Syftet med diskussionen i styrelsen är att beskriva den pågående

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015

Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015 Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015 Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015 1 Förord I dagens informationssamhälle bearbetar, lagrar, kommunicerar och mångfaldigar vi

Läs mer

Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund

Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund 32 kommuner 3-årigt inledande avtal 1 juli 2011 2014, förlängt till 1 juli 2015 1 kr per invånare och år FoU-enhet inom KFSK, en vetenskaplig

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 1 Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 Dessa anvisningar förklarar hur man gör och lämnar in en konsortieansökan, vilka bilagor som behövs och hur de skrivs. Anvisningarna förnyades den 26 juni 2014.

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 Stefan Larsson Regionchef Södra Sverige Avdelningen Regioner Tillväxtverket

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Samverkan Trygg och säker stad

Samverkan Trygg och säker stad Samverkan Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse kommun och polis - samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Nationell handlingsplan (RPS 2008) Handbok Samverkan i lokalt brottsförebyggande

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Samordningsrådet och dess arbete Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Dialogforum - smarta elnät som tillväxtbransch för små och medelstora företag 9 september 2013 Våra utmaningar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Vilka är SKL Trygghet & säkerhet? Greta Berg Markus Planmo Max Ekberg Fredric Jonsson 20% åt SKL Brottsförebyggande Hot och våld Internt

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Hur SVA har involverat hela myndigheten i sitt RSA-arbete

Hur SVA har involverat hela myndigheten i sitt RSA-arbete Hur SVA har involverat hela myndigheten i sitt RSA-arbete föreläsare. Lennart Melin Statens Veterinärmedicinska Anstalt Avdelningen för Verksamhetsstöd / Verksamhetsområde Säkerhet Avdelningen för Bakteriologi

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag 15-05-26 DNR LIU-2015-00247, 2015-00248, 2015-00250 BESLUT 1(2) Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag Den 5 februari 2013 beslutade Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) om principer för

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

Minnesanteckningar från Forskningsberedningens möte den 13 februari 2014

Minnesanteckningar från Forskningsberedningens möte den 13 februari 2014 (Dnr. ) 1 (av 5) Malmö högskola, Vice-rektor forskning Forskningsberedningen, Minnesanteckningar 2014-02-13 Minnesanteckningar från Forskningsberedningens möte den 13 februari 2014 Närvarande: Thomas Arnebrant

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare Dnr Titel doktorandprojekt Handledning Huvudhandledare,

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer