Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-03-31"

Transkript

1 Göteborgs universitet Chalmers (12) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades sommaren 2011 genom rektorsbeslut vid Göteborgs universitet ( , dnr V 2011/30) och Chalmers ( , , diarienr C2011/182). GU:s beslut förtydligades sedan avseende finansieringsperiod genom ytterligare beslut av förvaltningschefen ( , dnr V 2011/30). Genom rektorsbesluten inrättades centrumbildningen för perioden till och tillsattes en föreståndare och en styrgrupp. Till föreståndare utsågs Docent Michael Landzelius, och till styrgrupp utsågs Professor Sven-Åke Lindgren (Sociologi, GU, gruppens ordförande), Docent Ilona Heldal (Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers), Professor Erland Jonsson (Data- och informationsteknik, Chalmers och GU), Programdirektör Bo Norrhem (Lindholmen Science Park), Professor Marianne Törner (Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin, GU), samt adjungerad företrädare för värdinstitution Docent Urban Nuldén (Tillämpad informationsteknologi, Chalmers och GU). Styrgruppen tillsattes för hela perioden fram t o m juni 2014; föreståndare Michael Landzelius årsvis. INLEDNING Denna rapport inges , tre månader innan verksamhetsårets slut, av den anledningen att den med föregående års rapporter utgör underlag i den utvärdering som samtidigt görs i enlighet med Handläggningsordning för inrättande och uppföljning samt utvärdering av centrum vid GU (Dnr V 2013/704). Handläggningsordningen anger att Halvtidsutvärderingen ska inlämnas till inrättande instans minst tre (3) månader före nästa 3-års period. Föreliggande rapport sammanfattar således det tredje årets verksamhet vid Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () fram t o m mars 2014, samt vad gäller allt som är bekant vid denna tidpunkt också verksamheter fram t o m juni 2014 (såsom inbokade seminarier, fastlagd forskarkonferens, pågående långt gången ansökningsverksamhet, etc.). För enkel jämförbarhet mellan plan och resultat är rapporten ordnad under samma fyra rubriker som anges i centrumbildningens verksamhetsplan: 1) Möten för kommunikation; 2) Forskning i samverkan; 3) Prioriterad tematisk forskning; 4) Utbildning i samverkan. Rapporten repeterar mål från planen och redovisar verksamheten motsvarande de konkreta insatser, indikatorer, osv, som i planen anges för att kunna mäta och se i vilken grad angivna mål uppnåtts. Under föregående verksamhetsår lämnade Ilona Heldal, Chalmers, styrgruppen och ersattes ej av ny medlem. Under innevarande verksamhetsår har Erland Jonsson, Chalmers, samt Marianne Törner, GU, meddelat att de lämnar styrgruppen i och med treårsperiodens slut. 1. MÖTEN FÖR KOMMUNIKATION Övergripande verksamhetsmål ska öka kunskapen om GU:s och Chalmers forskning inom området urban trygghet, samhällssäkerhet och krisberedskap, såväl internt som externt, såväl nationellt som

2 Göteborgs universitet Chalmers (12) internationellt. ska fungera som en mötesplats för en mångfald aktörer inom området urban trygghet och samhällssäkerhet. Mål för Fortlöpande seminarieserie Möten med lokala, regionala och nationella myndigheter och forskningsfinansiärer Utveckla former för och genomföra centrumbaserade workshops med externa intressenter Extern marknadsföring av Konferenser i -regi Kommunikation mot studenter Genomförda insatser 1.1. Seminarieserie Centrumbildningens årliga seminarieserie utvecklades tematiskt i anslutning till centrala och dagsaktuella världspolitiska händelser. Under rubriken Civilsamhällets informationssäkerhet startade serien i september Efter beslut av styrgruppen ändardes seriens format fr o m det andra seminariet: bestämdes att alla presentationer skulle förberedas för att ges på engelska; flyttades tiden från eftermiddag till lunch och kortades till en timma; samt beslutades att inbjudan skulle inkludera erbjudande om fri lunchsmörgås och kaffe med start en halvtimma före seminariet. Se även : Hårdvara, mjukvara, affärsstrategier och geopolitik civilsamhällets utsatthet, osäkerhet och inlåsning på internet, FD Christopher Kullenberg, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, GU : Information Technology versus Civilization Gaps between Available Technology and Laws-and-Customs, Dr Lech Janczewski, Dept of Information Systems and Operations Management, University of Auckland, New Zealand, och Guest Professor Fall : What Are Algorithms? And How Do You Find the Right Grain of Sand in a Desert of Data?, Docent Dag Wedelin, Data- och informationsteknik, Chalmers och GU : Civil Society and Innovation: the Good, the Bad and the Ugly, Professor Jan Ljungberg, Tillämpad IT, Chalmers och GU : Smart Resilience and Changing Climates: Lessons Learned for ICT from the Edge of our Doorsteps, Dr Maria Angela Ferrario, School of Management, Lancaster University, UK : Hela befolkningen inpå bara kroppen osäkerhetsdoktriner, biomakt och civilsamhällets informationssäkerhet, Docent Mikael Baaz, Juridiska institutionen, GU. Seriens sex seminarier gavs/ges av fyra forskare vid GU och/eller Chalmers, av :s första gästforskare, och av en extern forskare. Närvaron vid de fyra första uppgick till 11, 29, 18, respektive 17, med ett snitt på 19 deltagare förutom föredragande Kontakter med lokala, regionala och nationella myndigheter och forskningsfinansiärer Föreståndaren hade under hösten kontakt med Per Sundström, chef för Enheten för inriktning av forskning vid Myndighetenen för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kontakterna rörde särskilt frågor om vilka former som skulle kunna utvecklas för att mellan och MSB skapa kännedom osv om forskningsidéer och interna initiativ vid GU och Chalmers inom fält av direkt intresse för myndigheten men där utlysningar inte annonserats. Sundström såg frågans

3 Göteborgs universitet Chalmers (12) betydelse, fann en idé om nationellt MSB-forum för föreståndare (motsv.) intressant, och hänvisade bl a till myndighetens interna arbete med ny forskningsstrategi (publicerad nov. 2013). Föreståndaren kontaktade under hösten 2013 Richard Oehme, chef för Enheten för samhällets informationssäkerhet (numera chef för Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet), MSB, för att introducera Gästprofessor Lech Janczewski, vilken därefter genomförde möte med Oehme om medverkan i ett pågående forskningsprojekt. Föreståndaren kontaktades vårvintern 2014 av Tobias Rosander, handläggare på Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet, MSB, och av Bodil Lundberg, forskningssamordnare på Enheten för inriktning av forskning, MSB, om :s möjlighet att anta två olika uppdrag för att framställa underlag för MSB:s arbete med att ta fram en handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet. MSB fick 2010 ett regeringsuppdrag att ta fram en nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet, och 2013 med utgångspunkt i strategin ett nytt uppdrag att ta fram en handlingsplan. De underlag som efterfrågas från berör delmålen komplexa beroenden mellan samhällssektorer och systematiskt säkerhetsarbete och kontinuitetshantering. I skrivande stund arbetar föreståndaren med att identifiera lämplig och tillgänglig personal inom GU eller Chalmers, sannolikt från Energi och miljö. Föreståndaren närvarade vid den av MSB, Post- och telestyrelsen, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Rikspolisstyrelsen/SÄPO samt Försvarsmakten organiserade konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor, Stockholm, aug Föreståndaren och ordföranden i styrgruppen genomförde efter inbjudan i sept ett möte med Brottsförebyggande rådet (BRÅ) där GD Erik Wennerström och Enhetschef Lars Korsell deltog från BRÅ:s sida. Mötet visade på ömsesidigt intresse och beslutades att i första hand söka gå vidare genom samverkan kring finansiell brottslighet och säkerhet. Som medlem i Management Committee för EU COST-aktionen TU1203 Crime Prevention through Urban Design and Planning (med representation från 20 europeiska länder) deltog föreståndaren i möten i Barcelona (november 2013), Bryssel (december 2013) och Amsterdam (mars 2014). Detta arbete är pågående fram till december Se även 4.3. Samverkan med Länsstyrelsen, med stöd från Länsstyrelsens säkerhetsdirektör Lisa Nordahl, fortsatte och vidareutvecklades under verksamhetsåret genom ett samverkansprojekt om beslutsstöd (se 2.4.) vid Security Arena mellan Saab och -koordinerade forskare. I anslutning till ovan nämnda projekt om beslutsstöd vid Security Arena utvecklades ny samverkan med Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad, genom medverkan av bl a kontorets GIS-chef Eric Jeansson. (I detta projekt samverkar ett större antal aktörer, se 1.3. nedan.) Föreståndaren kontaktade utifrån sin roll i EU COST-aktionen TU1203 aktörer inom Göteborgs stad för att betona betydelsen av mer samverkan över stuprörsgränserna kring trygghets- och brottsförebyggande arbete. I detta syfte genomfördes och planeras möten med bl a Björn Siesjö, stadsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Sven-Johan Dahlstrand, Chef enheten för social utveckling, Social resursförvaltning, samt Malin Offerle, Enhetschef, Trygg, vacker stad. Detta arbete är pågående, i syfte att dels etablera någon form av permanent samverkansforum, dels genomföra ett av COST-aktionens möten i Göteborg i samverkan med Göteborgs stad.

4 Göteborgs universitet Chalmers (12) Föreståndaren kommer att medverka som av myndigheterna inbjuden slutkommentator vid en redovisning i Malmö av sex genomförda forskningsprojekt i utlysningen våren 2010 Samordnad stadsutveckling en förutsättning för hållbar utveckling, samordnad mellan Formas, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikverket och Riksantikvarieämbetet. (Föreståndaren satt i utlysningens beredningsgrupp) Centrumbaserade workshops med externa intressenter Inom ramen för pågående projekt har olika slags workshops genomförts, men inga specifikt centrumbaserade workshops har genomförts för externa intressenter. I exempelvis projektet Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden (se också 2.4., 2.5.), genomfördes en workshop på Chalmers som led i en delstudie om dagvattenhantering tillsammans med följande externa aktörer: Kretslopp och Vatten, Kretsloppsnämnden, Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen, Göteborgsregionen, Gryaab, Havs- och vattenmyndigheten, Ale kommun, Luleå tekniska universitet, Rent Dagvatten AB, Urban Water Management AB. Se också 2.3. nedan, för mer om samverkan genom workshops Extern marknadsföring I samband med förändringen av seminarieseriens format (jfr 1.1.) inleddes samverkan med kommunikationsavdelningen på Lindholmen Science Park. Inbjudningar till seminarierna har därmed getts hög grafisk kvalitet och annonseras också på LSP:s hemsida. Den newsfeed -funktion för global omvärldsbevakning inom samhällssäkerhetsområdet som utvecklats tillsammans med Meltwater för :s hemsida har fortsatt löpa. Marknadsföringen av var i övrigt knuten till kontakter med externa parter för att bygga samverkan, samt till centrumbildningens seminarieserie, i syfte att bygga intresse för centrumbildningen utifrån dess faktiska verksamhet och därmed sprida information och attrahera fler genom samverkande och intresserade parter Se nedan: Konferenser i -regi Se nedan: Kommunikation mot studenter Av skäl som beskrivs under punkt 4.2. har kommunikation mot studenter inte varit aktuellt. Noteras kan dock att ett mindre antal studenter på olika utbildningsnivåer sökt sig till enskilda seminarier efter information från forskare på centrumbildningens sändlista. 2. FORSKNING I SAMVERKAN Övergripande verksamhetsmål ska etablera former som gör centrumbildningen till en plats för integrerad kunskapsutveckling genom Triple och Quadruple Helix-samverkan mellan lärosätena och mellan dessa och andra aktörer inom området urban trygghet och samhällssäkerhet.

5 Göteborgs universitet Chalmers (12) Mål för Utreda och fatta beslut om responsgrupp för analys av kritiska händelser Utreda och fatta beslut om samverkansgrupp i Triple Helix format Förstärka intern samverkan mellan forskare genom projektanknutna workshops Förstärka extern samverkan genom samorganiserade workshops Fortsätta forskningssamverkan med privat sektor genom bl a Security Arena Erhålla forskningsmedel för minst två större fleråriga direkt -anknutna projekt eller program Externt orienterad forskningskonferens Gemensam vetenskaplig publicering Fortsatt utveckling av former för extern samverkan med civilsamhället Genomförda insatser 2.1. Responsgrupp för analys av kritiska händelser Styrgruppen avsatte vid möte medel för att utreda och projektera en sådan grupp. Som rapporterades föregående år har inget färdigt förslag levererats. Styrgruppen har inte fattat beslut i denna fråga men uppfattar att sådan grupp är svår att realisera utan budgetförstärkning för att möjliggöra viss arvodering av de -anknutna som skulle komma att ingå Samverkansgrupp i Triple Helix format Medel för att utreda frågan avsattes föregående verksamhetsår vid styrgruppsmöte Styrgruppen uppfattade efter utredning att arbete för mer samverkan bör ske genom att vidareutveckla redan existerade fora och att fler grupper bara bör komma ifråga om någon konkret aktivitet så kräver. Under innevarande verksamhetsår har frågan ej ytterligare berörts Intern och extern samverkan genom workshops Avseende samverkan inom och mellan lärosätena kan noteras att föreståndaren under verksamhetsåret haft kontakt särskilt med vice styrkeområdesledare Samhällsbyggnad, tillika Chalmers konsortiesamordnare för Mistra Urban Futures, Stefan Forsaeus Nilsson; den nye föreståndaren för Centrum för urbana studier, GU och Chalmers, Anders Törnquist; föreståndaren för Centrum för kultur och hälsa, GU, Ola Sigurdson; samt med Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan, GU:s konsortiesamordnare för Mistra Urban Futures. Vad gäller direkt forskaranknutna workshops har sådana genomförts i pågående projekt och för att initiera projektsamverkan och berört såväl interna som externa parter. Föreståndaren har medverkat i en inledningsfas och i vissa fall fram till färdig ansökan. Det har främst handlat om helt nya initiativ, flera finansierade med såddpengar från. Inom ramen för det nationella forskningsprogrammet Security Culture and Information Technology (SECURIT) där forskare från GU och Chalmers medverkar som resultat av en -ansökan 2011 genomfördes seminarier på Dufweholm, Katrineholm, /06, och /28 med deltagare från GU, Chalmers, FOI, KTH, Linköpings universitet och Örebro universitet samt MSB. Fortsatt utveckling av tre pågående Security Arena-finansierade projekt om beslutsstöd, sociala medier, samt informationsdelningsbehov mellan krishanteringsaktörer (se 2.4. och 2.5.).

6 Göteborgs universitet Chalmers (12) Ny grupp för ansökan till MSB i utlysningen Hem- och fritidssäkerhet med deadline Resulterade i beviljad ansökan (se 2.5. och 3.2.). En ny forskargrupp gick in med ansökan i Vetenskapsrådets öppna utlysning med deadline Efter bred inbjudan till workshop utkristalliserades följande grupp kring en ansökan om kulturarv och säkerhet: Professor Ola Sigurdson, Litteratur, idéhistoria och religion, GU; Postdoc Evren Uzer von Busch, HDK, GU; Postdoc Feras Hammami, Kulturvård, GU; Doktorand Diana Andersson Biró, Globala studier, GU; samt genom FD Rasoul Nejadmehr anknytning till VG Region, Kultursekretariatet. Såddpengar från. En grupp bestående av Professor Maria Stern, Globala studier, GU; Professor Mark Elam, Sociologi och arbetsvetenskap; samt projektassistent Daniel Moosman, Globala studier, GU, har också formerats för att utveckla ett tidigare planerat projekt mot utökad extern samverkan. Projektet behandlar reglering och styrning av säkerhet vid nationella gränser och kommer att ansöka om medel i Vetenskapsrådets och Formas öppna utlysningar med deadline respektive Samverkan är säkrad med Göteborgs hamn och Port Authority of New York City and Jersey City, USA. Såddpengar från. För ett nytt initiativ utifrån årets seminarieserie om civilsamhällets informationssäkerhet har en forskargrupp bildats och såddpengar för en färdig projektansökan är aktuella: Efter bred workshop-inbjudan till -anknutna arbetar följande grupp kring en ansökan om civilsamhällets informationssäkerhet: Docent Bertil Rolandsson, GU (huvudsökande); Docent Mikael Baaz, Juridik, GU; Professor Jan Ljungberg, Tillämpad IT, Chalmers och GU; FD Magnus Almgren, Chalmers och GU; Docent Ann-Sofie Axelsson, Chalmers och Högskolan i Borås. Tre tidigare initiativ ligger vilande. Berörda forskare har forskningsmedel vid sina respektive institutioner. Initiativen vilar i väntan på lämplig finansiering för lärosätesöverskridande projekt med -orientering. En konstellation kring utveckling och implikationer av nya former för realtidsstudier av flöden i sociala medier (Chalmers, GU). En konstellation kring säkerhetsproblematiken kring integreringen av klockor/teknisk tidmätning i samhällskritiska infrastrukturer (GU, Chalmers, SP, PTS, Netnod). En samhällsvetenskaplig utökning av redan finansierad Chalmersgruppering kring smarta elnät (Chalmers, GU, m fl privata aktörer) Forskningssamverkan med privat sektor genom Security Arena samverkar med Security Arena vid Lindholmen Science Park (LSP). Security Arena finansieras av MSB och syftar till innovativa Triple Helix-projekt mellan GU och Chalmers tillsammans med näringslivsparterna Ericsson, AB Volvo och Saab AB. Alla fem är konstituerande parter i Security Arena. Chalmers är dessutom en av LSP:s konstituerande parter, medan GU har ett samarbetsavtal med LSP. Vid LSP finns också andra arenor för samverkan. har kontakt med SAFER (Vehicle and Traffic Safety Center at Chalmers), TUCAP (Teknikutvecklingscentrum för ambulans- och prehospital vård), och genom LSP också med CISB (Centro de Pesquisa e Inovação Sueco- Brasileiro), i Sao Paolo, för svensk-brasiliansk samverkan.

7 Göteborgs universitet Chalmers (12) GU och Chalmers är också företrädda i Security Arenas styrgrupp och projektledningsgrupp. GU:s representant i arenans styrgrupp är ordföranden för :s styrgrupp (Sven-Åke Lindgren), medan GU:s representant i arenans projektledningsgrupp är :s föreståndare (Michael Landzelius). Chalmers företräds i styrgruppen av en av lärosätets vicerektorer (Johan Carlsten), och i projektledningsgruppen av en av medlemmarna i :s styrgrupp (Erland Jonsson). Positivt beslut om finansiering kom i oktober 2013 för den sökande som föregående verksamhetsår vänt sig till CISB i Brasilien för postdoc-finansiering från Saab för Chalmersbaserat projekt, genom :s föreståndare förankrat vid Chalmers. Den sökande tackade dock till slut nej efter erbjudande om arbete i privat sektor. Genom de under verksamhetsåret Security Arena-finansierade projekten Sociala medier och kriskommunikation ; Towards a Federated Information Model for Public Safety ; och Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden samverkade -anknutna forskare med Ericsson (de två första projekten) och Saab (sistnämnda projekt) Erhålla forskningsmedel Tillsammans med Forsknings- och innovationskontoret, GU, och konsortiet Mistra Urban Futures genomför en informationseftermiddag om de första utlysningarna inom EU Horizon 2020 Secure Societies. Analytiker Maria Wahlberg från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer på inbjudan av att medverka för ett inlägg om hur MSB ser på dessa utlysningar utifrån myndighetens långsiktiga samhällssäkerhetsperspektiv, framtidsscenarier, och hållbarhetsfrågor. Våren 2013 öppnade NordForsk en utlysning under rubriken Nordic Center of Excellence in Societal Security. Utlysningen som först föreföll högst relevant för i dess roll som centrum visade sig dock syfta till att etablera nordiska excellenscentra inom specifika forskningsfält. Därmed föll tanken på i dess egenskap av centrum med dess mångfald anknutna forskare och forskningsfält som part i en ansökan och föll det istället på enskilda forskargrupper att eventuellt gå in med en ansökan tillsammans med etablerade nordiska kontakter inom det egna området. Beslutades på styrgruppsmöte att ingen ytterligare -insats skulle göras för ansökan till NordForsk. Chalmers finns dock med genom DoIT i en ansökan CERCIS där Linköpings universitet är huvudsökande; och GU finns med genom ansökan RETACT där Pär Anders Granhag på Psykologi, GU, är huvudsökande. Båda dessa gick vidare i ansökningsprocessens första steg och de fullständiga ansökningarna i steg två är f n under beredning inom NordForsk. Tilläggas kan att inför NordForsk-utlysningens andra ansökningsomgång kontaktades i ett sent skede via forskare vid Sociologi och arbetsvetenskap, GU av forskare vid Aarhus universitet med en skiss för att ansöka om medel för ett excellenscentrum med fokus på våldsam extremism och radikalisering. Aarhus kunde själva inte vara huvudsökande eftersom Danmark inte medfinansierar utlysningen. Med kort varsel etablerades ett nätverk mellan danska forskare (Aarhus), finländska (Helsinki) och svenska (GU), men att genomföra ansökan föll, dels p g a tidsnöd, dels p g a att GU var olämpligt som huvudsökande eftersom GU redan gått vidare som huvudsökande part med RETACT-ansökan. Under året har följande projekt erhållit medel genom -medverkan:

8 Göteborgs universitet Chalmers (12) 2014: Riskgruppanalys och fallstudier av olika skadehändelser i hem- och boendemiljö. Forskare: Docent Inga Malmqvist, och Docent Robert Ekman, Arkitektur, Chalmers; FD Hans Ekbrand, Sociologi och arbetsvetenskap, GU; FD Björn Andersson, och Docent Jörgen Lundälv, Socialt arbete, GU. Samverkan med Sahlgrenska akademien och Johanneberg Science Park. Finansiering: MSB (totalt kkr ) GU: kkr Chalmers: kkr 2014: Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden. Extern projektsamverkan med Saab AB. Forskare: Docent Ingemar Bohlin, Sociologi och arbetsvetenskap, GU; FD Ulrika Palme, Energi och miljö, Chalmers. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park. GU: 300 kkr Chalmers: 300 kkr : Digitala och sociala mediers betydelse för kommunikation i samband med samhälleliga kriser i svenskt och europeiskt perspektiv. Extern projektsamverkan med Ericsson. Forskare: Docent Marina Ghersetti, och Docent Oscar Westlund, Journalistik, media och kommunikation, GU; Docent Mikael Baaz, Juridik, GU; FD Ove Jobring, FD Martin Letell, Doktorand Jesper Petersson, Docent Bertil Rolandsson, Sociologi och arbetsvetenskap, GU. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park. GU: kkr 2014: Harmoniserat IT-stöd för transporter av farligt gods. Extern projektsamverkan med Lunds universitet och konsortium av privata branschaktörer. Forskare: Professor Lars-Göran Malmberg, Juridik, GU. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park. GU: 470 kkr 2014: Towards a Federated Information Model for Public Safety Extern projektsamverkan med Ericsson. Forskare: Docent Michael Landzelius,. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park. GU: 51 kkr Projekt med sedan tidigare beviljade medel: 2012, maj: Informationssäkerhetens utmaningar i sociotekniskt alltmer komplexa mobila organisationer [Detta projekt är del av det nationella programmet SECURIT, se 2.3.] Forskare: PI, FD Anders Pousette, Sahlgrenska Akademin och Psykologi, GU; FD Joakim Berndtsson, och FD Peter Johansson, Globala studier, GU; FD Jonas Landgren, Tillämpad IT, Chalmers och GU; Docent Tomas Olovsson, Data- och informationsteknik, Chalmers och GU; FD Maria Skyvell Nilsson, Vårdvetenskap, Högskolan Väst; Professor Marianne Törner, Sahlgrenska Akademin, GU. Finansiering: MSB GU: kkr för perioden

9 Göteborgs universitet Chalmers (12) erhöll under året forskningsmedel om totalt kkr. Fördelas genererade medel på verksamhetsperioden för denna rapport, juli 2013 till juni 2014, utgör resultatet kkr. Detta resultat är en ökning med 830 kkr jämfört med föregående års Konferenser i -regi Verksamhetsplanen anger som mål genomförandet av externt orienterad forskningskonferens. Styrgruppen avsatte vid möte under årets början medel för dels konferens- och mötesaktiviteter inom (främst för den årliga interna heldagskonferensen), dels för stödfinansiering av forskares resor och utgifter i samband med externa konferenser. Att utöver dessa aktiviteter genomföra en externt orienterad forskningskonferens med inbjudningar till sessioner, screening av föreslagna papers, osv, har inte varit möjligt med hänsyn till föreståndarens arbetsvolym och anknutna forskares övriga åtaganden inom ramen för deras institutionstjänstgöring. Den årliga interna heldags forskarkonferensen genomförs med presentationer av till anknutna forskare samt keynotes från inbjudna gäster på årets konferenstema Civilsamhällets informationssäkerhet. Bekräftade gäster är: Richard Oehme, chef för Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB); Jon Karlung, VD, Bahnhof AB; och Cecilia Magnusson Sjöberg, professor och föreståndare för Institutet för rättsinformatik, SU Annan forskningssamverkan Under hösten 2013 träffade föreståndaren Project Manager Helena Rydén, Visual Arena, Lindholmen Science Park, och biträdande professor Monica Billger, Chalmers Arkitektur, och processansvarig för etablering av Chalmers Visualiseringscentrum, i möten för att diskutera möjliga samverkansområden rörande särskilt forskning om visualiseringsstöd i krishantering och infrastrukturplanering för ökad samhällssäkerhet. Föreståndaren har bjudit in ett tjugotal representanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige till en nordisk workshop med forskare, praktiker och bl a representanter för de nationella brottsförebyggande råden för att i maj 2014 genomföra en SWOT-analys vad gäller hur respektive land arbetar med brottsförebyggande genom stadsplanering. Utgångspunkten för inbjudan är de nationella SWOT-analyser som ska genomföras i enlighet med programmet för den EU COST Action TU1203 som föreståndaren medverkar i. Föreståndaren kommer att medverka i Mistra Urban Futures seminarieserie Urban Research Seminar, som inbjuden GU-kommentator (Björn Sandén representerar Chalmers) på professor Derk Loorbach s (Erasmus University Rotterdam) presentation Sustainability transitions: how to research and accelerate transformative social innovation Gemensam vetenskaplig publicering Palme, Ulrika [Chalmers], Lundberg, Kristian [Saab], Lindberg, Peter [Saab] (2014): Beslutsstöd för samhällets kritiska flöden: Analys av dagvattenhanteringen i Göteborg med avseende på systemfunktioner och aktörsinteraktioner. [Prel. workshop-rapport ] 2.9. Samverkan med civilsamhället Civilsamhället är uppmärksammat i centrumbildningens verksamhet, t ex genom innevarade års tema för seminarieserien, Civilsamhällets informationssäkerhet (se 1.1.), liksom genom ansträngningarna att etablera en forskargrupp för en ansökan inom detta tema till

10 Göteborgs universitet Chalmers (12) Vetenskapsrådets utlysning Forskning om civilsamhället (se 2.3.). Samverkan med civilsamhället har dock visat sig svårare att uppnå, dels därför att civilsamhället som sådant inte har någon etablerad roll i de processer där hittills byggt samverkan, dels därför att civilsamhället inför sådana processer upplöses i en mångfald aktörer med olika intressen och olika juridisk status, vilket gör representationsproblematiken svårhanterlig. Samverkan med civilsamhället är därför en kvarstående utmaning. 3. PRIORITERAD TEMATISK FORSKNING Övergripande verksamhetsmål ska sammanföra naturvetenskapliga, teknologiska, samhälls- och humanvetenskapliga ansatser i forskning om risk, kris, säkerhet och trygghet. ska tillsammans med externa parter utveckla verkningsfull kunskap och expertis som svarar mot samhälleliga behov av robusthet och förmåga till resiliens inom området urban trygghet, samhällssäkerhet och krisberedskap. identifierade i ansökan om inrättande fyra prioriterade forskningsområden för den aktuella treårsperioden: Comparative Assessments of Security and Safety Governance Improving Organizational Capacities for Security and Safety Modeling Security Metrics for Socio-Technical Integration Enhancing ICT Security and Privacy in Distributed Systems Mål för Förstärka intern samverkan: möten med samtliga prefekter vid institutioner med medverkande forskare Förstärka intern samverkan forskare emellan inom alla fyra prioriterade områden Förstärka forskargruppers externa samverkan inom alla fyra prioriterade områden Engagera gästprofessor i samverkansprocesser genom kurser, seminarier, mm. Fortsätta forskningssamverkan med privat sektor genom bl a Security Arena Erhålla forskningsmedel för minst två större fleråriga direkt -anknutna projekt eller program med syfte att etablera och utveckla :s prioriterade områden Pröva form för och genomföra -konferens med extern medverkan Strategisk medverkan av -forskare genom sessions osv vid olika konferenser Presentationer av forskningsresultat vid vetenskapliga konferenser Gemensam vetenskaplig publicering Genomförda insatser 3.1. Möten med samtliga prefekter Har ej genomförts. I jämförelse med andra uppgifter bedömdes inte som avgörande att med prefekter allmänt diskutera former för forskares medverkan i hypotetiska framtida Förstärka forskares/forskargruppers interna och externa samverkan Se 2.3., 2.5., 2.6., 2.7. ovan. Centrumbildningens uttalade syfte är samverkansprojekt med anknytning till externa parter, och aktiviteter i syfte att förstärka samverkan har därför skett på

11 Göteborgs universitet Chalmers (12) sådant sätt att de samtidigt berört intern och extern samverkan. Utöver vad som framgår i avsnitt 2 ovan, har föreståndaren under verksamhetsåret också haft kontakter med forskare per epost, telefon, och t ex individuella lunchmöten, för att förbereda samverkan internt och externt. Föreståndarens kontakter från föregående år med Chalmers Styrkeområde Samhällsbyggnad och Johanneberg Science Park öppnade för samverkan i den ansökan till MSB som redovisas under 2.3. och 2.5. Ansökans konkurrenskraft i utlysningen ökade sannolikt också genom samverkan med bl a Riksbyggen och HSB genom JSP. Utfall: Ansökans beviljades medel Engagera gästprofessor Under perioden till besökte Lech Janczewski med stöd från GU och Chalmers som gästprofessor. Janczewski är M.Eng., M.A.Sc., D.Eng., ITCP, FNZCS och Associate Professor vid the University of Auckland, New Zealand, Department of Information Systems and Operations Management. Hans huvudsakliga verksamhet under vistelsen i Göteborg var knuten till Data- och informationsvetenskap, Chalmers och GU, samt i viss mån till Tillämpad IT, Chalmers och GU Ansökan om Olof Palmes Gästprofessur 2015 Föreståndaren har kontaktat Vetenskapsrådet för att mer i detalj undersöka förutsättningar och villkor för ansökan om Olof Palmes Gästprofessur 2015 med anledning av att föreståndaren kontaktat och fått positivt svar från en för centrumbildningen lämplig kandidat. Detta arbete är pågående, med syfte att gå in med ansökan till VR med deadline Kandidaten är professor Eyal Weizman, Goldsmiths University, London Forskningssamverkan med privat sektor genom Security Arena Se 2.4. ovan Erhålla forskningsmedel Med avseende på prioriterad tematisk forskning faller alla pågående projekt (se 2.5.) inom ramen för de fyra utpekade områdena (se ovan) Publicering Jimenez, Ezequiel (2013) Information Security Systems and Human Rights: a Review of the Literature, (24 sidor, ej publ.). Göteborgs universitet, Institutionen för globala studier. [Delstudie i projektet Informationssäkerhetens utmaningar, se 2.5. ovan.] Skyvell-Nilsson, Maria, Törner, Marianne, Pousette, Anders (2013) Kvalitativ delstudie: Securit vård [Ej publ. intern arbetsrapport i projektet Informationssäkerhetens utmaningar, se 2.5. ovan.] Se även 2.8. ovan. 4. UTBILDNING I SAMVERKAN Övergripande verksamhetsmål bör utveckla utbildningsverksamhet på avancerad nivå (dvs utbildning för magisteroch masterexamina), utbildning på forskarnivå, fortbildning och annan uppdragsutbildning.

12 Göteborgs universitet Chalmers (12) Mål för Inrättande och annonsering HT 2013 för utbildning på avancerad nivå med start HT Genomförda insatser 4.1. Tillsättande av utvecklingsgrupp Som redovisades i föregående års rapport utvecklade en grupp inom ett förslag till distansutbildning baserad på fallpedagogik och med användning av IKT. Förslaget rörde en lärosätesgemensam kurs om 15 högskolepoäng i IT-säkerhet och IT-brottslighet Utveckling av utbildningsverksamhet I juni 2013, föregående verksamhetsår, tillställdes rektorerna en ansökan om medel för att starta dito kurs ( , genom Sven-Åke Lindgren). I början av innevarande verksamhetsår fick ansökan avslag från båda lärosätena (GU Dnr V 2013/334, Chalmers Dnr C ). Under innevarande verksamhetsår har ännu ett försök gjorts att starta utbildningsverksamhet inom detta område IT-säkerhet och IT-brottslighet (cyber crime) genom en ansökan i den Utlysning av medel för utveckling och inledande drift av fakultets- eller disciplinöverskridande kurser på forskarnivå som GU annonserade Genom Sven- Åke Lindgren, Roger Johansson (DoIT, Chalmers och GU) och Mattias von Feilitzen (Tillämpad IT, Chalmers och GU) tillställdes Forsknings- och innovationskontoret, GU, en ansökan om en doktorandkurs. Ansökan avslogs (Utbildningsnämndens utskott för utbildning på forskarnivå, GU, , Dnr E 2013/398). Utfall: Ovanstående gör klart att målet utbildning på avancerad nivå med start HT 2014 ej kommer att uppnås. 4.3 Annan utbildningsverksamhet Föreståndaren har vid Management Committee möte i EU COST Action TU1203 fått officiell förfrågan om skulle kunna agera värd för, planera och anordna den av aktionen finansierade Summer School i Crime Prevention through Urban Design and Planning som enligt aktionens Memorandum of Understanding med COST ska genomföras under tredje året. Förfrågan gäller sensommaren 2015.

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsplan

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsplan Göteborgs universitet Chalmers 2012-12-03 1(7) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsplan SAMMANFATTNING Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades sommaren 2011

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-06-30

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-06-30 Göteborgs universitet Chalmers 2014-08-05 1(12) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-06-30 BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2011 2012

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2011 2012 Göteborgs universitet Chalmers 2013-04-15 1(8) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2011 2012 INLEDNING Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades sommaren

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2012-07-01 2013-06-30

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2012-07-01 2013-06-30 Göteborgs universitet Chalmers 2014-02-04 1(11) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2012-07-01 2013-06-30 BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport Göteborgs universitet Chalmers 2014-08-05, rev. 2016-09-07 1(13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-06-30 BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport Göteborgs universitet Chalmers 2014-02-04, rev. 2016-07-14 1(10) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2012-07-01 2013-06-30 BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 Göteborgs universitet Chalmers 2014-03-31 1(13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 INLEDNING Syftet med denna utvärdering är att

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (9) Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem samhällsskydd och beredskap PM 2 (9) Innehållsförteckning Utlysning av forskningsmedel:

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport Göteborgs universitet Chalmers 2016-07-04, rev. 2016-09-07 1(13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2015-07-01 2016-06-30 BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle

Forskning för ett säkrare samhälle FORSKNING Forskning för ett säkrare samhälle Sammandrag av Forskningsprogram för MSB 2011 2013 MSB och forskningen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar för ett tryggare och säkrare

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS Security Link styrgruppsmöte TYP AV MÖTE Styrgruppsmöte #9 Security Link TID 2012-01-26 kl 9.30-14.00 PLATS DELTAGARE LiU, Systemet Fredrik Gustafsson, Staffan Rudner, Erik G. Larsson, Mats Eriksson, Henrik

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport Göteborgs universitet Chalmers 2016-06-22, rev. 2016-09-07 1(13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2014-07-01 2015-06-30 BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet

Läs mer

Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur

Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur - Avstamp och målsättning Sven Stafström - Ny hantering fr.o.m. 2015 Elin Swedenborg - Principerna för utlysning och beredning 2015 Juni Palmgren - Diskussion

Läs mer

Forskning planeras för ett säkrare samhälle

Forskning planeras för ett säkrare samhälle Forskning planeras för ett säkrare samhälle MSB:s forskningsplan 2016 MSB916 september 2015 Dnr 2015-4915 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vägen till en forskningsplan... 3 MSB:s forskningsfält och

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Inför Reglabs medlemsmöte. Stockholm 14 september 2016

Inför Reglabs medlemsmöte. Stockholm 14 september 2016 Inför Reglabs medlemsmöte Stockholm 14 september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning av arbetet 1 Akademi för Regional utveckling 1 Förslag på pilot 1 Nästa steg Sammanfattning - Utbildningsformer MOOC (=öppna

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Pedagogisk akademi vid Beslutsförslag Medicinska fakultetsstyrelsen föreslås inrätta en pedagogisk akademi enligt riktlinjer i det följande. Syfte Att skapa ett nätverk

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 2017-01-30 dnr P 2017/14 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fakultetskansliet för naturvetenskap Marie Emanuelsson HANTERINGSORDNING Hanteringsordning vid Naturvetenskapliga fakulteten för nominering till Kungl.

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Hanteringsordning för programmet National SciLifeLab Fellows

Hanteringsordning för programmet National SciLifeLab Fellows Forsknings- och innovationskontoret (FIK) Ulrika Hjelm Forskningsrådgivare ulrika.hjelm@gu.se 031-786 9504 HANTERINGSORDNING FÖR NATIONAL SCILIFELAB FELLOWS 2014-06-25 dnr F 2014/65 1 / 6 Hanteringsordning

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12 1 (6) Tid: Kl 10.15-13.45 med avbrott för lunch kl 12.10-12.50 Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 Närvarande ledamöter: Dahlström, Mats Gunnarsson Lorentzen, David Harrysson, Julia Johannisson,

Läs mer

Aktörer. Sociala medier. Teknik. Villkor/förutsättningar

Aktörer. Sociala medier. Teknik. Villkor/förutsättningar Delprojekt inom ramen för intelligent och säker stad Fas 2: Sociala medier och kriskommunikation i europeiskt perspektiv vad är möjligt om 5 år? Rev D, 2013-01-29 Sammanfattning Projektets syfte är att

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Oktober 2011 En värld i förändring Stora utmaningar för hållbar livsmedelsförsörjning och markanvändning, lantbruket

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Presidium nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 11-36

Presidium nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 11-36 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Malin Wengholms tjänsterum, Regionens hus Närvarande: ande: Malin Wengholm, ordf. Torbjörn Eriksson, Maria Hörnsten Övriga: Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan 60, plan 9, Stockholm den 19 mars 2014 kl 12.30-16.30.

Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan 60, plan 9, Stockholm den 19 mars 2014 kl 12.30-16.30. KK-stiftelsen )> / Datum Diarienr 2014-01-27 20140042 Enligt sändlista Inbjudan till KK-stiftelsens vår-lansering 2014 Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan

Läs mer

LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet

LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet 2014-2016 Bakgrund och allmänna förutsättningar Mellan Norrköpings kommun (Kommunen) och Linköpings universitet (LiU) finns

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Richard Oehme Chef enheten för samhällets informationssäkerhet Internrevisionen Generaldirektör Överdirektör Kommunikationsdirektör

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

maximalt 45 miljoner kronor. Minst 10 % av programmets sammanlagda budget.

maximalt 45 miljoner kronor. Minst 10 % av programmets sammanlagda budget. 21 september 2016 Hållbar konsumtion Utlysning av medel till ett forskningsprogram Reviderad 2016-09-26 Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Sammanlagt 50 miljoner kronor under fyra

Läs mer

VRs syn på stöd till kvalitetsregisterforskning. VR uppdrag. Finansiering. Policy information utvärdering. Infrastruktur

VRs syn på stöd till kvalitetsregisterforskning. VR uppdrag. Finansiering. Policy information utvärdering. Infrastruktur VRs syn på stöd till kvalitetsregisterforskning VR uppdrag Finansiering Infrastruktur Policy information utvärdering 1 Delar i instruktion för Vetenskapsrådet som understödjer klinisk och registerbaserad

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

Minnesanteckningar från Ledningens genomgång av miljöledningssystemet vid GU

Minnesanteckningar från Ledningens genomgång av miljöledningssystemet vid GU Diarie nr F8 70/08 Minnesanteckningar från Ledningens genomgång av miljöledningssystemet vid GU 2008-10-21 Närvarande: Pam Fredman, rektor P-O Rehnquist, förvaltningschef Eddi Omrcen, miljöchef Ullika

Läs mer

Kontinuitetshantering ur ett samhällsperspektiv SIS Clas Herbring: MSB Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Kontinuitetshantering ur ett samhällsperspektiv SIS Clas Herbring: MSB Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Kontinuitetshantering ur ett samhällsperspektiv SIS 2013-02-07 Clas Herbring: MSB Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet clas.herbring@msb.se MSB:s Uppdrag MSB har ansvar för frågor om skydd mot

Läs mer

Svenska IHP-kommittén 2014

Svenska IHP-kommittén 2014 Svenska IHP-kommittén 2014 Programförklaring IHP står för International Hydrological Programme och är UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) program för vetenskapligt

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

IT-BESTÄLLARRÅDET Möte 2009: kl , IT fakulteten, hus Patricia, plan 4

IT-BESTÄLLARRÅDET Möte 2009: kl , IT fakulteten, hus Patricia, plan 4 1 (6) GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-BESTÄLLARRÅDET Möte 2009:6 2009-11-03 MINNESANTECKNINGAR Tid och plats kl.13.15-16.00, IT fakulteten, hus Patricia, plan 4 Närvarande Marina Ghersetti Göran Hilmersson John

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Föredragningslista Nr 4:2012 Omfning 24-34 Datum och tid: Fredagen den 31 augusti 2012 kl 9.15-15.00. Plats: Rum L370 (Stora konferensrummet IDT, Verktyget), Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet

Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet Teresa Åhman & Åsa Kyrk Gere, 22 november 2016 Syfte Informera om: Möjligheter inom transatlantiskt samarbete, pågående och planerade projekt Inspirera och

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Datum Diarienummer 2014-06-26 811-2014-150 Handläggare Elin Swedenborg Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Bakgrund Vetenskapsrådet har sedan 2008 ett ansvar för forskningsinfrastruktur

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2003-09-16 Tid: Måndagen 16 september 2003, kl 13:00-17:00 Plats: Sal: 31:530 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN 2007-11-26 Dnr 333/2007 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen

Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen 2006-09-23 Sidan 1 av 5 Dnr [nr] Kommunledningskontoret Björn Amnow Telefon: 0611 348050 Utskott 1 Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen Inledning Genom initiativ från Europa Forum Norr

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010 Cecilia Waldenström SLU Forskarkonferens 3-5 maj Bakgrund: Initiativ från Nätverket, från Formas och KSLA, samt landsbygdskonferensen i Nässjö 2008 Speciellt:

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum (UMF) Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund Umeå marina forskningscentrum (UMF) inrättades 1989 vid Umeå universitet,

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Angående inbjudan att lämna underlag till regeringens forskningspolitik

Angående inbjudan att lämna underlag till regeringens forskningspolitik Ert datum Er beteckning U2015/1662/UH Vår referens David Bendz Regeringskansliet Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Angående inbjudan att lämna underlag till regeringens forskningspolitik

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Lunds universitets handläggningsordning för forskningsprojekt inom Europeiska Kommissionens ramprogram Horizon 2020 (2014-2020)

Lunds universitets handläggningsordning för forskningsprojekt inom Europeiska Kommissionens ramprogram Horizon 2020 (2014-2020) BESLUT 1 2014-03-27 STYR 2014/203 Rektor Lunds universitets handläggningsordning för forskningsprojekt inom Europeiska Kommissionens ramprogram Horizon 2020 (2014-2020) Bakgrund Denna handläggningsordning

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola Projektledare: Mats Oldenburg (LTU) Projektkoordinator: Eva-Lis Odenberger (LTU/IUC i Olofström) Koordinator kursutveckling: Dan

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

UTLYSNING AAR 14: Hållbar stad

UTLYSNING AAR 14: Hållbar stad UTLYSNING AAR 14: Hållbar stad Illustration: Matthias Adolfsson Ulf Ranhagen Ordf ARKUS Arkitekt SAR/MSA SWECO Architects Professor em Gunilla Hagberg Styrelseledamot ARKUS Arkitekt SAR/MSA White Arkitekter

Läs mer

Ett nytt europeiskt forskningslandskap tar form

Ett nytt europeiskt forskningslandskap tar form Highlighting European Research Ett nytt europeiskt forskningslandskap tar form Åttonde ramprogrammet, FP8 Ett nytt steg mot framtida europeisk forskningsfinansiering Det europeiska forskningssamarbetet

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund UMF inrättades 1989 vid Umeå universitet, samtidigt som motsvarande centra

Läs mer

Skolchefsinstitutet. - Samskapande ledarskap för bättre utbildning

Skolchefsinstitutet. - Samskapande ledarskap för bättre utbildning Skolchefsinstitutet - Samskapande ledarskap för bättre utbildning Samskapande ledarskap Skolchefen är skolans högste chef och därmed den som ytterst ansvarar för huvudmannens expertis och kontinuitet i

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Välkommen till Nytt från 10 YFP Tema: Hållbara livsstilar

Välkommen till Nytt från 10 YFP Tema: Hållbara livsstilar NR 1 / JUNI 2015 WWW.UNEP.ORG/10YFP WWW.SCPCLEARINGHOUSE.ORG WWW.NATURVARDSVERKET.SE/10YFP Välkommen till Nytt från 10 YFP Tema: Hållbara livsstilar Visst är det viktigt att tänka på hur vi lever, hur

Läs mer

CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VÅR VISION: Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation

CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VÅR VISION: Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation VÅR VISION: CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation Målet är att utveckla tekniska lösningar som behövs för att skapa morgondagens samhälle

Läs mer