Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-03-31"

Transkript

1 Göteborgs universitet Chalmers (12) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades sommaren 2011 genom rektorsbeslut vid Göteborgs universitet ( , dnr V 2011/30) och Chalmers ( , , diarienr C2011/182). GU:s beslut förtydligades sedan avseende finansieringsperiod genom ytterligare beslut av förvaltningschefen ( , dnr V 2011/30). Genom rektorsbesluten inrättades centrumbildningen för perioden till och tillsattes en föreståndare och en styrgrupp. Till föreståndare utsågs Docent Michael Landzelius, och till styrgrupp utsågs Professor Sven-Åke Lindgren (Sociologi, GU, gruppens ordförande), Docent Ilona Heldal (Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers), Professor Erland Jonsson (Data- och informationsteknik, Chalmers och GU), Programdirektör Bo Norrhem (Lindholmen Science Park), Professor Marianne Törner (Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin, GU), samt adjungerad företrädare för värdinstitution Docent Urban Nuldén (Tillämpad informationsteknologi, Chalmers och GU). Styrgruppen tillsattes för hela perioden fram t o m juni 2014; föreståndare Michael Landzelius årsvis. INLEDNING Denna rapport inges , tre månader innan verksamhetsårets slut, av den anledningen att den med föregående års rapporter utgör underlag i den utvärdering som samtidigt görs i enlighet med Handläggningsordning för inrättande och uppföljning samt utvärdering av centrum vid GU (Dnr V 2013/704). Handläggningsordningen anger att Halvtidsutvärderingen ska inlämnas till inrättande instans minst tre (3) månader före nästa 3-års period. Föreliggande rapport sammanfattar således det tredje årets verksamhet vid Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () fram t o m mars 2014, samt vad gäller allt som är bekant vid denna tidpunkt också verksamheter fram t o m juni 2014 (såsom inbokade seminarier, fastlagd forskarkonferens, pågående långt gången ansökningsverksamhet, etc.). För enkel jämförbarhet mellan plan och resultat är rapporten ordnad under samma fyra rubriker som anges i centrumbildningens verksamhetsplan: 1) Möten för kommunikation; 2) Forskning i samverkan; 3) Prioriterad tematisk forskning; 4) Utbildning i samverkan. Rapporten repeterar mål från planen och redovisar verksamheten motsvarande de konkreta insatser, indikatorer, osv, som i planen anges för att kunna mäta och se i vilken grad angivna mål uppnåtts. Under föregående verksamhetsår lämnade Ilona Heldal, Chalmers, styrgruppen och ersattes ej av ny medlem. Under innevarande verksamhetsår har Erland Jonsson, Chalmers, samt Marianne Törner, GU, meddelat att de lämnar styrgruppen i och med treårsperiodens slut. 1. MÖTEN FÖR KOMMUNIKATION Övergripande verksamhetsmål ska öka kunskapen om GU:s och Chalmers forskning inom området urban trygghet, samhällssäkerhet och krisberedskap, såväl internt som externt, såväl nationellt som

2 Göteborgs universitet Chalmers (12) internationellt. ska fungera som en mötesplats för en mångfald aktörer inom området urban trygghet och samhällssäkerhet. Mål för Fortlöpande seminarieserie Möten med lokala, regionala och nationella myndigheter och forskningsfinansiärer Utveckla former för och genomföra centrumbaserade workshops med externa intressenter Extern marknadsföring av Konferenser i -regi Kommunikation mot studenter Genomförda insatser 1.1. Seminarieserie Centrumbildningens årliga seminarieserie utvecklades tematiskt i anslutning till centrala och dagsaktuella världspolitiska händelser. Under rubriken Civilsamhällets informationssäkerhet startade serien i september Efter beslut av styrgruppen ändardes seriens format fr o m det andra seminariet: bestämdes att alla presentationer skulle förberedas för att ges på engelska; flyttades tiden från eftermiddag till lunch och kortades till en timma; samt beslutades att inbjudan skulle inkludera erbjudande om fri lunchsmörgås och kaffe med start en halvtimma före seminariet. Se även : Hårdvara, mjukvara, affärsstrategier och geopolitik civilsamhällets utsatthet, osäkerhet och inlåsning på internet, FD Christopher Kullenberg, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, GU : Information Technology versus Civilization Gaps between Available Technology and Laws-and-Customs, Dr Lech Janczewski, Dept of Information Systems and Operations Management, University of Auckland, New Zealand, och Guest Professor Fall : What Are Algorithms? And How Do You Find the Right Grain of Sand in a Desert of Data?, Docent Dag Wedelin, Data- och informationsteknik, Chalmers och GU : Civil Society and Innovation: the Good, the Bad and the Ugly, Professor Jan Ljungberg, Tillämpad IT, Chalmers och GU : Smart Resilience and Changing Climates: Lessons Learned for ICT from the Edge of our Doorsteps, Dr Maria Angela Ferrario, School of Management, Lancaster University, UK : Hela befolkningen inpå bara kroppen osäkerhetsdoktriner, biomakt och civilsamhällets informationssäkerhet, Docent Mikael Baaz, Juridiska institutionen, GU. Seriens sex seminarier gavs/ges av fyra forskare vid GU och/eller Chalmers, av :s första gästforskare, och av en extern forskare. Närvaron vid de fyra första uppgick till 11, 29, 18, respektive 17, med ett snitt på 19 deltagare förutom föredragande Kontakter med lokala, regionala och nationella myndigheter och forskningsfinansiärer Föreståndaren hade under hösten kontakt med Per Sundström, chef för Enheten för inriktning av forskning vid Myndighetenen för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kontakterna rörde särskilt frågor om vilka former som skulle kunna utvecklas för att mellan och MSB skapa kännedom osv om forskningsidéer och interna initiativ vid GU och Chalmers inom fält av direkt intresse för myndigheten men där utlysningar inte annonserats. Sundström såg frågans

3 Göteborgs universitet Chalmers (12) betydelse, fann en idé om nationellt MSB-forum för föreståndare (motsv.) intressant, och hänvisade bl a till myndighetens interna arbete med ny forskningsstrategi (publicerad nov. 2013). Föreståndaren kontaktade under hösten 2013 Richard Oehme, chef för Enheten för samhällets informationssäkerhet (numera chef för Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet), MSB, för att introducera Gästprofessor Lech Janczewski, vilken därefter genomförde möte med Oehme om medverkan i ett pågående forskningsprojekt. Föreståndaren kontaktades vårvintern 2014 av Tobias Rosander, handläggare på Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet, MSB, och av Bodil Lundberg, forskningssamordnare på Enheten för inriktning av forskning, MSB, om :s möjlighet att anta två olika uppdrag för att framställa underlag för MSB:s arbete med att ta fram en handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet. MSB fick 2010 ett regeringsuppdrag att ta fram en nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet, och 2013 med utgångspunkt i strategin ett nytt uppdrag att ta fram en handlingsplan. De underlag som efterfrågas från berör delmålen komplexa beroenden mellan samhällssektorer och systematiskt säkerhetsarbete och kontinuitetshantering. I skrivande stund arbetar föreståndaren med att identifiera lämplig och tillgänglig personal inom GU eller Chalmers, sannolikt från Energi och miljö. Föreståndaren närvarade vid den av MSB, Post- och telestyrelsen, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Rikspolisstyrelsen/SÄPO samt Försvarsmakten organiserade konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor, Stockholm, aug Föreståndaren och ordföranden i styrgruppen genomförde efter inbjudan i sept ett möte med Brottsförebyggande rådet (BRÅ) där GD Erik Wennerström och Enhetschef Lars Korsell deltog från BRÅ:s sida. Mötet visade på ömsesidigt intresse och beslutades att i första hand söka gå vidare genom samverkan kring finansiell brottslighet och säkerhet. Som medlem i Management Committee för EU COST-aktionen TU1203 Crime Prevention through Urban Design and Planning (med representation från 20 europeiska länder) deltog föreståndaren i möten i Barcelona (november 2013), Bryssel (december 2013) och Amsterdam (mars 2014). Detta arbete är pågående fram till december Se även 4.3. Samverkan med Länsstyrelsen, med stöd från Länsstyrelsens säkerhetsdirektör Lisa Nordahl, fortsatte och vidareutvecklades under verksamhetsåret genom ett samverkansprojekt om beslutsstöd (se 2.4.) vid Security Arena mellan Saab och -koordinerade forskare. I anslutning till ovan nämnda projekt om beslutsstöd vid Security Arena utvecklades ny samverkan med Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad, genom medverkan av bl a kontorets GIS-chef Eric Jeansson. (I detta projekt samverkar ett större antal aktörer, se 1.3. nedan.) Föreståndaren kontaktade utifrån sin roll i EU COST-aktionen TU1203 aktörer inom Göteborgs stad för att betona betydelsen av mer samverkan över stuprörsgränserna kring trygghets- och brottsförebyggande arbete. I detta syfte genomfördes och planeras möten med bl a Björn Siesjö, stadsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Sven-Johan Dahlstrand, Chef enheten för social utveckling, Social resursförvaltning, samt Malin Offerle, Enhetschef, Trygg, vacker stad. Detta arbete är pågående, i syfte att dels etablera någon form av permanent samverkansforum, dels genomföra ett av COST-aktionens möten i Göteborg i samverkan med Göteborgs stad.

4 Göteborgs universitet Chalmers (12) Föreståndaren kommer att medverka som av myndigheterna inbjuden slutkommentator vid en redovisning i Malmö av sex genomförda forskningsprojekt i utlysningen våren 2010 Samordnad stadsutveckling en förutsättning för hållbar utveckling, samordnad mellan Formas, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikverket och Riksantikvarieämbetet. (Föreståndaren satt i utlysningens beredningsgrupp) Centrumbaserade workshops med externa intressenter Inom ramen för pågående projekt har olika slags workshops genomförts, men inga specifikt centrumbaserade workshops har genomförts för externa intressenter. I exempelvis projektet Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden (se också 2.4., 2.5.), genomfördes en workshop på Chalmers som led i en delstudie om dagvattenhantering tillsammans med följande externa aktörer: Kretslopp och Vatten, Kretsloppsnämnden, Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen, Göteborgsregionen, Gryaab, Havs- och vattenmyndigheten, Ale kommun, Luleå tekniska universitet, Rent Dagvatten AB, Urban Water Management AB. Se också 2.3. nedan, för mer om samverkan genom workshops Extern marknadsföring I samband med förändringen av seminarieseriens format (jfr 1.1.) inleddes samverkan med kommunikationsavdelningen på Lindholmen Science Park. Inbjudningar till seminarierna har därmed getts hög grafisk kvalitet och annonseras också på LSP:s hemsida. Den newsfeed -funktion för global omvärldsbevakning inom samhällssäkerhetsområdet som utvecklats tillsammans med Meltwater för :s hemsida har fortsatt löpa. Marknadsföringen av var i övrigt knuten till kontakter med externa parter för att bygga samverkan, samt till centrumbildningens seminarieserie, i syfte att bygga intresse för centrumbildningen utifrån dess faktiska verksamhet och därmed sprida information och attrahera fler genom samverkande och intresserade parter Se nedan: Konferenser i -regi Se nedan: Kommunikation mot studenter Av skäl som beskrivs under punkt 4.2. har kommunikation mot studenter inte varit aktuellt. Noteras kan dock att ett mindre antal studenter på olika utbildningsnivåer sökt sig till enskilda seminarier efter information från forskare på centrumbildningens sändlista. 2. FORSKNING I SAMVERKAN Övergripande verksamhetsmål ska etablera former som gör centrumbildningen till en plats för integrerad kunskapsutveckling genom Triple och Quadruple Helix-samverkan mellan lärosätena och mellan dessa och andra aktörer inom området urban trygghet och samhällssäkerhet.

5 Göteborgs universitet Chalmers (12) Mål för Utreda och fatta beslut om responsgrupp för analys av kritiska händelser Utreda och fatta beslut om samverkansgrupp i Triple Helix format Förstärka intern samverkan mellan forskare genom projektanknutna workshops Förstärka extern samverkan genom samorganiserade workshops Fortsätta forskningssamverkan med privat sektor genom bl a Security Arena Erhålla forskningsmedel för minst två större fleråriga direkt -anknutna projekt eller program Externt orienterad forskningskonferens Gemensam vetenskaplig publicering Fortsatt utveckling av former för extern samverkan med civilsamhället Genomförda insatser 2.1. Responsgrupp för analys av kritiska händelser Styrgruppen avsatte vid möte medel för att utreda och projektera en sådan grupp. Som rapporterades föregående år har inget färdigt förslag levererats. Styrgruppen har inte fattat beslut i denna fråga men uppfattar att sådan grupp är svår att realisera utan budgetförstärkning för att möjliggöra viss arvodering av de -anknutna som skulle komma att ingå Samverkansgrupp i Triple Helix format Medel för att utreda frågan avsattes föregående verksamhetsår vid styrgruppsmöte Styrgruppen uppfattade efter utredning att arbete för mer samverkan bör ske genom att vidareutveckla redan existerade fora och att fler grupper bara bör komma ifråga om någon konkret aktivitet så kräver. Under innevarande verksamhetsår har frågan ej ytterligare berörts Intern och extern samverkan genom workshops Avseende samverkan inom och mellan lärosätena kan noteras att föreståndaren under verksamhetsåret haft kontakt särskilt med vice styrkeområdesledare Samhällsbyggnad, tillika Chalmers konsortiesamordnare för Mistra Urban Futures, Stefan Forsaeus Nilsson; den nye föreståndaren för Centrum för urbana studier, GU och Chalmers, Anders Törnquist; föreståndaren för Centrum för kultur och hälsa, GU, Ola Sigurdson; samt med Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan, GU:s konsortiesamordnare för Mistra Urban Futures. Vad gäller direkt forskaranknutna workshops har sådana genomförts i pågående projekt och för att initiera projektsamverkan och berört såväl interna som externa parter. Föreståndaren har medverkat i en inledningsfas och i vissa fall fram till färdig ansökan. Det har främst handlat om helt nya initiativ, flera finansierade med såddpengar från. Inom ramen för det nationella forskningsprogrammet Security Culture and Information Technology (SECURIT) där forskare från GU och Chalmers medverkar som resultat av en -ansökan 2011 genomfördes seminarier på Dufweholm, Katrineholm, /06, och /28 med deltagare från GU, Chalmers, FOI, KTH, Linköpings universitet och Örebro universitet samt MSB. Fortsatt utveckling av tre pågående Security Arena-finansierade projekt om beslutsstöd, sociala medier, samt informationsdelningsbehov mellan krishanteringsaktörer (se 2.4. och 2.5.).

6 Göteborgs universitet Chalmers (12) Ny grupp för ansökan till MSB i utlysningen Hem- och fritidssäkerhet med deadline Resulterade i beviljad ansökan (se 2.5. och 3.2.). En ny forskargrupp gick in med ansökan i Vetenskapsrådets öppna utlysning med deadline Efter bred inbjudan till workshop utkristalliserades följande grupp kring en ansökan om kulturarv och säkerhet: Professor Ola Sigurdson, Litteratur, idéhistoria och religion, GU; Postdoc Evren Uzer von Busch, HDK, GU; Postdoc Feras Hammami, Kulturvård, GU; Doktorand Diana Andersson Biró, Globala studier, GU; samt genom FD Rasoul Nejadmehr anknytning till VG Region, Kultursekretariatet. Såddpengar från. En grupp bestående av Professor Maria Stern, Globala studier, GU; Professor Mark Elam, Sociologi och arbetsvetenskap; samt projektassistent Daniel Moosman, Globala studier, GU, har också formerats för att utveckla ett tidigare planerat projekt mot utökad extern samverkan. Projektet behandlar reglering och styrning av säkerhet vid nationella gränser och kommer att ansöka om medel i Vetenskapsrådets och Formas öppna utlysningar med deadline respektive Samverkan är säkrad med Göteborgs hamn och Port Authority of New York City and Jersey City, USA. Såddpengar från. För ett nytt initiativ utifrån årets seminarieserie om civilsamhällets informationssäkerhet har en forskargrupp bildats och såddpengar för en färdig projektansökan är aktuella: Efter bred workshop-inbjudan till -anknutna arbetar följande grupp kring en ansökan om civilsamhällets informationssäkerhet: Docent Bertil Rolandsson, GU (huvudsökande); Docent Mikael Baaz, Juridik, GU; Professor Jan Ljungberg, Tillämpad IT, Chalmers och GU; FD Magnus Almgren, Chalmers och GU; Docent Ann-Sofie Axelsson, Chalmers och Högskolan i Borås. Tre tidigare initiativ ligger vilande. Berörda forskare har forskningsmedel vid sina respektive institutioner. Initiativen vilar i väntan på lämplig finansiering för lärosätesöverskridande projekt med -orientering. En konstellation kring utveckling och implikationer av nya former för realtidsstudier av flöden i sociala medier (Chalmers, GU). En konstellation kring säkerhetsproblematiken kring integreringen av klockor/teknisk tidmätning i samhällskritiska infrastrukturer (GU, Chalmers, SP, PTS, Netnod). En samhällsvetenskaplig utökning av redan finansierad Chalmersgruppering kring smarta elnät (Chalmers, GU, m fl privata aktörer) Forskningssamverkan med privat sektor genom Security Arena samverkar med Security Arena vid Lindholmen Science Park (LSP). Security Arena finansieras av MSB och syftar till innovativa Triple Helix-projekt mellan GU och Chalmers tillsammans med näringslivsparterna Ericsson, AB Volvo och Saab AB. Alla fem är konstituerande parter i Security Arena. Chalmers är dessutom en av LSP:s konstituerande parter, medan GU har ett samarbetsavtal med LSP. Vid LSP finns också andra arenor för samverkan. har kontakt med SAFER (Vehicle and Traffic Safety Center at Chalmers), TUCAP (Teknikutvecklingscentrum för ambulans- och prehospital vård), och genom LSP också med CISB (Centro de Pesquisa e Inovação Sueco- Brasileiro), i Sao Paolo, för svensk-brasiliansk samverkan.

7 Göteborgs universitet Chalmers (12) GU och Chalmers är också företrädda i Security Arenas styrgrupp och projektledningsgrupp. GU:s representant i arenans styrgrupp är ordföranden för :s styrgrupp (Sven-Åke Lindgren), medan GU:s representant i arenans projektledningsgrupp är :s föreståndare (Michael Landzelius). Chalmers företräds i styrgruppen av en av lärosätets vicerektorer (Johan Carlsten), och i projektledningsgruppen av en av medlemmarna i :s styrgrupp (Erland Jonsson). Positivt beslut om finansiering kom i oktober 2013 för den sökande som föregående verksamhetsår vänt sig till CISB i Brasilien för postdoc-finansiering från Saab för Chalmersbaserat projekt, genom :s föreståndare förankrat vid Chalmers. Den sökande tackade dock till slut nej efter erbjudande om arbete i privat sektor. Genom de under verksamhetsåret Security Arena-finansierade projekten Sociala medier och kriskommunikation ; Towards a Federated Information Model for Public Safety ; och Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden samverkade -anknutna forskare med Ericsson (de två första projekten) och Saab (sistnämnda projekt) Erhålla forskningsmedel Tillsammans med Forsknings- och innovationskontoret, GU, och konsortiet Mistra Urban Futures genomför en informationseftermiddag om de första utlysningarna inom EU Horizon 2020 Secure Societies. Analytiker Maria Wahlberg från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer på inbjudan av att medverka för ett inlägg om hur MSB ser på dessa utlysningar utifrån myndighetens långsiktiga samhällssäkerhetsperspektiv, framtidsscenarier, och hållbarhetsfrågor. Våren 2013 öppnade NordForsk en utlysning under rubriken Nordic Center of Excellence in Societal Security. Utlysningen som först föreföll högst relevant för i dess roll som centrum visade sig dock syfta till att etablera nordiska excellenscentra inom specifika forskningsfält. Därmed föll tanken på i dess egenskap av centrum med dess mångfald anknutna forskare och forskningsfält som part i en ansökan och föll det istället på enskilda forskargrupper att eventuellt gå in med en ansökan tillsammans med etablerade nordiska kontakter inom det egna området. Beslutades på styrgruppsmöte att ingen ytterligare -insats skulle göras för ansökan till NordForsk. Chalmers finns dock med genom DoIT i en ansökan CERCIS där Linköpings universitet är huvudsökande; och GU finns med genom ansökan RETACT där Pär Anders Granhag på Psykologi, GU, är huvudsökande. Båda dessa gick vidare i ansökningsprocessens första steg och de fullständiga ansökningarna i steg två är f n under beredning inom NordForsk. Tilläggas kan att inför NordForsk-utlysningens andra ansökningsomgång kontaktades i ett sent skede via forskare vid Sociologi och arbetsvetenskap, GU av forskare vid Aarhus universitet med en skiss för att ansöka om medel för ett excellenscentrum med fokus på våldsam extremism och radikalisering. Aarhus kunde själva inte vara huvudsökande eftersom Danmark inte medfinansierar utlysningen. Med kort varsel etablerades ett nätverk mellan danska forskare (Aarhus), finländska (Helsinki) och svenska (GU), men att genomföra ansökan föll, dels p g a tidsnöd, dels p g a att GU var olämpligt som huvudsökande eftersom GU redan gått vidare som huvudsökande part med RETACT-ansökan. Under året har följande projekt erhållit medel genom -medverkan:

8 Göteborgs universitet Chalmers (12) 2014: Riskgruppanalys och fallstudier av olika skadehändelser i hem- och boendemiljö. Forskare: Docent Inga Malmqvist, och Docent Robert Ekman, Arkitektur, Chalmers; FD Hans Ekbrand, Sociologi och arbetsvetenskap, GU; FD Björn Andersson, och Docent Jörgen Lundälv, Socialt arbete, GU. Samverkan med Sahlgrenska akademien och Johanneberg Science Park. Finansiering: MSB (totalt kkr ) GU: kkr Chalmers: kkr 2014: Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden. Extern projektsamverkan med Saab AB. Forskare: Docent Ingemar Bohlin, Sociologi och arbetsvetenskap, GU; FD Ulrika Palme, Energi och miljö, Chalmers. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park. GU: 300 kkr Chalmers: 300 kkr : Digitala och sociala mediers betydelse för kommunikation i samband med samhälleliga kriser i svenskt och europeiskt perspektiv. Extern projektsamverkan med Ericsson. Forskare: Docent Marina Ghersetti, och Docent Oscar Westlund, Journalistik, media och kommunikation, GU; Docent Mikael Baaz, Juridik, GU; FD Ove Jobring, FD Martin Letell, Doktorand Jesper Petersson, Docent Bertil Rolandsson, Sociologi och arbetsvetenskap, GU. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park. GU: kkr 2014: Harmoniserat IT-stöd för transporter av farligt gods. Extern projektsamverkan med Lunds universitet och konsortium av privata branschaktörer. Forskare: Professor Lars-Göran Malmberg, Juridik, GU. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park. GU: 470 kkr 2014: Towards a Federated Information Model for Public Safety Extern projektsamverkan med Ericsson. Forskare: Docent Michael Landzelius,. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park. GU: 51 kkr Projekt med sedan tidigare beviljade medel: 2012, maj: Informationssäkerhetens utmaningar i sociotekniskt alltmer komplexa mobila organisationer [Detta projekt är del av det nationella programmet SECURIT, se 2.3.] Forskare: PI, FD Anders Pousette, Sahlgrenska Akademin och Psykologi, GU; FD Joakim Berndtsson, och FD Peter Johansson, Globala studier, GU; FD Jonas Landgren, Tillämpad IT, Chalmers och GU; Docent Tomas Olovsson, Data- och informationsteknik, Chalmers och GU; FD Maria Skyvell Nilsson, Vårdvetenskap, Högskolan Väst; Professor Marianne Törner, Sahlgrenska Akademin, GU. Finansiering: MSB GU: kkr för perioden

9 Göteborgs universitet Chalmers (12) erhöll under året forskningsmedel om totalt kkr. Fördelas genererade medel på verksamhetsperioden för denna rapport, juli 2013 till juni 2014, utgör resultatet kkr. Detta resultat är en ökning med 830 kkr jämfört med föregående års Konferenser i -regi Verksamhetsplanen anger som mål genomförandet av externt orienterad forskningskonferens. Styrgruppen avsatte vid möte under årets början medel för dels konferens- och mötesaktiviteter inom (främst för den årliga interna heldagskonferensen), dels för stödfinansiering av forskares resor och utgifter i samband med externa konferenser. Att utöver dessa aktiviteter genomföra en externt orienterad forskningskonferens med inbjudningar till sessioner, screening av föreslagna papers, osv, har inte varit möjligt med hänsyn till föreståndarens arbetsvolym och anknutna forskares övriga åtaganden inom ramen för deras institutionstjänstgöring. Den årliga interna heldags forskarkonferensen genomförs med presentationer av till anknutna forskare samt keynotes från inbjudna gäster på årets konferenstema Civilsamhällets informationssäkerhet. Bekräftade gäster är: Richard Oehme, chef för Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB); Jon Karlung, VD, Bahnhof AB; och Cecilia Magnusson Sjöberg, professor och föreståndare för Institutet för rättsinformatik, SU Annan forskningssamverkan Under hösten 2013 träffade föreståndaren Project Manager Helena Rydén, Visual Arena, Lindholmen Science Park, och biträdande professor Monica Billger, Chalmers Arkitektur, och processansvarig för etablering av Chalmers Visualiseringscentrum, i möten för att diskutera möjliga samverkansområden rörande särskilt forskning om visualiseringsstöd i krishantering och infrastrukturplanering för ökad samhällssäkerhet. Föreståndaren har bjudit in ett tjugotal representanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige till en nordisk workshop med forskare, praktiker och bl a representanter för de nationella brottsförebyggande råden för att i maj 2014 genomföra en SWOT-analys vad gäller hur respektive land arbetar med brottsförebyggande genom stadsplanering. Utgångspunkten för inbjudan är de nationella SWOT-analyser som ska genomföras i enlighet med programmet för den EU COST Action TU1203 som föreståndaren medverkar i. Föreståndaren kommer att medverka i Mistra Urban Futures seminarieserie Urban Research Seminar, som inbjuden GU-kommentator (Björn Sandén representerar Chalmers) på professor Derk Loorbach s (Erasmus University Rotterdam) presentation Sustainability transitions: how to research and accelerate transformative social innovation Gemensam vetenskaplig publicering Palme, Ulrika [Chalmers], Lundberg, Kristian [Saab], Lindberg, Peter [Saab] (2014): Beslutsstöd för samhällets kritiska flöden: Analys av dagvattenhanteringen i Göteborg med avseende på systemfunktioner och aktörsinteraktioner. [Prel. workshop-rapport ] 2.9. Samverkan med civilsamhället Civilsamhället är uppmärksammat i centrumbildningens verksamhet, t ex genom innevarade års tema för seminarieserien, Civilsamhällets informationssäkerhet (se 1.1.), liksom genom ansträngningarna att etablera en forskargrupp för en ansökan inom detta tema till

10 Göteborgs universitet Chalmers (12) Vetenskapsrådets utlysning Forskning om civilsamhället (se 2.3.). Samverkan med civilsamhället har dock visat sig svårare att uppnå, dels därför att civilsamhället som sådant inte har någon etablerad roll i de processer där hittills byggt samverkan, dels därför att civilsamhället inför sådana processer upplöses i en mångfald aktörer med olika intressen och olika juridisk status, vilket gör representationsproblematiken svårhanterlig. Samverkan med civilsamhället är därför en kvarstående utmaning. 3. PRIORITERAD TEMATISK FORSKNING Övergripande verksamhetsmål ska sammanföra naturvetenskapliga, teknologiska, samhälls- och humanvetenskapliga ansatser i forskning om risk, kris, säkerhet och trygghet. ska tillsammans med externa parter utveckla verkningsfull kunskap och expertis som svarar mot samhälleliga behov av robusthet och förmåga till resiliens inom området urban trygghet, samhällssäkerhet och krisberedskap. identifierade i ansökan om inrättande fyra prioriterade forskningsområden för den aktuella treårsperioden: Comparative Assessments of Security and Safety Governance Improving Organizational Capacities for Security and Safety Modeling Security Metrics for Socio-Technical Integration Enhancing ICT Security and Privacy in Distributed Systems Mål för Förstärka intern samverkan: möten med samtliga prefekter vid institutioner med medverkande forskare Förstärka intern samverkan forskare emellan inom alla fyra prioriterade områden Förstärka forskargruppers externa samverkan inom alla fyra prioriterade områden Engagera gästprofessor i samverkansprocesser genom kurser, seminarier, mm. Fortsätta forskningssamverkan med privat sektor genom bl a Security Arena Erhålla forskningsmedel för minst två större fleråriga direkt -anknutna projekt eller program med syfte att etablera och utveckla :s prioriterade områden Pröva form för och genomföra -konferens med extern medverkan Strategisk medverkan av -forskare genom sessions osv vid olika konferenser Presentationer av forskningsresultat vid vetenskapliga konferenser Gemensam vetenskaplig publicering Genomförda insatser 3.1. Möten med samtliga prefekter Har ej genomförts. I jämförelse med andra uppgifter bedömdes inte som avgörande att med prefekter allmänt diskutera former för forskares medverkan i hypotetiska framtida Förstärka forskares/forskargruppers interna och externa samverkan Se 2.3., 2.5., 2.6., 2.7. ovan. Centrumbildningens uttalade syfte är samverkansprojekt med anknytning till externa parter, och aktiviteter i syfte att förstärka samverkan har därför skett på

11 Göteborgs universitet Chalmers (12) sådant sätt att de samtidigt berört intern och extern samverkan. Utöver vad som framgår i avsnitt 2 ovan, har föreståndaren under verksamhetsåret också haft kontakter med forskare per epost, telefon, och t ex individuella lunchmöten, för att förbereda samverkan internt och externt. Föreståndarens kontakter från föregående år med Chalmers Styrkeområde Samhällsbyggnad och Johanneberg Science Park öppnade för samverkan i den ansökan till MSB som redovisas under 2.3. och 2.5. Ansökans konkurrenskraft i utlysningen ökade sannolikt också genom samverkan med bl a Riksbyggen och HSB genom JSP. Utfall: Ansökans beviljades medel Engagera gästprofessor Under perioden till besökte Lech Janczewski med stöd från GU och Chalmers som gästprofessor. Janczewski är M.Eng., M.A.Sc., D.Eng., ITCP, FNZCS och Associate Professor vid the University of Auckland, New Zealand, Department of Information Systems and Operations Management. Hans huvudsakliga verksamhet under vistelsen i Göteborg var knuten till Data- och informationsvetenskap, Chalmers och GU, samt i viss mån till Tillämpad IT, Chalmers och GU Ansökan om Olof Palmes Gästprofessur 2015 Föreståndaren har kontaktat Vetenskapsrådet för att mer i detalj undersöka förutsättningar och villkor för ansökan om Olof Palmes Gästprofessur 2015 med anledning av att föreståndaren kontaktat och fått positivt svar från en för centrumbildningen lämplig kandidat. Detta arbete är pågående, med syfte att gå in med ansökan till VR med deadline Kandidaten är professor Eyal Weizman, Goldsmiths University, London Forskningssamverkan med privat sektor genom Security Arena Se 2.4. ovan Erhålla forskningsmedel Med avseende på prioriterad tematisk forskning faller alla pågående projekt (se 2.5.) inom ramen för de fyra utpekade områdena (se ovan) Publicering Jimenez, Ezequiel (2013) Information Security Systems and Human Rights: a Review of the Literature, (24 sidor, ej publ.). Göteborgs universitet, Institutionen för globala studier. [Delstudie i projektet Informationssäkerhetens utmaningar, se 2.5. ovan.] Skyvell-Nilsson, Maria, Törner, Marianne, Pousette, Anders (2013) Kvalitativ delstudie: Securit vård [Ej publ. intern arbetsrapport i projektet Informationssäkerhetens utmaningar, se 2.5. ovan.] Se även 2.8. ovan. 4. UTBILDNING I SAMVERKAN Övergripande verksamhetsmål bör utveckla utbildningsverksamhet på avancerad nivå (dvs utbildning för magisteroch masterexamina), utbildning på forskarnivå, fortbildning och annan uppdragsutbildning.

12 Göteborgs universitet Chalmers (12) Mål för Inrättande och annonsering HT 2013 för utbildning på avancerad nivå med start HT Genomförda insatser 4.1. Tillsättande av utvecklingsgrupp Som redovisades i föregående års rapport utvecklade en grupp inom ett förslag till distansutbildning baserad på fallpedagogik och med användning av IKT. Förslaget rörde en lärosätesgemensam kurs om 15 högskolepoäng i IT-säkerhet och IT-brottslighet Utveckling av utbildningsverksamhet I juni 2013, föregående verksamhetsår, tillställdes rektorerna en ansökan om medel för att starta dito kurs ( , genom Sven-Åke Lindgren). I början av innevarande verksamhetsår fick ansökan avslag från båda lärosätena (GU Dnr V 2013/334, Chalmers Dnr C ). Under innevarande verksamhetsår har ännu ett försök gjorts att starta utbildningsverksamhet inom detta område IT-säkerhet och IT-brottslighet (cyber crime) genom en ansökan i den Utlysning av medel för utveckling och inledande drift av fakultets- eller disciplinöverskridande kurser på forskarnivå som GU annonserade Genom Sven- Åke Lindgren, Roger Johansson (DoIT, Chalmers och GU) och Mattias von Feilitzen (Tillämpad IT, Chalmers och GU) tillställdes Forsknings- och innovationskontoret, GU, en ansökan om en doktorandkurs. Ansökan avslogs (Utbildningsnämndens utskott för utbildning på forskarnivå, GU, , Dnr E 2013/398). Utfall: Ovanstående gör klart att målet utbildning på avancerad nivå med start HT 2014 ej kommer att uppnås. 4.3 Annan utbildningsverksamhet Föreståndaren har vid Management Committee möte i EU COST Action TU1203 fått officiell förfrågan om skulle kunna agera värd för, planera och anordna den av aktionen finansierade Summer School i Crime Prevention through Urban Design and Planning som enligt aktionens Memorandum of Understanding med COST ska genomföras under tredje året. Förfrågan gäller sensommaren 2015.

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 Göteborgs universitet Chalmers 2014-03-31 1(13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 INLEDNING Syftet med denna utvärdering är att

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Utvärdering av Security Arena

Utvärdering av Security Arena 2009-12-13 Utvärdering av Security Arena Annelie Helmersdotter Eriksson Tommy Jansson Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Executive

Läs mer

Halvtidsutvärdering av projekten

Halvtidsutvärdering av projekten VINNOVA Rapport VR 2010:14 Halvtidsutvärdering av projekten inom VINNPRO-programmet VINNPRO - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar Anders Hedin,

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum. 2013-02-12 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Under 2014 utlyste Formas bidrag till forskning med anledning av branden i Västmanland Omslagsfoto: Med anledning av branden i Västmanland sommaren 2014 utlyste

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2012-02-14. Institutionen för data-

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013 Dnr 11.1 2013 2018 Rapport R1: 2014 ISBN: 978-91-540-6080-1 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Bilder i inlagan: Sid. 4, 8, 18, 28, 32, 38, 41, 44 Johnér Bildbyrå / Sid. 6 Shutterstock.

Läs mer

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1 2011 ÅRSBERÄTTELSE CHALM 2011 INNEHÅLL 4 Rektor om året 2011 6 Studentkårens syn 7 Kvalitetsarbete 8 STYRKOR OCH DRIVKRAFTER 10 Utmaningar ger incitament 14 Med hållbar utveckling som drivkraft 16 Nyttiggörande

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Årsrapport 2011 Innehåll Lars Reuterswärd har ordet 4 Vision 5 2011 i korthet 6-7 Höjdpunkter 2011 8-9 RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Att gå samman för att möta urbana utmaningar 12-13 Göteborg

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet för perioden 2009-2012

Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet för perioden 2009-2012 1 Datum 2012-12-10 Diarienr. 2009-3170 Enheten för Skogspolicy och Analys Thorsten Celander Skogsstyrelsens slutrapport Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Sida Evaluation 06/27 SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Enrico Deiaco Andreas Högberg Börje Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

Läs mer

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning En rapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer