Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2011 2012"

Transkript

1 Göteborgs universitet Chalmers (8) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport INLEDNING Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades sommaren 2011 genom rektorsbeslut vid Göteborgs universitet ( , dnr V 2011/30) och Chalmers ( , , diarienr C2011/182). GU:s beslut förtydligades sedan avseende finansieringsperiod genom ytterligare beslut av förvaltningschefen ( , dnr V 2011/30). Genom rektorsbesluten inrättades centrumbildningen för perioden till och tillsattes en föreståndare och en styrgrupp. Till föreståndare utsågs Docent Michael Landzelius, och till styrgrupp Professor Sven-Åke Lindgren (Sociologi, GU), Docent Ilona Heldal (Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers), Professor Erland Jonsson (Data- och informationsteknik, Chalmers och GU), Programdirektör Bo Norrhem (Lindholmen Science Park), Professor Marianne Törner (Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin, GU), samt adjungerad företrädare för värdinstitution Docent Urban Nuldén (Tillämpad informationsteknologi, Chalmers och GU). Följande rapport sammanfattar det första årets verksamhet vid Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () under samma fyra rubriker som anges i centrumbildningens verksamhetsplan: 1) Möten för kommunikation; 2) Forskning i samverkan; 3) Prioriterad tematisk forskning; 4) Utbildning i samverkan. Rapporten redovisar verksamheten motsvarande de konkreta insatser, indikatorer, osv, som anges i verksamhetsplanen för att kunna mäta och bedöma effekter och i vilken grad i planen angivna årsvisa mål för har uppnåtts. Styrgruppen tillsattes för en period av tre år fram till sommaren Föreståndare Michael Landzelius förordnades för ett år fr o m t o m Det var i och med föreståndarens tillträde som egentlig verksamhet startades och den redovisning som följer gäller i praktiken således perioden september 2011 fram t o m juni Det bör dock noteras att de aktiviteter som föregick centrumbildningens formella inrättande inte bara berörde själva inrättandet utan också kommande verksamhetsinnehåll, t ex genomfördes en på bred inbjudan baserad tvådagars forskarkonferens redan i maj MÖTEN FÖR KOMMUNIKATION Övergripande verksamhetsmål ska öka kunskapen om GU:s och Chalmers forskning inom området urban trygghet, samhällssäkerhet och krisberedskap, såväl internt som externt, såväl nationellt som internationellt. ska fungera som en mötesplats för en mångfald aktörer inom området urban trygghet och samhällssäkerhet. Mål för Öppna webbplats (www.urbsec.se) Starta seminarieserie Initiera möten med lokala, regionala och nationella myndigheter och forskningsfinansiärer

2 Göteborgs universitet Chalmers (8) Annonsering av :s existens inom GU och Chalmers (hemsidor, GU-Journalen...) Initiera extern marknadsföring genom t ex pressrelease (bör ske i samband med lämpligt intresseväckande evenemang) Genomförda insatser 1.1. Webbplats Föreståndaren utarbetade under hösten 2011 underlag för samtliga sidor till en webbplats för. En komplett webbplats öppnades i november Webbplatsen ger såväl allmän som specifik information om centrumbildningen; listar institutioner med deltagande forskare och har länkar till såväl institutioner som enskilda forskare; omfattar information om forskningsfinansiärer och utlysningar med länkar; samt ger information om pågående -projekt Seminarieserie Under hösten 2011 planerades centrumbildningens första seminarieserie. Serien startade i december 2011 och sammanlagt fem seminarier hölls under verksamhetsåret: : Samverkan mellan blåljusorganisationer Docent Eric Carlström och docent Johan Berlin, Högskolan Väst : Höjda havsnivåer behov, utmaningar och strategier för Göteborg Ulf Moback, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad : Kunskaps- och forskningsbehov i arbetet mot organiserad brottslighet Enhetschef Bengt-Olof Berggren och utredare FD Mikael Oscarsson, Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet : Safety Climate and Accident Prevention Research in the US Senior Researcher Dr Emily Huang, Liberty Mutual Research Institute for Safety, MA, USA : Informationsseminarium: -relevanta områden i EU FP7 Call 2012 Forskningssamordnare FD Mohammed Belhaj, Forsknings- och innovationsservice, GU Seminarierna hölls med en frekvens om ett seminarium var sjätte vecka. Närvaron uppgick till 10, 17, 28, 11, respektive 4 personer med ett snitt på 14 deltagare förutom föredragande Kontakter med lokala, regionala och nationella myndigheter och forskningsfinansiärer Föreståndaren och styrgruppen bjöd under hösten in till ett möte med representanter för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) forskningsenhet för att diskutera finansierings- och strategiska frågor. Detta möte genomfördes den 28 november med medverkan från MSB av Hans-Olov Byquist, enhetschef vid Enheten för inriktning och forskning, samt forskningssamordnare Ebba Hallsenius och forskningssamordnare Bodil Lundberg vid samma enhet. Efter detta möte identifierade Hans-Olov Byquist professor Bozena Werbart vid MSB:s enhet för strategisk analys som lämplig person att representera MSB i det Advisory Board som ska inrätta. :s föreståndare hade sedan under verksamhetsåret möten och andra kontakter med Werbart om möjlig -samverkan med det MSB-projekt Framtidens storstäder som hon är ansvarig projektledare för.

3 Göteborgs universitet Chalmers (8) Föreståndaren träffade tillsammans med representanter för Security Arena i januari den då nytillträdda säkerhetsdirektören Lisa Nordahl samt medarbetare vid Länsstyrelsen Västra Götaland för att diskutera möjliga samverkansformer. Samverkan inleddes enligt punkt 3, nedan. Föreståndaren och styrgruppensordförande hade också kontakter med Pia Borg vid Stadsledningskontoret, Göteborgs stad, för att förbereda för samverkan när kommunens pågående omorganisation för trygghets- och brottsförebyggande arbete är genomförd Konferenser i -regi Se nedan: 2. Forskning i samverkan, punkt Marknadsföring av Under verksamhetsåret fick marknadsföringen av stå tillbaka för arbete med att få substans i verksamheten. Grunden för detta har varit uppfattningen att bör kunna visa på exempel på både pågående samverkansprojekt och på den potential som dessa projekt indikerar för att marknadsföringen ska kunna få önskvärd effekt vad gäller att väcka intresse för verksamheten och attrahera parter till såväl ytterligare som ny samverkan. 2. FORSKNING I SAMVERKAN Övergripande verksamhetsmål ska etablera former som gör centrumbildningen till en plats för integrerad kunskapsutveckling genom Triple och Quadruple Helix-samverkan mellan lärosätena och mellan dessa och andra aktörer inom området urban trygghet och samhällssäkerhet. Mål för Starta workshops med anknutna forskare Uppnå att externa parter nyttjar som kontaktyta och mötesplats Starta forskningssamverkan med privat sektor genom Security Arena Erhålla forskningsmedel för minst ett större flerårigt direkt -anknutet projekt eller program Genomförda insatser 2.1. Workshops med anknutna forskare En existerande forskargrupp kring problemområdet säkerhetsmetrik utökades under verksamhetsåret och denna grupp genomförde flera möten tillsammans med :s föreståndare för att vidareutveckla tidigare projektskiss. Avsikten var att tillsammans med Saab och Länsstyrelsen under tidig höst 2012 ansöka om medel från Security Arena om ett gemensamt projekt. Fortsatta aktiviteter är knutna till efter halvårsskiftet Föreståndaren tog sensommaren 2011 initiativ till att bygga en forskargrupp inför MSButlysningen Organisationers informationssäkerhet: säkerhetskultur Tematisk utlysning En forskargrupp bildas och föreståndaren fungerar som skrivande sekreterare och en steg 1-ansökan går in till MSB i september. Forskargrupen utvecklar ansökan i steg 2 och erhåller medel under våren 2012.

4 Göteborgs universitet Chalmers (8) Föreståndaren genomförde under året möten med forskare på Juridiska institutionen, GU, för att inleda samverkan med dessa. Först efter halvårsskiftet 2012 knyts den första forskaren därifrån till ett -relaterat projekt. Föreståndaren hade under året kontakter med forskare på Energi och miljö, Chalmers, för att inleda samverkan med dessa. Först efter halvårsskiftet 2012 knyts den första forskaren därifrån till ett -relaterat projekt. Föreståndaren tog under våren 2012 initiativ till att bygga en forskargrupp inför MSButlysningen Ledning och samverkan. Forskargruppen formerades under försommaren men aktiviteterna är knutna till efter halvårsskiftet Under verksamhetsåret hade föreståndaren också kontinuerlig kontakt med föreståndare för andra centrumbildningar. Inom GU organiserades av Forsknings- och innovationsservice dels regelbundna möten mellan föreståndarna för samtliga GU:s centrumbildningar (samt Mistra Urban Futures vid Chalmers efter initiativ av :s föreståndare), dels särskilda möten för föreståndarna för de centrumbildningar som har en uttalad inriktning mot omgivande samhälle. Ömsesidig kännedom byggdes på detta sätt och resulterade i :s fall i produktiva kontakter med flera centra, under året dock inte resulterande i projektsamverkan som kontaktyta och mötesplats för externa parter Under året genomfördes flera workshops med Länsstyrelsen och forskare för utveckling av Länsstyrelsens modell för sociala risk- och sårbarhetsanalyser. Kontaktperson och handläggare vid Länsstyrelsen är Matilda Johansson vid Enheten för skydd och säkerhet. Länsstyrelsen grupp för Sydlänssamverkan i skydds- krishanteringsfrågor (med representation från länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, och Skåne) höll sitt samverkansmöte (vilket annars skulle ha hållits i Länsstyrelsens lokaler) i Kuggen, och presenterades av föreståndaren och diskuterades med stort intresse i gruppen. Se också ovan: 1. Möten för kommunikation, punkt Forskningssamverkan med privat sektor genom Security Arena samverkar med Security Arena vid Lindholmen Science Park (LSP) för att med forskningsmedel från MSB bygga innovativa projekt tillsammans med näringslivsparterna Ericsson, AB Volvo och Saab AB. Både Chalmers och Göteborgs universitet (GU) är konstituerande parter i Security Arena, och Chalmers är också en av LSP:s konstituerande parter, medan GU har ett samarbetsavtal med LSP. Vid LSP finns också andra arenor för samverkan som kan dra och drar nytta av kontakter finns med SAFER (Vehicle and Traffic Safety Center at Chalmers), TUCAP (Teknikutvecklingscentrum för ambulansoch prehospital vård), CISB (Centro de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro) för svenskbrasiliansk samverkan och ytterligare kontaktytor med såväl myndigheter representerade inom LSP som näringsliv kan aktiveras vid behov i relation till projekt söker utveckla. GU och Chalmers har också en representant vardera i Security Arenas styrgrupp och i dess projektledningsgrupp GU:s representant i arenans styrgrupp är ordföranden för

5 Göteborgs universitet Chalmers (8) :s styrgrupp, medan GU:s representant i arenans projektledningsgrupp är :s föreståndare. Workshops genomfördes under året med Saab, Länsstyrelsen och forskare för expansion av Security Arena-projekt: Beslutsstöd för samhällets kritiska flöden Workshops genomfördes med Ericsson och forskare för att initiera Security Arena-projekt: Frivilliga resurser som stöd för ett tryggare och säkrare framtida samhälle? 2.4. Generera, finansiera och driva forskningsprojekt, -program Under verksamhetsåret har nedanstående fem forskningsprojekt initierats genom direkt -medverkan. 2012, maj: Informationssäkerhetens utmaningar i sociotekniskt alltmer komplexa mobila organisationer. Forskare: PI FD Anders Pousette, Sahlgrenska Akademin och Psykologi, GU; FD Joakim Berndtsson, Globala studier, GU; FD Peter Johansson, Globala studier, GU; FD Jonas Landgren, Tillämpad IT, Chalmers och GU; FD Tomas Olovsson, Data- och informationsteknik, Chalmers och GU; FD Maria Skyvell Nilsson, Vårdvetenskap, Högskolan Väst; Professor Marianne Törner, Sahlgrenska Akademin, GU. Finansiering: MSB kkr till fördelat på ovanstående, , december: Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden. Projektsamverkan med Saab AB. Forskare: Docent Ingemar Bohlin, Sociologi och arbetsvetenskap, GU. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park, 550 kkr till GU , december: Sociala medier som bas för alarmering, VMA och masskommunikation. Projektsamverkan med Ericsson. Forskare: Docent Marina Ghersetti, Journalistik, media och kommunikation, GU. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park, 600 kkr till GU, , december: Frivilliga resurser som stöd för ett tryggare och säkrare samhälle? Projektsamverkan med Ericsson. Forskare: Docent Ove Jobring, Sociologi och arbetsvetenskap, GU. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park, 150 kkr till GU, , augusti: Förstudie: Bättre hantering av ansvar, resurser och etiska dilemman i det komplexa vårdsystemet. Forskare: PI Professor Marianne Törner, Sahlgrenska Akademin, GU; samt ytterligare delprojektansvariga i tvärdisciplinär miljö förmedlad genom. Finansiering: VINNOVA, 750 kkr, Det större anslaget om kkr är fördelat över fem år, medan övriga projektanslag är ettåriga eller i ett fall kortare. Sett på årsbasis genererade under verksamhetsåret kkr, varav den allra största delen till institutioner vid GU.

6 Göteborgs universitet Chalmers (8) 2.5. Konferenser i -regi Under verksamhetsåret genomfördes en intern heldags forskarkonferens med presentationer av inbjudna från MSB och från centrumbildningen SAFER. Konferensen ägde rum på Clarion Hotel Post i Göteborg den 4 juni med följande program: 08:30 09:00 Morgonkaffe 09:00 09:30 Anna Nilsson Ehle, föreståndare SAFER forskningscentrum: Att bygga samverkan: sex års utvecklingsarbete med 24 parter 09:30 10:00 Benny Jansson, MSB, Enheten för strategisk analys, programansvarig: Fem framtidsscenarier för samhällsskydd och beredskap 10:00 10:30 Bozena Werbart, MSB, Enheten för strategisk analys, projektledare: Framtidens städer: långsiktig strategisk analys 10:30 10:45 Förmiddagsfrukt 10:45 11:45 Gemensamma reflektioner inför em 11:45 12:45 Lunch 12:45 13:00 Michael ger kortkort lägesinfo om -projekt, mm 13:00 15:00 Gruppdiskussioner: framtidsscenarier-forskningsbehov-samverkan-projekt 14:00 15:00 Eftermiddagskaffe i grupperna 15:00 16:00 Gemensam återsamling med sammandrag I konferensen deltog sammanlagt 24 personer varav 18 forskare inom -nätverket. 3. PRIORITERAD TEMATISK FORSKNING Övergripande verksamhetsmål ska sammanföra naturvetenskapliga, teknologiska, samhälls- och humanvetenskapliga ansatser i forskning om risk, kris, säkerhet och trygghet. ska tillsammans med externa parter utveckla verkningsfull kunskap och expertis som svarar mot samhälleliga behov av robusthet och förmåga till resiliens inom området urban trygghet, samhällssäkerhet och krisberedskap. har identifierat fyra prioriterade forskningsområden: Comparative Assessments of Security and Safety Governance Improving Organizational Capacities for Security and Safety Modeling Security Metrics for Socio-Technical Integration Enhancing ICT Security and Privacy in Distributed Systems Mål för Starta workshops med anknutna forskare Inbjuda externa potentiella partners att nyttja som mötesplats Söka medel för och starta forskningssamverkan med privat sektor genom Security Arena Erhålla forskningsmedel för minst ett större flerårigt direkt -anknutet projekt eller program

7 Göteborgs universitet Chalmers (8) Genomförda insatser 3.1. Starta workshops med anknutna forskare Se 2.1. ovan. Föreståndaren har under verksamhetsåret också haft kontakter med forskare per epost, telefon, och t ex individuella lunchmöten, för att förbereda för framtida projekt och samverkan Inbjuda externa potentiella partners att nyttja som mötesplats Med avseende specifikt på av prioriterad tematisk forskning ska denna rubrik ses som avseende strategiska initiativ att finna olika former av stöd från externa för att etablera forskning just inom de prioriterade områdena, snarare än allmänt inom det stora fältet urban trygghet och samhällssäkerhet. Forskningsrådet Formas bjöd sensommaren 2011 in forskare m fl att föreslå riktade satsningar inom myndighetens ansvarsområden. Genom föreståndaren föreslog en riktad satsning på en utlysning om medel som stark forskningsmiljö med fokus Smarta städer samhällsbyggande för generisk trygghet och säkerhet. Förslaget berörde särskilt det prioriterade området Enhancing ICT Security and Privacy in Distributed Systems men utgick också från samverkan mellan och Mistra Urban Futures samt innehöll också förslag till samverkan mellan Formas och MSB vad gäller finansiering. Förslaget kopplade också till ett övergripande tema identifierat i Security Arenas projektledningsgrupp: Intelligent och säker stad. Kontakter om förslaget till Formas togs också med Bozena Werbart vid MSB i relation till tidigare nämnda MSB-projekt, samt med Formas huvudsekreterare Anna Ledin och Jan Byman, MSB, den forskningssamordnare som ansvarar för kontakter med Formas. I juni 2012 meddelade Anna Ledin att förslaget inte fanns med i Formas forskarråds förslag till satsningar. Se också 1.3., samt 2.2., ovan Forskningssamverkan med privat sektor genom Security Arena Se 2.3. ovan Generera, finansiera och driva forskningsprojekt, -program Med avseende på prioriterad tematisk forskning bör här projektet Informationssäkerhetens utmaningar i sociotekniskt alltmer komplexa mobila organisationer särskilt framhävas (för mer detaljer, se 2.4. ovan). Detta projekt erhöll under verksamhetsåret kkr från MSB och motsvarar direkt avsedda former av forskning inom de två prioriterade områdena Improving Organizational Capacities for Security and Safety och Enhancing ICT Security and Privacy in Distributed Systems. Projektet bedrivs i samverkan med två andra projekt (vid Örebro universitet respektive FOI) och bidrar därmed också till att synliggöra nationellt. För generella uppgifter omfattande all forskning initierad genom, se 2.4. ovan.

8 Göteborgs universitet Chalmers (8) 4. UTBILDNING I SAMVERKAN Övergripande verksamhetsmål bör utveckla utbildningsverksamhet på fyra områden: avancerad nivå (dvs utbildning för magister- och masterexamina), utbildning på forskarnivå, fortbildning och annan uppdragsutbildning. Mål för Förberedande diskussioner i styrgruppen om vilken utbildningsverksamhet som i ett första skede bör prioriteras samt om lämpliga former för sådan utbildning. bör inventera externa parters behov av och önskemål om uppdragsutbildningar och tillsammans med t ex Chalmers Professional Education bedöma om sådan verksamhet skulle kunna vara affärsmässigt motiverad. Genomförda insatser 4.1. Föreberedande diskussioner Styrgruppen diskuterade under våren 2012 former för gemensam utbildning mellan GU och Chalmers på avancerad nivå inom centrumbildningens område och fattade beslut om att inrätta en utbildningsgrupp. Denna påbörjade sitt arbete strax innan verksamhetsåret upphörde Inventera externa parters utbildningsbehov Föreståndaren genomförde möte med Fredrik Hörstedt på Chalmers Professional Education i december 2011 och styrgruppen diskuterade vilken form av möjlig utbildningsverksamhet i centrumbildningens regi som bör prioriteras och först prövas.

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 Göteborgs universitet Chalmers 2014-03-31 1(13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 INLEDNING Syftet med denna utvärdering är att

Läs mer

Utvärdering av Security Arena

Utvärdering av Security Arena 2009-12-13 Utvärdering av Security Arena Annelie Helmersdotter Eriksson Tommy Jansson Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Executive

Läs mer

Forskning planeras för ett säkrare samhälle

Forskning planeras för ett säkrare samhälle Forskning planeras för ett säkrare samhälle MSB:s forskningsplan 2015 2014-10-14, Dnr 2014-4640 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vägen till en forskningsplan... 3 MSB:s forskningsfält och portfölj...

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Halvtidsutvärdering av projekten

Halvtidsutvärdering av projekten VINNOVA Rapport VR 2010:14 Halvtidsutvärdering av projekten inom VINNPRO-programmet VINNPRO - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar Anders Hedin,

Läs mer

Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015

Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015 Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015 Innehållsförteckning 1 Delmål i förhållande till Samhällskontraktets övergripande mål... 2 2 Verksamhet och aktiviteter (för att understödja målen)...

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum. 2013-02-12 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003 Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier Arbetsnotat 29 Mars 2003 Innehåll Verksamhetsberättelse 2002 3 Integrering i forskningsorganisationen 4 Verksamhetsplan 5 Programområdet:

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1 2011 ÅRSBERÄTTELSE CHALM 2011 INNEHÅLL 4 Rektor om året 2011 6 Studentkårens syn 7 Kvalitetsarbete 8 STYRKOR OCH DRIVKRAFTER 10 Utmaningar ger incitament 14 Med hållbar utveckling som drivkraft 16 Nyttiggörande

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Professionell hantering av externa relationer

Professionell hantering av externa relationer Professionell hantering av externa relationer UniLink-rapport 2009:4 SAMMANFATTNING... 1 1 INLEDNING... 1 1.1 CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) VAD ÄR DET?... 2 2 SYFTE OCH MÅL... 3 3 ORGANISATION...

Läs mer

Lägesrapport Arbetslivsanknytning initieringsfas

Lägesrapport Arbetslivsanknytning initieringsfas Projektplan - Arbetslivsanknytning Upprättad av: Version: Kristina Rådberg, UK-samverkan 1.1 Dokumentansvarig: Datum Kristina Albertsson, Universitetsledningens kansli 2011-09-08 Lägesrapport Arbetslivsanknytning

Läs mer

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys ett verktyg för bättre samverkan

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys ett verktyg för bättre samverkan Omvärldsbevakning och omvärldsanalys ett verktyg för bättre samverkan UniLink-rapport 2009:3 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Vad betyder omvärldsbevakning och omvärldsanalys för arbetet med samverkan?...

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 HÖGSKOLAN I BORÅS Inst biblioteks- och informationsvetenskap/ 2011-03-18 Dnr 901-09-21 Bibliotekshögskolan VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 En betydelsefull händelse under året var att Högskolan i Borås beviljades

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 , www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 112-470-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013 Dnr 11.1 2013 2018 Rapport R1: 2014 ISBN: 978-91-540-6080-1 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Bilder i inlagan: Sid. 4, 8, 18, 28, 32, 38, 41, 44 Johnér Bildbyrå / Sid. 6 Shutterstock.

Läs mer