Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport"

Transkript

1 Göteborgs universitet Chalmers , rev (13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades sommaren 2011 genom rektorsbeslut vid Göteborgs universitet ( , dnr V 2011/30) och Chalmers ( , , diarienummer C ). GU:s beslut förtydligades sedan avseende period för finansiering genom ytterligare beslut av förvaltningschefen ( , dnr V 2011/30). Genom rektorsbesluten inrättades centrumbildningen för perioden till och tillsattes en föreståndare och en styrgrupp. En ansökan om förlängning av :s verksamhet med en andra treårsperiod inlämnades till rektor vid GU och till rektor vid Chalmers. En halvtidsutvärdering av centrumbildningens verksamhet hade då genomförts i enlighet med Handläggningsordning för inrättande och uppföljning samt utvärdering av centrum vid GU (Dnr V 2013/704). Utvärderingen inlämnades samtidigt med ansökan om förlängning. Efter beredning av ansökan vid Forsknings- och innovationskontoret, GU, respektive Enheten för operativt och strategiskt stöd, Chalmers, förlängdes :s uppdrag med tre år från till genom rektorsbeslut, vid GU ( , dnr V 2014/348) och vid Chalmers ( , dnr C ). INLEDNING Den verksamhetsrapport som här avges gäller det första året av :s andra treårsperiod, dvs. perioden t o m Styrgruppens sammansättning förändrades efter konsultation med lärosätenas ledningsnivåer (eftersom den tidigare sammansättningen var rektorsbeslut). Den nya styrgruppen kom inledningsvis att bestå av Professor Sven-Åke Lindgren (Sociologi, GU, styrgruppens ordförande), Forskarassistent Magnus Almgren (Data- och informationsteknik, Chalmers och GU), Programdirektör Bo Norrhem (Lindholmen Science Park), Docent Sara Stendahl (Juridik, GU), Professor Maria Stern (Globala studier, GU), Docent Henriette Söderberg (Energi och miljö, Chalmers), föreståndaren, Docent Michael Landzelius, samt företrädare för värdinstitution, Docent Urban Nuldén (Tillämpad IT, Chalmers och GU). Under verksamhetsåret kom styrgruppens sammansättning av olika anledningar att förändras ytterligare. Efter rektorsbeslut vid GU om ny ordförande samt ersättare på Chalmerssidan bestod styrgruppen vid verksamhetsårets utgång av: Professor Maria Stern (Globala studier, GU, styrgruppens ordförande), Forskarassistent Magnus Almgren (Data- och informationsteknik, Chalmers och GU), FD Stefan Forsaeus Nilsson (Vice styrkeområdesledare, Samhällsbyggnad, Chalmers), Programdirektör Bo Norrhem (Lindholmen Science Park), Docent Sara Stendahl (Juridik, GU), föreståndaren, Docent Michael Landzelius, samt företrädare för värdinstitution, Docent Urban Nuldén (Tillämpad IT, Chalmers och GU). I rektorernas beslut om förlängning med en andra treårsperiod gavs Docent Michael Landzelius uppdrag som föreståndare för centrumbildningen under hela perioden.

2 Göteborgs universitet Chalmers , rev (13) För enkel jämförbarhet mellan plan och resultat är rapporten ordnad under samma fyra rubriker som anges i centrumbildningens verksamhetsplan för perioden från till : 1) Möten för kommunikation; 2) Forskning i samverkan; 3) Prioriterad tematisk forskning; 4) Utbildning i samverkan. Rapporten repeterar mål från planen och redovisar verksamheten motsvarande de konkreta insatser, indikatorer, osv, som i planen anges för att kunna mäta och se i vilken grad angivna mål uppnåtts. I enlighet med verksamhetsplanen tillkommer också en femte rubrik: 5) Finansieringsfrågor. 1. MÖTEN FÖR KOMMUNIKATION Övergripande verksamhetsmål ska öka kunskapen om GU:s och Chalmers forskning inom området urban trygghet, samhällssäkerhet och krisberedskap, såväl internt som externt, såväl nationellt som internationellt. ska fungera som en mötesplats för en mångfald aktörer inom området urban trygghet och samhällssäkerhet. Mål för Kontinuerlig uppdatering webbplats Fortlöpande seminarieserie Möten med lokala, regionala och nationella myndigheter och forskningsfinansiärer Genomföra centrumbaserade workshops med forskare och externa intressenter Fortlöpande extern marknadsföring genom t ex pressrelease (bör ske i samband med lämpliga intresseväckande evenemang) Genomförande av konferens i något format för anknutna forskare Marknadsföring av relevanta arrangemang Genomförda insatser 1.1. Webbplats Föreståndaren har under verksamhetsåret kontinuerligt uppdaterat centrumbildningens webbplats. Bland annat har beskrivningen av centrumbildningens prioriterade områden ändrats utifrån styrgruppsbeslut. Pågående forskningsprojekt tillkomna genom -medverkan har knutits tydligare till respektive prioriterat område. Likaså har fler samverkande institutioner tillkommit Seminarieserie Centrumbildningens årliga seminarieserie gavs av forskare vid Chalmers och GU och fokuserade mångfalden -relaterade projekt vid de båda lärosätena. Formatet från föregående år kvarhölls: presentationer gavs på engelska; seminarierna gavs vid lunchtid; och inbjudan inkluderade erbjudande om fri lunchsmörgås och kaffe. Se även : Sexual Violence as a Weapon of War? Perceptions, Prescriptions, and Problems, Professor Maria Stern, Globala studier, GU : Whistleblowers, Information Security, and the Freedom to Disclose Information, Docent Joakim Berndtsson, FD Peter Johansson, FD Sofie Hellberg, Globala studier, GU : Experiences from Field Research on the Ebola Situation in Liberia, Docent Jonas Landgren, Tillämpad IT, Chalmers och GU.

3 Göteborgs universitet Chalmers , rev (13) : On How Legal Psychology Can Be Used for Preventing Crimes, Professor Pär- Anders Granhag, Psykologi, GU, Föreståndare för CLIP (Criminal, Legal and Investigative Psychology Research Unit) : The Social Spatiality of Risks and Accidents in Homes and Neighborhoods, Docent Jörgen Lundälv, Socialt arbete, GU; Forskarstuderande Charlotta Thodelius, Arkitektur, Chalmers. Två seminarier under hösten fick ställas in, varför bara fem seminarier gavs istället för planerade sju under verksamhetsåret. Närvaron vid seminarierna uppgick till 8, 14, 14, 9, samt 10, med ett snitt på 11 deltagare förutom föredragande Kontakter med lokala, regionala och nationella myndigheter och forskningsfinansiärer Föreståndaren hade med anledning av :s engagemang i två EU H2020-ansökningar inom området Critical Infrastructure Protection (CIP, Skydd av samhällsviktig verksamhet) kontakter med flera offentliga aktörer för att knyta dem till de två ansökningarna som slutanvändare, och därmed till projektens referensgrupp om finansiering skulle beviljas. I detta ärende träffade föreståndaren i maj 2015 Fortifikationsverkets Generaldirektör Urban Karlström vid ett möte på Lindholmen Science Park, och Fortifikationsverket knöts därmed som slutanvändare till ansökningarna genom spontant intresse från GD. Föreståndaren kontaktade vidare Lisa Nordahl, Enhetschef Skydd och säkerhet, Länsstyrelsen Västra Götaland; Lars Klevensparr, Förbundsdirektör Räddningstjänsten Storgöteborg; Carina Persson, Biträdande regionpolischef Region Väst; Professor Eric Carlström Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum, VG-regionen; samt Ulf Moback, Strategiska avdelningen, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad. Samtliga svarade positivt och knöts som slutanvändare till de båda H2020-ansökningarna. Se vidare 2.1. och 2.2. Som svensk delegat i Management Committee för EU COST-aktionen TU1203 Crime Prevention through Urban Design and Planning (CPUDP) deltog föreståndaren i möten i Lodz (oktober 2014), Bryssel (februari 2015) och Budapest (april 2015). Aktionen studerar state-ofthe-art och best practice genom studiebesök och fallstudier i utvalda städer vad gäller hur stadsplanering i olika avseenden används som verktyg för brottsförebyggande. Aktionen har representation från 26 europeiska länder och löper från slutet av 2012 fram till december Föreståndaren utnyttjade under verksamhetsåret sin roll såväl i som i aktionen för att söka etablera samverkan med Göteborgs stad, liksom för att få stadens berörda förvaltningar att öka samverkan över stuprörsgränserna kring urbant trygghets- och brottsförebyggande arbete. I detta syfte fortsatte arbetet från föregående verksamhetsår och flera förberedande möten ägde rum med Agneta Essén, Utvecklingsledare för Göteborgs stads trygghetsfrämjande och brotts-förebyggande arbete, Social resursförvaltning, samt ett större konferensliknande möte i juni 2015 med medverkan från Göteborgs stad (Stadsledningskontoret, Social resursförvaltning, Trygg vacker stad), Länsstyrelsen (Skydd och säkerhet), Räddningstjänsten Storgöteborg, Polisen Storgöteborg, VG-region, samt (GU, Chalmers, samt KTH). Detta arbete med samverkan inom Göteborg är pågående, med det tvåfaldiga syftet att dels etablera någon form av permanent samverkansforum mellan och stadens aktörer, länsstyrelse och polis, dels genomföra ett av COST-aktionens möten i Göteborg i samverkan med dessa aktörer. Se även 2.7. Föreståndaren hade under året fortsatta kontakter med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), gällande uppdrag för att producera underlag för MSB:s interna arbete.

4 Göteborgs universitet Chalmers , rev (13) Berörda handläggare vid MSB var Tobias Rosander, Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet, och Bodil Lundberg, forskningssamordnare, Enheten för inriktning av forskning. Kontakterna ledde till att civilingenjör Frida Hermansson vid Energi och miljö, Chalmers, kontrakterades av MSB för att göra en förstudie inför en utlysning av forskningsmedel vintern inom området Skydd av samhällsviktig verksamhet. Förstudien genomfördes under sommaren och hösten Se vidare 2.6. Samverkan med Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret, genom Ulf Moback vid Strategiska avdelningen, utvecklat under flera föregående verksamhetsår (bl a genom det projekt Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden som drivits och drivs med medverkan inom Security Arena, se 2.5., 2.6.) fördjupades genom möten och visst engagemang i det organiserade erfarenhetsutbyte som Göteborgs stad utvecklat med New Orleans genom MSB och genom de avtal som slutits mellan myndigheten och Department of Homeland Security i USA. Tyvärr kunde varken forskare från nämnda projekt om beslutsstöd eller föreståndaren medverka i inbjuden resa till New Orleans i februari 2015, men föreståndaren liksom Bo Norrhem från :s styrgrupp medverkade med presentationer då aktörer från New Orleans i maj gästade Göteborg i ett program med deltagande av MSB, lokal expertis, och under värdskap av Göteborgs borgmästare Lena Malm. Efter utdragen epostkoordinering genomfördes i juni 2015 ett möte med Sanna Edling, HSB, kring HSB:s intresse av forskningsinsatser inom ramen för Living Lab-projektet i Johanneberg. HSB:s samverkan med Chalmers sker genom Styrkeområde Samhällsbyggnad och särskilt Bygg- och miljöteknik, men HSB söker också samhällsvetenskapliga frågor och forskare. Docent Björn Andersson vid Socialt arbete, GU, var sammankallande till mötet med Sanna Edling där också föreståndaren medverkade, samt Docent Anders Törnqvist, Socialt arbete, tillika föreståndare för det GU-Chalmers gemensamma Centrum för urbana studier. Beslutades att fortsatt söka identifiera för båda parter väsentliga projekt, samt ny kontakt efter sommaren Centrumbaserade workshops med externa intressenter Inom ramen för pågående, genom initierade och förmedlade, projekt har olika slags workshops genomförts, men inga specifikt centrumbaserade workshops har genomförts för externa intressenter. Se också 2.3. och 2.4. nedan, för mer om samverkan genom workshops Extern marknadsföring Centrumbildningens hemsida är den samlande punkten där all central information av intresse läggs upp. Den newsfeed -funktion för global omvärldsbevakning inom området urban trygghet och samhällssäkerhet som tidigare utvecklats tillsammans med Meltwater för :s hemsida har fortsatt att löpa. Marknadsföringen av var under verksamhetsåret i övrigt knuten till centrumbildningens seminarieserie, samt till de många kontakter föreståndaren hade med externa parter för att bygga samverkan. Marknadsföringens utgångspunkt har varit att intresse för bäst byggs utifrån centrumbildningens faktiska verksamhet, och att genom och kring den sprida information och attrahera fler genom de samverkande och intresserade parter som deltar i aktiviteter. Se ovanstående punkter samt 2.3. och 2.4. nedan Konferenser i -regi Se nedan: 2.7.

5 Göteborgs universitet Chalmers , rev (13) 2. FORSKNING I SAMVERKAN Övergripande verksamhetsmål ska etablera former som gör centrumbildningen till en plats för integrerad kunskapsutveckling genom Triple och Quadruple Helix-samverkan mellan lärosätena och mellan dessa och andra aktörer inom området urban trygghet och samhällssäkerhet. Mål för Starta workshops med anknutna forskare Uppnå att externa partners nyttjar för kontaktknytande och som mötesplats Söka medel för och starta forskningssamverkan med privat sektor Erhålla forskningsmedel för minst ett större flerårigt direkt -anknutet projekt eller program Genomförda insatser 2.1. EU H2020-ansökningar Föreståndaren träffade i december 2014 Monssef Drissi-Habti, Research Professor vid franska forskningsinstitutet IFSTTAR, Director of the Consortium Durability of Intelligent Composite Structures (DURSI), Director of the Lab. MACSI-COSYS, samt in charge of European and International Affairs, ME&I/COSYS. Kontakten förmedlades av Professor Bijan Adl-Zarrabi, Bygg- och miljöteknik, Chalmers, även ledare för profilområdet Infrastructures inom Chalmers styrkeområde Samhällsbyggnad. Drissi-Habti uttryckte särskilt intresse för infrastrukturfrågor i säkerhetsperspektiv, och under sittande möte inbjöds att medverka i en EU H2020-ansökan om skydd av samhällsviktig verksamhet (Critical Infrastructure Protection, CIP) inom utlysningen Societal Security, Disaster Resilience. Inbjudan bekräftades under sittande möte via telefon av den tyska konsortiekoordinatorn Dr. Iris Vela vid Bundestanstalt für materialforschung und prüfung. Strax efter nyår beslutade konsortieparterna att gå in med ytterligare en ansökan i samma program, och ett parallellt konsortium utvecklades med flera överlappande parter. Besked på dessa båda ansökningar förväntas lämnas i januari Utlysning: H2020 Societal Security, Disaster Resilience, DRS-14: Critical Infrastructure resilience indicator - analysis and development of methods for assessing resilience. Ansökan: CIRIAM. Konsortium: Sverige: ; Tyskland: 1. Universität der Bundeswehr (UniBw) (koordinator/huvudsökande) (Munich University of the Federal Armed Forces), 2. Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) (Federal Institute for Materials Research and Testing), 3. CreaLab GmbH; Frankrike: 1. L Institut français des sciences et technologies des transports, de l aménagement et des réseaux (IFSTTAR) (The French Institute of Science and Technology for Transport, Development and Networks), 2. Centre d études et d expertise sur les risques, l environnement, la mobilité et l aménagement (CEREMA) (Research and Expertise Centre on Risk, the Environment, Mobility and Land-use Planning); Tjeckien: 1. České Vysoké Učení Technické v Praze (CVUT) (Czech Technical University in Prague), 2. UniControls a.s. Utlysning: H2020 Societal Security, Disaster Resilience, DRS-15: Protecting potentially hazardous and sensitive sites/areas considering multi-sectorial dependencies.

6 Göteborgs universitet Chalmers , rev (13) Ansökan: PROHSITES. Konsortium: Sverige: 1., 2. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), 3. Carmenta Coordcom AB; Tyskland: 1. Universität der Bundeswehr (UniBw), 2. Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), (koordinator/huvudsökande) 3. CreaLab GmbH, 4. HBI Haerter AG; Frankrike: 1. L Institut français des sciences et technologies des transports, de l aménagement et des réseaux (IFSTTAR), 2. Université de technologie de Troyes; Tjeckien: České Vysoké Učení Technické v Praze (CVUT). -noden kom att inbegripa följande forskare: FD Gary Kokk, Förvaltningshögskolan och Gothenburg Research Institute, GU; FD Christina Mauléon, Gothenburg Research Institute, GU; Professor Lars-Göran Malmberg, Juridik, GU; Professor Eric Carlström, Sahlgrenska akademin, GU; Docent Urban Nuldén och Docent Jonas Landgren, Tillämpad IT, Chalmers och GU; FD Ulrika Palme, Energi och miljö, Chalmers. utvecklade också ett scenariosammanhang kring främst transporter av farligt gods inom ett område med centralpunkt i Lindholmen Science Park inbegripande hamnbanan i norr, Göta Älv, Götatunneln, och värmekraftverket i söder. Till detta knöts externa aktörer som också skulle bilda del av H2020-projektens europeiska referensgrupp: Länsstyrelsen Västra Götalands län; Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret; Räddningstjänsten Storgöteborg; Polisen Region Väst; Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum VG-regionen; Fortifikationsverket. Se även MSB-ansökningar för etablering av centra I MSB:s utlysningar vårvintern 2015 om etablering av centra sökte medel för etablering av två dito, dock i ansökningarna karaktäriserade som forskningsprogram med bas vid. MSB:s utlyste för vardera centrum stöd om 20 MSEK under fem år. De båda för aktuella utlysningarna var: Skydd av samhällsviktig verksamhet (deadline för intresseanmälan ), respektive Räddningsinsatser med fokus på skadeplatsen (deadline för intresseanmälan ). Ingen av de två ansökningarna gick vidare till andra steget, båda var avsedda att utvecklas som program för forskning i samverkan och var väl förankrade hos lokala och regionala krishanteringsaktörer: MSB-utlysning: Skydd av samhällsviktig verksamhet. -ansökan: Maintaining Vital Societal Functions: Strategic Decoupling of Interrelatedness and Interdependency. Forskare: Professor Lars-Göran Malmberg, Juridik, GU; FD Gary Kokk, Förvaltningshögskolan, GU; Docent Jonas Landgren, Docent Urban Nuldén och Docent Kalevi Pessi, Tillämpad IT, GU och Chalmers; FD Aikaterina Mitrokotsa, DoIT, Chalmers och GU; FD Bijan Adl-Zarrabi, Bygg- och miljöteknik, Chalmers; FD Ulrika Palme, Energi och miljö, Chalmers; Chalmers; Per-Olof Hedekvist, Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP). Partners: Se 2.1.: referensgrupperna för de båda EU H2020-ansökningarna. MSB-utlysning: Räddningsinsatser med fokus på skadeplatsen. -ansökan: Gränsöverskridande strategier för framtidens skadeplats förutsättningar för utveckling och implementering av organiskt skadeplatsarbete. Forskare: Professor Eric Carlström, Sahlgrenska akademin, Vårdvetenskap och hälsa, GU; Docent Per Örtenwall, och Docent Amir Khorram-Manesh, Sahlgrenska akademin, Kliniska vetenskaper, GU; Docent Jonas Landgren, och Docent Urban Nuldén, Tillämpad IT, Chalmers och GU; Docent Johan Berlin, Företagsekonomi, Högskolan Väst; samt Professor Ilona Heldal,

7 Göteborgs universitet Chalmers , rev (13) Institutt for Data och Realfag, Høgskolen i Bergen, och Gästprofessor Informatik, Högskolan Väst. Partners: PKMC (Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum, Västra Götalandsregionen); AmbuAlarm; Räddningstjänsten Storgöteborg; Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG); Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund; Polismyndigheten Region Väst; samt Lindholmen Science Park (LSP) med verksamheterna TUCAP; SAFER; Security Arena; Medtech West; Visual Arena Intern och extern samverkan Avseende samverkan inom och mellan lärosätena kan noteras att föreståndaren under verksamhetsåret hade kontakt med Stefan Forsaeus Nilsson, vice styrkeområdesledare Samhällsbyggnad och Chalmers konsortiesamordnare för Mistra Urban Futures; Anders Törnquist, den nye föreståndaren för Centrum för urbana studier, GU och Chalmers; Ola Sigurdson, föreståndare för Centrum för kultur och hälsa, GU; samt med Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan, GU:s konsortiesamordnare för Mistra Urban Futures. I relation till GU:s satsning UGOT Challenges fortsatte tillsammans med Mistra Urban Futures föregående verksamhetsårs initiativ för att genom de båda centras nätverk samordna UGOT-ansökningar, stödja den formella delen av ansökningsprocessen, och eventuellt bilda plattform för nya centra. Genom kontakter med Stefan Forsaeus Nilsson, styrkeområde Samhällsbyggnad vid Chalmers, hade möjligheter säkrats till samfinansiering från Chalmers för eventuella -Mistra Urban Futures anknutna ansökningar. Inbjudan till de båda centras forskarnätverk sändes , undertecknad av Michael Landzelius,, och Jessica Algehed, Mistra Urban Futures. Kontakt med några UGOT Challenges initiativ etablerades, och -Mistra Urban Futures kom att omnämnas i ett par av de ansökningar som gick in till GU, men alla initiativ som överlappade med de båda centras områden kom att etablerade sina forskargrupperingar självständigt, och varje initiativ föreföll se ett självständigt nytt centrum som önskvärt. I samverkan med Mistra Urban Futures ledare för plattformen i Göteborg, Mikael Cullberg, engagerade sig i ett möjligt projekt kring någon form för effektprövning av olika slags insatser på kulturområdet för att bygga en mer integrerad, tryggare och säkrare stad. Flera möten ägde rum i en grupp bestående av :s föreståndare; Mikael Cullberg, Mistra Urban Futures; Agneta Essén, Göteborgs stad, Social resursförvaltning; Tomas Olsson, Regionutvecklare: Kultur, Koncernkontoret, VG-regionen; Gerda Roupe, Regionutvecklare: Strategiska vägval/klimat/smart energi, Koncernkontoret, VG-regionen; Peter Rundqvist, Utvecklingsledare, Utveckling Nordost, Business Region Gothenburg; Louise Stiernström, Samordnare transnationalitet, Svenska ESF-rådet (Europeiska socialfonden) Forskaranknutna workshops Vad gäller direkt forskaranknutna workshops har sådana genomförts i pågående projekt och för att initiera projektsamverkan och berört såväl interna som externa parter. I det senare fallet har föreståndaren medverkat i en inledningsfas och i vissa fall fram till färdig ansökan. I det förra fallet organiserar projekt fortlöpande workshops mm. Det är för föreståndare och styrgrupp inte i detalj känt i vilken omfattning detta sker eftersom ingen systematisk uppföljning ryms inom de personal- och verksamhetsramar som verkar inom.

8 Göteborgs universitet Chalmers , rev (13) Projektet Sociala medier och kriskommunikation (SOMCRISC), som exempel, genomförde följande workshops under verksamhetsåret: Presentation av projektet för Västra Götalandsregionen, Göteborg, Uppföljningsmöte med Västra Götalandsregionen, Göteborg, Crisis Communication Media Frames and Citizen Response, workshop arrangerad av The Multi-disciplinary Opinion & Democracy Research Group (MOD) vid JMG, GU, Presentation av projektet på MSB:s lunchseminarium, Stockholm, IKT och krishantering med sikte mot 2032, workshop, Ericsson Studio, Kista (med teknikföreträdare och branschfolk), IKT och krishantering med sikte mot 2032, workshop, Nalen, Stockholm (med företrädare för myndigheter och frivilligorganisationer), Forskningssamverkan med privat sektor samverkar med Security Arena vid Lindholmen Science Park (LSP). Security Arena finansieras av MSB och syftar till innovativa Triple Helix-projekt mellan GU och Chalmers tillsammans med näringslivsparterna Ericsson, AB Volvo och Saab AB. Alla fem är konstituerande parter i Security Arena. Chalmers är dessutom en av LSP:s konstituerande parter, medan GU har ett samarbetsavtal med LSP. GU och Chalmers har också platser i Security Arenas styrgrupp och projektledningsgrupp. Fram t o m december 2014 företräddes Chalmers i styrgruppen av Johan Carlsten, vicerektor, och GU av Sven-Åke Lindgren, professor i sociologi. Inga ersättare utsågs under första halvåret Vad gäller projektledningsgruppen var Chalmers representant Erland Jonsson, professor vid DoIT, fram t o m föregående verksamhetsårs utgång. Resten av verksamhetsåret har representation saknats. GU:s representant i arenans projektledningsgrupp är :s föreståndare, Michael Landzelius. Nämnda tre pensionsavgångar innebar att Landzelius under verksamhetsårets andra halva var den ende representanten från GU-Chalmers i Security Arena. För att efterhöra hur lärosätena såg på avsaknaden av representation kontaktades GU:s ledning i november 2014 och mars 2015 av Lindgren och Landzelius. Landzelius kontakt i mars 2015 inbegrep också Chalmers ledning. De processer på fakultetsnivå som GU hänvisade till ledde ej till ny representation. Chalmers svarade inte. Genom de under verksamhetsåret Security Arena-finansierade projekten Sociala medier och kriskommunikation (SOMCRISC); Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden ; samt Förstudie LoS DP4 Pilotverksamhet, samverkade -anknutna forskare med Ericsson (i det första och tredje) och Saab (i det andra och tredje) Erhålla forskningsmedel Under året har följande projekt erhållit medel genom -medverkan: 2015: Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden. Extern projektsamverkan med Saab AB. Forskare: FD Ulrika Palme, Energi och miljö, Chalmers; FD Gary Kokk, Förvaltningshögskolan och Gothenburg Research Institute, GU. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park. GU: 108 kkr Chalmers: 443 kkr

9 Göteborgs universitet Chalmers , rev (13) 2015: Sociala medier och kriskommunikation (SOMCRISC). Extern projektsamverkan med Ericsson. Forskare: Docent Marina Ghersetti, och Docent Oscar Westlund, Journalistik, media och kommunikation, GU; Docent Bertil Rolandsson, och FD Jesper Petersson, Sociologi och arbetsvetenskap, GU. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park, period: GU: kkr 2015: Harmoniserat IT-stöd för transporter av farligt gods. Extern projektsamverkan med Lunds universitet och konsortium av privata branschaktörer. Forskare: Professor Lars-Göran Malmberg, och FD Ann-Sophie Sallander, Juridik, GU. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park, period: GU: 602 kkr 2015: Förstudie LoS DP4 Pilotverksamhet (om informationsdelning i ledning och samverkan). Extern projektsamverkan med Ericsson och Saab AB. Forskare: Professor Lars-Göran Malmberg, Juridik, GU; Docent Jonas Landgren, Tillämpad IT, GU; Doktorand Fredrik Bergstrand, Tillämpad IT; Chalmers; Docent Patrik Zapata, Förvaltningshögskolan GU; Docent Michael Landzelius,, Chalmers och GU. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park, period: GU: 250 kkr Chalmers: 100 kkr 2015: Förstudie inför MSB-utlysning av forskningsmedel om Skydd av samhällsviktig verksamhet (avseende praktikerperspektiv på nuvarande beredskap, problem och behov). Forskare: FD Ulrika Palme, och Civilingenjör Frida Hermansson, Energi och miljö, Chalmers. Finansiering: MSB, Enheten för forskning och inriktning, period: Chalmers: 310 kkr Projekt med sedan tidigare beviljade medel: 2012: Informationssäkerhetens utmaningar i sociotekniskt alltmer komplexa mobila organisationer (delprojekt i det av MSB organiserade nationella programmet Security Culture and Information Technology, SECURIT, där även FOI, KaU, KTH, LiU, samt Örebro universitet medverkar.). Forskare: PI FD Anders Pousette, Sahlgrenska Akademin och Psykologi, GU; FD Joakim Berndtsson, Globala studier, GU; FD Peter Johansson, Globala studier, GU; FD Jonas Landgren, Tillämpad IT, Chalmers och GU; FD Tomas Olovsson, Data- och informationsteknik, Chalmers och GU; FD Maria Skyvell Nilsson, Vårdvetenskap, Högskolan Väst; Professor Marianne Törner, Sahlgrenska Akademin, GU. Finansiering: MSB, period: : kkr, fördelat på ovanstående parter, i huvudsak GU. 2014: Riskgruppanalys och fallstudier av olika skadehändelser i hem- och boendemiljö. Forskare: Docent Inga Malmqvist, och doktorand Charlotta Thodelius, Arkitektur, Chalmers; FD Hans Ekbrand, Sociologi och arbetsvetenskap, GU; FD Björn Andersson, och Docent Jörgen Lundälv, Socialt arbete, GU; Docent Robert Ekman, Miljö och livsvetenskaper, KaU. Samverkan med Sahlgrenska akademien och Johanneberg Science Park. Finansiering: MSB, period:

10 Göteborgs universitet Chalmers , rev (13) GU: kkr Chalmers: kkr KaU: kkr Under rapportperioden sökt projekt vilket ej erhöll finansiering: 2015, mars: The Security of Heritage - the Heritage of Security. Conflict-ridden Terrains and Remains of Secularism and its Others Forskare: Docent Michael Landzelius, Tillämpad IT, GU och Chalmers; Professor Ola Sigurdson, Litteratur, idéhistoria och religion, GU; Docent Mikael Baaz, Juridik, GU; Postdoc Evren Uzer von Busch, HDK, GU; Postdoc Feras Hammami, Kulturvård, GU; Doktorand Diana Andersson Biró, Globala studier, GU; samt anknytning till VG Region, Kultursekretariatet, genom FD Rasoul Nejadmehr. Såddpengar från. För fyra år söktes kkr i Vetenskapsrådets öppna utlysning. Utfall: Avslag oktober erhöll under verksamhetsåret nya forskningsmedel om totalt kkr Konferenser i -regi Under verksamhetsåret genomfördes inte någon forskarkonferens av tidigare anordnat slag. Verksamhetsplanen anger som mål genomförandet av externt orienterad forskningskonferens, och föreståndaren prioriterade därför i ljuset av de begränsade resurser förfogar över att söka genomföra en form för sådan konferens i anslutning till sin roll som svensk delegat i EU COST-aktionen TU1203 Crime Prevention through Urban Design and Planning (CPUDP). Som central metod i arbetet med att etablera gemensam kunskap om state-of-the-art och best practice inom aktionens område besöker den under dess fyraåriga verksamhetsperiod ett flertal europeiska städer. Föreståndaren erbjöd tidigt Göteborg som en sådan stad och förväntades besöket äga rum under här redovisat år. Aktionens besök planerades under våren 2015, men ägde rum först i september Redovisningen av den konferens som då genomfördes faller därför under nästa verksamhetsår (programmet finns på :s hemsida, se Events). Se också Gemensam vetenskaplig publicering Se 3.5. nedan Samverkan med civilsamhället Samverkan med civilsamhället har uppmärksammats av tidigare genom t ex seminarieserien Civilsamhällets informationssäkerhet, och genom en f n vilande ansökan inom detta tema. Men samverkan med civilsamhället har inte uppnåtts detta verksamhetsår, detta främst därför att civilsamhället som sådant inte har någon etablerad roll i de processer där hittills byggt samverkan. 3. PRIORITERAD TEMATISK FORSKNING Övergripande verksamhetsmål ska sammanföra naturvetenskapliga, teknologiska, samhälls- och humanvetenskapliga ansatser i forskning om risk, kris, säkerhet och trygghet. ska

11 Göteborgs universitet Chalmers , rev (13) tillsammans med externa parter utveckla verkningsfull kunskap och expertis som svarar mot samhälleliga behov av robusthet och förmåga till resiliens inom området urban trygghet, samhällssäkerhet och krisberedskap. Mer specifikt ska i enlighet med ansökan om förlängning och genom styrgruppsbeslut fokusera på följande fyra prioriterade tematiska forskningsområden: Politics and Governance Communication and Interaction Infrastructures and Interdependencies Sustainability and Resilience Mål för Inled tillsättning av ledare för prioriterade forskningsområden Starta workshops med anknutna forskare Inbjuda externa potentiella partners att nyttja som mötesplats Söka medel för och starta forskningssamverkan med privat sektor Erhålla forskningsmedel för minst ett större flerårigt direkt -anknutet projekt eller program Medverka i internationell samverkan för att erhålla forskningsmedel inom något av centrumbildningens prioriterade forskningsområden Genomförda insatser 3.1. Ledare för prioriterade forskningsområden Vid styrgruppsmöte försommaren 2015 diskuterades möjliga kandidater. Vid mötet uppdrogs åt föreståndaren att sondera terrängen. Kontaktades och beslutades omedelbart om tillsättande av den första områdesledaren: docent Urban Nuldén, Institutionen för Tillämpad IT, för området Communication and Interaction fr o m Förstärka forskares/forskargruppers interna och externa samverkan Se ovan. Centrumbildningens uttalade syfte är samverkansprojekt med anknytning till externa parter, och aktiviteter i syfte att förstärka samverkan har därför skett på sådant sätt att de samtidigt berört intern och extern samverkan. Utöver vad som framgår i avsnitt 2 ovan, har föreståndaren under verksamhetsåret också haft kontakter med forskare per epost, telefon, och t ex individuella lunchmöten, för att förbereda samverkan internt och externt. Föreståndarens kontakter från föregående år med Chalmers Styrkeområde Samhällsbyggnad och Johanneberg Science Park öppnade för samverkan i en av de ansökningar till MSB som redovisas under Forskningssamverkan med privat sektor Se 2.5. och 2.6. ovan Erhålla forskningsmedel Med avseende på prioriterad tematisk forskning faller alla pågående projekt (se 2.6.) inom ramen för de fyra utpekade områdena (se ovan) Publicering Det är för föreståndare och styrgrupp inte i detalj känt i vilken omfattning publicering i anknytning till projekt sker. Inte alla forskare finansierade i -koordinerade projekt

12 Göteborgs universitet Chalmers , rev (13) svarar på mejl om dito; ingen systematisk uppföljning ryms inom de personal- och verksamhetsramar som verkar inom; i den mån försök gjorts av föreståndaren att via forskares egna sidor identifiera publikationer visar det sig ibland vara svårt att urskilja vilka publikationer som hör till vilken finansiering. Följande förteckning är således ofullständig. Ghersetti, Marina (2015): Sociala medier till nöje och nytta. I: Annika Bergström, Bengt Johansson, Henrik Oscarsson och Maria Oskarsson (red.), Fragment. Göteborg: SOM- Institutet, GU. Hermansson, Frida, och Palme, Ulrika (2014): Praktikens perspektiv på framtida utmaningar. Inom området skydd av samhällsviktig verksamhet. Stockholm: MSB (publikationsnr MSB 756, ISBN ). Lewis, Seth; och Westlund, Oscar (2015): Big Data and Journalism: Epistemology, expertise, economics, and ethics, Digital Journalism, 3(3), Lundälv, Jörgen; Thodelius, Charlotta; Ekbrand, Hans; Andersson, Björn; Ekman, Robert; och Malmqvist, Inga (2015): Injury Events in Residential Environments for Individuals with Disabilities, Multiple Disabilities and Long-term illness in the County of Värmland, Sweden a 2-year Study, GUP Malmqvist, Inga; Lundälv, Jörgen; Thodelius, Charlotta; Ekbrand, Hans; Andersson, Björn; och Ekman, Robert (2015): Riskgruppsanalys och fallstudier av olika skadehändelser i hem- och boendemiljö, GUP Roos, John Magnus; och Westlund, Oscar (2015): Personlighet och internetanvändning. I: Annika Bergström, Bengt Johansson, Henrik Oscarsson och Maria Oskarsson (red.), Fragment. Göteborg: SOM-Institutet, GU. Westlund, Oscar; och Ghersetti, Marina (2015): Modelling News Media Use. Positing and applying the GC/MC model to the analysis of media use in everyday life and crisis situations. Journalism Studies 16 (2), Konferenspresentationer Jämför frågan om informationsbrist under 3.5. Följande presentationer är kända: Johansson, Peter, och Hellberg, Sofie (2015): Health, Privacy and (Information) Security: Competing Discourses in ehealth Programmes and Genome Data Regulations. International Studies Association (ISA) Annual Convention, New Orleans, februari, (Panel session SA55: Global health and Intelligence, , ) Lewis, Seth, och Westlund, Oscar (2015): Big Data and Journalism: Epistemology, Expertise, Economics, and Ethics, Paper presenterat vid International Communication Association (ICA) Conference, San Juan, Puerto Rico, maj, UTBILDNING I SAMVERKAN Övergripande verksamhetsmål hade som mål i verksamhetsplanen för den första treårsperioden att utveckla utbildningsverksamhet på avancerad nivå, utbildning på forskarnivå, fortbildning och annan uppdragsutbildning. Trots flera olika slags försök (se verksamhetsrapporter) lyckades inte något av dessa mål uppnås. På grundval av dessa erfarenheter finner styrgruppen i upprättandet av denna verksamhetsplan att ett omtag måste göras.

13 Göteborgs universitet Chalmers , rev (13) Mål för Förnyad diskussion i styrgruppen om vilken roll centrumbildningen kan och bör spela vad gäller utbildningsverksamhet Genomförda insatser 4.1. Utveckling av utbildningsverksamhet Under verksamhetsåret har inga ytterligare försök gjorts att utveckla utbildningsverksamhet. Styrgruppen har påbörjat en diskussion om alternativa former för utbildning som på enklare sätt skulle knytas an till existerande kurser och valfria kursmoment på olika nivåer Annan utbildningsverksamhet Föreståndaren är som tidigare redovisats svensk delegat i en COST Action (se 1.3.) och tillfrågades vid ett Management Committee-möte om skulle kunna agera värd för, planera och anordna den Summer School i Crime Prevention through Urban Design and Planning som aktionen ska genomföra sensommaren Föreståndaren svarade preliminärt positivt, men tackade nej ( ) efter styrgruppsbeslut p g a för låg finansiering och oklarheter gällande processer för rekrytering, studenturval, och examination. 5. FINANSIERINGSFRÅGOR Övergripande verksamhetsmål Säkra finansiering för att kunna fortsätta :s verksamhet i dess nuvarande omfattning efter Tillföra ytterligare medel för att kunna konsolidera och utöka verksamheten på sätt som motsvarar de möjligheter och behov föreståndare och styrgrupp(er) identifierat. Mål för Genomför ansökningar i utlysningar om miljö- och centrumstöd Övervaka möjligheten att i olika slags projekt tillföra centrumegen OH Genomförda insatser 5.1. Ansökningar om etablering av centra sökte medel för två centra/forskningsprogram i MSB:s utlysningar vårvintern 2015 för etablering av flera centra, med stöd om 20 MSEK under fem år till vardera. sökte i två av dessa utlysningar: Skydd av samhällsviktig verksamhet; respektive Räddningsinsatser med fokus på skadeplatsen. Båda ansökningarna var väl förankrade hos lokala och regionala krishanteringsaktörer, men ingen gick vidare till ansökningsprocessens andra steg. (Se 2.2.) 5.2. Centrumegen OH och uppdrag kontaktades av MSB för ett uppdrag inför en utlysning om forskningsmedel. Volym och tid för den förstudie som överenskoms motiverade inte att inkludera/lägga på en särskild OH-post för centrumegna kostnader. Fler sådana uppdrag har inte varit aktuella under året Insatser i Security Arena Lindholmen I den finansieringsplan bifogade ansökan om förlängning angavs att frågan om ekonomisk ersättning för föreståndarens relativt omfattande insatser i Security Arena skulle prövas. Under verksamhetsåret rådde stor oklarhet om MSB skulle komma att sluta nytt avtal med Lindholmen Science Park för stöd till arenan, och frågan var således inte aktuell att resa.

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsplan

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsplan Göteborgs universitet Chalmers 2012-12-03 1(7) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsplan SAMMANFATTNING Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades sommaren 2011

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2011 2012

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2011 2012 Göteborgs universitet Chalmers 2013-04-15 1(8) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2011 2012 INLEDNING Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades sommaren

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport Göteborgs universitet Chalmers 2016-07-04, rev. 2016-09-07 1(13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2015-07-01 2016-06-30 BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-06-30

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-06-30 Göteborgs universitet Chalmers 2014-08-05 1(12) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-06-30 BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-03-31

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-03-31 Göteborgs universitet Chalmers 2014-03-31 1(12) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-03-31 BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport Göteborgs universitet Chalmers 2014-08-05, rev. 2016-09-07 1(13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-06-30 BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport Göteborgs universitet Chalmers 2014-02-04, rev. 2016-07-14 1(10) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2012-07-01 2013-06-30 BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2012-07-01 2013-06-30

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2012-07-01 2013-06-30 Göteborgs universitet Chalmers 2014-02-04 1(11) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2012-07-01 2013-06-30 BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 Göteborgs universitet Chalmers 2014-03-31 1(13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 INLEDNING Syftet med denna utvärdering är att

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden Göteborgs universitet Chalmers 2014-03-31 1(13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 INLEDNING a Syftet med denna utvärdering är att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS Security Link styrgruppsmöte TYP AV MÖTE Styrgruppsmöte #9 Security Link TID 2012-01-26 kl 9.30-14.00 PLATS DELTAGARE LiU, Systemet Fredrik Gustafsson, Staffan Rudner, Erik G. Larsson, Mats Eriksson, Henrik

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet Linda Berg, föreståndare Linda.Berg@pol.gu.se /CERGU1 CERGU (group) CERGU_tweets Om CERGU Startade 1995 GU blev Jean Monnet Centre of Excellence 1998

Läs mer

Nyheter från MSB om implementering av Sendai-ramverket

Nyheter från MSB om implementering av Sendai-ramverket Nyheter från MSB om implementering av Sendai-ramverket Nätverksträff Making Cities Resilient 13-14 oktober 2015 Karlstad Janet Edwards Sekretariat för Sveriges nationella plattform för arbete med naturolyckor

Läs mer

Ledningssekreterare Viktoria Tössberg

Ledningssekreterare Viktoria Tössberg Protokoll Rektors beslutsmöte, 2016:7 Datum: 2016-04-18 Tid: 15.00-15.35 Plats: Viktor Rydbergsrummet Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Övriga närvarande: Föredragande: Rektor Pam Fredman Prorektor

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (9) Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem samhällsskydd och beredskap PM 2 (9) Innehållsförteckning Utlysning av forskningsmedel:

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

H Kompetenser och organisationer LUCRAM CenCIP CSR

H Kompetenser och organisationer LUCRAM CenCIP CSR H2020 - Kompetenser och organisationer LUCRAM CenCIP CSR Jonas Johansson PRESENTATION SAMVERKANSPLATTFORM H2020, STOCKHOLM, 20160127 Forskning vid LU med inriktning mot säkra samhällen Lund University

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Oktober 2011 En värld i förändring Stora utmaningar för hållbar livsmedelsförsörjning och markanvändning, lantbruket

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Hela Horizon 2020, blåmarkerat=samhällsbyggnadsrelevant Excellent

Läs mer

Svenska IHP-kommittén 2014

Svenska IHP-kommittén 2014 Svenska IHP-kommittén 2014 Programförklaring IHP står för International Hydrological Programme och är UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) program för vetenskapligt

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle

Forskning för ett säkrare samhälle Forskning för ett säkrare samhälle MSB:s forskningsverksamhet Sara Brunnberg, forskningssamordnare, sara.brunnberg@msb.se Björn Kerlin, kunskapsmäklare, bjorn.kerlin@msb.se 127 miljoner till forskning

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Ett nytt sätt att skapa, ta hand om och sprida resultat. Lisa Hörnsten Friberg, FOI

Ett nytt sätt att skapa, ta hand om och sprida resultat. Lisa Hörnsten Friberg, FOI Ett nytt sätt att skapa, ta hand om och sprida resultat Lisa Hörnsten Friberg, FOI Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen Ett projekt inom 2:4 Krisberedskap Agenda Syfte Struktur Förutsättningar Ansvar

Läs mer

IKT 1 och krishantering - med sikte mot 2032

IKT 1 och krishantering - med sikte mot 2032 IKT 1 och krishantering - med sikte mot 2032 Security Arenadagen 2014-04-08 Rev D Mikael Baaz, Juridiska Institutionen, GU Ove Jobring, Inst. för sociologi och arbetsvetenskap, GU Martin, Letell, Inst.

Läs mer

Kontinuitetshantering ur ett samhällsperspektiv SIS Clas Herbring: MSB Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Kontinuitetshantering ur ett samhällsperspektiv SIS Clas Herbring: MSB Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Kontinuitetshantering ur ett samhällsperspektiv SIS 2013-02-07 Clas Herbring: MSB Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet clas.herbring@msb.se MSB:s Uppdrag MSB har ansvar för frågor om skydd mot

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.

If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. Henry Ford Innovationsmekanism inom samhällssäkerhet Skånsk brandskyddsdag 14 september 2017 Utmaningar för den kommunala räddningstjänsten

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans

Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans PROJEKTPLAN 1 (10) Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans Projektägare: Utvecklingsavdelningen: Karin Zingmark 1. Grundläggande information Projektet Fortsatt utveckling av vård på distans (UVD)

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet

Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet Teresa Åhman & Åsa Kyrk Gere, 22 november 2016 Syfte Informera om: Möjligheter inom transatlantiskt samarbete, pågående och planerade projekt Inspirera och

Läs mer

Påverkansarbete inom Horisont 2020

Påverkansarbete inom Horisont 2020 Påverkansarbete inom Horisont 2020 Maria Wästfelt ledamot programkommittén inom området för hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande Svensk organisation, hälsoutmaningen programkommittén Horizon

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle

Forskning för ett säkrare samhälle FORSKNING Forskning för ett säkrare samhälle Sammandrag av Forskningsprogram för MSB 2011 2013 MSB och forskningen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar för ett tryggare och säkrare

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Datum Diarienummer 2014-06-26 811-2014-150 Handläggare Elin Swedenborg Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Bakgrund Vetenskapsrådet har sedan 2008 ett ansvar för forskningsinfrastruktur

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

VRs syn på stöd till kvalitetsregisterforskning. VR uppdrag. Finansiering. Policy information utvärdering. Infrastruktur

VRs syn på stöd till kvalitetsregisterforskning. VR uppdrag. Finansiering. Policy information utvärdering. Infrastruktur VRs syn på stöd till kvalitetsregisterforskning VR uppdrag Finansiering Infrastruktur Policy information utvärdering 1 Delar i instruktion för Vetenskapsrådet som understödjer klinisk och registerbaserad

Läs mer

Utkast version 14.12.22. Plattform för hållbar blå tillväxt Ansökan skrivarmedel Life

Utkast version 14.12.22. Plattform för hållbar blå tillväxt Ansökan skrivarmedel Life Utkast version 14.12.22 Plattform för hållbar blå tillväxt Ansökan skrivarmedel Life 1 1. Plattform för hållbar blå tillväxt ÖstersjöInitiativet tillsammans med IVL ansöker om 150 000 i skrivarmedel för

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne Externa relationer Koncernstab Kommunikation och Externa relationer Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne 20150522 Varför arbetar vi med externt påverkansarbete? Över 50% av alla beslut som

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN 2007-11-26 Dnr 333/2007 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Läs mer

Centrum för forskning inom responsoch räddningssystem (CARER)

Centrum för forskning inom responsoch räddningssystem (CARER) Centrum för forskning inom responsoch räddningssystem (CARER) Sofie Pilemalm Biträdande professor Informatik Föreståndare CARER Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Linköpings Universitet

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 2017-01-30 dnr P 2017/14 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fakultetskansliet för naturvetenskap Marie Emanuelsson HANTERINGSORDNING Hanteringsordning vid Naturvetenskapliga fakulteten för nominering till Kungl.

Läs mer

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS Lägg ut kunskapsöversikterna på interna hemsidan ML OK

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS Lägg ut kunskapsöversikterna på interna hemsidan ML OK Security Link styrgruppsmöte TYP AV MÖTE Styrgruppsmöte #12 Security Link TID 2012-12-05 kl 10.00-14.00 PLATS DELTAGARE Systemet, LiU, Linköping Fredrik Gustafsson, Erik G. Larsson, Mats Eriksson, Henrik

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Samverkan mellan universitet och samhälle Mälardalsrådet Johan Blaus

Samverkan mellan universitet och samhälle Mälardalsrådet Johan Blaus Samverkan mellan universitet och samhälle 160902 - Mälardalsrådet Johan Blaus johbla@kth.se AkademiUt - Personrörlighet för ömsesidig och långsiktig nytta Hur stimulera akademiker att vistas viss tid i

Läs mer

Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet

Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet. www.mls.adm.gu.se 2006-11-15 21 september Vad är hållbar utveckling? Sverker Molander, Miljösystemanalys, Chalmers, visade lite på begreppet hållbar

Läs mer

Välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer

Välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer Välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer Ett forsknings-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Datum 2013- Datum Handläggare Diarienummer 2013-05-22 824-2008-7610 Handläggare Magnus Friberg Diarienummer Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Bakgrund VÄRDORGANISATIONEN

Läs mer

Forskningsmessige utfordringer for kollektivtransporten K2s FoU process. www.k2centrum.se

Forskningsmessige utfordringer for kollektivtransporten K2s FoU process. www.k2centrum.se Forskningsmessige utfordringer for kollektivtransporten K2s FoU process www.k2centrum.se K2 - Sveriges nationella kunskaps- och kompetenscentrum inom kollektivtrafikområdet Verksamhetsidé: Målsättningen

Läs mer

Ett nytt europeiskt forskningslandskap tar form

Ett nytt europeiskt forskningslandskap tar form Highlighting European Research Ett nytt europeiskt forskningslandskap tar form Åttonde ramprogrammet, FP8 Ett nytt steg mot framtida europeisk forskningsfinansiering Det europeiska forskningssamarbetet

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens hållbara sjukhusområde Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

VINNWATER kompetenscentrum för dagvatten

VINNWATER kompetenscentrum för dagvatten Miljöförvaltningen Miljöanalys Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-10-30 Handläggare Ulf Mohlander Telefon: 08-508 288 30 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-11-15 p.16 VINNWATER kompetenscentrum för

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014 Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Intäkter för forskning och forskarutbildning 2012 Fördelat på lärosäten och finansiärer Källa:

Läs mer

Rektors nyheter. Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april

Rektors nyheter. Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april Du kan även läsa detta utskick på webben News in english Rektors nyheter 20 april 2017 Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april Lördagen den 22 april arrangeras i 500 städer över hela

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 I nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen får du löpande information om satsningen som flera samhällsaktörer står bakom för att stärka förmågan att samverka

Läs mer

Programplan

Programplan samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Programplan 2015-2017 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum (UMF) Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund Umeå marina forskningscentrum (UMF) inrättades 1989 vid Umeå universitet,

Läs mer

Angående inbjudan att lämna underlag till regeringens forskningspolitik

Angående inbjudan att lämna underlag till regeringens forskningspolitik Ert datum Er beteckning U2015/1662/UH Vår referens David Bendz Regeringskansliet Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Angående inbjudan att lämna underlag till regeringens forskningspolitik

Läs mer

kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare

kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare Protokoll 1 (7) Tid och plats kl. 13.00-14.00, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare P-O

Läs mer

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola Projektledare: Mats Oldenburg (LTU) Projektkoordinator: Eva-Lis Odenberger (LTU/IUC i Olofström) Koordinator kursutveckling: Dan

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Anteckningar. Från möte med beredningen för hållbar utveckling. 25 juni 2013

Anteckningar. Från möte med beredningen för hållbar utveckling. 25 juni 2013 Anteckningar Från möte med beredningen för hållbar utveckling 25 juni 2013 Anteckningar Sammanträde: Beredningen för hållbar utveckling Tid: Tisdag 25 juni 2013, kl 11.00 15.30 Plats: Sessionssalen, Residenset,

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Internationella Värmland: Vad växlar vi upp?

Internationella Värmland: Vad växlar vi upp? Internationella Värmland: Vad växlar vi upp? Strategiska partnerskap Internationella projekt Programfokus Gränsöverskridande samarbete (Programnivå) Transnationellt samarbete (Program- och projektnivå)

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsplan 2013 för Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV

Miljö- och hållbarhetsplan 2013 för Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV Miljö- och hållbarhetsplan 2013 för Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV Dnr: Version: Senaste ändring: 2012-11-26 Utfärdare: Ulf Andersson, Eva Paulson Datum: Godkänd av: Katarina Gårdfeldt Datum:

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

FAS mål, verksamhet och långsiktiga satsningar på äldreforskning

FAS mål, verksamhet och långsiktiga satsningar på äldreforskning FAS mål, verksamhet och långsiktiga satsningar på äldreforskning Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020 Avslutande konferens för temaåret 2012 EU kommissionen,stockholm, 2012-11-29 Kenneth Abrahamsson

Läs mer