Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2012-07-01 2013-06-30"

Transkript

1 Göteborgs universitet Chalmers (11) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades sommaren 2011 genom rektorsbeslut vid Göteborgs universitet ( , dnr V 2011/30) och Chalmers ( , , diarienr C2011/182). GU:s beslut förtydligades sedan avseende finansieringsperiod genom ytterligare beslut av förvaltningschefen ( , dnr V 2011/30). Genom rektorsbesluten inrättades centrumbildningen för perioden till och tillsattes en föreståndare och en styrgrupp. Till föreståndare utsågs Docent Michael Landzelius, och till styrgrupp utsågs Professor Sven-Åke Lindgren (Sociologi, GU, gruppens ordförande), Docent Ilona Heldal (Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers), Professor Erland Jonsson (Data- och informationsteknik, Chalmers och GU), Programdirektör Bo Norrhem (Lindholmen Science Park), Professor Marianne Törner (Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin, GU), samt adjungerad företrädare för värdinstitution Docent Urban Nuldén (Tillämpad informationsteknologi, Chalmers och GU). Styrgruppen tillsattes för hela perioden fram t o m juni 2014; föreståndare Michael Landzelius årsvis. INLEDNING Följande rapport sammanfattar det andra årets verksamhet vid Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (), dvs perioden till För enkel jämförbarhet mellan plan och resultat är rapporten ordnad under samma fyra rubriker som anges i centrumbildningens verksamhetsplan: 1) Möten för kommunikation; 2) Forskning i samverkan; 3) Prioriterad tematisk forskning; 4) Utbildning i samverkan. Rapporten repeterar mål från planen och redovisar verksamheten motsvarande de konkreta insatser, indikatorer, osv, som i planen anges för att kunna mäta och se i vilken grad angivna mål uppnåtts. Under rapportperioden lämnade Ilona Heldal styrgruppen p g a ny anställning. Erland Jonsson undersökte därpå möjligheten att ersätta Heldal med annan representant för Chalmers, men svårigheter att få besked från en i första hand tilltänkt person medförde att någon ny styrgruppsmedlem inte kom att föreslås under perioden. 1. MÖTEN FÖR KOMMUNIKATION Övergripande verksamhetsmål ska öka kunskapen om GU:s och Chalmers forskning inom området urban trygghet, samhällssäkerhet och krisberedskap, såväl internt som externt, såväl nationellt som internationellt. ska fungera som en mötesplats för en mångfald aktörer inom området urban trygghet och samhällssäkerhet. Mål för Fortlöpande seminarieserie Möten med lokala, regionala och nationella myndigheter och forskningsfinansiärer

2 Göteborgs universitet Chalmers (11) Utveckla former för och genomföra centrumbaserade workshops med externa intressenter Extern marknadsföring av Konferenser i -regi Kommunikation mot studenter Genomförda insatser 1.1. Seminarieserie Under sensommaren 2012 planerades centrumbildningens årliga seminarieserie. Under rubriken Svarta svanar sex seminarier om osäkerhet, oförutsägbarhet och sårbarhet startade serien i september 2012 och sammanlagt sex seminarier hölls under rapportperioden: : Om att leva med svarta och vita svanar: Den urbana terrorns materialiteter och mentaliteter, Universitetslektor Mats Fridlund, Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, GU, samt Center for Advanced Security Theory, Köpenhamns universitet : En praktisk guide till hur man kan skjuta ner svarta svanar med extremvärdesteori, Prof. Holger Rootzén, Matematiska vetenskaper, Chalmers och GU : Force majeure och friskrivningsklausuler svarta svanar som juridisk-ekonomisk externalitet, Professor Lars-Göran Malmberg, Juridik, GU : Under radarn? När det otänkbara plötsligt framträder i gestalt av unga missdådare, Prof. Sven-Åke Lindgren, Sociologi och arbetsvetenskap, GU : Black Swans and the Politics of Security: unknown unknowns and the promise of safety, Prof. Maria Stern, Globala studier, GU : Långsiktig hållbarhet? Bortom planetary boundaries tipping points som svarta svanar i planetära miljö- och resurssystem, Prof. Sverker Molander, Energi och miljö, Chalmers Seminarierna hölls med en frekvens om ett seminarium var sjätte vecka, med ett planerat sjunde seminarium inställt. Närvaron uppgick till 12, 8, 3, 18, 12, respektive 10 personer med ett snitt på 10,5 deltagare förutom föredragande Kontakter med lokala, regionala och nationella myndigheter och forskningsfinansiärer Föreståndaren och styrgruppen bjöd under våren 2013 in Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) forskningsenhet för att diskutera samverkansfrågor. Ett möte genomfördes den 4 mars med Per Sundström, chef, och forskningssamordnare Svante Ödman, Enheten för inriktning av forskning. Från deltog styrgruppen samt efter särskild förfrågan från Per Sundström ett antal forskare som presenterade pågående och möjliga projekt. Under föregående rapportperiod utsågs av MSB Bozena Werbart vid Enheten för strategisk analys som lämplig person att representera MSB i ett tilltänkt Advisory Board för. Denna kontakt utvecklades under rapportperioden genom deltagande av föreståndaren i möten 27/9 och 18/3 på MSB kring det MSB-projekt Framtidens storstäder som Werbart är ansvarig projektledare för, samt genom ett av arrangerat möte den 16/1 mellan detta MSBprojekt, och Mistra Urban Futures. På den nationella nivån kontaktade föreståndaren VINNOVA angående en EU COST-aktion (Cooperation in Science and Technology): Action TU1203 Crime Prevention through Urban Design and Planning. Efter nominering av VINNOVA utsågs föreståndaren i juni 2013 till en av två svenska medlemmar i aktionens Management Committee fram till december 2016.

3 Göteborgs universitet Chalmers (11) Föreståndaren blev under våren 2013 kontaktad av Robert Ekman, MSB, ansvarig för organiseringen av den 10:e Nationella Skadekonferensen (Göteborg, Svenska Mässan, oktober 2013). Föreståndaren deltog i planeringsmöte samt hade fortsatt kontakt med Ekman. Samverkan med Länsstyrelsen fortsatte under rapportperioden genom möten 26/9 och 26/ kring ett Saab- projekt vid Security Arena, samt genom säkerhetsdirektör Lisa Nordahls keynote-anförande vid :s interna forskarkonferens den 23/ Fortsatt samverkan med Räddningstjänsten Storgöteborg förbereddes genom att Förbundsdirektör Lars Klevensparr tillfrågades och deltog med keynote-anförande vid samma konferens. Fortsatt samverkan med Göteborgs stad kring kommunens trygghets- och brottsförebyggande arbete exemplifieras av att Sven-Johan Dahlstrand, Chef enheten för social utveckling, Social resursförvaltning, även han deltog med keynote-anförande vid :s årskonferens Centrumbaserade workshops med externa intressenter Länsstyrelsen Västra Götaland, Enheten för skydd och säkerhet, Matilda Johansson (Projektledare Sociala risker), kontaktade med förfrågan om att genomföra kvalitetsbedömning av en vägledande modell för analys av sociala risker i Risk- och sårberhetsanalyser. Sven-Åke Lindgren (prof. Sociologi och arbetsvetenskap) åtog sig sammankallande roll och knöt följande till denna granskningsgrupp: FD Torbjörn Forkby och FD Torun Österberg, Socialt arbete, GU; FD Ingrid Henning Loeb, Pedagogik och specialpedagogik, GU; Prof. Gunnel Hensing, Socialmedicin, GU; FD Gabriella Sandstig, Journalistik, media och kommunikation, GU. Gruppen genomförde individuell granskning av och workshops kring modellen. Se också 2.3. nedan, för mer om samverkan genom workshops Extern marknadsföring En presskonferens hölls i maj (efter inbjudan via GU:s centrala pressekreterare) vid offentliggörandet av rapporten Brottsutvecklingen i Västra Götaland och Göteborg /12 av Sven-Åke Lindgren (professor, Sociologi och arbetsvetenskap). Se också 3.7. Under våren 2013 diskuteras med Meltwater hur skulle kunna utveckla webbplatsen med hjälp av företagets omvärldsbevakningstjänster. Ett avtal för ett år slöts i maj 2013 för att pröva en newsfeed -funktion på :s hemsida Marknadsföringen av var i övrigt knuten till kontakter med externa parter för att bygga samverkan, samt till centrumbildningens seminarieserie, i syfte att bygga intresse för centrumbildningen utifrån dess faktiska verksamhet och därmed sprida information och attrahera fler genom samverkande och intresserade parter Se nedan: Konferenser i -regi Se nedan: Kommunikation mot studenter Av skäl som beskrivs under: 4. Utbilding i samverkan, har kommunikation mot studenter inte varit aktuellt. Noteras kan dock att ett mindre antal studenter på olika utbildnings-nivåer sökt sig till enskilda seminarier efter information från forskare på centrumbildningens sändlista.

4 Göteborgs universitet Chalmers (11) 2. FORSKNING I SAMVERKAN Övergripande verksamhetsmål ska etablera former som gör centrumbildningen till en plats för integrerad kunskapsutveckling genom Triple och Quadruple Helix-samverkan mellan lärosätena och mellan dessa och andra aktörer inom området urban trygghet och samhällssäkerhet. Mål för Utreda och fatta beslut om responsgrupp för analys av kritiska händelser Utreda och fatta beslut om samverkansgrupp i Triple Helix format Förstärka intern samverkan mellan forskare genom projektanknutna workshops Förstärka extern samverkan genom samorganiserade workshops Fortsätta forskningssamverkan med privat sektor genom bl a Security Arena Erhålla forskningsmedel för minst två större fleråriga direkt -anknutna projekt eller program Externt orienterad forskningskonferens Genomförda insatser 2.1. Responsgrupp för analys av kritiska händelser Styrgruppen avsatte vid möte medel för att utreda och projektera en sådan grupp. De två styrgruppsmedlemmar och den anknutna forskare som utsågs att utreda detta har under rapportperioden haft möten med medarbetare vid SVT:s Uppdrag granskning för att diskutera dels frågan om akademiska respektive journalistiska sätt att närma sig aktuella kritiska händelser, dels eventuella former för samverkan. Under rapportperioden har inget färdigt förslag till responsgrupp utvecklats av dem som utreder frågan Samverkansgrupp i Triple Helix format Tanken bakom en sådan grupp var att genom den tydliggöra och ge struktur åt pågående och bidra till att vidareutveckla samverkan. Medel avsattes vid styrgruppsmöte den 11/9, men styrgruppen har under rapportperioden i olika diskussioner som berört svårigheterna med att etablera och få kontinuitet i samverkan av olika slag konstaterat att centrumbildningen redan är knuten till flera samverkansgrupper genom såväl föreståndaren som styrgruppsmedlemmar. Fortsatt arbete för mer samverkan bör ske genom dessa och någon ytterligare grupp för samverkan bör bara komma ifråga om någon konkret aktivitet kräver att sådan grupp etableras Intern och extern samverkan genom workshops Avseende samverkan inom och mellan lärosätena kan noteras att föreståndaren under rapportperioden 1) genomfört möte med Naturvetenskaplig fakultet vid GU (dåvarande dekan David Turner, prodekan Ola Wetterberg, docent Sofia Thorsson, forskningshandläggare Gabriella Olshammar); 2) haft fortsatt kontinuerlig kontakt med andra centrumbildningar genom av GU:s Forsknings- och innovationsservice organiserade föreståndarmöten för samtliga GU:s centrumbildningar (samt Mistra Urban Futures vid Chalmers); 3) haft särskilda möten med föreståndarna för de GU-centrumbildningar som har en uttalad inriktning mot omgivande samhälle; samt 4) lyckats vidga samverkan med Chalmers mot särskilt Styrkeområde Samhällsbyggnad (se 3.2. nedan).

5 Göteborgs universitet Chalmers (11) Vad gäller direkt forskaranknuten samverkan av workshopkaraktär har denna berört såväl interna som externa parter kring såväl helt nya forskningsinitiativ som den fortsatta utvecklingen av pågående projekt och av tidigare föreslagna projekt. Det har främst rört: tre pågående Security Arena-finansierade projekt om beslutsstöd, sociala medier, samt informationsdelningsbehov mellan krishanteringsaktörer (se nästa rubrik: 2.4.). en etablerad grupp för fortsatt utveckling av ansökan säkerhetsmetrik (GU, Chalmers, Saab) en ny grupp för en ansökan om säkra livsmedel (GU, Chalmers, SIK [Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB]). Resulterande ansökan utvecklades sedan bl a genom Centrum för konsumtionsvetenskap. en utökning av en Chalmersgruppering kring smarta elnät (Chalmers, GU, ABB) en ny konstellation kring utveckling och implikationer av nya former för realtidsstudier av flöden i sociala medier (Chalmers, GU) en ny konstellation för projekt om säkerhetsproblematik kring integrering av klockor/ teknisk tidmätning i samhällskritiska infrastrukturer (GU, Chalmers, SP, PTS, Netnod) 2.4. Forskningssamverkan med privat sektor genom Security Arena samverkar med Security Arena vid Lindholmen Science Park (LSP). Security Arena finansieras av MSB och syftar till innovativa Triple Helix-projekt mellan GU och Chalmers tillsammans med näringslivsparterna Ericsson, AB Volvo och Saab AB. Alla fem är konstituerande parter i Security Arena. Chalmers är dessutom en av LSP:s konstituerande parter, medan GU har ett samarbetsavtal med LSP. Vid LSP finns också andra arenor för samverkan. har kontakt med SAFER (Vehicle and Traffic Safety Center at Chalmers), TUCAP (Teknikutvecklingscentrum för ambulans- och prehospital vård), och genom LSP också med CISB (Centro de Pesquisa e Inovação Sueco- Brasileiro), i Sao Paolo, för svensk-brasiliansk samverkan. GU och Chalmers har också en representant vardera i Security Arenas styrgrupp och projektledningsgrupp. GU:s representant i arenans styrgrupp är ordföranden för :s styrgrupp (Sven-Åke Lindgren), medan GU:s representant i arenans projektledningsgrupp är :s föreståndare (Micahel Landzelius). Chalmers företräds i styrgruppen av en av lärosätets vicerektorer (Johan Carlsten), och i projektledningsgruppen av en av medlemmarna i :s styrgrupp (Erland Jonsson). Under året kontaktade Saab föreståndaren angående en möjlig brasiliansk CISB-finansierad postdoc (se ovan). För ansökan krävdes förankring av projektförslag vid svensk institution, och föreståndaren förankrade förslaget vid två institutioner på Chalmers samt i relation till Security Arena-projektet Beslutsstöd för samhällets kritiska flöden som drivs av Saab, Chalmers och GU. Genom denna förankring accepterades ansökan. Besked följer hösten Under rapportperioden har -anknutna forskare samverkat med Ericsson och Saab i de Security Arena-finansierade projekten Sociala medier och kriskommunikation vad är möjligt om fem år? (Ericsson); Towards a Federated Information Model for Public Safety (Ericsson); och Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden (Saab) Erhålla forskningsmedel Följande projekt har erhållit medel genom -medverkan:

6 Göteborgs universitet Chalmers (11) 2012: Security Metrics for Integrated Risk and Vulnerability Assessments Extern projektsamverkan med Saab AB och Länsstyrelsen. Forskare: Prof. Sven-Åke Lindgren, Sociologi och arbetsvetenskap, GU; FD Gabriella Sandstig, Journalistik, media och kommunikation, GU; Prof. Erland Jonsson, Data- och informationsteknik, Chalmers och GU; Prof. Sverker Molander, Energi och miljö, Chalmers. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park förstudie genomförd av Gabriella Sandstig, JMG, GU (huvudansvarig) och Sara Magnusson, Energi och miljö, Chalmers. GU: 100 kkr Chalmers: 100 kkr : Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden. Extern projektsamverkan med Saab AB. Forskare: Docent Ingemar Bohlin, Sociologi och arbetsvetenskap, GU; FD Ulrika Palme, Chalmers. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park. GU: 496 kkr (baserat på 550 kkr 2012, 442 kkr 2013). Chalmers: 128 kkr (baserat på 255 kkr, 2013) : Sociala medier och kriskommunikation vad är möjligt om fem år? Extern projektsamverkan med Ericsson. Forskare: Docent Marina Ghersetti, och Docent Oscar Westlund, Journalistik, media och kommunikation, GU; Docent Mikael Baaz, Juridik, GU; FD Ove Jobring, och FD Martin Letell, Sociologi och arbetsvetenskap, GU. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park. GU: kkr (baserat på 600 kkr, 2012, kkr, 2013) 2013: Towards a Federated Information Model for Public Safety Extern projektsamverkan med Ericsson. Forskare: Docent Michael Landzelius,. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park. GU: 85 kkr (genomfört inom här rapporterad period) 2013: Planering för samverkan med MSB:s projekt Ledning och samverkan Extern projektsamverkan med MSB, Saab, Ericsson Forskare: Docent Michael Landzelius,. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park. Chalmers: 92 kkr (genomfört inom här rapporterad period) Projekt med sedan tidigare beviljade medel: 2012, maj: Informationssäkerhetens utmaningar i sociotekniskt alltmer komplexa mobila organisationer Forskare: PI, FD Anders Pousette, Sahlgrenska Akademin och Psykologi, GU; FD Joakim Berndtsson, och FD Peter Johansson, Globala studier, GU; FD Jonas Landgren, Tillämpad IT, Chalmers och GU; FD Tomas Olovsson, Data- och informationsteknik, Chalmers och GU; FD Maria Skyvell Nilsson, Vårdvetenskap, Högskolan Väst; Professor Marianne Törner, Sahlgrenska Akademin, GU. Finansiering: MSB GU: kkr (baserat på kkr för perioden ).

7 Göteborgs universitet Chalmers (11) Sistnämnda projekt är del av ett större forskningsprogram om Informationssäkerhet och organisationskultur finansierat av MSB och kallat Security Culture and Information Technology SECURIT. Medverkande parter i detta större program är förutom Chalmers och GU, FOI Totalförsvarets forskningsinstitut), KaU, KTH, LiU, samt Örebro universitet. Sett på årsbasis genererade under verksamhetperioden kkr, varav merparten till institutioner vid GU. Resultatet är identiskt med föregående års. lyckades inte med det uppsatta målet att under perioden erhålla forskningsmedel för minst två större fleråriga projekt eller program. Finansiering på årsbasis: kkr. Under rapportperioden sökt projekt vilket ej erhöll finansiering: 2012, sept.: Innovativt ledarskap och samarbete kring kaskader av hotfulla händelser Forskare: Professor Sven Hemlin, GRI, GU; Docent Thomas Jordan, Sociologi och arbetsvetenskap, GU; Professor Ilona Heldal, och FD Christina Mauléon, Högskolan i Skövde; samt en doktorand vid vardera lärosäte. För fyra år söktes kkr i MSB:s tematiska utlysning Ledning och samverkan. Utfall: Avslag december Konferenser i -regi Verksamhetsplanen anger som mål genomförandet av externt orienterad forskningskonferens. Styrgruppen avsatte vid möte under rapportperiodens början medel för dels konferens- och mötesaktiviteter inom (främst för den årliga interna heldagskonferensen), dels för stödfinansiering av forskares resor och utgifter i samband med externa konferenser. Att utöver dessa aktiviteter genomföra en externt orienterad forskningskonferens med inbjudningar till sessioner, screening av föreslagna papers, osv, har inte varit möjligt p g a föreståndarens arbetsvolym och anknutna forskares åtaganden inom ramen för deras institutionstjänstgöring. Under året genomfördes en intern heldags forskarkonferens med presentationer av forskare och av gäster från Länsstyrelsen, Räddningstjänsten, Göteborgs stad, och ABB Corporate Research. Konferensen ägde rum på Riverton Hotel i Göteborg : 08:30 Morgonfika 08:50 09:00 Program 08:50 09:00 Dagens program, Sven-Åke Lindgren, ordf styrgrupp 09:00 10:00 Inbjudna gäster, session 1: 09:00 Lisa Nordahl, Säkerhetsdirektör, Länsstyrelsen Västra Götaland Samhällsskydd i Västra Götaland länsstyrelsens uppgifter, ansvar och syn på regional samverkan för kunskapsförsörjning 09:30 Lars Klevensparr, Förbundsdirektör, Räddningstjänsten Storgöteborg Från farligt gods till social oro urban krishantering och samverkansbehov ur Räddningstjänstens perspektiv 10:00 10:20 Bensträckarmingel 10:20 11:20 Inbjudna gäster, session 2: 10:20 Sven-Johan Dahlstrand, Chef enheten för social utveckling, Social resursförvaltning, Göteborg Uppdrag, omfång, och forskningsanknytning ny organisation för trygghetsoch brottsförebyggande arbete i Göteborgs stad

8 Göteborgs universitet Chalmers (11) 10:50 Judith Rossebo, Principal Scientist, ABB Corporate Research, Oslo Integrering av det aktive huset i smartgrid og hvilke IKT sikkerhets og personverns hensyn det innebærer 11:20 12:00 Paneldiskussion med inbjudna gäster 12:00 13:00 Lunch 13:00 14:00 Parallella sessioner med forskare 1 13:00 13:30 Pågående projekt: Ny samverkansmöjlighet: Forskarsamverkan i läns- MOD: Kriskommunikation, styrelsens metodutveckling för hållbar demokrati och sociala risk- och sårbarhets- opinionslaboratoriet LORe analyser Bengt Johansson, Sven-Åke Lindgren Peter Esaiasson 13:30 14:00 Pågående projekt: Pågående projekt: Sociala medier och kris- Informationssäkerhetens utmaningar kommunikation vad är i sociotekniskt alltmer komplexa möjligt om fem år mobila organisationer (SECURIT) Marina Ghersetti, Mikael Baaz Anders Pousette, Joakim Berndtsson, Ove Jobring, Martin Letell, Peter Johansson, Jonas Landgren, Oscar Westlund, Torbjörn Tomas Olovsson, Maria Skyvell Andreasson Nilsson, Marianne Törner 14:00 14:10 Bensträckarmingel 14:10 15:10 Parallella sessioner med forskare 2 14:10 14:40 Ny samverkansidé: Ny samverkansidé: Smart Grids, Smart Commerce, Securing time Sociotechnical Smart Consumers and Smart Construction, Governance and Enemies Vulnerability of Time (SECTIME) Marina Papatriantafilou, Mats Fridlund, Christopher Magnus Almgren, Ann-Sofie Axelsson Kullenberg, Gustav Sjöblom, Marie Thynell, Håkan Nilsson, Patrik Fältström 14:40 15:10 Ny samverkansidé: Ny samverkansidé: Samhällssäkerhet och Assembling Security at the Airport risker i finanssektorn Interrogating Security Practices at Sven Hemlin, Magnus Jansson Arlanda and Kastrup Maria Stern, Mark Elam 15:10 15:30 Eftermiddagsfika med hemlagad kakbuffé 15:30 16:20 Diskussion med forskarpanel från sessioner 16:20 16:30 Avslutningsord, Sven-Åke Lindgren 17:00 ca 19:30 Middag, Hotel Riverton I konferensen deltog sammanlagt 35 personer, varav 26 forskare inom -nätverket, representerande 16 olika institutioner/miljöer inom Chalmers och GU Annan forskningssamverkan 2012, aug: Lindholmen Science Park (Project Manager Bosse Norrhem) och (föreståndaren) besökte i augusti 2012 CIENS Forskningscenter for miljø og samfunn i Oslo. CIENS är ett samverkanscentrum mellan åtta (fristående) forskningsinstitut (ca 500 anställda)

9 Göteborgs universitet Chalmers (11) och Oslo universitet. CIENS samverkar tvärvetenskapligt och inbegriper bl a trafikforskning, klimatforskning och urban- och regional forskning av potentiellt intresse för både LSP och. Kontakt togs senare inför en utlysning, men villkoren stämde ej. Utfall: Under rapportperioden utvecklades ingen konkret samverkan. 2012, nov: EU-ansökan för Coordination and Support Action: EVOLVSEC: The Evolving Concept of Security: Mapping the Dynamics of Security in Europe. Konsortium med 12 parter (koordinator: University of Leeds). Svensk huvudpart Sociologi och arbetsvetenskap, GU, genom Docent Cecilia Hansen-Löfstrand. medverkande som miljö. Utfall: Avslag mars , maj, sept: Staffan Edén, vicerektor för forskning, GU, bjöd i maj in föreståndaren (som en av ett tiotal forskningsföreträdare och centrumledare) för ett möte med Stenastiftelsens nye verkställande ledamot Carl-Eric Hagentoft (tillika professor vid Bygg- och miljöteknik, Chalmers). väckte positivt intresse. Utfall: Stiftelsens donationsråd beslutade att inte gå vidare med :s område. 3. PRIORITERAD TEMATISK FORSKNING Övergripande verksamhetsmål ska sammanföra naturvetenskapliga, teknologiska, samhälls- och humanvetenskapliga ansatser i forskning om risk, kris, säkerhet och trygghet. ska tillsammans med externa parter utveckla verkningsfull kunskap och expertis som svarar mot samhälleliga behov av robusthet och förmåga till resiliens inom området urban trygghet, samhällssäkerhet och krisberedskap. identifierade i ansökan om inrättande fyra prioriterade forskningsområden för den aktuella treårsperioden: Comparative Assessments of Security and Safety Governance Improving Organizational Capacities for Security and Safety Modeling Security Metrics for Socio-Technical Integration Enhancing ICT Security and Privacy in Distributed Systems Mål för Förstärka intern samverkan: möten med samtliga prefekter vid institutioner med medverkande forskare Förstärka intern samverkan forskare emellan inom alla fyra prioriterade områden Förstärka forskargruppers externa samverkan inom alla fyra prioriterade områden Engagera gästprofessor i samverkansprocesser genom kurser, seminarier, mm. Fortsätta forskningssamverkan med privat sektor genom bl a Security Arena Erhålla forskningsmedel för minst två större fleråriga direkt -anknutna projekt eller program med syfte att etablera och utveckla :s prioriterade områden Genomförda insatser 3.1. Möten med samtliga prefekter Har ej genomförts. Föreståndarens sändlista omfattar ett hundratal forskare (som meddelat intresse att samverka över institutions- och lärosätesgränser genom ) vid ett femtontal

10 Göteborgs universitet Chalmers (11) institutioner. Svårigheterna med att få igång (identifiera finansiering för och etablera projektgrupper kring gemensam idé) faktiska samverkansprojekt har gjort att prefektmöten har förskjutits till bakgrunden. I jämförelse med andra uppgifter bedömde föreståndaren det inte som avgörande att med prefekter allmänt diskutera former för forskares medverkan i hypotetiska framtida -genererade projekt Förstärka forskares/forskargruppers interna och externa samverkan Se 2.3., 2.5., 2.6., 2.7. ovan. Centrumbildningens uttalade syfte är samverkansprojekt med anknytning till externa parter, och aktiviteter i syfte att förstärka samverkan har därför skett på sådant sätt att de samtidigt berört intern och extern samverkan. Utöver vad som framgår i avsnitt 2., har föreståndaren under rapportperioden också haft kontakter med forskare per epost, telefon, och t ex individuella lunchmöten, för att förbereda samverkan internt och externt. Föreståndarens kontakter med Chalmers Professional Education fortsatte under rapportperioden i relation till utbildningsområdet Samhällsbyggnad. Härigenom knöts också kontakter med Johanneberg Science Park och öppnades för föreståndarens medverkan i möten kring ansökan till VINNOVA om Göteborgs nya innovationsplattform för hållbar stadsutveckling Från test och demonstration till storskalig implementering av innovativa lösningar. I den slutgiltiga ansökan till VINNOVA (april 2013, beviljad augusti 2013 efter utgången av här redovisad rapportperiod) finns med som stödjande och verkande part. Utfall: Medverkan i detta arbete har vidgat :s samverkansytor utanför det område som omfattas av parter inom Security Arena vid Lindholmen Science Park mot särskilt Chalmers Styrkeområde Samhällsbyggnad och samhällsbyggnadsindustrin Engagera gästprofessor Under perioden till besökte Lech Janczewski med stöd från GU och Chalmers som gästprofessor. Jaczewski är M.Eng., M.A.Sc., D.Eng., ITCP, FNZCS och Associate Professor vid the University of Auckland, New Zealand, Department of Information Systems and Operations Management. Hans huvudsakliga verksamhet under vistelsen i Göteborg var knuten till Data- och informationsvetenskap, Chalmers och GU, samt i viss mån till Tillämpad IT, Chalmers och GU Forskningssamverkan med privat sektor genom Security Arena Se 2.4. ovan Erhålla forskningsmedel Med avseende på prioriterad tematisk forskning faller alla pågående projekt (se 2.5.) inom ramen för de fyra områdena (se ovan) Publicering Under rapportperioden har rapporten Brottsutvecklingen i Västra Götaland och Göteborg /12 av Sven-Åke Lindgren (professor, Sociologi och arbetsvetenskap) publicerats. Se också 1.4. ovan. Under rapportperioden publicerades också rapporten Säkerhetsmetrik för integrerad risk- och sårbarhetsanalys en förstudie av Gabriella Sandstig (FD, Journalistik, media och kommunikation, GU) och Sara Magnusson (Energi och miljö, Chalmers). Se också 2.5. ovan.

11 Göteborgs universitet Chalmers (11) 4. UTBILDNING I SAMVERKAN Övergripande verksamhetsmål bör utveckla utbildningsverksamhet på fyra områden: avancerad nivå (dvs utbildning för magister- och masterexamina), utbildning på forskarnivå, fortbildning och annan uppdragsutbildning. Mål för Tillsättande av utvecklingsgrupp för prioriterad utbildningsverksamhet. Undersökning av praktiska och administrativa förutsättningar samt för- och nackdelar med att bedriva -utbildningar främst i form av kvalificerad distansutbildning och e-learning. Utveckling av utbildningsverksamhet på avancerad nivå på grundval av ovan. Eventuell komplettering av tidigare inventering av vid institutioner redan existerande kurser och kursdelar användbara i sådan utbildningsverksamhet. Samråd med externa parter. Genomförda insatser 4.1. Tillsättande av utvecklingsgrupp Styrgruppen tillsatte Sven-Åke Lindgren som ansvarig och beslutade avsätta särskilda medel för en sekreterare/utredare. Gruppens sammansättning blev: ovan nämnda samt Karin Berg (sekreterare, Sociologi och arbetsvetenskap, GU), Roger Johansson, data- och informationsteknik, Chalmers och GU; Mattias von Feilitzen (Tillämpad IT, Chalmers och GU, PIL-enheten, GU), samt Anders Persson (Individ och samhälle, Högskolan Väst). Initialt möte med Chalmers Professional Education genomfördes. Gruppen studerade former för fallbaserad pedagogik och utveckling av kurs som distansutbildning med användning av IKT. Gruppen utvecklade förslag till lärosätesgemensam kurs om 15 högskolepoäng i IT-säkerhet och ITbrottslighet Utveckling av utbildningsverksamhet I juni 2013 tillställdes rektorerna en ansökan om medel för att starta dito lärosätesgemensam kurs i ( , genom Sven-Åke Lindgren). Strax efter verksamhetperiodens slut fick ansökan avslag från båda lärosätena (GU Dnr V 2013/334, Chalmers Dnr C ) Annan utbildningsverksamhet Wilhelm Verendel, forskarstuderande vid Energi och miljö, Chalmers, kontaktade föreståndaren för stöd till en FU-kurs: Network Analysis and Social Networks, med både lärar- och studentmedverkan från såväl Chalmers som GU. Styrgruppen beslutade att ekonomiskt stöd kunde ges och föreståndaren förmedlade kontakter till flera lämpliga externa lärare/gäster inom rättsväsendet.

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-03-31

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-03-31 Göteborgs universitet Chalmers 2014-03-31 1(12) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-03-31 BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2011 2012

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2011 2012 Göteborgs universitet Chalmers 2013-04-15 1(8) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2011 2012 INLEDNING Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades sommaren

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 Göteborgs universitet Chalmers 2014-03-31 1(13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 INLEDNING Syftet med denna utvärdering är att

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Utvärdering av Security Arena

Utvärdering av Security Arena 2009-12-13 Utvärdering av Security Arena Annelie Helmersdotter Eriksson Tommy Jansson Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Executive

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003 Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier Arbetsnotat 29 Mars 2003 Innehåll Verksamhetsberättelse 2002 3 Integrering i forskningsorganisationen 4 Verksamhetsplan 5 Programområdet:

Läs mer

Halvtidsutvärdering av projekten

Halvtidsutvärdering av projekten VINNOVA Rapport VR 2010:14 Halvtidsutvärdering av projekten inom VINNPRO-programmet VINNPRO - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar Anders Hedin,

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 LINKÖPINGS UNIVERSITET Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 Linköpings universitet 1 Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016-2017 fastställd av universitetsstyrelsen

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

!"#$%&''(%$)) *+,+$&")-(.'/$/01)+)"2%&%#$3+"40+0,)(56)1-("&) 7889):)78;;) Dnr LnU 2010/2354. Dnr KK 2005/0321

!#$%&''(%$)) *+,+$&)-(.'/$/01)+)2%&%#$3+40+0,)(56)1-(&) 7889):)78;;) Dnr LnU 2010/2354. Dnr KK 2005/0321 Dnr LnU 2010/2354 Dnr KK 2005/0321!"#$%&''(%$)) *+,+$&")-(.'/$/01)+)"2%&%#$3+"40+0,)(56)1-("&) 7889):)78;;)!""#$%&%'()")#&)**%+#,-++./+-0)'$-")")"1#2*)3-+4)#5)3+-$3%#674$38*%#89:## ;;%&.$&,&04/$)&=)1"#$%&''(%$/0)

Läs mer

Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor

Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor ett led i en process mot ökad kvalitet Rapport från UniLink 2009:8 Redaktör Birgitta Stymne UniLink utvecklar och förnyar samverkan mellan

Läs mer

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2008

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2008 Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling Årsredovisning 2008 Innehåll Inledning 5 Resultatredovisning 7 Forskningsstöd 11 Forskningsinformation 25 Strategi och analys 33 Organisation

Läs mer

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL)

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) Högskolan

Läs mer

Omslag. Överst till höger: Studenter vid Göteborgs universitet i vårsolen i stadsdelen Haga.

Omslag. Överst till höger: Studenter vid Göteborgs universitet i vårsolen i stadsdelen Haga. 2014 ÅRSREDOVISNING Omslag Överst till vänster: Göteborgs universitet medverkade som stolt samarbetspartner i West Pride i Göteborg 28 maj 1 juni. Den 1 juni deltog universitetet i regnbågsparaden och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan i Borås Årsredovisning 2013 Inledning Högskolan i Borås Medarbetare Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Gerd Brandell Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University Research Report in Mathematics Education,

Läs mer

Framtidens forskningsledare

Framtidens forskningsledare STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING Framtidens forskningsledare Bakgrund, genomförande och utvärdering av ledarskapsutvecklingsprogrammet 2001 2006 Individual Grant for the Advancement of Research Leaders

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015

Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015 Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015 Innehållsförteckning 1 Delmål i förhållande till Samhällskontraktets övergripande mål... 2 2 Verksamhet och aktiviteter (för att understödja målen)...

Läs mer

Referat från årssammanträdet. IMIT:s stipendiater 2005. YCC ingen kvinnobil. Att styra sin portfölj av projekt

Referat från årssammanträdet. IMIT:s stipendiater 2005. YCC ingen kvinnobil. Att styra sin portfölj av projekt Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology Referat från årssammanträdet sid 3 IMIT:s stipendiater 2005 sid 4 YCC ingen kvinnobil sid 6 Att styra sin

Läs mer

Lägesrapport Arbetslivsanknytning initieringsfas

Lägesrapport Arbetslivsanknytning initieringsfas Projektplan - Arbetslivsanknytning Upprättad av: Version: Kristina Rådberg, UK-samverkan 1.1 Dokumentansvarig: Datum Kristina Albertsson, Universitetsledningens kansli 2011-09-08 Lägesrapport Arbetslivsanknytning

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1 2011 ÅRSBERÄTTELSE CHALM 2011 INNEHÅLL 4 Rektor om året 2011 6 Studentkårens syn 7 Kvalitetsarbete 8 STYRKOR OCH DRIVKRAFTER 10 Utmaningar ger incitament 14 Med hållbar utveckling som drivkraft 16 Nyttiggörande

Läs mer

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys ett verktyg för bättre samverkan

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys ett verktyg för bättre samverkan Omvärldsbevakning och omvärldsanalys ett verktyg för bättre samverkan UniLink-rapport 2009:3 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Vad betyder omvärldsbevakning och omvärldsanalys för arbetet med samverkan?...

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 HÖGSKOLAN I BORÅS Inst biblioteks- och informationsvetenskap/ 2011-03-18 Dnr 901-09-21 Bibliotekshögskolan VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 En betydelsefull händelse under året var att Högskolan i Borås beviljades

Läs mer