Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2012-07-01 2013-06-30"

Transkript

1 Göteborgs universitet Chalmers (11) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades sommaren 2011 genom rektorsbeslut vid Göteborgs universitet ( , dnr V 2011/30) och Chalmers ( , , diarienr C2011/182). GU:s beslut förtydligades sedan avseende finansieringsperiod genom ytterligare beslut av förvaltningschefen ( , dnr V 2011/30). Genom rektorsbesluten inrättades centrumbildningen för perioden till och tillsattes en föreståndare och en styrgrupp. Till föreståndare utsågs Docent Michael Landzelius, och till styrgrupp utsågs Professor Sven-Åke Lindgren (Sociologi, GU, gruppens ordförande), Docent Ilona Heldal (Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers), Professor Erland Jonsson (Data- och informationsteknik, Chalmers och GU), Programdirektör Bo Norrhem (Lindholmen Science Park), Professor Marianne Törner (Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin, GU), samt adjungerad företrädare för värdinstitution Docent Urban Nuldén (Tillämpad informationsteknologi, Chalmers och GU). Styrgruppen tillsattes för hela perioden fram t o m juni 2014; föreståndare Michael Landzelius årsvis. INLEDNING Följande rapport sammanfattar det andra årets verksamhet vid Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (), dvs perioden till För enkel jämförbarhet mellan plan och resultat är rapporten ordnad under samma fyra rubriker som anges i centrumbildningens verksamhetsplan: 1) Möten för kommunikation; 2) Forskning i samverkan; 3) Prioriterad tematisk forskning; 4) Utbildning i samverkan. Rapporten repeterar mål från planen och redovisar verksamheten motsvarande de konkreta insatser, indikatorer, osv, som i planen anges för att kunna mäta och se i vilken grad angivna mål uppnåtts. Under rapportperioden lämnade Ilona Heldal styrgruppen p g a ny anställning. Erland Jonsson undersökte därpå möjligheten att ersätta Heldal med annan representant för Chalmers, men svårigheter att få besked från en i första hand tilltänkt person medförde att någon ny styrgruppsmedlem inte kom att föreslås under perioden. 1. MÖTEN FÖR KOMMUNIKATION Övergripande verksamhetsmål ska öka kunskapen om GU:s och Chalmers forskning inom området urban trygghet, samhällssäkerhet och krisberedskap, såväl internt som externt, såväl nationellt som internationellt. ska fungera som en mötesplats för en mångfald aktörer inom området urban trygghet och samhällssäkerhet. Mål för Fortlöpande seminarieserie Möten med lokala, regionala och nationella myndigheter och forskningsfinansiärer

2 Göteborgs universitet Chalmers (11) Utveckla former för och genomföra centrumbaserade workshops med externa intressenter Extern marknadsföring av Konferenser i -regi Kommunikation mot studenter Genomförda insatser 1.1. Seminarieserie Under sensommaren 2012 planerades centrumbildningens årliga seminarieserie. Under rubriken Svarta svanar sex seminarier om osäkerhet, oförutsägbarhet och sårbarhet startade serien i september 2012 och sammanlagt sex seminarier hölls under rapportperioden: : Om att leva med svarta och vita svanar: Den urbana terrorns materialiteter och mentaliteter, Universitetslektor Mats Fridlund, Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, GU, samt Center for Advanced Security Theory, Köpenhamns universitet : En praktisk guide till hur man kan skjuta ner svarta svanar med extremvärdesteori, Prof. Holger Rootzén, Matematiska vetenskaper, Chalmers och GU : Force majeure och friskrivningsklausuler svarta svanar som juridisk-ekonomisk externalitet, Professor Lars-Göran Malmberg, Juridik, GU : Under radarn? När det otänkbara plötsligt framträder i gestalt av unga missdådare, Prof. Sven-Åke Lindgren, Sociologi och arbetsvetenskap, GU : Black Swans and the Politics of Security: unknown unknowns and the promise of safety, Prof. Maria Stern, Globala studier, GU : Långsiktig hållbarhet? Bortom planetary boundaries tipping points som svarta svanar i planetära miljö- och resurssystem, Prof. Sverker Molander, Energi och miljö, Chalmers Seminarierna hölls med en frekvens om ett seminarium var sjätte vecka, med ett planerat sjunde seminarium inställt. Närvaron uppgick till 12, 8, 3, 18, 12, respektive 10 personer med ett snitt på 10,5 deltagare förutom föredragande Kontakter med lokala, regionala och nationella myndigheter och forskningsfinansiärer Föreståndaren och styrgruppen bjöd under våren 2013 in Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) forskningsenhet för att diskutera samverkansfrågor. Ett möte genomfördes den 4 mars med Per Sundström, chef, och forskningssamordnare Svante Ödman, Enheten för inriktning av forskning. Från deltog styrgruppen samt efter särskild förfrågan från Per Sundström ett antal forskare som presenterade pågående och möjliga projekt. Under föregående rapportperiod utsågs av MSB Bozena Werbart vid Enheten för strategisk analys som lämplig person att representera MSB i ett tilltänkt Advisory Board för. Denna kontakt utvecklades under rapportperioden genom deltagande av föreståndaren i möten 27/9 och 18/3 på MSB kring det MSB-projekt Framtidens storstäder som Werbart är ansvarig projektledare för, samt genom ett av arrangerat möte den 16/1 mellan detta MSBprojekt, och Mistra Urban Futures. På den nationella nivån kontaktade föreståndaren VINNOVA angående en EU COST-aktion (Cooperation in Science and Technology): Action TU1203 Crime Prevention through Urban Design and Planning. Efter nominering av VINNOVA utsågs föreståndaren i juni 2013 till en av två svenska medlemmar i aktionens Management Committee fram till december 2016.

3 Göteborgs universitet Chalmers (11) Föreståndaren blev under våren 2013 kontaktad av Robert Ekman, MSB, ansvarig för organiseringen av den 10:e Nationella Skadekonferensen (Göteborg, Svenska Mässan, oktober 2013). Föreståndaren deltog i planeringsmöte samt hade fortsatt kontakt med Ekman. Samverkan med Länsstyrelsen fortsatte under rapportperioden genom möten 26/9 och 26/ kring ett Saab- projekt vid Security Arena, samt genom säkerhetsdirektör Lisa Nordahls keynote-anförande vid :s interna forskarkonferens den 23/ Fortsatt samverkan med Räddningstjänsten Storgöteborg förbereddes genom att Förbundsdirektör Lars Klevensparr tillfrågades och deltog med keynote-anförande vid samma konferens. Fortsatt samverkan med Göteborgs stad kring kommunens trygghets- och brottsförebyggande arbete exemplifieras av att Sven-Johan Dahlstrand, Chef enheten för social utveckling, Social resursförvaltning, även han deltog med keynote-anförande vid :s årskonferens Centrumbaserade workshops med externa intressenter Länsstyrelsen Västra Götaland, Enheten för skydd och säkerhet, Matilda Johansson (Projektledare Sociala risker), kontaktade med förfrågan om att genomföra kvalitetsbedömning av en vägledande modell för analys av sociala risker i Risk- och sårberhetsanalyser. Sven-Åke Lindgren (prof. Sociologi och arbetsvetenskap) åtog sig sammankallande roll och knöt följande till denna granskningsgrupp: FD Torbjörn Forkby och FD Torun Österberg, Socialt arbete, GU; FD Ingrid Henning Loeb, Pedagogik och specialpedagogik, GU; Prof. Gunnel Hensing, Socialmedicin, GU; FD Gabriella Sandstig, Journalistik, media och kommunikation, GU. Gruppen genomförde individuell granskning av och workshops kring modellen. Se också 2.3. nedan, för mer om samverkan genom workshops Extern marknadsföring En presskonferens hölls i maj (efter inbjudan via GU:s centrala pressekreterare) vid offentliggörandet av rapporten Brottsutvecklingen i Västra Götaland och Göteborg /12 av Sven-Åke Lindgren (professor, Sociologi och arbetsvetenskap). Se också 3.7. Under våren 2013 diskuteras med Meltwater hur skulle kunna utveckla webbplatsen med hjälp av företagets omvärldsbevakningstjänster. Ett avtal för ett år slöts i maj 2013 för att pröva en newsfeed -funktion på :s hemsida Marknadsföringen av var i övrigt knuten till kontakter med externa parter för att bygga samverkan, samt till centrumbildningens seminarieserie, i syfte att bygga intresse för centrumbildningen utifrån dess faktiska verksamhet och därmed sprida information och attrahera fler genom samverkande och intresserade parter Se nedan: Konferenser i -regi Se nedan: Kommunikation mot studenter Av skäl som beskrivs under: 4. Utbilding i samverkan, har kommunikation mot studenter inte varit aktuellt. Noteras kan dock att ett mindre antal studenter på olika utbildnings-nivåer sökt sig till enskilda seminarier efter information från forskare på centrumbildningens sändlista.

4 Göteborgs universitet Chalmers (11) 2. FORSKNING I SAMVERKAN Övergripande verksamhetsmål ska etablera former som gör centrumbildningen till en plats för integrerad kunskapsutveckling genom Triple och Quadruple Helix-samverkan mellan lärosätena och mellan dessa och andra aktörer inom området urban trygghet och samhällssäkerhet. Mål för Utreda och fatta beslut om responsgrupp för analys av kritiska händelser Utreda och fatta beslut om samverkansgrupp i Triple Helix format Förstärka intern samverkan mellan forskare genom projektanknutna workshops Förstärka extern samverkan genom samorganiserade workshops Fortsätta forskningssamverkan med privat sektor genom bl a Security Arena Erhålla forskningsmedel för minst två större fleråriga direkt -anknutna projekt eller program Externt orienterad forskningskonferens Genomförda insatser 2.1. Responsgrupp för analys av kritiska händelser Styrgruppen avsatte vid möte medel för att utreda och projektera en sådan grupp. De två styrgruppsmedlemmar och den anknutna forskare som utsågs att utreda detta har under rapportperioden haft möten med medarbetare vid SVT:s Uppdrag granskning för att diskutera dels frågan om akademiska respektive journalistiska sätt att närma sig aktuella kritiska händelser, dels eventuella former för samverkan. Under rapportperioden har inget färdigt förslag till responsgrupp utvecklats av dem som utreder frågan Samverkansgrupp i Triple Helix format Tanken bakom en sådan grupp var att genom den tydliggöra och ge struktur åt pågående och bidra till att vidareutveckla samverkan. Medel avsattes vid styrgruppsmöte den 11/9, men styrgruppen har under rapportperioden i olika diskussioner som berört svårigheterna med att etablera och få kontinuitet i samverkan av olika slag konstaterat att centrumbildningen redan är knuten till flera samverkansgrupper genom såväl föreståndaren som styrgruppsmedlemmar. Fortsatt arbete för mer samverkan bör ske genom dessa och någon ytterligare grupp för samverkan bör bara komma ifråga om någon konkret aktivitet kräver att sådan grupp etableras Intern och extern samverkan genom workshops Avseende samverkan inom och mellan lärosätena kan noteras att föreståndaren under rapportperioden 1) genomfört möte med Naturvetenskaplig fakultet vid GU (dåvarande dekan David Turner, prodekan Ola Wetterberg, docent Sofia Thorsson, forskningshandläggare Gabriella Olshammar); 2) haft fortsatt kontinuerlig kontakt med andra centrumbildningar genom av GU:s Forsknings- och innovationsservice organiserade föreståndarmöten för samtliga GU:s centrumbildningar (samt Mistra Urban Futures vid Chalmers); 3) haft särskilda möten med föreståndarna för de GU-centrumbildningar som har en uttalad inriktning mot omgivande samhälle; samt 4) lyckats vidga samverkan med Chalmers mot särskilt Styrkeområde Samhällsbyggnad (se 3.2. nedan).

5 Göteborgs universitet Chalmers (11) Vad gäller direkt forskaranknuten samverkan av workshopkaraktär har denna berört såväl interna som externa parter kring såväl helt nya forskningsinitiativ som den fortsatta utvecklingen av pågående projekt och av tidigare föreslagna projekt. Det har främst rört: tre pågående Security Arena-finansierade projekt om beslutsstöd, sociala medier, samt informationsdelningsbehov mellan krishanteringsaktörer (se nästa rubrik: 2.4.). en etablerad grupp för fortsatt utveckling av ansökan säkerhetsmetrik (GU, Chalmers, Saab) en ny grupp för en ansökan om säkra livsmedel (GU, Chalmers, SIK [Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB]). Resulterande ansökan utvecklades sedan bl a genom Centrum för konsumtionsvetenskap. en utökning av en Chalmersgruppering kring smarta elnät (Chalmers, GU, ABB) en ny konstellation kring utveckling och implikationer av nya former för realtidsstudier av flöden i sociala medier (Chalmers, GU) en ny konstellation för projekt om säkerhetsproblematik kring integrering av klockor/ teknisk tidmätning i samhällskritiska infrastrukturer (GU, Chalmers, SP, PTS, Netnod) 2.4. Forskningssamverkan med privat sektor genom Security Arena samverkar med Security Arena vid Lindholmen Science Park (LSP). Security Arena finansieras av MSB och syftar till innovativa Triple Helix-projekt mellan GU och Chalmers tillsammans med näringslivsparterna Ericsson, AB Volvo och Saab AB. Alla fem är konstituerande parter i Security Arena. Chalmers är dessutom en av LSP:s konstituerande parter, medan GU har ett samarbetsavtal med LSP. Vid LSP finns också andra arenor för samverkan. har kontakt med SAFER (Vehicle and Traffic Safety Center at Chalmers), TUCAP (Teknikutvecklingscentrum för ambulans- och prehospital vård), och genom LSP också med CISB (Centro de Pesquisa e Inovação Sueco- Brasileiro), i Sao Paolo, för svensk-brasiliansk samverkan. GU och Chalmers har också en representant vardera i Security Arenas styrgrupp och projektledningsgrupp. GU:s representant i arenans styrgrupp är ordföranden för :s styrgrupp (Sven-Åke Lindgren), medan GU:s representant i arenans projektledningsgrupp är :s föreståndare (Micahel Landzelius). Chalmers företräds i styrgruppen av en av lärosätets vicerektorer (Johan Carlsten), och i projektledningsgruppen av en av medlemmarna i :s styrgrupp (Erland Jonsson). Under året kontaktade Saab föreståndaren angående en möjlig brasiliansk CISB-finansierad postdoc (se ovan). För ansökan krävdes förankring av projektförslag vid svensk institution, och föreståndaren förankrade förslaget vid två institutioner på Chalmers samt i relation till Security Arena-projektet Beslutsstöd för samhällets kritiska flöden som drivs av Saab, Chalmers och GU. Genom denna förankring accepterades ansökan. Besked följer hösten Under rapportperioden har -anknutna forskare samverkat med Ericsson och Saab i de Security Arena-finansierade projekten Sociala medier och kriskommunikation vad är möjligt om fem år? (Ericsson); Towards a Federated Information Model for Public Safety (Ericsson); och Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden (Saab) Erhålla forskningsmedel Följande projekt har erhållit medel genom -medverkan:

6 Göteborgs universitet Chalmers (11) 2012: Security Metrics for Integrated Risk and Vulnerability Assessments Extern projektsamverkan med Saab AB och Länsstyrelsen. Forskare: Prof. Sven-Åke Lindgren, Sociologi och arbetsvetenskap, GU; FD Gabriella Sandstig, Journalistik, media och kommunikation, GU; Prof. Erland Jonsson, Data- och informationsteknik, Chalmers och GU; Prof. Sverker Molander, Energi och miljö, Chalmers. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park förstudie genomförd av Gabriella Sandstig, JMG, GU (huvudansvarig) och Sara Magnusson, Energi och miljö, Chalmers. GU: 100 kkr Chalmers: 100 kkr : Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden. Extern projektsamverkan med Saab AB. Forskare: Docent Ingemar Bohlin, Sociologi och arbetsvetenskap, GU; FD Ulrika Palme, Chalmers. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park. GU: 496 kkr (baserat på 550 kkr 2012, 442 kkr 2013). Chalmers: 128 kkr (baserat på 255 kkr, 2013) : Sociala medier och kriskommunikation vad är möjligt om fem år? Extern projektsamverkan med Ericsson. Forskare: Docent Marina Ghersetti, och Docent Oscar Westlund, Journalistik, media och kommunikation, GU; Docent Mikael Baaz, Juridik, GU; FD Ove Jobring, och FD Martin Letell, Sociologi och arbetsvetenskap, GU. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park. GU: kkr (baserat på 600 kkr, 2012, kkr, 2013) 2013: Towards a Federated Information Model for Public Safety Extern projektsamverkan med Ericsson. Forskare: Docent Michael Landzelius,. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park. GU: 85 kkr (genomfört inom här rapporterad period) 2013: Planering för samverkan med MSB:s projekt Ledning och samverkan Extern projektsamverkan med MSB, Saab, Ericsson Forskare: Docent Michael Landzelius,. Finansiering: Security Arena, Lindholmen Science Park. Chalmers: 92 kkr (genomfört inom här rapporterad period) Projekt med sedan tidigare beviljade medel: 2012, maj: Informationssäkerhetens utmaningar i sociotekniskt alltmer komplexa mobila organisationer Forskare: PI, FD Anders Pousette, Sahlgrenska Akademin och Psykologi, GU; FD Joakim Berndtsson, och FD Peter Johansson, Globala studier, GU; FD Jonas Landgren, Tillämpad IT, Chalmers och GU; FD Tomas Olovsson, Data- och informationsteknik, Chalmers och GU; FD Maria Skyvell Nilsson, Vårdvetenskap, Högskolan Väst; Professor Marianne Törner, Sahlgrenska Akademin, GU. Finansiering: MSB GU: kkr (baserat på kkr för perioden ).

7 Göteborgs universitet Chalmers (11) Sistnämnda projekt är del av ett större forskningsprogram om Informationssäkerhet och organisationskultur finansierat av MSB och kallat Security Culture and Information Technology SECURIT. Medverkande parter i detta större program är förutom Chalmers och GU, FOI Totalförsvarets forskningsinstitut), KaU, KTH, LiU, samt Örebro universitet. Sett på årsbasis genererade under verksamhetperioden kkr, varav merparten till institutioner vid GU. Resultatet är identiskt med föregående års. lyckades inte med det uppsatta målet att under perioden erhålla forskningsmedel för minst två större fleråriga projekt eller program. Finansiering på årsbasis: kkr. Under rapportperioden sökt projekt vilket ej erhöll finansiering: 2012, sept.: Innovativt ledarskap och samarbete kring kaskader av hotfulla händelser Forskare: Professor Sven Hemlin, GRI, GU; Docent Thomas Jordan, Sociologi och arbetsvetenskap, GU; Professor Ilona Heldal, och FD Christina Mauléon, Högskolan i Skövde; samt en doktorand vid vardera lärosäte. För fyra år söktes kkr i MSB:s tematiska utlysning Ledning och samverkan. Utfall: Avslag december Konferenser i -regi Verksamhetsplanen anger som mål genomförandet av externt orienterad forskningskonferens. Styrgruppen avsatte vid möte under rapportperiodens början medel för dels konferens- och mötesaktiviteter inom (främst för den årliga interna heldagskonferensen), dels för stödfinansiering av forskares resor och utgifter i samband med externa konferenser. Att utöver dessa aktiviteter genomföra en externt orienterad forskningskonferens med inbjudningar till sessioner, screening av föreslagna papers, osv, har inte varit möjligt p g a föreståndarens arbetsvolym och anknutna forskares åtaganden inom ramen för deras institutionstjänstgöring. Under året genomfördes en intern heldags forskarkonferens med presentationer av forskare och av gäster från Länsstyrelsen, Räddningstjänsten, Göteborgs stad, och ABB Corporate Research. Konferensen ägde rum på Riverton Hotel i Göteborg : 08:30 Morgonfika 08:50 09:00 Program 08:50 09:00 Dagens program, Sven-Åke Lindgren, ordf styrgrupp 09:00 10:00 Inbjudna gäster, session 1: 09:00 Lisa Nordahl, Säkerhetsdirektör, Länsstyrelsen Västra Götaland Samhällsskydd i Västra Götaland länsstyrelsens uppgifter, ansvar och syn på regional samverkan för kunskapsförsörjning 09:30 Lars Klevensparr, Förbundsdirektör, Räddningstjänsten Storgöteborg Från farligt gods till social oro urban krishantering och samverkansbehov ur Räddningstjänstens perspektiv 10:00 10:20 Bensträckarmingel 10:20 11:20 Inbjudna gäster, session 2: 10:20 Sven-Johan Dahlstrand, Chef enheten för social utveckling, Social resursförvaltning, Göteborg Uppdrag, omfång, och forskningsanknytning ny organisation för trygghetsoch brottsförebyggande arbete i Göteborgs stad

8 Göteborgs universitet Chalmers (11) 10:50 Judith Rossebo, Principal Scientist, ABB Corporate Research, Oslo Integrering av det aktive huset i smartgrid og hvilke IKT sikkerhets og personverns hensyn det innebærer 11:20 12:00 Paneldiskussion med inbjudna gäster 12:00 13:00 Lunch 13:00 14:00 Parallella sessioner med forskare 1 13:00 13:30 Pågående projekt: Ny samverkansmöjlighet: Forskarsamverkan i läns- MOD: Kriskommunikation, styrelsens metodutveckling för hållbar demokrati och sociala risk- och sårbarhets- opinionslaboratoriet LORe analyser Bengt Johansson, Sven-Åke Lindgren Peter Esaiasson 13:30 14:00 Pågående projekt: Pågående projekt: Sociala medier och kris- Informationssäkerhetens utmaningar kommunikation vad är i sociotekniskt alltmer komplexa möjligt om fem år mobila organisationer (SECURIT) Marina Ghersetti, Mikael Baaz Anders Pousette, Joakim Berndtsson, Ove Jobring, Martin Letell, Peter Johansson, Jonas Landgren, Oscar Westlund, Torbjörn Tomas Olovsson, Maria Skyvell Andreasson Nilsson, Marianne Törner 14:00 14:10 Bensträckarmingel 14:10 15:10 Parallella sessioner med forskare 2 14:10 14:40 Ny samverkansidé: Ny samverkansidé: Smart Grids, Smart Commerce, Securing time Sociotechnical Smart Consumers and Smart Construction, Governance and Enemies Vulnerability of Time (SECTIME) Marina Papatriantafilou, Mats Fridlund, Christopher Magnus Almgren, Ann-Sofie Axelsson Kullenberg, Gustav Sjöblom, Marie Thynell, Håkan Nilsson, Patrik Fältström 14:40 15:10 Ny samverkansidé: Ny samverkansidé: Samhällssäkerhet och Assembling Security at the Airport risker i finanssektorn Interrogating Security Practices at Sven Hemlin, Magnus Jansson Arlanda and Kastrup Maria Stern, Mark Elam 15:10 15:30 Eftermiddagsfika med hemlagad kakbuffé 15:30 16:20 Diskussion med forskarpanel från sessioner 16:20 16:30 Avslutningsord, Sven-Åke Lindgren 17:00 ca 19:30 Middag, Hotel Riverton I konferensen deltog sammanlagt 35 personer, varav 26 forskare inom -nätverket, representerande 16 olika institutioner/miljöer inom Chalmers och GU Annan forskningssamverkan 2012, aug: Lindholmen Science Park (Project Manager Bosse Norrhem) och (föreståndaren) besökte i augusti 2012 CIENS Forskningscenter for miljø og samfunn i Oslo. CIENS är ett samverkanscentrum mellan åtta (fristående) forskningsinstitut (ca 500 anställda)

9 Göteborgs universitet Chalmers (11) och Oslo universitet. CIENS samverkar tvärvetenskapligt och inbegriper bl a trafikforskning, klimatforskning och urban- och regional forskning av potentiellt intresse för både LSP och. Kontakt togs senare inför en utlysning, men villkoren stämde ej. Utfall: Under rapportperioden utvecklades ingen konkret samverkan. 2012, nov: EU-ansökan för Coordination and Support Action: EVOLVSEC: The Evolving Concept of Security: Mapping the Dynamics of Security in Europe. Konsortium med 12 parter (koordinator: University of Leeds). Svensk huvudpart Sociologi och arbetsvetenskap, GU, genom Docent Cecilia Hansen-Löfstrand. medverkande som miljö. Utfall: Avslag mars , maj, sept: Staffan Edén, vicerektor för forskning, GU, bjöd i maj in föreståndaren (som en av ett tiotal forskningsföreträdare och centrumledare) för ett möte med Stenastiftelsens nye verkställande ledamot Carl-Eric Hagentoft (tillika professor vid Bygg- och miljöteknik, Chalmers). väckte positivt intresse. Utfall: Stiftelsens donationsråd beslutade att inte gå vidare med :s område. 3. PRIORITERAD TEMATISK FORSKNING Övergripande verksamhetsmål ska sammanföra naturvetenskapliga, teknologiska, samhälls- och humanvetenskapliga ansatser i forskning om risk, kris, säkerhet och trygghet. ska tillsammans med externa parter utveckla verkningsfull kunskap och expertis som svarar mot samhälleliga behov av robusthet och förmåga till resiliens inom området urban trygghet, samhällssäkerhet och krisberedskap. identifierade i ansökan om inrättande fyra prioriterade forskningsområden för den aktuella treårsperioden: Comparative Assessments of Security and Safety Governance Improving Organizational Capacities for Security and Safety Modeling Security Metrics for Socio-Technical Integration Enhancing ICT Security and Privacy in Distributed Systems Mål för Förstärka intern samverkan: möten med samtliga prefekter vid institutioner med medverkande forskare Förstärka intern samverkan forskare emellan inom alla fyra prioriterade områden Förstärka forskargruppers externa samverkan inom alla fyra prioriterade områden Engagera gästprofessor i samverkansprocesser genom kurser, seminarier, mm. Fortsätta forskningssamverkan med privat sektor genom bl a Security Arena Erhålla forskningsmedel för minst två större fleråriga direkt -anknutna projekt eller program med syfte att etablera och utveckla :s prioriterade områden Genomförda insatser 3.1. Möten med samtliga prefekter Har ej genomförts. Föreståndarens sändlista omfattar ett hundratal forskare (som meddelat intresse att samverka över institutions- och lärosätesgränser genom ) vid ett femtontal

10 Göteborgs universitet Chalmers (11) institutioner. Svårigheterna med att få igång (identifiera finansiering för och etablera projektgrupper kring gemensam idé) faktiska samverkansprojekt har gjort att prefektmöten har förskjutits till bakgrunden. I jämförelse med andra uppgifter bedömde föreståndaren det inte som avgörande att med prefekter allmänt diskutera former för forskares medverkan i hypotetiska framtida -genererade projekt Förstärka forskares/forskargruppers interna och externa samverkan Se 2.3., 2.5., 2.6., 2.7. ovan. Centrumbildningens uttalade syfte är samverkansprojekt med anknytning till externa parter, och aktiviteter i syfte att förstärka samverkan har därför skett på sådant sätt att de samtidigt berört intern och extern samverkan. Utöver vad som framgår i avsnitt 2., har föreståndaren under rapportperioden också haft kontakter med forskare per epost, telefon, och t ex individuella lunchmöten, för att förbereda samverkan internt och externt. Föreståndarens kontakter med Chalmers Professional Education fortsatte under rapportperioden i relation till utbildningsområdet Samhällsbyggnad. Härigenom knöts också kontakter med Johanneberg Science Park och öppnades för föreståndarens medverkan i möten kring ansökan till VINNOVA om Göteborgs nya innovationsplattform för hållbar stadsutveckling Från test och demonstration till storskalig implementering av innovativa lösningar. I den slutgiltiga ansökan till VINNOVA (april 2013, beviljad augusti 2013 efter utgången av här redovisad rapportperiod) finns med som stödjande och verkande part. Utfall: Medverkan i detta arbete har vidgat :s samverkansytor utanför det område som omfattas av parter inom Security Arena vid Lindholmen Science Park mot särskilt Chalmers Styrkeområde Samhällsbyggnad och samhällsbyggnadsindustrin Engagera gästprofessor Under perioden till besökte Lech Janczewski med stöd från GU och Chalmers som gästprofessor. Jaczewski är M.Eng., M.A.Sc., D.Eng., ITCP, FNZCS och Associate Professor vid the University of Auckland, New Zealand, Department of Information Systems and Operations Management. Hans huvudsakliga verksamhet under vistelsen i Göteborg var knuten till Data- och informationsvetenskap, Chalmers och GU, samt i viss mån till Tillämpad IT, Chalmers och GU Forskningssamverkan med privat sektor genom Security Arena Se 2.4. ovan Erhålla forskningsmedel Med avseende på prioriterad tematisk forskning faller alla pågående projekt (se 2.5.) inom ramen för de fyra områdena (se ovan) Publicering Under rapportperioden har rapporten Brottsutvecklingen i Västra Götaland och Göteborg /12 av Sven-Åke Lindgren (professor, Sociologi och arbetsvetenskap) publicerats. Se också 1.4. ovan. Under rapportperioden publicerades också rapporten Säkerhetsmetrik för integrerad risk- och sårbarhetsanalys en förstudie av Gabriella Sandstig (FD, Journalistik, media och kommunikation, GU) och Sara Magnusson (Energi och miljö, Chalmers). Se också 2.5. ovan.

11 Göteborgs universitet Chalmers (11) 4. UTBILDNING I SAMVERKAN Övergripande verksamhetsmål bör utveckla utbildningsverksamhet på fyra områden: avancerad nivå (dvs utbildning för magister- och masterexamina), utbildning på forskarnivå, fortbildning och annan uppdragsutbildning. Mål för Tillsättande av utvecklingsgrupp för prioriterad utbildningsverksamhet. Undersökning av praktiska och administrativa förutsättningar samt för- och nackdelar med att bedriva -utbildningar främst i form av kvalificerad distansutbildning och e-learning. Utveckling av utbildningsverksamhet på avancerad nivå på grundval av ovan. Eventuell komplettering av tidigare inventering av vid institutioner redan existerande kurser och kursdelar användbara i sådan utbildningsverksamhet. Samråd med externa parter. Genomförda insatser 4.1. Tillsättande av utvecklingsgrupp Styrgruppen tillsatte Sven-Åke Lindgren som ansvarig och beslutade avsätta särskilda medel för en sekreterare/utredare. Gruppens sammansättning blev: ovan nämnda samt Karin Berg (sekreterare, Sociologi och arbetsvetenskap, GU), Roger Johansson, data- och informationsteknik, Chalmers och GU; Mattias von Feilitzen (Tillämpad IT, Chalmers och GU, PIL-enheten, GU), samt Anders Persson (Individ och samhälle, Högskolan Väst). Initialt möte med Chalmers Professional Education genomfördes. Gruppen studerade former för fallbaserad pedagogik och utveckling av kurs som distansutbildning med användning av IKT. Gruppen utvecklade förslag till lärosätesgemensam kurs om 15 högskolepoäng i IT-säkerhet och ITbrottslighet Utveckling av utbildningsverksamhet I juni 2013 tillställdes rektorerna en ansökan om medel för att starta dito lärosätesgemensam kurs i ( , genom Sven-Åke Lindgren). Strax efter verksamhetperiodens slut fick ansökan avslag från båda lärosätena (GU Dnr V 2013/334, Chalmers Dnr C ) Annan utbildningsverksamhet Wilhelm Verendel, forskarstuderande vid Energi och miljö, Chalmers, kontaktade föreståndaren för stöd till en FU-kurs: Network Analysis and Social Networks, med både lärar- och studentmedverkan från såväl Chalmers som GU. Styrgruppen beslutade att ekonomiskt stöd kunde ges och föreståndaren förmedlade kontakter till flera lämpliga externa lärare/gäster inom rättsväsendet.

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsplan

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsplan Göteborgs universitet Chalmers 2012-12-03 1(7) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsplan SAMMANFATTNING Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades sommaren 2011

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport Göteborgs universitet Chalmers 2014-02-04, rev. 2016-07-14 1(10) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2012-07-01 2013-06-30 BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2011 2012

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2011 2012 Göteborgs universitet Chalmers 2013-04-15 1(8) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2011 2012 INLEDNING Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades sommaren

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-06-30

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-06-30 Göteborgs universitet Chalmers 2014-08-05 1(12) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-06-30 BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-03-31

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-03-31 Göteborgs universitet Chalmers 2014-03-31 1(12) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-03-31 BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport Göteborgs universitet Chalmers 2014-08-05, rev. 2016-09-07 1(13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2013-07-01 2014-06-30 BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 Göteborgs universitet Chalmers 2014-03-31 1(13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 INLEDNING Syftet med denna utvärdering är att

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden Göteborgs universitet Chalmers 2014-03-31 1(13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 INLEDNING a Syftet med denna utvärdering är att

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle

Forskning för ett säkrare samhälle FORSKNING Forskning för ett säkrare samhälle Sammandrag av Forskningsprogram för MSB 2011 2013 MSB och forskningen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar för ett tryggare och säkrare

Läs mer

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS Security Link styrgruppsmöte TYP AV MÖTE Styrgruppsmöte #9 Security Link TID 2012-01-26 kl 9.30-14.00 PLATS DELTAGARE LiU, Systemet Fredrik Gustafsson, Staffan Rudner, Erik G. Larsson, Mats Eriksson, Henrik

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum (UMF) Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund Umeå marina forskningscentrum (UMF) inrättades 1989 vid Umeå universitet,

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Svensk byggforskning i samverkan

Svensk byggforskning i samverkan Svensk byggforskning i samverkan Medverkande universitet Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar forsknings- och utbildningsenheter som är knutna till utbildning av civilingenjörer

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

IT-BESTÄLLARRÅDET Möte 2009: kl , IT fakulteten, hus Patricia, plan 4

IT-BESTÄLLARRÅDET Möte 2009: kl , IT fakulteten, hus Patricia, plan 4 1 (6) GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-BESTÄLLARRÅDET Möte 2009:6 2009-11-03 MINNESANTECKNINGAR Tid och plats kl.13.15-16.00, IT fakulteten, hus Patricia, plan 4 Närvarande Marina Ghersetti Göran Hilmersson John

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12 1 (6) Tid: Kl 10.15-13.45 med avbrott för lunch kl 12.10-12.50 Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 Närvarande ledamöter: Dahlström, Mats Gunnarsson Lorentzen, David Harrysson, Julia Johannisson,

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund UMF inrättades 1989 vid Umeå universitet, samtidigt som motsvarande centra

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Ledningssekreterare Viktoria Tössberg

Ledningssekreterare Viktoria Tössberg Protokoll Rektors beslutsmöte, 2016:7 Datum: 2016-04-18 Tid: 15.00-15.35 Plats: Viktor Rydbergsrummet Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Övriga närvarande: Föredragande: Rektor Pam Fredman Prorektor

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 8 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Rådbo, Marie vicedekanus Hohmann, Stefan prodekanus Berndtsson, Bo (ej 5.2.4) Celander, Malin (ej 5.2.1) Hilmersson,

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.

If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. Henry Ford Innovationsmekanism inom samhällssäkerhet Skånsk brandskyddsdag 14 september 2017 Utmaningar för den kommunala räddningstjänsten

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Högskolan i Borås. Underrättelsefunktion. Lunds universitet FPOA11 - Delkurs 2 Forskningspolitiska institutet HT 2010 Wilhelm Agrell

Högskolan i Borås. Underrättelsefunktion. Lunds universitet FPOA11 - Delkurs 2 Forskningspolitiska institutet HT 2010 Wilhelm Agrell Lunds universitet FPOA11 - Delkurs 2 Forskningspolitiska institutet HT 2010 Wilhelm Agrell Högskolan i Borås Underrättelsefunktion Micael Thid 630411xxxx Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Metod... 3 3.

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 Ärendet Som ett led i att säkra den framtida kompetensförsörjningen

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 2017-01-30 dnr P 2017/14 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fakultetskansliet för naturvetenskap Marie Emanuelsson HANTERINGSORDNING Hanteringsordning vid Naturvetenskapliga fakulteten för nominering till Kungl.

Läs mer

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016.

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. dnr 1001-14 Birgitta Påhlsson Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling och avser aktiviteter

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport Göteborgs universitet Chalmers 2016-07-04, rev. 2016-09-07 1(13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2015-07-01 2016-06-30 BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsrapport Göteborgs universitet Chalmers 2016-06-22, rev. 2016-09-07 1(13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsrapport 2014-07-01 2015-06-30 BAKGRUND Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet

Läs mer

Aktörer. Sociala medier. Teknik. Villkor/förutsättningar

Aktörer. Sociala medier. Teknik. Villkor/förutsättningar Delprojekt inom ramen för intelligent och säker stad Fas 2: Sociala medier och kriskommunikation i europeiskt perspektiv vad är möjligt om 5 år? Rev D, 2013-01-29 Sammanfattning Projektets syfte är att

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Oktober 2011 En värld i förändring Stora utmaningar för hållbar livsmedelsförsörjning och markanvändning, lantbruket

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Workshop Utbildning i stadsnära matproduktion kopplat till entreprenörskap

Workshop Utbildning i stadsnära matproduktion kopplat till entreprenörskap Workshop Utbildning i stadsnära matproduktion kopplat till entreprenörskap 18 oktober 2013 kl. 13-16, Botaniska Trädgården Dagens syfte (från inbjudan):vi ser att det finns ett behov av att stärka möjligheterna

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Tid: kl.13.35 16.05 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena Franzén Bengt Kärrqvist Christina Nilsson

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Ekonomie magisterexamen

Ekonomie magisterexamen Ekonomie magisterexamen 1. Fastställande Examensbeskrivningen är fastställd 1995-05-18, senast reviderad 2003-02-14 genom beslut av dekanus för filosofisk fakultet i samråd med dekanus för teknisk fakultet

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer

Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur

Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur - Avstamp och målsättning Sven Stafström - Ny hantering fr.o.m. 2015 Elin Swedenborg - Principerna för utlysning och beredning 2015 Juni Palmgren - Diskussion

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Föredragningslista Nr 4:2012 Omfning 24-34 Datum och tid: Fredagen den 31 augusti 2012 kl 9.15-15.00. Plats: Rum L370 (Stora konferensrummet IDT, Verktyget), Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter:

Läs mer

Inför Reglabs medlemsmöte. Stockholm 14 september 2016

Inför Reglabs medlemsmöte. Stockholm 14 september 2016 Inför Reglabs medlemsmöte Stockholm 14 september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning av arbetet 1 Akademi för Regional utveckling 1 Förslag på pilot 1 Nästa steg Sammanfattning - Utbildningsformer MOOC (=öppna

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (9) Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem samhällsskydd och beredskap PM 2 (9) Innehållsförteckning Utlysning av forskningsmedel:

Läs mer

Gothenburg Action for Management of the Environment. Företagsnätverk för innovativ miljöteknik i Västsverige

Gothenburg Action for Management of the Environment. Företagsnätverk för innovativ miljöteknik i Västsverige Gothenburg Action for Management of the Environment Företagsnätverk för innovativ miljöteknik i Västsverige Finansiering av företagssamverkan inom miljöteknik Innovera och sprid miljöteknik i Västsverige

Läs mer

H Kompetenser och organisationer LUCRAM CenCIP CSR

H Kompetenser och organisationer LUCRAM CenCIP CSR H2020 - Kompetenser och organisationer LUCRAM CenCIP CSR Jonas Johansson PRESENTATION SAMVERKANSPLATTFORM H2020, STOCKHOLM, 20160127 Forskning vid LU med inriktning mot säkra samhällen Lund University

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Inrättande av specifika titlar och en särskild kompetensnivå för medarbetare som i huvudsak arbetar med fortlöpande miljöanalys

Inrättande av specifika titlar och en särskild kompetensnivå för medarbetare som i huvudsak arbetar med fortlöpande miljöanalys Rektor BESLUT SLU ID: SLU.ua.2016.1.1.1-4622 2016-12-13 Exp. den 13/12-16/ASM Sändlista Inrättande av specifika titlar och en särskild kompetensnivå för medarbetare som i huvudsak arbetar med fortlöpande

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala.

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. V ERKSAMHETSBERÄTTELSE JUNIOR FACULTY RHEUMATOLOGY 2009-2010 Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. O R G A N

Läs mer

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Informationsmöte den 27 januari 2015 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Länsstyrelsen Västra Götalands län Postadress: 403 40 Göteborg, telefon:

Läs mer

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd:

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd: för utbildning och forskning vid Inledning :s vision, mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd VMS-A3 ) beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

KLOSS Kunskap och Lärande om Strategisk Samverkan. 9 lärosäten, KTH projektleder

KLOSS Kunskap och Lärande om Strategisk Samverkan. 9 lärosäten, KTH projektleder KLOSS Kunskap och Lärande om Strategisk Samverkan 9 lärosäten, KTH projektleder Styrgrupp HJ Lars Niklasson, prorektor KTH Margareta Norell Bergendahl, vice-rektor samverkan LiU Peter Värbrand, vice-rektor

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Forskning planeras för ett säkrare samhälle

Forskning planeras för ett säkrare samhälle Forskning planeras för ett säkrare samhälle MSB:s forskningsplan 2016 MSB916 september 2015 Dnr 2015-4915 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vägen till en forskningsplan... 3 MSB:s forskningsfält och

Läs mer

Ledare i framtidens högskola

Ledare i framtidens högskola Ledare i framtidens högskola Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 september 2012 TALARE SPECIELLT INBJUDEN Svenskt Näringsliv Tobias Krantz Chef, utbildning, forskning och innovation Riksrevisionen

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Kallelse och ärendelista

Kallelse och ärendelista IT-FAKULTETEN 2015-09-03 Kallelse och ärendelista IT-fakultetsstyrelsen kallas till sammanträde torsdag 10 september, kl 10.00 12.00 i seminarierum 342, Kuggen, plan 3 (det inglasade rummet mitt emot entrén),

Läs mer

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning 24 mars 2015 Rebecka Engström Lars-Gunnar Larsson VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt Koppla

Läs mer

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Produktion2030 Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Ett strategiskt innovationsprogram, 2013-20 Vision: 2030 är Sverige förstahandsvalet för resurseffektiv

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid: Onsdagen den 4 juni 2014 kl. 10:00-16:00 Plats: E48

PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid: Onsdagen den 4 juni 2014 kl. 10:00-16:00 Plats: E48 1(5) Tid: Onsdagen den 4 juni 2014 kl. 10:00-16:00 Plats: E48 Närvarande ledamöter: Olle Jansson, Ordf. Ingrid Ahnesjö Per Lindskog Lars Magnusson Patrik Rönnbäck Susanne S:t Clair Renard Catharina Svensson

Läs mer

Utveckling av FRG-konceptet

Utveckling av FRG-konceptet samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Utveckling av räddningstjänst och krishantering Jassin Nasr 010-240 5321 jassin.nasr@msb.se Utveckling av FRG-konceptet Inledning Konceptet frivilliga resursgrupper

Läs mer

LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet

LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet 2014-2016 Bakgrund och allmänna förutsättningar Mellan Norrköpings kommun (Kommunen) och Linköpings universitet (LiU) finns

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 6 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Minnesanteckningar från Ledningens genomgång av miljöledningssystemet vid GU

Minnesanteckningar från Ledningens genomgång av miljöledningssystemet vid GU Diarie nr F8 70/08 Minnesanteckningar från Ledningens genomgång av miljöledningssystemet vid GU 2008-10-21 Närvarande: Pam Fredman, rektor P-O Rehnquist, förvaltningschef Eddi Omrcen, miljöchef Ullika

Läs mer

Projektplan för utvärderingen Kvalitet och Nytta 2018 REB beslut 7 juni 2017

Projektplan för utvärderingen Kvalitet och Nytta 2018 REB beslut 7 juni 2017 Planeringsavdelning BESLUT SLU ID: SLU ua 2017.1.1.2-1134 2017-05-23 Sändlista Projektplan för utvärderingen Kvalitet och Nytta 2018 REB beslut 7 juni 2017 Beslut Rektor beslutar att fastställa projektplan

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Rektorssammanträde Sammanträde 2007:2

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Rektorssammanträde Sammanträde 2007:2 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats kl. 13.00-14.40, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer

kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare

kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare Protokoll 1 (7) Tid och plats kl. 13.00-14.00, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare P-O

Läs mer

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola Projektledare: Mats Oldenburg (LTU) Projektkoordinator: Eva-Lis Odenberger (LTU/IUC i Olofström) Koordinator kursutveckling: Dan

Läs mer