HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 87 Ny ledningsorganisation 88 Förhandlingsärenden 89 Organisation gymnasieskolan/vuxnas lärande 90 Miljö- och byggchef 91 Fördjupad översiktsplan Funäsdalen Ljusnedalsområdet 92 Bil för friktionsmätning, Härjedalen Sveg Airport, anslag 93 Säkerhetsgodkännande av Härjedalen Sveg Airport, anslag 94 Försäljning av industrimark i Vemdalen 95 Fastighetsreglering berörande Vemdalen Kyrkby 32:64 och Härjedalen Vemdalen kyrkby 32:16 96 Infrastruktur i Funäsdalen, EU-projekt 97 Ansökan om driftbidrag, Ängersjö Byalag 98 Fritidsrekrytering, EU-ansökan 99 Ansökan om fortsatt medfinansiering av projektverksamhet, ALMI Företagspartner 100 Aktuella näringslivsärenden, rapport 101 Ansökan om medfinansiering/sponsring, Ytterhogdals IK 102 Finansrapport 103 Stiftelsen Härjedalens kommuns Bygdemedelsfond för Näringslivsändamål, årsredovisning Betänkandet SOU 2007:89, Rovdjuren och dess förvaltning, yttrande 105 Klimatstrategi för Härjedalens kommun 106 Miljöcertifiering av Härjedalens kommun 107 Resurs till IT-enheten

2 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Motion om att på kommunens hemsida offentliggöra cv för ledamöter i fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna 109 Motion om att införa årliga medborgarundersökningar i kommunen 110 Bredband Sverige-Norge, information

3 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Plats och tid Medborgarhuset, Sveg. klockan Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lennart Olsson, (s) ordförande Gunilla Hedin (s) Gottfrid Jonsson (s) Klas Hallman (c) Michael Bellmann (vh), Karin Holmin (vh), Kerstin Ederlöf-Olofsson, föredragande Tomas Skog, sekreterare Per-Einar Persson, drätselchef Leif Hillgren, personalchef, Bengt-Eric Lundborg, näringslivschef, Bror Norberg, miljö- och byggchef, 91 Ulf Alexandersson, stadsarkitekt, 91 Bengt Johansson, flygplatschef, Jerker Blomqvist, teknisk chef, Stefan Ericsson, utrednings- och näringslivssekreterare, Hans Svensson, utvecklingsledare, Karin Holmin, ej tjänstgörande ersättare, Annchristin Thimon, förvaltningschef, 89 Klas Hallman... Paragrafer Tomas Skog... Lennart Olsson... Klas Hallman BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Underskrift Kommunkansliet, Sveg... Ann-Christin Eriksson

4 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 87 Ny ledningsorganisation Kanslichef Kerstin Ederlöf-Olofsson och personalchef Leif Hillgren informerar om underlag för ny ledningsorganisation under kommunstyrelsens område. Synpunkter lämnas.

5 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 88 Förhandlingsärenden Personalchefen redovisar aktuella förhandlingsärenden. Kommunledningsutskottets beslut Följande förhandlingsärenden godkännes: 1. Härjedalens kommun och Svenska Kommunalarbetareförbundet, Tillägg till bilaga till Lokalt kollektivavtal för personalpool vid socialförvaltningen i Härjedalens kommun, Härjedalens kommun och Svenska Kommunalarbetareförbundet, Lönetillägg för tillsvidareanställd i bemanningsenheten (tidigare benämnd personalpool, förhandlingsprotokoll Härjedalens kommun och Jaana Lindström, Överenskommelse om villkor i samband med entledigande, Härjedalens kommun och Jenny Brusling, Överenskommelse om villkor i samband med entledigande,

6 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 89 Organisation gymnasieskolan/vuxnas lärande Dnr Buf Förvaltningsledningen för barn, utbildning och fritid har lämnar förslag till ny organisation för gymnasiet och vuxnas lärande. Förslaget innebär att rektorstjänsten görs om till gymnasiechef tillika rektor, att två studierektorstjänster för gymnasiet och en studierektorstjänst för vuxnas lärande görs om till rektorstjänster. I organisationen ingår liksom tidigare musik- och kulturskolan med en tjänst som samordnare. Förslaget har inte behandlats av nämnden för barn, utbildning och fritid. YRKANDE Michael Bellmann yrkar att ärendet återremitteras till nämnden för barn, utbildning och fritid. - Ärendet återremitteras till nämnden för barn, utbildning och fritid.

7 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 90 Miljö- och byggchef Dnr Miljö- och byggchef Bror Norberg har meddelat sitt intresse för att arbeta som handläggare på 75 % fram till sin pensionering om ca 1,5 år. Den ökade kostnaden beräknas rymmas inom nämndens budgetram. - Ny miljö- och byggchef ska rekryteras. Personalchefen får i uppdrag att teckna överenskommelse med Bor Norberg om anställning som handläggare.

8 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 91 Fördjupad översiktsplan Funäsdalen - Ljusnedalsområdet Dnr Mbn Plan 26/06 I nuvarande översiktsplan, fastställd av kommunfullmäktige , anges i ett program för revidering av fördjupade översiktsplaner vilka områden som behöver ses över. För ett av dessa områden, Funäsdalen - Ljusnedalsområdet, har miljö- och byggkontoret nu upprättat en fördjupning av översiktsplanen. Miljö- och byggchef Bror Norberg och kommunarkitekt Ulf Alexandersson presenterar den fördjupade översiktsplanen. Efter samråd med berörda ska planen ställas ut innan kommunfullmäktige beslutar om planen. - Den fördjupade översiktsplanen för Funäsdalen Ljusnedalsområdet ska ut för samråd med berörda.

9 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 92 Bil för friktionsmätning, Härjedalen Sveg Airport, anslag Dnr 530- Flygplatschef Bengt Johansson vill att nuvarande bil för friktionsmätning byts ut mot en modernare. Den nuvarande bilen är snart 30 år gammal och reservdelar är svåra att få tag på. Det finns olika förslag på lösning kronor för ändamålet har angetts för år 2009 i den ekonomiska flerårsplanen. - En begagnad bil med ny mätutrustning köps in för kronor. Finansiering genom eget kapital. - Beslutet meddelas kommunstyrelsen för godkännande.

10 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 93 Säkerhetsgodkännande av Härjedalen Sveg Airport, anslag Dnr Flygplatschef Bengt Johansson begär kronor i tilläggsanslag för säkerhetsklassning av flygplatsen i Sveg kronor för utbildning av personal och kronor för oförutsedda kostnader i samband med en ombyggnation på flygplatsen kronor avsätts för säkerhetsåtgärder ur anslaget till förfogande för insatser på flygplatsen. - Begäran om medel för oförutsedda kostnader återremitteras för klargörande av kostnadsbilden.

11 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 94 Försäljning av industrimark i Vemdalen Dnr Arne Rosén, Vemdalen, vill köpa ett område om ca m 2 av Härjedalen Vemdalen Kyrkby 32:59 och ett område om ca m 2 av Härjedalen Vemdalen Kyrkby 32:16. Köpeskillingen är 6 kr per m 2. - Härjedalens kommun säljer till Arne Rosén, Vemdalen, ett område om ca m 2 av Härjedalen Vemdalen Kyrkby 32:59 och ett område om ca m 2 av Härjedalen Vemdalen Kyrkby 32:16. Köpeskillingen är 6 kr per m 2.

12 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 95 Fastighetsreglering berörande Vemdalen Kyrkby 32:64 och Härjedalen Vemdalen Kyrkby 32:16 Dnr Förslag till fastighetsreglering berörande Vemdalen Kyrkby 32:64 och Härjedalen Vemdalen Kyrkby 32:16 har upprättats varigenom ett område om ca m 2 av kommunens fastighet Vemdalens Kyrkby 32:16 ska överföras till Vemdalen Kyrkby 32:64, ägd av Vemdalens Åkeri AB. Köpeskillingen är 6 kr per m 2. - Kommunledningsutskottet godkänner upprättad överenskommelse om fastighetsreglering berörande Vemdalen Kyrkby 32:64 och Härjedalen Vemdalen Kyrkby 32:16.

13 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 96 Infrastruktur i Funäsdalen, EU-projekt Dnr Hans Svensson informerar om den revidering som gjorts av projektet sedan ansökan om EU-medel avslagits i december Den kommunala finansieringen är nu 8,1 miljoner kronor, hela projektet är på 27,25 miljoner kronor. Alla de fysiska objekten i projektet ägs av kommunen eller Vägverket utom bron i Hamra som ägs av Karin Thörnberg. Fråga har uppkommit om Härjedalens kommun ska köpa bron med tillhörande mark. - Kommunen går inte in och köper bron med tillhörande mark. - Bron i Hamra lyfts ur projektet och diskuteras i ett separat projekt där kommunens insats blir kronor i bygdemedel som ingått i det ursprungliga projektet. - Kommunledningsutskottet ger näringslivs- och utvecklingskontoret i uppdrag att arbeta vidare för privat finansiering av ytterligare kronor.

14 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 97 Ansökan om driftbidrag, Ängersjö Byalag Dnr Ks Ängersjö Byalag ansöker om kronor i driftbidrag för Ängersjö skogsmuséum. Kommunledningsutskottet beslutade / 32 att ärendet ska tas upp i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen behandlade inte ärendet då varför det åter tas upp i kommunledningsutskottet. Vid kommunledningsutskottets sammanträde redovisade Stefan Ericsson, näringslivskontoret, kontakter med Svea Skog och Ängersjö Byalag för att lösa problemen med kostnaderna för såväl underhåll som drift. Kommunstyrelsen beslutade / 68 att hänföra ärendet till näringslivs- och utvecklingskontoret för att överväga frågan om projektstöd till Ängersjö Byalag eller annan driftorganisation och att ärendets fortsatta utveckling redovisas vid kommunledningsutskottets sammanträde Stefan Ericsson informerar om ärendet - Informationen förklaras delgiven.

15 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 98 Fritidsrekrytering, EU-ansökan Dnr Arbetsförmedlingen har upprättat projektansökan för utveckling av otraditionella rekryteringsmetoder till Norrlands inland. Kommunerna Bräcke, Ånge och Kramfors har anmält intresse av att vara med i projektet, benämnt Fritidsrekrytering. Avsikten är att med hjälp av utbudet på fritidssidan kunna rekrytera kompetent arbetskraft till arbetsgivare i de aktuella kommunerna. Kostnaderna för projektet bedöms till 11 miljoner kronor under tre år och för Härjedalens kommun innebär det kronor i kontant insats och kronor i arbetstid. - Härjedalens kommun deltar i projektet och personal och organisationskontoret är med i projektets styrgrupp.

16 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 99 Ansökan om fortsatt medfinansiering av projektverksamhet, ALMI Företagspartner Dnr Ks ALMI Företagspartner ansöker om kommunens fortsatta medfinansiering/samarbete kring projekten Arena för ungt Entreprenörskap och InnovationsAlliansen. Medfinansieringen är kronor respektive kronor per år 2009 och Härjedalens kommun fortsätter delta i de två projekten. Finansiering sker med ur anslag Näringslivsfrämjande åtgärder och ur anslag Sysselsättningsfrämjande åtgärder.

17 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 100 Aktuella näringslivsärenden, rapport Näringslivschef Bengt-Eric Lundborg redovisar aktuella näringslivsärenden. - Rapporten förklaras delgiven.

18 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 101 Ansökan om medfinansiering/sponsring, Ytterhogdals IK Dnr Ks Ytterhogdals IK vill att Härjedalens kommun går in med kronor i sponsorstöd vid ett spel- och träningsbesök av den brasilianska klubben Fluminense. Kommunen erbjuds som motprestation att delta med presentationsmaterial vid arenan på matchdagen för att marknadsföra kommunen. YRKANDEN Lennart Olsson och Gunilla Hedin föreslår att frågan hänskjuts till fritidskontoret, näringslivskontoret och kommunalrådet för behandling enligt kommunens policy för stöd till idrottsevenemang. Michael Bellmann yrkar att ansökan avslås. PROPOSITIONSORDNING Ordförande prövar Lennart Olssons och Gunilla Hedins förslag mot Michael Bellmanns förslag och finner att kommunledningsutskottet beslutar enligt Lennart Olsson och Gunilla Hedins förslag. - Frågan hänskjuts till fritidskontoret, näringslivskontoret och kommunalrådet för behandling enligt kommunens policy för stöd till idrottsevenemang. RESERVATION Michael Bellmann

19 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 102 Finansrapport Dnr Ks Drätselchef Per-Einar Persson informerar om vissa finansiella frågor. - Kommunledningsutskottet lämnar direktiv i vissa finansiella frågor.

20 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 103 Stiftelsen Härjedalens Kommuns Bygdemedelsfond för Näringslivsändamål, årsredovisning 2007 Dnr Ks Årsredovisning för 2007 föreligger för Stiftelsen Härjedalens Kommuns Bygdemedelsfond. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Stiftelsen Härjedalens Kommuns Bygdemedelsfond för Näringslivsändamål. - Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2007.

21 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 104 Betänkandet SOU 2007:89, Rovdjuren och dess förvaltning, yttrande Dnr 08.5 Mbk Härjedalens kommun har getts möjligheter att yttra sig över betänkandet Rovdjuren och dess förvaltning. - Kommunledningsutskottet ger direktiv till presidiet inför upprättande av yttrande.

22 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 105 Klimatstrategi för Härjedalens kommun Dnr Ks Klas Hallman informerar om utkast till kommunal klimatstrategi. Synpunkter lämnas. - Informationen förklaras delgiven.

23 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 106 Miljöcertifiering av Härjedalens kommun Dnr Ks Kommunstyrelsen har /86 beslutat att kommunen genomför en miljöcertifiering med miljöledningsgruppen som samordnare. Miljöledningsgruppen har meddelat att det med nuvarande resurser inte går att genomföra miljöcertifieringen. - Kommunledningsutskottet ger miljöledningsgruppen i uppdrag att återkomma med nytt underlag för beslut, eventuellt för ett alternativt beslut.

24 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 107 Resurs till IT-enheten Dnr Ks Kommunkansliet anhåller om resurser för en tjänst som supporttekniker inom IT-enheten från och med 1 september Kommunledningsutskottet ger i uppdrag till kommunkansliet att göra en tidsbegränsad anställning som supporttekniker från 1 september 31 december Finansiering genom kronor ut kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader - Frågan om tillsvidareanställning tas upp i budgetberedningen för 2009.

25 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 108 Motion om att på kommunens hemsida offentliggöra cv, meritförteckning, för ledamöter i fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna Dnr Ks Bertil Jäderberg och Olle Larsson (sd) föreslår i motion att ledamöterna i fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna ska offentliggöra sin cv på kommunens webbplats för att ge medborgarna i Härjedalens kommun kännedom om vilka deras folkvalda är. YRKANDE Lennart Olsson föreslår att motionen avslås. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Motionen avslås.

26 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 109 Motion om att införa årliga medborgarundersökningar i kommunen Dnr Ks Karin Holmin (vh) föreslår i motion att Härjedalens kommunfullmäktige beslutar att införa årliga medborgarundersökningar i kommunen med start YRKANDE Karin Holmin föreslår att motionen bifalles. Lennart Olsson föreslår att motionen avslås. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Motionen avslås. - Kommunledningsutskottet ger kommunkansliet i uppdrag att arbeta fram en modell för hur medborgarundersökningar i kommunen kan genomföras. RESERVATION Karin Holmin

27 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 110 Bredband Sverige-Norge, information Klas Hallman informerar om det Interreg-projekt som beslutats med syfte att koppla ihop bredbandsnätet mellan Sverige och Norge. - Informationen förklaras delgiven.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. Kommunstyrelsen 2012-05-02 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. 62 Projekt Biogas Mellannorrland 63 Gruppbostad

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2014-02-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2014-02-26 1 Kommunfullmäktige 2014-02-26 1 FÖRTECKNING Paragraf Ärenderubrik nr 1 Utdelning av pris och stipendium 2 Information från näringslivsavdelningen 3 Nytt medborgarförslag om utredning att pengarna gör mer

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-08-28 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-08-28 1 Tekniska nämnden 2008-08-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av va-nätet 50 Ombyggnad avloppsanläggning, Tänndalen 51 Projektering

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer