HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 146 Budget Begäran om tilläggsanslag 2010, socialnämnden 148 Leader Södra Fjällen, information 149 Samarbetsavtal med A-C Olofsson AB 150 Näringslivsveckan 2009, avstämning 151 Näringslivsveckan 2010, information 152 Näringslivsstöd 2010, rapport 3:e kvartalet 153 Aktuella näringslivsärenden, rapport 154 Fördjupad översiktsplan för vindkraften i östra Härjedalen, information 155 Fakturering av renhållningsavgifter, information 156 Jämtland-Härjedalen Turism (JHT), medfinansiering av verksamheten till och med Köp av Sveg 4:6 158 Köp av område av Vemdalens Kyrkby 1: Försäljning av område av Funäsdalen 8:112 i Funäsdalen 160 Begäran om köp av Örnen 1 och Ishallen i Sveg, information 162 Motion om att kommunen köper statlig mark inom renbetesområdet 163 Medborgarförslag om möjlighet att åka kollektivt till och från Östersund på lördagar 164 Ny organisation, kommunledningskontoret 165 Arbetsgivarfrågor 166 Reglemente för kommunstyrelsen, revidering 167 Kommunstyrelsens delegationsreglemente, revidering

2 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 169 Inrättande av ett kommunalt brukarråd 170 Lån till Hedebygdens kulturkrets, avskrivning

3 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan Beslutande Övriga deltagare Gottfrid Jonsson (S) ordförande Gunilla Hedin (S) Maj-Lis Larsson (S) Anders Häggkvist (C) Inger Lagerquist, kommunchef Tomas Skog, sekreterare Ola Regnander, ekonomichef Leif Hillgren, personalchef Stefan Ericsson, vik. näringslivschef, Lars-Gunnar Nordlander, ordförande miljö- och byggnämnden, 154 Ernst Westlund, miljö- och byggchef, 154 Ulf Alexandersson, stadsarkitekt, 154 Jerker Blomqvist, teknisk chef, Ulf Hansson, fastighetsingenjör, Utses att justera Maj-Lis Larsson Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Paragrafer Tomas Skog... Gottfrid Jonsson... Maj-Lis Larsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Underskrift Kommunkansliet, Sveg... Ann-Christin Eriksson

4 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 146 Budget 2011 Dnr Ks Kommunledningsutskottet har i egenskap av budgetberedning behandlat nämndernas förslag till budget för år I särskild handling redovisas förslag till årsbudget och verksamhetsplaner för år 2011 samt budgetberedningens bedömning av den kommunala ekonomin för de närmaste tre åren. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar följande 1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till budget för år 2011 och antar upprättat förslag till treårsplan. 2. Skattesatsen fastställs till 22,82 procent (oförändrad). 3. Kommunfullmäktige fastställer de finansiella mål som redovisas i treårsplanen samt de verksamhetsmål och riktlinjer som nämnderna angett i sina verksamhetsplaner. 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov anvisas 2 Mkr. 5. Socialnämnden ska fortsätta det påbörjade omställningsarbetet. En tillfällig utökning av budgetramen medges med 4 Mkr. 3 Mkr får betraktas som en förskjutning av gällande besparingskrav på 5 Mkr till och med 2012 och 1 Mkr skall användas för kompetensutveckling. 6. Av budgeten föranledda indragningar och omregleringar av anställningar skall verkställas av vederbörande nämnd och ske enligt gällande arbetsrättsliga regler. 7. Med anledning av befolkningsutvecklingen m.m. och de effekter det får på kommunens intäkter, är det nödvändigt att samtliga nämnder/förvaltningar omprövar behovet av återbesättande av samtliga befattningar när vakanser uppstår.

5 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 146 forts 8. För investeringar anvisas de anslag som upptagits i investeringsbudget.

6 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 147 Begäran om tilläggsanslag 2010, socialnämnden Dnr Sn Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen ett tilläggsanslag med 1,3 Mkr med hänvisning till delårsbokslutets prognos som visar ett underskott på 1,3 Mkr. Till viss del beror det på ökade placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen jämfört med tidigare beräkning. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen avslår socialnämndens begäran.

7 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 148 Leader Södra Fjällen, information Dnr Ks Vik. näringslivschef Stefan Ericsson informerar om de förändringar som skett i Leader Södra Fjällens styrelse och administration. BESLUT Kommunledningsutskottets beslut - Informationen förklaras delgiven.

8 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 149 Samarbetsavtal med A-C Olofsson AB Dnr Ks Näringslivs- och utvecklingskontoret har upprättat samarbetsavtal med A-C Olofsson AB för att tillvarata Anna Carin Olofsson Zideks tjänster till en kostnad av kronor exklusive mervärdesskatt. BESLUT Kommunledningsutskottets beslut - Härjedalens kommun tecknar samarbetsavtal med A-C Olofsson AB enligt förslag. Kostnaden belastar konto Näringslivsstöd med kronor och gymnasieskolan med kronor.

9 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 150 Näringslivsveckan 2009, avstämning Vik. näringslivschef Stefan Ericsson stämmer av med kommunledningsutskottet de åtgärdsförslag som upprättats efter näringslivsveckan 2009 utifrån företagarnas åsikter om nackdelar med att vara företagare i Härjedalen.

10 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 151 Näringslivsveckan 2010, information Vik. näringslivschef Stefan Ericsson informerar om aktiviteterna under årets näringslivsvecka. BESLUT Kommunledningsutskottets beslut - Informationen förklaras delgiven.

11 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 152 Näringslivsstöd 2010, rapport 3:e kvartalet Dnr Ks Vik. näringslivschef Stefan Ericsson rapporterar om medelsförbrukning för näringslivsstöd per den 30 september BESLUT Kommunledningsutskottets beslut - Rapporten förklaras delgiven. _

12 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 153 Aktuella näringslivsärenden, rapport Vik näringslivschef Stefan Ericsson redovisar aktuella näringslivsärenden. BESLUT Kommunledningsutskottets beslut - Rapporten förklaras delgiven. _

13 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 154 Fördjupad översiktsplan för vindkraften i östra Härjedalen, information Dnr Ks Kommunledningsutskottet beslutade den 20 februari 2008 att en översyn av översiktsplanen ska göras för östra delen av kommunen, bl.a. med anledning av att gällande översiktsplan för vindkraftsområdet är inaktuell och att kommunen får många förfrågningar om utbyggnad av vindkraft. Miljö- och byggförvaltningen har arbetat med frågan, bl.a. tillsammans med en lokal arbetsgrupp med flera olika intressenter och har lämnat löpande information under arbetet. Den 24 februari 2010 gav kommunledningsutskottet direktiv inför upprättade av samrådsförslag. Då vindkraftsutbyggnad är en konfliktfylld fråga där flera olika intressen ska vägas samman gjordes ett diskussionsunderlag inför fyra möten med allmänheten och som allmänheten kunnat lämna synpunkter på. Förslaget var ute på samråd under tiden 1 april t o m 24 maj Kommunstyrelsen lämnade i 135/2010 direktiv för utställning av planförslaget. Förslaget har varit utställt under tiden 12 juli t o m 13 september Kommunledningsutskottet behandlade ärendet / 145 då stadsarkitet Ulf Alexandersson redovisade de yttranden som kommit in under utställningstiden. Stadsarkitet Ulf Alexandersson redovisar de områden där klargörande behövs för eventuell vindkraftsutbyggnad: - Sjöarberget - Åndberget/Granhållan - Skaftåsen - Risbrunn/Brickan - Ängersjökölen YRKANDEN Gunilla Hedin yrkar att Sjöarberget inte ska bebyggas med vindkraft. Gunilla Hedin och Anders Häggkvist yrkar att Åndberget/Granhållan kan bebyggas med verk.

14 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 154 forts Gottfrid Jonsson och Maj-Lis Larsson yrkar att Åndberget/Granhållan inte ska bebyggas. Gottfrid Jonsson yrkar att Skaftåsen och Risbrunn/Brickan inte ska bebyggas. PROPOSITIONSORDNING Ordförande prövar Gunilla Hedins och Anders Häggkvists yrkande om Åndberget/Granhållan mot Gottfrid Jonssons och Maj-Lis Larssons yrkande och finner att kommunledningsutskottet beslutar enligt Gottfrid Jonssons och Maj-Lis Larssons yrkande. BESLUT Kommunledningsutskottets beslut - I kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige ska ett område på Ängersjökölen märkas ut för att kunna bebyggas med maximalt fem vindkraftverk. På områdena Sjöarberget, Åndberget/Granhållan, Skaftåsen och Risbrunn/Brickan ska vindkraftverk inte tillåtas.

15 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 155 Fakturering av renhållningsavgifter, information Kommunchef Inger Lagerquist informerar från förhandlingar med Reaxcer om renhållningsavgifter. BESLUT Kommunledningsutskottets beslut - Informationen förklaras delgiven.

16 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 156 Jämtland-Härjedalen Turism (JHT), medfinansiering av verksamheten till och med 2013 Dnr Ks Styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län rekommenderade tidigare länets kommuner att fortsätta finansiera JHT:s verksamhet till och med För Härjedalens kommun innebär det kronor år 2010 och kronor per år Kommunstyrelsen beslutade / 2 att avsätta kronor ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader 2010 för kommunens finansiering av JHT:s verksamhet För åren skulle kronor per år arbetas in i respektive års budget. Finansieringen för 2011 finns nu i budgetförslaget för år Förslag till avtal har upprättats. BESLUT Kommunledningsutskottets beslut - Informationen förklaras delgiven.

17 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 157 Köp av Sveg 4:6 Dnr Ks Förslag till köpeavtal varigenom kommunen köper Sveg 4:6 föreligger. Köpeskillingen är kronor. Sveg 4:6 har en areal om m 2. Fastigheten består av dels tomtmark i kvarteret Vargen, dels av parkmark enligt gällande stadsplan från år Fastigheten har del i ett flertal samfällda vägar. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Härjedalens kommun för kronor köper Sveg 4:6 av dödsboet efter Karl Hugo Almberg.

18 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 158 Köp av område av Vemdalens Kyrkby 1:14 Dnr Ks All mark inom det nuvarande industriområdet i Vemdalen är såld. Efterfrågan på ytterligare mark för industriändamål finns. Därför föreslås att industriområdet utökas med ytterligare mark norrut. Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering med Sig-Britt Waara, Frösön, varigenom ca 5 ha av Vemdalens Kyrkby 1:14 överförs till kommunens fastighet Vemdalens Kyrkby 32:16, föreligger. Ersättningen för marken är kronor, vilket motsvarar ca 7 kronor per m 2. Kommunen betalar förrättningskostnaden. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Härjedalens kommun för kronor köper område av Vemdalens Kyrkby 1:14 av Sig-Britt Waara.

19 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 159 Försäljning av område av Funäsdalen 8:112 i Funäsdalen Dnr Ks Björn Ohlsson, Tännäs, har begärt att få köpa ett område om ca m 2 av kommunens fastighet Funäsdalen 8:112. Området är enligt gällande detaljplan avsett att användas för bostad, handel m.m. tillsammans med hans fastighet Funäsdalen 63:1. Förslag till köpeavtal har upprättats. Köpeskillingen är 150 kronor per m 2. Köpet är ett led i genomförandet av fastighetsbildningen för det s.k. handelshuset på angränsande fastighet. Funäsdalens Handelshus AB har i avtal med Björn Ohlsson åtagit sig att betala köpeskillingen till kommunen samt att betala kostnaden för fastighetsbildningen. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Härjedalens kommun säljer ca m 2 av område av Funäsdalen 8:112 till Björn Ohlsson för 150 kronor per m 2 enligt upprättat köpeavtal.

20 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 160 Begäran om köp av Örnen 1 och 8 Dnr Ks SIMA Travel AB begär att på vissa villkor köpa fastigheterna Örnen 1 och 8. BESLUT Kommunledningsutskottets beslut - Härjedalens kommun avvisar begäran.

21 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 161 Ishallen i Sveg, information Fastighetsingenjör Ulf Hansson informerar om planeringen för återuppbyggnaden av den nedbrunna ishallen. BESLUT FÖRSLAG Kommunledningsutskottets beslut - Informationen förklaras delgiven.

22 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 162 Motion om att kommunen köper statlig mark inom renbetesområdet Dnr Ks Olle Larsson (sd) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att Härjedalens kommun ansöker om att köpa mark i byarna inom det s.k. renbetesområdet för att sedan sälja tomter till dem som vill bosätta sig där. Gottfrid Jonsson informerar om kontakter med länsstyrelsen i frågan. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

23 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 163 Medborgarförslag om möjlighet att åka kollektivt till och från Östersund på lördagar Dnr Ks Ingegärd Fjällgärde, Sveg, föreslår att kommunfullmäktige behandlar frågan om möjligheterna att kunna åka kollektivt till Östersund på lördag morgon och åter till Sveg på eftermiddagen. Kommunfullmäktige beslutade / 99 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Länstrafikens buss avgår lördagar kl från Sveg med ankomst till Östersund kl Åter går en buss kl med ankomst Sveg kl Därutöver går rälsbuss från Sveg kl med ankomst Östersund kl Rälsbussen går åter till Sveg kl och ankommer dit kl FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till den kollektivtrafik som redan finns på lördagar anses medborgarförslaget besvarat.

24 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 164 Ny organisation, kommunledningskontoret Dnr Ks Kommunchef Inger Lagerquist presenterade / 130 förslag till organisation för sammanslagningen av kommunkansliet, ekonomikontoret, personal- och organisationskontoret och näringslivsoch utvecklingskontoret till ett kommunledningskontor. Kommunchefen ska leda kommunledningskontoret med avdelningschefer för kansli, ITavdelning, personalavdelning och ekonomiavdelning. Kommunledningsutskottet biträdde förslaget inför information/samråd och MBLförhandlingar. Information/samråd har nu skett och MBL-förhandlingar har hållits. BESLUT Kommunledningsutskottets beslut - Kommunledningsutskottet beslutar om ny organisation enligt förslaget.

25 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 165 Arbetsgivarfrågor Personalchef Leif Hillgren informerar om frågor som kommer att tas upp av kommunstyrelsen : Samhällsbyggnadsförvaltningens organisation Reglementen för de nya nämnderna Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda BESLUT Kommunledningsutskottets beslut - Informationen förklaras delgiven.

26 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 166 Reglemente för kommunstyrelsen, revidering Dnr Ks Kommunstyrelsens reglemente behöver revideras. Ett förslag har upprättats. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige revidering av kommunstyrelsens reglemente enligt förslag.

27 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 167 Kommunstyrelsen delegationsreglemente, revidering Dnr Ks Kommunstyrelsens delegationsordning behöver revideras. Ett förslag har upprättats. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen beslutar om revidering av kommunstyrelsens delegationsreglemente enligt förslag.

28 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 168 Förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Dnr Ks Kommunchef Inger Lagerquist informerar om regeringens beslut om en ny förordning om statlig ersättning för insatser för nyanlända flyktingar, skyddsbehövande, och deras anhöriga. Reformen är tänkt för att lägga om mottagandet av nyanlända för att påskynda etableringen på bostadsmarknaden. BESLUT Kommunledningsutskottets beslut - Informationen förklaras delgiven.

29 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 169 Inrättande av ett kommunalt brukarråd Dnr Sn Socialnämnden har till kommunstyrelsen överlämnat förslag till reglemente för ett kommunalt brukarråd. Brukarrådet ska ersätta nuvarande kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet. Kommunens styrelser och nämnder ska i brukarrådet samråda och informera om sin verksamhet planerade förändringar m.m. som har eller kan få betydelse för kommunens pensionärer/ funktionshindrade. BESLUT Kommunledningsutskottets beslut - Ärendet behandlas av kommunstyrelsen

30 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 170 Lån till Hedebygdens kulturkrets, avskrivning Dnr Ks Härjedalens kommun lämnade 1994 ett ränte- och amorteringsfritt lån på kronor till föreningen Hedebygdens kulturkrets för att föreningen skulle kunna köpa Hede Folkets Hus, numera kallad NålaÅa. Korpen i Hede har nu köpt fastigheten NålaÅa. Fastigheten besväras av en penninginteckning om kronor. Härjedalens kommun är innehavare av inteckningen. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Hedebygdens kulturkrets lån på kronor avskrivs. Kostnaden belastar kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2010-05-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 70 Personalboende inom turistnäringen 71 Nya behov för att klara trafik med större flygplan vid Härjedalen Sveg Airport

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2010-06-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 48 Allmänhetens frågestund 49 Enkät om värdskapsutbildningen, information 50 Härjegårdar Fastighets AB, information

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 87 Ny ledningsorganisation 88 Förhandlingsärenden 89 Organisation gymnasieskolan/vuxnas lärande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-02-20 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-02-20 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-02-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 19 Projektansökan, Europeiska socialfonden 20 Organisation och budgetram för räddningstjänsten

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2009-01-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Leader Hälsingebygden, finansiering 2 Motion om utveckling av turism i östra Härjedalen 3 Flygtrafiksamarbete med

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Årsredovisning för år 2007 55 Revisionsberättelse för 2007 års verksamhet 56 Granskning av Årsredovisning 2007,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. Kommunstyrelsen 2012-05-02 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. 62 Projekt Biogas Mellannorrland 63 Gruppbostad

Läs mer

93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen. 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen

93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen. 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2014-05-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 90 Jämtland Härjedalen Turism, information 91 Destination Funäsdalen,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande Kommunstyrelsen 2013-09-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 182 Köp av Sveg 2:3, 2:12 samt Färjestaden 1:14 183 Projekt Påfart Härjedalen, delegationer 184 Delårsrapport januari

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2014-02-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2014-02-26 1 Kommunfullmäktige 2014-02-26 1 FÖRTECKNING Paragraf Ärenderubrik nr 1 Utdelning av pris och stipendium 2 Information från näringslivsavdelningen 3 Nytt medborgarförslag om utredning att pengarna gör mer

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-08-28 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-08-28 1 Tekniska nämnden 2008-08-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av va-nätet 50 Ombyggnad avloppsanläggning, Tänndalen 51 Projektering

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. Justeringsdag: 2010-03-15

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. Justeringsdag: 2010-03-15 PROTOKOLL 1(26) Tid: kl 08:30 14:55 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Camilla Wallin, s Birger

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19.

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19. Kommunstyrelsen 2000-03-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-10-05 1 (26) Erland Nilsson Kansliet, måndagen den 10 oktober 2011, kl 10.00

Kommunstyrelsen 2011-10-05 1 (26) Erland Nilsson Kansliet, måndagen den 10 oktober 2011, kl 10.00 Kommunstyrelsen 2011-10-05 1 (26) Plats och tid Osby, onsdagen den 5 oktober 2011, kl 13.00-13.55, 14.00-15.30 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (m) Monica Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1(32) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 09:05-12:05 (ajournering 10:15-10:30, 11:05-11:15 och 11:50-11:55) Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael

Läs mer