HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning av Regionförbundet Jämtlands läns verksamhet med kultur och folkhögskolor från landstinget 205 Regionförbundet Jämtlands län. Delårsbokslut 2011 och revisionsrapport 206 Ansökan om finansiering av konstgräsanläggning för fotboll i Sveg 207 Länsgemensamt Kris- och traumacenter 208 Överlåtelse av anläggningar till föreningar

2 Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Hus, Sveg, klockan Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Utses att justera Tidpunkt Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Gottfrid Jonsson (S) ordförande Anders Häggkvist (C) Maj-Lis Larsson (S) Göran Påhlson (S) Leif Nilsson (S) Hans E Bergström (V) Lars Bygdén (FP) Markus Grängzell (C) Benny Tronsson (M) Roland Persson (VH) Hans-Olov Törnberg (M) tjänstgörande ersättare Gunilla Zetterström Bäcke (S) Jonny Springe (S) Kerstin Ederlöf-Olofsson, föredragande och sekreterare Ola Regnander, ekonomichef Inger Lagerquist, kommunchef Göran Pålsson... Paragrafer Kerstin Ederlöf-Olofsson... Gottfrid Jonsson... Göran Påhlson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Underskrift Kansliet, Sveg... Ann-Christin Eriksson

3 Kommunstyrelsen Ks 202 Vision 2020 Dnr Ks Vision 2015 som fastställdes 2005 behöver ses över och uppdateras till Vision Ett förslag till Vision 2020 och övergripande mål är framtaget av kommunens chefs- och ordförandegrupp: En vision beskriver tankar om kommunens framtid, ett tänkt tillstånd där allt man står för uppnåtts. Vision 2020 är en ledstjärna och en målbild av kommunens framtid. Övergripande mål beskriver vilken förändring vi vill åstadkomma på sikt. Vision I Härliga Härjedalen finns livskraft, äkthet och närhet Kärnvärden Livskraft - Företagsamhet, nyfikenhet och utvecklingslust hos människor, i näringsliv, skolor, byar och föreningar. Äkthet - Natur, kultur och tradition, kvalitet och kunnande allt gediget och hållbart. Närhet - Nära mellan människor, varmt, öppet och tolerant. Våra tre kärnvärden ska prägla våra verksamheter och vårt förhållningssätt. Vi tror på framtiden och skapar tillväxt i Härjedalen. Övergripande mål - Goda utbildningsmöjligheter för alla. - Ett rikt kultur- och fritidsliv som attraherar alla. Kulturlivet skall präglas av tradition, nutid och mångfald. - En trygg omsorg där människan är i centrum. - Den kommunala servicen skall vara effektiv, flexibel och av hög kvalitet. - Kommunen ska arbeta öppet, tydligt och med hög delaktighet. - Kommunen och näringslivet skall samverka. Aktiva insatser skall göras för att stimulera till nyetableringar samt utveckling av befintliga företag. - Kommunen skall ständigt arbeta för bättre infrastruktur.

4 Kommunstyrelsen Ks 202, forts - Kommunen skall växa - flera skall flytta in än ut. - Kommunen skall leva upp till lagreglerna för God ekonomiska hushållning. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar - Vision 2020 och övergripande mål fastställs enligt förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Enligt kommunledningsutskottets förslag. - Visionen ersätter den tidigare fastställda Vision 2015.

5 Kommunstyrelsen Ks 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Dnr Ks Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 att tillstyrka att Regionförbundet Jämtlands län ska vara Regional kollektivtrafik-myndighet i länet. Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att, efter kompletterande utredning om alternativa lösningar, fatta beslut om villkor för överförande av kommunens aktier i Länstrafiken i Jämtlands län AB till Regionförbundet i Jämtland. En arbetsgrupp med representanter för kommunerna och landstinget föreslår att kommunerna beslutar att aktierna säljs till Regionförbundet Jämtland till bokfört värde och att kommunerna lånar ut den summa som motsvarar bokfört värde till Regionförbundet. Aktiekapitalets bokförda värde uppgår i Härjedalens kommun till 344 tkr. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar - Kommunens aktier i Länstrafiken i Jämtlands län AB överlåts till Regionförbundet Jämtlands län till det bokförda värde. - Regionförbundet Jämtlands län får ta upp lån på högst 8 miljoner kronor för finansiering av köp av aktier i Länstrafiken i Jämtlands län AB. - Härjedalens kommun lämnar ett räntefritt lån til Regionförbundet Jämtlands län med 344 tkr. Villkor för amortering tas upp till förhandlling Om utdelning från bolaget sker till Regionförbundet Jämtlands län på grund av att aktiekapitalet satts ned i bolaget ska utdelningen användas till amortering på lånet

6 Kommunstyrelsen Ks 203, forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Enligt kommunledningsutskottets förslag. JÄV Lars Bygdén deltar inte i handläggningen av ärendet.

7 Kommunstyrelsen Ks 204 Utökning av Regionförbundet Jämtlands läns verksamhet med kultur och folkhögskolor från landstinget Dnr Ks Regionförbundet Jämtlands län anhåller hos kommunerna i länet om rätt att överta verksamhet inom områdena kultur och folkhögskolorna från och med den 1 januari 2012 under förutsättning att Regionförbundet och Jämtlands läns landsting tecknar avtal. Landstinget har, genom beslut i fullmäktige ställt sig positiv till att lämna över verksamheterna genom att besluta inleda förhandlingar med Regionförbundet. Enligt förbundsordningen för Regionförbundet Jämtlands län kan förbundet, efter särskilt beslut av medlemmarnas fullmäktige i konsensus, svara för andra regionala uppgifter. Kommunfullmäktige måste fatta beslut före årsskiftet. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar - Härjedalens kommun medger att Regionförbundet Jämtlands län får överta kulturen och verksamheten vid folkhögskolorna från och med den 1 januari 2012 under förutsättning att Regionförbundet och Jämtlands läns landsting tecknar avtal. - Härjedalens kommun förutsätter att verksamheterna finansieras genom att resurser överförs från Jämtlands läns landsting till Regionförbundet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Enligt kommunledningsutskottets förslag JÄV Lars Bygdén deltar inte i handläggningen av ärendet.

8 Kommunstyrelsen Ks 205 Regionförbundet Jämtlands län. Delårsbokslut 2011 och revisionsrapport Dnr Ks Regionförbundet Jämtlands län har överlämnat Delårsrapport augusti 2011 för kommunfullmäktiges godkännande. Till delårsrapporten bifogas revisorernas utlåtande över delårsrapporten och revisionsrapporten "Granskning av delårsrapport för Regionförbundet Jämtland" I delårsbokslutet redovisas Regionförbundets verksamhet och resultat. Resultatet efter årets första åtta månader är ett överskott med tkr. Prognosen för hela året 2011 visar på ett överskott med tkr. Revisorerna bedömer i sitt utlåtande att rapporten i allt väsentligt uppfyller kraven i den kommunala redovisningslagen, att resultatet är förenligt med det finansiella mål som förbundet fastställt för 2011 samt att verksamhetsmål av betydelse för vad som utgör god ekonomisk hushållning bör utarbetas. Komrevs bedömning i granskningsrapporten är att delårsrapporten uppfyller lagkraven på finansiella mål, att delårsrapporten är överskådlig och informativ. Bedömningen i rapporten är att förbundet uppnår ett positivt årsresultat och uppfyller målet på en ekonomi i balans. Verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning bör utarbetas. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar - Delårsbokslutet för augusti 2011 för Regionförbundet Jämtlands län godkänns. - Revisorernas Granskning av delårsrapport och Utlåtande avseende delårsrapport 2011 förklaras delgivna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

9 Kommunstyrelsen Ks 206 Ansökan om finansiering av konstgräsanläggning för fotboll i Sveg Dnr Ks Svegs IK har lämnat in en projektbeskrivning för att anlägga en uppvärmd konstgräsplan för bruk året runt. Den totala kostnaden för bygget beräknas till ca 4,5 miljoner kronor (exklusive moms). Kalkylen grundar sig på att föreningen startar ett arenabolag och med hjälp av ett kommunalt lån på 3, 5 miljoner kronor bygger anläggningen. Amorteringstiden ska enligt kalkylen vara 10 år. Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutade , 101, att ställa sig positiva till projektet och överlämna ärendet till kommunstyrelsen. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar - Svegs IK beviljas ett räntefritt lån med 3, 5 miljoner kronor att återbetalas inom tio år. YRKANDEN Leif Nilsson, Anders Häggkvist, Göran Pålsson, Benny Tronsson yrkar bifall till ansökan Kommunstyrelsen beslutar - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

10 Kommunstyrelsen Ks 207 Länsgemensamt kris- och traumacenter Dnr Ks Kris- och traumaprojektet avslutades den 31 augusti 2010 och fortsätter nu under hösten i begränsad omfattning med stöd av strukturella medel från Länsstyrelsen, vilka sökts av Regionförbundet Jämtlands län. Det finns en uttalad politisk vilja inom Regionförbundets primärkommunala nämnd om att även i fortsättningen kunna ha ett krisoch traumateam i länet som stöd för länets flyktingmottagande. Efterfrågan på detta är stark ute i verksamheten. Regionförbundet har på uppdrag av den primärkommunala nämnden tagit fram ett beslutsunderlag till kommuner och landsting för deras ställningstagande angående en fortsatt verksamhet och finansiering av ett länsgemensamt kris- och traumateam. Socialnämnden har utformat ett förslag till beslut. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar - Ett länsgemensamt Kris- och traumacenter för arbetet med traumatiserade flyktingar inrättas från den 1 januari 2012 med Landstinget som huvudman. En regional överenskommelse om detta tecknas mellan parterna. - Kommunen/Landstinget medverkar till finansiering enligt upprättat - finansieringsmodell utifrån 1,5 tjänst, under förutsättning att samtliga föreslagna finansiärer fattar positivt beslut om deltagande. - Kostnaderna för år 2012 finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Därefter skall kostnaderna arbetas in i socialnämndens budget. - Kris- och traumacentrets ersättningsmodell, dimensionering, uppdrag och avgränsning gentemot huvudmännens olika uppdrag ska följas upp och en särskild styrgrupp inrättas. - Arbetsförmedlingen och eventuellt andra parter är välkomna att nyttja verksamheten mot särskild ersättning i enlighet med en ersättningsmodell som arbetas fram.

11 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

12 Kommunstyrelsen Ks 208 Överlåtelse av anläggningar till föreningar Dnr Kommunen äger och driver idrottsanläggningarna IP i Funäsdalen, Svegs skidstadion och Björnberget i Sveg Kommunstyrelsens beslut - Ordföranden i nämnden för bildning, fritid och kultur får i uppdrag att senast vid budgetkonferensen i mars - april 2012 redovisa förutsättningarna för överlåtelse av anläggningarna till föreningslivet.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. Kommunstyrelsen 2012-05-02 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. 62 Projekt Biogas Mellannorrland 63 Gruppbostad

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2014-02-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2014-02-26 1 Kommunfullmäktige 2014-02-26 1 FÖRTECKNING Paragraf Ärenderubrik nr 1 Utdelning av pris och stipendium 2 Information från näringslivsavdelningen 3 Nytt medborgarförslag om utredning att pengarna gör mer

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 167/14 2014-09-19 Ks 25 INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM Vi står för Livskraft Äkthet Närhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 3.

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 54 Tertialrapport jan-april 2014 socialnämndens verksamheter

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer