HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-02-20 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 19 Projektansökan, Europeiska socialfonden 20 Organisation och budgetram för räddningstjänsten 21 Årsredovisning Begäran om köp av Viken 13:40 i Ytterhogdal 23 Begäran om köp av Funäsdalen 12: Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Funäsdalen 12:81 och 12: Fastighetsreglering berörande Härjedalen Funäsdalen 12:145 och Funäsdalen 12:81, tillägg till överenskommelse 26 Förslag till utbyte av område av Övermon 1:39, Skeknäsön i Siksjön, mot tomt i kvarteret Molyckan, Sveg 27 Upplåtelse av nyttjanderätt för jakt i Mammerdalen, Hede 28 Arbetsbelastning på gatu- och va-avdelningen 29 Landsbygdsutveckling med Leader-metoden 30 Nominering av representant till LAG-gruppen (Lokal Aktions Grupp) 31 Territoriellt samarbete i Fjällregionen (TSIFR) 32 Ansökan om driftbidrag, Ängersjö byalag 33 Inventering av vattendrag för fiskodling, medfinansiering 34 Nya EU-projekt, information 35 Bredband Fjällnäs Brekken i Norge, Interreg-projekt 36 Revidering av kommunens översiktsplan 37 Utrustning till Svegs flygplats 38 Aktuella näringslivsärenden, rapport 39 Tilläggsanslag för löneökningar inom Svenska Kommunalarbetareförbundets avtalsområde

2 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Granskning av näringslivs- och utvecklingskontoret, revisionsrapport 41 Lärcentra och dess gemensamma funktion Nyttjande av sim- och badanläggningen i Hotell Funäsdalen 43 Telefonpolicy för Härjedalens kommun 44 Lokal folkhälsoplan 45 Ansökan om bidrag till regionkonferens, Härjedalens Diabetesförening 46 Föreningen Ljusnandalens Företagshälsovård 47 Övriga frågor

3 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Plats och tid Medborgarhuset, Sveg. klockan Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Sekreterare Ordförande Justerare Lennart Olsson, (s) ordförande Gunilla Hedin (s) Leif Nilsson (s), tjänstgörande ersättare Klas Hallman (c) Michael Bellmann (vh) Kerstin Ederlöf-Olofsson, föredragande Tomas Skog, sekreterare Per-Einar Persson, drätselchef Leif Hillgren, personalchef Bengt-Eric Lundborg, näringslivschef, Inger Wetterstrand, rehab.samordnare, Maj-Britt Åkerström, AF, 19 Bror Norberg, miljö- och byggchef, Kurt Svensson, räddningschef, 20 Jerker Blomqvist, teknisk chef, Per Lingensjö, avdelningschef gatu- och va, 28 Stefan Ericsson, utrednings- och näringslivssekreterare, Hans Svensson, utvecklingsledare, Bengt Johansson, flygplatschef, 37 Barbro Långström, budgetkamrer, 39 Karin Holmin (vh), Lars Bygdén (fp) 19-28, ej tjänstg. ersättare Michael Bellmann... Paragrafer Tomas Skog... Lennart Olsson... Michael Bellmann Organ BEVIS Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Förvaringsplats Underskrift Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Kommunkansliet, Sveg... Ann-Christin Eriksson Ansl nedtagande

4 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 19 Projektansökan, Europeiska socialfonden Dnr Personal- och organisationskontoret har tillsammans med arbetsförmedlingen upprättat förslag till EU-ansökan till Europeiska socialfonden för ett projekt för att underlätta för vissa grupper att komma tillbaka till arbetslivet. Det gäller anställda och arbetslösa som är sjukskrivna, de som har annan etnisk bakgrund och de som har sjukersättning och förväntas komma tillbaka till arbete. Projektet beräknas kosta totalt 4,5 miljoner kronor varav 1,8 miljoner kronor söks som EU-bidrag. Den offentliga medfinansieringen på 2,7 miljoner kronor avser arbetstid, lokaler, sjukersättningar etc. Övriga medfinansiärer är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Jämtlans län och eventuellt Samhall. Härjedalens kommun föreslås bli projektägare. - Kommunledningsutskottet godkänner projektet med den föreslagna medfinansieringen och att kommunen genom personal- och organisationskontoret blir projektägare.

5 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 20 Organisation och budgetram för räddningstjänsten Dnr Kommunledningsutskottet beslutade / 151 att räddningstjänstens ledningsorganisation, befälsberedskap m.m. skall utredas i samråd med ordförandena i kommunstyrelsen och tekniska nämnden, personal- och organisationskontoret och drätselkontoret. Räddningschefen Kurt Svensson och budgetkamrer Barbro Långström redovisar två olika förslag till ny ledningsorganisation. - Kommunledningsutskottet ger räddningschefen i uppdrag att bearbeta ett av förslagen och återkomma med ärendet genom tekniska nämnden.

6 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 21 Årsredovisning 2007 Dnr 042- Föreligger årsredovisning för 2007 omfattande kommunens verksamhet. Investeringsanslag som inte förbrukats och som avser ej färdigställda investeringar har ombudgeterats. FÖRSLAG Kommunledningsutskottet förslag Kommunstyrelsen beslutar - Årsredovisningen fastställs.

7 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 22 Begäran om köp av Viken 13:40 i Ytterhogdal Dnr Hans Dübbel samt Tomas Wedin och Ulrika Hansson har i skrivelse lämnat ett anbud, kronor, på kommunens fastighet Viken 13:40. Fastigheten är belägen mellan deras fastigheter Viken 13:39 respektive Viken 12:62. De avser att bruka fastigheten gemensamt. Viken 13:40 är en obebyggd tomt med en areal om 923 m 2. Kommunen sålde år 2003 en obebyggd tomt i samma område för kronor. - Kommunledningsutskottet beslutar att inte sälja tomten enligt anbudet men anvisar alternativa möjligheter genom pris enligt fastställt belopp av kommunfullmäktige eller ett erbjudande av arrende för viss tid.

8 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 23 Begäran om köp av Funäsdalen 12:116 Dnr Ks Per Salomonsson, Funäsdalen, har i skrivelse begärt att få köpa kommunens fastighet Funäsdalen 12:116. Han har för avsikt att uppföra en industrilokal på fastigheten. Funäsdalen 12:116 är belägen på industriområdet i Ljusnedal. Förslag till köpekontrakt har upprättats. Köpeskillingen är kronor, vilket motsvarar 6 kronor per m 2. - Fastigheten Funäsdalen 12:116 säljs till Per Salomonsson, Funäsdalen, för kronor enligt upprättat köpeavtal.

9 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 24 Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Funäsdalen 12:81 och 12:146 Dnr Ks Funäsdalens Åkeri AB har i skrivelse begärt att få köpa industrimark för utökning av sin fastighet Funäsdalen 12:146, belägen på industriområdet i Ljusnedal. Överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats. Enligt överenskommelsen ska ca m 2 av kommunens fastighet Funäsdalen 12:81 överföras till Funäsdalen 12:146. Ersättning betalas med 6 kronor per m 2. Funäsdalens Åkeri AB betalar förrättningskostnaden. - Kommunledningsutskottet godkänner upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering.

10 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 25 Fastighetsreglering berörande Härjedalen Funäsdalen 12:145 och Funäsdalen 12:81, tillägg till överenskommelse Dnr Ks Kommunledningsutskottet godkände / 95 överenskommelse om fastighetsreglering varigenom ca m 2 av kommunens fastighet Funäsdalen 12:81 överförs till Funäsdalen 12:145, som ägs av Härjedalskök AB. Vid lantmäteriförrättningen har Härjedalskök AB yrkat att överföringen ska omfatta ett område om m 2 av Funäsdalen 12:81. På grund av den stora arealskillnaden har ett tillägg till den tidigare överenskommelsen upprättats. - Kommunledningsutskottet godkänner upprättat förslag till tillägg till överenskommelse om fastighetsreglering.

11 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 26 Förslag till byte av område av Övermon 1:39, Skeknäsön i Siksjön, mot tomt i kvarteret Molyckan, Sveg Dnr Hans-Erik och Pia Vallström arrenderar sedan år 1998 ett område om ca 3000 m 2 av Övermon 1:39, Skeknäsön i Siksjön. De vill förvärva ön och har erbjudit kommunen en tomt om 1242 m 2 i kvarteret Molyckan, Sveg i byte. Kommunledningsutskottet gav , 209, ordförande och teknisk chef i uppdrag att förhandla med Vallströms. Förslag till bytesavtal med Hans-Erik Vallström har upprättats. Enligt avtalet överlåter kommunen ett område om ca 2700 m 2 av Övermon 1:39, Skeknäsön, till Vallström. I byte överlåter Vallström ett område av Sveg 4:1 och ett område av Sveg 4:2, vilka tillsammans utgör den administrativt bildade tomten Molyckan 7, till kommunen. Dessutom skall Vallström riva den på Sveg 4:1 befintliga byggnaden, enligt särskilt upprättat avtal. Ingen mellanlikvid skall betalas. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till bytesavtal.

12 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 27 Upplåtelse av nyttjanderätt för jakt i Mammerdalen, Hede Dnr Enligt en vattendom från år 1969 disponerar Härjedalens kommun jakträtten till ett område söder om Hede tillhörigt Bergvik Skog, den s k Mammerdalstrakten. Jakten förutsätts i vattendomen komma turismen till godo. Kommunen har genom ett avtal undertecknat i maj år 2000 upplåtit jakträtten till Härjedalens Turistanläggningar AB (HTAB) fram till och med den 30 juni HTAB har i sin tur överlåtit jakträtten till Härjedalsguiderna HB (HG) fram till samma tidpunkt. HG bedriver en omfattande verksamhet i området, med älgjakt, fågeljakt, harjakt, fiske m.m. i kombination med boende och guidning. Antalet gästnätter var 517 st. år jaktkort såldes. Även internationella gäster förekom, bl a från Frankrike. HG kommer att fortsatt satsa på internationella gäster även under 2008, på i första hand fågeljakt med stående fågelhundar. De avser även att försöka göra en extra satsning på björnjakten. Bokningsläget är enligt HG bra för nästa säsong. Centralt i området vid Mammersjön finns en avstyckad fastighet, Hede Kyrkby 24:30, vilken HG köpte av HTAB Fastigheten är bebyggd med övernattningsstugor, bastu och slakteri m. m. HG vill nu investera i fastigheten, bl a bygga ut bastun med utrymme för dusch, byta sängar i en stuga, isolera taket i slakteriet samt eventuellt bygga en ny tvåbäddsstuga. På grund av att det är en relativt kort tid kvar av avtalet med HTAB, osäkerheten om vad som kommer att hända med HTAB m m, vill HG få ett nytt avtal om jakten direkt med kommunen från och med 1 juli 2010, på en tid om förslagsvis 10 år. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Tekniska nämnden får i uppdrag att teckna avtal om jakträtten med Härjedalsguiderna HB till och med

13 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 28 Arbetsbelastning på gatu- och va-avdelningen Dnr Tn Tekniska nämnden har / 8 ställt sig bakom en skrivelse från avdelningschefen för gatu- och va-avdelningen. I skrivelsen anges att för att klara avdelningens arbetsuppgifter föreslås en omgående rekrytering av en biträdande arbetsledare med placering i Sveg, två elektriker samt projektanställning av en mät/kartingenjör eller en biträdande arbetsledare. Nämnden anger att rekrytering genomförs under förutsättning att kommunledningsutskottet inte motsätter sig åtgärden. Finansiering av tjänsterna sker inom tekniska nämndens ram. - Kommunledningsutskottet godkänner rekrytering av två elektriker enligt förslag - Tekniska nämnden får i uppdrag att snarast ta fram förslag till finansiering av de andra två tjänsterna.

14 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 29 Landsbygdsutveckling med Leader-metoden Dnr Ks Kommunstyrelsen beslutade / 181 om hur kommunen ska delta inom EU-programmet Leader och hur den kommunala finansieringen i huvudsak ska ske. Kommunstyrelsen gav också kommunledningsutskottet i uppdrag att besluta om prioritering av projekt med utgångspunkt i användning och fördelning av bygdeavgiftsmedel. Vid ärendets behandling i kommunledningsutskottet redovisades kontakter med länsstyrelsen om användning av bygdeavgiftsmedel för landsbygdsutveckling med Leader-metoden. Kommunledningsutskottet beslutade / 5 att ansöka om bygdeavgiftsmedel för landsbygdsutveckling med Leader-metoden med förutsättningen att länsstyrelsen hittar en modell för att ansökan kan beviljas. I annat fall kommer Härjedalens kommun att ompröva sin medverkan i LeaderSödraFjällen. Information lämnas, bl.a. om kontakter med länsstyrelsen. - Informationen förklaras delgiven.

15 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 30 Nominering av representant till LAG-gruppen (Lokal Aktions Grupp) Dnr Landsbygdsutveckling inom EU bedrivs inom programmet Leader. För ett Leader-område ska det bildas en så kallad LAG-grupp. Den ska bestå av representanter för den privata, den ideella och den offentliga sektorn. LAG-gruppen har två huvuduppgifter. För det första ska den ta fram en lokalt inriktad strategi för landsbygdens utveckling inom området. För det andra ska den tillämpa denna strategi i sina beslut om vilka projekt som ska finansieras. Både LAG-gruppen, dess utvecklingsstrategi samt själva Leaderområdet godkänns av länsstyrelsen i samråd med LAG. Härjedalens kommun ska nominera två representanter till LAGgruppen. - Härjedalens kommun nominerar Gottfrid Jonsson och Klas Hallman till LAG-gruppen. _

16 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 31 Territoriellt samarbete i Fjällregionen (TSIFR) Dnr För ökat samarbete i Fjällregionen finns förslag om att etablera gränsöverskridande nätverk mellan norska och svenska privata, offentliga och ideella organisationer i den mellanskandinaviska regionen som omfattar delar av Hedmarks fylke, Sör-Tröndelag, Dalarna och Jämtland. De gränsregionala nätverken och samarbetena skall bidra till att öka den ekonomiska tillväxten genom utveckling av mervärden inom natur- och kulturbaserade besöksnäringen i regionen. Härjedalens kommuns engagemang i projektet skall utgöras av tjänstemannatid med kr över tre år, vilket motsvarar ca 20% av en heltidstjänst då värderingen av arbetad timme uppgår till 300 kr Samarbete mellan Sverige och Norge är viktigt för Härjedalens kommun och för fjällregionen. Projektet TSIFR har goda intentioner, men avhopp av framför allt flera norska kommuner gör att projektet tappar i kraft. Härjedalens kommun bör därför tacka nej till deltagande i projektet. Att Härjedalens kommun väljer att avstå ovanstående projekt skall inte ha någon betydelse för framtida delaktighet i projekt mellan Sverige och Norge. Näringslivs- och utvecklingskontoret föreslår att Härjedalens kommun avstår att delta i projektet, men kommunen är öppen för framtida gränsöverskridande samarbeten. - Härjedalens kommun avstår för närvarande från att delta i projektet.

17 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 32 Ansökan om driftbidrag, Ängersjö Byalag Dnr Ks Ängersjö Byalag ansöker om kronor i driftbidrag för Ängersjö skogsmuséum. - Ärendet tas upp av kommunstyrelsen

18 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 33 Inventering av vattendrag för fiskodling, medfinansiering Dnr Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling (JiLU) vill att länets kommuner är med och med kronor vardera under tre år medfinansierar en inventering av länets vattenresurser för ökat vattenbruk. Inventeringsresultatet kan sedan användas i kommunens översiktsplan. Det är också aktuellt med ett samarbete med Göteborgsuniversitet för en miljöcertifiering av länets fiskeodlingar. YRKANDE Gunilla Hedin yrkar bifall till begäran. - Härjedalens kommun är med i inventeringsprojektet under tre år och för 2008 finansieras deltagandet med kronor ur näringslivskontorets konto

19 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 34 Nya EU-projekt, information Näringslivschef Bengt-Eric Lundborg redovisar flera planerade EUprojekt. - Kommunledningsutskottet lämnar direktiv om den fortsatta hanteringen med en prioritering av projektet Infrastruktur Funäsdalen.

20 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 35 Bredband Fjällnäs Brekken i Norge, Interreg-projekt Dnr Röros kommun vill tillsammans med Härjedalens kommun sammanbinda de två kommunernas bredbandsnät. En rad positiva effekter skulle uppnås: - Ökad redundans robustare nät. - Bättre och starkare kommunikationsnät för näringslivet. - Besöksnäringens utveckling. - Ökad konkurrenskraft för etableringar i regionen. - Bra för samverkan inom telemedicin och sjukvård. - Generellt sett positivt för samverkan över gränsen. Kostnaden beräknas till kronor, varav kronor kommer från Norge och kronor från EU:s Interreg. För den svenska delen svarar länsstyrelsen för kronor och Härjedalens kommun för kronor från konto Bygga bredband. - Härjedalens kommun ställer sig positiv till projektet och godkänner dess finansiering.

21 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 36 Revidering av kommunens översiktsplan Dnr Ks Miljö- och byggchef Bror Norberg informerar om de förfrågningar som kommer om utbyggnad av vindkraft i kommunen, särskilt den östra delen, och initierar frågan om en översyn av översiktsplanen. - Kommunledningsutskottet beslutar att en översyn av översiktsplanen ska göras med anledning av behovet av områden för vindkraftverk. RESERVATION Michael Bellmann

22 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 37 Utrustning till Svegs flygplats Flygplatschefen vill att utrustning köps för att klara av halkproblemen på start- och landningsbanan. Utrustningen, i huvudsak begagnad, beräknas kosta ca kronor. Kostnaden för utrustningen i nyskick är ca kronor kronor ur anslaget till förfogande för särskilda insatser på flygplatsen avsätts för köp av utrustning enligt flygplatschefens begäran.

23 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 38 Aktuella näringslivsärenden, rapport Näringslivschef Bengt-Eric Lundborg redovisar aktuella näringslivsärenden. - Rapporten förklaras delgiven.

24 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 39 Tilläggsanslag för löneökningar inom Svenska Kommunalarbetareförbundets avtalsområde Dnr Det centrala kollektivavtal som träffades år 2007 mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska Kommunalarbetareförbundet innehåller ett större löneökningsutrymme än de preliminära löneramar som tilldelades förvaltningarna i 2008 års budget. Vid budgetberedningen avsattes därför extra resurser till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande. Det centralt överenskomna löneutrymmet har fördelats vid lokala förhandlingar som avslutades i december Kommunfullmäktige har bemyndigat kommunledningsutskottet att av budgeterade medel för oförutsedda behov bevilja tilläggsanslag för löneökningar som följer av träffade avtal och som överstiger tilldelade budgetramar. - Kommunledningsutskottet beviljar tilläggsanslag med sammanlagt kronor enligt följande: Nämnden för barn, utbildning och fritid kronor Socialnämnden Tekniska nämnden Kommunstyrelsen Erforderliga medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov med kronor och ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov med kronor.

25 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 40 Granskning av näringslivs- och utvecklingskontoret, revisionsrapport Dnr Ks Kommunens revisorer har lämnat en revisionsrapport, Granskning av näringslivs- och utvecklingskontoret, till kommunstyrelsen för eventuella kommentarer senast Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.

26 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 41 Lärcentra och dess gemensamma funktion Dnr Styrelsen för Kommunförbundet Jämtlands län har uttalat sig positivt om nuvarande stödfunktion för Lärcentra och vill att varje kommun tar ställning till en fortsättning Kostnaden är totalt kronor per år. Kommunens andel blir ca kronor. Lärcentra är till för vuxnas lärande och kommer att nyttjas i samarbete med ALMI:s EU-projekt Entreprenörskap och nyföretagande. I Lärcentras ramprogram för programperioden är åtta ramprogram definierade: - Lärlingsutbildning och Validering - Distansoberoende teknik - Entreprenörskap - Utveckla fler distansoberoende utbildningar - Insatser för individer med osäker ställning på arbetsmarknaden - Stöd till Integrationsverksamhet i kommunerna - Nätverk Kommuner och högskolor - Bibliotek och Lärcentrum för information och omvärldsanalys för individer och företag - Härjedalens kommun deltar i samverkan kring Lärcentra för perioden Nämnden för barn, utbildning och fritid svarar för Lärcentra i kommunen - Samverkansprojektet med Almi "Entreprenörskap och nyföretagande" skall lokaliseras till nuvarande lokaler som Arbetscentrum disponerar i kommunens lokal vid Hälsocentralen i Sveg. Ansvarig förvaltning är näringslivs- och utvecklingskontoret.

27 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 42 Nyttjande av sim- och badanläggningen i Hotell Funäsdalen Dnr Kommunen har ett avtal med Hotell Funäsdalen om nyttjande av sim- och badanläggningen i hotellet för skolans simundervisning och allmänhetens bad. Avtalstid är till Avtalet löper även under 2008 eftersom det inte sagts upp 6 månader innan avtalstidens utgång beviljades Hotell Funäsdalen bidrag med kronor för investering i ny klimat-/avfuktningsanläggning. I samband med investeringen sänktes kommunen årliga kostnad för nyttjande av badet med ca kr per år. Investeringen har dock inte medfört den sänkning av badets energikostnader som beräknades. På grund av höjda energikostnader för badet vill ägaren av Hotell Funäsdalen att den årliga ersättningen höjs från kr till kr per år. Han vill även att ersättningen för 2008 räknas upp. - Direktiv lämnas till ordförande och kanslichef inför förhandlingar med Hotell Funäsdalen.

28 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 43 Telefonpolicy för Härjedalens kommun Dnr IT-chefen har upprättat förslag till telefonpolicy för Härjedalens kommun. - Ärendet skickas på remiss till förvaltningscheferna.

29 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 44 Lokal folkhälsoplan Kommunkansliet har upprättat förslag till lokal folkhälsoplan och välfärdsbokslut. Förslaget redovisades vid kommunledningsutskottet / 106. Synpunkter lämnades då och förslaget skulle återkomma senare. Det nya förslaget redovisas. - Ärendet tas upp vid nästa sammanträde 23 april 2008.

30 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 45 Ansökan om bidrag till regionkonferens, Härjedalens Diabetesförening Dnr Ks Härjedalens Diabetesförening vill att Härjedalens kommun bidrar med ca kronor för en middag vid en regionkonferens i Sveg för Mellansvenska regionen inom Svenska Diabetesförbundet. Vid konferensen deltar 45 personer. Temat för konferensen är diabetes bland barn och ungdomar. - Ärendet skickas till socialnämnden för hantering.

31 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 46 Föreningen Ljusnandalens Företagshälsovård Tomas Skog, ledamot i styrelsen för Föreningen Ljusnandalens Företagshälsovård, informerar om föreningens planer för LjusnanHälsan AB. - Informationen förklaras delgiven.

32 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 47 Övriga frågor Karin Holmin frågar om - utredningen om kommunens ledningsfunktion - våldet i skolan - familjecentralen i Sveg

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Årsredovisning för år 2007 55 Revisionsberättelse för 2007 års verksamhet 56 Granskning av Årsredovisning 2007,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 87 Ny ledningsorganisation 88 Förhandlingsärenden 89 Organisation gymnasieskolan/vuxnas lärande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2009-01-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Leader Hälsingebygden, finansiering 2 Motion om utveckling av turism i östra Härjedalen 3 Flygtrafiksamarbete med

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2010-05-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 70 Personalboende inom turistnäringen 71 Nya behov för att klara trafik med större flygplan vid Härjedalen Sveg Airport

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2010-06-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 48 Allmänhetens frågestund 49 Enkät om värdskapsutbildningen, information 50 Härjegårdar Fastighets AB, information

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. Kommunstyrelsen 2012-05-02 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. 62 Projekt Biogas Mellannorrland 63 Gruppbostad

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-17.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M 294-298, 302-304 Per-Inge Pettersson, C 299-301, 305-322 Mattias

Läs mer

Sammanträdesdatum 2008-01-08. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-24 Ingrid Nilsson. Ordförande Karin Stierna. Justerare...

Sammanträdesdatum 2008-01-08. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-24 Ingrid Nilsson. Ordförande Karin Stierna. Justerare... Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-01-08 Blad 1 (31) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.00-15.15 Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-03-27 kl. 09.00 11.50 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter Åberg (S) Patrik Persson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus 1(41) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08:30-15:06, ajournering kl 12:55-13:15 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. Justeringsdag: 2010-03-15

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. Justeringsdag: 2010-03-15 PROTOKOLL 1(26) Tid: kl 08:30 14:55 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Camilla Wallin, s Birger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.15 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2007-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.35 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Susanne Suokko (S) Jan Norberg (S) Benny Eriksson (S) Bengt Nilsson (S) Tony

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2010-06-14 172 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s) Lena Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer