HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-10-08 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 148 Näringslivsvecka, v Årets Företagare Härjedalsportens Turistförening, bidrag till mottagandeservice 151 Bidrag till Framtid Hogdal för turistseminarium 152 Näringslivsstöd 3:e kvartalet 2008, rapport 153 Investeringsstöd från länsstyrelsen 2:a och 3:e kvartalet 2008, rapport 154 Åtgärdsförslag för ett förbättrat företagsklimat i Härjedalens kommun 155 Kulturhelg/kulturprojekt i Vemhån, ansökan om ekonomiskt stöd 156 Nya möjligheter i Härjedalen, turismrapport 157 Aktuella näringslivsärenden, rapport 158 Fäbodbruk, fäbodvallen m m synpunkter på frågeställningar 159 Energi- och klimatstrategi för Härjedalens kommun 160 Budget Anskaffning av fordon, räddningstjänsten 162 Näringsdepartementets promemoria Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden, yttrande 163 Försäljning av mark för byggnation av lägenheter i Funäsdalen 164 Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Hede kyrkby 4:17 och 4: Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Funäsdalen 2:32 och 11:2 166 Förfrågan om arrende av ett område av Lillhärdals kyrkby 4:11 för vindkraft 167 Tomter för permanentboende i Tännäs 168 Begäran om ersättning för fyllnadsmassor på Funäsdalen 26: Erbjudande av köp av fastigheten Ytterhogdal Viken 52:2

2 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Framtida löneutveckling och rekrytering av lärarpersonal, skrivelse från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet 171 Medborgarförslag om olika åtgärder för att förbättra den fysiska skolmiljön i Funäsdalen 172 Medborgarförslag om bättre fritidsaktiviteter i Funäsdalen 173 Medborgarförslag om fler ridvägar eller ny ridplan i Funäsdalen 174 Elevrepresentation i nämnden för barn, utbildning och fritid 175 Motion om nyttig och hälsosam mat 176 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 177 Ansökan om bidrag till Överhogdalsbonadernas jubileum 178 Ansökan om bidrag för utställningen Yxan på gott och ont, Härjedalens Fjällmuseum 179 Ansökan om bidrag till datorer för studiecirkelverksamhet, Studieförbundet Vuxenskolan 180 Trafikplan 2009/2010, synpunkter 181 Blasonering (beskrivning) av Härjedalens landskapsvapen 182 Sammanträdesdagar för beredning av flerårsbudget Församlingsindelningsförändring Hede, Storsjö och Vemdalens församlingar, yttrande 184 Förhandlingsärenden 185 Familjebehandlare inom individ- och familjeomsorgen 186 Medlemskap i Ideell förening för bildande av region MittSverige 187 Sammanträdesdagar 2009

3 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Plats och tid Medborgarhuset, Sveg. klockan Beslutande Lennart Olsson, (s) ordförande Gunilla Hedin (s), , , Gottfrid Jonsson (s) Klas Hallman (c) Michael Bellmann (vh), Karin Holmin (vh), tjänstgörande ersättare, Övriga deltagare Kerstin Ederlöf-Olofsson, föredragande och sekreterare Tomas Skog, sekreterare, Ola Regnander, ekonomichef Leif Hillgren, personalchef Bengt-Eric Lundborg, näringslivschef, Barbro Långström, budgetkamrer 160 AnnChristin Anderberg, barn- och utbildningschef, del av 160 Jerker Blomqvist, teknisk chef, Jerker Bexelius, Sweco, 156 Gunilla Feldt, kulturchef, Karin Holmin (vh), ej tjänstgörande ersättare, Utses att justera Klas Hallman Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Paragrafer Tomas Skog ( ) Kerstin Ederlöf-Olofsson ( )... Lennart Olsson... Klas Hallman BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Underskrift Kommunkansliet, Sveg... Ann-Christin Eriksson

4 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 148 Näringslivsvecka v. 45 Näringslivschef Bengt-Eric Lundborg informerar om näringslivsveckans program. Kommunstyrelsens ledamöter och förvaltningscheferna är inbjudna. - Informationen förklaras delgiven.

5 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 149 Årets Företagare 2008 Dnr Ks Årets företagare 2008 ska utses av Företagarnas Riksorganisation efter nominering av Härjedalens kommun. - Årets företagare nomineras inför årets Företagarforum

6 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 150 Härjedalsportens Turistförening, bidrag till mottagandeservice Dnr Härjedalsportens Turistförening ansöker om kronor i förskott på 2009 års bidrag till mottagandeservice. Bidraget år 2008 är kronor. - Härjedalsportens Turistförening beviljas kronor i förskott på 2009 års bidrag till mottagandeservice.

7 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 151 Bidrag till Framtid Hogdal för turistseminarium Dnr Ks Framtid Hogdal Ideell Förening har ansökt om kronor för att kunna genomföra ett seminarium för utveckling av turismen i Hogdalsområdet. Näringslivschefen har beviljat kronor i ett projektstöd för seminariets genomförande. - Informationen förklaras delgiven.

8 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 152 Näringslivsstöd 3:e kvartalet 2008, rapport Dnr Ks Näringslivschef Bengt-Eric Lundborg redovisar ansökningar och beslut om näringslivsstöd för 3:e kvartalet Rapporten förklaras delgiven.

9 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 153 Investeringsstöd från länsstyrelsen 2:a och 3:e kvartalet 2008, rapport Dnr Ks Näringslivschef Bengt-Eric Lundborg redovisar beviljade investeringsstöd från länsstyrelsen 2:a och 3:e kvartalet Rapporten förklaras delgiven.

10 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 154 Åtgärdsförslag för ett förbättrat företagsklimat i Härjedalens kommun Dnr För ett förbättrat företagsklimat har näringslivs- och utvecklingskontoret upprättat förslag till förbättringsåtgärder vad gäller handläggningen av tillståndsärenden i Härjedalens kommun. Förslagen kommer att processas vidare innan beslut tas. - Ärendet läggs till handlingarna.

11 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 155 Kulturhelg/kulturprojekt i Vemhån, ansökan om ekonomiskt stöd Dnr Vemhåns byalag/vemhåns framtidsgrupp ansöker om kronor i ekonomiskt stöd för att anordna en kulturhelg november Hela projektet beräknas kosta drygt kronor. - Ärendet behandlas av kommunstyrelsen 29 oktober 2008.

12 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 156 Nya möjligheter i Härjedalen, turismrapport Konsultföretaget Sweco fick i början av 2008 uppdraget att skapa förutsättningar för turismföretag i Härjedalen att utveckla sin verksamhet under säsonger då de idag har liten eller ingen verksamhet. Jerker Bexelius, Sweco, informerar om rapporten benämnd Nya möjligheter i Härjedalen. - Informationen förklaras delgiven.

13 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 157 Aktuella näringslivsärenden, rapport Näringslivschef Bengt-Eric Lundborg redovisar aktuella näringslivsärenden. - Rapporten förklaras delgiven.

14 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 158 Fäbodbruk, fäbodvallen m.m., synpunkter på frågeställningar Dnr Centrum för biologisk mångfald vill ha synpunkter på frågor om fäbodbruket, fäboden, fäbodvallar och den omkringliggande utmarken. Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till yttrande. Näringslivskontoret och kulturförvaltningen har senare lämnat synpunkter. Kommunkansliet har upprättat förslag till yttrande. - Härjedalens kommun lämnar synpunkter enligt förslag efter komplettering utifrån lämnade synpunkter.

15 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 159 Energi- och klimatstrategi för Härjedalens kommun Dnr Den s.k. klimatstrategigruppen har upprättat förslag till energi- och klimatstrategi för Härjedalens kommun. Härjedalens kommun är med i projektet Klimatcoachning stöd till lokalt klimatarbete i små kommuner. Projektets mål är att lägga grunden till ett långsiktigt klimatarbete i mindre kommuner genom att starta arbetsprocesser för att ta fram en klimatstrategi, aktualisera energiplanen eller förnya miljömålsprogram. Kommunen får även stöd och råd via en mentorkommun. Varje deltagande kommun får kronor för olika åtgärder i projektet. Deltagande kommun förbinder sig att skriva under en avsiktsförklaring och ett löfte om att kommunfullmäktige ska föreläggas ett förslag om klimatstrategi eller motsvarande. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslag till energi- och klimatstrategi för Härjedalens kommun enligt upprättat förslag med några korrigeringar. RESERVATION Michael Bellmann

16 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 160 Budget 2009 Dnr Ks Beredningen av 2009 års budget avslutas med genomgång av lämnade uppdrag och sammanfattning av budgetförslaget. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer budget för 2009 med ett beräknat överskott på ca 11,3 miljoner kronor. Vissa kompletterande skrivningar i det slutliga förslaget till kommunfullmäktige görs av ekonomikontoret. RESERVATION Karin Holmin

17 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 161 Anskaffning av fordon, räddningstjänsten Dnr Räddningstjänsten vill ha en ny ledningsbil med högre markfrigång. En av nuvarande ledningsbilar kan säljas. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen ger räddningstjänsten tillstånd att anskaffa lämpligt fordon. Anbudsutvärdering ska ske i samråd med ekonomikontoret. - Kommunstyrelsen uppdrar till ekonomichef att fatta beslut om finansiering (köp alternativt leasing).

18 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 162 Näringsdepartementets promemoria Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden, yttrande Dnr Näringsdepartementet har lämnat en promemoria, Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden, för yttrande. Kommunkansliet har upprättat förslag till yttrande. - Härjedalens kommun avlämnar yttrande enligt upprättat förslag.

19 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 163 Försäljning av mark för byggnation av lägenheter i Funäsdalen Dnr Ks Kommunfullmäktige beslutade , 56, att Härjedalens kommun är beredd att sälja mark från kommunens fastighet Funäsdalen 8:112 för 6 kronor per m 2 till Jörgen Åkerström, J Åkerströms Bygg. Eventuella planändringar och fastighetsbildningskostnader bekostas av köparen. Ett område om m 2 har utstakats och markerats på marken. Två hus med lägenheter har uppförts på området. I anslutning till området finns i gällande detaljplan utlagt ett område för parkering. Åkerström vill nu köpa även det området och erbjuder sig att betala 6 kronor per m 2. Han avser att bygga en carport på området. YRKANDE Gottfrid Jonsson yrkar bifall till begäran från Åkerström. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar sälja ca m 2 av fastigheten Funäsdalen 8:112 för 6 kronor per m 2 till Jörgen Åkerström, J Åkerströms Bygg.

20 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 164 Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Hede Kyrkby 4:17 och 4:20 Dnr Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Hede Kyrkby 4:17 och kommunens fastighet Hede Kyrkby 4:20 föreligger. Enligt förslaget överförs ca 830 m 2 av 4:20 till 4:17. Ersättning betalas med 20 kronor per m 2. Ägaren av Hede Kyrkby 4:17 betalar förrättningskostnaden. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om fastighetsreglering enligt upprättat förslag.

21 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 165 Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Funäsdalen 2:32 och 11:2 Dnr Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Funäsdalen 11:2 och kommunens fastighet 2:32. Området skall användas för utökning av kommunens avloppsreningsanläggning för Tänndalsområdet. Ersättning utgår med 6 kronor per m 2. Kommunen svarar för förrättningskostnaden. - Kommunledningsutskottet godkänner överenskommelse om fastighetsreglering enligt upprättat förslag.

22 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 166 Förfrågan om arrende av ett område av Lillhärdals Kyrkby 4:11 för vindkraft Dnr Ks Rabbalshede Vindenergi AB har i skrivelse gjort en förfrågan om att få arrendera ett område av kommunens fastighet Lillhärdals Kyrkby 4:11 för en vindkraftsetablering. Företaget planerar att bygga preliminärt 22 verk á 2,5 MW, varav tre kommer att ligga på kommunens fastighet. Arrendet ska löpa på 30 år och beräknas omfatta ca 104 ha. Den årliga ersättningen till kommunen har preliminärt beräknats till kronor. Lillhärdals Kyrkby 4:11 har en areal om ca 702 ha. Fastigheten är samtaxerad med Lillhärdals Kyrkby 4:12. Taxeringsenhetens areal är ca 813 ha. Taxeringsvärdet är kronor, varav skogsvärde kronor. Den berörda delen av fastigheten är belägen ca 20 km västnordväst om Lillhärdal. YRKANDE Klas Hallman, Gunilla Hedin och Gottfrid Jonsson yrkar att kommunen ska samråda med andra fastighetsägaren innan beslut tas. - Teknisk chef Jerker Blomqvist får i uppdrag att samråda med andra fastighetsägaren innan beslut tas.

23 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 167 Tomter för permanentboende i Tännäs Dnr Ks Tännäs byalag vill få rätt att för en krona per tomt förmedla ytterligare fem kommunala tomter till permanentboende i Tännäs. Kommunfullmäktige beslutade att byalaget får disponera fem valfria tomter inom området som ett led i att främja inflyttning till byn. Tomtspekulanter får erbjudas köpa tomt för en krona under förutsättning att de påbörjar byggnationen inom ett år och bosätter sig på tomten inom två år från köpeavtalets undertecknande. Köpeavtalet upprättas av kommunen. Avtalet med byalaget föreslås gälla under tre år. Samtliga fem tomter är nu sålda och på en tomt är byggnation påbörjad. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avtal tecknas med Tännäs byalag om disponering av ytterligare fem valfria tomter för försäljning. Avtalet skall innehålla samma villkor och förutsättningar som nu gällande avtal.

24 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 168 Begäran om ersättning för fyllnadsmassor på Funäsdalen 26:82 Dnr Ks Kommunen sålde år 2006 Funäsdalen 26:82 till Roger Henriksson och Nadja Spångberg för en köpeskilling om kronor. Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp. När fastigheten skulle anslutas till avloppsanläggningen upptäcktes att denna inte fungerat på avsett sätt. Allt avloppsvatten har runnit ut på Funäsdalen 26:82 i stället för i den tilltänkta infiltrationsbädden. För att Funäsdalen 26:82 ska kunna bebyggas har man enligt Roger Henriksson varit tvungna att fylla upp med stora mängder bergmassor. Han har nu begärt att från kommunen återfå köpeskillingen på kronor. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Roger Henriksson och Nadja Spångberg återfår köpeskillingen på kronor. Redovisas på kontot för försäljningsintäkter.

25 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 169 Erbjudande av köp av fastigheten Ytterhogdal Viken 52:2 Dnr Ägaren till fastigheten Ytterhogdal Viken 52:2, Ove Fahlqvist, föreslår genom Nordins i Delsbo AB Bokföringsservice att kommunen löser in fastigheten för en symbolisk summa av 1 krona. Fastighetens byggnad är att betrakta som ett rivningsobjekt. Kommunledningsutskottet beslutade att återremittera ärendet till tekniska kontoret för ytterligare utredning ur olika aspekter och att ärendet tas upp av kommunstyrelsen Teknisk chef Jerker Blomqvist redovisar utredningen i ärendet. - Härjedalens kommun avstår från erbjudandet.

26 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 170 Framtida löneutveckling och rekrytering av lärarpersonal, skrivelse från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet Dnr Ks Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har i skrivelse angett att man med kommunledningsutskottet vill lyfta frågan om nuvarande löneläge för lärarna och diskutera framtida löneutveckling och rekrytering av lärarpersonal utifrån de närmaste årens många pensioneringar. Personalchef Leif Hillgren redogör för officiell lönestatistik för Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet och löneutvecklingen för de olika fackliga organisationerna Kommunledningsutskottet har tagit del av skrivelsen från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Frågan får prövas i framtida lönediskussioner.

27 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 171 Medborgarförslag om olika åtgärder för att förbättra den fysiska skolmiljön i Funäsdalen Dnr Ks Felicia Blomqvist m.fl. (totalt 17 elever i åk 7 vid Funäsdalens skola) lämnar i medborgarförslag förslag till olika åtgärder för att förbättra skolans fysiska skolmiljö och för att få fler fritidsaktiviteter i Funäsdalen. Nämnden för barn, utbildning och fritid och tekniska nämnden har lämnat yttranden i ärendet. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslagen anses besvarade med hänvisning till yttranden från nämnden för barn, utbildning och fritid och tekniska nämnden.

28 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 172 Medborgarförslag om bättre fritidsaktiviteter i Funäsdalen Dnr Ks Felicia Blomqvist och Jessica Dahlsten i åk 7 vid Funäsdalens skola lämnar i medborgarförslag förslag för att få fler fritidsaktiviteter i Funäsdalen. Nämnden för barn, utbildning och fritid har lämnat yttranden i ärendet. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslagen anses besvarade med hänvisning till yttrande från nämnden för barn, utbildning.

29 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 173 Medborgarförslag om fler ridvägar eller ny ridplan i Funäsdalen Dnr Ks Maja Fjellgren, Funäsdalen, har lämnat medborgarförslag om fler ridvägar och ridplan i Funäsdalen. Nämnden för barn, utbildning och fritid har lämnat yttranden i ärendet. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till yttrande från nämnden för barn, utbildning.

30 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 174 Elevrepresentation i nämnden för barn, utbildning och fritid Dnr Ks Michael Bellmann (vh) har efterfrågat hur det gått med frågan om elevrepresentation i nämnden som Vox Humana tidigare aktualiserat i nämnden för barn, utbildning och fritid. Nämnden beslutade , Buf 52, att överlämna frågan till arbetsutskottet för beredning. Frågeställningen är kommunövergripande och av generell karaktär varför frågan bör lyftas i kommunstyrelsen. Nämnden för barn, utbildning och fritid har beslutat att överlämna frågan till kommunledningsutskottet för ytterligare beredning. Kanslichef Kerstin Ederlöf-Olofsson redogör för den lagstiftning som gäller om representation i nämnder. YRKANDE Karin Holmin föreslår att ärendet tas upp vid nästa sammanträde med förslag till skrivning utifrån Kerstin Ederlöf-Olofssons redovisning. - Ärendet tas upp vid nästa sammanträde 10 december Kommunkansliet lämnar förslag till skrivning inför sammanträdet.

31 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 175 Motion om nyttig och hälsosam mat Dnr , Ks Olle Larsson (sd) föreslår i motion till kommunfullmäktige att mat som serveras, eller säljs, på kommunala inrättningar i Härjedalen ska innehålla ett minimum av farligt transfett för att ge kommunmedborgarna hälsosam mat som inte påverkar hälsan negativt. Allt livsmedel som Härjedalens kommun köper in och serverar ska följa den danska linjen i fråga om transfett och innehålla maximalt två procent transfett av det totala fettinnehållet. YTTRANDEN Socialnämnden föreslår att motionen avslås då svensk lagstiftning idag inte ställer krav på att tillverkare ska ange om en produkt innehåller delvis härdat fett. Nämnden för barn, utbildning och fritid anger att inom nämndens organisation är målsättningen att maten som serveras skall vara hälsosam och nyttig. När det gäller inköp av livsmedel sker detta hos leverantör som kommunen tecknat ramavtal med. Nämnden förutsätter att upphandlingskontoret har höga kvalitetskrav vid upphandling av livsmedel och att man i kommande upphandlingar i sina upphandlingskriterier ställer krav på halten av transfetter. Kommunfullmäktige har / 72 beslutat att återremittera motionen för att med det gemensamma upphandlingskontoret klara ut vissa frågeställningar, bl.a. utifrån gällande lagstiftning. Yttrande/synpunkter från upphandlingskontoret redovisas. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

32 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 176 Biblioteksplan för Härjedalens kommun Dnr Kn Kulturnämnden lämnar förslag till biblioteksplan för Härjedalens kommun. Socialnämnden och nämnden för barn, utbildning och fritid har yttrat sig över förslaget till biblioteksplan. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer biblioteksplan för Härjedalens kommun.

33 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 177 Ansökan om bidrag till Överhogdalsbonadernas jubileum Dnr Kn Jämtlands läns museum/jamtli planerar att år 2010 genomföra ett projekt runt Överhogdalsbonaderna för att uppmärksamma 100- årsjubiléet av fyndet och söker därför kronor i bidrag för projektet. Projektet beräknas kosta kronor plus sociala avgifter. Kulturnämnden ställer sig positiv till idén men bedömer att kostnaden är för stor för kulturnämndens budget och har därför skickat ärendet vidare till kommunstyrelsen för ställningstagande. Överhogdals byalag ansöker om kronor för genomförande av del 5 av vävning av bonaderna. Fyra av bonaderna har tidigare vävts upp och utgör grunden för Överhogdals Forngård. Del 5 är den sista delen och gör Forngården komplett. Den beräknas kosta kronor. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen avslår ansökan från Jämtlands läns museum/jamtli - Kommunstyrelsen beviljar Överhogdals byalag kronor ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader 2008.

34 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 178 Ansökan om bidrag för utställningen Yxan på gott och ont, Härjedalens Fjällmuseum Dnr Ks Härjedalens Fjällmuseum ansökan om kronor i bidrag för uppförandet av utställningen Yxan på gott och ont. Utställningen är tänkt att visas på museet under både vinter- och sommarsäsongen Till utställningen kommer att arrangeras ett antal olika evenemang och aktiviteter med anknytning till yxan. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

35 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 179 Ansökan om bidrag till datorer för studiecirkelverksamhet, Studieförbundet Vuxenskolan Dnr Ks Studieförbundet Vuxenskolan ansöker om kronor i bidrag till datorer för studiecirkelverksamhet alternativet hjälp till annan lösning för att få 10 bärbara datorer för cirkelverksamhet runt om i byarna i kommunen. - Härjedalens kommun beviljar inte sökt bidrag. Studieförbundet Vuxenskolan rekommenderas att söka bygdeavgiftsmedel för ändamålet.

36 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 180 Trafikplan 2009/2010, synpunkter Dnr Ks Kanslichef Kerstin Ederlöf-Olofsson redovisar kommunens förslag till ny trafikplan för 2008/2009. Några större förändringar finns inte i förslaget jämfört med trafikplan 2007/ Härjedalens kommun godkänner förslaget.

37 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 181 Blasonering (beskrivning) av Härjedalens landskapsvapen Dnr Ks Erik J. Bergström, Östersund, anhåller om att Härjedalens kommun biträder Bergströms ansökan hos länsstyrelsen om att hos Riksarkivets Heraldiska nämnd begära en omprövning av nuvarande blasonering och en återgång till 1885 års blasonering. Beskrivningen från 1885 anger att vapnet i ett silverfält ska ha ett svart städ, till höger ett lodrätt ställt hammarpar med motvända huvud, hammarna svarta och skaften röda, till vänster en svart tång med skalmarna uppåt. År 1935 anges i stället för städ en framifrån sedd svart räckhammare med röd skaftända. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen beslutar att biträda Erik J. Bergströms anhållan hos länsstyrelsen.

38 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 182 Sammanträdesdagar för beredning av flerårsbudget Dnr Ks En ny flerårsbudget för planeras. Underlag till nämnderna kommer att distribueras i slutet av oktober. Beslut i kommunfullmäktige beräknas till sammanträdet 8 april. - Flerårsbudget kommer att beredas av kommunledningsutskottet februari 2009.

39 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 183 Församlingsindelningsförändring Hede, Storsjö och Vemdalens församlingar, yttrande Dnr Ks Härnösands Stift har gett Härjedalens kommun möjlighet att yttra sig över förslag att bilda en ny församling, Hede, Vemdalens och Storsjö församling, av Hede församling, Storsjö församling och Vemdalens församling. - Härjedalens kommun har inga synpunkter.

40 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 184 Förhandlingsärenden Personalchefen redovisar aktuella förhandlingsärenden. Kommunledningsutskottets beslut Följande förhandlingsärenden godkännes: 1. Härjedalens kommun och Svenska Kommunalarbetareförbundet, Bibehållna anställnings- och löneförmåner för fackligt förtroendevald Gunilla Zetterström-Bäcke, Härjedalens kommun och Svenska Kommunalarbetareförbundet, Tvisteförhandling gällande ogiltigförklaring av avsked, Härjedalens kommun och Eva Bäckström, Överenskommelse om villkor i samband med entledigande, Härjedalens kommun och Svenska Kommunalarbetareförbundet, Lönesättning för validering till understöterska, Härjedalens kommun och Vårdförbundet, Arbetstid för kommunsjuksköterskor placerade vid socialförvaltningen i Härjedalens kommun,

41 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 185 Familjebehandlare inom individ- och familjeomsorgen Dnr Socialnämndens arbetsutskott vill att socialnämnden under en prövotid av ett år får utöka individ- och familjeomsorgens verksamhet med en familjebehandlare samt att tjänsten finansieras inom individ- och familjeomsorgens budgetram. Genom att anställa en familjebehandlare kan färre externa köp av behandlingsplaceringar göras. - Under en prövotid av ett år får socialnämnden utöka individ- och familjeomsorgens verksamhet med en familjebehandlare. - Finansiering av anställningen ska göras genom omdisponering inom socialnämndens budget.

42 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 186 Medlemskap i Ideell förening för bildande av region MittSverige Dnr Jämtlands läns landsting föreslår att landstinget tillsammans med länets kommuner och Sundsvalls och Ånge kommuner bildar en ideell förening för bildande av region MittSverige. Kommunens kostnad blir en årlig medlemsavgift på kronor. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar - Härjedalens kommun blir medlem i Ideell förening för bildande av region MittSverige. - Utser ombud till föreningens stämma.

43 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Klu 187 Sammanträdesdagar 2009 Dnr Ks Kommunstyrelsen har fastställt följande sammanträdesdagar 2009 för kommunfullmäktige: 11/2, 8/4, 2-3/6, 23/9, 25/11 Vid kommunfullmäktiges sammanträde 1 oktober lämnades synpunkter om att vissa dagar kolliderar med landstingets sammanträdesdagar. Kommunkansliet lämnar förslag om att flytta sammanträdet 25/11 till 18/11. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktiges sammanträde 25/11 flyttas till 18/11.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-11-03 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 171 Upphandling av mottagandeservice i Ytterhogdal 172 Årets företagare 2010 173 Inflyttarservice

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-06-10 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-06-10 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-06-10 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 106 Förstudie av turism i östra Härjedalen 107 Program för utredning om skoterled (transitled)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 137 Mottagandeservice/turistbyråverksamhet i Hede och Vemdalen 2011 138 Skötsel av hållplatser

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 87 Ny ledningsorganisation 88 Förhandlingsärenden 89 Organisation gymnasieskolan/vuxnas lärande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 228 Projekt Samordnade servicelösningar, information 229 Hemsändningsbidrag 230 Projekt Inlandsbanan,Destination

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande Kommunstyrelsen 2013-09-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 182 Köp av Sveg 2:3, 2:12 samt Färjestaden 1:14 183 Projekt Påfart Härjedalen, delegationer 184 Delårsrapport januari

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2008-02-06 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2008-02-06 1 Kommunfullmäktige 2008-02-06 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Allmänhetens frågestund 2 Information om regionfrågan 3 Motion om att på kommunens hemsida offentliggöra cv för

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2011-02-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 34 Ishall i Sveg 35 Svegs Folkets Hus. Uppsägning av avtal. Kommunstyrelsen 2011-02-09 2 Plats och tid Folkets Hus,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1 Paragraf nr Ärenderubrik 222 Fördelning av kommunalt bidrag till mottagandeservice 2010 223 Projektansökan för ett Destinationsbolag Vemdalen 224 Jämtland-Härjedalen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2012-08-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 132 Motion om allmänpolitisk debatt 133 Motion om krav på upphandling av livsmedel 134 Skaftåsens vindkraftsanläggning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2009-04-08 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Studiebesök vid Härjedalens gymnasieskola 31 Allmänhetens frågestund 32 Prisutdelning Kommunduellen 2009 33

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 146 Budget 2011 147 Begäran om tilläggsanslag 2010, socialnämnden 148 Leader Södra Fjällen,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2009-09-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 100 Information om företagsfrågor 101 Ekonomisk debatt 102 Allmänhetens frågestund 103 Nytt medborgarförslag om

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Socialnämnden 2008-08-19 1 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl 09.00-15.20 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Gunnar Hedin (c) Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Lars Bygdén

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-02-04 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-02-04 1 Tekniska nämnden 2010-02-04 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Upprustningsbidrag Tänndalens bygdegård 2 Upprustningsbidrag Överhogdals bygdegård 3 Upprustningsbidrag Björklid,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-02-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Ekonomisk uppföljning socialnämndens verksamheter 19 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 20 Reglemente

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-08-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-08-26 1 Tekniska nämnden 2010-08-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 42 Konvertering av oljeanläggning Wemerskolan, Hede 43 Upprustningsbidrag Fröjdvallen, Bruksvallarna 44 Kallställning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-06-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 59 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 60 Budget 2012 socialnämndens verksamheter 61 Socialnämndens verksamheter,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2012-03-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser

Läs mer

c) Inbjudan seminarium Kommunerna och föreningslivet Teknikringen

c) Inbjudan seminarium Kommunerna och föreningslivet Teknikringen Kulturnämnden 2010-08-30 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36. Budgetinformation 37. Kulturnämndens delårsrapport 2010 38. Budget 2011 39. Verksamhetsplan till budget 2011 40.

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-06-16 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 46 Medborgarförslag om namnändring på väg i Lillhärdal 47 Rutiner för namnsättning av vägar 48 Översiktsplan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-01-15 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-01-15 1 Socialnämnden 2015-01-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2015-2018 2 Val av ledamöter och ersättare till

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Ekonomisk redovisning, första halvåret 2008 55 Kommentarer till sifferbudget 2009 56 Revidering

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2012-02-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Studiebesök vid socialnämndens verksamheter i Hede 19 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 20 Socialnämndens

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2011-11-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 122 Utdelning av minnesgåvor till anställda 123 Ensamkommande flyktingbarn, information 124 Kommunens organisation:

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Delegation av arbetsmiljöuppgifter socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Delegation av arbetsmiljöuppgifter socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-03-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 31 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 32 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 33

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-09-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 79 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 80 Delårsrapport per juli månad 2011 äldreomsorgen 81 Socialnämndens

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Budgetinformation 23 Kulturnämndens delårsrapport 2010 24 Verksamhetsplan till budget 2011 25 Ansökan

Läs mer

Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00

Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Församlingshemmet, Hede TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00 Avresa med buss fr Medborgarhuset, Sveg kl 08.00 via Vemdalen. ÄRENDE Förslag till budget för 2017 finns på kommunkansliet,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 56 Städorganisation 57 Ny säkerhets- och kvalitetspolicy vid flygplatsen 58 Tilläggsanslag för inköp av tjänstebilar

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Sveg. TID Måndag 21 november 2016, kl Sammanträdet kommer att webbsändas direkt,

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Sveg. TID Måndag 21 november 2016, kl Sammanträdet kommer att webbsändas direkt, 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Folkets Hus, Sveg Lunch serveras på Hotell Mysoxen kl 11.30 för ledamöter och mottagare av minnesgåvor och pris TID Måndag 21 november 2016, kl 13.00 ÄRENDE BESLUT Sammanträdet

Läs mer

BLAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÄRJEDALENS KOMMUN. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott ÄRENDEFÖRTECKNING. 66 Aktuella näringslivsärenden

BLAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÄRJEDALENS KOMMUN. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott ÄRENDEFÖRTECKNING. 66 Aktuella näringslivsärenden HÄRJEDALENS KOMMUN Kommunstyrelsens kommunledningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-04 BLAD 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 66 Aktuella näringslivsärenden 67 Dagtåg Härjedalen/Berg-Stockholm,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2010-04-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 52 Kommunchef, presentation 53 Öhrlings PwC, delrapport 54 Arbetsutskottets protokoll 55 Delegationsbeslut 56 Information

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-08-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 119 Inflyttarservice 120 Regional systemanalys avseende transportsystemet i de fyra nordligaste

Läs mer

Föredragande och övrigt

Föredragande och övrigt 1 ORGAN PLATS Kommunledningsutskottet Medborgarhuset, Sveg OBS! Styrgruppsmöte för projektet Lokal attraktionskraft, kl 9.00 (klu:s ledamöter) TID Onsdag 11 maj 2016 kl 10.00 ÄRENDE Föredragande och övrigt

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 39 Arbetsmarknadssituationen i Härjedalens kommun, information 40 Årsredovisning 2009

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 39 Arbetsmarknadssituationen i Härjedalens kommun, information 40 Årsredovisning 2009 Kommunstyrelsen 2010-03-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 39 Arbetsmarknadssituationen i Härjedalens kommun, information 40 Årsredovisning 2009 41 Begäran om utökning av internkredit,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-08-30 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 69 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 70 Prognos per juli 2011 socialnämndens verksamheter 71 Socialnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Incheckning, räddningstjänst och ramptjänst vid Härjedalen Sveg Airport

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Incheckning, räddningstjänst och ramptjänst vid Härjedalen Sveg Airport Samhällsbyggnadsnämnden 2011-08-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Ombyggnad Wemerskolan, Hede 55 Incheckning, räddningstjänst och ramptjänst vid Härjedalen Sveg Airport

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden 2015-06-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 77 Ansökan om medgivande för adoption 78 Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-12-04 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-12-04 1 Tekniska nämnden 2008-12-04 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 77 Antagande av ny va-taxa och nya allmänna bestämmelser (ABVA) för brukande av kommunens va-anläggning 78 Upprustningsbidrag

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-04-24 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-04-24 1 Socialnämnden 2012-04-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 44 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 45 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 46 Information

Läs mer

67 Skrivelse angaende befintliga broar over Harjean mot Sunnana i Lillhardal. 69 Ansokan om gatubelysning vid Vemdalsvagen/Kolvagen i Vemhan

67 Skrivelse angaende befintliga broar over Harjean mot Sunnana i Lillhardal. 69 Ansokan om gatubelysning vid Vemdalsvagen/Kolvagen i Vemhan HARJEDALENS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL BLAD Samhallsbyggnadsnamnden 2014-08-28 1 FORTECKNING Paragraf nr Arenderubrik 62 Ekonomiinformation 63 Information forvaltningschef 64 Nya renhallningsforeskrifter

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, den 2008, kl 13.00 16.15 ande Ordinarie ledamöter: Anders Wisth, ordförande (kd) Karin Magnusson, 1 vice ordförande (m) Niklas Johansson, 2 vice ordförande (s) Christer

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Enkla frågor. Interpellationer. Motioner. Sakärenden. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen 2015-06-02. 10. Ej färdigberedda medborgarförslag, rapport

Enkla frågor. Interpellationer. Motioner. Sakärenden. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen 2015-06-02. 10. Ej färdigberedda medborgarförslag, rapport 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Hotell Funäsdalen TID Måndag 8 juni 2015, kl 13.00 Avresa med buss fr Medborgarhuset, Sveg kl 08.00 via Vemdalen och Hede. Kl. 10.30 12 information på Hotell Funäsdalen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-04-22 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 64 Framtida utveckling Härjedalen Sveg Airport, information 65 Näringslivsstöd 2009, rapport

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 211 Anställande av avdelningschef för miljö- och byggavdelningen

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 211 Anställande av avdelningschef för miljö- och byggavdelningen Kommunstyrelsen 2009-12-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 210 Anställande av kommunchef 211 Anställande av avdelningschef för miljö- och byggavdelningen 212 Förstudie VA,

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Ytterhogdal. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00. Sammanträdet kommer att webbsändas direkt,

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Ytterhogdal. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00. Sammanträdet kommer att webbsändas direkt, 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Folkets Hus, Ytterhogdal Gruppmöten hålls i Folkets Hus. Lunch ordnas på egen hand. Samåkning i egna bilar. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00 ÄRENDE Sammanträdet kommer

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Ansökan från Gravvårdsgruppen inom Hede pastorat

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Ansökan från Gravvårdsgruppen inom Hede pastorat Kulturnämndens arbetsutskott 2010-03-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Budgetinformation 2 Ansökan från Älvros byalag 3 Ansökan från Linsells byalag och bygdegårdsförening

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 81 Ekonomisk långsiktig plan (KELP) 82 Motion vårdnadsbidrag 83 Medborgarförslag tennisbanan

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2013-10-22 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 138 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 139 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 140 Riktlinjer

Läs mer