HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 122 Utdelning av minnesgåvor till anställda 123 Ensamkommande flyktingbarn, information 124 Kommunens organisation: administration och ledning, information 125 Allmänhetens frågestund 126 Nytt medborgarförslag om att kommunen bekostar deltagande i projekt Små skolor i utveckling 127 Nytt medborgarförslag om alternativa lösningar för Ytterhogdals högstadium 128 Nytt medborgarförslag om alternativa lösningar för Ytterhogdals högstadium 129 Nytt medborgarförslag om boktryckeri i Sveg 130 Nytt medborgarförslag om serverhallar 131 Ej färdigberedda medborgarförslag 132 Redovisning av bifallna medborgarförslag 133 Redovisning av medborgarförslag som överlämnats till nämnd för beslut 134 Ny interpellation om utveckling, stagnation, eller utflyttning inom Härjedalens kommun 135 Ny motion om rätt kompetens för att möta kommande vårdbehov i kommunerana och landstinget 136 Motion om stöd för företagsamhet i Härjedalens kommun 137 Motion om alternativa lösningar för högstadiet i Ytterhogdal 138 Motion om mål för ökad tillgänglighet 139 Ej färdigberedda motioner, rapport 140 Redovisning av bifallna motioner 141 Budget 2012

2 Kommunfullmäktige Renhållningstaxa Kultur- och fritidsplan för Härjedalens kommun 144 Förvaltningsinstruktion för Härjedalens kommun, revidering 145 Reglemente kulturpris och kulturstipendium samt idrottsstipendium, revidering 146 Ungdomsdialog, handlingsplan 147 Marknadsföringskampanj Funäsfjällen 148 Stadgar för Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar 149 Val av styrelse och revisorer för Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar 150 Avsägelse av uppdrag, Morgan Grip (VH) 151 Fyllnadsval av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden (VH)

3 Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Sveg, klockan Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Kerstin Ederlöf-Olofsson, sekreterare Utses att justera Lars-Gunnar Nordlander och Margareta Mahmoud-Persson Tidpunkt Medborgarhuset, Sveg, 23 november 2011 klockan Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Paragrafer Kerstin Ederlöf-Olofsson... Gunilla Hedin Lars-Gunnar Nordlander Margareta Mahmoud-Persson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Underskrift Kansliet, Sveg... Ann-Christin Eriksson

4 Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Sveg, klockan och Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Kerstin Ederlöf-Olofsson, sekreterare Inger Lagerquist, kommunchef, 122, 124 Gunilla Anklew, Samordnare, ensamkommande flyktingbarn, 123 Katrin Backman, vägledare, boendet för ensamkommande flyktingbarn, 123 Ola Regnander, ekonomichef, 141, 144 Utses att justera Lars-Gunnar Nordlander och Margareta Mahmoud-Persson Tidpunkt Medborgarhuset, Sveg, onsdag 30 november 2011 klockan 9.00 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Kerstin Ederlöf-Olofsson... Gunilla Hedin Paragrafer och Lars-Gunnar Nordlander Margareta Mahmoud-Persson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Underskrift Kansliet, Sveg... Ann-Christin Eriksson

5 Kommunfullmäktige Kf 122 Utdelning av minnesgåvor Minnesgåvor delas ut till 30 arbetstagare efter 25 års anställning i Härjedalens kommun.

6 Kommunfullmäktige Kf 123 Ensamkommande flyktingbarn, information Gunilla Anklew, samordnare ensamkommande flyktingbarn, och Katrin Backman, vägledare på boendet för ensamkommande flyktingbarn, informerar om verksamheten. - Informationen förklaras delgiven.

7 Kommunfullmäktige Kf 124 Kommunens organisation: administration och ledning, information Kommunchef Inger Lagerquist redogör för kommunens organisation vad gäller administration och ledning. - Informationen förklaras delgiven.

8 Kommunfullmäktige Kf 125 Allmänhetens frågestund Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor. Inga frågor ställs. : - Frågestunden förklaras avslutad.

9 Kommunfullmäktige Kf 126 Nytt medborgarförslag om att kommunen bekostar deltagande i projekt Små skolor i utveckling Dnr Ks Arbetsgruppen Barnens bästa i hogdalsbygden bestående av Ingela Lingensjö och Anna Mirårs med flera, föreslår att Härjedalens kommun bekostar de utgifter som uppkommer i samband med att Ytterhogdals skola deltar i projektet Små skolor i utveckling i Hela Sverige ska leva. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

10 Kommunfullmäktige Kf 127 Nytt medborgarförslag om alternativa lösningar för Ytterhogdals högstadium Dnr Ks Arbetsgruppen Barnens bästa i hogdalsbygden bestående av Ingela Lingensjö, Anna Mirårs med flera föreslår att Härjedalens kommun utreder vilka olika alternativ som finns beträffande Ytterhogdals högstadium och att man avvaktar beslut angående motionen om alternativa lösningar för högstadiet i Ytterhogdal på grund av bristfällig utredning. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

11 Kommunfullmäktige Kf 128 Nytt medborgarförslag om alternativa lösningar för Ytterhogdals högstadium Dnr Ks Therese Svensson, Ytterhogdal föreslår att man utreder vilka olika alternativ som finns beträffande Ytterhogdals högstadium. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

12 Kommunfullmäktige Kf 129 Nytt medborgarförslag om boktryckeri i Sveg Dnr Ks Leif Eriksson, Sveg, föreslår att kommunen satsar på att starta ett boktryckeri i Sveg. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

13 Kommunfullmäktige Kf 130 Nytt medborgarförslag om serverhallar Dnr Ks Leif Eriksson, Sveg, föreslår att kommunen tar reda på vilka krav som ställs för etableringar av serverhallar, och om man får goda indikationer även jobbar för sådana etableringar. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

14 Kommunfullmäktige Kf 131 Ej färdigberedda medborgarförslag, rapport Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges reglemente två gånger per år lämna rapport till kommunfullmäktige om medborgarförslag som ej är färdigberedda. Rapport föreligger. : - Rapporten förklaras delgiven.

15 Kommunfullmäktige Kf 132 Redovisning av bifallna medborgarförslag Dnr Ks Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges reglemente två gånger per år lämna rapport till kommunfullmäktige om verkställigheten av bifallna medborgarförslag. Rapport föreligger. : - Rapporten förklaras delgiven.

16 Kommunfullmäktige Kf 133 Redovisning av medborgarförslag som överlämnats till nämnd för beslut Dnr Ks Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges reglemente två gånger per år lämna rapport till kommunfullmäktige om resultatet av verkställigheten av bifallna medborgarförslag. Rapport över medborgarförslag som överlämnats till nämnd för beslut föreligger. : - Rapporten förklaras delgiven.

17 Kommunfullmäktige Kf 134 Interpellation om utveckling, stagnation eller utflyttning inom Härjedalens kommun Dnr Ks Lars Hermansson (SD) ställer interpellation till kommunalrådet och kommunledning, om utveckling, stagnation eller utflyttning i Sveg och Härjedalens kommun med anledning av projekten om centrum och Folkets Hus. - Interpellationen besvaras vid nästa ordinarie sammanträde.

18 Kommunfullmäktige Kf 135 Ny motion om rätt kompetens för att möta kommande vårdbehov i kommunerna och landstinget Dnr Ks Gunilla Zetterström-Bäcke (S) föreslår i motion att Härjedalens kommun tillsammans med övriga kommuner och landsting i länet, utformar en optimal vårdorganisation för länets behov 2030 och en strategi för kompetensförsöjning. Socialnämndens ordförande ska föra förslaget vidare till Sociala Vård- och Omsorgsgruppen i länet. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

19 Kommunfullmäktige Kf 136 Motion om stöd för företagsamhet i Härjedalens kommun Dnr Ks Bertil Jäderberg (SD) föreslår i motion att ett Innovationscenter inrättas i Härjedalens kommun för att människor ska kunna stanna kvar i kommunen och för att skapa en attraktion för etablerande av företagsamhet i kommunen. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås med hänvisning till de resurser som näringslivsavdelningen förfogar över och de olika utvecklingsprojekt kommunen är delaktig i, bland annat ALMI Företagspartner Mitt, Åkroken Science Park och Business Incubator Jämtland. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Motionen avslås. - Enligt kommunstyrelsens förslag. RESERVATION Ingegerd Fjällgärde Thomas Johansson-Nordqvist Lars Hermansson

20 Kommunfullmäktige Kf 137 Motion om alternativa lösningar för högstadiet i Ytterhogdal Dnr Ks Anna-Lena Andersson (S) och Solveig Haugen (S) föreslår alternativa lösningar innan beslut tas om en eventuell nedläggning av högstadiet i Ytterhogdal. De alternativa lösningarna är att interaktiva undervisningsmetoder ska prövas (distansundervisning) samt att vissa ämnen kan erbjudas/läsas i Sveg under högst 1 dag/vecka. Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Nämnden för bildning, fritid och kultur ska yttra sig till kommunstyrelsen. Nämnden för bildning, fritid och kultur har , 71, beslutat ge rektor uppdraget att göra en utredning i frågan och lämna redovisning vid nämndens möte i oktober. Rektor i Ytterhogdal har lämnat följande synpunkter: När det gäller distansundervisning får sådan undervisning endast användas för enskilda ämnen vid utökning av ett utbud som inte skolan har. Distansundervisning skall inte ersätta ordinarie undervisning utan skall användas som komplement till ordinarie undervisning. När distansundervisning sker i vissa ämnen skall elever dessutom ha undervisning i dessa ämnen där läraren och eleven befinner sig på samma ställe. I enlighet med ny skollag ska beslut om eventuell distansundervisning i vissa ämnen fattas av rektor och inte av nämnden. När det gäller förslaget om att elever från Ytterhogdal ska läsa en dag/vecka i Sveg är sådan organisering styrd genom skollag till rektor. Rektor har ansvar för skolans inre organisation. Rektor anser att förslaget inte har några ekonomiska eller pedagogiska fördelar. Nämnden för bildning, fritid och kultur föreslog, , kommunfullmäktige att avslå motionen. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

21 Kommunfullmäktige Kf 137, forts YRKANDEN Anna-Lena Andersson, Jonny Springe, Göran Påhlson och Solveig Haugen yrkar att motionen återremitteras för fortsatt utredning. Anders Häggkvist yrkar avslag på motionen. SGÅNG Ordförande prövar först förslaget om återremiss och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. - Motionen återremitteras till kommunstyrelsen för fortsatt utredning.

22 Kommunfullmäktige Kf 138 Motion om mål för ökad tillgänglighet Dnr Ks Karin Holmin (VH) föreslår att mål för ökad tillgänglighet i Härjedalens kommun tas fram samt att kommunfullmäktige fattar beslut om målen i november BEREDNING I det Handikappolitiska program som antogs i kommunfullmäktige 106, , reviderad 128, , finns mål för tillgänglighet, utbildning, ökad medvetenhet, arbete, kultur och personalutbildning. Programmet bygger på FN:s standardregler Agenda 22. Det handikappolitiska programmet ska uppdateras vad gäller åtgärder, ansvariga och tidplaner. Ledningsgruppen ansvarar för arbetet. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Motionen avslås. YRKANDE Jonny Springe yrkar ett tillägg att vid revidering av programmet ska nya rön och begrepp tillämpas. - Enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg enligt Jonny Springes yrkande.

23 Kommunfullmäktige Kf 139 Ej färdigberedda motioner, rapport Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges reglemente lämna rapport om ej färdigberedda motioner två gånger per år. Rapport föreligger. - Rapporten förklaras delgiven.

24 Kommunfullmäktige Kf 140 Redovisning av bifallna motioner Dnr Ks Redovisning av bifallna motioner ska göras i juni och november varje år. Kommunkansliet lämnar redovisning av bifallna motioner Redovisningen förklaras delgiven.

25 Kommunfullmäktige Kf 141 Budget 2012 Dnr Ks Kommunledningsutskottet har i egenskap av budgetberedning behandlat nämndernas förslag till budget för år I särskild handling redovisas förslag till årsbudget och verksamhetsplaner för år 2012 samt budgetberedningens bedömning av den kommunala ekonomin för de närmaste tre åren. Budgetförslaget har MBL-förhandlats. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar följande 1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till budget för år 2012 och antar upprättat förslag till treårsplan. 2. Skattesatsen fastställs till 22,82 procent (oförändrad). 3. Kommunfullmäktige fastställer de finansiella mål som redovisas i treårsplanen samt de verksamhetsmål och riktlinjer som nämnderna angett i sina verksamhetsplaner. 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov anvisas 3 Mkr. 5. Till Kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas 5 Mkr 6. Av budgeten föranledda indragningar och omregleringar av anställningar skall verkställas av vederbörande nämnd och ske enligt gällande arbetsrättsliga regler. 7. Med anledning av befolkningsutvecklingen m.m. och de effekter det får på kommunens intäkter, är det nödvändigt att samtliga nämnder/förvaltningar omprövar behovet av återbesättande av samtliga befattningar när vakanser uppstår.

26 Kommunfullmäktige Kf 141, forts 8. För investeringar anvisas de anslag som upptagits i investeringsbudget. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag - Enligt kommunledningsutskottets förslag. YRKANDE Gottfrid Jonsson och Anders Häggkvist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. - Enligt kommunstyrelsens förslag. RESERVATION Lars Hermansson Ingegerd Fjällgärde Thomas Johansson-Nordqvist

27 Kommunfullmäktige Kf 142 Renhållningstaxa 2012 Dnr Ks Samhällsbyggnadsnämnden har gett nämndens beredning i uppdrag att tillsammans med eko/renhållningsingenjören ta fram ett förslag till ny renhållningstaxa. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Bygdén presenterar förslaget till ny taxa. Taxan föreslås träda ikraft den 1 januari 2012 då tidigare antagen taxa upphör att gälla. Bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i Härjedalens kommuns renhållningsordning som innehåller lokala föreskrifter om avfallshantering. Renhållningstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot målen i kommunens avfallsplan. Miljöbalken ger kommunen rätt att ta ut avgift på ett sådant sätt att en miljöanpassad avfallshantering främjas. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Förslag till Renhållningstaxa antas att gälla från och med den 1 januari 2012 då tidigare antagen taxa upphör att gälla. YRKANDEN Lars Bygdén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

28 Kommunfullmäktige Kf 143 Kultur- och fritidsplan för Härjedalens kommun Dnr Nbfk Elin Torestad, kultursamordnare, har i uppdrag att utforma en kulturplan för Härjedalens kommun och att medverka i det regionala kulturplansarbetet. Inför detta arbete har lokala samråd skett i Funäsdalen, Hede och Sveg. Nämnden för bildning, fritid och kultur har , 20, beslutat att planen skall innefatta även fritidsverksamheten och benämnas kultur- och fritidsplan. Planen har varit ute på remiss hos bland annat politiska partier, föreningar, ungdomsråd och brukarråd. Allmänheten har getts tillfälle att lämna synpunkter genom att planen anslagits på biblioteken och på kommunens hemsida. Kommunstyrelsen återremitterade planen för konkretisering. Den nya omarbetade versionen av planen presenterades av Elin Torestad på kommunstyrelsens sammanträde FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige fastställer förslaget till kultur- och fritidsplan för Härjedalens kommun. YRKANDE Leif Nilsson, Gunilla Zetterström-Bäcke, Jon Wagenius, Lars Bygdén, och Pelle Persson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Jonny Springe yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att verksamheten tar fram handlingsplaner med uppföljningsmätetal och ansvariga.

29 Kommunfullmäktige Kf 143, forts SGÅNG Ordförande prövar först kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Ordförande prövar sedan Jonny Springes tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. - Kommunfullmäktige fastställer förslaget till kultur- och fritidsplan för Härjedalens kommun.

30 Kommunfullmäktige Kf 144 Förvaltningsinstruktion för Härjedalens kommun, revidering Dnr Ks Förvaltningsinstruktionen för Härjedalens kommun föreslås revideras för att möjliggöra placering i kortfristiga räntefonder med större riskspridning. Förvaltningsinstruktionen är en del i kommunens policy för medelsförvaltning. Ekonomichef Ola Regnander redogör för förslaget. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Förvaltningsinstruktionen revideras enligt förslag - Enligt kommunstyrelsens förslag.

31 Kommunfullmäktige Kf 145 Reglemente kulturpris och kulturstipendium samt idrottsstipendium, revidering Dnr Nbfk Efter sammanslagning av nämnden för barn, utbildning och fritid med kulturnämnden ska reglementen för Härjedalens kommuns kulturpris och kulturstipendium samt Härjedalens kommuns idrottsstipendium revideras. Förslag till nya reglementen föreligger. Ändringarna gäller enbart formuleringar och ändring av nämndens namn i dokumentet. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige fastställer reglemente för Härjedalens kommuns kulturpris och kulturstipendium samt reglemente för Härjedalens kommuns idrottsstipendium. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

32 Kommunfullmäktige Kf 146 Ungdomsdialog, handlingsplan Dnr Ks Lars Bygdén, ungdomssamordnare, informerde på kommunstyrelsens sammanträde, , om det ungdomsdialogprojekt som Härjedalens kommun deltar i, och som Sveriges Kommuner och Landsting ansvarar för. Fredag den 21 oktober 2011 anordnades i Vemdalsskalet en första dialogdag med ca 130 ungdomar från Bergs och Härjedalens kommuner där ungdomarna, politisk ledning samt verksamhetschefer praktiskt fick mötas i en dialog. Rapport från dialogdagen redovisas. Föreligger förslag till handlingsplan för Ungdomsdialog Handlingsplanens syfte är att skapa konkreta och långsiktiga möjligheter för ungdomarna att ha dialog med politik och verksamhet och på så sätt ha verklig möjlighet påverka sin egen livsmiljö. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Handlingsplan för Ungdomsdialog antas. - Planen ska utvärderas varje år. YRKANDE Leif Nilsson och Jonny Springe yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. - Enligt kommunstyrelsens förslag

33 Kommunfullmäktige Kf 147 Marknadsföringskampanj Funäsfjällen Dnr Ks En extra marknadsföringskampanj för Funäsfjällen om 3,0 miljoner kronor ska genomföras inför vintern 2011/2012. Förslag om finansiering föreligger. Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar begär kommunfullmäktiges ställningstagande till förslag att stiftelsen ska medverka i kampanjen med ett bidrag om kronor. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Kommunfullmäktige godkänner åtgärden. - Enligt kommunstyrelsens förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

34 Kommunfullmäktige Kf 148 Stadgar för Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar Dnr Ks Under den tid som förflutit sedan stiftelsen bildades 1969, har verksamheten utvecklats från att driva direkt verksamhet inom turismen med förvärv, byggande, köp och försäljning till att bli mera allmänt utvecklings- och näringslivsfrämjande. Ändringarna i stadgarna har anpassats till Stiftelselagen som tillkom Förslag föreligger om ändring av stadgar för Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag - Stadgarna ändras enligt förslag. - Enligt kommunstyrelsens förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

35 Kommunfullmäktige Kf 149 Val av styrelse och revisorer för Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar 2012 Dnr Kommunfullmäktige skall utse styrelse och revisorer för Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar Valberedningens förslag föreligger. Kommunfullmäktige beslutar STYRELSEN FÖR STIFTELSEN TÄNNÄS FRITIDSAN- LÄGGNINGAR 2012 Ledamöter Bror Klockervold (C) Gottfrid Jonsson (S) Hans-Ola Törnberg (M) Ordförande Bror Klockervold (C) Ersättare Siv-Inger Källmark (S) Vice ordförande Gottfrid Jonsson (S) REVISORER FÖR STIFTELSEN TÄNNÄS FRITIDSAN- LÄGGNINGAR 2012 Revisor Anders Dahlin (VH) Auktoriserad revisor Mats Henriksson Ersättare Maritta Stensson (M) Ersättare Lars Magnusson

36 Kommunfullmäktige Kf 150 Avsägelse av uppdrag, Morgan Grip Dnr Ks Morgan Grip (VH) avsäger sig uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. - Morgan Grips begäran beviljas.

37 Kommunfullmäktige Kf 151 Fyllnadsval av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden (VH) Dnr Morgan Grip (VH) har avsagt sig uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. FÖRSLAG Valberedningens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Roland Persson (VH), Älvros 818, Sveg, väljs till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. - Enligt valberedningens förslag.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 228 Projekt Samordnade servicelösningar, information 229 Hemsändningsbidrag 230 Projekt Inlandsbanan,Destination

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 137 Mottagandeservice/turistbyråverksamhet i Hede och Vemdalen 2011 138 Skötsel av hållplatser

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2011-02-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 34 Ishall i Sveg 35 Svegs Folkets Hus. Uppsägning av avtal. Kommunstyrelsen 2011-02-09 2 Plats och tid Folkets Hus,

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2012-11-28 1. 157 Framgångsrika skolkommuner. Information

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2012-11-28 1. 157 Framgångsrika skolkommuner. Information Kommunfullmäktige 2012-11-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 155 Utdelning av minnesgåvor till anställda 156 Kulturskolan. Information. 157 Framgångsrika skolkommuner. Information

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2012-08-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 132 Motion om allmänpolitisk debatt 133 Motion om krav på upphandling av livsmedel 134 Skaftåsens vindkraftsanläggning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande Kommunstyrelsen 2013-09-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 182 Köp av Sveg 2:3, 2:12 samt Färjestaden 1:14 183 Projekt Påfart Härjedalen, delegationer 184 Delårsrapport januari

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-11-03 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 171 Upphandling av mottagandeservice i Ytterhogdal 172 Årets företagare 2010 173 Inflyttarservice

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2008-02-06 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2008-02-06 1 Kommunfullmäktige 2008-02-06 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Allmänhetens frågestund 2 Information om regionfrågan 3 Motion om att på kommunens hemsida offentliggöra cv för

Läs mer

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Ytterhogdal. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00. Sammanträdet kommer att webbsändas direkt,

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Ytterhogdal. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00. Sammanträdet kommer att webbsändas direkt, 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Folkets Hus, Ytterhogdal Gruppmöten hålls i Folkets Hus. Lunch ordnas på egen hand. Samåkning i egna bilar. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00 ÄRENDE Sammanträdet kommer

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-02-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Ekonomisk uppföljning socialnämndens verksamheter 19 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 20 Reglemente

Läs mer

144 Val av kommunfullmäktiges presidium

144 Val av kommunfullmäktiges presidium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2014-11-05 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 143 Val av valberedning 2014-10-15-2018-10-14 144 Val av kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2009-04-08 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Studiebesök vid Härjedalens gymnasieskola 31 Allmänhetens frågestund 32 Prisutdelning Kommunduellen 2009 33

Läs mer

Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00

Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Församlingshemmet, Hede TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00 Avresa med buss fr Medborgarhuset, Sveg kl 08.00 via Vemdalen. ÄRENDE Förslag till budget för 2017 finns på kommunkansliet,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Sveg. TID Måndag 21 november 2016, kl Sammanträdet kommer att webbsändas direkt,

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Sveg. TID Måndag 21 november 2016, kl Sammanträdet kommer att webbsändas direkt, 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Folkets Hus, Sveg Lunch serveras på Hotell Mysoxen kl 11.30 för ledamöter och mottagare av minnesgåvor och pris TID Måndag 21 november 2016, kl 13.00 ÄRENDE BESLUT Sammanträdet

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2009-09-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 100 Information om företagsfrågor 101 Ekonomisk debatt 102 Allmänhetens frågestund 103 Nytt medborgarförslag om

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 81 Ekonomisk långsiktig plan (KELP) 82 Motion vårdnadsbidrag 83 Medborgarförslag tennisbanan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 146 Budget 2011 147 Begäran om tilläggsanslag 2010, socialnämnden 148 Leader Södra Fjällen,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-06-10 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-06-10 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-06-10 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 106 Förstudie av turism i östra Härjedalen 107 Program för utredning om skoterled (transitled)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Härjedalens ungdomsråd 2013-11-07 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Härjedalens ungdomsråd 2013-11-07 1 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 45 Val av justerare 46 Val av ordförande för ungdomsrådet 47 Protokollshantering, information 48 Föregående protokoll 49 Uppdatering kontaktlista

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Val av ledamöter och ersättare till nämnden för bildning, fritid och kulturs arbetsutskott 2 Val av

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2010-11-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 131 Utdelning av minnesgåvor 132 Bioenergikombinatet, information 133 Allmänhetens frågestund 134 Nytt medborgarförslag

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2009-11-16 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2009-11-16 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2009-11-16 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk redovisning, tredje kvartalet 2009 50 Nämndens sammanträdesdagar 51 Antal friluftsdagar

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-06-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 59 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 60 Budget 2012 socialnämndens verksamheter 61 Socialnämndens verksamheter,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-06-16 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 46 Medborgarförslag om namnändring på väg i Lillhärdal 47 Rutiner för namnsättning av vägar 48 Översiktsplan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-12-04 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-12-04 1 Tekniska nämnden 2008-12-04 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 77 Antagande av ny va-taxa och nya allmänna bestämmelser (ABVA) för brukande av kommunens va-anläggning 78 Upprustningsbidrag

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2010-04-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 52 Kommunchef, presentation 53 Öhrlings PwC, delrapport 54 Arbetsutskottets protokoll 55 Delegationsbeslut 56 Information

Läs mer

Enkla frågor. Interpellationer. Motioner. Sakärenden. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen 2015-06-02. 10. Ej färdigberedda medborgarförslag, rapport

Enkla frågor. Interpellationer. Motioner. Sakärenden. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen 2015-06-02. 10. Ej färdigberedda medborgarförslag, rapport 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Hotell Funäsdalen TID Måndag 8 juni 2015, kl 13.00 Avresa med buss fr Medborgarhuset, Sveg kl 08.00 via Vemdalen och Hede. Kl. 10.30 12 information på Hotell Funäsdalen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Härjedalens ungdomsråd 2014-03-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Härjedalens ungdomsråd 2014-03-27 1 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Val av justerare 2 Aktuella ungdomsfrågor 3 Ungdomsmottagning, inbjudan 4 Dialogdag 2014, planering 5 Remiss ungdomsstrategi 6 Läromedel på

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2012-03-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser

Läs mer

153 Nytt medborgarförslag om inköp av tomten där aktivitetshuset i Funäsdalen låg

153 Nytt medborgarförslag om inköp av tomten där aktivitetshuset i Funäsdalen låg HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2014-11-26 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 148 Utdelning av minnesgåvor till anställda och förtroendevalda 149 Årets bygd 2014 150

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 105 Presentation av samhällsbyggnadsnämndens olika verksamhetsområden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 105 Presentation av samhällsbyggnadsnämndens olika verksamhetsområden Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 105 Presentation av samhällsbyggnadsnämndens olika verksamhetsområden 106 Kameraövervakning Svegs flygplats

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Brukarrådet

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Brukarrådet 2011-12-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 23 Information från DHR 24 Enkelt avhjälpta hinder 25 Seniorlekplatser 26 Aktuellt från tillgänglighetsgruppen 27 Aktuellt från äldreomsorgen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Budgetinformation 23 Kulturnämndens delårsrapport 2010 24 Verksamhetsplan till budget 2011 25 Ansökan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Ekonomisk redovisning, första halvåret 2008 55 Kommentarer till sifferbudget 2009 56 Revidering

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2012-02-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Studiebesök vid socialnämndens verksamheter i Hede 19 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 20 Socialnämndens

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden 2015-06-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 77 Ansökan om medgivande för adoption 78 Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 56 Städorganisation 57 Ny säkerhets- och kvalitetspolicy vid flygplatsen 58 Tilläggsanslag för inköp av tjänstebilar

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(17) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 10.50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande

Läs mer

4 Information av kommunrevisionen

4 Information av kommunrevisionen STRÖMSUNDS KOMMUN KUNGÖRELSE 2 Kommunfullmäktige 2011-04-13 Plats och tid Onsdagen den 27 april 2011, klockan 13.00, i Virveln på Folkets Hus, Strömsund Klockan 13.00 Ekonomichefen informerar om årsredovisning

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

c) Inbjudan seminarium Kommunerna och föreningslivet Teknikringen

c) Inbjudan seminarium Kommunerna och föreningslivet Teknikringen Kulturnämnden 2010-08-30 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36. Budgetinformation 37. Kulturnämndens delårsrapport 2010 38. Budget 2011 39. Verksamhetsplan till budget 2011 40.

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Delegation av arbetsmiljöuppgifter socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Delegation av arbetsmiljöuppgifter socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-03-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 31 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 32 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 33

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2009-11-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 155 Utdelning av minnesgåvor 156 Uppföljning av näringslivsveckan, information 157 Allmänhetens frågestund 158

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Brukarrådet

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Brukarrådet Brukarrådet 2012-06-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 7 Information från SPF 8 Ledsagare vid resa med färdtjänst 9 Aktuellt från tillgänglighetsrådgivaren 10 Aktuellt från

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-04-24 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-04-24 1 Socialnämnden 2012-04-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 44 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 45 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 46 Information

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

2 Lokal överenskommelse, unga till arbete Eva Larsson, avdelningschef Arbete och AktiviteSt cirka klockan 10.00

2 Lokal överenskommelse, unga till arbete Eva Larsson, avdelningschef Arbete och AktiviteSt cirka klockan 10.00 1 ORGAN PLATS Kommunstyrelsen P 1, Medborgarhuset, Sveg Gruppmöte fr. kl. 9.00 TID Onsdag 31 maj 2017, kl 10.00 ÄRENDE 1 Val av justerare och fastställande av dagordningen Information 2 Lokal överenskommelse,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 87 Ny ledningsorganisation 88 Förhandlingsärenden 89 Organisation gymnasieskolan/vuxnas lärande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2010-03-16 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Arbetsutskottets protokoll 31 Delegationsbeslut 32 Information 33 MAS, information 34 Årsredovisning 2009 35 Budgetuppföljning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-01-15 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-01-15 1 Socialnämnden 2015-01-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2015-2018 2 Val av ledamöter och ersättare till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-08-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-08-26 1 Tekniska nämnden 2010-08-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 42 Konvertering av oljeanläggning Wemerskolan, Hede 43 Upprustningsbidrag Fröjdvallen, Bruksvallarna 44 Kallställning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 19 april 2007, kl 08.30-12.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 211 Anställande av avdelningschef för miljö- och byggavdelningen

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 211 Anställande av avdelningschef för miljö- och byggavdelningen Kommunstyrelsen 2009-12-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 210 Anställande av kommunchef 211 Anställande av avdelningschef för miljö- och byggavdelningen 212 Förstudie VA,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-08-30 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 69 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 70 Prognos per juli 2011 socialnämndens verksamheter 71 Socialnämndens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Christina Skogström (S) Birgitta Wiberg (S) Lars-Erik Carlsson (V) Birgitta Hellberg (V) Thomas Backelin (S)

Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Christina Skogström (S) Birgitta Wiberg (S) Lars-Erik Carlsson (V) Birgitta Hellberg (V) Thomas Backelin (S) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset, Storfors, onsdag den 10 februari 2016, klockan 18.00 18.50. Beslutande Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2009-12-09 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2009-12-09 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2009-12-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 64 Rapport från lokalsamrådsgrupp 65 Elever som inte fullgör skolplikt 66 Bidrag till fristående

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 1(6) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.30 Beslutande: Övriga deltagande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Torsten Palbom (c) Eva-Lena Wrethén

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

67 Skrivelse angaende befintliga broar over Harjean mot Sunnana i Lillhardal. 69 Ansokan om gatubelysning vid Vemdalsvagen/Kolvagen i Vemhan

67 Skrivelse angaende befintliga broar over Harjean mot Sunnana i Lillhardal. 69 Ansokan om gatubelysning vid Vemdalsvagen/Kolvagen i Vemhan HARJEDALENS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL BLAD Samhallsbyggnadsnamnden 2014-08-28 1 FORTECKNING Paragraf nr Arenderubrik 62 Ekonomiinformation 63 Information forvaltningschef 64 Nya renhallningsforeskrifter

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-02-04 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-02-04 1 Tekniska nämnden 2010-02-04 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Upprustningsbidrag Tänndalens bygdegård 2 Upprustningsbidrag Överhogdals bygdegård 3 Upprustningsbidrag Björklid,

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2012-04-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 25 Information från revisorerna. Folke Bäck 26 Allmänhetens frågestund 27 Nytt medborgarförslag om odling i växthus

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer