HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige Framgångsrika skolkommuner. Information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2012-11-28 1. 157 Framgångsrika skolkommuner. Information"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 155 Utdelning av minnesgåvor till anställda 156 Kulturskolan. Information. 157 Framgångsrika skolkommuner. Information 158 Allmänhetens frågestund 159 Nytt medborgarförslag om återvinningsbehållare för glödlampor och batterier 160 Nytt medborgarförslag om att förbättra och ansvara för snökanonanläggningen på Svegs skidstadion 161 Nytt medborgarförslag om kommunal sopamnesti 162 Medborgarförslag om att skapa ett lugnare och tryggare Sveg 163 Ej färdigberedda medborgarförslag 164 Redovisning av bifallna medborgarförslag 165 Redovisning av medborgarförslag som överlämnats till nämnd för beslut 166 Ny enkel fråga om priser på Södra skolans cafeteria 167 Ny interpellation om handläggningen av Svegs centrum 168 Motion avseende kompetensare (praktik som leder till jobb) 169 Motion om frivillig flyktingmottagning 170 Ej färdigberedda motioner, rapport 171 Redovisning av bifallna motioner 172 Budget Tilläggsanslag investeringsobjekt, räddningstjänsten 174 Anläggningsavgift VA- VA-taxa, förslag på ändring 175 Fördjupad översiktsplan Lofsdalen-Glöte 176 Lokalisering av vindkraft på Sandtjärnberget, begäran om tillstyrkan 177 Lokalisering av vindkraft kring Garpkölen, begäran om tillstyrkan

2 Kommunfullmäktige Regionförbundet Jämtlands län. Delårsrapport 2012 och revisionsrapport 179 Etablering av boenden för asylsökande i Härjedalen 180 Utbyggnad av bynäten 181 Ianspråktagande av kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov Val av styrelse och revisorer för Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar Avsägelse av uppdrag, Mattias Molin (V)

3 Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Sveg, klockan Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Kerstin Ederlöf Olofsson, sekreterare Inger Lagerquist, kommunchef, 155 Patrik Byström, kultur- och fritidschef, 156 Bodil Båvner, handläggare Sveriges Kommuner och Landsting, 157 Ola Regnander, ekonomichef, 172 Sång av kulturskolans Eva Regnander, musiklärare och Johanna Bergman, elev, 155, 156 Utses att justera Tidpunkt Göran Påhlson och Margareta Mahmoud-Persson Torsdag 6 december 2012, kl 16.00, Medborgarhuset, Sveg Underskrifter Sekreterare Ordförande Kerstin Ederlöf Olofsson... Gunilla Hedin Paragrafer Justerare Göran Påhlson Margareta Mahmoud-Persson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Underskrift Kansliet, Sveg... Ann-Christin Eriksson

4 Kommunfullmäktige Kf 155 Utdelning av minnesgåvor Minnesgåvor delas ut till 23 arbetstagare med 25 års anställning i Härjedalens kommun. Sång framfördes av kulturskolans musiklärare Eva Regnander och elev Johanna Bergman.

5 Kommunfullmäktige Kf 156 Information om kulturskolan Patrik Byström, kultur- och fritidschef, informerar om kulturskolans verksamhet. Kommunfulllmäktiges beslut - Informationen förklaras delgiven.

6 Kommunfullmäktige Kf 157 Framgångsrika skolkommuner. Information Bodil Båvner, handläggare på avdelningen för lärande och arbetsmarknad på Sveriges kommuner och landsting, informerar om rapporten Framgångsrika skolkommuner. Kommunfullmäktiges beslut - Informationen förklaras delgiven.

7 Kommunfullmäktige Kf 158 Allmänhetens frågestund Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor. Inga frågor ställs. Kommunfullmäktiges beslut: - Frågestunden förklaras avslutad.

8 Kommunfullmäktige Kf 159 Nytt medborgarförslag om återvinningsbehållare för glödlampor och batterier Dnr Ks Ingegärd Fjällgärde, Sveg, föreslår att man sätter upp en låda, vid återvinningsstationen vid Konsum i Sveg, för uttjänta glödlampor och småbatterier. Kommunstyrelsens beslut - Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

9 Kommunfullmäktige Kf 160 Nytt medborgarförslag om snökanonanläggningen på Svegs skidstadion Dnr Ks Svante Eriksson och Tomas Olofsson, Sveg, föreslår att kommunen tar över ansvaret för och förbättrar snökanonanläggningen på Svegs skidstadion. Kommunfullmäktiges beslut - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

10 Kommunfullmäktige Kf 161 Nytt medborgarförslag om kommunal sopamnesti Dnr Ks Ragnar Dillner, Vemdalen, föreslår att man inför kostnadsfri inlämning av sopor under ett par dagar om år på återvinningscentralerna. Kommunfullmäktiges beslut - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

11 Kommunfullmäktige Kf 162 Medborgarförslag om att skapa ett lugnare och tryggare Sveg Dnr Ks Gruppen Lugn & ro genom Jeanette Söderqvist vill att kommunen vidtar olika åtgärder och arbetar för att polisen får mer resurser för att komma tillrätta med problem med vårdslös körning i Sveg. Problemet med "buskörning" i tätorterna, främst i Sveg är känt och skapar störningar, irritation och otrygghet TS BEREDNING Genom Trygghets- och folkhälsorådet samverkar olika myndigheter, bland annat kommun och polis, för ökad trygghet och olika brottsförebyggande åtgärder i samhället. Kommunen kan inte ge resurser till polisen som är en egen myndighet, men medborgarförslaget bör överlämnas till polismyndigheten för beaktande och åtgärd genom till exempel personalförstärkningar och riktade insatser. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Medborgarförslaget bifalles på så sätt att skrivelsen överlämnas till polismyndigheten för beaktande och åtgärd genom förslagsvis personalförstärkningar och riktade insatser samt att trygghets- och folkhälsorådet uppmanas att med kraft driva frågan vidare i samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer. Örjan Andersson från gruppen Lugn & Ro yttrar sig i ärendet. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Medborgarförslaget bifalles på så sätt att - Skrivelsen överlämnas till polismyndigheten för beaktande och åtgärd genom förslagsvis personalförstärkningar och riktade insatser. - Trygghets- och folkhälsorådet uppmanas att med kraft driva frågan vidare i samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer. Kommunfullmäktiges beslut - Enligt kommunstyrelsens förslag.

12 Kommunfullmäktige Kf 163 Ej färdigberedda medborgarförslag, rapport Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges reglemente två gånger per år lämna rapport till kommunfullmäktige om medborgarförslag som ej är färdigberedda. Rapport föreligger. Kommunfullmäktiges beslut: - Rapporten förklaras delgiven.

13 Kommunfullmäktige Kf 164 Redovisning av bifallna medborgarförslag Dnr Ks Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges reglemente två gånger per år lämna rapport till kommunfullmäktige om verkställigheten av bifallna medborgarförslag. Rapport föreligger. Kommunfullmäktiges beslut: - Rapporten förklaras delgiven.

14 Kommunfullmäktige Kf 165 Redovisning av medborgarförslag som överlämnats till nämnd för beslut Två gånger per år ska kommunstyrelsen, enligt kommunfullmäktiges reglemente, lämna rapport till kommunfullmäktige om de medborgarförslag som överlämnats till nämnd för beslut. Rapport föreligger. Kommunfullmäktiges beslut: - Rapporten förklaras delgiven.

15 Kommunfullmäktige Kf 166 Ny enkel fråga om priser på Södra skolans cafeteria Dnr Ks Jon Wagenius (M) och Margareta Gladh (M) ställer en fråga om varför priserna vid cafeterian på Södra skolan i Sveg är högre än vid cafeterian på Medborgarhuset. Gunilla Zetterström-Bäcke (S) besvarar frågan med hänvisning till pågående utredning och framtagande av en måltids- och kostpolicy för all kostverksamhet i kommunen. Kommunstyrelsens beslut - Frågan anses besvarad.

16 Kommunfullmäktige Kf 167 Ny interpellation om handläggningen av Svegs centrum Dnr Ks Lars Hermansson (SD) ställer interpellation om när och vilket beslut den politiska fyrklövern kommer att ta om projektet för utveckling av Svegs centrum. Kommunfullmäktiges beslut - Interpellationen besvaras vid nästa kommunfullmäktige.

17 Kommunfullmäktige Kf 168 Motion avseende kompetensare (praktik som leder till jobb) Dnr Ks Benny Tronsson (M) föreslår i motion att kommunen utreder för- och nackdelar med ett deltagande i projektet Kompetensare och lämnar förslag på hur man går vidare. Kompetensare är ett projekt som innebär praktik som leder till jobb och som riktar sig till ungdomar mellan år. TS BEREDNING Kommunen driver sedan projektet Kraftsamling Härjedalen som är ett ESF-projekt (europeiska socialfonden) i samverkan med Arbetsförmedlingen. Projektet fokuserar på samverkan mellan arbete, skola och näringsliv för att hjälpa arbetslösa att hitta fler vägar in på arbetsmarknaden. En av de uttalade målgrupperna i projektet är ungdomar i övergången mellan studier och arbetslivet. Ett annat samverkansprojekt som riktar sig mot ungdomar mellan år pågår också och drivs av Samordningsförbundet i Jämtlands län. Avdelningen Arbete och Aktivitet föreslår att man avvaktar med ytterligare projekt som riktar sig till unga. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige avslår motionen. YRKANDE Benny Tronsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktges beslut - Motionen avslås.

18 Kommunfullmäktige Kf 169 Motion om frivillig flyktingmottagning Dnr Ks Sverigedemokraterna i Härjedalen föreslår i motion att de politiker i Jämtlands län som är positiva till dagens flyktingmottagning ska ta ett personligt ansvar för flyktingar som kommer till kommunerna genom att själva ta emot dem i sina hem och ta personligt och juridiskt ansvar för dem. TS BEREDNING Härjedalens kommun ingår i en regional överenskommelse i länet (RÖK) där man arbetar för att de flyktingar och skyddsbehövande människor som kommer får en god mottagning och etablering. Överenskommelsen träffas mellan Regionförbundet, landstinget, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen och Migrationsverket. Kommunerna samordnas genom Regionförbundet i denna överenskommelse. Den regionala överenskommelsens övergripande målsättning är att med individen i centrum verka för att alla flyktingar och skyddsbehövande kvinnor, män, flickor och pojkar får en god mottagning och etablering. Det innebär en introduktion som leder till ett bra liv där individens egen kompetens, erfarenhet och förmåga tas tillvara och goda möjligheter till arbete skapas. Introduktionen ska utgå från familjen och den enskilde individens rättigheter, skyldigheter, behov och förutsättningar. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige avslår motionen. YRKANDE Ingegärd Fjällgärde (SD) och Lars Hermansson (SD) yrkar bifall till motionen. Göran Påhlson (S), Gunilla Zetterström-Bäcke (S), Jan Svensson (S), Mattias Molin (V) och Benny Tronsson (M) yrkar avslag på motionen.

19 Kommunfullmäktige Kf 169, forts Kommunfullmäktiges beslut - Motionen avslås. RESERVATION Ingegerd Fjällgärde (SD) Lars Hermansson (SD) Elof Bergström (SD)

20 Kommunfullmäktige Kf 170 Ej färdigberedda motioner, rapport Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges reglemente lämna rapport om ej färdigberedda motioner två gånger per år. Rapport föreligger. Kommunfullmäktiges beslut - Rapporten förklaras delgiven.

21 Kommunfullmäktige Kf 171 Redovisning av bifallna motioner Dnr Ks Redovisning av bifallna motioner ska göras i juni och november varje år. Kommunkansliet lämnar redovisning av bifallna motioner Kommunfullmäktiges beslut - Redovisningen förklaras delgiven.

22 Kommunfullmäktige Kf 172 Budget 2013 Dnr Ks Kommunledningsutskottet har i egenskap av budgetberedning behandlat nämndernas förslag till budget för år 2013 och beslutade , 136, att ge ekonomichefen och kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att sammanställa verksamheternas budgetförslag och verksamhetsplaner. I särskild handling redovisas förslag till årsbudget och verksamhetsplaner för år 2013 samt budgetberedningens bedömning av den kommunala ekonomin för de efterföljande två åren. Budgetförslaget har MBL-förhandlats. Kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger. Ekonomichef Ola Regnander redogör för budgetförslaget. YRKANDEN Gunilla Zetterström-Bäcke (S), Lars Bygdén (FP) och Benny Tronsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag: 1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till budget för år 2013 och antar upprättat förslag till treårsplan. 2. Skattesatsen fastställs till 22,82 procent (oförändrad). 3. Kommunfullmäktige fastställer de finansiella mål som redovisas i treårsplanen samt de verksamhetsmål och riktlinjer som nämnderna angett i sina verksamhetsplaner. 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov anvisas 3 Mkr. 5. Till Kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas 2 Mkr 6. Av budgeten föranledda indragningar och omregleringar av anställningar skall verkställas av vederbörande nämnd och ske enligt gällande arbetsrättsliga regler.

23 Kommunfullmäktige Kf 172, forts 7. Med anledning av befolkningsutvecklingen m.m. och de effekter det får på kommunens intäkter, är det nödvändigt att samtliga nämnder/förvaltningar omprövar behovet av återbesättande av samtliga befattningar när vakanser uppstår. 8. För investeringar anvisas de anslag som upptagits i investeringsbudget.

24 Kommunfullmäktige Kf 173 Tilläggsanslag investeringsobjekt, räddningstjänsten Dnr Sbn Samhällsbyggnadsnämnden ansöker om tilläggsanslag med totalt kronor för två investeringsprojekt inom räddningstjänsten: Rakel radiosystem, kronor. Radiosystemet är gemensamt för organisationer i samhället som arbetar med allmän ordning, säkerhet och hälsa. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 34, att ansluta till Rakelsystemet och medel för detta beviljades i 2011 års budget med kronor. Den totala utgiften kommer att uppgå till kronor. Utalarmeringsutrustning, kronor. Det system som för närvarande används för att larma ut beredskapsstyrkorna går inte att använda efter årsskiftet. Därför har samhällsbyggnadsnämnden begärt och beviljats investeringsanslag med totalt kronor för att köpa nytt system. Efter Räddningstjänstförbundets upphandling framkom att utgiften hamnar på totalt kronor. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Tilläggsanslag beviljas med totalt kronor. - Finansiering ur eget kapital. Kommunfullmäktiges beslut - Enligt kommunstyrelsens förslag.

25 Kommunfullmäktige Kf 174 Anläggningsavgift VA - VA-taxa, förslag på ändring Dnr Sbn Anläggningsavgiften, uppdelad i förbindelsepunktsavgift (Fp) och lägenhetsavgift (Lgh), ska finansiera dels framdragning av servisledningar, dels en del av de gemensamma delarna i anläggningen. Nuvarande avgift täcker inte dessa kostnader. Jämförelse med närliggande kommuner: Fp Lgh Malung Älvdalen Åre Berg Härjedalen FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag - Förbindelsepunktsavgift höjs till totalt kr inklusive moms samt lägenhetsavgift från lägenhet två höjs till kr inklusive moms. YRKANDE Lars Bygdén (FP) och Pelle Persson (VH) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Jon Wagenius (M) yrkar återremiss för ytterligare beredning. SGÅNG Ordförande prövar först Wagenius yrkande om återremiss och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Sedan prövar ordföranden kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

26 Kommunfullmäktige Kf 174, forts Kommunfullmäktiges beslut - Förbindelsepunktsavgift höjs till totalt kr inklusive moms samt lägenhetsavgift från lägenhet två höjs till kr inklusive moms.

27 Kommunfullmäktige Kf 175 Fördjupad översiktsplan Lofsdalen-Glöte Dnr Ks I ett förslag till översiktsplan för Lofsdalen- och Glöteområdet konstateras att en fortsatt, långsiktig utveckling av turismen i området måste föregås av en översyn av översiktsplanen då flera olika områden berörs. Förutom att skapa tillväxt inom turism- och upplevelsenäringen är det nödvändigt att skapa utbyggnadsmöjligheter för permanent- och säsongsboende i främst Lofsdalen. I Lofsdalen pågår sedan 2009 ett arbete med att ta fram en Masterplan Vision. En särskild VA-utredning har gjorts. Planen har korrigerats efter att ha varit ute på samråd under hösten I samrådshandlingen anges att ingen vindkraft bör tillåtas i Lofsdalenområdet då en sådan inte bedöms förenlig med turismens och områdets rekreationsvärden. Förutom en större utbyggnad på Glötesvålen medger dock den kommunomfattande översiktsplanen prövning av enstaka verk eller mindre grupper (max 5 verk) i området mellan Lofsdalen och Glöte. Efter beslut i kommunstyrelsen 96/2012 har översiktsplanen reviderats i enlighet med kommentarerna i samrådsredogörelsen med undantag för kommentarer om vindkraftsutbyggnad där skrivningen som den ser ut i samrådshandlingen ska stå kvar. Översiktsplanen har ställs ut enligt reglerna i plan- och bygglagen under tiden 6 juni till 15 augusti Planförfattare Ulf Alexandersson har utarbetat förslag till utlåtande och antagandehandling daterade FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige antar fördjupad översiktsplan för Lofsdalen- Glöte enligt upprättat förslag till utlåtande och antagandehandling. Kommunfullmäktiges beslut - Enligt kommunstyrelsens förslag.

28 Kommunfullmäktige Kf 176 Lokalisering av vindkraft på Sandtjärnberget, begäran om tillstyrkan Dnr Ks Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation begär kommunens ställningstagande till lokalisering av vindkraft på Sandtjärnberget. Ansökan omfattar uppförande och drift av maximalt 11 stycken vindkraftverk inom det område som framgår av ansökan. Miljöprövningsdelegationen får endast ge tillstånd till en vindkraftsanläggning om kommunen har tillstyrkt det. Vindkraftsanläggningen följer de riktlinjer i översiktsplanen för vindkraften i södra/östra Härjedalen, som antogs av kommunfullmäktige , 148. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår efter utredning att kommunfullmäktige tillstyrker planerad vindpark. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige tillstyrker vindkraftsanläggningen. YRKANDE Pelle Persson (VH) och Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunen avstyrker vindkraftsanläggningen. SGÅNG Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Perssons och Häggkvists yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Perssons och Häggkvists yrkande. OMRÖSTNINGSRESULTAT Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 26 ja-röster mot 11 nej-röster.

29 Kommunfullmäktige Kf 176, forts Kommunfullmäktiges beslut - Kommunfullmäktige tillstyrker vindkraftsanläggningen. RESERVATION Anders Häggkvist (C) Anna Ekroth (C) Markus Grängzell (C) Stig Holm (C) Gunnar Hedin (C) Gabriella Persson Turdell (VH) Anders Ramstedt (VH) Pelle Persson (VH) Lars Hermansson (SD) Ingegärd Fjällgärde (SD) Elof Bergström (SD)

30 Kommunfullmäktige Kf 177 Lokalisering av vindkraft kring Garpkölen, begäran om tillstyrkan Dnr Ks Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation begär kommunens ställningstagande till lokalisering av vindkraft kring Garpkölen på fastigheterna Risberget 1:2 och Ängersjö 10:11. Ansökan omfattar uppförande och drift av maximalt 26 stycken vindkraftverk inom det område som framgår av ansökan. Miljöprövningsdelegationen får endast ge tillstånd till en vindkraftsanläggning om kommunen har tillstyrkt det. Vindkraftsanläggningen följer de riktlinjer i översiktsplanen för vindkraften i södra/östra Härjedalen, som antogs av kommunfullmäktige , 148. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår efter utredning att kommunfullmäktige tillstyrker planerad vindpark. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige tillstyrker vindkraftsanläggningen. YRKANDEN Anders Häggkvist (C) och Pelle Persson (VH) yrkar att kommunen avstyrker vindkraftsanläggningen. SGÅNG Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Perssons och Häggkvists yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

31 Kommunfullmäktige Kf 177, forts Kommunfullmäktiges beslut - Kommunfullmäktige tillstyrker vindkraftsanläggningen. RESERVATION Anders Häggkvist (C) Anna Ekroth (C) Markus Grängzell (C) Stig Holm (C) Gunnar Hedin (C) Gabriella Persson Turdell (VH) Anders Ramstedt (VH) Pelle Persson (VH) Lars Hermansson (SD) Ingegärd Fjällgärde (SD) Elof Bergström (SD)

32 Kommunfullmäktige Kf 178 Regionförbundet Jämtlands län. Delårsrapport 2012 och revisionsrapport Dnr Ks Regionförbundet Jämtlands län har överlämnat Delårsrapport augusti 2012 för kommunfullmäktiges godkännande. Till delårsrapporten bifogas revisorernas utlåtande över delårsrapporten och revisionsrapporten "Granskning av delårsrapport Regionförbundet Jämtland" I delårsrapporten redovisas Regionförbundets verksamhet och resultat. Resultatet efter årets första åtta månader är ett överskott med tkr. Prognosen för hela året 2012 visar på ett överskott med 610 tkr. Revisorerna bedömer i sitt utlåtande att rapporten i allt väsentligt uppfyller kraven i den kommunala redovisningslagen, att resultatet är förenligt med det finansiella mål som förbundet fastställt för 2012 samt att verksamhetsmål av betydelse för vad som utgör god ekonomisk hushållning har utarbetats och att det finns en utvecklingspotential för dessa. Deloittes bedömning i granskningsrapporten är att delårsrapporten i stort uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen beträffande finansiella mål och till viss del verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning. De bedömer även att förbundet kommer att uppfylla kravet på en ekonomi i balans, enligt kommunallagen. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Delårsrapporten för augusti 2012 för Regionförbundet Jämtlands län godkänns. - Revisorernas Granskning av delårsrapport och Utlåtande avseende delårsrapport 2012 förklaras delgivna. Kommunfullmäktiges beslut - Enligt kommunstyrelsens förslag. JÄV Lars Bygdén (FP) deltar inte i handläggningen av ärendet.

33 Kommunfullmäktige Kf 179 Etablering av boenden för asylsökande i Härjedalen Dnr Ks Det råder i dag ett stort behov av boendeplatser för asylsökande i det svenska mottagningssystemet. Det beror delvis på att antalet asylsökande har ökat men också att fler och fler är i behov av lägenhetsboende än tidigare. Asylsökande erbjuds i normalfallet en boendeplats i en lägenhet som Migrationsverket hyr i det ordinarie lägenhetsbeståndet, så kallat anläggningsboende. Asylsökande är idag i genomsnitt inskriven i mottagningssystemet i cirka 15 månader vilket inkluderar tiden från asylansökan tills ärendet är avslutat. Ett ärende avslutas genom att personen beviljas uppehållstillstånd och bosätts i en kommun eller återvänder till sitt hemland efter att ha fått avslag på sin ansökan. Migrationsverket har för avsikt att utöka antalet lägenhetsplatser genom att öppna ett anläggningsboende i Jämtlands län under En kartläggning av bostadsmarknaden är gjord i länet. Härjegårdar AB har ett antal lediga bostäder som kan vara lämpliga för ändamålet, då i huvudsak i Hede som i dagsläget har cirka 20 inflyttningsbara lägenheter. Mot bakgrund av detta har Härjedalens kommun fått en förfrågan från Migrationsverket på boendeplatser i kommunen. Migrationsverket tecknar inte avtal med kommunen utan med fastighetsägare. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag - Härjedalens kommun ställer sig positiv till etablering av boenden för ca 60 asylsökande i kommunen. - Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att delta i diskussionerna.

34 Kommunfullmäktige Kf 179, forts YRKANDEN Solveig Haugen (S), Eva-Britt Boij (FP), Leif Nilsson (S), Gunilla Zetterström-Bäcke (S) Gabriella Persson Turdell (VH), Göran Påhlson (S), Jonny Springe (S), Anders Häggkvist (C), Benny Tronsson (M) och Lars Bygdén (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ingegärd Fjällgärde (SD) och Lars Hermansson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. SGÅNG Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Fjällgärdes och Hermanssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Fjällgärdes och Hermanssons yrkande. OMRÖSTNINGSRESULTAT Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 34 ja-röster mot 2 nej-röster. Kommunfullmäktiges beslut - Härjedalens kommun ställer sig positiv till etablering av boenden för ca 60 asylsökande i kommunen. - Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att delta i diskussionerna. RESERVATION Lars Hermansson (SD) Ingegärd Fjällgärde (SD)

35 Kommunfullmäktige Kf 180 Bredbandsutbyggnad av bynäten Dnr Ks Arbetet med utbyggnad av fibernätet till bybor och företag i kommunen har bedrivits av ideella föreningar. Projektet PåFart Härjedalen startade 2012 med syftet att Genom samordnade aktiviteter höja nyttjandegraden av fibernätet i kommunen samt Att ge hushåll samt näringsliv ökad tillgång till bredband med hög kapacitet. Det har visat sig att arbetsbördan samt ansvaret är stort för föreningarna och det är ohållbart att driva projekten i ideell form. Problem man bl.a. stötte på var krav på att bilda ekonomisk förening, svårighet att kunna dra moms samt likviditetsproblem. Projektgruppen har för styrgruppen presenterat en alternativ väg där kommunen tar över rollen som stödsökande, projektör samt ägare till bynäten. Upplägget har prövats och visat sig lyckosam i Söderhamns kommun. Resultaten har varit positiva både vad gäller anslutningsgrad samt finansiering. Kommunledningsförvaltningen föreslår att - Kommunen tar över rollen som stödsökande, projektör samt ägare till bynäten. - 2 miljoner kronor reserveras i budget 2013 för medfinansiering samt för kostnaderna för en projektansvarig. En medfinansiering i denna storlek ger möjlighet att växla upp till totalt 8 miljoner kronor av statliga medel. Detta förutsatt att regeringen fördelar resurser till Jordbruksverket samt till Post- och Telestyrelsen. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag - Härjedalens kommun tar över rollen som stödsökande, projektör samt ägare till bynäten. - 2 miljoner kronor, för medfinansiering samt för kostnaderna för en projektansvarig, finansieras ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov Kommunfullmäktiges beslut - Enligt kommunstyrelsens förslag.

36 Kommunfullmäktige Kf 181 Ianspråktagande av kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov Dnr Ks Kommunen kommer under 2012 att erhålla återbetalningar från AFA försäkring till betydande belopp. Detta innebär att resultatet ger utrymme för särskilda satsningar. Samtliga satsningar är av engångskaraktär och påverkar ej framtida budgetramar. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov 2012, uppgående till 5 miljoner kronor tas i anspråk för följande satsningar: - Föreningsstödet utökas med 1,2 miljoner kronor - Påfart Härjedalens bredbandsutbyggnad, 2 miljoner kronor (enligt beslut Kf 180/2012) - 0,7 miljoner kronor satsas på kompetensutveckling samt implementering av Vision ,1 miljoner kronor satsas på kollektivtrafiken. YRKANDEN Lars Hermansson (SD) yrkar att de 1,1 miljoner kronor som föreslås satsas på kollektivtrafiken istället satsas på projektet Svegs centrum Pelle Persson (VH) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och att överskottet i stället förbättrar kommunens resultat Gunilla Zetterström-Bäcke (S), Anders Häggkvist (C), Göran Påhlson (S), Lars Bygdén (FP) och Leif Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. SGÅNG Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Pelle Perssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Sedan ställer ordförande kommunstyrelsens förslag mot Lars Hermanssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

37 Kommunfullmäktige Kf 181, forts Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov 2012, uppgående till 5 miljoner kronor tas i anspråk för följande satsningar: - Föreningsstödet utökas med 1,2 miljoner kronor - Påfart Härjedalens bredbandsutbyggnad, 2 miljoner kronor (enligt beslut Kf 180/2012) - 0,7 miljoner kronor satsas på kompetensutveckling samt implementering av Vision ,1 miljoner kronor satsas på kollektivtrafiken. RESERVATION Lars Hermansson (SD) Ingegärd Fjällgärde (SD) Elof Bergström (SD)

38 Kommunfullmäktige Kf 182 Val av styrelse och revisorer för Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar 2013 Dnr Ks Kommunfullmäktige skall utse styrelse och revisorer för Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar Valberedningens förslag föreligger. Kommunfullmäktiges beslut STYRELSEN FÖR STIFTELSEN TÄNNÄS FRITIDSAN- LÄGGNINGAR 2013 Ledamöter Bror Klockervold (C) Gottfrid Jonsson (S) Hans-Ola Törnberg (M) Ordförande Bror Klockervold (C) Ersättare Siv-Inger Källmark (S) Vice ordförande Gottfrid Jonsson (S) REVISORER FÖR STIFTELSEN TÄNNÄS FRITIDSAN- LÄGGNINGAR 2013 Revisor Anders Dahlin (VH) Auktoriserad revisor Mats Henriksson Ersättare Maritta Stensson (M) Ersättare Lars Magnusson

39 Kommunfullmäktige Kf 183 Avsägelse av uppdrag, Mattias Molin (V) Dnr Ks Mattias Molin (V) avsäger sig uppdragen som: - ledamot i kommunfullmäktige - ledamot i myndighetsnämnden - ersättare i kommunstyrelsen - ersättare i valberedningen Kommunfullmäktiges beslut - Mattias Molins avsägelse beviljas.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2008-02-06 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2008-02-06 1 Kommunfullmäktige 2008-02-06 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Allmänhetens frågestund 2 Information om regionfrågan 3 Motion om att på kommunens hemsida offentliggöra cv för

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2009-04-08 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Studiebesök vid Härjedalens gymnasieskola 31 Allmänhetens frågestund 32 Prisutdelning Kommunduellen 2009 33

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2009-09-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 100 Information om företagsfrågor 101 Ekonomisk debatt 102 Allmänhetens frågestund 103 Nytt medborgarförslag om

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 228 Projekt Samordnade servicelösningar, information 229 Hemsändningsbidrag 230 Projekt Inlandsbanan,Destination

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 81 Ekonomisk långsiktig plan (KELP) 82 Motion vårdnadsbidrag 83 Medborgarförslag tennisbanan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-06-10 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-06-10 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-06-10 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 106 Förstudie av turism i östra Härjedalen 107 Program för utredning om skoterled (transitled)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2013-06-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 109 Förvärv av aktier i Härjeåns Kraft AB 110 Direktiv till ombud i Härjeåns Kraft AB 111 Avdelning Arbete och Aktivitet,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 137 Mottagandeservice/turistbyråverksamhet i Hede och Vemdalen 2011 138 Skötsel av hållplatser

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunfullmäktige 2010-10-18 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 14.31 Ajournering kl.13.13-13-15 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 4 ersättare Övriga Torkel Arkmo, ekonom 43, 45-46, 48

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande Kommunstyrelsen 2013-09-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 182 Köp av Sveg 2:3, 2:12 samt Färjestaden 1:14 183 Projekt Påfart Härjedalen, delegationer 184 Delårsrapport januari

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2011-02-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 34 Ishall i Sveg 35 Svegs Folkets Hus. Uppsägning av avtal. Kommunstyrelsen 2011-02-09 2 Plats och tid Folkets Hus,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2011-11-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 122 Utdelning av minnesgåvor till anställda 123 Ensamkommande flyktingbarn, information 124 Kommunens organisation:

Läs mer

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75) Kommunfullmäktige 2015-03-31 1 (20) Plats och tid Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Ekonomisk redovisning, första halvåret 2008 55 Kommentarer till sifferbudget 2009 56 Revidering

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2012-08-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 132 Motion om allmänpolitisk debatt 133 Motion om krav på upphandling av livsmedel 134 Skaftåsens vindkraftsanläggning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2009-11-16 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2009-11-16 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2009-11-16 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk redovisning, tredje kvartalet 2009 50 Nämndens sammanträdesdagar 51 Antal friluftsdagar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Socialnämnden 2009-03-10 1 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl 09.00-16.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Hedin (s), ordf Gunnar Hedin (c) Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-01-24 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-01-24 1 Socialnämnden 2012-01-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 2 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 3 Gruppbostad

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v) Kommunfullmäktige 2008-05-26 Sida 1 av 14 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.40 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Samhällsbyggnadsnämnden 2012-03-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Samhällsbyggnadsnämnden 2012-03-29 1 Samhällsbyggnadsnämnden 2012-03-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 15 Sotningsavtal med Härjedalssotarn AB 16 Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor 17 Namnsättning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-11-03 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 171 Upphandling av mottagandeservice i Ytterhogdal 172 Årets företagare 2010 173 Inflyttarservice

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 211 Anställande av avdelningschef för miljö- och byggavdelningen

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 211 Anställande av avdelningschef för miljö- och byggavdelningen Kommunstyrelsen 2009-12-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 210 Anställande av kommunchef 211 Anställande av avdelningschef för miljö- och byggavdelningen 212 Förstudie VA,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2010-05-25 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2010-05-25 1 Socialnämnden 2010-05-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 75 Arbetsutskottets protokoll 76 Tillfälligt serveringstillstånd, Storöns Folkpark 77 Delegationsbeslut 78 Information

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2016-01-27 1. 1 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2016-01-27 1. 1 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2016-01-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 2 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 3 Omstrukturering

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger Tid: Måndag 27 september 2004 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(22) Sammanträdesdatum 2007-10-18 Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 18 oktober 2007 kl 18.30-20.00 Enligt bifogad lista KF 2007-10-18.doc

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-09-25 1 (7) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.30

Kommunfullmäktige 2002-09-25 1 (7) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.30 Kommunfullmäktige 2002-09-25 1 (7) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.30 Mayvor Lundberg (s) Bjarne Westerlund (s) Berit Karlsson (s) Tuula Wikstedt (s) Luiza Kaminska (m) Bodil

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2009-12-09 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2009-12-09 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2009-12-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 64 Rapport från lokalsamrådsgrupp 65 Elever som inte fullgör skolplikt 66 Bidrag till fristående

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30-12.10 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Hallerna Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.ordförande Lisbeth Svensson (fp) Bo

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Göte Eriksson Torbritt Bökman

Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Göte Eriksson Torbritt Bökman Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman Sören Carlsson

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. Tema - Göran Schnell, Brandskyddsföreningen Förstudie förbundsbildning Räddningstjänsten

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. Tema - Göran Schnell, Brandskyddsföreningen Förstudie förbundsbildning Räddningstjänsten 2012-06-25 58 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2012-06-25, kl. 18:00-20:10 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c), Emma Åhlander Hansson(m), Christer Jonsson(c), Inger

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-08-07 1 (12) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2006-08-07 kl. 14.00-14.45. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.40 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Mira Wedenberg (M) Sören Söderström (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-15 30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Uno

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2010-09-30 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 19.25 Beslutande Sture Jonsson, (M) ordförande Anna Heijel (M) Ingemar Svensson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-11:15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Laila Borger (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund

Läs mer

Lilian Erixon, Försäkringskassan. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 20-25 Inger Karlsson

Lilian Erixon, Försäkringskassan. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 20-25 Inger Karlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.00 15.30 Beslutande Annica Moberg, Kumla kommun, ordförande Mattias Olofsson, Arbetsförmedlingen Annelie Moilanen, Försäkringskassan

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Marianne Åhman Tobias Eriksson. Mikael Lilja (S) Agneta Carlsson (S) Lars-Erik Hedlund (V)

Marianne Åhman Tobias Eriksson. Mikael Lilja (S) Agneta Carlsson (S) Lars-Erik Hedlund (V) 1 (19) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:15 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-06-18

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-06-18 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 13:00-15:40 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande 73-82, 84-89 Bo Pettersson (S) vice ordförande, 73-82, 84-89

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 10.00 10.20 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18 1 MORA ORSA MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 OBS! På grund av felaktigt datum i föregående utskrivet och justerat protokoll. Justeras protokollet om 2011-09-08. Plats och tid Kulturhuset, Orsa kl

Läs mer

Jan Johansson, ersättare, Landstinget Västmanland Torsten Jansson, ersättare, Norbergs kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Jan Johansson, ersättare, Landstinget Västmanland Torsten Jansson, ersättare, Norbergs kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2010-04-15 1 Plats och tid Lindgården i Fagersta, kl 13.00-15.50 ande Pratima Åslund, ordförande, Norbergs kommun Jarl-Olof Lundstedt, vice ordförande, Landstinget Västmanland Helena

Läs mer

Hans Måhagen (S), ersättare Roger Nyman (V), ersättare Pontus Wessman (MP), ersättare Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef

Hans Måhagen (S), ersättare Roger Nyman (V), ersättare Pontus Wessman (MP), ersättare Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-04-15 klockan 10.00 17.30 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17) Sida 2011-06-13 1 (17) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 13 juni, 2011 klockan 18.00 20.05 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1 Socialnämnden 2015-05-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2013-06-18 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2013-06-18 1 Socialnämnden 2013-06-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 99 Rutin för handläggning av bostadsanpassningärenden 100 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 101

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-10-03 1 (18)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-10-03 1 (18) 1 (18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 3 oktober, 2011 klockan 18.00 18.45 Christina Waster Jansson (S), Ordf. Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander (S) Kerstin

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.15 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 1999-03-29 kl. 08.30-11.45 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunfullmäktige. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige Plats och tid Måndagen 12 maj 2014 kl. 18.00 21.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Ajournering 19.00 19.20 ande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Tjänstemän Ida Josefsson, kommunsekreterare Michaela

Läs mer