Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-11-10"

Transkript

1 1(45) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie Klavins Nyström (M) Göran Gredfors (M) Ulf Ståhl (M) Lillemor Nordh (C) ersätter Arne Jonsson (C) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) Niklas Frykman (FP) Seppo Vuolteenaho (SD) ersätter Kim Fredriksson (SD) Ann-Kristin Eriksson (SD) Utses att justera Justeringens plats och tid Seppo Vuolteenaho (SD) Kommunstyrelsens kansli, måndagen den 16 november Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Andreas Lindbom Ordförande Justerande... Jimmy Jansson... Seppo Vuolteenaho Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift...

2 2(45) Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lars-Göran Karlsson (S) Nina Tuncer (S) Madeléne Tannarp (M) Magnus Arreflod (MP) Lotta Jonsson (KD) Pär Eriksson, kommundirektör Tommy Malm, ekonomidirektör Ingrid Sköldmo, förvaltningschef Gudrun Nyqvist, koordinator Gunnar Ekdahl, kommunstrateg ekonomi Marie Ekström, politisk sekreterare Marie Johansson-Saati, kommunsekreterare Erika Erixon, praktikant William Törnqvist, praktikant Andreas Lindbom, utvecklare

3 3(45) 230 Närvarorätt Beslut Praktikanterna Erika Erixon och William Törnqvist medges närvarorätt vid dagens sammanträde.

4 4(45) KSKF/2015:1 231 Val till kommunala uppdrag 2015 Beslut 1. Pia Bernthlings (C) avsägelse som ledamot i jämställdhetsberedningen godkänns. 2. Till nedanstående uppdrag väljs: Jämställdhetsberedningen, från och med den 10 november 2015 till och med den 31 december Ledamot Maria Hopstadius (C) efter Pia Bernthling (C) Kommunala pensionärsrådet, från och med den 10 november 2015 till och med den 31 december Ledamot Per-Olof Eriksson (FP) efter Christer Kax Sundberg (FP) Ärendebeskrivning Kommunfullmäktiges valberedning har den 10 november 2015 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Pia Bernthling (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i jämställdhetsberedningen. Valberedningen föreslår att avsägelsen godkänns. Valberedningen lämnar också förslag på fyllnadsval dels till den vakanta platsen i jämställdhetsberedningen, samt dels till en vakant plats som ledamot i kommunala pensionärsrådet. Beslutet skickas till: De valda, för kännedom De entlediga, för kännedom Nämnder och bolag, för kännedom Löneservice, för åtgärd Förtroendemannaregistret, för åtgärd Lex support, för åtgärd

5 5(45) KSKF/2015: Kompletteringar av årsplan 2016 för Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kompletteringar till årsplan 2016 antas enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag. 2. Den kommunala skattesatsen är oförändrad och fastställs till 22,08 för För 2016 fastställs resultatmålet till 2,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket motsvarar 140,0 miljoner kronor. 4. Budgeten för investeringar i fasta anläggningar fastställs till 394,0 miljoner kronor för år 2016 och 453,9 miljoner kronor för Högst 250 miljoner kronor med högst 25 års amorteringstid får upplånas för att täcka beräknat finansieringsbehov. 6. Varje nämnd ska utifrån beslutad budgetram själv täcka sina driftkostnader till följd av investeringar. 7. Nämndernas budgetramar fastställs. Övriga ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås. 8. Avkastningskravet på bolagskoncernen höjs till 41 miljoner årligen för perioden varav 11 miljoner kronor ska Eskilstuna Kommunfastigheter AB avsätta av resultatet i särskild utdelning till ägaren som ska användas till bostadssocialt arbete i kommunen. 9. Gemensamma åtaganden och övriga föreslagna åtaganden fastställs. 10. Kommunfullmäktige fastställer föreslagna processmål för kommunkoncernens stödprocesser inom effektiv organisation och godkänner

6 6(45) samtidigt korrigeringar av strategiska indikatorer enligt bilaga till ärendet. 11. Ersättning för nyanlända i skolan som infördes 1 januari 2015 tas bort. 12. Strukturtillägget i skolpengen höjs med 10 miljoner kronor. 13. Skolpengen för förskola, grundskola och gymnasieskolan fastställs i enlighet med bilagan för skolpeng För år 2016 ska basarvodet i 3 Reglemente för ersättning till förtroendevalda och bolagsfunktionärer i Eskilstuna kommun inte räknas upp, utan fastställas till samma nivå som för år Arvodeskommittén får i uppdrag att under 2016 se över arvodesreglementet. 16. Datumet för strategidagen 2016 som beslutades i samband med sammanträdestiderna ändras från 27 januari till 29 januari. Reservationer Ingrid Sermeno Escobar (MP) reserverar sig mot beslutet i punkten 1 till förmån för det egna förslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet i punkten 1 till förmån för det egna förslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B). Niklas Frykman (FP) reserverar sig mot beslutet i punkten 1 till förmån för det egna förslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga C). Seppo Voulteenaho (SD) och Ann-Kristin Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet i punkten 1 till förmån för det egna förslaget. Deltar ej i beslutet Ingrid Sermeno Escobar (MP), Maria Chergui (V), Niklas Frykman (FP), Seppo Voulteenaho (SD) och Ann-Kristin Eriksson (SD) avstår från att delta i beslutet avseende punkterna Ärendebeskrivning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna har den 10 november inkommit med ett förslag till kompletteringar av årsplan Sverigedemokraterna har den 10 november inkommit med ett förslag till kompletteringar av årsplan 2016.

7 7(45) Miljöpartiet har den 10 november inkommit med ett förslag till kompletteringar av årsplan Vänsterpartiet har den 10 november inkommit med ett förslag till kompletteringar av årsplan Folkpartiet har den 10 november inkommit med ett förslag till kompletteringar av årsplan Kommunledningskontoret har analyserat den samhällsekonomiska utvecklingen och har utifrån kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2015 om Årsplan för 2016 beaktat de ekonomiska konsekvenserna för Eskilstuna kommun. Utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas beslut om åtaganden för 2016 och kommunstyrelsens beredning av kompletteringen av årsplanen föreslår kommunledningskontoret 47 gemensamma åtaganden för flera eller alla nämnder och bolagsstyrelser. Parallellt har en politisk process genomförts där såväl majoriteten som oppositionen tydliggjort sina politiska prioriteringar som bland annat uttryckts i sina respektive förslag till kompletteringar av årsplan Skolpeng 2016 Ersättningen för nyanlända som infördes 1 januari 2015 tas bort. Beslutet togs av kommunfullmäktige den 17 juni 2014, 144. En utvärdering av beslutet har gjorts av barn- och utbildningsnämnden under Resultatet av den utvärderingen är att den ersättningen tas bort och att strukturtillägget höjs med 10 miljoner kronor. Därmed ligger strukturtillägget i nivå med det som finns i andra större kommuner. För att få bättre koppling mellan strukturtillägget och behoven så har variabeln utländsk bakgrund bytts ut mot kort vistelsetid i Sverige. En skolpeng för 2016 har beräknats utifrån den föreslagna budget som finns i komplettering till årsplan Investeringar 2016 Följande förändringar har gjorts i investeringsbudgeten efter beslutet om årsplan i juni. Torshälla stads nämnd Nya mittportar till slussar tidigareläggs och 4 miljoner kronor flyttas från 2017 till 2016 Vård- och omsorgsnämnden Nytt objekt tillkommer: Ekebo (+ 85 miljoner kronor) Stadsbyggnadsnämnden Växthusen blir dyrare än tidigare beslut (+ 0,5 miljoner kronor) och spiller över till Ursprungligen skulle detta objekt

8 8(45) vara klart under 2015 och med en total investeringsutgift på 11,1 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden Ombyggnation Skiftingehus skjuts framåt ett år och genomförs Kommunstyrelsen Gång- och cykelväg till Sundbyholm blir dyrare (+ 5 miljoner kronor) samt skjuts framåt i tiden med planerat genomförande Ursprungligen låg detta objekt med totalt 10 miljoner kronor och genomförande under Kommunledningskontoret har lämnat in förslag på 15 beslutssatser som följdkonsekvenser av Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till komplettering av årsplan Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag. Därefter yrkar han bifall till kommunledningskontorets förslag med 15 beslutssatser. Jari Puustinen (M), Lillemor Nordh (C), Annelie Klavins Nyström (M) och Sarita Hotti (S) instämmer i Jimmy Janssons (S) yrkande. Maria Chergui (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag. Niklas Frykman (FP) yrkar bifall till Folkpartiets förslag. Seppo Vuolteenaho (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag. Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns fem förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag, samt kommunledningskontorets förslag. Maria Cherguis (V) yrkande att bifalla Vänsterpartiets förslag. Niklas Frykmans (FP) yrkande att bifalla Folkpartiets förslag. Seppo Vuolteenaho (SD) yrkande att bifalla Sverigedemokraternas förslag. Ingrid Sermeno Escobars (MP) yrkande att bifalla Miljöpartiets förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han först ställer proposition på de fem förslagen till komplettering av årsplan och att de förslagen ställs mot varandra. Därefter ställer han proposition på de 15 beslutssatserna i

9 9(45) kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till komplettering av årsplan 2016, samt att bifalla de 15 beslutssatserna i kommunledningskontorets förslag.

10 10(45) KSKF/2015: Kommungemensam internkontroll 2016 för Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunövergripande kontrollområden för 2016: Uppföljning av säkerställande av att inrapporterad sjukfrånvaro i sjuk- och friskanmälan ( ) motsvarar registreringen i PSsjälvservice Uppföljning av hur förvaltningen säkerställer att enhetscheferna genomför introduktion av nyanställda på ett ändamålsenligt sätt med avseende på innehåll och upplevelse 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram detaljerade anvisningar för nämndernas internkontrollplaner för Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 september 2015 följande kommunövergripande kontrollområden för 2016: Uppföljning av säkerställande av att inrapporterad sjukfrånvaro i sjuk- och friskanmälan ( ) motsvarar registreringen i PSsjälvservice Hur säkerställer enhetschefen att inrapportering av sjukdom som sker i sjuk- och friskanmälan ( ) motsvarar registrering som sker i PSsjälvservice? Anmälan genom sjuk och friskanmälan leder inte till en automatisk registrering i PSsjälvservice. PSsjälvservice är det system som skapar löneberedningsunderlag. Risker med felaktig inrapporteringen är att det påverkar både ekonomi och statistik (mäter sjuktal). Uppföljning av hur förvaltningen säkerställer att enhetscheferna genomför introduktion av nyanställda på ett ändamålsenligt sätt med avseende på innehåll och upplevelse Vid introduktion av nyanställda (tillsvidare-, visstids- och timanställda) finns en framtagen kommungemensam checklista, som även kan kompletteras med

11 11(45) specifika detaljer för förvaltningarna. Hur säkerställer förvaltningen att enhetscheferna genomför introduktion av nyanställda på ett ändamålsenligt sätt med avseende på innehåll och upplevelse? Introduktion av nyanställda är viktig eftersom det ger ett första intryck av arbetsplatsen och kommunen vill vara en attraktiv arbetsgivare. En bra introduktion kan skapa effektivitet då den nya medarbetaren lär sig fort och antalet fel minskar. Båda kommungemensamma kontrollpunkterna har lyfts av internkontrollnätverket. Utöver att anta de föreslagna kommunövergripande kontrollområdena för 2016 föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram detaljerade anvisningar för nämndernas internkontrollplaner för Yrkande Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

12 12(45) KSKF/2015: Begäran från socialnämnden om ersättning för öppethållande av Härbärget under sommaren 2015 Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen finansierar socialnämndens extra kostnader i samband med uppdraget att hålla igång härbergets verksamhet under sommaren kronor överförs till socialnämnden och det finansieras från kommunens eget kapital. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20 oktober Av skrivelsen framgår att socialnämnden fick kronor i årsplan 2015 för att hålla igång härbergets verksamhet över sommaren. Socialnämnden gjorde försök med att starta verksamhet i egen regi. Processen att skaffa fram en godkänd lokal gick för långsamt och därför valde socialnämnden att istället göra en överenskommelse med Svenska kyrkan, Eskilstuna församling. För att genomföra verksamheten perioden 19 juni till 16 augusti 2015 fick Svenska kyrkan, Eskilstuna församling, ett verksamhetsbidrag på kronor. Utöver den kostnaden har socialnämnden även haft kostnader för projektering av lokal ( kronor), brandskyddsbeskrivning ( kronor) och två personer som haft timanställning för uppdraget ( kronor). De extra kostnader som socialnämnden haft för uppdraget att hålla härbergets verksamhet öppen under sommaren uppgår till kronor. Kommunledningskontorets förslag är att kompensera socialnämnden för deras extra kostnader och att medel överförs från eget kapital till socialnämnden. Yrkanden Jimmy Jansson (S) och Göran Gredfors (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

13 13(45) KSKF/2015: Godkännande av revidering av taxemodell för automatiska brandlarmsobjekt Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Föreslagen taxeändring fastställs. 2. Den reviderade taxan träder ikraft den 1 januari Ärendebeskrivning Miljö- och räddningstjänstnämnden föreslår i sitt beslut från den 26 augusti 2015, 50, att kommunfullmäktige ska fastställa en revidering av taxemodellen för automatiska brandlarmsobjekt kopplade till räddningstjänsten i Eskilstuna kommun. Den reviderade taxan föreslås gälla från och med den 1 januari Revideringen anses minska antalet onödiga larm, höjer driftssäkerheten och förbättrar kompetens och beredskap hos anläggningsinnehavarna att hantera automatlarm under normal arbetstid. I taxemodellen föreslås även ändringar i avgiftsuttag och föreslår uttag av ny objektsspecifik taxa, höjning av avgift för obefogade larm och dubbel avgift vid upprepade larm i samma anläggning. Förslaget tydliggör också hur utryckning ska ske och hur blåljusanvändning motiveras vid automatlarm. Kommunledningskontoret har berett ärendet och anser att utredningen är välgjord och att förslagen är rimliga. Kommunledningskontoret föreslår att taxemodellen godkänns och att den reviderade taxan träder ikraft den 1 januari Yrkande Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

14 14(45) KSKF/2015: Revidering av Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser i Eskilstuna kommun Beslut Reviderade anvisningar för samförvaltade stiftelser i Eskilstuna kommun, antas enligt kommunledningskontorets förslag, daterat den 25 september Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 25 september Av skrivelsen framgår att de finansiella anvisningarna för samförvaltade stiftelser antogs av kommunfullmäktige den 28 februari Av punkt 1.30 i anvisningarna framgår att uppdateringar fastställs av kommunstyrelsen. Syftet med de finansiella anvisningarna för samförvaltade stiftelser är att ange inriktning och ramar för de samförvaltade stiftelsernas tillgångar med avseende på investeringsstrategi, organisation och ansvarsfördelning, riskuppföljning och kontroll samt rapportering och uppföljning av resultat. Förmögenhetsförvaltningen ska utgå från ett helhetsperspektiv där viktiga faktorer att beakta är skydd mot nominella förluster, skydd mot penningvärdesförsämring, utdelningsbar avkastning, real värdestegring samt likviditet. Den övergripande målsättningen med förvaltning av stiftelserna är att årligen dela ut medel för användning i enlighet med donatorernas vilja. Förslag på ändring av punkten 4.1 Värdering. Förslaget avser att ändra portföljens min och max fördelning när det gäller räntebärandevärdepapper respektive aktier. Räntebärandevärdepappers miniminivå sänks från 60 procent till lägst 50 procent. Aktiernas maximala tillåtna andel höjs från 40 procent till 50 procent. Detta på grund av det rådande låga ränteläget som troligen kommer att kvarstå under en längre tid. Flertalet räntepapper med lägre risknivå (investment grade) ges ut till nollränta och i vissa fall negativa räntor. För att få avkastning som är utdelningsbar är förslaget att kunna öka aktiedelen till hälften av portföljens värde. Aktier med direktavkastning, det vill säga som lämnar utdelning är en bra investering för att skapa utdelningsbara medel för stiftelserna. Förändrad paragraf enligt förslag nedan:

15 15(45) 4.1 Värdering Samtliga i riktlinjerna angivna restriktioner avser tillgångarnas marknadsvärde, det vill säga de värderas till vid varje tillfälle rådande pris-, kurs- och räntenivåer. Tillgångssammansättning Stiftelsernas förmögenhet ska vid varje tidpunkt vara fördelad enligt följande: Tillgångsslag Portföljen totalt, % Min Max Räntebärandevärdepapper Aktier Alternativa placeringar 0 15 Likvida medel 0 10 Portföljens tillgångsfördelning kan röra sig inom ovanstående limiter. Överskrids avvikelsemandaten krävs en rebalansering så att tillgångsfördelningen återställs inom tillåtna ramar. Förslag på ny paragraf 4.5 om etiska placeringar Nytt avsnitt som talar om begränsningar i vad som är placeringsalternativ. 4.5 Etiska placeringar Donationsstiftelsernas placeringar ska vara ansvarsfulla och hållbara. Regler för etik- och miljöhänsyn ligger till grund vid val av placering. Donationsstiftelserna investerar i företag som följer internationella normer och riktlinjer inom mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö samt korruption. Donationsstiftelserna avstår från att investera i branscher vars huvudsakliga verksamhet är i branscherna tobak, alkohol, spel, vapen, pornografi samt branscher med stor negativ miljöpåverkan. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska anta förslaget till reviderade anvisningar för samförvaltade stiftelser i Eskilstuna kommun. Yrkande Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet, för åtgärd

16 16(45) KSKF/2015: Ny grafisk profil för Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Ny grafisk profil för Eskilstuna kommun antas i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Den nya grafiska profilen gäller från och med den 27 november Kommunfullmäktiges beslut från den 26 januari 2006, 3, och den 27 april 2006, 10, upphävs från och med den 27 november Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2 november Av skrivelsen framgår att kommunens nuvarande grafiska profil av många verksamheter över tid har upplevts som omodern och därför har profilen för visionen istället allt mer använts av organisationen i grafiska produktioner. Förslaget till ny grafisk profil ska ersätta nuvarande profilen samt visionsprofilen och gälla för samtliga verksamheter som ägs och drivs av Eskilstuna kommun. En tydlig och enhetlig grafisk profil bidrar till ökad effektivitet och nyttjande av våra ekonomiska resurser på bästa sätt samt till ett mer effektivt kommunikationsarbete. Den nya grafiska profilen utgår från visionsprofilen och är till sin utformning mer modern och flexibel. Den redogör för typsnitt, färger, logotyp, bildspråk samt regler för särprofilering. Kommunledningskontoret föreslår att den nya grafiska profilen antas att gälla från och med den 27 november Kommunledningskontoret föreslår vidare att kommunfullmäktiges beslut från den 26 januari 2006, 3, och den 27 april 2006, 10, upphävs från och med den 27 november Yrkande Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

17 17(45) KSKF/2015: Miljöpolicy för Eskilstuna kommunkoncern Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Förslaget till Miljöpolicy för Eskilstuna kommunkoncern antas. 2. Miljöpolicyn som antogs av kommunfullmäktige , 5, upphävs. Reservation Ingrid Sermeno Escobar (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterade den 16 oktober Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommuns nuvarande miljöpolicy antogs som en del av Eskilstunas politik för hållbar utveckling. Den nuvarande policyn är nu 13 år gammal och i behov av uppdatering, inte minst eftersom Eskilstunas miljöarbete har utvecklats väldigt mycket under den här tiden. Eskilstuna har ett brett och erkänt miljöarbete och en genomtänkt miljöpolicy är en viktig del av detta. Miljöpolicyn ska underlätta och leda vägen när olika miljöval ska göras, både för verksamheter, miljöledningsarbete, upphandling av varor och tjänster till kommunkoncernen. Miljöpolicyn behöver spegla ambitionen och inriktningen för miljöarbetet i hela Eskilstuna kommunkoncern. Förslaget till ny miljöpolicy har utbearbetats av kommunledningskontoret i en process där omvärldsspaning och avstämning mot nuvarande miljöarbete gjorts. Processutvecklingsgruppen Miljö och samhällsbyggnad har diskuterat förslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2015, 128, att remittera förslaget till ny miljöpolicy till nämnder och bolagsstyrelser i kommunkoncernen. Samtliga remissinstanser har inkommit med yttranden. Alla remissinstanserna är i grunden positiva till förslaget till ny miljöpolicy. Några av synpunkterna som har framförts handlar om att det är svårt att bli fossilfri till Remissynpunkterna är

18 18(45) kommenterade av kommunledningskontoret och har i ett fall arbetats in i förslaget till miljöpolicy. Kommunledningskontoret föreslår att förslaget till ny miljöpolicy antas samt att det tidigare beslutet om den nu gällande miljöpolicyn upphävs. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Maria Chergui (V), Sarita Hotti (S), Jari Puustinen (M), Lillemor Nordh (C) och Seppo Vuolteenaho (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar bifall till kommunledningskontortets förslag samt på följande tillägg: Vi arbetar för att Eskilstuna kommun ska bli ekologiskt hållbart genom att: Ha miljöfrågor och klimatanpassning som en grund i all planering, alla beslut och uppföljningar. (Eskilstuna ska förbereda för till exempel översvämningar, ökad nederbörd och förändrad temperatur. Förutseende ger stor miljönytta och lägre kostnader.) Inte exploatera produktiv jordbruksmark. (Varje år minskar arealen jordbruksmark i Sverige. En åker är en resurs som ger livsmedel och andra råvaror, men om den bebyggs med exempelvis vägar, parkeringsplatser och lagerlokaler är det i det närmaste omöjligt att återställa den. Framtida generationer måste också ha förutsättningar för att producera mat.) Främja hållbara resor genom att ställa om resvanor. (En kraftfull utveckling av kollektivtrafik och ett utbyggt cykelvägnät ska tillsammans med ett arbete för att förändra resenärernas attityder och beteenden skapa nya förutsättningar för resande lokalt och regionalt.) Sarita Hotti (S), Jari Puustinen (M) och Lillemor Nordh (C) yrkar avslag på Ingrid Sermeno Escobars (MP) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla kommunledningskontorets förslag. Ingrid Sermeno Escobars (MP) yrkande att bifalla kommunledningskontorets

19 19(45) förslag med ett tilläggsyrkande. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han först ställer proposition på kommunledningskontorets förslag. Därefter ställer han proposition på bifall mot avslag på Ingrid Sermeno Escobars (MP) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har beslutat bifalla Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla kommunledningskontorets förslag, samt att avslå Ingrid Sermeno Escobars (MP) tilläggsyrkande.

20 20(45) KSKF/2015: Köp av fastigheterna Gredby 2:1 och 2:4 - Parken Zoos mark Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Köpekontrakt avseende fastigheterna Gredby 2:1 och 2:4 godkänns. 2. Kommunstyrelsen ges rätt att nyupplåna och därmed öka kommunens skulder med 90,6 Mkr för köp av fastigheterna Gredby 2:1 och 2:4. 3. Inriktningen av innehåll i tomträttsavtal som ska upprättas mellan Parken Zoo i Eskilstuna AB och Eskilstuna kommun, godkänns. 4. Tomträttsavgälden fastställs till 1,1 Mkr. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att godkänna tomträttsavtal med Parken Zoo i Eskilstuna AB. Kommunstyrelsen får delegera denna beslutanderätt till sin ordförande. 6. Eskilstuna Kommunföretag får i uppdrag att förhandla om och fastställa köpeskillingen av byggnader, anläggningar och inventarier i samband med överenskommelsen om försäljningen av Parken Zoo i Eskilstuna AB. Köpeskillingen för byggnaderna, anläggningarna och inventarierna fastställs i en bilaga till tomträttsavtalet. Kommunstyrelsens beslut för egen del Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, fattar kommunstyrelsen följande beslut för egen del: 1. Mark- och exploateringsenhetens ram utökas med 2,5 Mkr som utgör mellanskillnaden mellan kommunens internränta och tomträttsavgälden på 1,1 Mkr.

21 21(45) 2. Ordföranden ges rätt att godkänna tomträttsavtal mellan Parken Zoo i Eskilstuna AB och Eskilstuna kommun. Reservationer Ingrid Sermeno Escobar (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet, daterad den 29 oktober Parken Zoo har sedan 1997 ingått i bolagskoncernen. Under dessa år har Parken Zoo redovisat ekonomiska underskott. För 2014 var underskottet 27,7 mkr. För att kunna utveckla Parken Zoo vidare, uppnå lönsamhet och öka antalet besökare är bedömningen att stora investeringar är nödvändiga. Utifrån detta har kommunfullmäktige gett Eskilstuna Kommunföretag i uppdrag att sälja Parken Zoo. Eskilstuna Kommunföretag har utifrån uppdraget anlitat KPMG Corporate Finance som mäklare för att utarbeta affärserbjudande, synligöra erbjudandet öppet och nå ut till potentiella köpare samt slutligt genomföra affären. Eskilstuna Kommunföretags inriktning är att en överenskommelse om försäljning ska ha träffats runt årsskiftet. Överenskommelsen är villkorad av att kommunfullmäktige lämnar sitt godkännande. Rådighet över mark För att behålla den långsiktiga rådigheten över marken köper Eskilstuna kommun de båda fastigheterna Gredby 2:1 och 2:4 (mark och byggnader) av Parken Zoo innan försäljning av aktierna i Parken Zoo. Parken Zoo kommer därefter att få tillgång till fastigheterna genom tomträttsavtal med Eskilstuna kommun. Byggnader, markanläggningar och byggnadsinventarier kommer i samband med tomträttsupplåtelsen att återgå till Parken Zoo genom försäljning som regleras i en särskild bilaga till tomträttsavtalet. Tomträttsavtalet begränsar användandet av fastigheterna till nuvarande ändamål, d.v.s. djurpark, nöjespark, utomhusbad, camping, restaurang och konferensverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet. Om en köpare av Parken Zoo önskar bedriva någon annan verksamhet inom tomträtten måste kommunen som upplåtare godkänna den användningen. Genom fastighetsreglering kommer Gredby 2:1 uppgå i Gredby 2:4. Om det civilrättsliga tillträdet till fastigheterna avtalas till att infalla i samband med att

22 22(45) tomträtt upplåts i fastigheten, kommer Parken Zoo även efter köp och tomträttsupplåtelse att ansvara för drift, underhåll med mera i fråga om fastigheterna. Parken Zoo kommer dessutom att ha rätt att tillgodogöra sig intäkterna från verksamheten liksom ansvara för de kostnader som är förknippade med verksamheten. Att verksamheten fortsätter på samma sätt som tidigare trots att den civilrättsliga äganderätten har övergått till kommunen bedöms vara gynnsamt för samtliga parter. Kommunen behöver då inte reglera Parken Zoos verksamhet på fastigheterna efter försäljningen genom hyra eller annan nyttjanderätt. Målet är att tillträde ska ske samma dag som tomträtten upplåts. Parken Zoo kommer att ha rätt till avkastning, ansvar för kostnader, sköta den löpande driften med mera på samma sätt före, under och efter överlåtelsen. Tomträttsavgäld Vid tomträtt utgår enligt kommunens regelverk en tomträttsavgäld på 3,25 procent av marknadsvärdet enligt kommunfullmäktiges beslutade avkastningskrav för tomträtter. Vid 1,1 Mkr i avgäld uppgår marknadsvärdet således till 33 Mkr med de angivna restriktionerna att marken upplåts för att driva djur- och nöjessparksverksamhet. Fastigheternas värde för kommunen Det är vanligt att koncerninterna försäljningar av anläggningstillgångar sker till bokfört värde. Det bokförda värdet på fastigheterna i Parken Zoo i Eskilstuna AB uppgår per 30 augusti 2015 till cirka 90,6 Mkr. Överlåtelsen fastigheterna föreslås även här ske till bokfört värde om cirka 90,6 Mkr. Detta betyder för kommunen att markens värde upptas till motsvarande belopp som tillgång i kommunens balansräkning. Kommunen behöver samtidigt låna upp motsvarande belopp som överlåtelsen uppgår till. Vid en längre bindningstid medför det årliga räntekostnader om ca 2 Mkr. Samtidigt uppkommer årliga intäkter av tomträttsavgäld, enligt nedan, motsvarande 1,1 Mkr. För Paken Zoo betyder det att försäljningsintäkten uppgår till samma belopp som det bokförda restvärdet och att Parken Zoo kan betala av skulder på motsvarande belopp. För kommunkoncernen innebär det att det sammantagna upplåningsbehov är oförändrat. När det gäller kommunkoncernens kostnader för att säkerställa att djurparksverksamhet drivs så bedöms det sammantaget, att när Parken Zoo är såld, minska markant. De senaste åren har de årliga koncernbidrag som lämnats legat på en nivå om Mkr. Kommunens årliga kostnad för att säkerställa djurparksverksamhet samt vidmakthålla äganderätt och rådighet över marken, i form av tomträtt, uppgår netto till ca 1 Mkr (tomträttsavgäld-räntekostnader).

23 23(45) Värdet på marken för kommunen motiveras av framtida kassaflöden från tomträttsavgälden men också av att kommunen behåller äganderätten över fastigheterna och där en eventuell alternativ markanvändning skulle ge en annan avkastning i framtiden. Likaså är det av värde för kommunen att marken även fortsättningsvis, under tomträttsperioden, används i samma syfte som idag och möjliggör fortsatt djurparksverksamhet. Det vill säga att samhällsnyttan kan ses som likartad ur kommuninvånarnas perspektiv. I en framtid finns dock alltid en osäkerhet om markvärdet. Denna osäkerhet kan, i en framtid, komma att medföra behov av en nedskrivning av del av beloppet. Mark har emellertid generellt ett bestående värde och vid såväl användning enligt tomträttsavtalet som vid eventuell framtida alternativ användning för kommunen så bedöms marken i centrala Eskilstuna alltid att ha ett värde. Över tid så har markvärden historiskt stigit i Mälardalen. Ett exempel som visar beräkningar på den samhällsnytta av en fortsatt djurparksverksamhet är nedanstående undersökning. Detta gäller såväl med en ny ägare som befintlig. Undersökning visar djur och nöjesparkers påverkan på städer. Den har genomförd av Londonbaserade Leisure Development Partners (LDP). Den ekonomiska påverkan från djur- och nöjesparker i dess närregioner beräknas i denna undersökning. Vad gäller Parken Zoo så värderar LDP den totala ekonomiska påverkan till drygt 148 miljoner kronor via dels den direkta verksamheten som bedrivs i Parken Zoo men även dess påverkan på olika näringar i Eskilstuna i stort. Samtidigt beräknas antalet arbetstillfällen som direkt och indirekt kommer från den verksamhet som bedrivs i Parken Zoo till 131 stycken. Överlåtelsen av fastigheterna föreslås således ske till koncernmässigt bokfört restvärde om 90,6 Mkr. Nyupplåning och utökad ram För att finansiera köpet av fastigheterna behöver kommunstyrelsen få rätt att nyupplåna summan, det vill säga öka kommunens skulder med 90,6 miljoner kronor. Mark- och exploateringsenhetens ram behöver utökas med 2,5 Mkr. Det utgör mellanskillnaden mellan kommunens internränta och den tänkta avgälden på 1,1 Mkr. Förslag till beslut Kommunledningskontoret lämnar följande förslag till beslut i ärendet: Förslag till kommunfullmäktige 1. Köpekontrakt avseende fastigheterna Gredby 2:1 och 2:4 godkänns.

24 24(45) 2. Kommunstyrelsen ges rätt att nyupplåna och därmed öka kommunens skulder med 90,6 Mkr för köp av fastigheterna Gredby 2:1 och 2:4. 3. Inriktningen av innehåll i tomträttsavtal som ska upprättas mellan Parken Zoo i Eskilstuna AB och Eskilstuna kommun, godkänns. 4. Tomträttsavgälden fastställs till 1,1 Mkr. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att godkänna tomträttsavtal med Parken Zoo i Eskilstuna AB. Kommunstyrelsen får delegera denna beslutanderätt till sin ordförande. 6. Eskilstuna Kommunföretag får i uppdrag att förhandla om och fastställa köpeskillingen av byggnader, anläggningar och inventarier i samband med överenskommelsen om försäljningen av Parken Zoo i Eskilstuna AB. Köpeskillingen för byggnaderna, anläggningarna och inventarierna fastställs i en bilaga till tomträttsavtalet. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, föreslås kommunstyrelsen fatta följande beslut för egen del: 1. Mark- och exploateringsenhetens ram utökas med 2,5 Mkr som utgör mellanskillnaden mellan kommunens internränta och tomträttsavgälden på 1,1 Mkr. 2. Ordföranden ges rätt att godkänna tomträttsavtal mellan Parken Zoo i Eskilstuna AB och Eskilstuna kommun. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Lillemor Nordh (C), Mikael Edlund (S), Annelie Klavins Nyström (M), Göran Gredfors (M), Ulf Ståhl (M), Niklas Frykman (FP) och Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, med undantag för punkten 5 i den del av förslaget som ska beslutas av kommunfullmäktige, samt punkten 2 i den del av förslaget som ska beslutas av kommunstyrelsen för egen del. I de två punkterna lämnar hon följande ändringsyrkanden: Jag yrkar att det i punkten 5 i ärendet ska det stå följande med hänvisning till 4 i tomträttsavtalet:

25 25(45) 4 Ändamål Nuvarande text i tomträttsavtalet på sid 1 i stycket under 4 Ändamål stryks och ersätts med följande text: Fastigheten får enbart nyttjas för följande ändamål inom ramen för upplåtelsedagen beviljade bygglov: djurpark och nöjespark och utomhusbad och camping och restaurang och konferensverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet I punkten 5 ska också meningen strykas som lyder: Kommunstyrelsen får delegera denna beslutanderätt till sin ordförande. Denna mening ska ersättas av följande mening: Beslut ska fattas i kommunstyrelsen och kan inte delegeras till ordförande. Under rubriken Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, beslutar kommunstyrelsen för egen del: yrkar jag på att meningen stryks i punkten 2 och ersätts av följande mening: Beslut ska fattas i kommunstyrelsen och kan inte delegeras till ordförande. Sarita Hotti (S) yrkar avslag på Maria Cherguis (V) ändringsyrkanden. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla kommunledningskontorets förslag. Ingrid Sermeno Escobars (MP) yrkande att avslå kommunledningskontorets förslag. Maria Cherguis (V) yrkande att bifalla punkterna 1-4 och 6 och att ändra punkten 5 i den delen av förslaget som ska beslutas av kommunfullmäktige, samt att bifalla punkten 1 och ändra punkten 2 i den del av förslaget som ska beslutas av kommunstyrelsen. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer proposition på förslagen i följande ordning: 1. Proposition på punkterna 1-4 och 6 i den delen av förslaget som ska beslutas av kommunfullmäktige, där Jimmy Janssons (S) med fleras bifallsyrkande ställs mot Ingrid Sermeno Escobars (MP) avslagsyrkande. 2. Proposition på punkten 5 i den delen av förslaget som ska beslutas av kommunfullmäktige, där Jimmy Janssons (S) med fleras bifallsyrkande, Ingrid Sermeno Escobars (MP) avslagsyrkande och Maria Cherguis (V) ändringsyrkande ställs mot varandra. 3. Proposition på punkten 1 i den del av förslaget som ska beslutas av

26 26(45) kommunstyrelsen, där Jimmy Janssons (S) med fleras bifallsyrkande ställs mot Ingrid Sermeno Escobars (MP) avslagsyrkande. 4. Proposition på punkten 2 i den del av förslaget som ska beslutas av kommunstyrelsen, där Jimmy Janssons (S) med fleras bifallsyrkande, Ingrid Sermeno Escobars (MP) avslagsyrkande och Maria Cherguis (V) ändringsyrkande ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla kommunledningskontorets förslag.

27 27(45) KSKF/2015: Instruktion för jämställdhetsberedningen Beslut 1. Nu gällande reglemente för jämställdhetsutskottet, antaget av kommunstyrelsen den 3 april 2007 och med senaste ändringar beslutade av kommunstyrelsen den 12 april 2011, upphör att gälla från och med den 30 november Förslag till instruktion för jämställdhetsberedningen antas att gälla från och med den 1 december Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 30 september Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen den 13 januari 2015 beslutat att byta namn på jämställdhetsutskottet till jämställdhetsberedningen, utifrån logiken att det formellt är en beredning och inte ett utskott. I och med det fanns det ett behov av att skriva om beredningens reglemente. Eftersom endast nämnder har reglementen, ändras det tidigare jämställdhetsutskottets reglemente till en instruktion för jämställdhetsberedningen. Kommunledningskontorets förslag till instruktion har tagits fram i dialog med ledamöter i jämställdhetsberedningen och liknar i formen instruktioner för kommunstyrelsens samverkansråd. Kommunledningskontoret föreslår att den nya instruktionen antas och att det nu gällande reglementet upphör att gälla. Yrkanden Jimmy Jansson (S) och Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Jämställdhetsberedningen, för kännedom Kommunledningskontoret, demokrati och välfärd, för åtgärd.

28 28(45) KSKF/2015: Avtal om samarbete om kontroll och tillsyn enligt miljöbalken mellan Eskilstuna och Strängnäs kommuner Beslut Samarbetsavtalet godkänns. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19 oktober Av skrivelsen framgår att avtalet syftar till att möjliggöra samarbete inom de områden där en jävssituation kan uppstå hos miljö- och räddningstjänstnämnen i Eskilstuna kommun. Denna myndighetsutövning ligger idag hos kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun, istället för miljö- och räddningstjänstnämnden. Ett exempel är tillsyn av räddningstjänsten. Samarbetet innebär att Stängnäs kommun ska kunna utöva tillsyn och kontroll i Eskilstuna på uppdrag av Eskilstunas kommunstyrelse. Formerna för samarbetet tydliggörs i samarbetsavtalet. När avtalet är undertecknat gäller det till och med den 31 december 2016 men förlängs med ett år i taget om ingen part säger upp eller begär omförhandling av avtalet. Strängnäs kommun debiterar fortlöpande för utförd tillsyn enligt Strängsnäs gällande taxa. Kostnaderna ska täckas av den tillsynsavgift som tas ut av miljö- och räddningstjänstnämnden i enlighet med miljöbalkens regelverk Yrkande Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Strängnäs kommun Kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen

29 29(45) KSKF/2015: Inställt sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott i december Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 15 samt den 16 december 2015 ställs in. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2015, 156 om sammanträdestider för Beslutet innebar bland annat att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder den 19 samt den 20 januari inför kommunstyrelsens sammanträde den 26 januari. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 15 samt den 16 december 2015 ställs in. Yrkanden Jimmy Jansson (S) och Mikael Edlund (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret, ledningsstaben

30 30(45) KSKF/2015: Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Seppo Vuolteenaho (SD) och Ann-Kristin Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget. Ärendebeskrivning Kim Fredriksson (SD) har den 22 april 2015 lämnat in en motion där han föreslår att alla avtal som berör mottagning av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19 oktober Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige den 24 maj 2012, 116, behandlat ett ärende om tydliggörande av Eskilstuna kommuns ansvar för integration och flyktingmottagande. Ärendet behandlar främst ansvarsfördelningen mellan kommunens nämnder. I det nu pågående arbetet med reviderade reglementen för nämnderna tydliggörs ansvarsfördelningen även i reglementena. Av kommunfullmäktiges beslut framgår bland annat att kommunstyrelsen ansvarar för externa kontakter med Migrationsverket och länsstyrelsen gällande flyktingmottagande. Här ingår att vara huvudman för överenskommelser om mottagande som träffas mellan kommunen och de statliga myndigheterna. Arbetet ska ske i samarbete med berörda nämnder. Det är framförallt två typer av överenskommelser som tecknas. Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare tecknas mellan Eskilstuna kommun och staten genom Länsstyrelsen i Södermanlands län. Överenskommelse om mottagande av samt anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn, träffas mellan Eskilstuna kommun och

31 31(45) Migrationsverket. Kommunstyrelsen ansvarar för dessa avtal i enlighet med kommunfullmäktiges beslut från den 24 maj 2012 och överenskommelserna tecknas i regel en gång per år. Kommunledningskontoret anser att beslutsprocessen kring de här överenskommelserna behöver förtydligas, men delar inte motionärens uppfattning att besluten i normalfallet ska fattas i kommunfullmäktige. Kommunledningskontorets uppfattning är att ärenden med de typer av överenskommelser som nämns ovan istället på ett tydligare sätt ska lyftas till kommunstyrelsen för beslut. En öppning behöver dock finnas för att, precis som inom andra områden, kunna fatta ordförandebeslut i brådskande ärenden. I vissa fall kan de typer av avtal som nämns ovan vara av principiell beskaffenhet och större vikt för kommunen. I de fallen ska ärendena, enligt 3 kapitlet 9 kommunallagen, alltid lyftas till kommunfullmäktige för beslut. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag att avslå motionen. Seppo Vuolteenaho (SD) och Ann-Kristin Eriksson (SD) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag och bifall till motionen. Maria Chergui (V) och Ingrid Sermeno Escobar (MP) instämmer i Jimmy Jansson (S) yrkande. De yrkar också avslag på Seppo Vuolteenahos (SD) med fleras yrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla kommunledningskontorets förslag att avslå motionen. Seppo Vuolteenahos (SD) med fleras yrkande att avslå kommunledningskontorets förslag och bifalla motionen. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla kommunledningskontorets förslag att avslå motionen.

32 32(45) KSKF/2015: Svar på medborgarförslag - Anlägg en badstrand på ön där Åbryggan låg Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås utifrån åns bristande vattenkvalité för bad. Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag om att anlägga en riktig badstrand på ön där Åbryggan låg har lämnats in till kommunfullmäktige den 28 januari Förslaget uppfyller de formella kraven som enligt kommunallagen ställs på medborgarförslag. Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2015 att överlämna medborgarförslaget till stadsbyggnadsnämnden för beslut. I beredningen av ärendet framkom att ytterligare nämnder berörs av medborgarförslaget. Kommunfullmäktige ändrade därför beslutet den 23 mars 2015 så att medborgarförslaget, istället för att överlämnas till stadsbyggnadsnämnden, remitteras till kommunstyrelsen för beredning och därefter överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 13 oktober Av skrivelsen framgår att bedömningar av badvattenkvalitet görs utifrån halten av tarmbakterier i vattnet samt eventuell algblomning. Ån vid centrala Eskilstuna får ta emot stora mängder dagvatten, det vill säga regnvatten som rinner av från centrala stadens mark, gator och parker, vilket tidvis ger höga bakteriehalter på grund av främst fågel-och hundbajs. En dagvattenledning med stort upptagningsområde mynnar till exempel strax norr om Djurgårdsvägen, det vill säga direkt uppströms föreslaget badplatsläge. Att anlägga en badplats direkt i ån är idag därför olämpligt, då det bedöms vara svårt att klara badvattenkvalitetskraven med nuvarande förutsättningar. Att vattenkvalitén förbättras så att ån blir badbar även genom centrala Eskilstuna är ett långsiktigt arbete som Eskilstuna kommun bedriver inom Vattenplanen med dess olika åtgärder.

33 33(45) Förutom bakterieförekomsten i de centrala delarna av Eskilstunaån, har ån fler miljöproblem. Ån är den vattenförekomst i kommunen som vare sig har en god ekologisk eller kemisk status. Den ekologiska statusen har bedömts vara måttlig till följd av övergödning. Eskilstunaån bedöms inte heller nå upp till kvalitetskraven för en god kemisk ytvattenstatus enligt vattenmyndighetens statusklassificering Staden har en industriell historia som innebär att ån i sin sträckning genom Eskilstuna stad är belastad av föroreningar både via sedimenten i ån och tillrinnande vatten. Förutom läckage från förorenade markområden belastas ån av dagvatten från stadsmiljön och avloppsvatten. Dagvattnet innehåller bland annat tungmetaller och bakterier. I åns sediment har höga halter av miljögiftet tributyltennhydrid (TBT) mätts upp. Det är en mycket giftig organisk förening som använts i båtbottenfärger för bekämpning av påväxt. TBT användes även inom skogs- och pappersindustri som konserveringsmedel och som stabiliseringsmedel i mjukplast. TBT är ett av de ämnen som är prioriterade att åtgärda i vattenförvaltningsarbetet. När det gäller belastningen av miljögifter från såväl historisk verksamhet som från pågående källor finns det ett stort utredningsbehov för att förbättra kunskapsunderlaget så att det kan fungera för att prioritera de åtgärder som är kostnadseffektiva för att Eskilstunaån ska nå en god kemisk status till Stadsbyggnadsförvaltningen tog under 2014 fram en utvecklingsplan för stadsparken där aktuell ö ingår som en del. I utvecklingsplanen omnämns eventuell anläggning av badmöjligheter i form av en nedgrävd pool. Den delen av utvecklingsplanen som berörde pool ströks dock ur planen med anledning av att det är en dyr anläggning att anlägga och underhålla samt att kommunen redan har stora investeringar i badanläggningar. Kommande års investeringsbudget avseende stadsparken berör de delar ur utvecklingsplanen som återstår, det vill sägas ej badpool. Kommunfullmäktige godkände Stadsbyggnadsnämndens utvecklingsplan för Stadsparken på sitt sammanträde den 27 augusti Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för skötseln av Eskilstuna kommuns badplatser, både i egen regi eller genom stöd till föreningslivet för skötseln av badplatser. Nämnden anser att medborgarförslaget bör avslås, förutsatt att nämnden inte får ramförstärkning för skötsel, då ett nytt bad skulle ta resurser från kommunens befintliga badplatser. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar att tillsammans med föreningslivet ha bra badplatser med god spridning över Eskilstunas hela geografiska område. Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska avslås utifrån åns bristande vattenkvalité för bad. Yrkande Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag att avslå

Revidering av finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser i Eskilstuna kommun

Revidering av finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2015-09-25 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2015:477 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (2) Kommunstyrelsen Revidering av finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Läs mer

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272)

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Kommunstyrelsen 2015-11-24 1(3) 279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Kim

Läs mer

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19 1(6) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:05-15.10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S), ersätter Mona Kanaan

Läs mer

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:588 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396)

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) 2016-01-26 1(4) 20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Reservation Niklas Frykman

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439)

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 januari

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-02-20

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-02-20 1(11) Plats och tid Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, Alva Myrdals gata 5, Värjan, plan 5, Ledning och administration, lokal: Sabeln, klockan 13:35 14:20, Kort ajournering mellan klockan 14:00

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-01-25. Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M) Karin Wretling (V) Bruno Karlsson (L)

Sammanträdesdatum 2016-01-25. Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M) Karin Wretling (V) Bruno Karlsson (L) 1(16) Plats och tid Klingan, plan 5 Värjan. Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna, Klockan 13:30 16:20 ande Ej tjänstgörande Ersättare Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2015-04-29 1(19) Plats och tid: ande: Övriga deltagande: Axel Olsons gata 4B, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, sal Visionen kl. 13:15-17:00 Jenny

Läs mer

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604)

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241)

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(4) 193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Seppo

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-18. ... Marie Svensson... Elin Blomberg

Sammanträdesdatum 2015-03-18. ... Marie Svensson... Elin Blomberg 1(15) Plats och tid Nämndrummet, våningsplan 5 i Värjan klockan 08.00 15.10 Ajournering för kaffe klockan 09.40 10.05 Ajournering för paus klockan 10.55 11.05 Ajournering för lunch klockan 11.35 13.00

Läs mer

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119)

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-02-05 1(23) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna, måndagen den

Läs mer

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45 1(16) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-09-24

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-09-24 1(56) Plats och tid Fullmäktigesalen, stadshuset, klockan 18:00 22:20 Ajournering klockan 18:05 18:30 för information från Regionförbundet Sörmland. Beslutande Se sidan 2. Utses att justera Justeringens

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-01-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-01-10 1(36) Plats och tid Rinmanssalen Klockan 15:00-16-20 Ajournering 16:00-16:15 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Marie Svensson (S) ersätter Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) 1-14

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C)

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C) VIADIDAKTNÄMNDEN 2015-09-21 1 Plats och tid Åbrogården, Storgatan 55 Vingåker, kl 13:00 15:40 Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Ola Lindgren (S) 1:e vice ordförande, Thomas Selig (V) 2:e vice

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

204 Godkännande av avgifter för felparkering från och med 1 februari 2016 (KSKF/2015:442)

204 Godkännande av avgifter för felparkering från och med 1 februari 2016 (KSKF/2015:442) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-10-13 Sida 1(2) 204 Godkännande av avgifter för felparkering från och med 1 februari 2016 (KSKF/2015:442) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Stadsbyggnadsnämndens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118)

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-20

Sammanträdesdatum 2011-04-20 1(14) Plats och tid Brandstationen Klockan 13.30-16.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Maria Chergui (V) ordförande Mats Tillenius (V) ersätter Arne Andersson (S) Nyan Sarkan (S)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.15 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-12-17 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-11.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-20

Sammanträdesdatum 2012-12-20 1(28) Plats och tid Nämndrummet, våningsplan 5, Värjan, klockan 10:00 14:45. Ajournering för jullunch klockan 12:00 13:15. Sekretessärenden behandlas mellan klockan 13:45 13:50, se särskilt B-protokoll

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00 1(19) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Anders Månsson (S), ordf Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 10.00 10.20 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-14

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-14 1(12) Plats och tid MunktellArenan, rum Rossvik klockan 15:00-16:30 ande Ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Mona Kanaan (S), ordförande Alexandra Karjel (MP) Anette Stavehaug (V) Göran

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2010-03-31 1(21) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 17:10 ande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord Johansson

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats Tid Stadshuset kl 17.00--17.55 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande Jonas Esbjörnsson (s), 2:e v ordförande Jan Allan Beer

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

Inga Westlund (V) för Viktor Zakrisson (S) Tjänstemän Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 1-10

Inga Westlund (V) för Viktor Zakrisson (S) Tjänstemän Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 1-10 1(1) Plats och tid Kommunhuset i Leksand, 13:00-14:40 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Sakarias Winberg (KD) Ingrid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, måndagen den 29 november 2010, kl 14.00-15.55. Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Sten Fransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2011-04-04 88 (107) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 4 april 2011 kl 14.00-17.00 Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf 70-72 Camilla Anglemark (S), ordf 73-86 Anneli Bengtsson

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149)

56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2016-04-11 56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149) Sammanfattning Den nya anvisningslagen innebär att Solna stad, under 2016,

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19.00-20.30 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-01-08 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Höganloft, Hestra, kl 08.00-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013.

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013. Plats och tid Aulan på Fellingsbro Folkhögskola, kl. 17-19.30 Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Utses att justera Irja Gustavsson och Pär-Ove

Läs mer

Protokoll 2009-11-16

Protokoll 2009-11-16 2009-11-16 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2009-11-16, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Thomas Bäck (S) Göran Arveståhl (M) Annica

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-10:15 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) Ersättare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (14) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 22 februari, 2010, klockan 18.30-19.15 ande Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta Johansson, (S), Lennart Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (12) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 19 december 2011, klockan 18.30-19.30. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19 1 Plats och tid Kommunhuset, Sävsjö, Vallsjösalen, måndagen den 19 februari 2007 klockan 19.00-20.30 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Harald Petersson (m), Anna Eriksson (kd), Anette

Läs mer

Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-16 Monica Jonsson

Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-16 Monica Jonsson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, kl. 14:00-16:00 1(16) Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare

Läs mer

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-07 Sida 1(3) 218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kommunstyrelsen 2011-06-13 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Plats och tid Kommunhuset, Mora, måndagen den 13 juni 2011, kl. 8.15- Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer