Årsredovisning Umeå kommun 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Umeå kommun 2014"

Transkript

1 Årsredovisning Umeå kommun 2014

2 Befolkningsökning i Umeå januari 1974 sammanlades Holmsund, Sävar, Hörnefors, Holmön och Umeå kommuner UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

3 3 Innehållsförteckning Innehåll 4 Gränslös samverkan och ökad effektivitet 6 Ledamöter, mandatfördelning och kommunorganisation Årsredovisning 2014 Produktion: Ekonomifunktionen och kommunikationsfunktionen, Umeå kommun Layout: Pondus Kommunikation Omslagsbild: Patrick Trädgårdh Övriga bilder: Anna Flatholm, Fredrik Larsson, Tina Jonsson Jaakko J. Salo, Erland Segerstedt, Thomas Henriksson Förvaltningsberättelse Verksamhet i kommunen och kommunens bolag 10 Omvärldsanalys 14 Utbildning 18 Social omsorg 21 Kultur och fritid 25 Planering och samhällsbyggande 28 Hållbar utveckling 31 Kraftverksamhet 33 Måluppfyllelse mot medborgare 68 Medarbetare 77 Beskrivning av kommunkoncernens företag 99 Finansiell analys Umeå kommun och koncernen 122 Fem år i sammandrag/så används pengarna Ekonomisk redovisning 124 Resultaträkning/Kassaflödesanalys 126 Balansräkning 127 Tillämpade redovisningsprinciper 132 Noter 142 Driftsredovisning 143 Investeringsredovisning 146 Revisionsberättelse 148 Begrepp och nyckeltal 3

4 Gränslös samverkan och ökad effektivitet Kulturen satte onekligen sin prägel på Utöver ett imponerande utbud resulterade kulturhuvudstadsåret i en mycket positiv utveckling för besöksnäringen. Bland annat ökade antalet gästnätter första halvåret med 20 procent. Press- och visningsresorna under perioden januari mars 2014 resulterade i 569 publiceringar till ett samlat pressvärde av 75 mnkr. Fortsatt uppmärksamhet kommer det att bli för Umeås nya mötesplats Väven. Umeå kommun valde att inviga sina ytor i Väven med en 14 dagar lång kulturfolkfest, som startade den 21 november. Programmet skapades av personer från kommunala verksamheter, föreningslivet och andra grupper med det gemensamma målet att erbjuda ett utbud med något för alla. Premiärveckorna bjöd på 142 publika arrangemang, bland annat olika föreställningar, barnaktiviteter, invigning av Kvinnohistoriskt museum och filmvisningar. Umeå kultur bedömer att personer besökte de kommunala ytorna på Vävens plan 1 till 4 under de två veckorna. Fjolåret kännetecknades också av olika typer av samverkan. Ett exempel är Kvarkenhamnar, ett aktiebolag som ägs till hälften vardera av Umeå Kommunföretag och Vasa Stad och som ska sköta driften av de båda hamnarna. Detta bedöms kunna 4 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

5 effektivisera och förstärka affärsutvecklingen och leda till ökade volymer av gods och passagerare över Kvarken. Med Kvarkenhamnar uppstår möjligheter till bland annat stordriftsfördelar inom produktion och administration, minskat investeringsbehov, ökad konkurrensförmåga, samordning av marknadsföring/affärsutveckling och sam ordning med miljömål. Både Vasa och Örnsköldsvik är med i det samarbete som Näringslivsservice har tagit initiativ till inom Cleantech (teknik, tjänster och innovationer inom miljö- och energiområdet). Det tvååriga projektet Funktionell arbetsmarknad Umeå-Örnsköldsvik avslutades i oktober. Projektet finansierades av Umeåregionen och hade två projektledare, en placerad i Örnsköldsvik och en i Umeå. Samtliga projektmål uppfylldes, och arbete pågår på flera håll med att arbeta vidare med det projektet resulterat i. Umeå kommun har också blickat i andra väderstreck. En it-driftsamverkan med Skellefteå är etablerad med gemensam nämnd från och med den 1 juli Inom ramen för Umeåregionen har ett samverkansavtal slutits med samtliga kommuner. Avtalet stärker incitamenten för och kraven på att söka gemensamma lösningar som minskar kostnaderna för våra kommuner. Även inom den kommunala organisationen görs åtgärder för ökad samverkan. Skapandet av en enda förvaltning följdes 2014 av ett avskaffande av kommundelsnämnderna. Deras ansvarsområden har överförts till för- och grundskolenämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, individ- och familjenämnden samt äldrenämnden. Fördelar med denna nyordning är likvärdighet för medborgarna och undvikande av dubbelarbete. Effektivitet är viktigt med tanke på de stora ekonomiska utmaningar som kommunen står inför. Vi måste fokusera på vårt förbättringsarbete, där målet är att säkerställa att vi gör rätt saker på rätt sätt, på rätt plats och i rätt tid. En avgörande faktor i sammanhanget är att ta tillvara på medarbetarnas kompetens och prestationsförmåga. Genom lyssnande och delaktighet frigörs idéer, kunskap, förbättringar och lärande. Allt annat vore slöseri med kraften hos kommunens medarbetare. Hans Lindberg (S) ordförande, kommunstyrelsen UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

6 Kommunfullmäktige Marie-Louise Rönnmark (S), ordförande Marianne Löfstedt (M), vice ordförande Carin Nilsson (S), vice ordförande Mandatfördelning Socialdemokraterna 25 Moderata samlingspartiet 13 Vänsterpartiet 7 Miljöpartiet de gröna 6 Folkpartiet liberalerna 5 Centerpartiet 4 Kristdemokraterna 4 Arbetarpartiet 1 6 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

7 Kommunstyrelsen* Lennart Holmlund (S), ordförande Anders Ågren (M), vice ordförande Marie-Louise Rönnmark (S), andre vice ordförande Christer Lindvall (S), ledamot Eva Andersson (S), ledamot Hans Lindberg (S), ledamot Åsa Ögren (S), ledamot Gunilla Berglund (M), ledamot Elmer Eriksson (M), ledamot Mattias Larsson (C), ledamot Nasser Mosleh (MP), ledamot Lasse Jacobson (V), ledamot Tamara Spiric (V), ledamot Veronica Kerr (KD), ledamot Peder Westerberg (FP), ledamot * Uppgifter om ordförande och ledamöter samt mandatfördelning gäller för mandatperioden som avslutades UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 Ersättare Tomas Wennström (S) Margareta Rönngren (S) Andreas Lundgren (S) Lena Karlsson Engman (S) Peter Burström (S) Ingela Wallrud (S) Mattias Sehlstedt (V) Daniel Kallos (V) Stefan Nordström (M) Tina Lindsten (M) Marianne Löfstedt (M) Ulrica Westerlund (FP) Sven-Olov Edvinsson (C) Sture Eriksson (KD) Alireza Mosahafi (MP) 7

8 Nämndernas ordförande* Beatrice Årebrandt (S), Holmsund-Obbola kommundelsnämnd Bengt Holm (S), Sävar kommundelsnämnd Ingela Wallrud (S), Hörnefors kommundelsnämnd Eva Andersson (S), socialnämnden Tomas Wennström (S), kulturnämnden Lennart Arvidsson (V), fritidsnämnden Åsa Ögren (S), byggnadsnämnden Lena Karlsson Engman (S), miljö- och hälsoskyddsnämnden Lasse Jacobson (V), tekniska nämnden Margareta Rönngren (S), för- och grundskolenämnden Hans Lindberg (S), gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Åke Lindgren (S), överförmyndarnämnden * Uppgifter om ordförande och ledamöter samt mandatfördelning gäller för mandatperioden som avslutades Stadsdirektörens ledningsgrupp 2014 Jonas Jonsson, stadsdirektör Ann-Christine Gradin, skoldirektör, för- och grundskolan Ewa Klingefors-Hedlund, socialdirektör Margaretha Alfredsson, samhällsbyggnadsdirektör Johan Gammelgård, administrativ direktör Susanne Aidanpää, ekonomidirektör Birgitta Forsberg, personaldirektör Fredrik Lindegren, kulturchef Håkan Kemi, skoldirektör, gymnasie- och vuxenutbildningen Jan Bergman, kommunikationsdirektör Roland Carlsson, näringslivschef Stefan Hildingsson, fritidschef 8 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

9 Kommunkoncernens organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Kulturnämnd Valnämnd Byggnadsnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Revision Jämställdhetsutskott Fritidsnämnd Socialnämnd Moderbolag Umeå Kommunföretag AB För- och grundskolenämnd Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Holmsund-Obbola kommundelsnämnd Hörnefors kommundelsnämnd Uppdragsföretag Sävar kommundelsnämnd Teknisk nämnd Överförmyndarnämnd Verksamhet Andel av verksamhetskostnad % Vård och omsorg, äldre: Särskilt boende, SOL 1,9 6,4 Hjälp i hemmet 23,7 22,8 Vård och omsorg, funktion: LSS-boende 14,9 15,0 Hjälp i hemmet, SOL 35,4 30,7 Personlig assistent, LSS/LASS 83,6 80,0 Individ- och familjeomsorg: Vårdinsatser, barn/unga 69,4 69,8 Vårdinsatser, vuxna 84,8 83,5 Fritid: Idrotts- och fritidsanläggningar 8,3 7,4 Dotterbolag AB Bostaden i Umeå Hörnefors Företagscentrum AB Infrastruktur i Umeå AB Kompetensspridning i Umeå AB Kulturhuvudstadsbolaget i Umeå AB Umeå Energi AB Umeå Hamn AB Umeå Parkerings AB Umeå Vatten och Avfall AB Västerbottens Museum AB Dotterbolag som avvecklats under 2014 Dragonens Idrotts och Mässcentrum AB UKF Bussprojekt AB UKF Software AB Intressebolag Kvarkenhamnar AB Väven i Umeå AB European CBRNE Training Centre AB Norrlandsoperan AB Nolia AB Visit Umeå AB Uminova Innovation AB Uminova Expression AB Umeå Folkets Husförening U.P.A NLC Ferry AB/OY UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

10 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Umeås befolkningsökning ligger på en fortsatt hög nivå, men takten måste öka om kommunen ska uppnå visionen om invånare år Bostadsbyggandet har tagit fart, vilket är positivt med tanke på behoven hos en ökande befolkning. Större inflyttning Umeå hade invånare vid årsskiftet, efter att befolkningen under 2014 ökat med personer. Umeås ökning ger en 20:e plats bland kommunerna i Sverige. Noteras kan att flyttningsnettot var närmare 700 personer under förra året, vilket i huvudsak beror på ett betydligt förbättrat resultat mot övriga Sverige. Inflyttningen från övriga landet har ökat, medan utflyttningen är i stort sett oförändrad. Överskottet från utlandet är fortsatt högt. Nettotillskottet från övriga länet ligger stabilt runt 350 personer per år. Antalet födda var det lägsta på många år och hamnade för 2014 på strax över barn. Antalet döda varierar inte så mycket över tid, och födelsenettot blev 588 personer. Sysselsättningen ökade mer än i riket Sysselsättningen i Umeå ökade med personer under Det motsvarar en ökning med 1,8 procent från året innan, vilket var dubbelt så mycket som i riket i stort (0,9 procent). 10 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

11 Sysselsättningsökningen i Umeå var på samma nivå som i Uppsala och Linköping, medan exempelvis Lund, Örebro och Jönköping hade blygsammare ökningar. Även Gävle och Sundsvall uppvisade en mindre ökning än Umeå. I Västerås och Luleå ökade sysselsättningen med 2,1 procent, alltså något mer än i Umeå. Sett över längre tid har sysselsättningen i Umeå ökat kraftigt. Bakom detta ligger bland annat en hög byggverksamhet, en växande it-sektor och tillväxt inom företagstjänster, hotell och restauranger. Förvaltningsberättelse Den öppna arbetslösheten i Umeå uppgick i januari 2015 till personer (3,3 procent) vilket är lägre än riksgenomsnittet, 4,4 procent. Ungdomsarbetslösheten var vid samma tidpunkt 4,7 procent, jämfört med rikets 5,8 procent. Högre takt i byggandet Under 2014 färdigställdes 578 bostäder, varav ett 80-tal var småhus. Det är något mer än under 2013 och en efterlängtad ökning från de tidigare årens bottennivåer, men inte alls tillräckligt mot bakgrund av den bristsituation som råder. Mer än hälften av flerbostadshuslägenheterna som byggts är hyresrätter, en tredjedel är bostadsrätter och övriga är äganderätter samt en mindre del är ombyggnationer. Byggandet rör framförallt Öbacka Strand, Sandåkern och Tomtebo, men det har även producerats bostäder på Haga, Nydalahöjd och i centrala staden. I byggandet ingår ett äldreboende med 60 lägenheter. Det har färdigställts ovanligt få småhus under 2014 men många hus är under produktion, som blir färdigställda kommande år. Omkring 900 lägenheter beräknas bli klara i år, och mer än hälften är hyresrätter. Även för 2016 och åren därefter ligger produktionsplanerna mycket högt. Generell bostadsbrist Vid en tillväxt på personer per år ligger bostadsbehovet i kommunen på cirka 500 nya bostäder per år. De senaste årens byggande har legat betydligt lägre samtidigt som tillväxten har varit högre är personer och ungdomskullarna ovanligt stora. Det har lett till en bristsituation. Detta är ett problem i hela landet, men Umeå har trots allt hållit sig väl framme i jämförelse med andra universitetsorter. Hög investeringstakt 2014 har präglats av en hög aktivitet i näringslivet och byggsektorn med nya investeringar och nyrekryteringar av anställda. Nya jobb har främst skapats inom byggsektorn, it-branschen och företagstjänster. Den höga investeringsverksamheten har, förutom nya bostäder, även innefattat tillkomsten av nya butiker, nya kommersiella lokaler och kulturhuset Väven. UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

12 Förvaltningsberättelse Tillväxt gav tredjeplats I Företagarnas och UCs årliga undersökning Årets företagarkommun placerade sig Umeå på tredje plats i landet, mätt i företagens ekonomiska tillväxt. Företagarnas undersökning visar inte bara att det finns många duktiga företagare utan även bra förutsättningar att utveckla lönsamma företag i Umeå. En studie visar att Umeås it-företag behöver rekrytera över personer den kommande treårsperioden. Flygplatsen slog rekord Intresset för kulturhuvudstadsåret bidrog sannolikt till att Umeå Airport under 2014 var en av Sveriges snabbast växande flygdestinationer. Flygplatsen passerade för första gången årspassagerare. Befolkningsutveckling i Umeå kommun År Antal Förändring Födda Döda Födelsenetto Inflyttning Utflyttning Flyttnetto Därav mot egna länet annat län utlandet UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

13 Umeå 2014: Ett framgångsrikt kulturhuvudstadsår 2014 var året då världens ögon riktades mot Umeå och gav staden möjlighet att visa upp sin kreativa kraft. Umeå smygstartade kulturhuvudstadsåret som värd för SM-veckan i vintersport. Den första månaden präglades av ett intensivt förberedelsearbete inför invigningshelgen. I slutet av januari bytte stora delar av centrala Umeå skepnad när kulturhuvudstadsåret invigdes i tre dagar. Höjdpunkten för firandet blev ceremonin Burning Snow på Umeälvens is Umeåbor och gäster från hela Europa lockades till stadens centrum. Programverksamheten omfattade tusentals evenemang inklusive ett 40-tal festivaler. Kulturjournalisterna är eniga om att utbudet i Umeå under 2014 har varit massivt, högklassigt och med lokal förankring. Under året som europeisk kulturhuvudstad har kulturlivet i Umeå utvecklats tillsammans med resten av Europa. Bildmuseet, NorrlandsOperan, Umeå teaterförening och många andra lokala arrangörer har lyft sig med stöd från Umeå2014. Elektra, Norrlandsoperans stora utomhusuppsättning, blev en publiksuccé. Alla föreställningar blev utsålda och kritikerna var lyriska. Förvaltningsberättelse Programmet för kulturhuvudstadsåret var uppbyggt kring de åtta samiska årstiderna. Umeå2014-teamet producerade själva invigningshelgen, de åtta årstidsceremonierna och avslutningsshowen Northern Light. Umeå2014 har arbetat med de kännetecken som genomsyrat kulturhuvudstadsåret: jämställdhet, tillgänglighet, miljö/hållbarhet och medskapande. För att öka intresset, medvetenheten och kunskapen om samer, Sapmi och Umeås samiska kulturarv har Umeå2014 i samarbete med samiska representanter genomfört projektet Samiskt kunskapsspår. Att knyta kommunikationen till årstiderna visade sig vara en framgångsrik strategi. Ett nära samarbete med Visit Umeå har resulterat i att Umeå2014 kunnat ta emot många utländska journalistbesök. Umeå har synts och hörts långt ut i världen. Bara till invigningen kom cirka 200 journalister, varav ett hundratal internationella. Umeås synlighet i medier runt om världen passerade 2 miljarder unika besökare under perioden 1 november januari PR-värdet för samma period är 380 mnkr. Redan i maj hade 67 procent av Umeåborna tagit del av kulturhuvudstadsårets evenemang, enligt SCB. Bildmuseet ökade sitt besöksantal med 30 procent under perioden januari till november. Biljettcentrum noterade en 52-procentig ökning av biljettförsäljningen under Besöksnäringen har noterat en ökning av antalet gästnätter med 24,4 procent och antalet resenärer via Umeå Airport ökade med 5 procent. Vilka effekter kulturhuvudstadsåret har lett till håller på att utvärderas av EU, Stats kontoret och PwC, men det står klart att året har öppnat upp för många sam arbeten. 23 statliga myndigheter har samverkat med Umeå2014. De sex sponsringsavtal som tecknades under 2013 plus ett tillkommande avtal ledde till att det totala sponsrings värdet uppgick till 32 mnkr. Samarbetet med de fyra nordliga länen har fortsatt. Kulturhuvudstadskontor fanns i Piteå, Skellefteå, Härnösand, Örnsköldsvik och Sundsvall. Även Östersund var delaktigt genom att uppmärk samma en av årstids invigningarna i samband med Skidskytte-VM. Den 13 december arrangerades Umeå2014:s grand finale på Rådhustorget med en mängd artister och fantasifulla ljusprojektioner. Cirka personer kom för att se showen, som inte bara var en avrundning av Umeå2014. Scenprogrammets många unga artister kunde bekräfta att Umeå är en kulturstad som blickar framåt. UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

14 Förvaltningsberättelse Utbildning För- och grundskolenämnden har fortsatt att prioritera förbättrade studieresultat, ökad likvärdighet och en trygg och kreativ arbetsmiljö. Många elever söker sig till den kommunala gymnasie skolan, inte minst de olika idrottsutbildningarna. Trygghet och trivsel En elevenkät riktad till elever i förskoleklass till och med årskurs sex, visar att eleverna fortsätter att i hög grad känna sig trygga och trivas i skolan. De största förbättringarna rör de allra yngsta eleverna när det gäller att få sätta upp egna mål för skolarbetet och få en ökad variation på undervisningen. Generellt är flickor mer nöjda än pojkar. Ett identifierat förbättringsområde är kategorin arbetsro i klassrummet, som minskat sedan förra mätningen Positivt i hälsoenkät I februari fick alla ungdomar i årskurs 7 10 och gymnasiet möjlighet att besvara Unga 14, en folkhälsoenkät om elevernas hälsa och mående i skolan, på fritiden och hemma. Det var hög svarfrekvens, 79 procent. Rapporten visar att de allra flesta unga i Umeå kommun upplever att de bestämmer över sitt liv och sin vardag och är trygga i sitt bostadsområde. 14 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

15 Flickorna drar ifrån Andelen elever i åk 9 från Umeås kommunala grundskolor som är behöriga till något program i gymnasieskolan är för tredje året i rad 89 procent. Andelen elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen har varit relativt oförändrat under den senaste treårs perioden, ca 80 procent. Det genomsnittliga meritvärdet är även det oförändrat 217 poäng (211 poäng på riksnivå). Flickors meritvärde 2014 är 235, pojkars 203. Trenden i Umeå är att skillnaden mellan flickors och pojkars meritvärde ökar, medan det minskar i riket. Skolverkets tillsyn avslutad För förskoleverksamheternas del ansåg Skolverket i april 2014 att de påtalade bristerna inom kvalitetsuppföljning och modersmålsstöd är avhjälpta. Inom grundskolan har beslut om åtgärder inom påtalade bristområden fattats, exempelvis nya rutiner för anmälan om kränkande behandling. Förvaltningsberättelse Tidiga insatser Under hösten 2014 förstärkte de kommunala grundskolorna arbetet med tidiga insatser, genom tidig screening av barn i förskoleklass och årskurserna 1 3 för att fånga alla barn i behov av stöd inom läs- och skrivområdet. Samverkansrutiner för området Unga (för- och grundskola, gymnasieskola, IFO Unga samt funktionsnedsättningar Unga) har arbetats fram med barnkonventionen som grund. Samverkansmöten bör hållas inom 14 dagar. UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

16 Förvaltningsberättelse Karriärtjänster Den 1 januari 2014 tillträdde de första 31 förstelärarna inom för- och grundskolan, och under året rekryterades ytterligare cirka 60 förstelärare. Tillsättningarna grundar sig på skolområdesvisa analyser. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt, få en förbättrad undervisning för elever samt nå nationella mål och goda resultat. Övriga satsningar Andra aktiviteter för högre måluppfyllelse har till exempel varit förbättringar i strukturer i undervisningen för nyanlända elever, deltagande i SKL:s matematiksatsning PISA 2015, genomförande av ferieskola, deltagande i PRIO och samordning av studie- och yrkesvägledning. Samverkan med lärarhögskolan vid Umeå universitet har pågått under året. Gymnasieskolan Den kommunala gymnasieskolan (UGS) har ca 79 procent av marknaden, vilket är oförändrat. Antalet sökande till yrkesprogram har ökat mest, och även idrottsutbildningarna har ett högt söktryck. Under året kom förfrågningar om att starta fler idrottsutbildningar. Dragonskolan har förstärkt sin position som den mest attraktiva gymnasieskolan i regionen. Några skäl är en stark idrottsprofil, nyrenoverad skola, ett teknikcentrum i världsklass och ett rykte om trivsel, hög kvalitet och ett brett programutbud. Umeå kommuns övriga tre gymnasieskolor har inte kunnat fylla sina organisationsplatser fullt ut. Den ökade elevtillströmningen till Umeå från andra kommuner innebär ökade krav på elevhemsboende både vad gäller volym och kvalitet. Yrkes-SM Under två dagar i maj arrangerades Yrkes-SM, som lockade besökare. 75 procent av de ungdomar som tillfrågades under dagarna säger sig ha fått ett ökat intresse för yrkesutbildningar. Förstelärare Närmare 30 förstelärare anställdes i augusti. Tjänsterna löper på tre år, och efter utvärdering ska beslut fattas om hur arbetet med karriärtjänster ska utvecklas vidare. Studie- och yrkesvägledning Uppdraget att samordna kommunens studie- och yrkesvägledning i syfte att skapa bättre förutsättningar för eleverna har pågått under året. En skolgemensam vägledningschef har rekryterats. 16 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

17 Idrottshall Budgetfullmäktige har beslutat att prioritera byggandet av en idrottshall kopplad till Midgårdsskolan, förhoppningsvis kan byggstart ske under Vuxenutbildning Största efterfrågan gäller främst behörighetskurser och yrkesutbildningar inom vård, mark/anläggning och bygg. Inom många områden är de sökande betydligt fler än antalet platser. Tydligt är också ett växande behov hos elever som har gått ut nya gymnasieskolan och behöver komplettera kurser för att nå en gymnasieexamen. Förvaltningsberättelse Nya yrkeshögskoleutbildningar har startats och några befintliga utbildningar har fått klartecken för nya intag. Söktrycket har varit över förväntan, exempelvis har tandsköterske utbildningen haft 143 sökande till 33 platser. Arbetsmarknad Den tidigare uppdelningen mellan unga och vuxna inom VIVA arbetsmarknad har upphört. Arbetsmarknadsenheten har arbetat med personer under året, varav drygt hälften har kunnat gå vidare till egen försörjning. Ferieverksamheten hade under året drygt 700 personer i jobb och 27 personer i ferieskolan. De flesta (127 stycken) arbetade inom äldreomsorgen. Introduktion Verksamheten har inte kunnat nå upp till det avtal som finns angående hur många nyanlända som ska tas emot och etableras i kommunen. Främst skälet är bostadsbrist. En översyn av barnomsorgen för flyktingbarn har lett till att den egna förskoleavdelningen Tellus avskaffats. Nyanlända barn kommer istället att ingå i ordinarie förskoleverksamhet. UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

18 Förvaltningsberättelse Social omsorg Året inom vård och omsorg har i stor utsträckning präglats av arbete med ekonomi och förbättringsarbete avseende arbetsmiljö och arbetsvillkor. Ett exempel är den stora satsning som påbörjats utifrån de 25 mnkr som beviljades av kommunfullmäktige för att förbättra arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Ekonomiska utmaningar Socialnämnden uppvisar en negativ budgetavvikelse. Äldreomsorg har haft en ekonomi i balans, medan handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg vid årets slut fortfarande hade ett bekymmersamt ekonomiskt läge. Trenden avseende försörjningsstödkostnader är fortsatt positiv. Inkluderat de projektmedel socialnämnden fått, uppvisar nämnden en budget i balans. Utsatta EU-medborgare Under våren 2014 uppstod en för Umeå kommun ny situation, då ett större antal utsatta EU-medborgare utan etablering på reguljär bostads- eller arbetsmarknad anlände till Umeå. Tre lägerbildningar uppstod under våren/sommaren och den huvudsakliga för sörjningskällan för dessa individer har under året varit tiggeri i gatumiljö. Utöver att socialtjänsten hanterat orosanmälningar har ett hundratal hemresor beviljats inom ramen för akut bistånd. Såväl privatpersoner som ideell sektor har uppvisat ett stort 18 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

19 engagemang för dessa individer, och socialnämnden har under året gått in med förenings bidrag till ideell sektor för att stödja engagemanget. Företeelsen har inneburit ett stort arbete med att samordna både kommunala verksamheter och ideell sektor. I samverkan med ideell sektor har två av de tre lägerbildningarna lösts ut. Under hösten fastslogs att frågan, på grund av att den påverkar i stort sett alla kommunala verksamheter och många av de kommunala bolagen, ska hanteras och samordnas på högsta kommunledningsnivå. Samordning och likställighet Under hösten genomfördes planenligt nedläggning av de tre kommundelsnämnderna samtidigt som socialnämnden delades upp i äldrenämnd respektive individ- och familjenämnd. För verksamheterna har detta dels inneburit en viss administrativ belastning samtidigt som förutsättningarna för samordning och likställighet bedöms kunna öka. Förvaltningsberättelse Brukarfokus En brukarenkät om hur handikappomsorgen bedrivs har genomförts under året, och verksamheten arbetar för att utveckla brukarnas inflytande. I område vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har de flesta verksamheterna regelbundna husmöten där brukarna ges tillfälle att förmedla synpunkter och idéer. Arbete med förstärkt brukarmedverkan pågår inom området i samarbete med kranskommunerna. Daglig verksamhet inom verksamhetsområdet utvecklar metod och teknik för brukare att kunna vara mer självständiga i sin sysselsättning. Socialpsykiatrin har forum för brukarinflytande på samtliga enheter. Barn och unga Individ- och familjeomsorg för barn/unga har två övergripande målsättningar: 100 procent av förhandbedömningarna ska vara avslutade inom 14 arbetsdagar. Antalet barnavårdsutredningar med handläggningstid över 4 månader ska vara noll (om det inte finns synnerliga skäl). Utmaningarna på dessa områden har varit mycket stora och verksamheten har inte nått upp till målvärdena, men arbetet har börjat ge resultat. Verksamheten har också prioriterat att barn, ungdomar och föräldrar ska erbjudas ett samordnat stöd när de är i behov av stöd från flera olika aktörer. Viktiga verktyg är samverkansrutiner för skola och socialtjänst samt samordnade planer tillsammans med landstinget. Försörjning Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat. Antalet barn som lever i hushåll som uppbär försörjningsstöd har minskat jämfört med föregående år (-1 procent). 65 personer står i kö för bostad och därmed är nollvisionen för hemlöshet inte uppnådd, vilket främst beror på en svår bostadsmarknad. UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

20 Förvaltningsberättelse Prevention Antalet fallolyckor inom äldreomsorgens vårdboenden har minskat jämfört med 2013, och därmed är målvärdet uppnått. Däremot har antalet fallavvikelser ökat, vilket sannolikt beror på en tidigare underrapportering av fall. Andelen personer som har fått en årlig läkemedelsgenomgång på de särskilda boendena har minskat från 92 procent 2013 till 90 procent Minskningen förklaras av att en boendeenhet inte har haft några läkemedelsgenomgångar, vilket också gäller nyinflyttade i ett vårdboende för äldre. Risken för fall har minskat. Risken är lägre i Sverige i stort, men de boende i Umeå får såväl planerade som utförda åtgärder i större utsträckning jämfört med Sverige som helhet. Risken för undernäring är oförändrad jämfört med 2013, medan risken för trycksår har minskat. 20 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

21 Förvaltningsberättelse Kultur och fritid Kulturhuvudstadsårets många arrangemang och premiären för kommunens verksamheter i Väven satte färg på För Umeå fritid sträckte sig verksamheten under året från olika SM-tävlingar till fortsatta breddsatsningar. Ny organisation för Umeå kultur antogs under året, och under bemanningsprocessen erbjöds alla medarbetare lämna en intresseanmälan om önskad plats i organisationen. Umeå kommuns verksamheter i Väven hade premiär , och under invignings perioden genomfördes 145 gratisarrangemang under 14 dagar med närmare besökare. Under september till och med december genomfördes runt 100 visningar och studiebesök i Väven för bland andra Umeås föreningar, andra kommuner, lokala, regionala och nationella organisationer samt privata grupper. Intresset för att se Vävens lokaler håller i sig. På uppdrag av kulturnämnden påbörjades en översyn av kulturfestivalerna. UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

22 Förvaltningsberättelse Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att tillföra fastighets- och verksamhetsmedel till Väven för åren 2014 och I december fattades beslut att separera verksamhetsmedel (kulturnämnden) från hyreskostnad (kommunstyrelsen). Överenskommelse mellan Umeå kultur och Kungliga biblioteket om depåverksamhetens framtida lokalisering i Idun 1 upprättades under året. Stängningen av stadsbiblioteket under tre månader påverkade resultatmåtten negativt i form av lägre utlåningssiffror och besökare. I slutet av juni undertecknades överenskommelser om driftsupport till Väven med Umeå folkets hus och Teaterföreningen/ Biljettcentrum. Graffitifestivalen Avalanche 2014 genomfördes augusti. Under 2014 fattades beslut om tre större konstnärliga gestaltningsuppdrag, två i Väven och ett i det nya badhuset Navet. Intraprenaden Grubbebiblioteket upphörde Under kulturhuvudstadsåret genomfördes ett antal större projekt med förstärkt finansiering från kulturhuvudstadsutskottet. Fritidsgårdar Fritid unga hade under året en aktiv roll i kommunens lokala förebyggande råd. Fritidsgårdarna bidrog till ökad spontanverksamhet genom att hålla idrottshallarna öppna under helgkvällar. Lovverksamhet prioriterades under året liksom aktiviteter inom sociala medier för att nå ungdomar för dialog. Ett nationellt projekt med riktade insatser för ungdomar med funktionsnedsättning genomfördes på Hamnmagasinet. Föreningsstöd Föreningsbyrån var delaktig i den framgångsrika SM-veckan vinter i januari, och i början av augusti genomfördes SM i friidrott. Ett annat arrangemang med stöd från föreningsbyrån var Kulturverkets Fair Game, där musik, fotboll och teater blandades på Gammlia idrottscenter. En förstudie har genomförts tillsammans med Göteborg och Malmö kommuner för att utreda möjligheten att konstruera ett nytt boknings- och bidragssystem. Föreningsbyrån har arbetat med implementering av projekten Drop In och Fritid för alla. Ett inkluderingsbidrag har införts för att få fler föreningar att skapa aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. 22 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer

Köpings kommun Årsredovisning 2014

Köpings kommun Årsredovisning 2014 Köpings kommun Årsredovisning 2014 Om årsredovisningen Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och den ekonomiska ställningen i kommunen och dess bolag. Syftet är att ge en

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2014 Årsredovisning 2014 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2014? Fem

Läs mer

Kalmar kommuns årsredovisning 2014

Kalmar kommuns årsredovisning 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-03-04 KS 2015/0093 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns årsredovisning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN 2014 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-03-17 Årsredovisningen kommer att kompletteras med bilder och annan layout efter kommunfullmäktiges sammanträde. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor Årsredovisning 2014 Helsingborgs stad Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 1 Inledning Årsredovisningen inleds med en kort introduktion som först av allt presenterar stadens vision

Läs mer

Årsredovisning. Härnösands kommun

Årsredovisning. Härnösands kommun Årsredovisning Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Inledning Kommentarer från kommunalrådet 2 Vart går dina pengar 3 Fem år i siffror 4 Del 2 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Hållbarhetsredovisning

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun

i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun 2 i n l e d n i n g foto leif Johansson/bildarkivet.se Fakta om Örebro sjunde största kommunen Örebro är befolkningsmässigt landets sjunde största

Läs mer

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll:

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll: ÅRSREDOVISNING 2014 Bildtema kreativitet Kommunen presenterar varje år ett särskilt bildtema i årsredovisningen och under åren har allt ifrån inland och kurortsliv till lokala näringsidkare och vattensporter

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL 2012-2015. Förklaring indikatorer.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL 2012-2015. Förklaring indikatorer. ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning och måluppfyllelse..................................... 3 Kommunstyrelsens ordförande................................... 4 Kommundirektören..............................................

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Foto Arkeologikonsult. Årsredovisning 2013. Enköpings kommun

Foto Arkeologikonsult. Årsredovisning 2013. Enköpings kommun Foto Arkeologikonsult Årsredovisning 2013 Enköpings kommun INNEHÅLL 3 Spadtag och bandklippning 4-40 4 FörvaltningsberättelseR 5 Kommunens målstyrning 21 Ekonomi 25 Personal 28 Händelser av betydelse 32

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Årsredovisning. Linköpings kommun

Årsredovisning. Linköpings kommun Årsredovisning 2008 Linköpings kommun Produktion: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen och informationschefen Grafisk produktion: Johnny Dahlgren Grafisk Produktion AB Tryck: AB Danagårds Grafiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 SÄFFLE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-17 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld, arbetsmarknad och befolkning 6 Kommunens

Läs mer

Års redovisning 2013. Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41

Års redovisning 2013. Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41 Års redovisning 2013 Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41 Grafisk form (baserad på Alingsås kommuns grafiska profil) och original: Adekvat Form AB, Tollered Bilder där inget annat anges: Alingsås

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2013 Årsredovisning 2013 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet Förvaltningsberättelse Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2013? Fem

Läs mer

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktörer: Stefan Marthinsson, Karin Jung, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Anna

Läs mer

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun ÅRSREDOVISNING 2013 1 Organisationsstruktur Karlshamns kommun med bolag och kommunalförbund Kommunfullmäktige Stadsvapnet i Karlshamn AB Revision Valnämnd Kommunstyrelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer