Årsredovisning Umeå kommun 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Umeå kommun 2014"

Transkript

1 Årsredovisning Umeå kommun 2014

2 Befolkningsökning i Umeå januari 1974 sammanlades Holmsund, Sävar, Hörnefors, Holmön och Umeå kommuner UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

3 3 Innehållsförteckning Innehåll 4 Gränslös samverkan och ökad effektivitet 6 Ledamöter, mandatfördelning och kommunorganisation Årsredovisning 2014 Produktion: Ekonomifunktionen och kommunikationsfunktionen, Umeå kommun Layout: Pondus Kommunikation Omslagsbild: Patrick Trädgårdh Övriga bilder: Anna Flatholm, Fredrik Larsson, Tina Jonsson Jaakko J. Salo, Erland Segerstedt, Thomas Henriksson Förvaltningsberättelse Verksamhet i kommunen och kommunens bolag 10 Omvärldsanalys 14 Utbildning 18 Social omsorg 21 Kultur och fritid 25 Planering och samhällsbyggande 28 Hållbar utveckling 31 Kraftverksamhet 33 Måluppfyllelse mot medborgare 68 Medarbetare 77 Beskrivning av kommunkoncernens företag 99 Finansiell analys Umeå kommun och koncernen 122 Fem år i sammandrag/så används pengarna Ekonomisk redovisning 124 Resultaträkning/Kassaflödesanalys 126 Balansräkning 127 Tillämpade redovisningsprinciper 132 Noter 142 Driftsredovisning 143 Investeringsredovisning 146 Revisionsberättelse 148 Begrepp och nyckeltal 3

4 Gränslös samverkan och ökad effektivitet Kulturen satte onekligen sin prägel på Utöver ett imponerande utbud resulterade kulturhuvudstadsåret i en mycket positiv utveckling för besöksnäringen. Bland annat ökade antalet gästnätter första halvåret med 20 procent. Press- och visningsresorna under perioden januari mars 2014 resulterade i 569 publiceringar till ett samlat pressvärde av 75 mnkr. Fortsatt uppmärksamhet kommer det att bli för Umeås nya mötesplats Väven. Umeå kommun valde att inviga sina ytor i Väven med en 14 dagar lång kulturfolkfest, som startade den 21 november. Programmet skapades av personer från kommunala verksamheter, föreningslivet och andra grupper med det gemensamma målet att erbjuda ett utbud med något för alla. Premiärveckorna bjöd på 142 publika arrangemang, bland annat olika föreställningar, barnaktiviteter, invigning av Kvinnohistoriskt museum och filmvisningar. Umeå kultur bedömer att personer besökte de kommunala ytorna på Vävens plan 1 till 4 under de två veckorna. Fjolåret kännetecknades också av olika typer av samverkan. Ett exempel är Kvarkenhamnar, ett aktiebolag som ägs till hälften vardera av Umeå Kommunföretag och Vasa Stad och som ska sköta driften av de båda hamnarna. Detta bedöms kunna 4 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

5 effektivisera och förstärka affärsutvecklingen och leda till ökade volymer av gods och passagerare över Kvarken. Med Kvarkenhamnar uppstår möjligheter till bland annat stordriftsfördelar inom produktion och administration, minskat investeringsbehov, ökad konkurrensförmåga, samordning av marknadsföring/affärsutveckling och sam ordning med miljömål. Både Vasa och Örnsköldsvik är med i det samarbete som Näringslivsservice har tagit initiativ till inom Cleantech (teknik, tjänster och innovationer inom miljö- och energiområdet). Det tvååriga projektet Funktionell arbetsmarknad Umeå-Örnsköldsvik avslutades i oktober. Projektet finansierades av Umeåregionen och hade två projektledare, en placerad i Örnsköldsvik och en i Umeå. Samtliga projektmål uppfylldes, och arbete pågår på flera håll med att arbeta vidare med det projektet resulterat i. Umeå kommun har också blickat i andra väderstreck. En it-driftsamverkan med Skellefteå är etablerad med gemensam nämnd från och med den 1 juli Inom ramen för Umeåregionen har ett samverkansavtal slutits med samtliga kommuner. Avtalet stärker incitamenten för och kraven på att söka gemensamma lösningar som minskar kostnaderna för våra kommuner. Även inom den kommunala organisationen görs åtgärder för ökad samverkan. Skapandet av en enda förvaltning följdes 2014 av ett avskaffande av kommundelsnämnderna. Deras ansvarsområden har överförts till för- och grundskolenämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, individ- och familjenämnden samt äldrenämnden. Fördelar med denna nyordning är likvärdighet för medborgarna och undvikande av dubbelarbete. Effektivitet är viktigt med tanke på de stora ekonomiska utmaningar som kommunen står inför. Vi måste fokusera på vårt förbättringsarbete, där målet är att säkerställa att vi gör rätt saker på rätt sätt, på rätt plats och i rätt tid. En avgörande faktor i sammanhanget är att ta tillvara på medarbetarnas kompetens och prestationsförmåga. Genom lyssnande och delaktighet frigörs idéer, kunskap, förbättringar och lärande. Allt annat vore slöseri med kraften hos kommunens medarbetare. Hans Lindberg (S) ordförande, kommunstyrelsen UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

6 Kommunfullmäktige Marie-Louise Rönnmark (S), ordförande Marianne Löfstedt (M), vice ordförande Carin Nilsson (S), vice ordförande Mandatfördelning Socialdemokraterna 25 Moderata samlingspartiet 13 Vänsterpartiet 7 Miljöpartiet de gröna 6 Folkpartiet liberalerna 5 Centerpartiet 4 Kristdemokraterna 4 Arbetarpartiet 1 6 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

7 Kommunstyrelsen* Lennart Holmlund (S), ordförande Anders Ågren (M), vice ordförande Marie-Louise Rönnmark (S), andre vice ordförande Christer Lindvall (S), ledamot Eva Andersson (S), ledamot Hans Lindberg (S), ledamot Åsa Ögren (S), ledamot Gunilla Berglund (M), ledamot Elmer Eriksson (M), ledamot Mattias Larsson (C), ledamot Nasser Mosleh (MP), ledamot Lasse Jacobson (V), ledamot Tamara Spiric (V), ledamot Veronica Kerr (KD), ledamot Peder Westerberg (FP), ledamot * Uppgifter om ordförande och ledamöter samt mandatfördelning gäller för mandatperioden som avslutades UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 Ersättare Tomas Wennström (S) Margareta Rönngren (S) Andreas Lundgren (S) Lena Karlsson Engman (S) Peter Burström (S) Ingela Wallrud (S) Mattias Sehlstedt (V) Daniel Kallos (V) Stefan Nordström (M) Tina Lindsten (M) Marianne Löfstedt (M) Ulrica Westerlund (FP) Sven-Olov Edvinsson (C) Sture Eriksson (KD) Alireza Mosahafi (MP) 7

8 Nämndernas ordförande* Beatrice Årebrandt (S), Holmsund-Obbola kommundelsnämnd Bengt Holm (S), Sävar kommundelsnämnd Ingela Wallrud (S), Hörnefors kommundelsnämnd Eva Andersson (S), socialnämnden Tomas Wennström (S), kulturnämnden Lennart Arvidsson (V), fritidsnämnden Åsa Ögren (S), byggnadsnämnden Lena Karlsson Engman (S), miljö- och hälsoskyddsnämnden Lasse Jacobson (V), tekniska nämnden Margareta Rönngren (S), för- och grundskolenämnden Hans Lindberg (S), gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Åke Lindgren (S), överförmyndarnämnden * Uppgifter om ordförande och ledamöter samt mandatfördelning gäller för mandatperioden som avslutades Stadsdirektörens ledningsgrupp 2014 Jonas Jonsson, stadsdirektör Ann-Christine Gradin, skoldirektör, för- och grundskolan Ewa Klingefors-Hedlund, socialdirektör Margaretha Alfredsson, samhällsbyggnadsdirektör Johan Gammelgård, administrativ direktör Susanne Aidanpää, ekonomidirektör Birgitta Forsberg, personaldirektör Fredrik Lindegren, kulturchef Håkan Kemi, skoldirektör, gymnasie- och vuxenutbildningen Jan Bergman, kommunikationsdirektör Roland Carlsson, näringslivschef Stefan Hildingsson, fritidschef 8 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

9 Kommunkoncernens organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Kulturnämnd Valnämnd Byggnadsnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Revision Jämställdhetsutskott Fritidsnämnd Socialnämnd Moderbolag Umeå Kommunföretag AB För- och grundskolenämnd Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Holmsund-Obbola kommundelsnämnd Hörnefors kommundelsnämnd Uppdragsföretag Sävar kommundelsnämnd Teknisk nämnd Överförmyndarnämnd Verksamhet Andel av verksamhetskostnad % Vård och omsorg, äldre: Särskilt boende, SOL 1,9 6,4 Hjälp i hemmet 23,7 22,8 Vård och omsorg, funktion: LSS-boende 14,9 15,0 Hjälp i hemmet, SOL 35,4 30,7 Personlig assistent, LSS/LASS 83,6 80,0 Individ- och familjeomsorg: Vårdinsatser, barn/unga 69,4 69,8 Vårdinsatser, vuxna 84,8 83,5 Fritid: Idrotts- och fritidsanläggningar 8,3 7,4 Dotterbolag AB Bostaden i Umeå Hörnefors Företagscentrum AB Infrastruktur i Umeå AB Kompetensspridning i Umeå AB Kulturhuvudstadsbolaget i Umeå AB Umeå Energi AB Umeå Hamn AB Umeå Parkerings AB Umeå Vatten och Avfall AB Västerbottens Museum AB Dotterbolag som avvecklats under 2014 Dragonens Idrotts och Mässcentrum AB UKF Bussprojekt AB UKF Software AB Intressebolag Kvarkenhamnar AB Väven i Umeå AB European CBRNE Training Centre AB Norrlandsoperan AB Nolia AB Visit Umeå AB Uminova Innovation AB Uminova Expression AB Umeå Folkets Husförening U.P.A NLC Ferry AB/OY UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

10 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Umeås befolkningsökning ligger på en fortsatt hög nivå, men takten måste öka om kommunen ska uppnå visionen om invånare år Bostadsbyggandet har tagit fart, vilket är positivt med tanke på behoven hos en ökande befolkning. Större inflyttning Umeå hade invånare vid årsskiftet, efter att befolkningen under 2014 ökat med personer. Umeås ökning ger en 20:e plats bland kommunerna i Sverige. Noteras kan att flyttningsnettot var närmare 700 personer under förra året, vilket i huvudsak beror på ett betydligt förbättrat resultat mot övriga Sverige. Inflyttningen från övriga landet har ökat, medan utflyttningen är i stort sett oförändrad. Överskottet från utlandet är fortsatt högt. Nettotillskottet från övriga länet ligger stabilt runt 350 personer per år. Antalet födda var det lägsta på många år och hamnade för 2014 på strax över barn. Antalet döda varierar inte så mycket över tid, och födelsenettot blev 588 personer. Sysselsättningen ökade mer än i riket Sysselsättningen i Umeå ökade med personer under Det motsvarar en ökning med 1,8 procent från året innan, vilket var dubbelt så mycket som i riket i stort (0,9 procent). 10 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

11 Sysselsättningsökningen i Umeå var på samma nivå som i Uppsala och Linköping, medan exempelvis Lund, Örebro och Jönköping hade blygsammare ökningar. Även Gävle och Sundsvall uppvisade en mindre ökning än Umeå. I Västerås och Luleå ökade sysselsättningen med 2,1 procent, alltså något mer än i Umeå. Sett över längre tid har sysselsättningen i Umeå ökat kraftigt. Bakom detta ligger bland annat en hög byggverksamhet, en växande it-sektor och tillväxt inom företagstjänster, hotell och restauranger. Förvaltningsberättelse Den öppna arbetslösheten i Umeå uppgick i januari 2015 till personer (3,3 procent) vilket är lägre än riksgenomsnittet, 4,4 procent. Ungdomsarbetslösheten var vid samma tidpunkt 4,7 procent, jämfört med rikets 5,8 procent. Högre takt i byggandet Under 2014 färdigställdes 578 bostäder, varav ett 80-tal var småhus. Det är något mer än under 2013 och en efterlängtad ökning från de tidigare årens bottennivåer, men inte alls tillräckligt mot bakgrund av den bristsituation som råder. Mer än hälften av flerbostadshuslägenheterna som byggts är hyresrätter, en tredjedel är bostadsrätter och övriga är äganderätter samt en mindre del är ombyggnationer. Byggandet rör framförallt Öbacka Strand, Sandåkern och Tomtebo, men det har även producerats bostäder på Haga, Nydalahöjd och i centrala staden. I byggandet ingår ett äldreboende med 60 lägenheter. Det har färdigställts ovanligt få småhus under 2014 men många hus är under produktion, som blir färdigställda kommande år. Omkring 900 lägenheter beräknas bli klara i år, och mer än hälften är hyresrätter. Även för 2016 och åren därefter ligger produktionsplanerna mycket högt. Generell bostadsbrist Vid en tillväxt på personer per år ligger bostadsbehovet i kommunen på cirka 500 nya bostäder per år. De senaste årens byggande har legat betydligt lägre samtidigt som tillväxten har varit högre är personer och ungdomskullarna ovanligt stora. Det har lett till en bristsituation. Detta är ett problem i hela landet, men Umeå har trots allt hållit sig väl framme i jämförelse med andra universitetsorter. Hög investeringstakt 2014 har präglats av en hög aktivitet i näringslivet och byggsektorn med nya investeringar och nyrekryteringar av anställda. Nya jobb har främst skapats inom byggsektorn, it-branschen och företagstjänster. Den höga investeringsverksamheten har, förutom nya bostäder, även innefattat tillkomsten av nya butiker, nya kommersiella lokaler och kulturhuset Väven. UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

12 Förvaltningsberättelse Tillväxt gav tredjeplats I Företagarnas och UCs årliga undersökning Årets företagarkommun placerade sig Umeå på tredje plats i landet, mätt i företagens ekonomiska tillväxt. Företagarnas undersökning visar inte bara att det finns många duktiga företagare utan även bra förutsättningar att utveckla lönsamma företag i Umeå. En studie visar att Umeås it-företag behöver rekrytera över personer den kommande treårsperioden. Flygplatsen slog rekord Intresset för kulturhuvudstadsåret bidrog sannolikt till att Umeå Airport under 2014 var en av Sveriges snabbast växande flygdestinationer. Flygplatsen passerade för första gången årspassagerare. Befolkningsutveckling i Umeå kommun År Antal Förändring Födda Döda Födelsenetto Inflyttning Utflyttning Flyttnetto Därav mot egna länet annat län utlandet UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

13 Umeå 2014: Ett framgångsrikt kulturhuvudstadsår 2014 var året då världens ögon riktades mot Umeå och gav staden möjlighet att visa upp sin kreativa kraft. Umeå smygstartade kulturhuvudstadsåret som värd för SM-veckan i vintersport. Den första månaden präglades av ett intensivt förberedelsearbete inför invigningshelgen. I slutet av januari bytte stora delar av centrala Umeå skepnad när kulturhuvudstadsåret invigdes i tre dagar. Höjdpunkten för firandet blev ceremonin Burning Snow på Umeälvens is Umeåbor och gäster från hela Europa lockades till stadens centrum. Programverksamheten omfattade tusentals evenemang inklusive ett 40-tal festivaler. Kulturjournalisterna är eniga om att utbudet i Umeå under 2014 har varit massivt, högklassigt och med lokal förankring. Under året som europeisk kulturhuvudstad har kulturlivet i Umeå utvecklats tillsammans med resten av Europa. Bildmuseet, NorrlandsOperan, Umeå teaterförening och många andra lokala arrangörer har lyft sig med stöd från Umeå2014. Elektra, Norrlandsoperans stora utomhusuppsättning, blev en publiksuccé. Alla föreställningar blev utsålda och kritikerna var lyriska. Förvaltningsberättelse Programmet för kulturhuvudstadsåret var uppbyggt kring de åtta samiska årstiderna. Umeå2014-teamet producerade själva invigningshelgen, de åtta årstidsceremonierna och avslutningsshowen Northern Light. Umeå2014 har arbetat med de kännetecken som genomsyrat kulturhuvudstadsåret: jämställdhet, tillgänglighet, miljö/hållbarhet och medskapande. För att öka intresset, medvetenheten och kunskapen om samer, Sapmi och Umeås samiska kulturarv har Umeå2014 i samarbete med samiska representanter genomfört projektet Samiskt kunskapsspår. Att knyta kommunikationen till årstiderna visade sig vara en framgångsrik strategi. Ett nära samarbete med Visit Umeå har resulterat i att Umeå2014 kunnat ta emot många utländska journalistbesök. Umeå har synts och hörts långt ut i världen. Bara till invigningen kom cirka 200 journalister, varav ett hundratal internationella. Umeås synlighet i medier runt om världen passerade 2 miljarder unika besökare under perioden 1 november januari PR-värdet för samma period är 380 mnkr. Redan i maj hade 67 procent av Umeåborna tagit del av kulturhuvudstadsårets evenemang, enligt SCB. Bildmuseet ökade sitt besöksantal med 30 procent under perioden januari till november. Biljettcentrum noterade en 52-procentig ökning av biljettförsäljningen under Besöksnäringen har noterat en ökning av antalet gästnätter med 24,4 procent och antalet resenärer via Umeå Airport ökade med 5 procent. Vilka effekter kulturhuvudstadsåret har lett till håller på att utvärderas av EU, Stats kontoret och PwC, men det står klart att året har öppnat upp för många sam arbeten. 23 statliga myndigheter har samverkat med Umeå2014. De sex sponsringsavtal som tecknades under 2013 plus ett tillkommande avtal ledde till att det totala sponsrings värdet uppgick till 32 mnkr. Samarbetet med de fyra nordliga länen har fortsatt. Kulturhuvudstadskontor fanns i Piteå, Skellefteå, Härnösand, Örnsköldsvik och Sundsvall. Även Östersund var delaktigt genom att uppmärk samma en av årstids invigningarna i samband med Skidskytte-VM. Den 13 december arrangerades Umeå2014:s grand finale på Rådhustorget med en mängd artister och fantasifulla ljusprojektioner. Cirka personer kom för att se showen, som inte bara var en avrundning av Umeå2014. Scenprogrammets många unga artister kunde bekräfta att Umeå är en kulturstad som blickar framåt. UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

14 Förvaltningsberättelse Utbildning För- och grundskolenämnden har fortsatt att prioritera förbättrade studieresultat, ökad likvärdighet och en trygg och kreativ arbetsmiljö. Många elever söker sig till den kommunala gymnasie skolan, inte minst de olika idrottsutbildningarna. Trygghet och trivsel En elevenkät riktad till elever i förskoleklass till och med årskurs sex, visar att eleverna fortsätter att i hög grad känna sig trygga och trivas i skolan. De största förbättringarna rör de allra yngsta eleverna när det gäller att få sätta upp egna mål för skolarbetet och få en ökad variation på undervisningen. Generellt är flickor mer nöjda än pojkar. Ett identifierat förbättringsområde är kategorin arbetsro i klassrummet, som minskat sedan förra mätningen Positivt i hälsoenkät I februari fick alla ungdomar i årskurs 7 10 och gymnasiet möjlighet att besvara Unga 14, en folkhälsoenkät om elevernas hälsa och mående i skolan, på fritiden och hemma. Det var hög svarfrekvens, 79 procent. Rapporten visar att de allra flesta unga i Umeå kommun upplever att de bestämmer över sitt liv och sin vardag och är trygga i sitt bostadsområde. 14 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

15 Flickorna drar ifrån Andelen elever i åk 9 från Umeås kommunala grundskolor som är behöriga till något program i gymnasieskolan är för tredje året i rad 89 procent. Andelen elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen har varit relativt oförändrat under den senaste treårs perioden, ca 80 procent. Det genomsnittliga meritvärdet är även det oförändrat 217 poäng (211 poäng på riksnivå). Flickors meritvärde 2014 är 235, pojkars 203. Trenden i Umeå är att skillnaden mellan flickors och pojkars meritvärde ökar, medan det minskar i riket. Skolverkets tillsyn avslutad För förskoleverksamheternas del ansåg Skolverket i april 2014 att de påtalade bristerna inom kvalitetsuppföljning och modersmålsstöd är avhjälpta. Inom grundskolan har beslut om åtgärder inom påtalade bristområden fattats, exempelvis nya rutiner för anmälan om kränkande behandling. Förvaltningsberättelse Tidiga insatser Under hösten 2014 förstärkte de kommunala grundskolorna arbetet med tidiga insatser, genom tidig screening av barn i förskoleklass och årskurserna 1 3 för att fånga alla barn i behov av stöd inom läs- och skrivområdet. Samverkansrutiner för området Unga (för- och grundskola, gymnasieskola, IFO Unga samt funktionsnedsättningar Unga) har arbetats fram med barnkonventionen som grund. Samverkansmöten bör hållas inom 14 dagar. UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

16 Förvaltningsberättelse Karriärtjänster Den 1 januari 2014 tillträdde de första 31 förstelärarna inom för- och grundskolan, och under året rekryterades ytterligare cirka 60 förstelärare. Tillsättningarna grundar sig på skolområdesvisa analyser. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt, få en förbättrad undervisning för elever samt nå nationella mål och goda resultat. Övriga satsningar Andra aktiviteter för högre måluppfyllelse har till exempel varit förbättringar i strukturer i undervisningen för nyanlända elever, deltagande i SKL:s matematiksatsning PISA 2015, genomförande av ferieskola, deltagande i PRIO och samordning av studie- och yrkesvägledning. Samverkan med lärarhögskolan vid Umeå universitet har pågått under året. Gymnasieskolan Den kommunala gymnasieskolan (UGS) har ca 79 procent av marknaden, vilket är oförändrat. Antalet sökande till yrkesprogram har ökat mest, och även idrottsutbildningarna har ett högt söktryck. Under året kom förfrågningar om att starta fler idrottsutbildningar. Dragonskolan har förstärkt sin position som den mest attraktiva gymnasieskolan i regionen. Några skäl är en stark idrottsprofil, nyrenoverad skola, ett teknikcentrum i världsklass och ett rykte om trivsel, hög kvalitet och ett brett programutbud. Umeå kommuns övriga tre gymnasieskolor har inte kunnat fylla sina organisationsplatser fullt ut. Den ökade elevtillströmningen till Umeå från andra kommuner innebär ökade krav på elevhemsboende både vad gäller volym och kvalitet. Yrkes-SM Under två dagar i maj arrangerades Yrkes-SM, som lockade besökare. 75 procent av de ungdomar som tillfrågades under dagarna säger sig ha fått ett ökat intresse för yrkesutbildningar. Förstelärare Närmare 30 förstelärare anställdes i augusti. Tjänsterna löper på tre år, och efter utvärdering ska beslut fattas om hur arbetet med karriärtjänster ska utvecklas vidare. Studie- och yrkesvägledning Uppdraget att samordna kommunens studie- och yrkesvägledning i syfte att skapa bättre förutsättningar för eleverna har pågått under året. En skolgemensam vägledningschef har rekryterats. 16 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

17 Idrottshall Budgetfullmäktige har beslutat att prioritera byggandet av en idrottshall kopplad till Midgårdsskolan, förhoppningsvis kan byggstart ske under Vuxenutbildning Största efterfrågan gäller främst behörighetskurser och yrkesutbildningar inom vård, mark/anläggning och bygg. Inom många områden är de sökande betydligt fler än antalet platser. Tydligt är också ett växande behov hos elever som har gått ut nya gymnasieskolan och behöver komplettera kurser för att nå en gymnasieexamen. Förvaltningsberättelse Nya yrkeshögskoleutbildningar har startats och några befintliga utbildningar har fått klartecken för nya intag. Söktrycket har varit över förväntan, exempelvis har tandsköterske utbildningen haft 143 sökande till 33 platser. Arbetsmarknad Den tidigare uppdelningen mellan unga och vuxna inom VIVA arbetsmarknad har upphört. Arbetsmarknadsenheten har arbetat med personer under året, varav drygt hälften har kunnat gå vidare till egen försörjning. Ferieverksamheten hade under året drygt 700 personer i jobb och 27 personer i ferieskolan. De flesta (127 stycken) arbetade inom äldreomsorgen. Introduktion Verksamheten har inte kunnat nå upp till det avtal som finns angående hur många nyanlända som ska tas emot och etableras i kommunen. Främst skälet är bostadsbrist. En översyn av barnomsorgen för flyktingbarn har lett till att den egna förskoleavdelningen Tellus avskaffats. Nyanlända barn kommer istället att ingå i ordinarie förskoleverksamhet. UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

18 Förvaltningsberättelse Social omsorg Året inom vård och omsorg har i stor utsträckning präglats av arbete med ekonomi och förbättringsarbete avseende arbetsmiljö och arbetsvillkor. Ett exempel är den stora satsning som påbörjats utifrån de 25 mnkr som beviljades av kommunfullmäktige för att förbättra arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Ekonomiska utmaningar Socialnämnden uppvisar en negativ budgetavvikelse. Äldreomsorg har haft en ekonomi i balans, medan handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg vid årets slut fortfarande hade ett bekymmersamt ekonomiskt läge. Trenden avseende försörjningsstödkostnader är fortsatt positiv. Inkluderat de projektmedel socialnämnden fått, uppvisar nämnden en budget i balans. Utsatta EU-medborgare Under våren 2014 uppstod en för Umeå kommun ny situation, då ett större antal utsatta EU-medborgare utan etablering på reguljär bostads- eller arbetsmarknad anlände till Umeå. Tre lägerbildningar uppstod under våren/sommaren och den huvudsakliga för sörjningskällan för dessa individer har under året varit tiggeri i gatumiljö. Utöver att socialtjänsten hanterat orosanmälningar har ett hundratal hemresor beviljats inom ramen för akut bistånd. Såväl privatpersoner som ideell sektor har uppvisat ett stort 18 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

19 engagemang för dessa individer, och socialnämnden har under året gått in med förenings bidrag till ideell sektor för att stödja engagemanget. Företeelsen har inneburit ett stort arbete med att samordna både kommunala verksamheter och ideell sektor. I samverkan med ideell sektor har två av de tre lägerbildningarna lösts ut. Under hösten fastslogs att frågan, på grund av att den påverkar i stort sett alla kommunala verksamheter och många av de kommunala bolagen, ska hanteras och samordnas på högsta kommunledningsnivå. Samordning och likställighet Under hösten genomfördes planenligt nedläggning av de tre kommundelsnämnderna samtidigt som socialnämnden delades upp i äldrenämnd respektive individ- och familjenämnd. För verksamheterna har detta dels inneburit en viss administrativ belastning samtidigt som förutsättningarna för samordning och likställighet bedöms kunna öka. Förvaltningsberättelse Brukarfokus En brukarenkät om hur handikappomsorgen bedrivs har genomförts under året, och verksamheten arbetar för att utveckla brukarnas inflytande. I område vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har de flesta verksamheterna regelbundna husmöten där brukarna ges tillfälle att förmedla synpunkter och idéer. Arbete med förstärkt brukarmedverkan pågår inom området i samarbete med kranskommunerna. Daglig verksamhet inom verksamhetsområdet utvecklar metod och teknik för brukare att kunna vara mer självständiga i sin sysselsättning. Socialpsykiatrin har forum för brukarinflytande på samtliga enheter. Barn och unga Individ- och familjeomsorg för barn/unga har två övergripande målsättningar: 100 procent av förhandbedömningarna ska vara avslutade inom 14 arbetsdagar. Antalet barnavårdsutredningar med handläggningstid över 4 månader ska vara noll (om det inte finns synnerliga skäl). Utmaningarna på dessa områden har varit mycket stora och verksamheten har inte nått upp till målvärdena, men arbetet har börjat ge resultat. Verksamheten har också prioriterat att barn, ungdomar och föräldrar ska erbjudas ett samordnat stöd när de är i behov av stöd från flera olika aktörer. Viktiga verktyg är samverkansrutiner för skola och socialtjänst samt samordnade planer tillsammans med landstinget. Försörjning Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat. Antalet barn som lever i hushåll som uppbär försörjningsstöd har minskat jämfört med föregående år (-1 procent). 65 personer står i kö för bostad och därmed är nollvisionen för hemlöshet inte uppnådd, vilket främst beror på en svår bostadsmarknad. UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

20 Förvaltningsberättelse Prevention Antalet fallolyckor inom äldreomsorgens vårdboenden har minskat jämfört med 2013, och därmed är målvärdet uppnått. Däremot har antalet fallavvikelser ökat, vilket sannolikt beror på en tidigare underrapportering av fall. Andelen personer som har fått en årlig läkemedelsgenomgång på de särskilda boendena har minskat från 92 procent 2013 till 90 procent Minskningen förklaras av att en boendeenhet inte har haft några läkemedelsgenomgångar, vilket också gäller nyinflyttade i ett vårdboende för äldre. Risken för fall har minskat. Risken är lägre i Sverige i stort, men de boende i Umeå får såväl planerade som utförda åtgärder i större utsträckning jämfört med Sverige som helhet. Risken för undernäring är oförändrad jämfört med 2013, medan risken för trycksår har minskat. 20 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

21 Förvaltningsberättelse Kultur och fritid Kulturhuvudstadsårets många arrangemang och premiären för kommunens verksamheter i Väven satte färg på För Umeå fritid sträckte sig verksamheten under året från olika SM-tävlingar till fortsatta breddsatsningar. Ny organisation för Umeå kultur antogs under året, och under bemanningsprocessen erbjöds alla medarbetare lämna en intresseanmälan om önskad plats i organisationen. Umeå kommuns verksamheter i Väven hade premiär , och under invignings perioden genomfördes 145 gratisarrangemang under 14 dagar med närmare besökare. Under september till och med december genomfördes runt 100 visningar och studiebesök i Väven för bland andra Umeås föreningar, andra kommuner, lokala, regionala och nationella organisationer samt privata grupper. Intresset för att se Vävens lokaler håller i sig. På uppdrag av kulturnämnden påbörjades en översyn av kulturfestivalerna. UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING

22 Förvaltningsberättelse Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att tillföra fastighets- och verksamhetsmedel till Väven för åren 2014 och I december fattades beslut att separera verksamhetsmedel (kulturnämnden) från hyreskostnad (kommunstyrelsen). Överenskommelse mellan Umeå kultur och Kungliga biblioteket om depåverksamhetens framtida lokalisering i Idun 1 upprättades under året. Stängningen av stadsbiblioteket under tre månader påverkade resultatmåtten negativt i form av lägre utlåningssiffror och besökare. I slutet av juni undertecknades överenskommelser om driftsupport till Väven med Umeå folkets hus och Teaterföreningen/ Biljettcentrum. Graffitifestivalen Avalanche 2014 genomfördes augusti. Under 2014 fattades beslut om tre större konstnärliga gestaltningsuppdrag, två i Väven och ett i det nya badhuset Navet. Intraprenaden Grubbebiblioteket upphörde Under kulturhuvudstadsåret genomfördes ett antal större projekt med förstärkt finansiering från kulturhuvudstadsutskottet. Fritidsgårdar Fritid unga hade under året en aktiv roll i kommunens lokala förebyggande råd. Fritidsgårdarna bidrog till ökad spontanverksamhet genom att hålla idrottshallarna öppna under helgkvällar. Lovverksamhet prioriterades under året liksom aktiviteter inom sociala medier för att nå ungdomar för dialog. Ett nationellt projekt med riktade insatser för ungdomar med funktionsnedsättning genomfördes på Hamnmagasinet. Föreningsstöd Föreningsbyrån var delaktig i den framgångsrika SM-veckan vinter i januari, och i början av augusti genomfördes SM i friidrott. Ett annat arrangemang med stöd från föreningsbyrån var Kulturverkets Fair Game, där musik, fotboll och teater blandades på Gammlia idrottscenter. En förstudie har genomförts tillsammans med Göteborg och Malmö kommuner för att utreda möjligheten att konstruera ett nytt boknings- och bidragssystem. Föreningsbyrån har arbetat med implementering av projekten Drop In och Fritid för alla. Ett inkluderingsbidrag har införts för att få fler föreningar att skapa aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. 22 UMEÅ KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Foto: Malin Grönborg. Korta fakta om Umeå kommun 2011 2012

Foto: Malin Grönborg. Korta fakta om Umeå kommun 2011 2012 Foto: Malin Grönborg Korta fakta om Umeå kommun 2011 2012 Vi vinner i Umeå! Den mest exklusiva och prestigefyllda av Umeås alla utmärkelser är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014 ett internationellt

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km JÖNKÖPING Knutpunkt i Sverige Jönköping har framtiden för sig och kommer vara en knutpunkt i Sverige. Kommunen ligger vackert vid Vätterns strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och naturupplevelser.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 15.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Elisabeth Holmer, SN Boel Rosdahl, BN, tjänstgörande

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning. Umeå kommun 2013

Årsredovisning. Umeå kommun 2013 Årsredovisning Umeå kommun 2013 120 000 Befolkningsökning i Umeå 1971 2013 118 349 115 000 110 000 105 000 100 000 95 000 90 000 85 000 80 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 1 januari 1974 sammanlades

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och

Läs mer

Motion 8/2014 - Nästa statliga kasino till Umeå.

Motion 8/2014 - Nästa statliga kasino till Umeå. Sida 1 av 5 82 Diarienr: KS-2014/00694 Motion 8/2014 - Nästa statliga kasino till Umeå. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion nr 8/2014 Nästa statliga kasino till Umeå. Moderaterna, Sverigedemokraterna

Läs mer

Karlskrona i siffror

Karlskrona i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Och hur många karlskroniter finns det egentligen? Det och lite till finns

Läs mer

Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar

Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar Inspirationsseminarium; Ökad användning av biogas Borås 2014-11-19 1 Välkommen till Härryda kommun Från djupa skogar och klara vatten är det

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret Stadsutveckling efter kulturhuvudstadsåret Förtätning av städer - SKL 2015-06-09 All time high för Umeås besöksnäring All time high för Umeås besöksnäring Under kulturhuvudstadsåret 2014 omsatte besöksnäringen

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013 Umeå Kommun Lean konferens 5 november 2013 Samhällsbyggnad Lean konferens 5 november 2013 Unga Vuxna Verksamhet särskilt boende och personlig assistans Vuxna 400 Medarbetare 16 Lednings- grupp Bakgrund

Läs mer

Välkommen till Kungsbacka

Välkommen till Kungsbacka Framgångsrikt kvalitetsarbete i offentlig verksamhet En långsiktig och gemensam satsning på förbättringsarbete inom Kungsbackas äldreomsorg Välkommen till Kungsbacka 1 Kungsbacka en del av Halland och

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

STYRKORT 2010. Antaget av kommunstyrelsen 2010-04-14, 119

STYRKORT 2010. Antaget av kommunstyrelsen 2010-04-14, 119 STYRKORT 2010 Antaget av kommunstyrelsen 2010-04-14, 119 Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga Brukar 14 Höga förväntningar på barn och ungdomar 100 % av eleverna ska minst uppnå godkänt

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni Informationskväll Kulturväven 7 juni Kulturväven Agenda Kulturväven Tomas Wennström (S) Kulturnämndens ordförande Bakgrund till beslut, politisk vision Fredrik Lindegren Kulturchef Visionen för Kulturväv

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation BUDGET 2016 Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över. Och det ska vi också vara. Vi blir allt fler invånare i Västerås kommun vilket innebär att vi måste bygga

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA Göteborgs Stads arbete med tillgänglighet Göteborg är Sveriges andra största stad och grundades 1621. Göteborg har Nordens största hamn och en fantastisk skärgård men är även

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer