TA 502 Karta och banläggning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TA 502 Karta och banläggning"

Transkript

1 TÄVLINGSANVISNING TA 502 Karta och banläggning VERSION BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT Den 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare anvisning (v , redaktionella ändringar och kompletteringar) Syfte och målgrupp Anvisningen innehåller fördjupad information om karta och banläggning. Den vänder sig i första hand till arrangörer i form av kartritare och banläggare, men kan även vara till nytta för tävlande. Anvisningen inkluderar både traditionell orientering och sprintorientering. Innehåll 1. Godkänd karta 2 2. Godkänt karttryck 3 3. Kartskala 3 4. Banläggning 4 5. Orienteringsbanan ur ett banläggarperspektiv 7 6. Behörighet för banläggare 8 7. Distansernas särart ur ett banäggarperspektiv Sprintdistansens särart ur ett kart- och banäggarperspektiv Kontrollbeskrivning Tekniska anvisningar för banpåtryck 14 Heliosgatan Stockholm. Sweden.

2 1. Godkänd karta Enligt TR 5.3 får tävling inom nivå 1-3 endast arrangeras på karta godkänd av SOFT. Det innebär att kartan ska följa av SOFT fastställd kartnorm eller sprintnorm (hittas på orientering.se). Traditionell karta ska ritas i grundskalan 1: och sprintkarta i grundskalan 1:5 000/1:4 000, oavsett områdets karaktär. Av SOFT godkänd tävlingskarta ska ha genomgått en kvalitetskontroll, en s k kartkontroll. Det innebär: Att karta för tävling inom nivå 1-3 ska genomgå en kartkontroll, utförd av kartkontrollant utsedd av OF. Att karta för tävling inom nivå 1 även ska genomgå en teknisk kontroll, utförd av SOFT eller av SOFT utsedd person. Kartor som godkänts i båda kontrollerna får godkännandemärke av SOFT för att användas vid tävling inom nivå 1. Kartor som enbart har godkänts av OF utsedd kartkontrollant får godkännandemärke av OF för att användas vid tävling inom nivå 2-3. Eventuellt registreringsnummer ges av OF. Kontroll på OF-nivå Följande gäller för kontroll utförd av OF utsedd kartkontrollant: Kartägare ska registrera kartan före arbetets början. Om området ligger i annat distrikt sker ändå registrering i det egna distriktet, men först efter medgivande av det andra distriktet. Kartägare som avser framställa karta för tävlingsbruk ska före arbetets början samråda med berörda markägare, jakträttsinnehavare, samt vid behov, Länsstyrelsen. Exempel på samrådsbrev finns på orientering.se. Registrering av ett område gäller för en tid av fyra år räknat från det datum då ansökan godkänts (färdigställs kartan före denna tidsperiods utgång gäller nedanstående punkt). Rätten till inregistrerat område kan förverkas tidigare om rekognoseringsarbete ej påbörjats inom tre år från det datum då ansökan godkändes. När en karta har godkänts förlängs tiden för registrering i högst fem år. Tävlingsverksamhet på godkänd karta beslutas av kartägare efter samråd med OF. Kontroll på SOFT-nivå Förutom OF-kontrollen ska såväl nyproducerade som reviderade kartor för tävling inom nivå 1 också genomgå en teknisk kontroll på SOFT-nivå. Syftet är att kartan tekniskt ska följa de mått, tjocklekar och avstånd för tecken och symboler som normen anger. Målet är läsbara kartor i rätt skala. Följande kontrolleras (sker framför dator, dvs utan terrängkontroll): Att kartnormens regler för grundekvidistans samt korrekt teckenuppsättning används (rätt symboler i rätt storlek och tjocklek). Teckenuppsättningen hittas på orientering.se. Att minsta avstånd mellan symboler av samma färg, samt minsta storlekar på färgytor, är enligt kartnormen. Att användandet av hjälpkurvor följs enligt regler och intentioner i kartnormen för en bra överskådlighet (hjälpkurvshöjd ovanför hjälpkurva är tillåtet). Enstaka avvikelser från kartnormen kan få förekomma och godkänns då av SOFT efter dialog med av OF utsedd kartkontrollant. Av OF utsedd kartkontrollant skickar kartfil (Ocad eller motsvarande) till senast sex månader före tävling. Kartfil behandlas med full sekretess. Heliosgatan Stockholm. Sweden. Version Sida 2 av 15

3 Godkännande, alternativt en redogörelse för vad som avviker från kartnormen och behöver justeras för att få kartan godkänd, meddelas normalt kartkontrollanten senast två veckor efter inlämnandet. SOFT är behjälplig med support och för gärna en dialog med kartbeställare, kartritare och/eller kartkontrollanten kring hur eventuella avvikelser från kartnormen kan åtgärdas. 2. Godkänt karttryck För kartor på tävling inom nivå 1 gäller följande: Offsettryckt karta ska användas för skala 1: För karta i skala 1: eller större får digitalutskrift av certifierad färgutskrivare användas. Lista över certifierade färgutskrivare finns på orientering.se. Sluttryck + bantryck ska kvalitetssäkras och godkännas i samband med att ordinarie anmälan går ut. Först då är antal eventuella kvalheat, gafflingar osv bestämda. För kartor på tävling inom nivå 2 och 3 bestämmer OF kraven för karttryck. 3. Kartskala Att kartan ska följa kartnormen innebär också att grundskalan alltid ska vara 1: för traditionella kartor medan sprintkartor har grundskalan 1:5 000 eller 1: För traditionella kartor får uppförstorad skala, inklusive banpåtryck användas (se eget avsnitt, Tekniska anvisningar för banpåtryck). Följande gäller kartskala för olika distanser, tävlingstyper och klasser: Ultralång distans och långdistans Skala ska vara 1: i klasserna D/H För övriga klasser, inklusive D/H16 Kort och öppna motionsklasser, ska skalan vara 1: För klasserna D/H60 och äldre, samt för öppna motionsklasser, får även skala 1:7 500 erbjudas. Skalor i 1: och större ska vara uppförstorade från 1:15 000, inklusive banpåtryck, se eget avsnitt. Medeldistans, stafett och nattävling Skala ska vara 1: i alla klasser. För klasserna D/H60 och äldre, samt för öppna motionsklasser, får även skala 1:7 500 erbjudas. Samtliga skalor ska vara uppförstorade från 1:15 000, inklusive banpåtryck, se eget avsnitt. Sprintdistans Enligt sprintnormen ska skalan vid sprintdistans vara 1:5 000 eller 1: Banpåtrycket följer samma mått som för traditionella kartor i skala 1:15 000, se eget avsnitt. Dispens I undantagsfall kan dispens för annan kartskala ges lokalt enligt TR 2.4. Heliosgatan Stockholm. Sweden. Version Sida 3 av 15

4 4. Banläggning Avsnitt TR 5.14 tar upp vad som gäller orienteringsbanan och flera delar berör banläggningen. Mark och vilt Tävlingsområdet ska vara så stort att det finns utrymme för tillräckligt många och stora frizoner för klövvilt. Speciellt viktigt är det med frizoner i det centrala tävlingsområdet. Banorna ska läggas i väl sammanhållna stråk. Banor som går i motsatta löpriktningar bör undvikas. Endast i undantagsfall och i områden utan klövvilt får mötande banstråk förekomma. I de flesta fall bör klövvilt drivas ut ur hela eller delar av tävlingsområdet. Beslut om avdrivning och tillvägagångssätt ska göras i samråd med jakträttsinnehavare. Kontroll får ej förläggas till tomtmark utan ägarens medgivande. Banläggare ska planera banorna så att naturliga vägval inte leder genom förbudsområden. Se även särskild anvisning för samråd och hänsyn. Starten Starten bör väljas så att de tävlande får bra uppvärmningsmöjligheter, samt så att startpersonal enkelt kan nå dit med material och kartor. Startpunkten bör om möjligt placeras vid ett tydligt terrängföremål samt vara så placerad att tävlandes vägval inte kan iakttas av de tävlande som ännu inte startat. För ungdomar ska placering som innebär flera vägval ut från startpunkten undvikas. Arenan Innan banläggningen påbörjas är det viktigt att tänka igenom hur arenan ska se ut. Speciellt viktigt är det vid tävlingar inom nivå 1 och vid sprinttävlingar. Sista kontrollen ska om möjligt vara synlig på arenan. Det ger en större orienteringskänsla för media och publik. Klasser, val av bana samt lottning Tidigt samarbete med tävlingsadministrationen är av stor vikt så att inte tävlingens startdjup blir för stort. Av TR 5.10 framgår att tävlande som vid intervallstart har samma bana inte ska starta samtidigt. I övrigt gäller följande vid lottning och val av bana: Startmellanrummet i en klass ska vara detsamma klassen igenom. Klasser som startar samtidigt och bedöms ha lika kapacitet bör inte ha samma förstakontroll. Klasser med samma bana ska starta efter varandra. Utrymme för att ta in efteranmälda i respektive klass ska finnas. Klass som bedöms få snabbast segrartid bör starta först. Inskolning, som innehåller vägledning längs banan i form av glada och ledsna uttryckssymboler, bör alltid ha egen bana. Banlängder och mätning av banlängder Banlängder och segrartider framgår av särskild anvisning för tävling, klasser och deltagande. Observera att verklig banlängd, efter samråd inom distriktet (OF), får avvika upp till 20 % av de riktvärden som anges i anvisningen. Heliosgatan Stockholm. Sweden. Version Sida 4 av 15

5 Mätning av banlängden ska för traditionell orientering göras efter kortaste väg den tävlande kan springa från tidsstart till mål, således ej över öppet vatten eller förbudsområde, t ex tomtmark. Mätning av banlängden ska för sprintorientering göras fågelvägen, oavsett vilka terrängföremål som banans streck går över. Eventuellt snitslade delar av banan ska räknas in i banlängden. Underklass till elitklass, eller övrig rankingmeriterande klass som har fått så många anmälda att tillfredställande startmellanrum och startdjup inte kan uppnås, ska ha motsvarande beräknad segrartid och svårighet som huvudklassen. Teknisk nivå (svårighetsnivå) Tävlingsbanorna är indelade i olika tekniska nivåer enligt ett färgsystem, där Grön är den lättaste banan och Svart den mest utmanande. Banor med färgerna Orange och Röd ska ha samma nivå, men banor med Orange färgbeteckning får inte läggas i för utmanande och detaljrik terräng där kartbilden kan vara otydlig eller svårläst. Samma gäller för banor med färgerna Blå och Svart, där nivån ska vara samma, men där för utmanande terräng ska undvikas för Blå bana. Lättare moment Medelsvåra moment Svårare moment Grön Orange Blå Vit Röd Svart Gul Violett Vid mästerskapstävling i stafett ska i åldersgrupperna D/H 18, 20 och 21 spridningsmetod som är godkänd av SOFT användas (se godkända metoder nedan). Vid distriktsmästerskap i stafett ska OF besluta om huruvida spridningsmetod ska användas i övriga åldersgrupper. Sjukvård, vätska samt förbudsområden Enligt tävlingsreglerna ska tävlande informeras om var i terrängen sjukvårds- eller förbandsplatser finns genom markering på tävlingskartan. Den tävlande ska också informeras om var vätska finns genom markering på tävlingskartan eller angivande på kontrollbeskrivningen. På samtliga tävlingskartor ska förbudsområden, snitslade delar av banorna samt kartjusteringar vara inritade. Om relevanta vägval begränsas av exempelvis staket, stängsel eller plank som kräver klättring, eller sådd åker, ska detta markeras i banpåtrycket. Om förändringar i tävlingsterrängen har skett efter kartans tryckning ska de tävlande informeras om detta på lämpligt sätt. Det ska också markeras i terrängen med snitsel. Dessutom bör funktionärer placeras ute i terrängen för att hänvisa de tävlande rätt. Vägval Vägval är en av orienteringssportens grundstenar och finns även med i inledningen i devisen som skapades i sportens barndom, självvald väg i okänd mark. Vid alla typer av distanser och former inom sporten ska banläggaren sträva efter att skapa så mycket vägvalsmöjligheter som möjligt. Heliosgatan Stockholm. Sweden. Version Sida 5 av 15

6 Samlöpning Genomtänkt banläggning minskar risken att de tävlande kommer ihop på banan. Detta innebär att, i samråd med bankontrollant, praktisera följande kriterier: Att erbjuda banor där de tävlande högst sannolikt väljer olika väg. Att undvika för många korta sträckor i banans inledande skede. Att erbjuda effektiva spridningsmetoder. Spridningsmetoder Spridningsmetoder kan användas vid stafetter, samt individuell tävling med intervallstart eller masstart. Gemensam start leder till samlöpning, vilket strider mot orienteringens idé. För att försvåra samlöpning bör spridningsmetod användas. De tävlande ska inte kunna genomskåda vilken bana de själva och konkurrenterna lottats till. Deltagarna behöver inte upplysas om vilken spridningsmetod som används. Varje lag eller tävlande ska löpa samma bansträckning. Vid målgång ska alla lag eller tävlande ha genomfört exakt samma bandelar men i olika ordning. De olika bandelarna ska därför ha samma startpunkt och mål. Banor som gafflas med varandra ska ha samma svårighetsgrad och vara lika fysiskt krävande. Banorna ska ha samma banlängd och idealtid. Åskådare ska kunna se ställningen i tävlingen. Följande spridningsmetoder är godkända av SOFT (se handboken Banläggning för upplägg): Motalametoden Vännäsmetoden Farstametoden Tranemometoden Fjärilar, inklusive den s k Ultuna -metoden (variant på fjäril) Sekretess kring bana För att inte avslöja för mycket för deltagarna på förhand bör inte för mycket information delges till publik, media, ledare eller deltagare före ankomst till arena (eller förstart om sådan finns). Följande hålls under sekretess: Varvningstider. Inkommande och utgående riktning på varvande tävlande. Antal varv, samt längd på dessa, vid parstart eller masstart/enmansstafett. Startens position och åt vilket håll från samlingsplatsen denna ligger (gäller ej start på arenan). Passeringstider (klockslag) för mellantidskontroller kan redovisas på förhand. Förekommer varvning bör dock försiktighet vidtas då det kan avslöja om varvning förekommer i början eller slutet av banan. En schematisk bild (ska ej växlas med geografisk bild) över vilka klasser som har samma startplats kan med fördel redovisas på förhand. Provkarta Vid tävling inom nivå 1 bör en provkarta med provkontroller erbjudas på väg mot start. Heliosgatan Stockholm. Sweden. Version Sida 6 av 15

7 5. Orienteringsbanan ur ett banläggarperspektiv Avsnitt TR 5.14, som gäller orienteringsbanan, inkluderar kontrollstämpling. Denna del regleras i särskild anvisning för tävlingsadministration. Kartstorlek Tävlingskartan bör skäras till format som står i lämplig proportion till den tryckta banan. Sprintkartans storlek bör enligt sprintkartnormen inte vara större än A4. Kontrollpunktens markering Enligt tävlingsreglerna ska kontrollpunkterna markeras med kontrollskärm som är godkänd av SOFT och vara försedda med godkänd kontrollenhet samt tydlig och godkänd sifferkod. Vid tävling i mörker ska kontrollpunkterna märkas av SOFT godkänd reflexstav eller lampa som visar rött sken. Lista över godkända produkter finns på Kontrollkoder Kontrollkoder ska finnas på den tävlandes kontrollbeskrivning. Tal under 31 får inte användas. Koder som kan förväxlas vid läsning från olika håll får inte användas. Förbjudna koder beskrivs i dokumentet Kontrollbeskrivning som finns på orientering.se. Koden ska alltid finnas på stämpelmodulen. Koden kan också skrivas på antingen kontrollskärmens alla tre vita ytor, en vågrätt placerad skylt på kontrollanordningens översida eller lodrätt placerade skyltar på två av kontrollanordningens sidor. Tresiffriga kodnummer ska vara understrukna. Utsättning av kontroller, ev. kontrollvakter samt provlöpning Vid utsättning av kontrollerna ska, om inte detta redan är gjort, de elektroniska enheterna väckas så de kommer i tävlingsläge. Vid tävling inom nivå 1 ska provlöpning av samtliga kontroller ske under tävlingslika förhållanden före tävling. Vid tävling inom nivå 1 ska kontrollvakt patrullera mellan kontrollerna av säkerhetsskäl. Vid sprinttävling i stadsmiljö ska alla kontroller konstant bevakas av anonymt beklädda kontrollvakter (ej klubbkläder). Vätska i skogen Enligt tävlingsreglerna ska tävlande i klass som beräknas få en segrartid som överstiger 50 minuter med minuters mellanrum erbjudas vätska utmed tävlingsbanan. Vid vätskestation eller vätskekontroll ska det finnas dels vatten, dels en dryck av typ sportdryck innehållande socker. Drycker bör inte ha för kall temperatur och ska placeras väl synliga. All vätska ska serveras på ett hygieniskt sätt och får inte hällas upp av de tävlande själva. Förbudsområden Enligt reglerna ska förbudsområden markeras väl synligt i terrängen och på sådant sätt att tävlande inte behöver tveka om områdets gränser. Heliosgatan Stockholm. Sweden. Version Sida 7 av 15

8 Heldragen snitsling ska användas om det föreligger risk för att de tävlande oavsiktligt beträder området, dvs då områdesgränsen är otydlig. Om gränsen för det förbjudna området är tydlig (till exempel väg, åkerkant) och endast rutinerade tävlande berörs, kan snitslingen göras glesare (hängande snitselband). Om förändringar i tävlingsterrängen har skett efter kartans tryckning ska de tävlande informeras om detta på lämpligt sätt. Det ska också markeras i terrängen med snitsel. Dessutom bör funktionärer placeras ute i terrängen för att hänvisa de tävlande rätt. Snitselfärg och vägledning för inskolningsklassen För snitselfärg till start, se TA 401 Allmänna villkor och teknisk anvisning för tävling. I övrigt gäller följande: Förbjudna områden: Otydliga och konstgjorda stigar: Avgränsningar: Gulblå Vit Rödvit (t ex på väg till startpunkt, från sista till mål, vid varvning, vid varningar i terrängen, vid terrängförändringar efter att kartan trycks etc.) Klassen Inskolning bör alltid innehålla vägledning längs banan i form av glada och ledsna uttryckssymboler på träd belägna invid stigar en bit in på sträckan. 6. Behörighet för banläggare Allmänt För att säkerställa hög och rätt kvalitet på banor vid orienteringstävling, ska ansvarig banläggare vara behörig och certifierad med SOFTs banläggarkort. Banläggarkort erhålls efter genomgången utbildning och finns i två klasser: Banläggarkort 1 = blått kort Banläggarkort 2 = grönt kort Innehav av banläggarkort 1 krävs för att erhålla banläggarkort 2. Nivåer av behörighet Lägst banläggarkort 1 krävs för ansvarig banläggare och bankontrollant vid distriktstävling och nationell tävling utan elitklasser, men i övrigt fullständigt klassutbud. Banläggarkort 2 krävs för ansvarig banläggare och bankontrollant vid mästerskaps-tävling och nationell tävling med elitklasser och i övrigt fullständigt klassutbud. Lägst banläggarkort 1 krävs för biträdande banläggare och biträdande bankontrollant vid det i närmast föregående stycket nämnda tävlingarna. Banläggare och bankontrollant vid tävling som inte har nämnts ovan, rekommenderas att genomgå någon form av banläggarutbildning. Banläggarkort är dock inget krav. Giltighet Banläggarkort gäller nationellt och utfärdas av det OF där banläggaren är aktiv. Kortet har en giltighet av maximalt 5 år. Giltighetstiden kan påbörjas när som helst under kalenderåret och går alltid ut den 31 december år fem. Heliosgatan Stockholm. Sweden. Version Sida 8 av 15

9 Vid byte av OF ska banläggaren kontakta berörda distrikt för att få sin behörighet godkänd och överförd till det nya distriktet. Den som upprepade gånger missköter sitt uppdrag som banläggare eller bankontrollant eller visar sig ha brister i sin kompetens kan av OF fråntas sitt banläggarkort. Kriterier för kort För att erhålla banläggarkort krävs såväl teoretisk utbildning som praktisk erfarenhet. Teoretisk utbildning ska införskaffas genom att delta i en banläggarkurs utförd i berört OF:s regi eller motsvarande, eller genom att delta i en studiecirkel/lärgrupp ledd av en instruktör som är godkänd av berört OF. Instruktören bör ha bildningsnivå motsvarande banläggarkort 2. För att bli certifierad via lärgrupp, ska studieplan och studiematerial godkända av SOFT användas. Banläggarkort kan i undantagsfall utfärdas till personer som inte genomgått traditionell banläggarutbildning eller förnyelseutbildning. Personen i fråga bör bevisligen ha goda kunskaper i banläggning, tidigare i tiden närliggande banläggaruppdrag, goda referenser, svårigheter att delta i utbildningar och fortbildningar mm. Tillämpningen av undantagsmetoden bör förekomma sparsamt. Även här gäller innehavande av banläggarkort 1 före erhållande av kort 2. Praktisk erfarenhet införskaffas genom att årligen utföra banläggaruppdrag. Förnyelse av banläggarkort Efter giltighetstidens utgång kan banläggarkort förnyas. Förnyad behörighet kräver såväl teoretisk fortbildning som praktisk erfarenhet. Detta erhålls först och främst genom att delta vid av berört OF arrangerad fortbildningskurs eller motsvarande samt att kontinuerligt utföra banläggaruppdrag. Godkännande och registrering av banläggarkort Banläggarkort 1 och 2 delas ut och registreras av det OF där banläggaren är aktiv. Ansökan om banläggarkort eller förnyad behörighet sker genom att teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet i form av banläggar- eller bankontrolluppdrag förs in på kortets baksida. Uppgifterna bestyrks av den egna föreningens styrelse. Därefter lämnas kortet till ansvariga i det OF där banläggaren är aktiv, för handläggning. För att erhålla poäng enligt SOFTs banläggarmärke, krävs innehav av banläggarkort. Behörighet Banläggarkort Teoretisk utbildning Praktisk erfarenhet Banläggarkort 1 Blått kort Banläggarkort 2 Grönt kort Förnyad behörighet Banläggarkort 1 och 2 Godkänd kurs eller studiecirkel/lärgrupp Grundläggande utbildning av banläggare. Utbildningen följs upp med särskild hemuppgift som granskas av instruktör eller OF:s tävlingsansvariga. Uppgiften återsänds till eleven med kommentarer och banläggarkort, om uppgiften godkänts. Godkänd kurs Vidareutbildning av banläggare. Kursen bör ej påbörjas förrän tidigast två år efter en omgång grundläggande utbildning. OF:s banläggarträffar eller motsvarande där stor del av tiden ägnas åt banläggningstekniska problem. Denna utbildning bör genomgås årligen, dock senast under kortets sista giltighetsår. Om erforderlig teoretisk och praktisk erfarenhet inte erhållits senast sju år efter att kortet utfärdats krävs ny behörighetsutbildning för det kort banläggaren innehar. Erfarenhet av banläggning vid lokala tävlingar enligt föreningsstyrelsens bedömning och tillstyrkan. Under den senaste femårsperioden uppnått minst 25 poäng enligt bestämmelserna för SOFTs banläggarmärke. Minst ett av uppdragen ska vara som ansvarig banläggare eller bankontrollant för tävling som kräver banläggarkort 1. Under den senaste femårsperioden uppnått minst 15 poäng enligt bestämmelserna för SOFTs banläggarmärke. Minst ett av uppdragen ska vara som ansvarig banläggare för tävling som kräver banläggarkort. Heliosgatan Stockholm. Sweden. Version Sida 9 av 15

10 7. Distansernas särart ur ett banläggarperspektiv Långdistansens profil är vägvalsbedömning och fysisk utmaning Långdistansen, som är orienteringens ursprungsdistans och ibland går under benämningen den klassiska distansen, ska i normalfallet dras i obebyggda områden, företrädesvis i skogsmark. Följande är viktigt att ta hänsyn till: Banan ska testa löparens förmåga att läsa, förstå och genomföra effektiv vägvalsbedömning, att läsa och förstå kartan, samt att kunna planera tävlingen i en fysisk krävande miljö. Även den taktiska förmågan ska sättas på prov. Banan bör innehålla ett varierande utbud av svårare och mindre svåra orienteringsproblem och vissa kortare delar av banan kan vara av medeldistanskaraktär. Banläggningen har stor betydelse för att undvika samlöpning och för att upprätthålla särarten. o Samlöpning undviks genom att banan innehåller mycket vägvalsbedömning och ett flertal långa delsträckor. För elitklasser bör dessa delsträckor vara över 2 km och innehålla flera olika vägvalsmöjligheter. o Även någon form av spridningsmetod bör övervägas. Sträckorna ska varieras i både längd och riktning, men något som är typiskt för långdistansen är de långa delsträckorna. Tempoväxling/rytm i banan. Detta skapas lämpligen genom att använda olika typer av terräng svåra sträckor varvat med lite mindre svåra osv. Kontrollerna ska vara en naturlig avslutning på en bra sträcka, vilket innebär att kontrollföremålet inte behöver vara speciellt svårt i sig. Skärmens placering ska alltid vara av tydlig. Barn- och ungdomsbanor behöver ägnas stor omsorg för att de ska uppnå rätt teknisk nivå. Medeldistansens profil är teknisk orientering Medeldistansen ska dras i obebyggda områden, företrädesvis skogsmark. Följande är viktigt att ta hänsyn till: Banan bör kräva stor del finorientering. Den tävlandes förmåga till kartläsning och kartförståelse i komplexa skogsmiljöer ska testas. Banan bör alltså kräva mycket koncentration genom hela loppet. Kontrollerna och placeringen av skärmen kan vara en utmaning i sig. Detta innebär inte att man får göra avkall på det sportslig rättvisa, till exempel ska en kontrollskärm inte placeras så att stämplande löpare vägleder andra löpare in till kontrollen, dvs kontrollskärmens placering ska vara tydlig. Sträckorna ska varieras i både längd och riktning med målet att tvinga löparen att planera utgången från kontrollen innan stämpling. Vägvalsbedömning ska eftersträvas i största möjliga mån, men får inte bli på bekostnad av kartläsningsmomenten. Alltså bör vägvalen innehålla mycket kartläsning i sig. Å andra sidan får antalet kontroller inte bli så stort att det liknar en träningsaktivitet i kontrollplockning. Banan ska innehålla tempoväxling. Det skapas genom riktningsändringar och genom att använda olika typer av terräng, svåra sträckor varvat med lite mindre svåra osv. Barn- och ungdomsbanor behöver ägnas stor omsorg för att de ska uppnå rätt teknisk nivå. På banor vid tävlingar speciellt för elitlöpare bör varvning finnas vid arenan. Heliosgatan Stockholm. Sweden. Version Sida 10 av 15

11 Ultralånga distansens profil är extrem fysisk utmaning och vägvalsbedömning Ultralånga distansen ska i normalfallet dras i obebyggda områden. Miljön är normalt skogsmark, men andra miljöer, t ex fjäll kan vara lämplig. Följande är viktigt att ta hänsyn till: Banan ska testa löparens förmåga att genomföra effektiv vägvalsbedömning och kunna planera tävlingen i en extremt fysisk krävande miljö. Banan ska förutom vägvalssträckor innehålla en blandning av sträckor som kräver grov- och finorientering. Banan bör innehålla ett varierande utbud av svårare och mindre svåra orienteringsproblem och vissa kortare delar av banan kan vara av medeldistanskaraktär. Viktigt är tempoväxlingen eller rytmen i banan. Denna skapas lämpligen genom att använda olika typer av terräng och att svåra sträckor varvas med mindre svåra. Förutom de orienteringstekniska färdigheterna ska även den taktiska förmågan sättas på prov. Banläggningen har stor betydelse för att undvika samlöpning och för att upprätthålla särarten. o Samlöpning undviks genom att banan innehåller mycket vägvalsbedömning och ett flertal långa delsträckor. Dessa delsträckor bör vara över 2 km och innehålla flera olika vägvalsmöjligheter. o Även någon form av spridningsmetod bör finnas. Kontrollerna ska vara en naturlig avslutning på en bra sträcka, vilket innebär att kontrollföremålet inte behöver vara speciellt svårt i sig. Skärmens placering ska alltid vara tydlig. Stafettens profil är kamp man mot man/kvinna mot kvinna och spännande publiksport Tävlingen ska normalt genomföras i obebyggd terräng företrädesvis i skogsmark. Man bör eftersträva att hitta områden som är relativt lättframkomliga och som ger goda möjligheter till vägvalsbedömning. Terrängtyper med nedsatt sikt men med god löpbarhet är väl lämpad för stafett. Den variant av stafett som beskrivs här har många likheter med långdistansen, men vissa delar av banan kan även vara av medeldistanskaraktär. Följande är viktigt att ta hänsyn till: Banan ska förutom vägvalssträckor innehålla en blandning av sträckor som kräver grovorientering och finorientering. Eftersom stafetter genomförs med gemensam start ligger det i sakens natur att de tävlande kommer att vara ihop på banan under kortare eller längre perioder. Detta är en del av stafettens karaktär och ger en extra dimension kopplat till den taktiska färdigheten (man mot man/kvinna mot kvinna). Förutom de orienteringstekniska färdigheterna ska även den taktiska förmågan sättas på prov. Banläggningen har stor betydelse för att skapa spridning, men även för att hålla ihop tävlingen. o Spridning och önskemålet att deltagarna ska orientera själva i största möjliga mån, skapas också genom att banan innehåller mycket vägvalsbedömning. o Vid mästerskap ska samlöpning försvåras genom att av SOFT godkänd spridningsmetod används (se tidigare avsnitt). Sträckorna ska varieras i både längd och riktning, men något som är typiskt för stafetter är de lite längre delsträckorna med många vägvalsmöjligheter. Heliosgatan Stockholm. Sweden. Version Sida 11 av 15

12 Kontrollerna ska vara en naturlig avslutning på en bra sträcka, vilket innebär att kontrollföremålet inte behöver vara speciellt svår i sig. Kontrollerna och placeringen av skärmen ska vara tydlig. Arenakonceptet är viktigt, speciellt vid mästerskap. o Speaker, ljud och arenauppbyggnad ska ha hög prioritet. o Det bör läggas ner stor energi för att skapa bästa förutsättningar för publiken. Det kan innebära arenapassager, webb- och arenaproduktion etc. Nattorienteringens profil är vägvalsbedömning i lättframkomlig terräng Nattorienteringens profil är i många stycken samma som varje distans särart, men skillnaden att tävlingen genomförs i mörker och därmed ska anpassas till detta. Nattorientering kan genomföras inom ramen för alla de förekommande distanserna. Nedanstående beskrivning avser den mest förekommande varianten, nattorientering, långdistans. För nattorientering över andra distanser gäller i stort samma huvudprinciper gällande terräng och vägvalsbedömning, men med anpassning kopplat till respektive distans särart. Följande är viktigt att ta hänsyn till: Banan ska innehålla mycket vägvalsbedömning och i övrigt en blandning av grovorientering och kortare finorientering. Kontrollpunkterna ska vara tydliga och vid placeringen av skärmen/reflexen/lyktan ska arrangören vara extra observant på att placera den så att den inte är svår att hitta i sig. Sträckorna ska varieras i både längd och riktning, men något som är typiskt för nattorientering är de lite längre delsträckorna med många vägvalsmöjligheter. Nattbanor ska generellt vara något kortare än motsvarande banor på dagen. Vid nattävlingar för ungdomar behöver man försäkra sig om: o Att banorna dras i områden med sammanhängande nät av planbildsdetaljer. Dessa planbildsdetaljer ska dessutom vara tydliga. o Att banorna är lättare än motsvarande banor på dagen. Färgsystemet gäller, men anpassningen handlar bl a om tydligheten och antalet planbildsdetaljer som finns i kartbilden och i verkligheten. Vid elittävlingar som genomförs med masstart är arenakonceptet viktigt. Speaker, ljud och arenauppbyggnad ska då ha högsta prioritet och det bör läggas ner stor energi för att skapa bästa förutsättningar för publiken. Det kan innebära allt från passager på arenan till webb- och arenaproduktion från banan i skogen. Heliosgatan Stockholm. Sweden. Version Sida 12 av 15

13 8. Sprintdistansens särart ur ett kart- och banläggarperspektiv Sprintdistansens profil är hög fart och snabba beslut Sprintdistansen genomförs i områden som är rika på planbildsdetaljer, gärna i eller i anslutning till bebyggelse, park eller liknande. Följande är viktigt att ta hänsyn till: Att kartan är ritad så att den tävlande snabbt ska kunna identifiera hinder vad som är tillåtet respektive otillåtet att passera. Höjden på staket, murar etc. är oväsentligt, det är tillgängligheten som styr. Det betyder att sprintkartan ska visa tillåtet/otillåtet att passera istället för att den ska försöka återge verkligheten exakt. Att karta och bana är läsbar och lättförståelig. o Deltagarens förmåga att läsa och förstå kartbild i relativt komplex miljö ska testas, samtidigt som varje delsträcka ska planeras och genomföras i hög fart. Den tävlande ska kunna behöva planera en eller flera sträckor i förväg. o Hög fart ska krävas under hela loppet. Kontrollpunkten ska inte vara en utmaning i sig, utan det är den tävlandes förmåga att välja och genomföra den bästa vägvalslösningen mellan kontrollerna som är det viktiga. o Terrängtyper som är så kuperade att deltagarna tvingas gå längre sträckor bör undvikas. Att det blir rättvist på sekundnivå för alla tävlande. Undvik bana över torg eller parkeringsplatser där antalet löphindrande moment kan variera kraftigt under tävlingens gång. Att förbjudna områden beaktas. o Att utforma banorna så att de tävlande inte lockas av att gena eller av misstag hamnar i förbjudna områden. o Förbjudna områden kan ofta behöva förtydligas med hjälp av avspärrning/snitsling. o Förbjudna områden/linjepassager ska enligt normen i möjligaste mån återges med de ordinarie karttecknen avsedda för detta. Violett banpåtryck ska bara användas vid sena/akuta förändringar efter kartans färdigställande, till exempel om området kan utgöra en fara för deltagaren under tävlingen, såsom trafikfarliga vägar. o Använd tävlings-pm för att noga tydliggöra vad som gäller. Att säkerställa de tävlandes och andras säkerhet. o Begränsa trafik och anpassa banorna därefter. o Ta hänsyn till boende och allmänhet. Den tävlande får inte hamna i situationer som skapar olägenhet eller fara för någon annan. o Använd tävlings-pm för att noga tydliggöra vad som gäller. Att inte ungdomsbanorna blir för svåra i exempelvis komplexa park- och stadsmiljöer. Att ha tätt samarbete mellan kartritare och banläggare, kartkontrollant och bankontrollant, samt vid nivå 1-tävling också sprintcoach. Att tävlingen är media- och publikvänlig. o Stort fokus bör läggas på arena med speaker, ljud, musik och uppbyggnad. o Start på arenan och publikkontroll både vid arenan och ute på banan är en fördel. För traditionell orientering i skog beskriver en färgskala tekniska nivån. Motsvarande skala finns inte för sprintdistans. Sprintregler för deltagare, inklusive karttecken för vad som är tillåtet/otillåtet att passera, framgår av särskild anvisning för deltagare i sprinttävling. Heliosgatan Stockholm. Sweden. Version Sida 13 av 15

14 9. Kontrollbeskrivning IOF:s kontrollbeskrivning syftar till att erbjuda en solid och lättförståelig beskrivning för orienterare från alla länder. Syftet med kontrollbeskrivningen är att ge en bättre beskrivning av kontrollföremålet än vad kartan kan ge. En bra kontrollpunkt hittas huvudsakligen genom kartläsning. Beskrivningar och kontrollsiffror hjälper till att hitta kontrollen, men ska hållas så enkla som möjligt. IOF:s kontrollbeskrivning hittas som dokumentet Kontrollbeskrivningar att hämta på orientering.se. 10. Tekniska anvisningar för banpåtryck Tryck och linjebredder All inritning/påtryckning och kartjustering på tävlingskartan ska ske med violett färg (purple). Banpåtrycket ska vara transparent och får inte dölja viktiga kartdetaljer. Ett dokument finns framtaget för hur banpåtrycket kan justeras. Det återfinns under Kartfrågor på orientering.se. För traditionella kartor i skala 1:15 000, samt för sprintkartor i skala 1:5 000 och 1:4 000, ska samtliga linjebredder vara 0,35 mm. För traditionella kartor i skala 1: och större ska banpåtrycket vara uppförstorat %. Linjer och numrering Följande gäller för linjer och numrering: Start, kontroller och mål ska sammanbindas med linjer, i allmänhet längs fågelvägen. Kontrollerna ska numreras från 1 och uppåt. Siffrorna ska vara tydliga och skrivas i norr-/söderriktning. Inritning och numrering ska göras så att viktiga detaljer i kartbilden inte täcks över. Snitslade sträckor ritas med streckad linje. Snitslings längd och markering Då delar av banan markeras med snitsel ska dess längd anges på kontrollbeskrivningen och dess sträckning i terrängen markeras på tävlingskartan. Vätskekontroll Vätskekontroll ska anges i kontrollbeskrivningen. Om vätska placeras mellan två kontroller, ska sådan punkt anges enbart på tävlingskartan med mugg. Kartjusteringar Kartjusteringar sker med tecken så lika gällande kartnorm som möjligt. Vid behov används dessutom förklarande text. Heliosgatan Stockholm. Sweden. Version Sida 14 av 15

15 Tabell med symboler för banpåtryck Måtten i tabellen nedan gäller för traditionella kartor i skala 1:15 000, samt för sprintkartor i skala 1:5 000/1: För traditionella kartor i 1: och större ska banpåtrycket göras % större. 701 Start Starten markeras på kartan med liksidig triangel med 7 mm sida. Startpunkten ska ligga i centrum och ena spetsen ska vara vänd i löpriktningen, normalt mot den första kontrollen. 702 Kontroller Kontrollerna ska anges med cirklar. Kontrollpunkterna ska ligga exakt i centrum av kontrollcirkeln. Uppehåll ska göras i linjerna för att ej dölja viktiga kartdetaljer. 703 Kontrollsiffror Kontrollsiffrorna ska stå i norr-söder och placeras så att löparna normalt inte utnyttjar den del av kartan som siffran upptar. 704 Sammanbindningslinjer Start, kontroller och mål ska sammanbindas med räta linjer längs fågelvägen. Uppehåll ska göras i linjerna för att ej dölja viktiga kartdetaljer. 705 Snitslade delar Snitslade delar av banan ska markeras med en streckad linje. 706 Mål Målet ska anges med en dubbelcirkel. Målet ska ligga i centrum av cirklarna. 707 Gräns omöjlig/förbjuden att passera Gräns som är omöjlig eller förbjuden att passera. 708 Viktig passage Viktig passage (till exempel spång, tunnel eller passage genom förbjudet område) ska på tävlingskartan markeras med två utåtböjda streck. Observera att passagen i sprintorientering ska vara 0,9 mm istället för 0,6 mm. I sprintorientering kan även en s k passeringssektion användas (708 eller 708.1, se sprintnormen). Det är en längre passage genom eller över en byggnad, över en väg eller järnväg, genom en tunnel eller förbjudet område. 709 Förbjudet område Förbjudet område ska markeras på kartan med raka streck. Begränsningslinjer kan ritas om det ej finns någon naturlig gräns enligt följande: En heldragen linje innebär att gränsen är markerad med heldragen snitsel. En streckad linje innebär att gränsen är markerad med hängande snitsel. Ingen linje innebär att gränsen ej är markerad på något sätt. Uppehåll ska göras för passager genom det förbjudna området, till exempel en väg. 710 Farligt område Ett område farligt för den tävlande ska markeras med korsade linjer. 711 Förbjuden väg (ej i sprintorientering, 709 ska användas) Endast vägen eller järnvägen är förbjuden att beträda. Om även den omgivande terrängen är förbjuden att beträda används tecknet för förbjudet område. 712 Sjukvårdsplats/första hjälpen-plats Sjukvårdsplats/första hjälpen-plats ute i terrängen. 713 Vätska Plats för vätska mellan kontroller. Heliosgatan Stockholm. Sweden. Version Sida 15 av 15

Distansernas särart. UngOteket. ungoteket.se

Distansernas särart. UngOteket. ungoteket.se Ungteket Det här dokumentet visar hur våra olika disipliner skiljer sig åt, vad man som banläggare ska försöka tänka på vid banläggning och vad man som deltagare kan förvänta sig inför en viss tävling.

Läs mer

TA 502 Karta och banläggning

TA 502 Karta och banläggning TÄVLINGSANVISNING TA 502 Karta och banläggning VERSION 2013-11-22 (UTKAST!) BESLUTAD AV SOFT den 9 december 2013 TRÄDER I KRAFT Den 1 januari 2014 ERSÄTTER Tidigare anvisningar; TA 503 Banläggning (20120701)

Läs mer

Tävlingsanvisningar orienteringslöpning

Tävlingsanvisningar orienteringslöpning ORIENTERINGSLÖPNING Tävlingsanvisningar orienteringslöpning VERSION 2016-05-02 BESLUTAD AV SOFT:s styrelse den 19 april 2016 TRÄDER I KRAFT 2 maj 2016 ERSÄTTER Tidigare anvisningar Syfte och målgrupp Regelverket

Läs mer

Läroplan banläggning, del 2

Läroplan banläggning, del 2 Läroplan banläggning, del 2 Banläggning del 2 Det här är en läroplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med läroplanen är att den ska vara en hjälp för dig som vill lära dig mer om konsten att

Läs mer

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan 2015-02-20 Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- I grunden gäller Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och anvisningar. Nedanstående sammanställning är utdrag och förtydligande av dessa

Läs mer

BRA ATT VETA... FÖRE/UNDER TÄVLING

BRA ATT VETA... FÖRE/UNDER TÄVLING Ockelbo Orienteringsklubb www.ockelbook.se BRA ATT VETA... FÖRE/UNDER TÄVLING Klassindelning för ungdomar Klassindelningen på orienteringstävlingar är ordnad efter ålder, kunskapsnivå och fysisk kapacitet.

Läs mer

Vid DM-tävlingar i Stockholm gäller. Nedan presenteras en mer detaljerad anvisning för respektive distans, tävlingsform.

Vid DM-tävlingar i Stockholm gäller. Nedan presenteras en mer detaljerad anvisning för respektive distans, tävlingsform. 2009-03-16 Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2009-2011 I grunden gäller Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och anvisningar. Nedanstående sammanställning är utdrag och förtydligande av

Läs mer

Banläggning Nässjö 4 Februari 2017 VÄLKOMNA!

Banläggning Nässjö 4 Februari 2017 VÄLKOMNA! Banläggning Nässjö 4 Februari 2017 VÄLKOMNA! Program Banläggningens mål Distansernas särart Banläggarens verktyg Färgskalan Löparnas färdigheter och hur vi utmanar dem. Praktiska övningar: Grönt till Svart

Läs mer

Banläggning. Råd och stöd BUN, Tetra Pak Public 1

Banläggning. Råd och stöd BUN, Tetra Pak Public 1 Banläggning Råd och stöd Tetra Pak Public 1 Fysisk och intellektuell prestation Målsättning: Att orienteringens egenart upprätthålls Att sportslig rättvisa skipas Att det är roligt att orientera Tetra

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång En karta med få, väl valda detaljer blir en mycket bättre karta än en karta full med obetydliga detaljer. Eduard Imhof känd Schweizisk kartograf Sprintdistans hög fart snabba beslut Terräng Kontroller

Läs mer

Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del

Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del Att planera arena banor start Att använda: Säkra processer Planering Arena Vad en Tävlingsledare bör känna till - AH 04 Värt att veta för arenafunktionen Arena

Läs mer

Svenska Mästerskap Swedish League Orienteringslöpning - banläggning

Svenska Mästerskap Swedish League Orienteringslöpning - banläggning Svenska Mästerskap Swedish League Orienteringslöpning - banläggning Södertälje 28-29 januari 2017 Vad styr ett SM-arrangemang Tävlingsregler och anvisningar Tekniska anvisningar Förutsättningar för arrangör

Läs mer

Orienteringsteknik. Att lära ut på orange till violett nivå Rikslägret 2013. Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång.

Orienteringsteknik. Att lära ut på orange till violett nivå Rikslägret 2013. Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Orienteringsteknik Att lära ut på orange till violett nivå Rikslägret 2013 Agenda Utmaningar löparen ställs inför på orange och violett nivå. Banläggningstekniska moment (färgskalan) och kopplingen till

Läs mer

Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del

Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del Att planera arena banor start Att använda: Säkra processer Planering Arena Vad en Tävlingsledare bör känna till - AH 04 Värt att veta för arenafunktionen Arena

Läs mer

Checklista gul bana. V2 Bedömning av längd och löpbarhet. K9 Lätt kurvbildsorientering. K10 Kort finorientering mot tydlig planbildskontroll med säker

Checklista gul bana. V2 Bedömning av längd och löpbarhet. K9 Lätt kurvbildsorientering. K10 Kort finorientering mot tydlig planbildskontroll med säker Stockholm 2014-04-08 Checklista gul bana På gul bana deltagarna för första gången lämna ledstängerna. Det kräver kunskap i att orientera med hjälp av andra terrängföremål än ledstänger. Det kräver också

Läs mer

Tävlingsmärken och andra utmärkelser

Tävlingsmärken och andra utmärkelser STÖDDOKUMENT Tävlingsmärken och andra utmärkelser VERSION 2014-05-19 Syfte och målgrupp Dokumentet beskriver vad som gäller för tävlingsmärken och andra utmärkelser vid tävlingsorientering. Det vänder

Läs mer

1 Kvalitetssäkring. Det är vad vi tror vi redan vet som hindrar oss från att lära oss nytt

1 Kvalitetssäkring. Det är vad vi tror vi redan vet som hindrar oss från att lära oss nytt TÄVLINGSANVISNING TA 401 Allmänna villkor och teknisk anvisning för tävling VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare version (v. 2015-01-01,

Läs mer

Nyheter och förändringar i regelverket 2015 (version )

Nyheter och förändringar i regelverket 2015 (version ) Nyheter och förändringar i regelverket 2015 (version 2015-01-29) Men först: Regelverket i processen att arrangera tävling Lärgruppsplaner Tävl.admin Banläggning Start Arena Kommunik., media och marknadsf.

Läs mer

Banläggning Steg 2 SM & Värdetävlingar

Banläggning Steg 2 SM & Värdetävlingar Banläggning Steg 2 SM & Värdetävlingar Vem är jag? Patrik Sjökvist 41 år Moderklubb: Gårdsby IK, norr om Växjö Meriter som ansvarig banläggare: 17 Nationella tävlingar Småland DM-Stafett 2001 Blekinge

Läs mer

Orientering för nybörjare

Orientering för nybörjare Orientering för nybörjare En orienteringsbana består av kontrollpunkter, som man måste passera i rätt ordning. Kontrollpunkten kan vara en t.ex. sten eller en stigkorsning och markeras i naturen med en

Läs mer

Norrlandsmästerskap i orientering, sprintdistans. 8 augusti i Ljusdal

Norrlandsmästerskap i orientering, sprintdistans. 8 augusti i Ljusdal PM Norrlandsmästerskap i orientering, sprintdistans Klasser och banlängder enligt startlista Strukna klasser: D 75 8 augusti i Ljusdal Samling: Slottegymnasiet, Ljusdal. Vägvisning från genomfarten i centrala

Läs mer

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015 Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015 November 2014 Arrangemangskommittén i Södermanlands orienteringsförbund Tävlingsansökan Ansökan via Eventor senast 31 mars för nästkommande år.(ex,

Läs mer

Medeldistans lördag 24 augusti. Klasser med banlängder.

Medeldistans lördag 24 augusti. Klasser med banlängder. Medeldistans lördag 24 augusti. Klasser med banlängder. D10 2,2 D35 3,4 H10 2,2 H35 4,5 Inskolning 2,0 D12 2,4 D40 3,4 H12 2,4 H40 3,9 U1 2,0 D12 Kort 2,2 D45 3,1 H12 Kort 2,2 H45 3,9 U2 2,2 D14 3,0 D50

Läs mer

UngO teket. ungoteket.se. Beskrivning av terräng och färgnivå

UngO teket. ungoteket.se. Beskrivning av terräng och färgnivå Ung teket Beskrivning av terräng och färgnivå Grön bana. Tydligt, sammanhängande nät av vägar, stigar, staket, stenmurar, vattendrag, öppen mark eller liknande. Lätta kontroller på eller alldeles intill

Läs mer

Rånäs OK. Rånäs OK är känd i hela Sverige för sin stora och framgångsrika ungdomsverksamhet. Nu välkomnar vi fler nybörjare till säsongen 2008.

Rånäs OK. Rånäs OK är känd i hela Sverige för sin stora och framgångsrika ungdomsverksamhet. Nu välkomnar vi fler nybörjare till säsongen 2008. Årets nybörjarträningar startar måndag 18 februari klockan 18:30 vid vår klubbstuga Lindbacken och fortsätter därefter varje måndag fram tills skolan slutar i juni. Rånäs OK är känd i hela Sverige för

Läs mer

För anmälda enligt program ovan. Packning och städning görs innan tävlingen. Samma arena som på lördagens långdistans.

För anmälda enligt program ovan. Packning och städning görs innan tävlingen. Samma arena som på lördagens långdistans. PM Stafett Söndag 21 september Program söndag 06:00-08:30 Frukost serveras i Karlbergsskolans matsal. 09:00 Sista tid för utcheckning från logit på Karlbergsskolan. Start distriktsstafett samt kombinationslag

Läs mer

Orienteringsbanor för unga och barn Från SSL material

Orienteringsbanor för unga och barn Från SSL material Orienteringsbanor för unga och barn Från SSL material - En orienteringsträning behöver inte alltid vara en vanlig tävlingsbana - Träningsmodeller finns med SSL: Träning i orienteringsföreningen eller SOFT

Läs mer

TA 201 Regelverkets struktur

TA 201 Regelverkets struktur TÄVLINGSANVISNING TA 201 Regelverkets struktur VERSION 2013-12-20 BESLUTAD AV SOFT den 9 december 2013 TRÄDER I KRAFT 1 januari 2014 ERSÄTTER Tidigare anvisning (20110101) Syfte och målgrupp Anvisningen

Läs mer

PM Albykampen 2011 Till minne av Claes Lundin Medeldistans (Långdistans för HD 12-16)

PM Albykampen 2011 Till minne av Claes Lundin Medeldistans (Långdistans för HD 12-16) www.soders.org PM Albykampen 2011 Till minne av Claes Lundin Medeldistans (Långdistans för HD 12-16) Söndag 17 april Ingår som deltävling i Stockholm OF:s ungdomspris (UP) Samling Alby friluftsgård, Tyresö.

Läs mer

OCAD CS. Banläggning

OCAD CS. Banläggning OCAD CS Banläggning Starta banläggningsprojektet Öppna en ny banläggningsfil Välj Nytt i Arkivfliken eller klicka på ikonen för Nytt längst till vänster i verktygsraden. Hämta symboler från: Banläggning

Läs mer

Orienteringsteori. Matfors Måndagen den 18 april 2016

Orienteringsteori. Matfors Måndagen den 18 april 2016 Orienteringsteori Matfors Måndagen den 18 april 2016 Självvald väg genom okänd terräng Vandrarklubben Uvarna Bildades 1936 Ca 100 medlemmar Delar klubbstuga med Matfors skidklubb Verksamhet 1-2 distriktstävlingar

Läs mer

Vi som arrangör tar fulla ansvaret för att dessa regler och anvisningar följs.

Vi som arrangör tar fulla ansvaret för att dessa regler och anvisningar följs. 1 2011/05/27 Länsstyrelsen i Västra Götaland Naturvårdsenheten 403 40 Göteborg Samråd och dispensansökan för orienteringstävling Göteborgsdubbeln 2012 arrangerar orienteringstävling norr om Jonsered den

Läs mer

Bestämmelser NYA Smålandskavlen 2.3 Världsklass

Bestämmelser NYA Smålandskavlen 2.3 Världsklass Bestämmelser-2016 NYA Smålandskavlen 2.3 Världsklass 1 Allmänt Tävlingen arrangeras varje år, (i regel) sista veckoslutet i oktober. Tävlingen är enl. Svenska Orienteringsförbundet en Värdetävling enl.

Läs mer

i MTB-O Karta: Ingår Parkering: Eventor. karta beträdas.

i MTB-O Karta: Ingår Parkering: Eventor. karta beträdas. PM till MTB-O Långdistans i Barkarbystaden Söndagen 8 maj 2016 Ingår som deltävling 2 i Svenska MTB-O cupen 2016 Samling-Arena: Parkering: Arenan Stora Barkarby torg i Barkarbystaden. Vägvisning på E18

Läs mer

PM Attundadubbeln 13:e och 14:e augusti 2016

PM Attundadubbeln 13:e och 14:e augusti 2016 PM Attundadubbeln 13:e och 14:e augusti 2016 Vägvisning Kollektivtrafik Vägvisning från Stäketleden väg 267 mellan E18 (trafikplats Stäket) och E4 (trafikplats Rotebro). Håll utkik efter den rutiga folkan!

Läs mer

Brattåsorientering våren 2016

Brattåsorientering våren 2016 Brattåsorientering våren 2016 Våra mål detta år: Utmana och utveckla deltagande barn-ungdom och ha kul genom orienteringen. Träna och förbereda barn-ungdom inför tävlingar i orientering. Att uppnå 15 startande

Läs mer

Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF)

Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) 2017-09-05 Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) Anvisningar för arrangörer av orienteringstävling Version 2017-03-19 Karlsgatan 28. 703 41 Örebro. Sweden. orientering@orebro.rf.se, www.orientering.se

Läs mer

Tävlingsregler för orientering

Tävlingsregler för orientering Ver 3.0 Gemensam 3 2015-06-30 Tävlingsregler för orientering Orienteringslöpning (OL) Skidorientering (SkidO) Mountainbikeorientering (MtbO) Beslutade 2014-03-17 (förbundsmötet) Uppdaterade 2015-05-20

Läs mer

Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 3 Rålambshovsparken Onsdagen den 4 juni 2014

Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 3 Rålambshovsparken Onsdagen den 4 juni 2014 Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 3 Rålambshovsparken Onsdagen den 4 juni 2014 Välkomna till årets tredje och sista deltävling i Stockholm City Cup. Tävlingsområde är Rålambshovsparken med arena vid

Läs mer

PM UNGDOMENS TIOMILA AUGUSTI GRÖNAHÖG, ULRICEHAMN 33:e upplagan - arrangerad av Ulricehamns OK och OK Tranan

PM UNGDOMENS TIOMILA AUGUSTI GRÖNAHÖG, ULRICEHAMN 33:e upplagan - arrangerad av Ulricehamns OK och OK Tranan PM UNGDOMENS TIOMILA 2013 2-3 AUGUSTI GRÖNAHÖG, ULRICEHAMN 33:e upplagan - arrangerad av Ulricehamns OK och OK Tranan Terrängbeskrivning U 10mila 2013 avgörs i klassisk västgötaterräng. Det är mestadels

Läs mer

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs.

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs. PM för tävlingsarrangörer ALLMÄNT Denna PM skall ses som en lathund för arrangemanget. Det är SOFT:s Tävlingsregler och anvisningar som gäller. Hänvisning till Tävlingsregler (TR) eller Tävlingsanvisningar

Läs mer

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2016 December 2015 Arrangemangskommittén i Södermanlands orienteringsförbund Tävlingsansökan Ansökan via Eventor senast 31 mars för nästkommande år.(ex,

Läs mer

Bilaga 6. Planeringsförutsättningar Tävling och arena. Innehållsförteckning

Bilaga 6. Planeringsförutsättningar Tävling och arena. Innehållsförteckning Lars Gerhardsson 2010-05-01 1 (12) Bilaga 6 Planeringsförutsättningar Tävling och arena Innehållsförteckning Tävlingsområde 2 Tävlingskarta 2 Kartskala 3 Kvalitetskontroll 3 Ersättningskartor under tävlingen

Läs mer

Uppgifter regelverket med tillhörande dokumentation

Uppgifter regelverket med tillhörande dokumentation Uppgifter regelverket med tillhörande dokumentation Uppgift 1 Utgå från det nya förslaget till anvisningar. Är strukturen bra? Saknas någon anvisning? Kan någon plockas bort eller dess innehåll flyttas

Läs mer

Tävlingsregler för orientering

Tävlingsregler för orientering Ver 2.1 2014-11-10 Tävlingsregler för orientering Beslutade 2014-03-17 (förbundsmötet) Gäller från 2015-01-01 2 Denna sida är avsiktligt blank Innehåll Fair play 1 Orientering 1.1 Orientering som idrott

Läs mer

Tävlingsmärken och andra utmärkelser

Tävlingsmärken och andra utmärkelser STÖDDOKUMENT Tävlingsmärken och andra utmärkelser VERSION 2016-12-08 Syfte och målgrupp Dokumentet beskriver vad som gäller för tävlingsmärken och andra utmärkelser vid tävlingsorientering. Det vänder

Läs mer

Tour de Linné februari Etapp 1 Måndag - Förlängd Sprint Ulleråker

Tour de Linné februari Etapp 1 Måndag - Förlängd Sprint Ulleråker Tour de Linné 13-18 februari 2012 Etapp 1 Måndag - Förlängd Sprint Ulleråker Ulleråker. Arenan finner ni intill cykelparkeringen. Intervallstart, med minst 15 sekunders mellanrum. Man ställer sig i ledet

Läs mer

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram Fredag 7 juni 17.00 Logi öppnar Deltagarkuvert med nummerlappar, PMmm finns vid entrén till Fässbergsgymnasiet 17.00-20.00 Träningskontroller med Sportident

Läs mer

Tävlingsanvisningar PRECISIONSORIENTERING. Syfte och målgrupp

Tävlingsanvisningar PRECISIONSORIENTERING. Syfte och målgrupp PRECISIONSORIENTERING Tävlingsanvisningar VERSION 2016-03-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 29 februari 2016 TRÄDER I KRAFT 2016-03-01 ERSÄTTER Tidigare tävlingsregler för PreO som nu är uppdelade i de

Läs mer

P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland

P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland GÄLLANDE FRÅN OCH MED ÅR 2015 UTGIVARE: GOTLANDS OF's TÄVLINGS KOMMITTÉ Detta PM finns på GOF:s hemsida tävlingsverksamhet Ändringsdatum 2015-02-01

Läs mer

SÖNDAG 4 oktober 2015

SÖNDAG 4 oktober 2015 PM för distriktsfinalen i UNGDOMSSERIEN SÖNDAG 4 oktober 2015 Samling Ärvinge, Kista. Vägvisning från E18/Hanstavägen GPS koordinater: 59.399005, 17.950412 Parkering Kollektivtrafik Längs Igelbäcksgatan

Läs mer

Instruktion. För att använda banläggarstödet i OCAD 8 version 8.13. För innehållet svarar Karl Bergstrand 0503-101 14 kb@hbok.se

Instruktion. För att använda banläggarstödet i OCAD 8 version 8.13. För innehållet svarar Karl Bergstrand 0503-101 14 kb@hbok.se Instruktion För att använda banläggarstödet i OCAD 8 version 8.13 För innehållet svarar Karl Bergstrand 0503-101 14 kb@hbok.se Instruktion för banläggarstöd i OCAD 8 Öppna OCAD 8 Välj Arkiv, Nytt. Välj

Läs mer

ORIENTERING för NYbörjare

ORIENTERING för NYbörjare ORIENTERING för NYbörjare 1 4 SÅ FUNKAR DET ATT TÄVLA 10 Orienteringssporten växer så att det knakar. Allt fler upptäcker hur kul det är att motionera bortom vägar och elljusspår, att upptäcka nya platser

Läs mer

HD12 erfarna HD13-16 Juniorer +Seniorer. Kartskala: 1:15000 för juniorer, seniorer och HD15 övriga 1:10000

HD12 erfarna HD13-16 Juniorer +Seniorer. Kartskala: 1:15000 för juniorer, seniorer och HD15 övriga 1:10000 Tisdagar Inriktning: Teknikträning i svårare terräng Målgrupper: HD12 erfarna HD13-16 Juniorer +Seniorer Svårighetsgrad: HD14 och svårare Kartskala: 1:15000 för juniorer, seniorer och HD15 övriga 1:10000

Läs mer

Anvisningar för arrangörer av Motionsorientering i Västvärmland

Anvisningar för arrangörer av Motionsorientering i Västvärmland Anvisningar för arrangörer av Motionsorientering i Västvärmland Innehållsförteckning Inledning... 2 Beskrivning av arrangemanget... 2 Funktionärer... 2 Samlingsplatsen... 3 Banor... 4 Marknadsföring...

Läs mer

SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND 1 SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND PM FÖR ORIENTERINGSARRANGÖRER GÄLLANDE FÖR SÄSONGEN 2015 Ansökan om tävling 2016 skall göras via Eventor senast 31 Mars 2015. UTGIVARE: SMÅLANDS OF:s TÄVLINGS KOMMITTÉ 2014-12-12

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

TA 403 Tävlingsadministration

TA 403 Tävlingsadministration TÄVLINGSANVISNING TA 403 Tävlingsadministration VERSION 2013-11-26 (UTKAST!) BESLUTAD AV SOFT den 9 december 2013 TRÄDER I KRAFT 1 januari 2014 ERSÄTTER Tidigare anvisning (20120701) Bild: Mikael Fritzon

Läs mer

Orientering - Teori. Björn Johansson

Orientering - Teori. Björn Johansson Varför ska vi då orientera i skolan? I det Centrala innehållet står det att elever ska få lära sig: För år 7-9: o Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.

Läs mer

Ungdomsledarträffar våren 2014. Västergötlands OF. Rydboholm 31/3, Tibro 7/4, Främmestad 9/4

Ungdomsledarträffar våren 2014. Västergötlands OF. Rydboholm 31/3, Tibro 7/4, Främmestad 9/4 Ungdomsledarträffar våren 2014 Västergötlands OF Rydboholm 31/3, Tibro 7/4, Främmestad 9/4 Kartförståelse Att skapa kartförståelse är inte helt enkelt alla gånger. Ofta kan det skilja ganska många år mellan

Läs mer

Tävlingsdirektiv för öppen nationell orienteringstävling i. medeldistans och Kultainen kompassi-kvaltävling i. Untamala i Ylistaro söndagen 31.5.

Tävlingsdirektiv för öppen nationell orienteringstävling i. medeldistans och Kultainen kompassi-kvaltävling i. Untamala i Ylistaro söndagen 31.5. 1 Regler Tävlingsdirektiv för öppen nationell orienteringstävling i medeldistans och Kultainen kompassi-kvaltävling i Untamala i Ylistaro söndagen 31.5.2015 I tävlingen tillämpas Finlands Orienteringsförbunds

Läs mer

Orienteringsteknik. Steg 1: Att förstå kartans symboler. Steg 2: Att förstå kompassen. Steg 3: Att förstå kartan. Steg 4: Koncentration.

Orienteringsteknik. Steg 1: Att förstå kartans symboler. Steg 2: Att förstå kompassen. Steg 3: Att förstå kartan. Steg 4: Koncentration. Orienteringsteknik Orientering är egentligen världens enklaste sport. Man får facit redan vid start och får kolla på det hur ofta man vill under hela loppet. Trots detta har majoriteten av orienterarna

Läs mer

Bestämmelser för Smålandskavlen 2014

Bestämmelser för Smålandskavlen 2014 Bestämmelser för Smålandskavlen 2014 1 Allmänt Tävlingen arrangeras varje år, (i regel) sista veckoslutet i oktober. Tävlingen är enl. Svenska Orienteringsförbundet en Värdetävling enl. Nivågruppering

Läs mer

Söndagen den 30 mars Ingår i Vårtrippeln med Nyköpingsnatten på fredagen, Nyköpingsorienteringen på lördagen och Måsenstafetten på söndagen

Söndagen den 30 mars Ingår i Vårtrippeln med Nyköpingsnatten på fredagen, Nyköpingsorienteringen på lördagen och Måsenstafetten på söndagen PM Måsenstafetten Söndagen den 30 mars 2014 Ingår i Vårtrippeln med Nyköpingsnatten på fredagen, Nyköpingsorienteringen på lördagen och Måsenstafetten på söndagen Obs! Sommartiden börjar söndagen den 30

Läs mer

Silva Junior Cup, deltävling #1 Sprint Lördagen den 17 Mars 2007 Tävlingscentrum: Telenor Arena Karlskrona OK ORION

Silva Junior Cup, deltävling #1 Sprint Lördagen den 17 Mars 2007 Tävlingscentrum: Telenor Arena Karlskrona OK ORION PM Silva Junior Cup, deltävling #1 Sprint Lördagen den 17 Mars 2007 Tävlingscentrum: Telenor Arena Karlskrona OK ORION Samling Nationell Medeldistans Klasser, starttider, banlängder och nummerlappar Telenor

Läs mer

Lägsta IT-kvalitetsnivå för värdetävlingar

Lägsta IT-kvalitetsnivå för värdetävlingar STÖDDOKUMENT Lägsta IT-kvalitetsnivå för värdetävlingar VERSION 2014-10-29 Syfte och målgrupp Syftet med detta dokument är att definiera den lägsta IT-kvalitetsnivå som gäller för tävlingsadministrationen

Läs mer

PM Högbo Multi. OK Hammaren välkomnar er till Sandviken och Högbo Bruk lördagen den 27 Juni

PM Högbo Multi. OK Hammaren välkomnar er till Sandviken och Högbo Bruk lördagen den 27 Juni PM Högbo Multi OK Hammaren välkomnar er till Sandviken och Högbo Bruk lördagen den 27 Juni Samling: Högbo Bruk, Sandviken, vägvisning med orienteringsskärm från väg 272. Parkering på Högbo Bruks stora

Läs mer

Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 2 på Golfängarna Sundbyberg Onsdagen den 31 maj Välkomna till årets andra deltävling i Stockholms City Cup.

Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 2 på Golfängarna Sundbyberg Onsdagen den 31 maj Välkomna till årets andra deltävling i Stockholms City Cup. Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 2 på Golfängarna Sundbyberg Onsdagen den 31 maj 2017 Välkomna till årets andra deltävling i Stockholms City Cup. Tävlingsområde är Storskogen i Sundbyberg samt delar

Läs mer

Örebro City Sprint 2017

Örebro City Sprint 2017 Örebro City Sprint 2017 2 juni - 4 juni Foto: Skogssport, SOFT Publiktävlingar till SM i sprintorientering Återigen hälsar vi alla hjärtligt välkomna till 4:e upplagan av Örebro City Sprint som i år även

Läs mer

Regelverket och likvärdiga kartor av hög kvalité

Regelverket och likvärdiga kartor av hög kvalité Regelverket och likvärdiga kartor av hög kvalité [ Kartgruppen, januari 2016 ] Kartan och regelverket Regelverket anger att kartan ska följa kartnormen och vara godkänd. Följa kartnormen innebär: Att orienteraren

Läs mer

SM SPRINT - individuella finaltävlingar tisdag 30 juni

SM SPRINT - individuella finaltävlingar tisdag 30 juni SM SPRINT - individuella finaltävlingar tisdag 30 juni PM Samlingsplats för tävlande Dansbanan i Sundsvalls Stadspark, Norra stadsberget koordinater: N62 23`56.8", E17 18`7.7" Vägvisning för gående 1 Avlysning

Läs mer

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november)

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Niklas Wrane, 2013 Lärgruppsplaner Tävl.admin Banläggning Start Arena

Läs mer

Samarbete i naturen. Många människor söker sig ut i naturen för att få rekreation och. Svenska Orienteringsförbundet

Samarbete i naturen. Många människor söker sig ut i naturen för att få rekreation och. Svenska Orienteringsförbundet Samarbete i naturen Många människor söker sig ut i naturen för att få rekreation och nya upplevelser. Friluftslivet, däribland orientering, ger avkoppling och ökar samtidigt respekten för naturen. Skogen

Läs mer

PM för 2-dagars 21-22 maj 2016

PM för 2-dagars 21-22 maj 2016 PM för 2-dagars 21-22 maj 2016 Samling Tävlingsarenan är belägen utmed vägen mellan Skravelsjö och Klabböle, strax norr om Skravelsjö by. Vägvisning i Skravelsjö utmed vägen mellan Umeå och Gräsmyr. Parkering

Läs mer

Inbjudan till WUOC Tour

Inbjudan till WUOC Tour 2010-07-07 Inbjudan till WUOC Tour Publiktävlingar i samband med Student-VM Borlänge 20-22 juli 2010 OBS! Det inte vara tillåtet att starta på Sprinten med i spikskor eller skor med metalldubb! WUOC Tour

Läs mer

PRE-O kurs Siv Larsson, ordf Motion/Friskvårdskommittén Emmaboda Verda Pahn Gardhem, ledamot Motion/Friskvårdskommittén Nybro OK

PRE-O kurs Siv Larsson, ordf Motion/Friskvårdskommittén Emmaboda Verda Pahn Gardhem, ledamot Motion/Friskvårdskommittén Nybro OK Siv Larsson, ordf Motion/Friskvårdskommittén Emmaboda Verda Pahn Gardhem, ledamot Motion/Friskvårdskommittén Nybro OK 1 09.00 Vad är PreO? Vilka kan delta? Klassindelning. 09.30 Vilka och hur många funktionärer

Läs mer

Nya anmälningsavgifter 2015

Nya anmälningsavgifter 2015 Nya anmälningsavgifter 2015 Från och med den 1 januari 2015 efter beslut taget vid förbundsmötet 2014. Mästerskapstävlingar och nationella tävlingar Tävlingsorientering: Ungdom: 60-75 kr Vuxen utom elit:

Läs mer

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs.

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs. PM för tävlingsarrangörer ALLMÄNT Denna PM skall ses som en lathund för arrangemanget. Det är SOFT:s Tävlingsregler och anvisningar som gäller. Hänvisning till Tävlingsregler (TR) eller Tävlingsanvisningar

Läs mer

PM söndagen den 20 augusti etapp 3 långdistans

PM söndagen den 20 augusti etapp 3 långdistans . FRÖLUNDA OL inbjuder till Göteborg O-meeting PM söndagen den 20 augusti etapp 3 långdistans SAMLING, ARENA OCH PARKERING Arenan för fredagens och söndagens tävlingar ligger vid Billdals begravnings-plats.

Läs mer

Orientera med Gammelstads IF

Orientera med Gammelstads IF Orientera med Gammelstads IF FACIT 1 Kartans tecken och färger grop åker sjö skog brant Dra ett streck mellan färg och karttecken 2 Karttecken på karta 1 Hitta karttecken och ringa in dem på kartan 3 Karttecken

Läs mer

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014 Välkomna Arrangemangs- konferens 2014 Agenda Utvärdering årets arrangemang Nyheter 2015 Saknad stämpling Rapport Regionkonferensen Rapport SOFT Tävlingskonferens Tävlingsprogram Blekinge 2015 Avgifter

Läs mer

Information och Tävlings-PM för 25manna 8 oktober 2005

Information och Tävlings-PM för 25manna 8 oktober 2005 Information och Tävlings-PM för 25manna 8 oktober 2005 Upplysningar: Internet www.25manna.nu Tävlingsledare Peter Brunnberg tavlingsledare@25manna.nu Vallentuna-Össeby OL Information Marianne Carlberg

Läs mer

PM SILVA JUNIOR CUP LÅNG SAMT SUNDSVALLSTRÄFFEN LÅNGDISTANS

PM SILVA JUNIOR CUP LÅNG SAMT SUNDSVALLSTRÄFFEN LÅNGDISTANS PM SILVA JUNIOR CUP LÅNG SAMT SUNDSVALLSTRÄFFEN LÅNGDISTANS 2009 05-23 Samling Samling i Allsta, cirka 12 km söder om Sundsvall, efter väg 570 mellan Sundsvall och Hassela. Koordinater: WGS84 N62819.337

Läs mer

Sprintdistans lördag 23 augusti 2014

Sprintdistans lördag 23 augusti 2014 PM Sprintdistans lördag 23 augusti 2014 ARENA Guldhedsskolan. Ingen vägvisning utan karta bifogas PM. Observera att vägen mellan Aschebergsgatan och Guldhedsgatan är avstängd för biltrafik under 2014.

Läs mer

Haningeträffen 2007 x 2

Haningeträffen 2007 x 2 Långdistans Lördagen den 5 maj deltävling i StOF:s UP och Medeldistans Söndagen den 6maj Samling Höglundabadet i Jordbro. Vägvisning från Gamla Nynäsvägen vid infart till Jordbro centrum. Gångavstånd från

Läs mer

12-14 JULI Välkomna till Hallands 3-dagars!

12-14 JULI Välkomna till Hallands 3-dagars! PM 12-14 JULI 2013 Välkomna till Hallands 3-dagars! Arena Parkering Direktanmälan Kinnadungen, ca 1 km väster Ullared. Samtliga etapper och camping, följ vägvisning från 153. http://kartor.eniro.se/m/naekx

Läs mer

Tävlingsledarkurs Pass 3 Grundläggande del

Tävlingsledarkurs Pass 3 Grundläggande del Tävlingsledarkurs Pass 3 Grundläggande del Samråd Distansernas särart Erfarenhetsutbyte Vad en Tävlingsledning bör känna till SOFT:s Markpolicy Mark är en förutsättning för att bedriva vår idrott Tips

Läs mer

PM Skid-O SM Tävlingscenter/Arena

PM Skid-O SM Tävlingscenter/Arena Tävlingscenter/Arena PM Skid-O SM 2017 Tävlingscenter med tävlingsexpedition och arena kommer att vara beläget vid Ore ishall i centrala Furudal (GPS: 61 10ˈ17.6ˈˈN 15 8ˈ7.2ˈˈE). Vägvisning från LV296/301

Läs mer

PM för DM medel och lång Uppland + Stockholm

PM för DM medel och lång Uppland + Stockholm PM för DM medel och lång Uppland + Stockholm (Långhundradubbeln) Medeldistans lördag 29 augusti Klasser med banlängder Uppland Uppland Tävlingen ingår i UNT-cupen och Uppland League 2015 D10 U 2,1 D45

Läs mer

Välkommen till kurs för Tävlingsledning och Tävlingskontrollanter m.fl.

Välkommen till kurs för Tävlingsledning och Tävlingskontrollanter m.fl. Välkommen till kurs för Tävlingsledning och Tävlingskontrollanter m.fl. Mot världen bästa arrangemang! Tävlingsledarkurs Pass 2 Arrangemang ett projektarbete Grundläggande del Information TR, TA och AH

Läs mer

TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring

TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring TÄVLINGSANVISNING TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare anvisning (v. 2014-01-21, redaktionella

Läs mer

Tävlings PM - Etapp 3 Vinterviken

Tävlings PM - Etapp 3 Vinterviken Tävlings PM - Etapp 3 Vinterviken Onsdagen den 25 maj 2011 Välkomna till årets tredje och sista deltävling i Stockholm City Cup. Sista etappen med jaktstart avgörs i Vinterviken i Gröndal. Samling TC inne

Läs mer

OCAD CS. Stafetter & teknikövningar

OCAD CS. Stafetter & teknikövningar OCAD CS Stafetter & teknikövningar Användbara funktioner vid teknikövningar Dölja Symboler Om man t.ex. gör en övning med flera olika moment i samma område och vill ha dessa i samma banläggningsprojekt,

Läs mer

SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND 1 SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND PM FÖR ORIENTERINGSARRANGÖRER GÄLLANDE FÖR SÄSONGEN 2014 Ansökan om tävling 2015 skall göras via Eventor senast 15 januari 2014. UTGIVARE: SMÅLANDS OF:s TÄVLINGS KOMMITTÉ

Läs mer

ENKLA ARRANGEMANG EN GUIDE FÖR ATT ARRANGERA ENKLA TÄVLINGAR I SKIDORIENTERING

ENKLA ARRANGEMANG EN GUIDE FÖR ATT ARRANGERA ENKLA TÄVLINGAR I SKIDORIENTERING ENKLA ARRANGEMANG EN GUIDE FÖR ATT ARRANGERA ENKLA TÄVLINGAR I SKIDORIENTERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Enkla arrangemang 3 PLANERING Tävlingsområde 4 Tävlingscentrum 4 Organisation 5 Kartan 5 FÖRBEREDELSER

Läs mer

Uppsala OL-allians karframställning 1(8) 2005-11-26 Enkät om kvaliteten på kartframställning i Uppland i allmänhet och Uppsala i synnerhet.

Uppsala OL-allians karframställning 1(8) 2005-11-26 Enkät om kvaliteten på kartframställning i Uppland i allmänhet och Uppsala i synnerhet. Uppsala OL-allians karframställning 1(8) 2005-11-26 Enkät om kvaliteten på kartframställning i Uppland i allmänhet och Uppsala i synnerhet. Syfte Styrelsen i Uppsala OL-allians vill få in kvalitetssynpunkter

Läs mer

Grön nivå (ofta ca 9-11 år)

Grön nivå (ofta ca 9-11 år) Grön nivå (ofta ca 9-11 år) Att tänka på vid träningen: Tekniskt Barn i den här åldern klarar inte av att koncentrera sig längre tider. Det är lämpligt att dela upp träningspasset i flera kortare moment,

Läs mer

Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 2 Rissne Onsdagen den 18 maj 2011

Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 2 Rissne Onsdagen den 18 maj 2011 Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 2 Rissne Onsdagen den 18 maj 2011 Välkomna till årets andra deltävling i Stockholm City Cup. Tävlingsområde är Rissne i Sundbyberg med TC omedelbart öster tunnelbanestationen.

Läs mer

Preliminärt PM Smålandskavlen 30-31 oktober i Tranås

Preliminärt PM Smålandskavlen 30-31 oktober i Tranås Incheckning Incheckning sker på respektive förläggning från lördag kl. 13.00. Förteckning över förläggningar och vägvisning till dessa läggs ut på hemsidan före tävlingen. Uthämtning av klubbkuvert sker

Läs mer

Torneå vårsprint och sprintkavle

Torneå vårsprint och sprintkavle PM för öppen nationell sprintorienteringstävling Torneå vårsprint och sprintkavle 30.4.2016 1. REGLER Finska Orienteringförbundets regler gäller. 2. TÄVLINGSANSVARIGA Tävlingsledare: Tapani Heikkuri, p.

Läs mer