Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket"

Transkript

1 1(5) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket Verksamhet Biblioteksverksamheten bedrivs utifrån en tydlig verksamhetsplan som utgår från kommunens övergripande mål, den kommunala biblioteksplanen och kultur- och fritidsnämndens prioriterade verksamhetsområden. Verksamheten har för 2012 två prioriterade mål med preciserade åtaganden: Den digitala klyftan ska minskas genom att minst 300 personer får grundläggande IThandledning på biblioteken under året. Medieutbudet vid biblioteken ska vidareutvecklas och breddas genom en fördubbling av antalet inköpta AV-medier (film, musik, cd-romspel, TV- och dataspel) jämfört med föregående år. Digital delaktighet Det första åtagandet har inte varit svårt att uppfylla. Under årets första fyra månader har drygt 450 personer deltagit i någon form av digital aktivitet på biblioteket. Av dem har ca 310 personer deltagit på föreläsning/visning av digitala resurser (e-böcker, databaser, släktforskning, sociala medier), drygt 80 har fått individuell IT-handledning på biblioteket och ca 60 har deltagit i någon form av studiecirkel för nybörjare på Internet. Här samarbetar biblioteken med ABF och Medborgarskolan samt föreningen Seniornet. Samtliga aktiviteter är gratis för deltagarna. Studiecirklar och individuell handledning erbjuds på samtliga bibliotek i kommunen. Mjölby bibliotek är en aktiv partner i den nationella Digidelkampanjen, som syftar till att öka den digitala delaktigheten i samhället. Kampanjen stöds av regionförbundet Östsam som också ger bidrag till de aktiviteter som anordnas för att få fler med på IT-tåget. Bidraget delas ut efter redovisning av genomförda aktiviteter. Hittills i år (januari-april) har Mjölby bibliotek fått drygt kronor i digidel-bidrag, vilket har gjort det möjligt att frigöra ordinarie personal för handledning och istället ta in timvikarier till tjänstgöring i informationsdisken. Som ett led i digidelkampanjen genomfördes under sista veckan i mars den europeiska Get Online Week då biblioteken i kommunen erbjöd ett brett program med föreläsningar och visningar på temat digital delaktighet. Föredragen hade stor spännvidd; från mera biblioteksinriktade kring e-böcker, webbkatalogen, nedladdning av talböcker, till bredare ämnen. Handla online, digitalfoto, play-tv, resor, driva företag, vård och hälsa, släktforskning, film/spel för barn med mera. Totalt hade vi 160 besökare på Get online Week.

2 2(5) Majoriteten av deltagarna på digidel-aktiviteterna är pensionärer, men vissa programpunkter har även lockat yngre deltagare. Bland dem som upplever ett digitalt utanförskap finns även personer i arbetsför ålder. Biblioteket har som ambition att i första hand nå dem som är nybörjare på nätet, men även dem som vill lära sig mer. Många uttrycker stor tacksamhet över att biblioteket har hjälpt dem att ta de första stegen över den digitala klyftan. Så här skriver en 67-årig kvinna som betraktar sig som relativt ovan Internetanvändare i utvärderingen: Helt underbart bemötande av bibliotekspersonalen. Lärorikt och givande. Rädslan för det digitala har släppt, nu är det bara spännande och man vill lära sig mer. Biblioteket i Mjölby är toppen! Hoppas på en fortsättning av alla aktiviteter. Bredare medieutbud När det gäller det andra åtagandet så är biblioteket i full färd med att bredda medieutbudet till att omfatta mer audiovisuella medier såsom film, data- och TV-spel och musik. Biblioteket fortsätter också att köpa många ljudböcker (både cd-böcker och mp3-böcker), vilket är mycket populärt bland Mjölbyborna. Redan under hösten gjordes en omfördelning av medieanslaget så att mer film kunde köpas in. Det har inte lett till färre bokinköp, då vi samtidigt slutade köpa dyra så kallade biblioteksband (hårda biblioteksomslag) och istället gick över till att handla plastade böcker av de leverantörer som omfattas av inköpsavtalet. Ett större filmutbud, och det faktum att det numera är gratis att låna film, har lett till en kraftigt utökad utlåning av film på biblioteken. Under de två avgiftsfria månaderna förra året (nov-dec) lånades det ut nästan tre gånger fler filmer än under årets första tio månaderna en trend som har fortsatt under detta år. Biblioteket har också köpt in en så kallad mediejukebox som invigdes i början på året. Där kan man ladda ner ljudböcker, filmer och spel. Cirka 800 lån har gjorts hittills i mediejukeboxen. Mest populärt är det att ladda ner ljudböcker, men många vill också ladda ner språkkurser och spel för barn. Mediejukeboxen står uppställd i foajén utanför bibliotekets glasdörrar och går att använda även på morgnarna när biblioteket är stängt, vilket därmed har lett till en ökad tillgänglighet till bibliotekets utbud. Användarna av mediejukeboxen uppmanas att tycka till om servicen och lägga sina skriftliga synpunkter i en liten förslagslåda. Synpunkterna är övervägande positiva: Provade med en ljudbok till mobilen, fungerade perfekt Superlätt, bra ett ord.underbart, tack! Kanonlätt och smidigt, kommer att återkomma!! Härligt lyxigt Några efterlyser fler titlar. Utbudet i mediejukeboxen kommer att öka successivt, varje månad tillkommer ett antal nya titlar, så sammantaget är mediejukeboxen ett bra komplement till bibliotekets bestånd i hyllorna. Dess innehåll bidrar även till att bredda medieutbudet.

3 3(5) Samhällsintroduktion för nyanlända Biblioteket i Mjölby deltar i ett integrationsprojekt, som innebär att nyanlända invandrare och flyktingar erbjuds samhällsintroduktion på sitt hemlands språk i bibliotekets lokaler. Länsbiblioteket har anställt samhällsinformatörer som håller i samhällsinformationen till nyanlända på respektive modersmål. Under våren har två invandrargrupper träffats varje vecka på biblioteket i Mjölby. Den ena gruppen pratar somaliska, den andra persiska. Tio timmar har ägnats åt IThandledning där samhällsinformatörerna har lärt ut grundläggande datorkunskap. Deltagarna har då använt sig av bibliotekets datautrustning. Hela kursen i samhällskunskap är på 70 timmar. I kursen ingår också att bibliotekets personal berättar om bibliotekets service för flyktingar och invandrare. Biblioteket har också inom ramen för lärmiljöprojektet, som finansieras av länsbiblioteket, ökat utbudet av medier på andra språk genom inköp av bl.a. lexikon, språkkurser och tvåspråkiga barnböcker. Statistik Antalet utlån ökade något förra året, vilket är ett trendbrott. Glädjande är att utlåningen av böcker och andra medier till barn (0-14 år) ökade med fyra procent under Ökningen är störst i Mantorp (17 procent), men även i Mjölby har det blivit fler barnlån. Mantorps bibliotek fick förra året ett extraanslag på kronor till barnmedier, vilket har bidragit till de positiva utlåningssiffrorna. Olika undersökningar visar att det finns ett tydligt samband mellan nivån på utlåningen och antalet nyförvärv. Ju fler nyförvärv, desto högre utlåning. Mjölby bibliotek har dock en lägre utlåning än riksgenomsnittet (6,44 lån per invånare jämfört med 7,28 för hela landet). Ambitionen är att utlåningen i Mjölby ska fortsätta öka. Det ska bl.a. ske genom fler nyförvärv och ett breddat medieutbud. Bibliotek som har ett större utbud av andra medier (film, musik, spel) har i allmänhet högre utlåning. Utlåning av digitala böcker (e-böcker och online-ljudböcker) gick brant uppåt förra året (nästan 50 procent) och här följer Mjölby bibliotek den allmänna trenden i hela landet. Den digitala utlåningen står dock än så länge för en mycket liten del av den totala utlåningen (1187 lån jämfört med lån totalt). Antalet besök på huvudbiblioteket ökade något förra året, däremot saknas besöksstatistik för filialbiblioteken. Även besöken till bibliotekets hemsida ökade förra året. Personal Organisationen har blivit mer slimmad på grund av årets besparing i rambudgeten, vilket för bibliotekets del har inneburit indragning av en kvarts bibliotekarietjänst. En ny bibliotekarie på 75 procent har rekryterats efter pensionsavgång på assistentsidan. Att omvandla assistenttjänst till bibliotekarietjänst ligger i linje med förvaltningens ambition sedan lång tid tillbaka att på detta sätt höja den samlade kompetensen i personalgruppen. En mångårig medarbetare har under våren gått i pension ett år tidigare än planerat, och rekrytering av en ny bibliotekarie på 75 procent pågår. Tjänsten blir på deltid för att budgeten ska rymma även lönebidragsanställda. Vi kommer även att rekrytera en bibliotekarie till Mantorp inför en planerad föräldraledighet.

4 4(5) Hög sjukfrånvaro bland personalen, med bl.a. flera långtidssjukskrivningar, har dessvärre inneburit en stor påfrestning på verksamheten. Någon del av denna kan vara arbetsrelaterad, men till övervägande del beror sjukfrånvaron på andra faktorer. Utbildningsinsatser Vi fortsätter den inslagna vägen med intern fortbildning i bibliotekets digitala tjänster för all bibliotekspersonal, förlagt till minst ett tillfälle i månaden. Det är viktigt att all personal på alla bibliotek i Mjölby kommun har kunskap om bibliotekets digitala tjänster (webbkatalogen, e-böcker, musikwebb, databaser, nedladdning av talböcker) och kan visa dessa för besökarna. Vidare kommer all fast anställd personal under att delta i ett omfattande kompetensutvecklingsprogram som anordnas av länsbiblioteket och finansieras av Europeiska socialfonden. EUmedel täcker utbildningskostnader, men ingen ersättning utgår för vikarier. Ekonomi Bibliotekets ekonomi har även under detta år förstärkts med medel från överskottsbudgeten, totalt cirka 804 tkr. Pengarna kommer att användas till införandet av RFID-teknik med självbetjäning på biblioteken Vidare planerar vi att skapa en mer ändamålsenlig lärmiljö/datasal på biblioteket samt inreda en ny ungdomsavdelning. Biblioteket har sökt statliga bidrag för att kunna göra en rejäl satsning på inköp av medier för unga till den planerade ungdomssatsningen. Vi har även fått bidrag för inköp av medier på andra språk. Arbetsmiljö Vi hoppas att ombyggnaden av ventilationssystemet i stadshuset kommer att leda till förbättringar av ventilationen i bibliotekets stora inglasade bokhall. Vi har utlovats förbättringar. Förra sommaren, då ventilationen var ur funktion, låg temperaturen runt 30 grader vanliga sommardagar. Det var inte bara personalen som led av värmen, utan många klagomål inkom också från besökarna. Flera i personalen har problem med förslitningsskador i händer, armar och axlar, vilket delvis beror på ensidiga rörelser vid utlåningsdisken. Införandet av RFID-teknik och självbetjäningsapparater under året kommer förhoppningsvis att minska riskerna för sådana förslitningsskador i framtiden. Verksamhetsutveckling/kvalitetsarbete Mjölby bibliotek är nu en del av Götabiblioteken bibliotekssamverkan mellan alla kommuner i Östergötland och Tranås, och som bland annat har resulterat i ett gemensamt biblioteksdatasystem som är i full drift sedan årsskiftet. För Mjölbyborna innebär samarbetet att man har tillgång till hela länets samlade medieutbud via den gemensamma Götawebben, där allt material kan beställas från vilket bibliotek som helst. Ett nytt, gemensamt lånekort införs successivt under året. Samarbetet inom Göta kommer på sikt att fördjupas och omfatta även gemensamma inköp av vissa medier. Redan idag samarbetar biblioteken kring e-medier och nättjänster.

5 5(5) Detta länssamarbete innebär att arbetet på det enskilda biblioteket förändras. Utveckling och samordning av gemensamma bibliotekstjänster ställer stora krav på personalen, som måste lära sig att tänka regionalt men ändå ha kvar ett tydligt, lokalt perspektiv. Mjölby kommun har harmoniserat sina regler och avgifter utifrån rekommendationer från Götabiblioteken. Det har bl.a. inneburit att avgifter för filmutlåning och fjärrlån har tagits bort. Ett förslag till medieplan för Mjölby bibliotek har utarbetats under våren och kommer att läggas fram till nämnden i början på hösten. Tanken är att alla bibliotek som ingår i Götasamarbetet ska göra en lokal medieplanering för att möta behoven och önskemålen i den egna kommunen. Syftet är dels att visa att Mjölby bibliotek tar ansvar för den lokala informationsförsörjningen i Götasamarbetet, dels att förtydliga för medborgarna vilka övervägande som görs vid inköp av olika medier till det lokala biblioteket. Under detta år kommer RFID-teknik att införas på alla bibliotek i kommunen. En upphandling av RFID-utrustning har under våren genomförts tillsammans med Vadstena kommun. Tekniken innebär att alla medier förses med chip och att självbetjäningsautomater införs för återlämning och utlån. Satsningen syftar till att skapa en enklare, säkrare och snabbare hantering av lån och återlämning samt att på sikt frigöra tid för personalen för mer handledande insatser. Omvärldsanalys/framtid Allt fler människor söker sig till biblioteket för att låna datorer och få hjälp att hantera den nya informationstekniken. I det nya regionala utvecklingsprogrammet (RUP 2030) för Östergötland, som antogs 3 maj 2012, sägs att biblioteken har en viktig roll när det gäller att underlätta användningen av digitala tjänster och därmed öka den digitala delaktigheten. Kommunerna rekommenderas att utnyttja och stärka biblioteken som informationsnoder. Citat: Biblioteken har en unik ställning med en stark demokratisk prägel. Utnyttja biblioteken för att minska den digitala klyftan, fungera som stödjepunkter för distansstudier och samhällsinformation. Detta stämmer väl in på målen i Mjölby kommuns biblioteksplan, som har antagits av kommunfullmäktige. Där sägs att biblioteken bland annat ska vara en central resurs i kommunens strategiska arbete för att höja medborgarnas utbildningsnivå och e-kompetens. Det ställer ökade krav på IT-kompetens hos personalen, men också krav på att biblioteket hänger med i den tekniska utvecklingen. Det digitala biblioteket kommer att behöva integrera ny teknik som en naturlig del i sin verksamhet. Det kräver teknisk upprustning i form av nya datorer, projektorer, smartboards, bra programvaror, surfplattor, läsplattor och anpassade tekniska hjälpmedel för personer med läshandikapp. I framtiden kommer det att behövas en årlig investeringsbudget för att biblioteket ska ha en chans att hänga med i den tekniska utvecklingen. Det är viktigt att det finns en beredskap för det.

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 1(9) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 Statistik Antalet besök på huvudbiblioteket

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 Statistik Utlåningen ökade med fem

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 Bibliotekets uppdrag Bibliotekslagen

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Nytta och nöje på nätet

Nytta och nöje på nätet Nytta och nöje på nätet Digitalt medborgarskap i Östergötland 2011-01-01 Slutrapport Internet för alla Sofia Larsson och Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta och nöje:

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Innehåll. nummer 4:2010. Var är östgötarna födda? Om KB, visioner, kulturmöten och snö. I Malmö står brukaren i självklart fokus

Innehåll. nummer 4:2010. Var är östgötarna födda? Om KB, visioner, kulturmöten och snö. I Malmö står brukaren i självklart fokus nr 4 2010 Innehåll nummer 4:2010 Var är östgötarna födda? 12 Om KB, visioner, kulturmöten och snö 3 I Malmö står brukaren i självklart fokus 14 Ministern svarade på öppet brev... 4 Mångfald i Garaget 15

Läs mer

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit.

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Internet för alla Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Förord Idag står 1,7 miljoner svenskar helt utanför Nätet, oftast

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Slutredovisning av projektet IKT-stöd på kommunala bibliotek i Östergötland

Slutredovisning av projektet IKT-stöd på kommunala bibliotek i Östergötland 1 2008-10-31 Östsam 45-2007-148 Slutredovisning av projektet IKT-stöd på kommunala bibliotek i Östergötland Av Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland 2 Innehållsförteckning: Foto omslagssidan:

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015 1 MEDIEPLAN 2015 Huvuduppgiften är att ge alla människor tillgång till information för sin personliga utveckling, utbildning, kulturella berikning, avkoppling, ekonomiska verksamhet och välunderrättade

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer...

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 Innehåll 2 inledning 4 media 2006 bakgrund och förutsättningar 10 vad har hänt under 2006 16 nedslag i grupperna 25 2007 och vidare Under 2006

Läs mer

Så skapar vi digital delaktighet idag

Så skapar vi digital delaktighet idag Så skapar vi digital delaktighet idag Om att ta de första stegen in på nätet En exempelsamling på lyckade Digidel Projekt ISBN: 978-91-87427-43-5 Foto: 2 Helena E:son Alm, Erik Cronberg, Birgitta Ehn,

Läs mer

Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013

Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013 Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013 Rapporten är författad av Tom Karlsson, projektledare 2 Innehåll Projektbeskrivning... 3 Projektorganisation... 3 Syfte och mål... 3 Projektets

Läs mer

Bibliotekens utvärdering av e-kampanjen mars 2008 Birgitta Hellman Magnusson, LBÖ, 080520

Bibliotekens utvärdering av e-kampanjen mars 2008 Birgitta Hellman Magnusson, LBÖ, 080520 1 Bibliotekens utvärdering av e-kampanjen mars 2008 Birgitta Hellman Magnusson, LBÖ, 080520 Första veckan i mars gick östgötabiblioteken ut i en gemensam kampanj - Biblioteket hemifrån - för att lyfta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Förslag till en ny modell för bibliotekens mediesamarbete med utgångspunkt i det regionala biblioteksuppdraget Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Målsättning...

Läs mer