Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011"

Transkript

1 1(9) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 Statistik Antalet besök på huvudbiblioteket har ökat med 1,4 procent under Förra året gjordes besök på huvudbiblioteket i Mjölby 2011, vilket var drygt 1270 fler än föregående år. Användningen av bibliotekets hemsida har under året ökat desto mer. Under 2011 uppgick antalet sidvisningar till , en ökning med drygt 50 procent jämfört med föregående år. Däremot har inte antalet besökare på startsidan ökat nämnvärt. En förklaring kan vara att det sedan i sommaren 2011 finns en direktlänk till Biblioteket hemifrån från kommunens startsida, och att många väljer att gå direkt till sidan där man kan nå bibliotekets e-tjänster. Antalet besökare på huvudbiblioteket Antalet virtuella besök på bibliotekets startsida Antalet unika besökare på hemsidan Antalet sidvisningar på hemsidan Förändring jmf med ,4 % ,2 % % % Positivt är att det totala antalet utlån av fysiska böcker och andra medier har ökat något under året. I Mantorp har det skett en kraftig ökning på 17 procent, medan övriga filialer har minskat sin utlåning. I Mjölby är utlåningen i stort sett oförändrad jämfört med föregående år Förändring jmf med 2010 Mjölby ,06 % Skänninge ,8 % Mantorp * * + 17 % Väderstad % Totalt (166640)* , 06 %

2 2(9) * utlån redovisades för 2010, då har ca datorlån dragits bort från den totala utlåningssiffran. Vi har inte lyckats separera dessa siffror i det nya biblioteksdatasystemet, så det totala antalet utlån för 2011 (177666) omfattar även datorlånen. Vi har därför valt denna siffra som jämförelsetal. Det är oklart om utlåningssiffran för 2009 omfattar datorlånen eller inte. * * Biblioteket i Mantorp var stängt 8 februari tom 26 mars 2010 pga ombyggnad dvs sju hela veckor var biblioteket stängt. Detta kan ha en del i den stora skillnaden i utlåningssiffror mellan 2010 och För trots ombyggnad och stängt sju veckor 2010 var utlåningssiffrorna likvärdiga 2009 års siffror, vilket tyder på att utlåningen hade tagit fart redan Glädjande är att utlåningen av böcker och andra medier till barn (0-14 år) har ökat med fyra procent under Ökningen är störst i Mantorp, 17 procent, men även i Mjölby har det blivit fler barnlån. Däremot har barnlånen minskat i Skänninge och Väderstad. Mantorps bibliotek fick under året ett extraanslag på kronor till barnmedier, vilket har bidragit till de positiva utlåningssiffrorna. Olika undersökningar har visat att det finns ett tydligt samband mellan nivån på utlåningen och antalet nyförvärv. Ju fler nyförvärv, desto högre utlåning Förändring jmf med 2010 Mjölby Skänninge Mantorp % Väderstad Totalt % Utlåning av film på dvd har ökat kraftigt sedan avgiften på spelfilmer togs bort. Från och med 1 nov 2011 blev det gratis att låna film på biblioteken i Mjölby. Under de två avgiftsfria månaderna lånades det ut nästan tre gånger fler filmer än under årets första 10 månader! Jan-okt 2011 Nov-dec 2011 Utlån av DVD-film Utlåning av digitala böcker har ökat med nästan 50 procent under året. Trots den kraftiga ökningen står den digitala utlåningen för en mycket liten del av den totala utlåningen (totalt 1187 lån, jämfört med utlån totalt). Av den totala mediebudgeten på kronor gick kronor till digitala böcker dvs. två procent. Den digitala utlåningen omfattar lån av e-böcker (att läsa) och ljudböcker online (streaming). Biblioteket erbjuder även nedladdning av musikfiler via nättjänsten Musikwebb. I skrivandes stund har vi inte tillgång till statistiken för Musikwebb för 2011.

3 3(9) Digitala medier Förändring jmf med 2010 E-böcker, onlineljudböcker % Musikfiler via Musikwebb Mål och måluppfyllelse Vision Biblioteken ska vara: en central resurs i kommunens strategiska arbete för att höja medborgarnas utbildningsnivå och e-kompetens en plats där människor och kultur kan mötas fysiskt och virtuellt Prioriterade mål för biblioteket 2011 Uppföljning av förändrade öppettider Hösten 2010 genomfördes förändringar av öppettiderna på biblioteken i Mjölby, Mantorp och Skänninge. Tanken var detta skulle följas upp med en brukarundersökning under 2011 för att mäta nöjdheten med de nya öppettiderna. Detta har av olika skäl inte gjorts. Orsaken är dels att vi inte har hunnit med pga konverteringen till det nya systemet, dels att biblioteket fick ett sparkrav som resulterade i personalneddragning och minskade öppettider i Väderstad och Skänninge från och med Eventuellt kommer en brukarundersökning göras under 2012 för att också mäta graden av nöjdhet och/eller missnöje med de nya öppettiderna på filialerna. Digitala klyftan Användarundervisning i olika steg för att öka den digitala delaktigheten bland Mjölbyborna. Målet att nå 50 personer med ökad IT-kunskap har överträffats med råge. Totalt har cirka 270 personer nåtts genom olika IT-aktiviteter på biblioteken. Av dessa har cirka 70 deltagit i studiecirklar som anordnats av olika studieförbund. Övriga har deltagit i aktiviteter som har anordnats av biblioteket. Följande aktiviteter har ordnats under året: Cirka 15 datorkurser för nybörjare har anordnats på biblioteken i Mjölby, Mantorp, Skänninge och Väderstad i samarbete med studieförbunden och Seniornet. Totalt deltog cirka 70 personer. Två nybörjarkurser har ordnats i egen regi (3 ggr à 1,5 tim); en i Mjölby och en i Skänninge, totalt 7 deltagare. Innehåll: första grunderna för att hitta ut på internet. Ett 30-tal tillfällen med individuell handledning har erbjudits på alla bibliotek i kommunen. Det har handlat om hjälp med att skaffa e-post, ladda ner talböcker, använda skype, utföra olika samhällstjänster på nätet m.m. Tre föreläsningar/visningar på våren (e-böcker/läsplatta, digitalfoto m.m.)besöktes av cirka 25 personer Föreläsningsserie på hösten om sociala medier (Facebook, bloggar, twitter, Musikwebb, RSS, Google m.m) i anslutning till den webbaserade kursen Delning.nu, där biblioteket även erbjöd handledning, drog totalt 95 personer.

4 4(9) Seniorsurf i oktober i samarbete med Seniornet lockades 27 personer. Dyslexiveckan med egen nedladdning, visning av bibliotekets hemifrån, strömmande ljudböcker och e-böcker/läsplattor under hösten lockade 25 personer. Bibliotekets som lärmiljö Biblioteken är i allra högsta grad en miljö som stimulerar till ett livslångt lärande. För att kunna vara en central resurs för att höja medborgarnas utbildningsnivå arbetar biblioteken på flera plan. Dels genom att erbjuda en miljö som stimulerar till frivilligt, informellt lärandet (t.ex. släktforskare och andra som vill förkovra sig inom något specialintresse), dels genom att vara ett stöd för studerande i det formella lärandet. Vuxenstuderande på komvux, distansstuderande och invandrare är prioriterade grupper eftersom de inte har något eget bibliotek att vända sig till, för dem blir kommunbiblioteket deras skolbibliotek. Under året har antalet studieplatser på biblioteket i Mjölby utökats genom att el har dragits fram till fler läsplatser, så att man kan sitta och jobba med sin dator. Trådlöst nätverk finns nu även på biblioteken i Skänninge och Mantorp. I början av 2012 installeras trådlöst nätverk även i Väderstad. En broschyr har tagits fram Biblioteket hemifrån som ska underlätta för bland annat vuxenstuderande att komma åt bibliotekets e-tjänster (nätkatalog, digitala medier, databaser) även utanför biblioteket. Forskardatorn i Skänninge har bytts ut. Biblioteket erbjuder också ett antal databaser för studerande och släktforskare såsom Genline, Arkiv Digital och sedan i oktober också NE online som finns på alla publika datorer. Det livslånga lärandet, lusten att läsa och lära, startar i tidig ålder. I bibliotekets läsfrämjande arbete ingår att stimulera till läsning och ge barnen goda biblioteksvanor. Förutom bokprat i samband med klassbesök har alla bibliotek i kommunen under året även anordnat sagostunder för de mindre barnen. I Skänninge har det utvecklats till musik- och sagostunder, vilket har varit mycket populärt och lockat många barn. Utökat länssamarbete gemensamt biblioteksdatasystem Att vidareutveckla det utvecklade länssamarbetet har varit ett prioriterat mål under året. Under hösten blev Mjölby bibliotek en del av Göta-biblioteken, där så småningom alla bibliotek i länet kommer att ingå. I samband med det bytte vi biblioteksdatasystem, från Libra.se till Book IT. Det har varit en stor omställning både för personal och låntagare, med en hel del problem i början som det väl alltid är när man byter ett stort IT-system. Alla bibliotek i kommunen stängde sista veckan i oktober då konverteringen genomfördes. Personalen har deltagit i ett omfattande utbildningsprogram på totalt 35 utbildningsdagar i Linköping, fördelade på olika personer. Detta har sedan kompletterats med interntutbildningar. På sikt kommer det nya, gemensamma Götasystemet att innebära stora fördelar för medborgarna. Det blir ett gemensamt lånekort för hela länet (införs 2012) och alla östgötar kommer att kunna söka och reservera medier från alla bibliotek i länet direkt på nätet. För Mjölbyborna innebär det t.ex. att utbudet av andra medier såsom film, musik och dataspel blir oändligt mycket större än tidigare. Visionen är att ge alla östgötar en jämlik biblioteksservice.

5 5(9) Verksamheterna Barnverksamhet Barnverksamheten har fortsatt att utvecklas under året genom arbetet i tvärgruppen Barn, där barnbibliotekarierna i Mantorp, Skänninge och Mjölby samverkar för att samordna och vidareutveckla verksamheten som riktar sig till barn. Syftet är att erbjuda förskola och skola en så jämlik biblioteksservice som möjligt. En handlingsplan finns för att tydliggöra uppdraget. Prioriterade årskurser är årskurs 2,5 och 7, och dessa elever erbjuds via utskick ett bokprat per termin. Utöver det har bibliotekens barnverksamhet inriktats på följande: Sagostunder på alla bibliotek (se under rubriken lärmiljöer) Tack vare extramedel från tilläggsbudgeten har det gjorts en satsning på extra inköp av barnmedier i Mantorp, vilket har lett till kraftigt utökad utlåning (se rubriken statistik) Extramedel har även bidragit till att mediebeståndet för barn har breddats genom inköp av film och spel för kronor under året. Kulturrådet har beviljat medel till anpassade medier för barn med olika typer av funktionsnedsättningar, en s.k. äppelhylla, som kommer att stå klar under våren Föräldrar till nyfödda barn erbjuds att få hämta en gåvobok till barnet på biblioteket, detta sker i samarbete med BVC. Samarbete med kulturkontoret gällande teaterföreställningar för barn i Mjölby. Samarbete med Kulturskolan gällande musk- och sagoprogram för sexåringar. Dyslexiprojeketet Allt genast Mjölby bibliotek deltar aktivt i det länsövergripande projektet Allt genast som syftar till att möjliggöra för alla talboksberättigade östgötar att kunna ladda ner talböcker i DAISY-format hemifrån, från statliga Talboks- och punktskriftsbibliotekets (TPB) digitala arkiv som i dagsläget består av över böcker. Personer som vill bli egna nedladdare måste först registrera sig på biblioteket och få handledning i hur det går till och vilka regler som gäller. Detta ingår i bibliotekets erbjudande om individuell handledning (se under Digitala klyftan) och merparten av de 30- tal handledningstillfällen som genomförts under året har handlat om egen nedladdning av talböcker. Lärmiljöprojektet Inom ramen för Lärmiljöprojektet arbetar biblioteket på olika plan, dels genom samverkan med studieförbunden, dels genom samverkan med SFI/komvux. Bokcirklar har anordnats i samarbete med studieförbunden på biblioteken i Mantorp och Skänninge. Det har varit stor aktivitet när det gäller datacirklar i studieförbundens regi (läs mer under rubriken Digitala klyftan). Lärmiljöprojektet, som finaniseras med medel från länsbiblioteket, syftar också till att i samarbete med SFI/Komvux utöka beståndet av medier på andra språk på biblioteket; lexikon, språkkurser, medier på lätt svenska samt medier på andra språk. Arbetet kommer att fortsätta under Biblioteket deltar också i ett integrationsprojekt, där tanken är att erbjuda IT-handledning med språkstöd till nyanlända svenskar. Detta kommer under 2012 att utvecklas inom ramen för Östsams program för samhällsintroduktion för nyanlända, som kommer att förläggas till biblioteken i respektive kommun.

6 6(9) Filialerna Biblioteket i Mantorp har haft en positiv utveckling under året. Mantorp är en inflyttningsort och många barnfamiljer väljer att bosätta sig där. Det är därför glädjande att biblioteket under året fick extramedel till satsning på inköp av barnmedier, vilket också har resulterat i kraftigt utökad utlåning, plus 17 procent under året. Det är framför allt utlåning av barnmedier som har ökat. Under året utökades assistenttjänsten i Mantorp från 75 till 100 procent, vilket var tur med tanke på den expansion som skett av verksamheten där. Med start i maj började biblioteket köpa in i stort sett alla böcker själva, vilket har resulterat i en snabbare mediehantering och mycket positiv respons från låntagarna som upplever att servicen har förbättrats. Biblioteket har också under året gjort en egen satsning på ungdomar i samarbete med RFSU, som har gett en sex- och kärlekshylla samt en föreläsning om oskuldsmyter. Biblioteket i Skänninge har haft en fortsatt livaktig verksamhet på barnsidan med väldigt många klassbesök och bokprat. Personalen har genomfört minst ett bokprat i veckan. Under hösten blev det kännbart då det blev mycket extrajobb i samband med konvertering till det nya biblioteksdatasystemet. Tanken är nu att strama upp bokpratandet, så att det följer den plan som har utarbetats av barngruppen, vilket innebär att skolan kan förvänta sig ett bokprat per termin för eleverna i årskurs 2, 5 och 7. Under hösten tog Skänninge över ansvaret för filialen i Väderstad. Från och med september började även Skänninge köpa in i stort sett alla medier själva. Flera studiecirklar har anordnats i samarbete med studieförbunden; bokcirkel, datacirkel, släktforskning etc. Släktforskardatorn har bytts ut under året, och barnavdelningen har fått en barndator, där flera spel har installerats. Biblioteket i Väderstad har haft en minskande utlåning under året. Öppettiderna förändrades under hösten på så sätt att de 12 timmarna lades på tre dagar istället för som på fyra som det var tidigare. Samarbete har inletts med byalaget i Väderstad, som har genomfört tre datacirklar för nybörjare på biblioteket. Det finns planer på att starta ett projekt för att skapa det meröppna, digitala biblioteket i Väderstad tillsammans med fritidsgården, byalaget och ortens föreningar. Social och uppsökande verksamhet Arbetsgruppen för läsombudsverksamheten, där biblioteket är representerat av bibliotekarien som ansvarar för bibliotekets sociala och uppsökande verksamhet, har ordnat två läsombudsträffar vardera för läsombuden inom Stöd och Service och Äldreomsorgen. Tre välbesökta brukararrangemang har anordnats på biblioteket, varav ett bejublat framträdande av musikalgruppen KanDeKanVi som drog en rekordpublik på 75 personer. En lättläst variant av Kura skymning lockade cirka 35 personer. Som vanligt anordnades en Lättläst-stafett i Gallerian, där flera kända profiler deltog genom att läsa högt ur bibliotekets lättlästa böcker. Under året har biblioteket inlett samarbete med kommunens anhörigkonsulent i syfte att sprida kunskap om bibliotekets e- tjänster bland anhörigvårdarna. I september medverkade socialbibliotekarien i en Seniormässa i samarbete med kommunens anhörigstöd. Kommunens äldreboenden får regelbundet besök av bibliotekets personal cirka en gång i månaden. Verksamheten på anstalten i Skänninge Verksamheten på anstalten i Skänninge har fortsatt att utvecklas under året. Under senhösten skrevs ett nytt avtal med Kriminalvården. Anstalten köper 50 procent bibliotekarietjänst från Mjölby bibliotek samt tillgång till bibliotekets medier. Två gånger varje vecka besöks anstalten

7 7(9) av fängelsebibliotekarien, som då går runt med bokvagn och lånar ut och tar emot beställningar. Under det gångna året har endast ett besök behövt ställas in. Under 2011 gjordes 617 lån direkt från bokvagnen och ca 2000 beställningar. Antalet lån från bokvagnen har minskat - men antalet beställningarna har ökat märkbart! Studerande vid anstaltens lärcentra lånar/fjärrlånar i stor utsträckning kurslitteratur. Kvalitetén på dessa beställningar är genomgående hög. Arrangemang och författarbesök 17 mars: Författaren Pelle Strindlund, Mjölby, om sin nya bok Jordens Herrar. 19 mars: Släktforskningens dag anordnas på Mjölby bibliotek i samarbete med Östgöta Genealogiska Förening ÖGF och DIS-Filbyter. Tre föreläsningar/visningar på temat Nyfiken på nätet på Mjölby bibliotek under april månad. Världsbokdagen 13 april på Mantorps bibliotek Kan spänningslitteratur förändra världen med författaren Karin Alfredsson, mellan åhörare. Hösten 2011: Föreläsningsserie (fyra tillfällen) om sociala medier/nätverk med inbjudna föredragshållare, antalet åhörare har varierat från per gång. Dyslexiveckan genomfördes första veckan i oktober. Seniorsurf 13 oktober i samarbete med Seniornet, 27 deltagare. Lördag 12 nov: Öppet hus på Mantorps bibliotek blev välbesökt. Kura skymning genomfördes på biblioteken i Mjölby, Mantorp och Skänninge måndagen 14 november. Författaren Katarina Kieri lockade ca 20 personer till Mjölby bibliotek, medan Johan Birath i Skänninge och Kalle Bäck i Mantorp drog ca åhörare till sina respektive föredrag nov: Barnteaterföreställningar på biblioteken i Mjölby, Mantorp och Skänninge i samarbete med kulturkontoret. 14 dec: Visning av e-böcker och läsplattor lockade ett tiotal till Mjölby biblitoek. Utställningar I stort sett varje månad har en ny utställning haft premiär på biblioteken i Mjölby, Mantorp och Skänninge. Totalt 61 utställningar har visats på biblioteken under Arbetet med utställningarna sköts av kulturkontoret när det gäller huvudbiblioteket, medan personalen på filialerna ansvarar för de utställningar som visas där. Personal Undertecknad tillträdde som ny bibliotekschef för biblioteken i Mjölby kommun 1 mars. Maude Kall och Marie-Louise Larsson som båda arbetade 50 procent som assistenter gick i pension under sommaren. Deras tjänster har gjorts om till en bibliotekarietjänst på 75 procent. Det har varit relativt hög sjukfrånvaro bland personalen under året med flera långtidssjukskrivningar som följd. Fortbildning/kompetensutveckling Ett internt fortbildningsprogram har dragits igång för personalen med fokus på digitala resurser och ny teknik. Under hösten lades fokus på medieplanering inför övergången till Götasystemet. All personal träffas en gång i månaden för intern fortbildning. Mjölby bibliotek deltar också i

8 8(9) Besök, ett kompetensutvecklingsprojekt som har dragits igång av länsbiblioteket. Under hösten har all personal dessutom deltagit i utbildning i det nya biblioteksdatasystemet Book IT. Väsentliga händelser under 2011 Nya inköpsrutiner I början av hösten infördes nya inköpsrutiner på biblioteket. Biblioteksband ska fortsättningsvis endast köpas när det gäller hcf-böcker (bilderböcker och småbarnsböcker). Övriga böcker (fack, skön och ljudböcker) ska köpas plastade och biblioteksutrustade från Adlibris i första hand, enligt gällande inköpsavtal. Sedan i höstas köper filialerna själva in sina böcker, vilket har lett till en snabbare mediehantering och inneburit en bättre service till låntagarna. Ambitionen är att köpa mycket mer på efterfrågan, detta för att beståndet ska spegla Mjölbybornas behov och önskemål. Inköp direkt, som också är en ny rutin som infördes i höstas, gör det möjligt för bibliotekarien i disk att själv fatta beslut om inköp utan att gå vägen om inköpsorganisationen. Götabiblioteken Under hösten blev Mjölby bibliotek som det tredje biblioteket i länet en del av Götabiblioteken, det gemensamma biblioteksdatasystemet för Östergötlands bibliotek. Konverteringen till ett nytt biblioteksdatasystem och allt arbete runtikring har satt sin prägel på hösten. Mycket utvecklingsarbete återstår innan systemet är färdigt. Gratis att låna film Från och med november blev det gratis att låna spelfilm på biblioteken i Mjölby. Detta i kombination med att vi har köpt in fler nya filmer har satt fart på utlåningen av film! Under årets två sista månader lånades det ut nästan tre gånger så mycket film jämfört med årets första tio månader. Det visar att det har stor betydelse att det inte finns någon avgift på film, som ska betraktas som ett medium bland andra. Att köpa film som bara står i hyllan är en olönsam verksamhet för biblioteket. Ungdomsverksamhet Bibliotekets barnverksamhet har av tradition varit inriktad på barn i åldern 0-15 år, däremot har det inte funnits så mycket verksamhet för ungdomar. Med hjälp av två feriearbetande ungdomar gjordes under sommaren en enkätundersökning bland ungdomar på stan, för att ta reda på vad de tycker om biblioteket och vad som kan göra för att biblioteket ska bli mer attraktivt för unga. Många förslag på förbättringar framkom i undersökningen. Under hösten utarbetades en handlingsplan för hur biblioteket skulle kunna gå vidare, och i den nya tjänsten som utlystes för Skänninge/Väderstad lades sex timmar in för verksamhet riktad mot ungdomar. Projekt IT-biblioteket i Väderstad Ett projektgrupp har bildats för att driva projektet Det meröppna digitala biblioteket i Väderstad. Här samarbetar biblioteket och fritidsgården i Väderstad med byalaget och övriga föreningar i Väderstad. En projektansökan lämnades i slutat av året in till Leader Folkungaland.

9 9(9) Marknadsföring av verksamheten Ny broschyr Biblioteket hemifrån togs fram under 2011, där vi berättar om bibliotekets e- tjänster; nätkatalogen, e-böcker, e-musik, digitala artikelarkiv och databaser som man kommer åt via hemsidan. Ett antal pressmeddelanden har skrivits under året och skickats ut via kommunens informatör. Det har resulterat i relativt många artiklar i lokalpressen. Under våren gjorde Corren en intervju med undertecknad samt hade en stort uppslagen artikel om Släktforskningens dag. Under sommaren blev det en artikel om de feriearbetande tjejerna som gjorde en enkät bland ungdomar om vad de tycker om biblioteket. Inför upptakten till höstens föreläsningsserie om sociala medier skickades ett pressmeddelande ut som resulterade i artiklar i Corren, Östgötatidningen, Länstidningen, Extra Östergötland samt ett inslag i radion. I samband med Seniorsurf i oktober gjorde Corren en stort uppslagen artikel med det seniorpar som skulle hålla i arrangemanget på biblioteket i Mjölby. Lokalpressen har även uppmärksammat lanseringen av Götasystemet och att biblioteket hjälper människor att uträtta ärenden på nätet (i samband med nedläggning av bankkontoret i Skänninge) samt att det i november blev gratis att låna dvd-film på biblioteket. Framtiden Fortsatt utveckling av det regionala samarbetet i Götabiblioteken, vilket kommer att omfatta utveckling av det gemensamma biblioteksdatasystemet, skapandet av en gemensam bibliotekswebb, samordning av nättjänster och fördjupat mediesamarbete. Satsning på RFID-teknik ska ske under året. Syftet är att skapa en enklare, säkrare och snabbare hantering av lån och återlämning av böcker och andra medier samt på sikt frigöra tid för personalen för mer handledande insatser. Fortsatt satsning på Digidelkampanjen och arbetet med digital delaktighet. Satsning på att nå ut med info om egen nedladdning av talböcker i syfte att nå barn och ungdomar med särskilda behov. Satsning på att bygga upp en biblioteksverksamhet för ungdomar. Kompetensutveckling via länsbibliotekets program BESÖK, vilket finansieras med medel från Europeiska Socialfonden. En kompetensutvecklingsplan för varje bibliotek och för varje anställd ska tas fram, därefter erbjuds skräddarsydda utbildningar. Utöver detta kommer Mjölby bibliotek att genomföra en intern fortbildning för hela personalen en gång i månaden i syfte att öka kunskapen om ny teknik och bibliotekets digitala tjänster. Kultur och fritidsförvaltningen Birgitta Hellman Magnusson Bibliotekschef Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket 1 Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket Mål och måluppfyllelse Biblioteksverksamheten

Läs mer

Lägesrapport och handlingsplan 2012 - biblioteken i Mjölby kommun

Lägesrapport och handlingsplan 2012 - biblioteken i Mjölby kommun 2010-06-22 1/X Lägesrapport och handlingsplan 2012 - biblioteken i Mjölby kommun Presentation på Kultur- och fritidsnämnden 111107 Birgitta Hellman Magnusson 2010-06-22 2/X Biblioteksplan för Mjölby kommun

Läs mer

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket 1(5) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se 2012-06-11 Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket Verksamhet Biblioteksverksamheten

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Hur kan biblioteken bidra? Presentation av mig Bibliotekschef i Mjölby kommun sedan mars 2011 Bakgrund som journalist och bibliotekskonsulent Har jobbat

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Mjölby kommun Drygt 26000 invånare Bibliotek och medborgarservice inrymt under samma tak Tre filialbibliotek i Skänninge,

Läs mer

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008 Gemensam e-kampanj i Östergötland Bakgrund Presskonferens om östgötabibliotekens gemensamma e-tjänster november 2006 Beslut om gemensam handlingsplan för 24- timmarsbiblioteket, april 2007 Lansering av

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 Bibliotekets uppdrag Bibliotekslagen

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2011 års uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten. Vi är tacksamma

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 Statistik Utlåningen ökade med fem

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Vad kan jag göra på biblioteket?

Vad kan jag göra på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag göra på biblioteket? Vad kan jag göra på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker och annat med dig hem. Du kan också sitta på biblioteket och läsa, studera eller arbeta.

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Bibliotekets verksamhetsplan 2016 Analys och årsberättelse Årsberättelse Förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet i Simrishamns kommun utreddes

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Välkommen. till biblioteken i Nässjö

Välkommen. till biblioteken i Nässjö Välkommen till biblioteken i Nässjö Lånekort Det är gratis att skaffa bibliotekskort, men du måste visa legitimation. Bibliotekskortet kan användas på alla bibliotek i Nässjö kommun. Du är ansvarig för

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2012 års uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten, det kommer

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun Överkalix bibliotek Biblioteksplan 2009 2015 Överkalix kommun Vision Biblioteket som mötesplats kunskapscentrum kulturcentrum Överkalix bibliotek är viktig som mötesplats för kommuninnevånare i alla åldrar.

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Bibliotekschefsmöte 3 mars 2010

Bibliotekschefsmöte 3 mars 2010 1 Bibliotekschefsmöte 3 mars 2010 Närvarande: Peter Åström (fm), Marie Sääf, Anneli Friberg, Marie Drejstam (em), Birgitta Hjerpe, Helena Agnemar, Lena Johansson, Marie Eriksson, Rolf Holm, Annika Holmén,

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Bergs kommun 2014-2018 1 Innehåll 1. Bibliotekets lagrum 2. Vision för biblioteksverksamheten 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Bibliotekets uppdrag 4.1 Tillgång till medier 4.2 Kulturupplevelser

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 Antagen av barn och bildningsnämnden 0900202 1 Biblioteksplan för Surahammars bibliotek 2009-2012 Syftet med biblioteksplanen En biblioteksplan är, enligt

Läs mer

Nytta och nöje på nätet Internetguidning

Nytta och nöje på nätet Internetguidning Projektmedel till Östergötland! Nytta och nöje på nätet Internetguidning på östgötabibliotek 500 000 från Stiftelsen för infrastruktur.se Projektperiod 1 okt 2009 30 sept 2010 Nytta och nöje på nätet:

Läs mer

Biblioteksplan för Forshaga kommun

Biblioteksplan för Forshaga kommun Biblioteksplan för Forshaga kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte med biblioteksplanen...3 Kartläggning av biblioteksverksamheten i Forshaga kommun...3 Folkbiblioteken...3 Forshaga bibliotek...3

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07.

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Bibliotekslagen (1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.

Läs mer

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik!

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen och förordningen om den officiella statistiken som uppdaterades

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Surahammars folkbibliotek är underordnat Barn- & bildningsnämnden, vilken i sin tur lyder under Kommunfullmäktige.

Surahammars folkbibliotek är underordnat Barn- & bildningsnämnden, vilken i sin tur lyder under Kommunfullmäktige. Inledning Syftet med Surahammars kommuns biblioteksplan är att stärka biblioteksverksamheten, ge struktur för viktiga utvecklingsområden och tydliggöra folk- och skolbibliotekens gemensamma uppdrag. Planen

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun

Biblioteksplan. Robertsfors kommun Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken

Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken Av Ida Norberg Hela rapporten kan hämtas här, PDF Något om förutsättningarna inför rapportskrivandet: Byte av författare Tidsperspektivet Digital delaktighet:

Läs mer

Biblioteksplan för Ovanåkers kommun. Antaget av kommunfullmäktige ( 81), 2012-1217

Biblioteksplan för Ovanåkers kommun. Antaget av kommunfullmäktige ( 81), 2012-1217 Biblioteksplan för Ovanåkers kommun Antaget av kommunfullmäktige ( 81), 2012-1217 Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det

Läs mer

Biblioteksenkät enkät för invånare i Nynäshamns kommun

Biblioteksenkät enkät för invånare i Nynäshamns kommun Biblioteksenkät 2013 - enkät för invånare i Nynäshamns kommun Biblioteksenkät 2013 - enkät för invånare i Nynäshamns kommun Under vecka 43-45, kommer kultur- och fritidsenheten att genomföra en enkätundersökning

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Styrdokument... 4 Bibliotekslagen SFS 2013:801... 4 Skollagen och läroplanen (SFS 2010:800) 2 kap. 35-36 (Lgr 11)... 4 Unescos skol- och

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Fokusbibliotekens mål Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att: vara en integrerad del av

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan 2016-2018 Antagen i Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 Innehåll Bakgrund 3 Biblioteken i Östersunds kommun 4 Det tillgängliga biblioteket 5 Samverkan 6 Fokusområden 7 Litteratur och läsning

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun OVANÅKERS KOMMUN Edsbyns bibliotek Box 17 828 21 EDSBYN Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun Samarbete mellan BVC/MVC/familjecentraler och folkbibliotek - Gratisböcker De små barnens bok. BVC,

Läs mer

Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum"

Ansökan för samverkansprojektet Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum" (En politik för tillväxt och livskraft i hela landet 2001/2002:4) Alla offentliga bibliotek i Värmland kan samverka Länsbiblioteket

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan för Trosa kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Trosa kommun 2015-2017 2014-10-15 Biblioteksplan för Trosa kommun 2015-2017 Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Samverkansplan mellan folkbibliotek och skolbibliotek på grundskolan

Samverkansplan mellan folkbibliotek och skolbibliotek på grundskolan Samverkansplan mellan folkbibliotek och skolbibliotek på grundskolan 2011-06-21 Innehållsförteckning INLEDNING...2 1 STYRANDE DOKUMENT...3-4 1.1 Folkbibliotekets verksamhet...3-4 1.2 Skolbibliotekets verksamhet...3-4

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Lessebo kommun

BIBLIOTEKSPLAN Lessebo kommun BIBLIOTEKSPLAN 2007 2011 Lessebo kommun I bibliotekslagens 7 står: Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument BIBLIOTEKSPLAN

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument BIBLIOTEKSPLAN Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument BIBLIOTEKSPLAN ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-01-07, 26 ANSVAR UPPFÖLJNING: Verksamhetschef Kultur och fritid GÄLLER TILL OCH MED: 2019

Läs mer

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet Sammanfattning I bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheten. Lagen anger också att bibliotekslån ska vara avgiftsfria, att det ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer